Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark"

Transkript

1 Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er Nordre Skanse nr. 3 33, 9900 Frederikshavn. 2 Foreningens formål er at eje og drive ejendommen Nordre Skanse 3 33, beliggende på matrikel nummer 1bb Frederikshavn Markjorder samt ideel anpart på 1090/5258 af matrikel nr.1cl Frederikshavn Markjorder, hvor der er opført 16 andelsboliger. stk. 3. Hver andelshaver må kun have brugsret til en bolig. ANDELSHAVERE: 3 stk. 1 Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der ejer, bebor eller samtidig med optagelsen, som andelshaver overtager brugsretten til en bolig i foreningens ejendom. Som følge af det i denne bestemmelse. anførte er der ikke bopælspligt for den enkelte, men boligen skal benyttes, som helårsbolig og ikke feriebolig. stk. 2 Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningen generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted, som anført i 15. stk. 3 Hver andelshaver må kun have brugsret til en bolig stk. 4. Som følge af det i denne bestemmelse anførte er der ikke bopælspligt for den enkelte andelshaver. INDSKUD, HÆFTELSE OG ANDEL: 4 Det samlede indskud i andelsboligforeningen udgør Medlemmernes indskud i andelsboligforeningen udgør: kr stk. boliger af type A hver med et indskud på kr stk. boliger af type B hver med et indskud på kr stk. boliger af type C hver med et indskud på kr

2 Indskuddet og tillægsbeløbet tilsammen svarer til den pris, der kan godkendes efter En andelshaver hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. stk.2 6 Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi. 7 Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med de i denne vedtægt fastsatte regler, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6b. stk. 2 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v. stk. 3 For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. BOLIGAFTALE: 8 Foreningen kan oprette en skriftlig boligaftale med hver andelshaver. Boligaftalen indeholder Bestemmelser om boligens brug m.v. En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke erhverv i nogen form. stk. 2. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af nærværende bestemmelser og generalforsamlingens beslutninger. BOLIGAFGIFT: 9 Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning for andelshaverne af generalforsamlingen. Regulering af boligafgiften beregnes på baggrund af ejendommens samlede boligareal på 1528 m2. Type A 85/1528 Type B 96/1528 Type C 105/1528 stk. 2 Generalforsamlingen kan i relation til fællesarbejde beslutte, at de andelshavere, der ikke deltager i fællesarbejde, i stedet skal betale et i relation til det konkrete fællesarbejde fastsat engangsbeløb. Engangsbeløbet kan højest udgøre andelshaverens del af den besparelse, der kan opnås ved fællesarbejde. 2

3 Betaling af beløbet sker efter bestyrelsens anvisning, og det anses som misligholdelse, såfremt beløbet ikke betales rettidigt. stk.3 Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel til fællesarbejde. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted, arbejdsopgaver, det i punkt 9.2 anførte beløb samt frist for tilmelding. Bestyrelsen tilrettelægger arbejdet for de tilmeldte andelshaver VEDLIGEHOLDELSE M.V. 10 Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsynings/ og afløbsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshavernes vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsandele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. stk.2 Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler for udførelse af den udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af fælles haveanlæg. AI vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af redskabsskure, carporte m.v. der er umiddelbart knyttet til boligen, og det til boligen knyttede have- areal, som andelshaveren har særskilt brugsret til, påhviler andelshaveren. stk. 3. Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke indenfor den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes efter reglerne i 24, dog kan brugs- retten først bringes til ophør med 3 måneders varsel. FORANDRINGER: 11 Andelshaverne er berettigede til at foretage forandringer i boligen, jf. dog stk. 2. stk. 2. Iværksættelsen af såvel indvendige, som udvendige forandringer skal godkendes af bestyrelsen. stk. 3. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre forskrifter. stk. 4. Enhver forandring af boligen skal, inden den bringes til udførelse, forelægges for bestyrelsen I tilfælde, hvor byggetilladelse er påkrævet, forevises den for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringer. UDLEJE og FREMLEJE: 12 En andelshaver kan udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse. Bestyrelsen skal godkende lejeren og betingelserne for lejemålet. stk. 2 Udleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen efter betingelser fastsat af denne. 3

4 stk. 3 Ved indgåelse af fremleje, er det et krav, at den til enhver tid anbefalede kontrakt i henhold til ABF anvendes, som lejekontrakt. HUSORDEN: 13 Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle medlemmer fastsætte regler forhusorden, husdyrhold m.v., jfr. dog stk. 2 og 3. stk. 2 Medlemmerne har ret til at holde husdyr for hunde og katte må hver husstand højst have 2 hunde eller 2 katte. Husdyrene må ikke være til gene for de øvrige medlemmer. stk. 3 Bestående rettigheder om husdyrhold m.v. kan ikke bortfalde før efter dyrets død. OVERDRAGELSE: 14 Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, sker overdragelsen efter følgende rækkefølge a. Til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op eller nedstigende linje, eller til personer, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren. b. Til andre personer i forbindelse med bytte med en anden bolig. c. Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på liste går forud for andre. Overtages boligen af et andet an- delshaver af foreningen, har den fraflyttede andelshaver indstillingsretten til den nu ledige bolig. d. Til personer, som indstilles af andelshaveren. e. Til personer, som er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. f. Såfremt det ikke i medfør af punkt 14 a- e er muligt at finde en ansøger til andelen, annoncerer bestyrelsen hurtigst muligt andelen til salg. Bestyrelsen udvælger efter et skøn et antal ansøgere til samtale. Blandt disse træffer bestyrelsen beslutning om nye andelshavere ved simpelt stemmeflerhed. stk. 2 Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, hvem der indstilles. stk. 3. Er der oprettet venteliste for andelshavere, jf. stk. 1 c, har bestyrelsen på begæring af den fraflyttede andelshaver pligt til at anvise en ny andelshaver inden 6 uger fra begæringen. I modsat fald er andelshaveren berettiget til at kræve, at bestyrelsen vurderer en af andelshaveren selv indstillet person til godkendelse efter stk Har andelshaveren ikke inden højst 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig efter 14 stk. 1 litra d, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen sket i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregningen finder sted, som anført i 23. 4

5 16 En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen. Eventuel nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt DØDSFALD: 17 Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. stk. 2 ønsker ægtefællen ikke at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter regler i 14 stk. 1 at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig. stk. 3 Efterlades der ikke ægtefælle, eller ønsker denne ikke at benytte sin ret efter stk.1 og 2, skal der efter følgende rækkefølge gives fortrinsret til: a. Personer, som boede i boligen ved dødsfaldet, og som i mindst 1 år havde haft fælles husstand med andelshaveren. b. Personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved andelshave- rens død. c. Personer, med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op og nedstigende linje. stk. 4 Ved overdragelse efter stk. 3 finder reglerne i 14 stk. 2 tilsvarende anvendelse. stk. 5 Boligen skal overtages efter disse regler og fraflyttes senest d. 1. i den måned, der indtræder næst efter 3- måneders- dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder 15 tilsvarende anvendelse SAMLIVSOPHÆVELSE: 18 Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte eller indtræde i medlemskab og beboelse af boligen. stk. 2 Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel af bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 1 år før samlivsophævelse. OPSIGELSE: 19 Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i om overførsel af andel. 5

6 OVERDRAGELSESSUM: 20 Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige general- forsamling. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende a. Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling. Andelens pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne være fastsat en højere pris. b. Værdien af forbedringer i boligen fastsættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. c. Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. d. Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld, beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil. stk. 2 Hvis der samtidig med overdragelse af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. stk.3 Fastsættelse af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker med udgangspunkt i en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. stk. 4 Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften. FREMGANGSMÅDE: 21 Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal køber have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsrapport, budget, likviditets skema for andelsboligen og foreningen samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Køber skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftlig gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelser om prisfastsættelse og straf. stk. 2 Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen opkræver, af sælger et vederlag pr , kr.1500,00 til bestyrelsens og/ eller administrators ekstra arbejde ved afregning til pant og udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. 6

7 stk. 3 Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overdragelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant og udlægs haverne og dernæst til den fraflyttende andelshaver. stk.4 Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efter- betaling o. lign. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. stk. 5 Snarest efter købers overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Såfremt køber forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælger, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. stk. 6 Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-5 skal afregnes senest 3 uger efter overdragelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra køber. EKSKLUSION: 22 Bestyrelsen kan ekskludere en andelshaver og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde: 1. Når en andelshaver ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet 2. Når andelshaver er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne og andelshaveren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til andelshaveren 3. Når en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt. 4. Når en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for Andelsboligforeningens virksomhed eller andre andelshavere. 5. Når en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet. 6. Når en andelshaver i forbindelse med en overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen. stk. 2 Efter eksklusion skal bestyrelsen disponere efter reglerne i 15 7

8 GENERALFORSAMLINGNG: 23 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsrapporten, forslag til værdiansættelse og eventuel revisions beretning samt godkendelse af årsrapporten og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse. 7. Valg af administration. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af andelshaverne eller administrator, hvis en sådan er valgt, forlanger det med angivelse af dagsorden. 24 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan nedsættes til 8 dage. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det enten er nævnt indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. stk. 3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag tilkommer enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller dennes myndige husstandsmedlemmer: Revisor og administrator, hvis en sådan er valgt, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. stk. 4. Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt. 8

9 25 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra spørgsmål anført i stk. 2. Dog skal altid mindst 1/5 af andelshaverne være til stede. stk. 2. Vedtagelse af forslag om: a. om vedtægtsændringer, b. om nyt indskud, c. om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, d. om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder hvis finansiering beregnet ud fra ydelsen på sædvanligt 30- årigt kontantlån ville kræve en forhøjelse af boligafgiften på mere end 25 %, e. om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der årligt overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift og f. om optagelse af afdragsfrie lån, nedsparringslån, rentetilpasningslån uden rentemaksimum eller andre lån, hvor udviklingen i fremtidig ydelse er usikker og uden et maksimum på fremtidig ydelse, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlin- 1 gen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 4/5 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. 26 Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referat eller til svarende information om de på generalforsamlingen trufne beslutninger sendes til andelshaverne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. BESTYRELSEN: 27 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 28 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, og sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter. stk. 2 Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand. stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for1år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 9

10 stk.4 Hvis formanden fratræder midt i valgperioden, indtræder næstformanden i hans/hendes sted indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for en resterende del af den fratrådtes valgperiode. 29 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. stk. 2 Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, på næstkommende bestyrelsesmøde. stk. 3 I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. 30 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden, så ofte der er anledning hertil, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det. stk.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. stk.3 Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemme flerhed. 31 Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. ADMINISTRATION: 32 Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forstå ejendommens almindelige økonomiske og driftmæssige forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid opsige en administratoraftale med 1 måneds varsel. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser stk. 2 Hvis generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration efter reglerne i stk. 3-5 stk. 3 Bortset fra en mindre kassebeholdning skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut. Træk på kontoen kan foretages af kasserer (fuldmagt) ved overførelser på over kr ,00 godkendes disse på næstkommende bestyrelsesmøde, ved underskrift af administrator eller bestyrelsesmedlem. Alle indbetalinger fra andelshavere eller lejere, herunder også indbetalinger i forbindelse med salg af andele, skal ske direkte til den nævnte konto, ligesom også modtagne checks skal indsættes direkte på kontoen. stk. 4 Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer. stk. 5 Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor foreningen tegner foreningen en kautionsforsikring med en dæknings sum svarende til mindst 1/2 års indtægter for foreningen. 10

11 REGNSKAB OG REVISION: 33 Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og administrator, hvis en sådan er valgt, jf. 34. stk.2 I forbindelse med fremlæggelsen af årsrapporten stiller bestyrelsen forslag til generalfor- samlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andelens værdi for perioden indtil næste årlige generalforsamling, jf. 20. Forslaget anføres som note til årsrapporten. stk. 3 Regnskabsåret er 1/1 31/ Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret, en registreret revisor eller anden regnskabskyndig person til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor. stk.2 Den reviderede, underskrevne årsrapport samt forslag til driftsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. OPLØSNING: 35 Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen stk. 2 Efter realisationen af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse. Således vedtages på Andelsboligforeningen Kattegat Strandparks ekstraordinære generalforsamling den 14. januar

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter. AB.Tofthøjparken

Vedtægter. AB.Tofthøjparken Vedtægter AB.Tofthøjparken 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tofthøjparken Foreningens hjemsted er Ramsø Kommune / Ny Roskilde kommune 2 Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 28. marts 2011 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål... 3 Medlemmer... 3 Indskud... 3 Hæftelse... 5 Boligaftale... 5 Boligafgift... 6 Vedligeholdelse... 6 Forandringer...

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere