Vedtægter for Andelsboligforeningen Østerbrogade 50 / Willemoesgade 4-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Andelsboligforeningen Østerbrogade 50 / Willemoesgade 4-6"

Transkript

1 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens mål: Foreningens mål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr Udenbys Klædebo, beliggende Østerbrogade 50/Willemoesgade 4-6, 2100 København Ø. 2 Medlemmer: 3 Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der ved stiftelsen af eningen bebor ejendommen, eller som med bestyrelsens godkendelse samtidig med optagelsen indflytter i en bolig i eningens ejendom. Hvert medlem må kun have én bolig og er pligtet til at bebo boligen. Bestyrelsen kan inden lovgivningens rammer beslutte, at der ikke er beboelsespligt i taglejlighederne. Stk. 2. Erhvervsandelshavere er undtaget beboelsespligt. Stk. 3. Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af eningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed at stille slag på andelsboligeningens generalsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 16. Indskud: 4 Beboere, eller erhverv, der ved stiftelsen indtræder som medlem, skal betale er kontant indskud på kr. 941,42 pr. m

2 Beboere og erhverv med lejemål i ejendommen ved eningens stiftelse, og som ikke indmeldte sig på dette tidspunkt, kan senere optages som medlemmer, hvis generalsamlingsbeslutning træffes herom. Ved senere indtræden i andelsboligeningen skal der betales et ekspeditionsgebyr i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Dette gælder også, hvis andelshaverne rokerer i eningens ejendom. Hæftelse: 5 Medlemmerne hæfter kun personligt pro rata med sit indskud den pantegæld, som indestår i ejendommen, samt anden gæld, sikret ved ejerpantebrev i ejendommen. l øvrigt hæfter de eningens pligtelser alene med deres andel og eventuelt indestående kontante midler, som indgår i eningens mue som ansvarlig kapital. Foreningen selv hæfter med sin mue, bl.a. den faste ejendom. Et medlem eller hans bo hæfter efter stk. 1, indtil ny andelshaver har overtaget andel og bolig og dermed er indtrådt i pligtelsen. Andel: Medlemmerne har andel i eningens mue i hold til deres delingstal. 6 Fordelingstallet de enkelte andele er lig med den brøkdel, som indskuddet de enkelte boliger og erhverv udgør af summen af samtlige indskud alle indmeldte boliger og erhverv, sådan som det blev vedtaget på eningens stiftende generalsamling. Øvrige lokaler har, indtil generalsamlingen bestemmer andet, intet delingstal, idet lokaliteterne udlejes eller benyttes af andelsboligeningen. De således oven fastsatte delingstal kan ikke ændres, så længe der ikke sker ændringer i bygningernes indretning eller brug. Andelene kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 13-22, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligeningslovens 6 b. 7 Andelene kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligeningslovens 4 a

3 8 Boligafgift: Boligafgiften den enkelte andel er lig med den brøkdel, som boligafgiften den enkelte bolig og erhverv udgør af summen af samtlige boligafgifter alle indmeldte boliger og erhverv, sådan som det blev vedtaget på den stiftende generalsamling. Senere ændringer i boligafgiften sker med ens procentuel stigning i den til enhver tid værende boligafgift den enkelte andel. Ændringer kan alene ske ved beslutning truffet på en generalsamling. l det indbyrdes hold mellem andelene kan der ikke etages regulering af boligafgiften med mindre en bolig eller et erhverv, der er andel, får tillagt areal eller afgiver areal i den bolig eller det erhverv, som vedkommende har brugsret til i andelsboligeningen. Ændringer kan alene ske ved beslutning truffet på en generalsamling. Boligafgiften betales månedsvis ud og falder den første hverdag i hver måned, jfr. 23. Foretages bedringer eller moderniseringer, der udelukkende kommer enkelte beboere eller erhverv til gode, skal de hermed bundne udgifter udredes alene at denne andel. Generalsamlingen kan beslutte, at der ved udførelse af vedligeholdelses- eller bedringsarbejder skal være mulighed at gennemføre fællesarbejde, Ved beslutning om fællesarbejde skal generalsamlingen vedtage et tillæg til boligafgiften som et engangsbeløb, der skal betales af de andelshavere, der ikke deltager i fællesarbejdet eller ikke yder en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende arbejdsindsats. Engangsbeløbet kan højst udgøre andelshaverens del af den besparelse, der kan opnås ved fællesarbejdet. På begæring af mindst tre fremmødte andelshavere skal enkeltbesparelser, der beløbsmæssigt overstiger fem procent af den årlige boligafgift endeligt dokumenteres ved to skriftlige tilbud. Et eller flere engangsbeløb må inden et regnskabsår ikke overstige i alt ti procent af den årlige boligafgift. Betaling af beløbet sker efter bestyrelsens anvisning. Bestyrelsen indkalder skriftligt, med mindst fire ugers varsel, til fællesarbejde. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted, arbejdsopgaver samt frist tilmelding. Bestyrelsen tilrettelægger arbejdet de tilmeldte andelshavere. Vedligeholdelse m.v.: 9 Al vedligeholdelse inde i boligandele og erhvervsandele påhviler de respektive andelshavere, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles syningsledninger frem til, men eksklusiv individuelle greninger til de enkelte boliger og erhverv, og bortset fra udskiftning af hoved- og køkkendøre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde, el og vvs installationer, herunder sanitet mm., og vinduesglas. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også ringelse, som skyldes slid og ælde. Såfremt en andelshaver

4 groft sømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse etaget inden en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af eningen, og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. dog 23. Erhvervsandelene har ansvaret, og afholder selv udgiften til, bortskaffelse af affald, der hidrører fra den del af driften i erhvervet, der ligger ud over sædvanligt husholdningsaffald. Kælderrum er alene beholdt andelshavere, der har beboelsesandel i eningen. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler delingen af kælderrum. Enhver facaderenovering/ændring skal godkendes af bestyrelsen. Vedtager andelsboligeningen at iværksætte bedringer eller vedligeholdelsesarbejder i ejendommen, kan et medlem ikke modsætte sig arbejdernes gennemførelse og skal give håndværkerne uhindret adgang til boligen. Forandringer: 10 En andelshaver er berettiget til at etage andringer i boligen. Forandring skal anmeldes skriftligt bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 4, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af andringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. Alle andringer skal udføres håndværksmæssigt svarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige skrifter. Andelshaveren er pligtet til omgående at lade eventuelle skader årsaget af andringen i omkringliggende lejligheder udbedre. Bestyrelsen er ikke ansvarlig anmeldte eller godkendte andringers svarlighed og lovlighed. I tilfælde hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige skrifter, skal tilladelsen desuden evises bestyrelsen inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest evises. Fremleje: 11 Den tidsubegrænsede ret, der særskilt blev indrømmet beboelsesandelshavere i bindelse med andelsboligeningens stiftelse, gælder tsat så længe fremlejetageren er den person, der beboede lejligheden umiddelbart før stiftelsen. En andelshaver er, når han har beboet boligen i normalt mindst et halvt år, berettiget til at fremleje eller låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er

5 midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, retningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig flyttelse eller lignende en begrænset periode på normalt højst 2 år. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne fremlejemålet. l tilknytning hertil udfærdiger bestyrelsen eller administrator fremlejekontrakt. Omkostninger hertil afholdes af andelshaveren. Erhvervsandelshavere har ret til ubegrænset fremleje, i det dog bestyrelsen skal godkende fremlejetageren, herunder anvendelsen af det fremlejede, jfr. 13 stk. 1. Den fraflyttede andelshaver skal straks skriftligt meddele administrator sin midlertidige nye adresse, og den fraflyttede andelshaver skal tsat anledige den månedlige boligafgift indbetalt til administrators kontor. Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelse. Husorden: 12 Generalsamlingen kan fastsætte regler husorden. Indtil andet bestemmes er medlemmerne omfattet af de husordensregler, der er fastsat i henhold til de lejekontrakten, der var gældende på tidspunktet andelsboligeningens stiftelse. Overdragelse af andel: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel efter nedennævnte retningslinjer. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. 13 Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: 1. Andelshaverens indstillingsret: Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i bindelse med bytning af bolig eller til børn, børnebørn, ældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst et år før overdragelsen. 2. Andelshaverliste: Andelshavere, der er indtegnet på en venteliste (intern venteliste) hos bestyrelsen, således at den, der er først indtegnet på ventelisten går ud de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den trinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne bolig overlades til den fraflyttende andelshaver. Når en andelshaver har benyttet sin trinsret, rykker andelshaveren til sidst på listen

6 3. Familieliste: Andelshaveres børn over 18 år, ældre, bedsteældre eller søskende kan komme i betragtning. Rækkefølgen i indstillingsretten bestemmes af andelshaverens anciennitet som beboer i ejendommen. Når en lejlighed er til rådighed, tilbydes den nr. 1 på ventelisten, der i kredsen af sin familie indstiller en person. Hvis nr. 1 på listen ikke ønsker at anvende sin indstillingsret, gås videre til nr. 2 på listen etc. Den andelshaver, der benytter sin indstillingsret, rykker til sidst på listen. 4. Venneliste: Andelshaveres venner kan komme i betragtning. Hver andel har en indstillingsret. Rækkefølgen i indstillingsretten bestemmes af andelshaverens anciennitet som beboer i ejendommen. Nar en andel er til rådighed, tilbydes den nr. 1, der i kredsen af sine venner indstiller en person. Hvis nr. 1 på listen ikke ønsker at anvende sin indstillingsret, gås videre til nr. 2 på listen etc. Den andelshaver, der benytter sin indstillingsret, rykker til sidst på listen. 5. Andre: Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. Overdragelsessum: 14 Prisen andelen skal godkendes af bestyrelsen efter lovgivningens regler herom. Overdragelsessummen skal indbetales til administrators kontor, jfr. 16, stk. 4, før indflytning i boligen må ske. Værdien af andelen i eningens mue fastsættes af generalsamlingen. Andelsværdien opgøres i overensstemmelse med Lov om Andelsboligeninger og andre Boligfællesskaber. Generalsamlingens fastsættelse af andelsværdien er bindende, selv om der lovligt kunne være fastsat en højere pris. Vurdering af andel: 15 Bestyrelsen anviser en vurderingsmand, som etager en opgørelse af prisen bedringer, inventar og løsøre i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Endvidere har vurderingsmanden ret til at give tillæg ekstra vel vedligeholdt lejlighed, i overensstemmelse med praksis på området, ligesom vurderingsmanden har pligt til at etage fradrag, såfremt lejligheden er misligholdt. Bestyrelsen godkender den fremkomne pris. Honorar til vurderingsmanden betales af den fraflyttende andelshaver (sælger). Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen godkendte pris bedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, etaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsbolighold. Parterne udpeger i ening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af Boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelse af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen. Skønsmanden udarbejder en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer selv bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal deles

7 mellem den fraflyttede andelshaver og eningen, eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet. Fremgangsmåden: 16 Inden aftalens indgåelse skal sælgeren til køberen udlevere et eksemplar af andelsboligeningens vedtægter, samt udlevere andelsboligeningens seneste årsregnskab og budget tillige med en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen andelen, udførte bedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse og om straf i Lov om Andelsboligeninger og andre Boligfællesskaber. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, som synes med bestyrelsens påtegning og godkendelse. Alle vilkår overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan lange, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardmular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til espørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion. Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til eningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Foreningen er ved afregning over den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed ikke-falden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o.lign. Foreningen er endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler ved det overtagede. 17 l tilfælde af, at eningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligeningsloven har afgivet garanti lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, holdes som anført i andelsboligeningsloven. 18 Straks efter overtagelsen skal køberen med bestyrelsen gennemgå boligen at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsesstand eller ved bedringer, inventar og løsøre, som er overtaget i bindelse med boligen og således, at købesummen kan frigives til sælgeren

8 Såfremt køberen straks skriftligt dokumenterer mangler, kan administrator, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et passende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller lig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. 19 Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 16 og 18. Dødsfald: 20 Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at tsætte medlemskab af eningen og beboelse af boligen. Såfremt ægtefællen ikke ønsker at tsætte medlemskab og beboelse, har ægtefællen ret til, efter reglerne i 13, at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig. Hvis der ikke efterlades ægtefælle, har den, som i mindst et år umiddelbart ud dødsfaldet har haft fælles husstand med andelshaveren, ret til at indtræde i eningen og overtage boligen. Efterlades hverken ægtefælle eller samlever har afdødes børn, børnebørn eller ældre trinsret til at overtage medlemskab af eningen og beboelse af boligen. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen, ligesom prisen overtagelsen skal godkendes af bestyrelsen. Samlivsophævelse: 21 Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at tsætte medlemskab og beboelse af boligen. Såfremt en andelshaver i bindelse med ophævelse af samliv fraflytter boligen, skal dennes ægtefælle indtræde som medlem eller pligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig. Reglerne i stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse personer, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren

9 22 Opsigelse: Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab at eningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i om overførsel af andel. Eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde: Når et medlem ikke betaler skyldige beløb og ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. 2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, som skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. Påkravsgebyr beregnes efter lejelovgivningens regler. 3. Når et medlem groft sømmer sin vedligeholdelsespligt, så det er til gene de øvrige medlemmer. 4. Når et medlem gør sig skyldig i hold, svarende til dem, som efter lejelovgivningen berettiger udlejer til at hæve lejemålet. 5. Når det konstateres, at et medlem ønsker at overdrage sin andel i strid med vedtægterne, eller når et medlem i bindelse med overdragelsen af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen efter Lov om Andelsboligeninger og andre Boligfællesskaber. Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i 19. Når bestyrelsen har ekskluderet et medlem på grund af restance over eningen, skal den til enhver tid gældende lejelovgivning om pligtige pengeydelser i lejehold være gældende med de i lovgivningen nævnte sanktioner, herunder skal bestyrelsen eller eningens administrator kunne begære etagelse af udsættelsesretning ved fogedens hjælp imod andelshaveren, såfremt denne ikke straks efter eksklusion fraflytter og rydder andelsboligen. Disse vedtægter er aftalt som umiddelbart eksekutionsgrundlag i relation til fogedretninger imod eningens til enhver tid værende medlemmer. Generalsamling: 24 Foreningens højeste myndighed er generalsamlingen

10 Den ordinære generalsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskabet samt stillingtagen til regnskabets godkendelse. 4. Forelæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af administrator. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Forslag under delte punkt kan ikke sættes under afstemning. Ekstraordinær generalsamling afholdes, når en generalsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af medlemmerne af eningen eller administrator langer det med angivelse af dagsorden. Generalsamlingen vælger en administrator til at estå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske valtning. Generalsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator, dog med respekt af eventuelt opsigelsesvarsel i en mellem administrator og andelsboligeningen indgået administrationsaftale. 25 Generalsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalsamling, om nødvendigt, kan kortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden generalsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalsamlingen, skal være manden i hænde senest 8 dage før generalsamlingen. Et slag kan behandles på en generalsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage (72 timer) før generalsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Adgang til generalsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Administrator samt repræsentanter andelshaverne har adgang til at deltage i samt tage ordet på generalsamlingen. Hver andel giver en stemme. Andelshavere, der på tidspunktet generalsamlingens indkaldelse er i restance med boligafgift eller andre ydelser til eningen, er dog ikke stemmeberettigede

11 En andelshaver kan give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller et andet medlem af eningen. 26 Beslutninger på generalsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom, større bedringer eller eningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af eningens medlemmer være til stede, at beslutning kan træffes. Forslag om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, større bedringer, eller eningens opløsning, kan kun vedtages på en generalsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og hvor mindst 2/3 stemmer. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte slaget, kan der indkaldes til ny generalsamling, og på denne kan da slaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Ved generalsamlingen er administrator dirigent og pligtig at udarbejde og rundsende referat, medmindre generalsamlingen bestemmer andet. 27 Bestyrelsen: 28 Generalsamlingen vælger blandt medlemmerne en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af eningen og udføre generalsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er bemyndiget til i samråd med administrator at etage omprioritering af ejendommens eksisterende gæld i krediteninger og pengeinstitutter med henblik på besparelser i ydelser i hold til eksisterende lån. 29 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med mand, næstmand, sekretær og kasserer. Generalsamlingen vælger desuden en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan alene vælges andelshavere. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver andel. Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 år ad gangen. l bindelse med eningens stiftelse vælges 2 bestyrelsesmedlemmer 1 år og de resterende bestyrelsesmedlemmer 2 år. Bestyrelsessuppleanter vælges et år ad gangen. Genvalg kan finde sted

12 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen tiden indtil næste ordinære generalsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalsamlingen til nyvalg af bestyrelse tiden indtil næste ordinære generalsamling. Det tilstræbes, at der i bestyrelsen til enhver tid er mindst en repræsentant fra erhvervsandelene. Udtaler generalsamlingen sin mistillid til et eller flere af bestyrelsens medlemmer, er vedkommende pligtig til straks at træde tilbage. 30 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. Der føres protokol over handlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. l øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin retningsorden. 31 Bestyrelsesmøde indkaldes af manden, eller i hans fald af næstmanden, så ofte anledningen findes at eligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder manden eller næstmanden, er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør mandens, eller i hans fald, næstmandens stemme udslaget. Tegningsregel: Foreningen tegnes af manden eller næstmanden og 1 bestyrelsesmedlem i ening. 32 Regnskab og revision: 33 Foreningens regnskabsår løber fra den 1/1 til den 31/12. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og frem til den 31/12, dog således at første regnskabsår mindst er 6 måneder ellers anvendes 31/12 i

13 det følgende år. Årsregnskabet udarbejdes af en statsautoriseret eller registreret revisor i overensstemmelse med god regnskabsskik. Åbningsbalance udarbejdes, når der eligger tinglyst retsanmærkningsfrit endeligt skøde. l henhold til åbningsbalancen udstedes der andelsbevis til de enkelte medlemmer. 34 Foreningens årsregnskab samt slag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne direkte fra administrators kontor. Budgettet kan omdeles på generalsamlingen. Opløsning: 35 Opløsning ved likvidation eslås af 2 likvidatorer, der vælges at generalsamlingen. Efter realisation af eningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende mue mellem de til den tid værende medlemmer med 50 % i hold til delingstallet, jfr. 6 og 50 % delt efter principperne om delingen af boligafgiften, jfr. 8, stk. 1 og 2. Retsklausul: Eventuel tvist om ståelsen eller tolkningen af ovenstående vedtægtsbestemmelser kan indbringes domstolene oo0oo--- SÅLEDES VEDTAGET PÅ FORENINGENS STIFTENDE GENERALFORSAMLING DEN 25. MARTS 2002, ÆNDRET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 5. NOVEMBER 2002, ÆNDRET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 28. APRIL 2003, ÆNDRET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 28. APRIL 2004, ÆNDRET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMUNG DEN 25. JANUAR 2005, ÆNDRET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 31. AUGUST 2005, ÆNDRET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 21. APRIL 2010, ÆNDRET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 30. APRIL 2012, ÆNDRET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 17. APRIL 2013, ÆNDRET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 30. APRIL

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22-033-00 LBC/ 070824 Version 2 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Søtoften. Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene Bilag 7 UDKAST Vedtægter for A/B Lindøhusene Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22.228-00 Version 2 080526 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften,

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Maltagade 15-19, Parmagade 46-52 og Siciliensgade 2-4 2300 København S.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Maltagade 15-19, Parmagade 46-52 og Siciliensgade 2-4 2300 København S. Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter For Andelsboligforeningen Maltagade 15-19, Parmagade 46-52 og Siciliensgade 2-4 2300 København

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER Vedtægter for Andelsboligforeningen Vennepunktet Odder Vedtaget på generalforsamling 31. maj 1990 Opdateret med ændringer 16. april 1993 Ændret på generalforsamling 7. juni 1998 Ændret på generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ Side 2 af 17 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er A/B Lille Odinshøj. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. VEDTÆGTER for A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for A/B Hannover

Vedtægter for A/B Hannover Vedtægter for A/B Hannover Side 1 af 12 Indhold: Side 1 Navn og Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 3/4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift 4 9 Vedligeholdelse 4 10 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1)

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16. november 2005 VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16-11-05 Vedtægter for A/B Roarsvej 5-7 Side 1 af 20 2 Indhold: 1-2 Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 4-6 Indskud, hæftelse og andel 7 Boligaftale

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen"

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ulfbuen 1.7.2011 V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen" (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bjergbakken. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Den Tørre Side Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side matr.nr. 3648, 3649 af Udenbys Klædebo Kvarter Gl. Kalkbrænderivej 38, Strandboulevarden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Bülowsvej 32

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Bülowsvej 32 Vedtægter for Andelsboligforeningen Bülowsvej 32 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bülowsvej 32, beliggende Bülowsvej 32 A-C, 1870 Frederiksberg C. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Vedtægter For Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Sankt Jørgens Gaard. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL Vedtægt for Andelsboligforeningen TYROL Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TYROL. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildehøjen

Andelsboligforeningen Kildehøjen Andelsboligforeningen Kildehøjen V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: Andelsboliforeningen Kildehøjen Foreningens hjemsted er: Assens Kommune. 2. Foreningens formål er, at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Grønnehøj Baunehøjvej 12-22, Sorgenfrigårdsvej 61-69 og Carlshøjvej 19-27, 2800 Lyngby 2009

Vedtægter for Andelsboligforeningen Grønnehøj Baunehøjvej 12-22, Sorgenfrigårdsvej 61-69 og Carlshøjvej 19-27, 2800 Lyngby 2009 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Grønnehøj Baunehøjvej 12-22, Sorgenfrigårdsvej 61-69 og Carlshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I J.nr. 16.329 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sdr. Fasanvej 96-98/Valby Langgade 44 A-B.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Glasgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Glasgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Glasgården Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Glasgården. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN 1 Navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er: Smedelunden Foreningens hjemsted er Holbæk kommune Foreningens mål er at erhverve, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III Andelsboligforeningen Søhustoften III Søhus Vedtægter for Andelsboligforeningen Søhustoften III Indholdsfortegnelse Navn, hjemsted og formål... 2 Medlemmer... 2 Indskud, hæftelse og andel... 2 Boligaftale...

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN.

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lygten, beliggende Lygten 61-65 /Landsdommervej 1-5. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MORELHAVEN AFSNIT III.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MORELHAVEN AFSNIT III. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MORELHAVEN AFSNIT III. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 2 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Morelhaven afsnit III." Foreningens hjemsted er i Høje Taastrup Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Vedtægter Vedtægter for A/B Fiskedammen Revideret september 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter Navn og hjemsted 1

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35. 17-04-2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Møllegården (Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.) Navn,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Ålholmhus Roskildevej 150-152 og Alholmvej 27-31 2500 Valby

Vedtægter For Andelsboligforeningen Ålholmhus Roskildevej 150-152 og Alholmvej 27-31 2500 Valby Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 15122010/fnp Vedtægter For Andelsboligforeningen Ålholmhus Roskildevej 150-152 og Alholmvej 27-31 2500 Valby Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Gersonshus Gersonsvej 63-83/Tranegårdsvej 27-29 og 29 A-E 2900 Hellerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen Gersonshus Gersonsvej 63-83/Tranegårdsvej 27-29 og 29 A-E 2900 Hellerup Vedtægter for Andelsboligforeningen Gersonshus Gersonsvej 63-83/Tranegårdsvej 27-29 og 29 A-E 2900 Hellerup Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gersonshus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25. Foreningens hjemsted er i Århus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune 2 Foreningens formål

Læs mere