entreprenøren NR. 5/2012 NOVEMBER Foto: Stig Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "entreprenøren NR. 5/2012 NOVEMBER Foto: Stig Larsen"

Transkript

1 entreprenøren NR. 5/2012 NOVMBR N V O L J L Foto: Stig Larsen T FOR PRIVA NDIG R I R R A B R NØDV L L G IN N J BOLIGUDL YTTLS? LJRBSK

2 LJLOVN BARRIR FOR LLR NØDVNDIG LJRBS BTYDNINGN AF DN PRIVAT BOLIGUDLJ- NING I DANMARK Før parcelhusbyggeboomet i 1960 erne, og før det industrialiserede betonelementbyggeri for alvor satte skub i udbygningen af den almene boligsektor i Danmark, var de private udlejningsboliger af langt større betydning end i dag. I 1960 var 40% af alle boliger private udlejningsboliger. Nybyggeriet af private udlejningsboliger lå imidlertid lavt, og mange af de eksisterende boliger blev omdannet til ejerlejligheder eller andelsboliger. I takt med boomet i byggeriet af andre boligformer faldt den relative betydning af privat udlejning støt. I 1980 udgjorde sektoren kun 22% af boligmassen. I år 2000 var andelen nået ned på 18%. I år 2011 var denne andel skrumpet yderligere efter 00 ernes massive ejerboligbyggeri, og de private udlejningsboliger udgjorde blot 14,1% af boligbestanden. Antallet af beboede, selvstændige helårsboliger, der kan rubriceres som private udlejningsboliger, vurderes af den uafhængige forskningsinstitution DRAM til at være i n stor del af disse boliger er udlejede ejerboliger. De egentlige udlejningsboliger er af DRAM beregnet til at udgøre 74,4%, mens 25,6% er udlejede ejerboliger. Nedgangen i de private udlejningsboliger er sket, selvom politikerne har ønsket at fremme nybyggeriet. De private udlejningsboliger spiller en særlig rolle på boligmarkedet. De er velegnede for unge, der endnu ikke har midler til at komme ind på ejerboligmarkedet, og de er også velegne- 4 Søparken i Måløv - et helt nyt boligbyggeri opført for Pension Danmark

3 PRIVAT BOLIGUDLJNING KYTTLS? AF SKRTARIATSCHF, CAND. POLIT. CURT LILIGRN, BOLIGØKONOMISK V IDNCNTR 5

4 de for personer, der ønsker en midlertidig og fleksibel boligform. Det kan være personer, der er blevet singler efter en skilsmisse, og nu venter på at indgå i et nyt parforhold. Det kan også være personer, der i en kortere periode er flyttet til en anden landsdel, og som ikke ønsker at købe ejerbolig, fordi der er store transaktionsomkostninger forbun - det med køb og salg. Handels omkostninger ved både køb og salg af en ejerbolig ligger på minimum 5%, og det er en betragtelig udgift, hvis man er usikker på, om man kan blive boende mere end 1-2 år. De private udlejningsboliger er også samfundsøkonomisk set en attraktiv boligform, fordi det virker stabiliserende på økonomien, når ejerboligernes andel af boligmassen ikke er så høj. Dette har de senere års boligboble og finanskrise til fulde demonstreret. n af årsagerne til, at Tyskland ikke har været så hårdt ramt af krisen er, at Tyskland har en meget betydelig privat boligudlejningssektor. Samtidig med at nybyggeriet har ligget lavt, har også forbedringsaktiviteten ligget lavt i mange ejendomme i lange perioder i efterkrigstiden. Der er mange forskellige faktorer bag dette. Ét forhold er, at reguleringen af huslejen har gjort det vanskeligt for ejere at få dækket finansieringsomkostningerne til forbedringsarbejder. t andet forhold er, at nogle ejere især før i tiden ikke udviste interesse i at sikre ejendommenes vedligeholdelse og forbedring. Man skal ikke glemme, at noget af det værste slum vi har kendt i Danmarkshistorien blev opført før de første huslejerestriktioner blev indført i 1916, og at de første massive saneringer i København fandt sted allerede før 1. Verdenskrig. Den gang kan den markedsleje, som man var i stand til at opnå, meget vel have været så lav, at det ikke var muligt på markedsmæssig basis at vedligeholde en privat udlejningsbolig til en rimelig standard. Lejelovgivningen i Danmark er som i mange andre lande kompliceret. Omkring 88% af de private udlejningsboliger har en husleje, der er reguleret på den ene eller anden vis. Langt størsteparten af disse regulerede boliger har en husleje, der er bestemt efter Boligreguleringsloven. De øvrige følger Lejelovens bestemmelser. I de senere år er der gennemført en række dereguleringer af lejelovgivningen. Disse dereguleringer vedrører dels nybyggeri af lejeboliger, hvor der er mulighed for en aftalt husleje, principielt en markedsleje, når boligerne er ibrugtaget efter den 31. december Det gælder også ældre erhvervsbygninger, der omdannes til boligformål. Samtidig er der åbnet op for de såkaldte 5 stk 2. renoveringer, hvor huslejen kan følge lejelovens bestemmelser om det lejedes værdi fremfor boligreguleringslovens mere restriktive bestemmelser, når der sker en gennemgribende forbedring af boligen. Aktiviteten med disse 5 stk. 2 boliger har ligget på ca boliger om året. BOLIGØKONOMISK VIDNCNTR STILLR SKARPT PÅ UDLJ- NINGSSKTORNS RAMMVILKÅR Boligøkonomisk Videncenter har ønsket at se, hvordan rammebetingelserne for den private udlejningssektor har påvirket sektorens udvikling. Med henblik herpå er der gennemført i første omgang to projekter. Videncentret har valgt DRAM til at gennemføre en analyse, der opgør den økonomiske værdi for lejerne af, at der ikke er en markedsleje her-og-nu. Der er mest af alt tale om et kæmpemæssigt regnestykke, som er udført på såkaldte mikrodata, det vil sige på registre over samtlige udlejningsboliger og deres beboere. Det er Bispebjerg Bakke er et boligbyggeri i Københavns Nordvestkvarter, der er blevet skabt ved et samarbejde mellem billedhugger Bjørn Nørgaard og Haandværkerforeningen. De 135 eksklusive lejeboliger blev indviet i København i 2007 og lejeboligerne udlejet til markedspris, ca ,- til ,- pr. md (2011). Bispebjerg Bakke kom til at koste ca kr. pr. kvm at opføre. 6

5 TGRA BRØND er nemme at arbejde med Hos Brødrene Dahl holder vi meget af løsninger, der er nemme at arbejde med. Det er TGRA-serien af brønde fra Wavin. De fås i dimensionerne Ø425, Ø600 og Ø1000 mm, og uanset størrelse får du de særlige TGRA-kendetegn: mulighed for 90 graders gennemløb og fleksible tilslutningsmuffer, der kan afbøjes 7,5º i alle retninger. Brøndbundene fås med muffer til glatte rør, Opti-Rib rør og X-Stream rør. Alt dette betyder, at du let kan vælge den optimale brønd allerede i projekteringsfasen og får nemt ved at tilpasse den i rørgraven. Bestil din ønskebrønd på bd.dk. Så leverer vi den lige der, hvor du skal bruge den.

6 ÆNDRING I RGULRING (FRA STARTN AF 1980 RN TIL SLUTNINGN AF 2000 RN) Mindsket regulering Næsten uændret Øget regulering derfor muligt at forklare virkningerne af lovgivningen fordelt ud på mange forskellige typer af lejeboliger og forskellige typer af lejere. DRAM har eftergjort en analyse, som Det Økonomiske Råd udførte i 2001, men på et ajourført og bedre datagrundlag. Regnestykket har taget ét år at udføre. Den anden analyse har anlagt et bredere syn på lejelovgivningen, hvor huslejen kun er et enkelt aspekt. Det er samtidig en The Private Rented Sector in the New Century Finland ngland (11 til 17%) ngland Danmark Spanien Norge Vækst Næsten uændret Holland Sverige (21 til 23%) Tyskland Tyskland (45 til 45/49%) Sverige Frankrig (23 til 21%) Schweiz Frankrig Schweiz (63 til 58%) Irland Irland (13 til 9%) Norge (27 til 19%) Danmark (22 til 14%) Spanien (21 til 13%) Holland (19 til 10%) Finland (33 til 16%) A Comparative Approach Med dansk sammenfatning ÆNDRING I DN PRIVAT UDLJNINGS- SKTORS STØRRLS (FRA STARTN AF 1980 RN TIL SLUTNINGN AF 2000 RN) Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - n mikroøkonomisk undersøgelse for 2000 erne Joachim Borg Kristensen September 2012 Fald analyse, der har været udført dels med stor geografisk bredde for hele 11 Vesteuropæiske lande, og dels med en stor tidsmæssig bredde, fordi der er set på udviklingen fra 1980 frem til i dag. Formålet med dette studie har været at Identificere den overordnede europæiske bevægelse i lejereguleringen og Danmarks placering i feltet af europæiske lande Se på sammenhængen mellem graden af reguleringen og udviklingen i antallet af private udlejningsboliger Udvide emnekredsen for den boligøkonomiske analyse fra primært at være husleje til også at omfatte andre aspekter af regulering, samt andre faktorer, der påvirker sektorens størrelse, herunder beskatning og finan - sieringsforhold Dette studie er udført af økonomer fra London School of conomics, samt fra Cambridge Centre for Housing and Planning Rapporterne kan frit downloades på r man til papir, kan de rekvireres i sekretariatet. Det er tydeligt, at for langt de fleste lande er graden af regulering uændret eller faldende, men samtidig er udlejningssektorens størrelse også gået ned. Den eneste undtagelse er ngland, hvor der er sket en fuld deregulering, og hvor der samtidig er sket en relativt kraftig vækst i den private udlejningssektors størrelse. Research, som er en del af Cambridge universitetet. De er blevet bistået af eksperter fra 11 lande i uropa. Der er således tale om en omfattende team af meget erfarne forskere, ledet af professor Christine Whitehead, der i dag nok er den mest kendte europæiske boligøkonom. Begge rapporter er færdige, og kan frit downloades på r man til papir, kan de også rekvireres i sekretariatet. Man skal være klar over, at DRAM rapporten er lidt teknisk, mens Cambridge rapporten er skrevet på engelsk, men med en dansk sammenfatning. LJLOVN I UROPA HVOR LIGGR DANMARK I SPKTRT De sidste 30 år har set en udvikling, hvor de fleste europæiske lande har bevæget sig mod deregulering af lejelovgivningen. Det gælder især fastsættelsen af lejen ved indgåelsen af lejekontrakten. nkelte lande har bevæget sig meget langt i denne deregulering. Det gælder ngland, som har indført et system med markedsbestemt husleje. Der er dog også enkelte lande, der i de seneste år er begyndt at bevæge sig den anden vej, såsom Frankrig og Irland. De fleste af landene har bevæget sig mod mere markedslignende vilkår, selvom denne bevægelse ikke har været dramatisk. Samtidig hermed er de private udlejningsboligers andel af boligmassen gået ned i så godt som alle lande. For at kunne vurdere graden af regulering stærk regelstyring overfor et dereguleret system er det nødvendigt at definere, hvad man mener med regulering, og opstille et system til at måle styrken af regulering på forskellige områder. Man kan ikke bare gøre regulering synonym med fastsæt- 8

7 telsen af husleje. I forbindelse med projektet med Cambridge universitetet er der opstillet en analytisk ramme af forskerne, som inddeler regulering i 6 forskellige hovedkategorier: Lejefastsættelse ved indgåelse af lejekontrakten Regulering af lejeforhøjelser Lejemålets længde Muligheden for at få ejendommen tilbage under lejemålets varighed Mulighed for at sælge ejendommen uanset om den er udlejet eller ej Udlejers mulighed for at håndhæve lejekontraktens bestemmelser og herunder udsætte lejer, hvis denne ikke overholder kontrakten. Ud fra denne forståelse af, hvad regulering er, og ud fra en scoring af 11 Vesteuropæiske lande i tre forskellige grader af regulering indenfor hver af de 6 hovedkategorier, er der opstillet en rangordning af landene i forhold til deres regulering. Dernæst er ændringerne i reguleringen siden 1980 erne sammenholdt med ændringerne i den relative størrelse for den private udlejningssektor. Formålet er at se, om en gradvis deregulering kan stimulere den private boligudlejningssektor. Det er tydeligt, at for langt de fleste lande er graden af regulering uændret eller faldende, men samtidig er udlejningssektorens størrelse også gået ned. Den eneste undtagelse er ngland, hvor der er sket en fuld deregulering, og hvor der samtidig er sket en relativt kraftig vækst i den private udlejningssektors størrelse. Dette resultat vil sikkert overraske mange. Den stramme regelstyring af udlejningssektoren er ofte gjort til syndebuk for, at byggeriet er gået i stå. Men i virkeligheden er den sammenhæng, man kan aflæse af figuren, logisk og velkendt for os danskere. Som bekendt er der mulighed for markedsleje ( aftalt husleje ) for nye udlejningsboliger i Danmark, og dog ligger byggeriet heraf meget lavt. Hvorfor? Fordi der er mange andre forhold end regulering, som afgør, om det er en god forretning at investere i nye udlejningsboliger. De forhold er beskatningen af indtægten fra udlejningen, de afskrivninger, udlejer kan foretage, adgangen til billig finansiering, og konkurrencen fra andre boligformer som ejerboliger og støttede boliger. n gennemgang af praksis fra de 11 lande viser, at der ikke findes én sikker opskrift på succes, når politikerne vil fremme privat udlejning. De 11 lande har valgt forskellige strategier, og de har derudover også haft meget forskellig historik på boligmarkedet og forskelle i hvordan, boligmarkedets andre delmarkeder påvirker udlejningsboligerne. Når privat boligudlejning har været sådan en succes i ngland, så kan det udover deregulering også skyldes, at man i perioden fjernede rentefradragsretten for ejerboliger. Det gør lejeboliger relativt mere attraktive. Når Tyskland har opretholdt en stor privat udlejningssektor, så kan det skyldes, at man også i Tyskland har fjernet rentefradragsretten for ejerboliger, og at man ydermere har en meget lille almen boligsektor. Så alternativerne til privat udlejning er enten ikke så attraktive, eller også er disse alternativer kun tilstede i begrænset omfang. Gennemgangen viser, at Danmark overordnet set har fulgt den europæiske udvikling. Vi har dereguleret, men har samtidig oplevet et fald i sektorens størrelse. Gennemgangen har også vist, at Danmark ligger i gruppen af lande med en mellemhøj grad af regulering. Imidlertid er der kun ét land i dag, der rubriceres som havende høj regulering, og det er Holland. Samtidig kan man diskutere, om Danmark ligger på kanten mellem en mellemhøj og en høj grad af regulering. Holland, der traditionelt har haft en meget stærk beskyttelse af lejeren, har nemlig i de senere år åbnet for markedsleje på de dyrere lejligheder. Det er lejligheder med en husleje på mere end 665 uro om måneden, og det er efterhånden 30% af alle private udlejningslejligheder. Der er således næppe tvivl om, at Danmark er et meget reguleret Få materiellet Tal med os, når du har brug for maskiner og køretøjer. Vælg Jyske Finans og få en professionel handlekraft i højsædet. Vi tilbyder Jyske Finans sætter en ære i hurtige svar og korrekte dokumenter til tiden. Os kan end penge. og hør nærmere.

8 RGULRINGSGVINST FOR LJR SOM FØLG AF LJRGULRING, LJR FORDLT PÅ INDKOMSTDCILR Forklaring: Søjlerne viser lejernes gevinst i de huslejeregulerede lejligheder. Søjlernes højde viser gevinsten opgjort i% af lejernes disponible indkomst. De forskellige søjler dækker alle lejere inddelt i 10 indkomstgrupper. Decil 1 er dem med de laveste indkomster, decil 10 dem med de højeste. land i europæisk sammenhæng indenfor lejelovens område. Spørgsmålet er nu, hvordan man i Danmark kan lære af de udenlandske erfaringer. Analysen viser, at man ikke kan forudsige den private boligudlejningssektors fremtid uden at udføre en analyse af udviklingen på de andre delmarkeder på boligmarkedet. Videncentret overvejer pt at gennemføre en detaljeret analyse af ngland, Tyskland og Holland, fordi disse lande repræsenterer meget forskellige strategier angående den private boligudlejnings rammevilkår. Det vil samlet kunne give et fingerpeg over, hvad man kan gøre, og hvad man ikke skal forsøge, hvis man vil fremme den private boligudlejningssektor herhjemme. DN DANSK LJLOV R BOLIGSOCIALT RTFÆRDIG - TIL N VIS GRÆNS Lejeloven og boligreguleringsloven holder huslejen i de private udlejningsboliger kunstigt nede under den husleje, der ville gøre sig gældende i en situation med markedsbestemt husleje. Det er en økonomisk gevinst for lejerne, som økonomer betegner reguleringsgevinsten. Det er vigtigt at huske, at dette kun er ét enkelt aspekt af lejeforholdet, men det er som oftest det, der bringer flest sind i kog. DRAM har beregnet reguleringsgevinsten til at udgøre 8,6 milliarder kroner i 2010 i Danmark. Gevinsten er til at tage og føle på. Huslejen pr m 2 om året er i de regulerede lejligheder i snit 674 kr., mens den markedsmæssige husleje er beregnet til at ville blive 959 kr. At der er en gevinst for lejerne ved, at huslejen er reguleret, vil næppe komme som en overraskelse for politikerne, hvoraf en stor del sikkert vil kommentere, at det netop er formålet med reguleringen. Ud fra en boligsocial betragtning kan man sige, at huslejen bør holdes nede, således at lavindkomstfamilierne slipper billigere. Ved en fri markedshusleje, skulle staten blot betale mere i boligstøtte, kunne argumentet lyde. Spørgsmålet er så, om det nu også er lavindkomst - familier, der får den største gevinst ud af huslejereguleringen. Dét kan DRAMs kæmpemæssige regnestykke afsløre. Og svaret er, at de laveste indkomster rent faktisk får de største gevinster, det vil sige at lovgivningen opfylder sit boligsociale sigte. Det skal forstås sådan, at størstedelen af reguleringsgevinsten på de 8,6 milliarder kroner tilfalder lav- og mellemindkomst familierne, og det fremgår også af regnestykkerne, at de laveste indkomster klart får den største relative besparelse ud af reguleringen. Med relativ besparelse menes reguleringsgevinsten opgjort i forhold til familiernes disponible indkomst. Når statistikere skal sammenligne forskellige befolkningsgrupper på for eksempel indkomst, deler man ofte befolkningen ind i 10 lige store grupper, kaldet deciler. Decil 1 er de 10% med de laveste indkomster, decil 10 er de 10% af befolkningen, der har de største indkomster og så videre. Sådan en inddeling er også foretaget af DRAM i forbindelse med dette regnestykke. Derefter er det beregnet, hvor stor en besparelse lejerne ville få i hvert af disse deciler. Den besparelse er udtrykt i % af deres disponible indkomst. For decil 1 er besparelsen markant, hele 30%. Denne del af befolkningen ville få store problemer med at klare dagen og vejen, såfremt der kom en markedsleje, og såfremt de ikke blev kompenseret gennem for eksempel øget boligstøtte eller skattelettelser. For de rigeste deciler er gevinsten blot 7-8%. Så langt, så godt. Der er god logik i, at en huslejeregulering, der stammer tilbage fra 1939 og som oprindelig er indført for at beskytte lejerne, også giver de største gevinster til de laveste indkomster. Men billedet er nu ikke helt så rosenrødt, som figuren umiddelbart antyder. I forbindelse med regnestykket er det også opgjort, hvordan lejelejlighederne ville fordele sig efter en markedsmæssig værdi. Dette regnestykke har blandt andet anvendt SKATs forslagsmodel, som bruges ved vurdering af ejerboliger. Dernæst er der set på, hvordan reguleringsgevinsterne fordeler sig på lejlighederne efter værdi. Det viser sig, at de lejelejligheder, der er mest værdifulde ud fra en markedsmæssig betragtning, modtager en uforholdsmæssig stor dele af reguleringsgevinsten på de 8,6 milliarder kroner. De 5% af lejelejlighederne, der er mest værdifulde, modtager hele 21% af denne gevinst. Den ene procent mest værdifulde af lejlighederne modtager ca. 8% gevinsten. Med andre ord er der nogle meget store, meget værdifulde, velbeliggende og særdeles attraktive lejligheder, hvor huslejen er kunstigt lav. Det kan forekomme uretfærdigt, og for mange vil det sikkert danne et billede af kæmpemæssige herskabslejligheder på de bedste adresser på Frederiksberg, der kan lejes for en slik, hvis man vel og mærke har de rigtige forbindelser, og kender-nogen-der-kender-nogen, eller kan smide sorte penge under bordet. For nogen vil dette være stærkt krænkende. Men det er svært at skabe millimeter retfærdighed gennem lovgivningen. Det sete afhænger også af øjet, der ser. Der er givetvis mange lejere, der føler det er dybt uretfærdigt, at boligejerne i 00 erne kunne få milliongevinster skattefrit i form af værdistigninger. Spørgsmålet er, om man vil indrette lejelovgivningen ud fra en eller anden form for retfærdighedsbetragtning, eller om man skal forsøge at udforme det samlede regelsæt for udlejningsboliger, så det bliver mere attraktivt at bygge nyt. Og huslejen er for nybyggeriets vedkommende allerede markedsbestemt. 10

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2012 Danskerne: Boligpriserne holder Nu er der flere, der tror på, at boligpriserne stiger frem for at falde. Men et flertal, 54 pct., vurderer, at priserne

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

Privat boligudlejning

Privat boligudlejning SBi 2008:01 Privat boligudlejning Motiver, strategier og økonomi Privat boligudlejning Motiver, strategi og økonomi Hans Skifter Andersen Morten Skak SBi 2008:01 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

NYHEDSBREV NR 14 DECEMBER 2013 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. BOB Ny model beregner boligbyrden WORKING PAPERS OM HOLLAND OG DANMARK FORSIGTIG OPTIMISME

NYHEDSBREV NR 14 DECEMBER 2013 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. BOB Ny model beregner boligbyrden WORKING PAPERS OM HOLLAND OG DANMARK FORSIGTIG OPTIMISME BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV NR 14 DECEMBER 2013 BOB Ny model beregner boligbyrden Først i det nye år præsenterer Boligøkonomisk Videncenter en ny model, der skal vise, hvor svært det er for forskellige

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Nye værktøjer til konvertering

Nye værktøjer til konvertering Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV MARTS 2011 Nye værktøjer til konvertering Boligejerne kan spare betydelige beløb på restgælden og på ydelserne, hvis de følger nogle nye rådgivningsværktøjer i stedet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER WORKING PAPER DECEMBER 2013 Administration, drift og vedligehold af lejligheder Udgifter til administration, drift og vedligeholdelse af lejligheder Marc Lund Andersen November

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked

Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000 erne Joachim Borg Kristensen September 2012 Forord Rapporten omhandler det private udlejningsboligmarked

Læs mere

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET

STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV ONLINE NR 18 JANUAR 2015 STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET Nyt boligprisindeks, som Boligøkonomisk Videncenter har udviklet, viser markante forskelle i prisudviklingen

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2010 --------------- Opgaveløser: Jacob Saltoft Kristiansen Vejleder: Mikkel Høegh Opgaveemne 49 Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Befolkningens boligønsker Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning August 2009 Indhold 1. Indledning, konklusioner og sammenfatning... 4 Indledning... 4

Læs mere

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde.

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde. Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV APRIL 2010 Skeptiske danskere Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik over, indsigt

Læs mere

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Januar 2006 KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Dette notat indeholder nogle kommentarer og betragtninger i forhold til Velfærdskommissionens afsluttende rapport, Fremtidens velfærd vores valg.

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen Januar 2014 Kandidatuddannelsen Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH [År] Energirenovering af boligmassen Specialestuderende Thomas Svenstrup Kristensen 19-04.1984 Anna Bac Kristensen Vejleder:

Læs mere

Vi lejere 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE. www. lejerneslo.dk TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15

Vi lejere 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE. www. lejerneslo.dk TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 4 NOVEMBER 2005 Vi lejere TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE www. lejerneslo.dk LEDER Af Klaus

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Danskerne vil bo i de større byer

Danskerne vil bo i de større byer Jarmers Plads 2 1551 København V www.bvc.dk ISBN: 978-87-995617-5-9 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV April 2013 Danskerne vil bo i de større byer I 2040 vil det danske befolkningstal være vokset til

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere