entreprenøren NR. 5/2012 NOVEMBER Foto: Stig Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "entreprenøren NR. 5/2012 NOVEMBER Foto: Stig Larsen"

Transkript

1 entreprenøren NR. 5/2012 NOVMBR N V O L J L Foto: Stig Larsen T FOR PRIVA NDIG R I R R A B R NØDV L L G IN N J BOLIGUDL YTTLS? LJRBSK

2 LJLOVN BARRIR FOR LLR NØDVNDIG LJRBS BTYDNINGN AF DN PRIVAT BOLIGUDLJ- NING I DANMARK Før parcelhusbyggeboomet i 1960 erne, og før det industrialiserede betonelementbyggeri for alvor satte skub i udbygningen af den almene boligsektor i Danmark, var de private udlejningsboliger af langt større betydning end i dag. I 1960 var 40% af alle boliger private udlejningsboliger. Nybyggeriet af private udlejningsboliger lå imidlertid lavt, og mange af de eksisterende boliger blev omdannet til ejerlejligheder eller andelsboliger. I takt med boomet i byggeriet af andre boligformer faldt den relative betydning af privat udlejning støt. I 1980 udgjorde sektoren kun 22% af boligmassen. I år 2000 var andelen nået ned på 18%. I år 2011 var denne andel skrumpet yderligere efter 00 ernes massive ejerboligbyggeri, og de private udlejningsboliger udgjorde blot 14,1% af boligbestanden. Antallet af beboede, selvstændige helårsboliger, der kan rubriceres som private udlejningsboliger, vurderes af den uafhængige forskningsinstitution DRAM til at være i n stor del af disse boliger er udlejede ejerboliger. De egentlige udlejningsboliger er af DRAM beregnet til at udgøre 74,4%, mens 25,6% er udlejede ejerboliger. Nedgangen i de private udlejningsboliger er sket, selvom politikerne har ønsket at fremme nybyggeriet. De private udlejningsboliger spiller en særlig rolle på boligmarkedet. De er velegnede for unge, der endnu ikke har midler til at komme ind på ejerboligmarkedet, og de er også velegne- 4 Søparken i Måløv - et helt nyt boligbyggeri opført for Pension Danmark

3 PRIVAT BOLIGUDLJNING KYTTLS? AF SKRTARIATSCHF, CAND. POLIT. CURT LILIGRN, BOLIGØKONOMISK V IDNCNTR 5

4 de for personer, der ønsker en midlertidig og fleksibel boligform. Det kan være personer, der er blevet singler efter en skilsmisse, og nu venter på at indgå i et nyt parforhold. Det kan også være personer, der i en kortere periode er flyttet til en anden landsdel, og som ikke ønsker at købe ejerbolig, fordi der er store transaktionsomkostninger forbun - det med køb og salg. Handels omkostninger ved både køb og salg af en ejerbolig ligger på minimum 5%, og det er en betragtelig udgift, hvis man er usikker på, om man kan blive boende mere end 1-2 år. De private udlejningsboliger er også samfundsøkonomisk set en attraktiv boligform, fordi det virker stabiliserende på økonomien, når ejerboligernes andel af boligmassen ikke er så høj. Dette har de senere års boligboble og finanskrise til fulde demonstreret. n af årsagerne til, at Tyskland ikke har været så hårdt ramt af krisen er, at Tyskland har en meget betydelig privat boligudlejningssektor. Samtidig med at nybyggeriet har ligget lavt, har også forbedringsaktiviteten ligget lavt i mange ejendomme i lange perioder i efterkrigstiden. Der er mange forskellige faktorer bag dette. Ét forhold er, at reguleringen af huslejen har gjort det vanskeligt for ejere at få dækket finansieringsomkostningerne til forbedringsarbejder. t andet forhold er, at nogle ejere især før i tiden ikke udviste interesse i at sikre ejendommenes vedligeholdelse og forbedring. Man skal ikke glemme, at noget af det værste slum vi har kendt i Danmarkshistorien blev opført før de første huslejerestriktioner blev indført i 1916, og at de første massive saneringer i København fandt sted allerede før 1. Verdenskrig. Den gang kan den markedsleje, som man var i stand til at opnå, meget vel have været så lav, at det ikke var muligt på markedsmæssig basis at vedligeholde en privat udlejningsbolig til en rimelig standard. Lejelovgivningen i Danmark er som i mange andre lande kompliceret. Omkring 88% af de private udlejningsboliger har en husleje, der er reguleret på den ene eller anden vis. Langt størsteparten af disse regulerede boliger har en husleje, der er bestemt efter Boligreguleringsloven. De øvrige følger Lejelovens bestemmelser. I de senere år er der gennemført en række dereguleringer af lejelovgivningen. Disse dereguleringer vedrører dels nybyggeri af lejeboliger, hvor der er mulighed for en aftalt husleje, principielt en markedsleje, når boligerne er ibrugtaget efter den 31. december Det gælder også ældre erhvervsbygninger, der omdannes til boligformål. Samtidig er der åbnet op for de såkaldte 5 stk 2. renoveringer, hvor huslejen kan følge lejelovens bestemmelser om det lejedes værdi fremfor boligreguleringslovens mere restriktive bestemmelser, når der sker en gennemgribende forbedring af boligen. Aktiviteten med disse 5 stk. 2 boliger har ligget på ca boliger om året. BOLIGØKONOMISK VIDNCNTR STILLR SKARPT PÅ UDLJ- NINGSSKTORNS RAMMVILKÅR Boligøkonomisk Videncenter har ønsket at se, hvordan rammebetingelserne for den private udlejningssektor har påvirket sektorens udvikling. Med henblik herpå er der gennemført i første omgang to projekter. Videncentret har valgt DRAM til at gennemføre en analyse, der opgør den økonomiske værdi for lejerne af, at der ikke er en markedsleje her-og-nu. Der er mest af alt tale om et kæmpemæssigt regnestykke, som er udført på såkaldte mikrodata, det vil sige på registre over samtlige udlejningsboliger og deres beboere. Det er Bispebjerg Bakke er et boligbyggeri i Københavns Nordvestkvarter, der er blevet skabt ved et samarbejde mellem billedhugger Bjørn Nørgaard og Haandværkerforeningen. De 135 eksklusive lejeboliger blev indviet i København i 2007 og lejeboligerne udlejet til markedspris, ca ,- til ,- pr. md (2011). Bispebjerg Bakke kom til at koste ca kr. pr. kvm at opføre. 6

5 TGRA BRØND er nemme at arbejde med Hos Brødrene Dahl holder vi meget af løsninger, der er nemme at arbejde med. Det er TGRA-serien af brønde fra Wavin. De fås i dimensionerne Ø425, Ø600 og Ø1000 mm, og uanset størrelse får du de særlige TGRA-kendetegn: mulighed for 90 graders gennemløb og fleksible tilslutningsmuffer, der kan afbøjes 7,5º i alle retninger. Brøndbundene fås med muffer til glatte rør, Opti-Rib rør og X-Stream rør. Alt dette betyder, at du let kan vælge den optimale brønd allerede i projekteringsfasen og får nemt ved at tilpasse den i rørgraven. Bestil din ønskebrønd på bd.dk. Så leverer vi den lige der, hvor du skal bruge den.

6 ÆNDRING I RGULRING (FRA STARTN AF 1980 RN TIL SLUTNINGN AF 2000 RN) Mindsket regulering Næsten uændret Øget regulering derfor muligt at forklare virkningerne af lovgivningen fordelt ud på mange forskellige typer af lejeboliger og forskellige typer af lejere. DRAM har eftergjort en analyse, som Det Økonomiske Råd udførte i 2001, men på et ajourført og bedre datagrundlag. Regnestykket har taget ét år at udføre. Den anden analyse har anlagt et bredere syn på lejelovgivningen, hvor huslejen kun er et enkelt aspekt. Det er samtidig en The Private Rented Sector in the New Century Finland ngland (11 til 17%) ngland Danmark Spanien Norge Vækst Næsten uændret Holland Sverige (21 til 23%) Tyskland Tyskland (45 til 45/49%) Sverige Frankrig (23 til 21%) Schweiz Frankrig Schweiz (63 til 58%) Irland Irland (13 til 9%) Norge (27 til 19%) Danmark (22 til 14%) Spanien (21 til 13%) Holland (19 til 10%) Finland (33 til 16%) A Comparative Approach Med dansk sammenfatning ÆNDRING I DN PRIVAT UDLJNINGS- SKTORS STØRRLS (FRA STARTN AF 1980 RN TIL SLUTNINGN AF 2000 RN) Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - n mikroøkonomisk undersøgelse for 2000 erne Joachim Borg Kristensen September 2012 Fald analyse, der har været udført dels med stor geografisk bredde for hele 11 Vesteuropæiske lande, og dels med en stor tidsmæssig bredde, fordi der er set på udviklingen fra 1980 frem til i dag. Formålet med dette studie har været at Identificere den overordnede europæiske bevægelse i lejereguleringen og Danmarks placering i feltet af europæiske lande Se på sammenhængen mellem graden af reguleringen og udviklingen i antallet af private udlejningsboliger Udvide emnekredsen for den boligøkonomiske analyse fra primært at være husleje til også at omfatte andre aspekter af regulering, samt andre faktorer, der påvirker sektorens størrelse, herunder beskatning og finan - sieringsforhold Dette studie er udført af økonomer fra London School of conomics, samt fra Cambridge Centre for Housing and Planning Rapporterne kan frit downloades på r man til papir, kan de rekvireres i sekretariatet. Det er tydeligt, at for langt de fleste lande er graden af regulering uændret eller faldende, men samtidig er udlejningssektorens størrelse også gået ned. Den eneste undtagelse er ngland, hvor der er sket en fuld deregulering, og hvor der samtidig er sket en relativt kraftig vækst i den private udlejningssektors størrelse. Research, som er en del af Cambridge universitetet. De er blevet bistået af eksperter fra 11 lande i uropa. Der er således tale om en omfattende team af meget erfarne forskere, ledet af professor Christine Whitehead, der i dag nok er den mest kendte europæiske boligøkonom. Begge rapporter er færdige, og kan frit downloades på r man til papir, kan de også rekvireres i sekretariatet. Man skal være klar over, at DRAM rapporten er lidt teknisk, mens Cambridge rapporten er skrevet på engelsk, men med en dansk sammenfatning. LJLOVN I UROPA HVOR LIGGR DANMARK I SPKTRT De sidste 30 år har set en udvikling, hvor de fleste europæiske lande har bevæget sig mod deregulering af lejelovgivningen. Det gælder især fastsættelsen af lejen ved indgåelsen af lejekontrakten. nkelte lande har bevæget sig meget langt i denne deregulering. Det gælder ngland, som har indført et system med markedsbestemt husleje. Der er dog også enkelte lande, der i de seneste år er begyndt at bevæge sig den anden vej, såsom Frankrig og Irland. De fleste af landene har bevæget sig mod mere markedslignende vilkår, selvom denne bevægelse ikke har været dramatisk. Samtidig hermed er de private udlejningsboligers andel af boligmassen gået ned i så godt som alle lande. For at kunne vurdere graden af regulering stærk regelstyring overfor et dereguleret system er det nødvendigt at definere, hvad man mener med regulering, og opstille et system til at måle styrken af regulering på forskellige områder. Man kan ikke bare gøre regulering synonym med fastsæt- 8

7 telsen af husleje. I forbindelse med projektet med Cambridge universitetet er der opstillet en analytisk ramme af forskerne, som inddeler regulering i 6 forskellige hovedkategorier: Lejefastsættelse ved indgåelse af lejekontrakten Regulering af lejeforhøjelser Lejemålets længde Muligheden for at få ejendommen tilbage under lejemålets varighed Mulighed for at sælge ejendommen uanset om den er udlejet eller ej Udlejers mulighed for at håndhæve lejekontraktens bestemmelser og herunder udsætte lejer, hvis denne ikke overholder kontrakten. Ud fra denne forståelse af, hvad regulering er, og ud fra en scoring af 11 Vesteuropæiske lande i tre forskellige grader af regulering indenfor hver af de 6 hovedkategorier, er der opstillet en rangordning af landene i forhold til deres regulering. Dernæst er ændringerne i reguleringen siden 1980 erne sammenholdt med ændringerne i den relative størrelse for den private udlejningssektor. Formålet er at se, om en gradvis deregulering kan stimulere den private boligudlejningssektor. Det er tydeligt, at for langt de fleste lande er graden af regulering uændret eller faldende, men samtidig er udlejningssektorens størrelse også gået ned. Den eneste undtagelse er ngland, hvor der er sket en fuld deregulering, og hvor der samtidig er sket en relativt kraftig vækst i den private udlejningssektors størrelse. Dette resultat vil sikkert overraske mange. Den stramme regelstyring af udlejningssektoren er ofte gjort til syndebuk for, at byggeriet er gået i stå. Men i virkeligheden er den sammenhæng, man kan aflæse af figuren, logisk og velkendt for os danskere. Som bekendt er der mulighed for markedsleje ( aftalt husleje ) for nye udlejningsboliger i Danmark, og dog ligger byggeriet heraf meget lavt. Hvorfor? Fordi der er mange andre forhold end regulering, som afgør, om det er en god forretning at investere i nye udlejningsboliger. De forhold er beskatningen af indtægten fra udlejningen, de afskrivninger, udlejer kan foretage, adgangen til billig finansiering, og konkurrencen fra andre boligformer som ejerboliger og støttede boliger. n gennemgang af praksis fra de 11 lande viser, at der ikke findes én sikker opskrift på succes, når politikerne vil fremme privat udlejning. De 11 lande har valgt forskellige strategier, og de har derudover også haft meget forskellig historik på boligmarkedet og forskelle i hvordan, boligmarkedets andre delmarkeder påvirker udlejningsboligerne. Når privat boligudlejning har været sådan en succes i ngland, så kan det udover deregulering også skyldes, at man i perioden fjernede rentefradragsretten for ejerboliger. Det gør lejeboliger relativt mere attraktive. Når Tyskland har opretholdt en stor privat udlejningssektor, så kan det skyldes, at man også i Tyskland har fjernet rentefradragsretten for ejerboliger, og at man ydermere har en meget lille almen boligsektor. Så alternativerne til privat udlejning er enten ikke så attraktive, eller også er disse alternativer kun tilstede i begrænset omfang. Gennemgangen viser, at Danmark overordnet set har fulgt den europæiske udvikling. Vi har dereguleret, men har samtidig oplevet et fald i sektorens størrelse. Gennemgangen har også vist, at Danmark ligger i gruppen af lande med en mellemhøj grad af regulering. Imidlertid er der kun ét land i dag, der rubriceres som havende høj regulering, og det er Holland. Samtidig kan man diskutere, om Danmark ligger på kanten mellem en mellemhøj og en høj grad af regulering. Holland, der traditionelt har haft en meget stærk beskyttelse af lejeren, har nemlig i de senere år åbnet for markedsleje på de dyrere lejligheder. Det er lejligheder med en husleje på mere end 665 uro om måneden, og det er efterhånden 30% af alle private udlejningslejligheder. Der er således næppe tvivl om, at Danmark er et meget reguleret Få materiellet Tal med os, når du har brug for maskiner og køretøjer. Vælg Jyske Finans og få en professionel handlekraft i højsædet. Vi tilbyder Jyske Finans sætter en ære i hurtige svar og korrekte dokumenter til tiden. Os kan end penge. og hør nærmere.

8 RGULRINGSGVINST FOR LJR SOM FØLG AF LJRGULRING, LJR FORDLT PÅ INDKOMSTDCILR Forklaring: Søjlerne viser lejernes gevinst i de huslejeregulerede lejligheder. Søjlernes højde viser gevinsten opgjort i% af lejernes disponible indkomst. De forskellige søjler dækker alle lejere inddelt i 10 indkomstgrupper. Decil 1 er dem med de laveste indkomster, decil 10 dem med de højeste. land i europæisk sammenhæng indenfor lejelovens område. Spørgsmålet er nu, hvordan man i Danmark kan lære af de udenlandske erfaringer. Analysen viser, at man ikke kan forudsige den private boligudlejningssektors fremtid uden at udføre en analyse af udviklingen på de andre delmarkeder på boligmarkedet. Videncentret overvejer pt at gennemføre en detaljeret analyse af ngland, Tyskland og Holland, fordi disse lande repræsenterer meget forskellige strategier angående den private boligudlejnings rammevilkår. Det vil samlet kunne give et fingerpeg over, hvad man kan gøre, og hvad man ikke skal forsøge, hvis man vil fremme den private boligudlejningssektor herhjemme. DN DANSK LJLOV R BOLIGSOCIALT RTFÆRDIG - TIL N VIS GRÆNS Lejeloven og boligreguleringsloven holder huslejen i de private udlejningsboliger kunstigt nede under den husleje, der ville gøre sig gældende i en situation med markedsbestemt husleje. Det er en økonomisk gevinst for lejerne, som økonomer betegner reguleringsgevinsten. Det er vigtigt at huske, at dette kun er ét enkelt aspekt af lejeforholdet, men det er som oftest det, der bringer flest sind i kog. DRAM har beregnet reguleringsgevinsten til at udgøre 8,6 milliarder kroner i 2010 i Danmark. Gevinsten er til at tage og føle på. Huslejen pr m 2 om året er i de regulerede lejligheder i snit 674 kr., mens den markedsmæssige husleje er beregnet til at ville blive 959 kr. At der er en gevinst for lejerne ved, at huslejen er reguleret, vil næppe komme som en overraskelse for politikerne, hvoraf en stor del sikkert vil kommentere, at det netop er formålet med reguleringen. Ud fra en boligsocial betragtning kan man sige, at huslejen bør holdes nede, således at lavindkomstfamilierne slipper billigere. Ved en fri markedshusleje, skulle staten blot betale mere i boligstøtte, kunne argumentet lyde. Spørgsmålet er så, om det nu også er lavindkomst - familier, der får den største gevinst ud af huslejereguleringen. Dét kan DRAMs kæmpemæssige regnestykke afsløre. Og svaret er, at de laveste indkomster rent faktisk får de største gevinster, det vil sige at lovgivningen opfylder sit boligsociale sigte. Det skal forstås sådan, at størstedelen af reguleringsgevinsten på de 8,6 milliarder kroner tilfalder lav- og mellemindkomst familierne, og det fremgår også af regnestykkerne, at de laveste indkomster klart får den største relative besparelse ud af reguleringen. Med relativ besparelse menes reguleringsgevinsten opgjort i forhold til familiernes disponible indkomst. Når statistikere skal sammenligne forskellige befolkningsgrupper på for eksempel indkomst, deler man ofte befolkningen ind i 10 lige store grupper, kaldet deciler. Decil 1 er de 10% med de laveste indkomster, decil 10 er de 10% af befolkningen, der har de største indkomster og så videre. Sådan en inddeling er også foretaget af DRAM i forbindelse med dette regnestykke. Derefter er det beregnet, hvor stor en besparelse lejerne ville få i hvert af disse deciler. Den besparelse er udtrykt i % af deres disponible indkomst. For decil 1 er besparelsen markant, hele 30%. Denne del af befolkningen ville få store problemer med at klare dagen og vejen, såfremt der kom en markedsleje, og såfremt de ikke blev kompenseret gennem for eksempel øget boligstøtte eller skattelettelser. For de rigeste deciler er gevinsten blot 7-8%. Så langt, så godt. Der er god logik i, at en huslejeregulering, der stammer tilbage fra 1939 og som oprindelig er indført for at beskytte lejerne, også giver de største gevinster til de laveste indkomster. Men billedet er nu ikke helt så rosenrødt, som figuren umiddelbart antyder. I forbindelse med regnestykket er det også opgjort, hvordan lejelejlighederne ville fordele sig efter en markedsmæssig værdi. Dette regnestykke har blandt andet anvendt SKATs forslagsmodel, som bruges ved vurdering af ejerboliger. Dernæst er der set på, hvordan reguleringsgevinsterne fordeler sig på lejlighederne efter værdi. Det viser sig, at de lejelejligheder, der er mest værdifulde ud fra en markedsmæssig betragtning, modtager en uforholdsmæssig stor dele af reguleringsgevinsten på de 8,6 milliarder kroner. De 5% af lejelejlighederne, der er mest værdifulde, modtager hele 21% af denne gevinst. Den ene procent mest værdifulde af lejlighederne modtager ca. 8% gevinsten. Med andre ord er der nogle meget store, meget værdifulde, velbeliggende og særdeles attraktive lejligheder, hvor huslejen er kunstigt lav. Det kan forekomme uretfærdigt, og for mange vil det sikkert danne et billede af kæmpemæssige herskabslejligheder på de bedste adresser på Frederiksberg, der kan lejes for en slik, hvis man vel og mærke har de rigtige forbindelser, og kender-nogen-der-kender-nogen, eller kan smide sorte penge under bordet. For nogen vil dette være stærkt krænkende. Men det er svært at skabe millimeter retfærdighed gennem lovgivningen. Det sete afhænger også af øjet, der ser. Der er givetvis mange lejere, der føler det er dybt uretfærdigt, at boligejerne i 00 erne kunne få milliongevinster skattefrit i form af værdistigninger. Spørgsmålet er, om man vil indrette lejelovgivningen ud fra en eller anden form for retfærdighedsbetragtning, eller om man skal forsøge at udforme det samlede regelsæt for udlejningsboliger, så det bliver mere attraktivt at bygge nyt. Og huslejen er for nybyggeriets vedkommende allerede markedsbestemt. 10

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2012 Danskerne: Boligpriserne holder Nu er der flere, der tror på, at boligpriserne stiger frem for at falde. Men et flertal, 54 pct., vurderer, at priserne

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Boligpolitisk Program

Boligpolitisk Program Boligpolitisk Program Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 22. november 2014. Boligpolitisk Program 1.0 Indledning Boligen er en helt grundlæggende del af alle danskeres

Læs mere

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven Politisk analyse Kommunerne og boligreguleringsloven Indhold 1. FORSLAG OM AFSKAFFELSEN AF BOLIGREGULERINGEN I RANDERS... 2 2. VEDRØRENDE DE BERØRTE EJENDOMME OG LEJEMÅL... 2 3. VEDRØRENDE BELASTNINGEN

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje.

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje. Notat 3 - Økonomi Dette notat er udarbejdet med henblik på at give en generel orientering om forhold, der kan være relevante og/eller som man bør være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af en

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Økonomisk analyse. Ejer/lejerbalancen og boligsubsidierne/reguleringsgevinster

Økonomisk analyse. Ejer/lejerbalancen og boligsubsidierne/reguleringsgevinster Økonomisk analyse Ejer/lejerbalancen og boligsubsidierne/reguleringsgevinster Indhold 1. EJER/LEJER BALANCEN, BEREGNINGER FRA AER... 2 2. VISMÆNDENE ANALYSERER BALANCEN PÅ BOLIGMARKEDET, MAJ 2001... 3

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Boliger subsidier og tilskud. Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014

Boliger subsidier og tilskud. Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014 Boliger subsidier og tilskud Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014 Boligpolitik er vanskelig! Grundlæggende krav til en rimelig bolig for alle Varigt forbrugsgode: Stor up-front investering løbende

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Privat boligudlejning

Privat boligudlejning SBi 2008:01 Privat boligudlejning Motiver, strategier og økonomi Privat boligudlejning Motiver, strategi og økonomi Hans Skifter Andersen Morten Skak SBi 2008:01 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

UDENLANDSKE ERFARINGER

UDENLANDSKE ERFARINGER UDENLANDSKE ERFARINGER Hans Thor Andersen, Ph.D. Lektor Geografisk Institut Indledning projektets baggrund Henvendelse fra BL om at analysere udenlandske erfaringer. Fonden Realdania har finansieret projektet

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked

Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000 erne Joachim Borg Kristensen September 2012 Forord Rapporten omhandler det private udlejningsboligmarked

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Ejendomsforeningen Danmark 15. september 2008 Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Den globale opvarmning er på dagsordenen. Forbruget af fossile brændsler på verdensplan er fortsat stigende.

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Aalborg Universitet. Privat udlejning Andersen, Hans Skifter; Skak, Morten. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Privat udlejning Andersen, Hans Skifter; Skak, Morten. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Privat udlejning Andersen, Hans Skifter; Skak, Morten Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Beskatning ved salg af flexboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste år særlige regler om flexboliger. Med en flexboligtilladelse fra kommunen er det muligt at

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Skal boligmarkedet liberaliseres?

Skal boligmarkedet liberaliseres? Morten Skak Skal boligmarkedet liberaliseres? Resume I et det danske samfund kan vi forøge velfærden ved at give markedet frit og lade pengepungen bestemme på boligmarkedet. Hertil kommer, at huslejestigningerne

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tredje udvalgsmøde om bosætning i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Torsdag den 9. oktober 2014 Indhold 1. Grundværdier

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere