ALLEGADE FREDERIKSBERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLEGADE 15-17 FREDERIKSBERG"

Transkript

1 ALLEGADE FREDERIKSBERG

2 ANDELSBOLIGFORENINGEN ALLEGADE Begrundelse for etablering af en husorden. Den generelle lovgivning på boligområdet, herunder Lejelovens almindelige regler og reglerne i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, gælder i alle tilfælde, hvor andet ikke er aftalt i form af vedtægter, bolig- og købsaftaler el. lign. Fordelen ved at udarbejde et særligt regelsæt for et begrænset lokalområde, som f. eks. en andelsboligforening, ligger hovedsageligt i, at man derved får mulighed for at tilpasse den generelle (og overordnede) lovgivning til netop de vilkår for en fredelig og fordragelig sameksistens, man ønsker skabt for den begrænsede enhed. Vore Vedtægter har i 13 taget højde for en sådan situation, idet generalforsamlingen har mulighed for at fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. Denne mulighed har bestyrelsen af ovennævnte årsager nu fundet det ønskeligt at benytte, idet man samtidig håber, at indstillingen deles af Andelsboligforeningens øvrige medlemmer. Det er i denne forbindelse vigtigt at fremhæve, at den nye husordens regler vedrørende indvendig vedligeholdelse af og forandringer i lejligheden, jfr. artikel II, A, 1 a) - c), indebærer en udvidelse af Vedtægternes 10, stk. 1, idet der pålægges andelshaveren en vedligeholdelsespligt, der rækker ud over Lejelovens bestemmelser, jfr. Lejelovens 19 og 20 (begge findes optrykt nedenfor). I medfør af Lejelovens 19 og 20 har ejendommens ejer i sidste instans det fulde ansvar for samtlige de i paragrafferne anførte indretninger og installationer, dog med en specifik vedligeholdelsespligt for lejeren. Den videregående vedligeholdelsespligt, som bestyrelsen foreslår hjemlet i den nye husorden, forekommer på denne baggrund både hensigtsmæssig og rimelig, idet vi jo selv som andelshavere er medejere af ejendommen og som sådan står med rådighedsbeføjelser (rettigheder og pligter), der i højere grad kan sammenlignes med en ejers end med en lejers beføjelser. Det omhandlede udkast til husorden er udarbejdet ud fra en klar erkendelse af, at de opstillede regler kun vil blive accepteret og efterlevet, såfremt beboerne føler sig socialt forbundet af de i reglerne indeholdte retningslinier og samtidig anser de indeholdte sanktionsmuligheder for rimelige og retfærdige. Der henvises i denne forbindelse til Lejelovens 83, litra e) og 93, litra g), der begge findes optrykt nedenfor.

3 Kapitel IV Vedligeholdelse Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. AI/e indretninger til aoøb og til forsyning med lys, gas, vand, varme og kulde skal holdes i god og brughar stand.. " Stk. 2. Fornyelse af tapet, maling, hvidtning eller anden istandsættclse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, dct cr påkrævct under hensyn til ejendommens og dct lejedes karakter, jfr. dog 22. Stk. 3. Udl~eren skal ligeledes sørge fejr renholdelse og sædvanlig belysning af eje"ndommen og adgangsvejene til det lejede,. ligesom han skal renholdc fortov, gård og andre fæl/es indretninger Lejeren skal i lejeperioden foretage v.ed-. ligeholdeise og fornøden fornyelse af lase, nøgler og ruder og holde. vand- og gashaner og elafbrydere {orsvariigt ved lige. Lejeren skal en'dvidere vedligeholde wc-kummer, cisterner "vaskekummer, badekar, køleskabe, komfure;, vaskemaskiner og lignende installationer medmindre lejeren kan godtgøre, at forringe'lsen ikke skyldes hans forsømmelse. 83. Andre lejeforhold end de i 82 nævnte kan udlejeren kun opsige i følgende tilfælde, jfr. dog 84 og gs:- a) Når udlejeren ønsker selv at benytte dct lejede. b) Når udlejeren dokumenterer, at nedrivning el/er ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraoyttcs. Opsigelse kan dog ikke ske, når udlejeren efter en ombygning selv ønsker at benytte det lejede. c) Når lejeren af en beboelseslejlighed siden lejeaftalens indgåelse har været antaget som funktionær ved ejendommens drift til arbejde, for hvis udførelse det er af væsentlig betydning, at funktionærcn bor i ejendommen, og udlejeren godtgør, at arbejdet ikke har været J.Jdført på tilfredsstillende måde. Opsig~!se kan kun ske, når lejligheden ved genudlejning skal benyttes af efterfølgeren. d) Når lejeren af en beboc!seslejlighed, som er lejet som arbejder- el/er funktionærbolig af den virksomhed, hvori lejeren er ansat, udtræder el/er er udtrådt af sit arbejdsforhold til virksomheden og lejligheden skal benyttes af en anden ansat i ~ virksomheden. ~ Når det må antages, at der trods udlejerens påmindelse ved det lejedes benyttelse ikke er iagllaget god skik og orden, herunder når lejeren ved støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom eller på anden måde har været til ulempe for ejendommen eller de øvrigc beboere, uden al forholdet er af en sådan art, at udlejeren kan omve l)'erorholdct uden varsel. ( 7 J---. tf 3 I 9. f) Når vægtige grunde j vrigt gø de~ særlig magtpåliggende for udlejeren al bllvc lost fra lejeforholdet. 93. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgen- : de tilfælde: - a) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jfr. stk. 2. b) Når det lejede benyttes til andct end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt bermed. e) Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får?dgang lil det lejede, hvor de har ret hertil efter 54, 62 og 97. d) Når lejeren fraoytter det!ejede i utide uden aftale med udlejeren. e) Når lejeren vanrøgter dct lejede og ikke uden ophold efter udlejerens påkrav bringer dd lejede i stand. ry Når lejeren helt eller delvis overijder brugen af dct lejede til en anden i tilfxlde, hvor han ikke er berettiget hertil, og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør. -g)\når lejeren trods udlejercns påmindelse ~tilsidesætter sine pligter til al iagttage god skik og orden i ejendommen, herundcr når lejeren ved stærkt støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom eller på anden måde trods udlejerens påmindelse er til ulempe for ejcndommcn eller dens beboere. h) Når lejeren af en butik eller beværtning trods udlejerens indsigelse ikke opfylder pligten til at holde forretningen åben og i forsvarlig drift. i) Når en lejer, dcr helt eller delvis skal betale lejen ved at udføre arbejde, groft forsømmer sine pligter ved arbejdets udførelse og arbejdsforholdet som følge heraf bringes til ophør.. j) Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at hans fjernelse er påkrævet. Stk. 2. Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, ~t skriftligt påk!:av hcro:n er kommet frem. til lejeren. Udlejerens pakrav skal væreafglvel efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæ. ves hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 50 kr. + 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.0UO kr. Gebyret er pligtig pengeydelse i Iejeforholdct.

4 HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ALLEGADE I. OMRÅDE. Nærværende husorden gælder for andelshavere og lejere i Andelsboligforeningen Allegade idet bemærkes, at lejere ikke er forpligtet ud over reglerne i Lejeloven og lejekontraktens "Almindelige bestemmelser". Den enkelte er endvidere ansvarlig for, at hans husstand, hans gæster eller andre, han overlader brugsretten til sin lejlighed, overholder husordenens regler. II. ADFÆRDSNORHER. A. Benyttelse af lejligheden. 1) Vedrørende indvendig vedligeholdelse af og forandringer i lejligheden henvises til Vedtægternes 10 og 11. a) I medfør af Vedtægternes 10, stk. 1 påhviler det en andelshaver at vedligeholde sin lejlighed i overensstemmelse med lejeloven ( 20) og eventuelle supplerende generalforsamlingsvedtagelser. Overføres bestemmelserne i Lejelovens 20 til andelsboligområdet, skal andelshaveren foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse, nøgler og holde vand- og gashaner og elafbrydere forsvarligt vedlige. Andelshaver skal endvidere vedligeholde wc-kummer, cisterner, bidets, håndvaske og badekar, mens brud på disse genstande påhviler Andelsboligforeningen under forudsætning af, at den opståede skade (brud) kan henføres til dækning under ejendommens forsikring, d.v.s. kan dækkes under henvisning til de almindelige forsikringsbetingelser. Under samme forudsætning er Andelsboligforeningen ansvarlig for brud på vinduesruder under 3 m2 samt indmurede spejle. I tilfælde, hvor skaden søges henført under ejendommens forsikring, skal henvendelse rettes til viceværten. Udbedring af skader på lejlighedens gulve som følge af afhøvling, slid og ælde påhviler andelshaveren. b) For så vidt angår ejendommens rør- og kabelinstallationer (f. eks. stigrør, stikledninger og elkabier) gælder, at andelshaveren er ansvarlig for vedligeholdelse af alle ikke-gennemgående forsyningsledninger d.v.s. boligens forgreninger ud til det fælles forsyningsnet, cfr. dog nedenfor under punkt c) vedr. reparation af radiatorer m.v.

5 2 c) Andelsboligforeningen er ansvarlig for vedligeholdelse af samtlige gennemgående (fælles) forsyningsledninger samt for reparation af radiatorer og tilhørende stikledninger (men ikke for termostatventiler). 2) Den udvendige vedligeholdelse samt forandringer af boligens ydre, herunder udskiftning af hoved- og køkkendøre samt vinduer, påhviler Andelsboligforeningen. Det er dog tilladt beboerne at udskifte vinduer, hoved- og køkkendøre for egen regning under forudsætning af, at de nye bygningselementer i mål, udformning og farve er nøje overensstemmende med ejendommens eksisterende standarder. Bestyrelsen skal kontaktes inden bindende bestilling afgives. Ønsker beboerne selv at foretage udvendig vedligeholdelse såsom maling eller træbeskyttelse af vinduer, altaner, verandaer m.v., skal forudgående tilladelse indhentes af bestyrelsen, som, med hensyn til materiale- og farvevalg, henholder sig til faste standarder. De i denne forbindelse afholdte materialeudgifter (men ikke udgifter til redskaber) vil blive refunderet af Andelsboligforeningen. Iværksætter en andelshaver uden forudgående betalingstilsagn fra bestyrelsen vedligeholdelses- eller forandringsarbejder, som efter denne husorden påhviler Andelsboligforeningen, hæfter han selv for den fulde betaling, med mindre arbejdets iværksættelse er begrundet i en omstændighed, der kræver en uopsættelig, udgiftkrævende handling. 3) For såvidt angår altanerne gælder endvidere følgende forskrifter: Altanerne må ikke overbygges. De franske altaner ud mod Allegade må ikke forsynes med beklædning eller forhøjede front- eller sideskærme af nogen art. For altanerne ud mod Frederiksberg Have gælder, at altanernes front ikke må forhøjes, men at.faste sides]cærme i en højde af max. l meter over gelænderet kan opsættes. Husets facade må ikke bemales, hverken inden for eller uden for altanerne. 4) De beboere, til hvis lejlighed der hører en have, har pligt til at sørge for, at haven bliver holdt som en velholdt prydhave. Beboere oppe på etagerne bør drage omsorg for, at genstande og affald m.v. ikke falder/smides ned i haverne.

6 3 5) Tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen, såsom vaskemaskiner, tørretumblere, og opvaskemaskiner, skal installeres og anvendes på en sådan måde, at de ikke ved støj eller på anden måde er til skade for ejendommen eller til gene for de øvrige beboere. Skader, der måtte være forårsaget af ikke-forskriftmæssig installation eller drift, påhviler skadevolder. 6) Anvendelse af støjende værktøj eller haveredskaber må ikke finde sted i tiden mellem kl og kl på sønog helligdage må en sådan aktivitet dog ikke indledes før kl ) Musik eller støjende adfærd må ikke være til gene for de øvrige beboere. Begrunder særlige omstændigheder en overtrædelse af denne bestemmelse, skal der gives et rimeligt varsel til de omkringboende. 8) Beboere, som holder husdyr, skal sørge for, at disse ikke er til gene for de øvrige beboere eller deres omgivelser iøvrigt. B. Benyttelse af tilhørende kælder- og loftrum. 1) Der bør til hver lejlighed være knyttet 1 kælder- eller loftrum (stamrum). Tildeling af yderligere rum (tillægsrum) afhænger af, om der forefindes ledige tillægsrum. 2) Rådighedsretten over stam- og tillægsrum registreres på de respektive lejligheders stamblad i bestyrelsens Boligrnappe. I tilfælde af senere bytning af et tilhørende rum skal bestyrelsen underrettes herom. 3) Der indgåes ved indmeldelse i Andelsboligforeningen aftale om tildeling af stamrum og evt. tillægsrum. 4) Brugerne har pligt til at sikre sig, at deres kælderog/eller loftrum til stadighed er forsynet med brugerens lejlighedsnummer. 5) De pågældende rum skal holdes forsvarligt aflåst, ligesom alle vinduer skal være lukkede, når rummene henstår ubevogtede.

7 4 c. Benyttelse af ejendommens øvrige fællesarealer og fællesfaciliteter. 1) Portene. Portene må ikke henstå åbne i ubevogtet stand. Der må ikke henstilles cykler, barnevogne, klapvogne, legetøj eller lignende i portene. 2) Trappeopgange, kælderhalse, kældergange og loftgange. Adgangsdøre til køkkenopgangene samt kælder- og loftgange skal til stadighed holdes aflåsede. For så vidt angår vinduerne henvises til det under punkt II, B, 3) nævnte. Der må på disse områder ikke henstilles genstande, der på nogen måde kan virke hæmmende for fri passage. Cykler, barnevogne, klapvogne, legetøj eller lign. må ikke henstilles på disse arealer. Der må ikke leges på disse områder. 3) Tørrekælderen i nr. 15. Tørrekælderen skal efterlades i ryddelig og velordnet stand. Nøglen til lyset skal efter endt brug hænges tilbage til pladsen ved kælderdøren til opgang 15 B/C. 4) Benyttelse af gårdarealer, herunder cykelkældre og toilet. Cykler og lignende befordringsmidler skal henstilles i cykelkældrene eller i de opstillede cykelstativer. Andre befordringsmidler må ikke parkeres i gårdene uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Barnevogne og klapvogne skal henstilles efter bestyrelsens anvisning. Dørene til de to cykelkældre skal holdes lukkede. Forældre til legende børn er ansvarlige for, at legecykler og legesager er ryddet af vejen og at sand uden for sandkassen fjernes, når dagens legeperiode er ophørt. Al leg med ejendommens vandinstallationer er forbudt. Der må ikke leges i skraldegården. støjende leg og adfærd bør undgåes og det henstilles, at en "stilleperiode" i tidsrummet fra kl til kl respekteres.

8 5 Oprydning efter benyttelse af midtergårdens havemøbler er obligatorisk. storskrald skal henstilles ordentligt i den inderste del af skraldegården, der tillige tjener som tørregård. Af hensyn til afhentning henstilles, at storskraldet anbringes så sent henimod månedsafslutningen som muligt. Gårdtoilettet i nr. 17 bør efter endt brug efterlades i en ordentlig og renlig stand. 5) Benyttelse af Foreningslokalet. Forudgående og skriftlig anmodning om benyttelse af Foreningslokalet rettes til viceværten/bestyrelsen. Anvendelse af lokalet skal ske under behørig hensyntagen til de ovenboende og være afsluttet senest kl Lokalet skal efterlades i ryddelig og rengjort stand. Foreningslokalets stole og borde kan, ligeledes efter forudgående og skriftlig anmodning til viceværten/bestyrelsen, udlånes til brug i lejlighederne. 6) Anvendelse af flagstangen over portene til henholdsvis nr. 15 og nr. 17. Flagning fra ejendommens flagstænger kan finde sted ved særlige lejligheder. Henvendelse herom rettes til viceværten. 7) Anmeldelse af skader eller driftforstyrrelser på ejendommen. I tilfælde af konstateret eller truende skade eller forstyrrelse på bygning, inventar eller installationer, hvis opretholdelse påhviler Andelsboligforeningen, bør anmeldelse herom straks ske til viceværten/bestyrelsen. 8) Indgreb i ejendommens tekniske installationer. Regulering af ejendo:mmens vand- og elforsyning er forbudt. Er et midlertidigt forsyningsstop påkrævet, skal henvendelse herom rettes til viceværten. III. SANKTIONER. Overtrædelse af ovenstående regler skal først påtales af den umiddelbart krænkede part. Fortsætter genen uanfægtet, skal en skriftlig klage indgives til bestyrelsen med angivelse af hvad og hvem, der klages over, samt hvornår overtrædelsen har fundet sted.

9 6 Bestyrelsen vil herefter fremkomme med en skriftlig henstilling til den krænkende part om at efterleve nærværende husordens regler. Siddes også denne henstilling overhørig, vil en fortsat krænkelse af husordenens bestemmelser kunne udvirke et skriftligt påbud, som i gentagelsestilfælde kan føre til en eksklusion af Andelsboligforeningen i henhold til Vedtægternes 22, stk. 3 og 4, og for lejernes vedkommende til en opsigelse af lejemålet i henhold til Lejelovens 83, litra e) eller en hævelse af lejeaftalen i henhold til Lejelovens 93, litra g). IV. FORHOLDET TIL GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER. Nærværende husorden supplerer bestemmelserne i den sædvanlige lejekontrakt (boligaftale) og kan ikke tilsidesætte gældende love og anordninger vedrørende boligforhold. V. IKRAFTTRÆDELSE. Nærværende husorden træder i af generalforsamlingen. kraft på datoen for dens vedtagelse således vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts I bestyrelsen: 7'//f//j1/?.ø?c/- Jørgen Askgaard / ~ //~~~d~ ( Bodil Buch

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com 1 Lejeloven Indhold Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Mangler ved det lejede... 6 Vedligeholdelse... 9 Lejerens brug af det lejede...11 Betaling af leje...14 Varmebetaling m.v...16 Lejerens

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge.

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. VELKOMMEN Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. Ejendommen vi bor i, blev opført i 1939, og var i perioden fra 1946 til 1999 ejet af Carlsbergfondet, som primært anviste boliger til folk med

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Vedtægter for A/B Lejren

Vedtægter for A/B Lejren Vedtægter for A/B Lejren 1. Navn og hjemsted 1.1. Navn Foreningens navn er A/B Lejren, der i det følgende benævnes foreningen. 1.2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål og brugsrettigheder

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge 1. Navn og hjemsted: 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Emilievej 13-30. 1.02. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. 2. Formål: 2.01. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 1998 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 1999 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere