ALLEGADE FREDERIKSBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLEGADE 15-17 FREDERIKSBERG"

Transkript

1 ALLEGADE FREDERIKSBERG

2 ANDELSBOLIGFORENINGEN ALLEGADE Begrundelse for etablering af en husorden. Den generelle lovgivning på boligområdet, herunder Lejelovens almindelige regler og reglerne i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, gælder i alle tilfælde, hvor andet ikke er aftalt i form af vedtægter, bolig- og købsaftaler el. lign. Fordelen ved at udarbejde et særligt regelsæt for et begrænset lokalområde, som f. eks. en andelsboligforening, ligger hovedsageligt i, at man derved får mulighed for at tilpasse den generelle (og overordnede) lovgivning til netop de vilkår for en fredelig og fordragelig sameksistens, man ønsker skabt for den begrænsede enhed. Vore Vedtægter har i 13 taget højde for en sådan situation, idet generalforsamlingen har mulighed for at fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. Denne mulighed har bestyrelsen af ovennævnte årsager nu fundet det ønskeligt at benytte, idet man samtidig håber, at indstillingen deles af Andelsboligforeningens øvrige medlemmer. Det er i denne forbindelse vigtigt at fremhæve, at den nye husordens regler vedrørende indvendig vedligeholdelse af og forandringer i lejligheden, jfr. artikel II, A, 1 a) - c), indebærer en udvidelse af Vedtægternes 10, stk. 1, idet der pålægges andelshaveren en vedligeholdelsespligt, der rækker ud over Lejelovens bestemmelser, jfr. Lejelovens 19 og 20 (begge findes optrykt nedenfor). I medfør af Lejelovens 19 og 20 har ejendommens ejer i sidste instans det fulde ansvar for samtlige de i paragrafferne anførte indretninger og installationer, dog med en specifik vedligeholdelsespligt for lejeren. Den videregående vedligeholdelsespligt, som bestyrelsen foreslår hjemlet i den nye husorden, forekommer på denne baggrund både hensigtsmæssig og rimelig, idet vi jo selv som andelshavere er medejere af ejendommen og som sådan står med rådighedsbeføjelser (rettigheder og pligter), der i højere grad kan sammenlignes med en ejers end med en lejers beføjelser. Det omhandlede udkast til husorden er udarbejdet ud fra en klar erkendelse af, at de opstillede regler kun vil blive accepteret og efterlevet, såfremt beboerne føler sig socialt forbundet af de i reglerne indeholdte retningslinier og samtidig anser de indeholdte sanktionsmuligheder for rimelige og retfærdige. Der henvises i denne forbindelse til Lejelovens 83, litra e) og 93, litra g), der begge findes optrykt nedenfor.

3 Kapitel IV Vedligeholdelse Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. AI/e indretninger til aoøb og til forsyning med lys, gas, vand, varme og kulde skal holdes i god og brughar stand.. " Stk. 2. Fornyelse af tapet, maling, hvidtning eller anden istandsættclse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, dct cr påkrævct under hensyn til ejendommens og dct lejedes karakter, jfr. dog 22. Stk. 3. Udl~eren skal ligeledes sørge fejr renholdelse og sædvanlig belysning af eje"ndommen og adgangsvejene til det lejede,. ligesom han skal renholdc fortov, gård og andre fæl/es indretninger Lejeren skal i lejeperioden foretage v.ed-. ligeholdeise og fornøden fornyelse af lase, nøgler og ruder og holde. vand- og gashaner og elafbrydere {orsvariigt ved lige. Lejeren skal en'dvidere vedligeholde wc-kummer, cisterner "vaskekummer, badekar, køleskabe, komfure;, vaskemaskiner og lignende installationer medmindre lejeren kan godtgøre, at forringe'lsen ikke skyldes hans forsømmelse. 83. Andre lejeforhold end de i 82 nævnte kan udlejeren kun opsige i følgende tilfælde, jfr. dog 84 og gs:- a) Når udlejeren ønsker selv at benytte dct lejede. b) Når udlejeren dokumenterer, at nedrivning el/er ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraoyttcs. Opsigelse kan dog ikke ske, når udlejeren efter en ombygning selv ønsker at benytte det lejede. c) Når lejeren af en beboelseslejlighed siden lejeaftalens indgåelse har været antaget som funktionær ved ejendommens drift til arbejde, for hvis udførelse det er af væsentlig betydning, at funktionærcn bor i ejendommen, og udlejeren godtgør, at arbejdet ikke har været J.Jdført på tilfredsstillende måde. Opsig~!se kan kun ske, når lejligheden ved genudlejning skal benyttes af efterfølgeren. d) Når lejeren af en beboc!seslejlighed, som er lejet som arbejder- el/er funktionærbolig af den virksomhed, hvori lejeren er ansat, udtræder el/er er udtrådt af sit arbejdsforhold til virksomheden og lejligheden skal benyttes af en anden ansat i ~ virksomheden. ~ Når det må antages, at der trods udlejerens påmindelse ved det lejedes benyttelse ikke er iagllaget god skik og orden, herunder når lejeren ved støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom eller på anden måde har været til ulempe for ejendommen eller de øvrigc beboere, uden al forholdet er af en sådan art, at udlejeren kan omve l)'erorholdct uden varsel. ( 7 J---. tf 3 I 9. f) Når vægtige grunde j vrigt gø de~ særlig magtpåliggende for udlejeren al bllvc lost fra lejeforholdet. 93. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgen- : de tilfælde: - a) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jfr. stk. 2. b) Når det lejede benyttes til andct end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt bermed. e) Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får?dgang lil det lejede, hvor de har ret hertil efter 54, 62 og 97. d) Når lejeren fraoytter det!ejede i utide uden aftale med udlejeren. e) Når lejeren vanrøgter dct lejede og ikke uden ophold efter udlejerens påkrav bringer dd lejede i stand. ry Når lejeren helt eller delvis overijder brugen af dct lejede til en anden i tilfxlde, hvor han ikke er berettiget hertil, og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør. -g)\når lejeren trods udlejercns påmindelse ~tilsidesætter sine pligter til al iagttage god skik og orden i ejendommen, herundcr når lejeren ved stærkt støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom eller på anden måde trods udlejerens påmindelse er til ulempe for ejcndommcn eller dens beboere. h) Når lejeren af en butik eller beværtning trods udlejerens indsigelse ikke opfylder pligten til at holde forretningen åben og i forsvarlig drift. i) Når en lejer, dcr helt eller delvis skal betale lejen ved at udføre arbejde, groft forsømmer sine pligter ved arbejdets udførelse og arbejdsforholdet som følge heraf bringes til ophør.. j) Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at hans fjernelse er påkrævet. Stk. 2. Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, ~t skriftligt påk!:av hcro:n er kommet frem. til lejeren. Udlejerens pakrav skal væreafglvel efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæ. ves hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 50 kr. + 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.0UO kr. Gebyret er pligtig pengeydelse i Iejeforholdct.

4 HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ALLEGADE I. OMRÅDE. Nærværende husorden gælder for andelshavere og lejere i Andelsboligforeningen Allegade idet bemærkes, at lejere ikke er forpligtet ud over reglerne i Lejeloven og lejekontraktens "Almindelige bestemmelser". Den enkelte er endvidere ansvarlig for, at hans husstand, hans gæster eller andre, han overlader brugsretten til sin lejlighed, overholder husordenens regler. II. ADFÆRDSNORHER. A. Benyttelse af lejligheden. 1) Vedrørende indvendig vedligeholdelse af og forandringer i lejligheden henvises til Vedtægternes 10 og 11. a) I medfør af Vedtægternes 10, stk. 1 påhviler det en andelshaver at vedligeholde sin lejlighed i overensstemmelse med lejeloven ( 20) og eventuelle supplerende generalforsamlingsvedtagelser. Overføres bestemmelserne i Lejelovens 20 til andelsboligområdet, skal andelshaveren foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse, nøgler og holde vand- og gashaner og elafbrydere forsvarligt vedlige. Andelshaver skal endvidere vedligeholde wc-kummer, cisterner, bidets, håndvaske og badekar, mens brud på disse genstande påhviler Andelsboligforeningen under forudsætning af, at den opståede skade (brud) kan henføres til dækning under ejendommens forsikring, d.v.s. kan dækkes under henvisning til de almindelige forsikringsbetingelser. Under samme forudsætning er Andelsboligforeningen ansvarlig for brud på vinduesruder under 3 m2 samt indmurede spejle. I tilfælde, hvor skaden søges henført under ejendommens forsikring, skal henvendelse rettes til viceværten. Udbedring af skader på lejlighedens gulve som følge af afhøvling, slid og ælde påhviler andelshaveren. b) For så vidt angår ejendommens rør- og kabelinstallationer (f. eks. stigrør, stikledninger og elkabier) gælder, at andelshaveren er ansvarlig for vedligeholdelse af alle ikke-gennemgående forsyningsledninger d.v.s. boligens forgreninger ud til det fælles forsyningsnet, cfr. dog nedenfor under punkt c) vedr. reparation af radiatorer m.v.

5 2 c) Andelsboligforeningen er ansvarlig for vedligeholdelse af samtlige gennemgående (fælles) forsyningsledninger samt for reparation af radiatorer og tilhørende stikledninger (men ikke for termostatventiler). 2) Den udvendige vedligeholdelse samt forandringer af boligens ydre, herunder udskiftning af hoved- og køkkendøre samt vinduer, påhviler Andelsboligforeningen. Det er dog tilladt beboerne at udskifte vinduer, hoved- og køkkendøre for egen regning under forudsætning af, at de nye bygningselementer i mål, udformning og farve er nøje overensstemmende med ejendommens eksisterende standarder. Bestyrelsen skal kontaktes inden bindende bestilling afgives. Ønsker beboerne selv at foretage udvendig vedligeholdelse såsom maling eller træbeskyttelse af vinduer, altaner, verandaer m.v., skal forudgående tilladelse indhentes af bestyrelsen, som, med hensyn til materiale- og farvevalg, henholder sig til faste standarder. De i denne forbindelse afholdte materialeudgifter (men ikke udgifter til redskaber) vil blive refunderet af Andelsboligforeningen. Iværksætter en andelshaver uden forudgående betalingstilsagn fra bestyrelsen vedligeholdelses- eller forandringsarbejder, som efter denne husorden påhviler Andelsboligforeningen, hæfter han selv for den fulde betaling, med mindre arbejdets iværksættelse er begrundet i en omstændighed, der kræver en uopsættelig, udgiftkrævende handling. 3) For såvidt angår altanerne gælder endvidere følgende forskrifter: Altanerne må ikke overbygges. De franske altaner ud mod Allegade må ikke forsynes med beklædning eller forhøjede front- eller sideskærme af nogen art. For altanerne ud mod Frederiksberg Have gælder, at altanernes front ikke må forhøjes, men at.faste sides]cærme i en højde af max. l meter over gelænderet kan opsættes. Husets facade må ikke bemales, hverken inden for eller uden for altanerne. 4) De beboere, til hvis lejlighed der hører en have, har pligt til at sørge for, at haven bliver holdt som en velholdt prydhave. Beboere oppe på etagerne bør drage omsorg for, at genstande og affald m.v. ikke falder/smides ned i haverne.

6 3 5) Tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen, såsom vaskemaskiner, tørretumblere, og opvaskemaskiner, skal installeres og anvendes på en sådan måde, at de ikke ved støj eller på anden måde er til skade for ejendommen eller til gene for de øvrige beboere. Skader, der måtte være forårsaget af ikke-forskriftmæssig installation eller drift, påhviler skadevolder. 6) Anvendelse af støjende værktøj eller haveredskaber må ikke finde sted i tiden mellem kl og kl på sønog helligdage må en sådan aktivitet dog ikke indledes før kl ) Musik eller støjende adfærd må ikke være til gene for de øvrige beboere. Begrunder særlige omstændigheder en overtrædelse af denne bestemmelse, skal der gives et rimeligt varsel til de omkringboende. 8) Beboere, som holder husdyr, skal sørge for, at disse ikke er til gene for de øvrige beboere eller deres omgivelser iøvrigt. B. Benyttelse af tilhørende kælder- og loftrum. 1) Der bør til hver lejlighed være knyttet 1 kælder- eller loftrum (stamrum). Tildeling af yderligere rum (tillægsrum) afhænger af, om der forefindes ledige tillægsrum. 2) Rådighedsretten over stam- og tillægsrum registreres på de respektive lejligheders stamblad i bestyrelsens Boligrnappe. I tilfælde af senere bytning af et tilhørende rum skal bestyrelsen underrettes herom. 3) Der indgåes ved indmeldelse i Andelsboligforeningen aftale om tildeling af stamrum og evt. tillægsrum. 4) Brugerne har pligt til at sikre sig, at deres kælderog/eller loftrum til stadighed er forsynet med brugerens lejlighedsnummer. 5) De pågældende rum skal holdes forsvarligt aflåst, ligesom alle vinduer skal være lukkede, når rummene henstår ubevogtede.

7 4 c. Benyttelse af ejendommens øvrige fællesarealer og fællesfaciliteter. 1) Portene. Portene må ikke henstå åbne i ubevogtet stand. Der må ikke henstilles cykler, barnevogne, klapvogne, legetøj eller lignende i portene. 2) Trappeopgange, kælderhalse, kældergange og loftgange. Adgangsdøre til køkkenopgangene samt kælder- og loftgange skal til stadighed holdes aflåsede. For så vidt angår vinduerne henvises til det under punkt II, B, 3) nævnte. Der må på disse områder ikke henstilles genstande, der på nogen måde kan virke hæmmende for fri passage. Cykler, barnevogne, klapvogne, legetøj eller lign. må ikke henstilles på disse arealer. Der må ikke leges på disse områder. 3) Tørrekælderen i nr. 15. Tørrekælderen skal efterlades i ryddelig og velordnet stand. Nøglen til lyset skal efter endt brug hænges tilbage til pladsen ved kælderdøren til opgang 15 B/C. 4) Benyttelse af gårdarealer, herunder cykelkældre og toilet. Cykler og lignende befordringsmidler skal henstilles i cykelkældrene eller i de opstillede cykelstativer. Andre befordringsmidler må ikke parkeres i gårdene uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Barnevogne og klapvogne skal henstilles efter bestyrelsens anvisning. Dørene til de to cykelkældre skal holdes lukkede. Forældre til legende børn er ansvarlige for, at legecykler og legesager er ryddet af vejen og at sand uden for sandkassen fjernes, når dagens legeperiode er ophørt. Al leg med ejendommens vandinstallationer er forbudt. Der må ikke leges i skraldegården. støjende leg og adfærd bør undgåes og det henstilles, at en "stilleperiode" i tidsrummet fra kl til kl respekteres.

8 5 Oprydning efter benyttelse af midtergårdens havemøbler er obligatorisk. storskrald skal henstilles ordentligt i den inderste del af skraldegården, der tillige tjener som tørregård. Af hensyn til afhentning henstilles, at storskraldet anbringes så sent henimod månedsafslutningen som muligt. Gårdtoilettet i nr. 17 bør efter endt brug efterlades i en ordentlig og renlig stand. 5) Benyttelse af Foreningslokalet. Forudgående og skriftlig anmodning om benyttelse af Foreningslokalet rettes til viceværten/bestyrelsen. Anvendelse af lokalet skal ske under behørig hensyntagen til de ovenboende og være afsluttet senest kl Lokalet skal efterlades i ryddelig og rengjort stand. Foreningslokalets stole og borde kan, ligeledes efter forudgående og skriftlig anmodning til viceværten/bestyrelsen, udlånes til brug i lejlighederne. 6) Anvendelse af flagstangen over portene til henholdsvis nr. 15 og nr. 17. Flagning fra ejendommens flagstænger kan finde sted ved særlige lejligheder. Henvendelse herom rettes til viceværten. 7) Anmeldelse af skader eller driftforstyrrelser på ejendommen. I tilfælde af konstateret eller truende skade eller forstyrrelse på bygning, inventar eller installationer, hvis opretholdelse påhviler Andelsboligforeningen, bør anmeldelse herom straks ske til viceværten/bestyrelsen. 8) Indgreb i ejendommens tekniske installationer. Regulering af ejendo:mmens vand- og elforsyning er forbudt. Er et midlertidigt forsyningsstop påkrævet, skal henvendelse herom rettes til viceværten. III. SANKTIONER. Overtrædelse af ovenstående regler skal først påtales af den umiddelbart krænkede part. Fortsætter genen uanfægtet, skal en skriftlig klage indgives til bestyrelsen med angivelse af hvad og hvem, der klages over, samt hvornår overtrædelsen har fundet sted.

9 6 Bestyrelsen vil herefter fremkomme med en skriftlig henstilling til den krænkende part om at efterleve nærværende husordens regler. Siddes også denne henstilling overhørig, vil en fortsat krænkelse af husordenens bestemmelser kunne udvirke et skriftligt påbud, som i gentagelsestilfælde kan føre til en eksklusion af Andelsboligforeningen i henhold til Vedtægternes 22, stk. 3 og 4, og for lejernes vedkommende til en opsigelse af lejemålet i henhold til Lejelovens 83, litra e) eller en hævelse af lejeaftalen i henhold til Lejelovens 93, litra g). IV. FORHOLDET TIL GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER. Nærværende husorden supplerer bestemmelserne i den sædvanlige lejekontrakt (boligaftale) og kan ikke tilsidesætte gældende love og anordninger vedrørende boligforhold. V. IKRAFTTRÆDELSE. Nærværende husorden træder i af generalforsamlingen. kraft på datoen for dens vedtagelse således vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts I bestyrelsen: 7'//f//j1/?.ø?c/- Jørgen Askgaard / ~ //~~~d~ ( Bodil Buch

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

til husorden ved mlingen 2014

til husorden ved mlingen 2014 til husorden ved mlingen 2014 Bestyrelsen ønsker at skabe et bedre overblik i vores husorden, således at bestemmelser om de forskellige områder ikke både fremgår af husorden og vedtægter eller husorden

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning)

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning) Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A (med istandsættelse ved fraflytning) I. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af bolig- overenskomsten Fraflytningsordningen 1. Med virkning fra den 1. juli

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE?

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? - privat udlejning Vedligeholdelse Hvem skal vedligeholde? Det fremgår af lejekontrakten, hvem der har pligt til at vedligeholde. Reglerne om vedligeholdelse kan nemlig aftales

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggården. Bemærk venligst, at hver afdeling har sit eget vedligeholdelsesreglement. Model A - normalistandsættelse, A-ordningen -

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 606 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Dansk Selskab for Boligret 8. november 2011 præsen TATION Oversigt Hvori består husordenen? Håndhævelse af husordenen i forskellige boligtyper

Læs mere