KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision"

Transkript

1 KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Tilsynsresultater og vurderinger Resultater fra uanmeldte tilsyn på plejehjem Plejehjem der er godkendt ved uanmeldt tilsyn Plejehjem der er godkendt med mangler ved uanmeldt tilsyn Plejehjem med alvorlige fejl og mangler ved uanmeldt tilsyn Opfølgende tilsyn Resultater fra de anmeldte tilsyn på plejehjemmene Plejehjem der er godkendt ved anmeldt tilsyn Plejehjem der er godkendt med mangler ved anmeldt tilsyn Plejehjem med alvorlige fejl og mangler ved de anmeldte tilsyn Resultater fra uanmeldte tilsyn med kommunale leverandører af hjemmepleje og praktisk bistand Godkendte kommunale leverandører Kommunale leverandører, som er godkendt med mangler Resultater fra uanmeldte tilsyn med private leverandører af hjemmepleje og praktisk bistand Godkendte private leverandører Private leverandører, som er godkendt med mangler Private leverandører med alvorlige fejl og mangler Generelle bemærkninger KR Rådgivning Side 2

3 1. Indledning BDO Kommunernes Revision har på vegne af Københavns Kommune i 2007 gennemført lovpligtige tilsyn på plejehjem og i hjemmeplejen. Tilsynene er gennemført i henhold til servicelovens 151. Se tekstboks. På kommunens plejehjem er der gennemført henholdsvis anmeldte og uanmeldte tilsyn. De uanmeldte tilsyn er gennemført som henholdsvis ordinære, udvidede og/eller opfølgende tilsyn. I den kommunale hjemmepleje er der gennemført uanmeldte tilsyn hos borgere, der har modtaget hjælp fra henholdsvis kommunale og private leverandører. Metode Københavns Kommune har i forbindelse med de uanmeldte tilsyn udvalgt fire kvalitetsområder, der skal fungere som fokusområder for de ordinære uanmeldte tilsyn. Det drejer sig om personlig pleje, psykisk pleje og omsorg, hverdagslivet på plejehjem og praktisk hjælp. På baggrund af disse kvalitetsområder er der udarbejdet en række målepunkter, som anvendes på samtlige plejehjem. Der anvendes flere dataindsamlingsmetoder, herunder studier af dokumentationsmateriale, observation og interview af beboere og medarbejdere under tilsynet. Ved de anmeldte tilsyn på plejehjem har Københavns Kommune valgt temaet Hverdagen på plejehjem som udgangspunkt for fokusgruppeinterview med beboere og pårørende samt dialogmøde med medarbejderne. Ved de uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen tages udgangspunkt i tre fokusområder hos de borgere, der har valgt såvel kommunale som private leverandører. Det drejer sig om AF SERVICELOVENS 151 FREMGÅR DET: Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. 138 og 139. Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. Stk. 3. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder kommunalbestyrelsen en tilsynsrapport til brug for opfølgningen på tilsynsbesøget. Tilsynsrapporterne offentliggøres og sendes til høring i bruger- og pårørenderådet, jf. 17, samt i det kommunale ældreråd, jf. 30 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Den enkelte bruger eller pårørende skal endvidere have tilbud om løbende at få tilsendt tilsynsrapporterne. Kommunalbestyrelsen har pligt til på anmodning fra bruger- og pårørenderådet eller det kommunale ældreråd at tilbyde det pågældende råd en mundtlig præsentation og en drøftelse af tilsynsrapporterne. Stk. 4. Mindst én gang årligt udarbejder og offentliggør kommunalbestyrelsen en samlet redegørelse om tilsynet efter stk. 2 og 3 samt om det sundhedsfaglige tilsyn efter 219 i sundhedsloven. Redegørelsen skal endvidere indeholde en opgørelse over, hvad der i forbindelse med tilsynet er blevet afdækket om sammenhængen mellem de ydelser, der er truffet afgørelse om, og de faktisk leverede ydelser. Redegørelsen offentliggøres og sendes til høring i bruger- og pårørenderådet, jf. 17, og i det kommunale ældreråd. Kommunalbestyrelsen drøfter herefter redegørelsen på et møde med henblik på opfølgning af tilsynet. Stk. 5. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om tilsyn efter stk Ministeren kan herunder fastsætte regler om, KR Rådgivning Side 3

4 personlig pleje incl. medicinforhold, generelle forhold i omsorgen samt praktisk hjælp. De tilsynsførende fra KR Rådgivning anvender anerkendende metode i forbindelse med gennemførelse af alle tilsyn. Resumé af resultater Der blev i 2007 gennemført henholdsvis 53 uanmeldte (heraf to opfølgende) og 51 anmeldte tilsyn på plejehjem. Resultaterne fra de gennemførte tilsyn på plejehjemmene kan sammenfattes i følgende punkter: Uanmeldte og anmeldte tilsyn på plejehjemmene 33 plejehjem blev godkendt ved et uanmeldt tilsyn (27 ordinære, fem udvidede og et opfølgende). 16 plejehjem blev godkendt med mangler ved et uanmeldt tilsyn (otte ordinære, syv udvidede og et opfølgende tilsyn) Fire plejehjem fik vurderingen alvorlige fejl og mangler ved et uanmeldt tilsyn (to ordinære og to udvidede). Der blev i 2007 gennemført opfølgende tilsyn på to af de fire plejehjem, hvoraf det ene blev godkendt og et plejehjem blev godkendt med mangler. 46 plejehjem blev godkendt ved et anmeldt tilsyn. Fem plejehjem blev godkendt med mangler ved et anmeldt tilsyn. Skemaerne neden for viser den kategorisering, som KR Rådgivning anvender i den samlede vurdering af tilsynsstederne. Samlet vurdering ved uanmeldte tilsyn Godkendt: Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejehjemmet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Mangler: Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier og/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede forhold kontrolleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Alvorlige mangler: Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et opfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede forhold kontrolleres ved et opfølgende uanmeldt tilsyn. KR Rådgivning Side 4

5 Samlet vurdering ved anmeldte tilsyn Godkendt: Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet - på baggrund af udsagn fra beboere, pårørende, medarbejdere og ledere - lever op til såvel lovgivningens krav, Københavns Kommunes kvalitetsstandard om hverdagen på plejehjemmet, interne vedtagelser og værdier samt almen sundhedsfaglig standard. Forholdene på plejehjemmet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Mangler: Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet - på baggrund af udsagn fra beboere, pårørende, medarbejder og ledere - delvist lever op til såvel lovgivningens krav, Københavns Kommunes kvalitetsstandard om hverdagen på plejehjemmet, interne vedtagelser og værdier samt almen sundhedsfaglig standard. Forholdene på plejehjemmet vurderes samlet set at være karakteriseret af få fejl eller mangler. Alvorlige mangler: Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet - på baggrund af udsagn fra beboere, pårørende, medarbejder og ledere i alvorlig grad ikke lever op til enten lovgivningens krav, Københavns Kommunes kvalitetsstandard om hverdagen på plejehjemmet, interne vedtagelser og værdier samt almen sundhedsfaglig standard. Forholdene på plejehjemmet vurderes samlet set at være karakteriseret af alvorlige mangler. De plejehjem, som godkendes med mangler, vurderes generelt at være plejemæssigt velfungerende, men der er på forskellig vis problemstillinger i relation til at leve op til kravene om sundhedsfaglig dokumentation. Plejehjem, som får vurderingen alvorlige fejl og mangler, har betydelige problemer med at leve op til kravene om sundhedsfaglig dokumentation, ligesom tilsynsførende vurderer, at den plejemæssige viden på stederne ikke er tilstrækkelig. Uanmeldte tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje og praktisk bistand Der er gennemført ni ordinære uanmeldte tilsyn med kommunale leverandører af hjemmepleje og praktisk bistand i 2007, hvoraf fire blev godkendt og fem blev godkendt med mangler. Som det er tilfældet med plejehjemmene så opleves leverandører, der godkendes med mangler, som plejemæssigt velfungerende. Hos disse leverandører vedrører anmærkningerne manglende dokumentation samt problemstillinger i relation til medicinhåndtering. Der er gennemført fire ordinære uanmeldte tilsyn med private leverandører af hjemmepleje og praktisk bistand i 2007, hvoraf en blev godkendt, en blev godkendt med mangler og to blev vurderet til at have alvorlige fejl og mangler. Den leverandør, som blev godkendt med mangler, blev oplevet som plejemæssigt velfungerende med få mangler i relation til den sundhedsfaglige dokumentation. De to leverandører, som blev vurderet til at have alvorlige fejl og mangler, havde betydelige mangler i den sundhedsfaglige dokumentation samt et utilstrækkeligt pleje- og omsorgsfagligt niveau. KR Rådgivning Side 5

6 2. Tilsynsresultater og vurderinger Tabellerne neden for viser en oversigt over gennemførte tilsyn på henholdsvis plejehjem og i hjemmeplejen fordelt på type og tilsynsresultat. Tilsyn på plejehjem Uanmeldt Godkendt Mangler Alvorlige mangler/fejl Ordinært 27(*) 8 2 (**) Udvidet Opfølgende Anmeldt Ordinært 46 5 (**) 0 Opfølgende (*) IRP bør udgå, fordi beboerne falder uden for målgruppen. (**) Tilsyn på Louise Marie Hjemmet bør ikke medtages, fordi institutionen ikke er omfattet af samme krav, som de øvrige plejehjem og derfor ikke er omfattet af konceptet. Uanmeldt Kommunal leverandør Tilsyn i hjemmeplejen Godkendt Mangler Alvorlige mangler/fejl Ordinært Opfølgende Uanmeldt Privat leverandør Ordinært Opfølgende KR Rådgivning Side 6

7 2.1 Resultater fra uanmeldte tilsyn på plejehjem Der er gennemført i alt 53 uanmeldte tilsyn i 2007 (heraf to opfølgende). Tilsynsresultaterne fra IRP og Louise Marie Hjemmet bør efter KR Rådgivnings opfattelse ikke medregnes på grund af særlige omstændigheder vedrørende de formulerede målepunkter. På de følgende sider sammenfattes resultater og vurderinger fra de uanmeldte tilsyn Plejehjem der er godkendt ved uanmeldt tilsyn I alt 33 plejehjem blev i 2007 godkendt ved et uanmeldt tilsyn (27 ordinære, 5 udvidede og et opfølgende tilsyn). Det betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejehjemmene vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Godkendelsen begrundes blandt andet med, at der i og på tværs af de godkendte plejehjem kan observeres: Et godt pleje- og omsorgsfagligt niveau med en god faglighed, omgangstone, tryghed og trivsel. Et godt samspil og en god rolle- og ansvarsfordeling mellem afdelingsleder og medarbejdere. Tilgængelige retningslinjer og administrative procedurer på relevante faglige og lovgivningsmæssige områder. En tilfredsstillende sundhedsfaglig dokumentation. En tilfredsstillende anvendelse af de fysiske rammer. Et veludviklet og systematisk anvendt omsorgssystem. Selvom tilsynsførende godkender plejehjemmene, opstilles der som oftest forslag til mindre justeringer, herunder: At plejehjemmet fortsætter den gode udvikling vedrørende dokumentation ved eventuelt at arbejde målrettet med evaluering/status på fokusområderne med faste intervaller. At plejehjemmet overvejer den enkelte beboers aktivering ved egen indsats i forbindelse med rengøring og tøjvask. KR Rådgivning Side 7

8 At plejehjemmet overvejer at synliggøre og dokumentere særlige problemstillinger vedr. rengøring hos den enkelte beboer på dennes standard-rengøringsplan og plejeplan De specifikke forslag til udvikling fremgår af tilsynsrapporterne til de respektive plejehjem Plejehjem der er godkendt med mangler ved uanmeldt tilsyn I alt 16 plejehjem blev godkendt med mangler ved de uanmeldte tilsyn i 2007 (otte ordinære, syv udvidede og et opfølgende tilsyn). Det betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier og/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede forhold kontrolleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. De plejehjem, som er godkendt med mangler, opleves generelt af tilsynsførende som plejemæssigt velfungerende. Det begrundes blandt andet med, at der i og på tværs af disse plejehjem kan observeres: Et godt pleje- og omsorgsfagligt niveau med god faglighed, omgangstone, tryghed og trivsel blandt beboerne. Afdelingslederne forekom at have en god indbyrdes dialog og et godt samarbejde. Tilgængelige retningslinjer og administrative procedurer på relevante faglige og lovgivningsmæssige områder. Medarbejderne virkede kompetente. Tilfredsstillende anvendelse af de fysiske rammer. Rengøring af fællesarealerne var tilfredsstillende. Tilsynets generelle forslag til handleplaner på de plejehjem, der er godkendt med mangler, kan sammenfattes i nedenstående punkter: Der bør udarbejdes planer for plejehjemmenes udvikling af viden om og anvendelse af sundhedsfaglige dokumentation i overensstemmelse med Københavns Kommunes retningslinjer herfor, herunder specielt udarbejdelse af fokusområder og ajourføring af døgn-ugeplaner. Der bør arbejdes mere målrettet med en dokumenteret indsats på fysisk og psykisk forebyggelse og sundhedsfremme blandt beboerne. KR Rådgivning Side 8

9 Tilsynets mere specifikke forslag til behov for handleplaner fremgår af de respektive tilsynsrapporter Plejehjem med alvorlige fejl og mangler ved uanmeldt tilsyn I alt fire plejehjem fik vurderingen alvorlige fejl og mangler ved de uanmeldte tilsyn i 2007 (to ordinære og to udvidede tilsyn). Det betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler udløser et opfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede forhold kontrolleres ved et opfølgende uanmeldt tilsyn. De plejehjem, som er vurderet til alvorlige mangler og fejl, opleves generelt som plejehjem med en ikke tilfredsstillende plejemæssig viden samt betydelige mangler i relation til den sundhedsfaglige dokumentation. Det begrundes blandt andet med, at der i og på tværs af disse plejehjem kan observeres: Manglende viden om samt udarbejdelse af dokumentation på både afgrænsede og spredte målepunkter. Fejl og mangler knyttede sig til såvel anvendelse af plejeplanen med blandt andet fokusområder og døgn ugeplan som det plejefaglige indhold i plejeplanen. Et pleje- og omsorgsfagligt miljø med delvis manglende faglig viden samt manglende viden om beboernes visitationsafgørelse. Manglende beskrivelse og prioritering af forebyggelse samt sundhedsfremmende indsats. Det var tilsynets vurdering, at plejehjemmet ikke havde fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. På plejehjem med alvorlige fejl og mangler blev der også observeret: Entydig ledelse med klar fordeling af roller, ansvar og kompetence, men på grund af fravær blandt personalet var der ansvarsområder, der ikke blev varetaget. Tilgængelige retningslinjer og administrative procedurer på relevante faglige og lovgivningsmæssige områder. Forskellige aktiviteter med forskellige beboergrupper på plejehjemmenes fællesarealer. Tilfredsstillende anvendelse af de fysiske rammer. En tilfredsstillende rengøringsstand på fællesarealerne. KR Rådgivning Side 9

10 Tilfredse beboere. På baggrund af tilsynsresultaterne meddeles udarbejdelse af handleplaner og opfølgende tilsyn. Handleplanerne vedrører: Uddannelse og oplæring af medarbejdere i anvendelse af sundhedsfaglig dokumentation. Uddannelse og oplæring af medarbejdere til at omsætte Københavns Kommunes kvalitetsstandarder til praktisk handling. Tilsynets mere specifikke forslag til handleplaner fremgår af den enkelte rapport Opfølgende tilsyn BDO Kommunernes Revision gennemførte i 2007 opfølgende tilsyn med to af de plejehjem, der havde alvorlige fejl og mangler ved et uanmeldte tilsyn. Det ene opfølgende tilsyn resulterede i en godkendelse af plejehjemmet, mens det andet plejehjem blev godkendt med mangler. For sidstnævnte gjaldt det, at plejehjemmet stadig ikke til fulde levede op til kravene om sundhedsfaglig dokumentation, men den tilsynsførende konstaterede, at plejehjemmet havde udarbejdet en plan for at rette op herpå, og at udmøntningen af planen var i fuld gang. 2.2 Resultater fra de anmeldte tilsyn på plejehjemmene Der er gennemført 50 anmeldte tilsyn på plejehjemmene i Københavns Kommune. Louise Marie Hjemmet er ikke omfattet af tilsyn i 2007 og IRP falder uden for målgruppen for anmeldte tilsyn Plejehjem der er godkendt ved anmeldt tilsyn I alt 46 plejehjem blev godkendt ved et anmeldt tilsyn i Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmene - på baggrund af udsagn fra beboere, pårørende, medarbejdere og ledere - lever op til såvel lovgivningens krav, Københavns Kommunes kvalitetsstandard om hverdagen på plejehjemmet, interne vedtagelser og værdier samt almen sundhedsfaglig standard. Forholdene på plejehjemmet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. KR Rådgivning Side 10

11 De godkendte plejehjem opleves som velfungerende. Det begrundes blandt andet med, at der i og på tværs af de godkendte plejehjem kan observeres: Aktiviteter på fællesarealer Godt fællesskab God trivsel på fællesarealer Aktivitetstilbud God omgangsform Tilfredsstillende rengøringsstandard På baggrund af fokusgruppeinterview med beboere og pårørende konkluderes det, at plejehjemmene har mange styrker, herunder: En god trivsel. Beboere og pårørende føler sig trygge. En tilfredsstillende pleje og omsorg. Et aktivt miljø med mange aktiviteter såvel inde som uden for huset. Lydhørhed fra ledelsen i forhold til medindflydelse. Gode muligheder for hjælp og støtte til at etablere og opretholde netværk. Beboerne oplever, at de modtager den hjælp, de har behov for. På baggrund af dialogproces med medarbejdere og ledelse konkluderer tilsynsførende, at plejehjemmene har mange styrker, herunder: Gode muligheder for at yde omsorg og pleje. Der er god trivsel for beboerne. Der tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Der arbejdes med begreber som fleksibilitet, respekt og selvbestemmelse. Medarbejderne har mulighed for at anvende viden om mellemmenneskelige relationer og viden om helhedsorienteret pleje. Den pårørende inddrages i pleje og omsorg. Tilsynets generelle udviklingsforslag til de godkendte plejehjem kan sammenfattes i nedenstående punkter: At udvikling af kvalitet i omsorgen fortsættes. Behov for styrkelse af viden inden for gerontologi og geriatri. Inddragelse af pårørende i plejen, herunder døgnrytmen. KR Rådgivning Side 11

12 Udvikling af aktivitetstilbud til de svageste ældre. At reducere antallet af vikarer. Mere tid til omsorg. Tilsynets mere specifikke forslag til udviklingspunkter fremgår af de respektive tilsynsrapporter Plejehjem der er godkendt med mangler ved anmeldt tilsyn I alt fem plejehjem blev godkendt med mangler ved et anmeldt tilsyn i Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet - på baggrund af udsagn fra beboere, pårørende, medarbejder og ledere - delvist lever op til såvel lovgivningens krav, Københavns Kommunes kvalitetsstandard om hverdagen på plejehjemmet, interne vedtagelser og værdier samt almen sundhedsfaglig standard. Plejehjemmene vurderes samlet set at være plejemæssigt velfungerende. Tilsynet kunne således ved rundgangen observere: God trivsel - både på fællesarealer og i daghjemmet. Klare og indbydende informationer om aktivitetstilbud God omgangsform. På baggrund af fokusgruppeinterview med beboere og pårørende konkluderes, at plejehjemmene har mange styrker, herunder: Fokus på at skabe forbedret trivsel for beboere. En generelt tilfredsstillende pleje og omsorg. Lydhørhed fra ledelsen i forhold til medindflydelse fra beboerne. Beboerne oplever, at de generelt modtager den hjælp, de har behov for. På baggrund af dialogproces med medarbejdere konkluderer tilsynsførende, at plejehjemmene har mange styrker, herunder: Gode muligheder for at yde omsorg og pleje. Der er god trivsel for beboerne. KR Rådgivning Side 12

13 Der tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Det er dog tilsynets vurdering, at beboere og pårørende generelt efterspørger en højere grad af trivsel, tryghed og medindflydelse på plejehjemmene. Tilsynets forslag til handleplaner på de fire plejehjem kan sammenfattes i nedenstående punkter: Plejehjemmene bør overveje, hvordan der skabes et mere aktivt miljø for beboerne. Plejehjemmene bør afklare de pårørendes oplevelser af medindflydelse. Plejehjemmene bør drøfte initiativer til at reducere beboernes utryghed ved brug af afløsere og vikarer. Tilsynets mere specifikke forslag til handleplaner fremgår af de respektive tilsynsrapporter Plejehjem med alvorlige fejl og mangler ved de anmeldte tilsyn Ingen af Københavns Kommunes plejehjem blev vurderet til at havealvorlige fejl og mangler ved de anmeldte tilsyn i Definitionen på alvorlige fejl og mangler ved de anmeldte tilsyn fremgår af nedenstående. Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet - på baggrund af udsagn fra beboere, pårørende, medarbejder og ledere i alvorlig grad ikke lever op til enten lovgivningens krav, Københavns Kommunes kvalitetsstandard om hverdagen på plejehjemmet, interne vedtagelser og værdier samt almen sundhedsfaglig standard. Forholdene på plejehjemmet vurderes samlet set at være karakteriseret af alvorlige mangler. 2.3 Resultater fra uanmeldte tilsyn med kommunale leverandører af hjemmepleje og praktisk bistand Der er gennemført ni ordinære uanmeldte tilsyn hos kommunale leverandører af hjemmepleje og praktisk bistand i Godkendte kommunale leverandører Fire kommunale leverandører blev godkendt ved de ordinære uanmeldte tilsyn i KR Rådgivning Side 13

14 Det betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i hjemmeplejedistriktet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. De godkendte kommunale leverandører af hjemmepleje og praktisk bistand opleves af tilsynsførende som velfungerende. Det begrundes blandt andet med, at der kan observeres: Generel overensstemmelse mellem den visiterede og leverede pleje og omsorg. Et godt pleje- og omsorgsfagligt niveau i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp med en god grad af faglighed. Trygge borgere, der oplever respekt og professionel dialog i forbindelse med udførelse af pleje og omsorg. Korrekt håndtering af medicindosering, medicinadministration og hjælp til medicinindtagelse hos borgerne. Et veluddannet personale med kompetencer der matcher borgernes behov. En systematisk anvendelse af det centrale omsorgssystem KOS. Sundhedsfaglig dokumentation er i overensstemmelse med Københavns Kommunes retningslinjer herfor. På baggrund af afdækningen af mindre væsentlige mangler foreslår tilsynet følgende generelle udviklingspunkter til de godkendte kommunale leverandører: At de kommunale leverandører af hjemmepleje overvejer at videreudvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til dokumentation. At de kommunale leverandører af hjemmepleje fortsætter arbejdet med at udarbejde plejeplanerne, så de lever op til lovgivningens krav. Tilsynets specifikke forslag til udviklingspunkter fremgår af de respektive tilsynsrapporter Kommunale leverandører, som er godkendt med mangler Fem kommunale leverandører af hjemmepleje og praktisk bistand blev godkendt med mangler ved de ordinære uanmeldte tilsyn i Det betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne KR Rådgivning Side 14

15 vedtagelser og værdier og/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede forhold kontrolleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. De kommunale leverandører, som er godkendt med mangler, opleves generelt af tilsynsførende som plejemæssigt velfungerende. Det begrundes blandt andet med, at der i og på tværs af hjemmeplejedistrikterne kan observeres: Overensstemmelse mellem den visiterede og leverede pleje og omsorg. Et godt pleje- og omsorgsfagligt niveau i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp med en god grad af faglighed. Trygge borgere, der oplever respekt og professionel dialog i forbindelse med udførelse af pleje og omsorg. Delvis korrekt håndtering af medicindosering, medicinadministration og hjælp til medicinindtagelse hos borgerne. Et veluddannet personale med kompetencer, der matcher borgernes behov. En systematisk anvendelse af det centrale omsorgssystem KOS. Sundhedsfaglig dokumentation, der ikke er i overensstemmelse med Københavns Kommunes retningslinjer herfor. På baggrund af afdækningen af mangler giver tilsynet blandt andet følgende anbefalinger: At de kommunale leverandører af hjemmepleje sikrer, at der som minimum er udarbejdet skemaer jf. vejledning nr. 2 til serviceloven på alle borgere. At de kommunale leverandører sikrer, at Københavns Kommunes retningslinjer for medicinhåndtering følges. Tilsynets specifikke anbefalinger fremgår af de respektive tilsynsrapporter. 2.4 Resultater fra uanmeldte tilsyn med private leverandører af hjemmepleje og praktisk bistand Der er gennemført fire ordinære uanmeldte tilsyn med private leverandører hjemmepleje og praktisk bistand i af Godkendte private leverandører KR Rådgivning Side 15

16 Et hjemmeplejefirma blev godkendt ved det ordinære uanmeldte tilsyn i Det betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i hjemmeplejeområdet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Det godkendte hjemmeplejefirma opleves af tilsynsførende som velfungerende. Det begrundes blandt andet med, at der kan observeres: Generel overensstemmelse mellem den visiterede og leverede pleje og omsorg. Et godt pleje- og omsorgsfagligt niveau i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp med en god grad af faglighed. Trygge borgere, der oplever respekt og professionel dialog i forbindelse med udførelse af pleje og omsorg. Der anvendes dokumentation, der er i overensstemmelse med lovgivningens krav. Tilsynet er ikke fremkommet med forslag til udviklingspunkter Private leverandører, som er godkendt med mangler Et hjemmeplejefirma blev godkendt med mangler ved det ordinære uanmeldte tilsyn i Det betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier og/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede forhold kontrolleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Det hjemmeplejefirma, som er godkendt med mangler, opleves generelt af tilsynsførende som plejemæssigt velfungerende. Det begrundes blandt andet med, at der hos borgerne generelt kan observeres: Et godt pleje- og omsorgsfagligt niveau i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp med en god grad af faglighed. Trygge borgere, der oplever respekt og professionel dialog i forbindelse med udførelse af pleje og omsorg. Et veluddannet personale med kompetencer, der matcher borgernes behov. En systematisk anvendelse af et omsorgssystem. KR Rådgivning Side 16

17 Sundhedsfaglig dokumentation, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningens krav. På baggrund af afdækningen af mangler giver tilsynet følgende anbefalinger: At den private leverandør sikrer dokumentation hos borgeren ved, at der som minimum er udarbejdet skemaer jf. vejledning nr. 2 til serviceloven på alle borgere. Tilsynets specifikke anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten Private leverandører med alvorlige fejl og mangler To private leverandører af hjemmepleje blev vurderet til at have alvorlige fejl og mangler ved de ordinære uanmeldte tilsyn i Det betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et opfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede forhold kontrolleres ved et opfølgende uanmeldt tilsyn. De to hjemmeplejefirmaer har generelt betydelige mangler i forhold til dokumentation. Det begrundes blandt andet med, at der hos borgerne generelt kan observeres: Manglende adgang til centralt dokumentationssystem samt dokumentation hos borgerne. Et mindre godt pleje- og omsorgsfagligt niveau i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp med en utilstrækkelig grad af faglighed. Tilsynsførende observerer dog også: Borgere, der oplever respekt og professionel dialog i forbindelse med udførelse af pleje og omsorg. Borgere, der giver udtryk for delvis tryghed. På baggrund af afdækningen af alvorlige mangler og fejl giver tilsynet følgende anbefalinger: At de private leverandører af hjemmepleje og praktisk bistand er bekendt med lovgivningen med henblik på at sikre tilstrækkelig og relevant dokumentation centralt og hos borgeren ved, at der som minimum er udarbejdet skemaer jf. vejledning nr. 2 til serviceloven på alle borgere. KR Rådgivning Side 17

18 At de private leverandører er bekendt med Københavns Kommunes kvalitetsstandarder samt sikrer, at medarbejderne kan omsætte disse til konkret handling. Tilsynets specifikke anbefalinger fremgår af tilsynsrapporterne. KR Rådgivning Side 18

19 3. Generelle bemærkninger På baggrund af en ændring i serviceloven vedrørende tilsyn, ændringer i Københavns Kommunes retningslinjer vedrørende dokumentation, erfaringer med målgrupperne for tilsyn, tilsynskoncepter og drejebøger - har KR Rådgivning følgende overordnede forslag til justeringer i tilsynsåret 2008: Tilsynskonceptet tilpasses de nye lovkrav. Københavns Kommune udarbejder præcise retningslinjer for dokumentation og plejeplaner i henholdsvis hjemmeplejen og på plejehjem. Der sættes fokus på faglighed, dialog og medindflydelse i hjemmeplejen. IRP udgår af målgruppen for tilsyn. Beboernes behov ligger langt fra almindelige plejehjemsbeboere. Beboernes situation sikres via embedslægetilsyn. KR Rådgivning Side 19

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Demenscentret Mimosen

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Demenscentret Mimosen Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Demenscentret Mimosen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Omsorgscenter Engholm

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Omsorgscenter Engholm Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Omsorgscenter Engholm Februar 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård Dato: 17/6 2008 Juni 2008 1 1. Indledning Kommunernes Revision har i henhold til

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision. Peder Lykke Centret. Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision. Peder Lykke Centret. Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Peder Lykke Centret Marts 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Årsrapport. Tønder Kommune

Årsrapport. Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Februar 2009 1. Indledning BDO Kommunernes Revision har i henhold til aftale om udførelse af uanmeldte kommunale tilsyn

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært anmeldt tilsyn på. Plejecentrene Bregnbjerglund og Poulsbjerg

Tilsynsrapport. Ordinært anmeldt tilsyn på. Plejecentrene Bregnbjerglund og Poulsbjerg Haderslev Kommune Sundhed og Omsorg Tilsynsrapport Ordinært anmeldt tilsyn på Plejecentrene Bregnbjerglund og Poulsbjerg November 2009 1 Indledning 1.1 Formål med det anmeldte tilsyn Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Demenscenter Borrebakken

Demenscenter Borrebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport April 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Demenscenter Borrebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Områdecenter Lystoftebakken

Områdecenter Lystoftebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport april 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Lystoftebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem

Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Ordinært anmeldt tilsyn på Dronning Ingrids Hjem December 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formål med det anmeldte tilsyn...1 2. Tilsynsdato...1

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Søndervang Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere