Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering 1. Indledning: Aarhus Kommune ønsker med denne digitaliseringsstrategi at fokusere på den fælles indsats i kommunen for at fremme medborgerskab, samskabelse, vækst og effektivisering gennem øget digitalisering. Digitaliseringsstrategien skal samtidig aktivt bidrage til at understøtte Byrådets overordnede politikker på serviceområderne, og fokuserer på den måde på de væsentligste handlingsinitiativer på disse områder. Det drejer sig navnlig om: - Digitalisering af folkeskolen i MBU - Indførelse af ny journalløsning i MSO - Indførelse af de såkaldte monopolsbrudsløsninger i MKB og MSB - Ny byggesagsløsning i MTM Digitaliseringsstrategien arbejder sammen med øvrige indsatser i Aarhus Kommune. Det drejer sig fx om innovation, Smart Aarhus, velfærdsteknologi, open Data og Open Source. Aarhus Kommunes digitaliseringsstrategi omfatter tværmagistratslige visioner, temaer og indsatser, og koordineres med magistratsafdelingernes egne digitaliseringsstrategier og indsatser. Pejlemærkerne i digitaliseringsstrategien og handlingsplanen for kommunens fremtidige kommunikation er sammenfaldende. Det drejer sig i begge tilfælde om at understøtte Aarhusfortællingens vision om at skabe rammerne for det gode liv, i dialog og samskabelse med borgere og virksomheder. Digitaliseringsstrategien understøtter bestræbelserne for at etablere nye, fælles kommunikationsplatforme og kanaler: hjemmeside, ekstranet og intranet i samspil med de sociale medier. På de indre linjer skal et nyt, fælles intranet med adgang for alle kommunens medarbejdere give mulighed for kommunikation, videndeling og samarbejde. Medarbejderne skal opleve en sømløs adgang mellem de nye platforme og andre relevante systemer, fx den kommende Brugerportal på skoleområdet, en pårørendeportal i Sundhed og Omsorg samt medarbejderrettede selvbetjeningsløsninger. En række eksterne rammebetingelser påvirker strategien. Det drejer sig for det første om de fælles digitaliseringsstrategier, herunder den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og digitaliseringsstrategier inden for fx velfærdsområderne og sundhedsområdet. Derfor beskriver strategien, hvordan Aarhus Kommune forholder sig til de fælles digitaliseringsstrategier.

2 For det andet drejer det sig om de økonomiske rammevilkår. Kommunerne skal fortsat levere stigende kvalitet inden for de samme eller mindre budgetter. Digitalisering skal derfor fortsat bidrage til at effektivisere Aarhus Kommune og dermed bidrage til at skabe et økonomisk råderum. For det tredje har såvel borgere som virksomheder forventninger om (bedre) digital service, og om en service, der tilpasser sig deres situation og forståelse af den offentlige sektor. Strategien er udarbejdet ultimo 2015 og gælder frem til udgangen af Vision Digitaliseringsstrategien skal fremme Aarhus-fortællingen og især bidrage til styrket demokrati og medborgerskab. Digitaliseringsstrategien skal bidrage til, at digitalisering i Aarhus Kommune opleves som borgernes, virksomhedernes og medarbejdernes samarbejdspartner, og at digitaliseringen gennem effektivisering frigør ressourcer. Aarhus-fortællingen sætter en række pejlemærker, som den strategiske digitaliseringsindsats skal bidrage til at fremme. Ny teknologi skal blandt andet bruges til at styrke demokrati og medborgerskab for alle befolkningsgrupper, jf. også strategiens seks temaer (se næste afsnit). Fx kan ny teknologi bruges til at sikre, at alle grupper unge som ældre, udsatte som erhvervsaktive kan være med til at samskabe ydelser og bedst muligt udnytte egne ressourcer i samarbejdet med kommunen. Digitaliseringsindsatsen har i de seneste år haft et fokus på at effektivisere den offentlige sektor og Aarhus Kommune, bl.a. gennem obligatoriske løsninger for borgere og virksomheder og digitalisering af de administrative opgaver. Det har bidraget til at etablere gode og nødvendige løsninger. Nu skal det næste skridt tages. Det handler bl.a. om digitalisering af alle områder i kommunen, herunder alle borger- og virksomhedsrettede områder og af den egentlige serviceproduktion. Eksempler på dette er pædagogisk it i folkeskolen og velfærdsteknologier på social- og sundhedsområderne. I den fremadrette digitalisering skal digitaliseringen desuden tilstræbe at blive borgernes, virksomhedernes og medarbejdernes samarbejdspartner. Derfor er det en del af visionen, at Aarhus Kommune skaber digitale løsninger, som brugerne oplever som hjælpsomme, brugervenlige og nemme at anvende. Samtidig skal digitalisering fortsat bidrage til effektivisering og sikker drift i Aarhus Kommune. Der er ingen modsætning mellem det digitale medborgerskab og fortsat effektivisering. Tværtimod er borgernes og virksomhedernes aktive digitale deltagelse ofte en forudsætning for mere effektive løsninger. På samme måde er sikker drift en forudsætning for, at medarbejdere kan arbejde effektivt og for, at Aarhus Kommune kan tilbyde effektive digitale løsninger til borgere og virksomheder. 2.1 Den fælles digitaliseringsstrategi gør en forskel Den fælles strategi vil gøre en forskel for alle strategiens interessenter. Borgerne vil opleve at blive mere inddraget, og at de uanset hvilken befolkningsgruppe de tilhører bedre vil kunne bruge deres ressourcer til samskabelse. Virksomhederne vil få en lettere kontakt med Aarhus Kommune, uanset om de vil etablere sig for første gang i Aarhus eller om de har ligget her længe. Politikerne vil opleve, at den strategiske digitalisering har direkte betydning for at indfri Aarhus-fortællingen. Lederne og medarbejdere vil som led i

3 strategien blive klædt på til at kunne forstå og bidrage bedre til digitaliseringen i Aarhus Kommune og dermed til at indfri målene med strategien. 3. Temaer i digitaliseringsstrategien De seks temaer i digitaliseringsstrategien er valgt, dels for at udmønte visionen (de første to temaer), dels for at tilvejebringe de afgørende forudsætninger for at udnytte synergierne ved en fælles digitaliseringsstrategi for hele kommunen (de næste fire temaer). De to temaer, der direkte udmønter visionen, og samtidigt er målrettet Aarhus Kommunes kerneopgaver, er for det første Digitalt Medborgerskab og for det andet Virksomheder, Vækst og Beskæftigelse. 1. Digitalt Medborgerskab I Digitalt Medborgerskab ligger, at digitalisering skal bidrage til, at medborgerskabet i Aarhus Kommune er for alle grupper unge som ældre, udsatte som erhvervsaktive. Ved digitalisering af alt fra kulturarven til mødet med jobcentrene skal den måde, Aarhus Kommune digitaliserer på, bidrage til, at borgeren oplever sig inddraget og kan bruge sine egne ressourcer bedst muligt. Desuden skal indsatsområdet sikre, at borgerne kan føle sig trygge ved Aarhus Kommunes omgang med deres data, og at borgerne har indsigt i dette. For at nå dette mål vil Aarhus Kommune bl.a. inddrage brugerne aktivt i den fremadrettede digitalisering. Dette er et strategisk tema, der tænkes ind i al digitalisering, hvor det er relevant. Det vil afføde projekter i forhold til datasikkerhed og tryghed. Temaet om Digitalt Medborgerskab vil bidrage positivt til målene: I Aarhus har vi en høj grad af medborgerskab og Aarhus er en god by for alle fra Aarhus-fortællingen. Når borgerne er digitale medborgere og bidrager til samskabelsen af ydelserne, medvirker dette således til højere effektivitet. Og når digitale løsninger designes med dette for øje, vil flere borgere opleve løsninger som deres samarbejdspartner, og ikke som tvangsdigitalisering. Det digitale medborgerskab skal så vidt muligt skabe en positiv spiral, så nye løsninger er brugervenlige, så borgerne kan bruge deres ressourcer, og så stadig flere borgere bruger de digitale løsninger. En væsentlig forudsætning for det digitale medborgerskab er tryghed. Tryghed gennem tillid til, at Aarhus Kommune opbevarer og anvender borgernes data på forsvarlig vis. Tryghed gennem tillid til, at data ikke videregives uden gyldig grund, og at Aarhus Kommune har gennemskuelige og indarbejdede processer for videregivelse af data. Og tryghed gennem tillid til, at de løsninger, kommunen stiller til rådighed for borgerne, ikke gemmer eller videreformidler data om borgernes adfærd på internettet uden at dette er helt tydeligt for borgerne. Dette kan udmøntes i projekter, der vedrører medarbejdernes bevidsthed om sikker omgang med borgernes data, gennemgang af portaler og løsninger i forhold til opbevaring og videreformidling af data samt formidling af Aarhus Kommunes IT-sikkerhedsregler og procedurer.

4 2. Virksomheder, Vækst og Beskæftigelse Digitalisering skal fremme virksomheders mulighed for at etablere sig hurtigt i Aarhus Kommune. Digitalisering skal også fremme, at etablerede virksomheders samspil med Aarhus Kommune er så let og effektivt som muligt. Under dette tema ligger indsatserne for at yde virksomhederne den bedst mulige service på tværs af magistratsafdelinger. Hertil kommer, at perspektivet skal tænkes ind i al virksomhedsrelateret digitalisering. Virksomhederne skal opleve digitaliseringen som deres samarbejdspartner, dvs. som en lettelse i hverdagen, og ikke som tvangsdigitalisering. Denne tilgang til at digitalisere vil også have den positive effekt, at flere virksomheder vil tage de digitale løsninger til sig. Og det bidrager i sig selv til effektiviteten. Temaet om Virksomheder, Vækst og Beskæftigelse vil bidrage positivt til målene: Der skal i Aarhus skabes flere arbejdspladser årligt frem til 2030 og BNP-vækst i Business Region Aarhus / Østjylland skal ligge over landsgennemsnittet fra Aarhus-fortællingen. De fire temaer, der primært tilvejebringer de afgørende forudsætninger for at udnytte synergierne ved en fælles digitaliseringsstrategi for hele kommunen, er: Tema 3: Kompetenceudvikling og Kultur, Tema 4: Effektiv, Innovativ og Agil Digitalisering. Tema 5: Fælles Data Skaber Større Værdi Tema 6: Gode Digitale Samarbejdsrelationer 3. Kompetenceudvikling og Kultur Aarhus Kommune sætter fokus på den nødvendige kultur og de nødvendige kompetencer for at sikre en strategisk digitalisering. Det drejer sig bl.a. om: Digital ledelse (at lederen går forrest i digitaliseringen og tager ansvar for, at digitaliseringsprojekter defineres og lykkes), digitale kompetencer hos fagmedarbejdere (fx at lærerne kan anvende pædagogisk it, og at alle medarbejdere kan anvende de nødvendige administrative systemer), samt specialistkompetencer (fx it-arkitektur, business cases, sourcing mv.). Samlet set handler det om at skabe en kultur, så alle medarbejdere bruger de digitale redskaber både når de foretager back office sagsbehandling og i mødet med borgeren og virksomheden og så alle ledere står på mål for den nødvendige gevinstrealisering. Nogle kompetenceudfordringer vedrører specialistkompetencer, som kun få medarbejdere skal have. Det kan fx være tekniske kompetencer til at implementere løsninger i det såkaldte monopolbrud. Udfordringen med at skaffe denne type af kompetencer kan eventuelt løses ved at samarbejde med andre kommuner om at ansætte dem.

5 I den digitale kultur, strategien fremmer, skal der være en accept af, at det ikke altid er sådan, at alle it-systemer kan tilpasses eksisterende arbejdsgange eller ideelle arbejdsgange. Systemer skal derfor anskaffes og indføres i en åben, pragmatisk erkendelse af, at nogle løsninger fordrer større organisatorisk og personlig omstilling end andre. Det nye sygedagpengesystem og det nye ydelsessystem, som KOMBIT tilvejebringer som en del af det såkaldte monopolbrud, er eksempler på systemer, som medarbejdere og ledere skal tilpasse deres arbejdsgange til, idet systemerne ikke vil blive tilpasset til Aarhus Kommunes specielle behov. Digitale kompetencer kan også handle om, hvorvidt borgerne og virksomhederne er kompetente til at bruge Aarhus Kommunes digitale løsninger. Temaet indeholder derfor også initiativer rettet mod at øge de digitale kompetencer hos borgere og virksomheder. Samlet set rummer dette tema en projektportefølje bestående af fælles uddannelses- og kulturprojekter. Temaet bidrager især til den del af visionen, der handler om, at digitalisering skal være borgernes, virksomhedernes og medarbejdernes samarbejdspartner. Hertil kommer, at initiativerne under dette tema bidrager til at skabe bedst mulige forudsætninger for at skabe værdi med digitalisering. 4. Effektiv, Innovativ og Agil Digitalisering Aarhus Kommunes tilgang til digitalisering er, at digitaliseringen skal ske effektivt, innovativt og agilt. I den effektive tilgang ligger, at hver gang et system eller en digital løsning anvendes, skal det ske effektivt, således at alle systemets muligheder udnyttes, når det er relevant. Systemerne skal med andre ord implementeres i bund. Det er, jf. temaet om kultur og kompetencer, både ledelsens og medarbejdernes opgave at sikre dette. I sidste instans er det dog altid den ansvarlige leders ansvar. I den innovative tilgang ligger, at Aarhus Kommune vil bruge digitaliseringen til at opfinde nye måder til at levere service på. F.eks. indebærer konceptet: "flipped classroom", at undervisningen "vendes om" således at lærerens instruktion af eleverne (tavleundervisningen) leveres på video til forberedelse hjemme, mens timerne bruges til at uddybe forståelsen ved fx at lave de opgaver, som man traditionelt ville have haft for som lektier til næste lektion I den agile tilgang ligger, at Aarhus Kommune ønsker at kunne afprøve ny teknologi hurtigt og agilt gennem bl.a. prototyping, dvs. ved at udvikle en foreløbig (og hurtig og billig) udgave af en itløsning, der kan bruges til at teste om funktion og design holder. At være agil er dermed også en måde at være effektiv på. Aarhus Kommune har samlet set en proaktiv holdning til ny teknologi: ny teknologi skal afprøves, og afprøvningen skal være hurtig, agil og billig. I dette ligger også, at de muligheder, nye teknologier giver, skal udnyttes. Det drejer sig fx om teknologier til øget mobilitet og til stedbestemmelse. Når en teknologi er fundet velegnet til at blive anvendt og i det hele taget, hver

6 gang et system eller en digital løsning anvendes, skal det ske effektivt, således at alle systemets muligheder udnyttes, når det er relevant. Dette tema tænkes ind i al digitalisering i Aarhus Kommune. Temaet bidrager til at skabe forudsætninger for at indfri visionen og til at øge effektiviteten. 5. Fælles Data Skaber Større Værdi Alle magistratsafdelinger har et fokus på datakvalitet og på at skabe god ledelsesinformation til politikere, ledere og medarbejdere. Dette arbejde skal fortsætte, og fagforvaltningerne har det faglige ansvar for ledelsesinformation relateret til opgaveløsningen, herunder datadefinitioner og - kvalitet. Imidlertid er der også en lang række data, der i endnu højere grad kan bruges på tværs af magistratsafdelinger. Som en del af den fælles digitaliseringsstrategi vil Aarhus Kommune fokusere på at udnytte disse data endnu bedre på tværs af magistratsafdelingerne. Det drejer sig fx om de såkaldte grunddata, dvs. de grundlæggende data om fx personer, virksomheder og bygninger, som med fordel kan vedligeholdes ét sted, og så genbruges på tværs af magistratsafdelinger. Hertil kommer, at data om målgrupper og effekter med fordel kan sammenstilles på tværs af magistratsafdelinger, så ny viden opstår, og indsatsen kan målrettes endnu mere. Dette bliver ofte kaldt big data. Endelig kan Aarhus Kommune stille en række ikke-personfølsomme og ikke kommercielt fortrolige data til rådighed for borgere og virksomhed. Dette bliver ofte kaldt open data. Erfaringerne viser, at dette kan være med til at skabe vækst og dermed til at indfri Aarhus-fortællingen og strategien vision på dette punkt. Magistratsafdelingerne har i mange år arbejdet med data og ledelsesinformation, og vil også fremover have ansvar for at indsamle, validere og bearbejde data med henblik på ledelsesinformation og analyser om de faglige indsatser. Arbejdet med data på tværs af magistratsafdelingerne kan bidrage til bedre tværgående ledelsesinformation og bedre beslutningsgrundlag for politikere, ledere og medarbejdere. Endelig kan et bedre kendskab til (egne) data fremme borgernes aktive medborgerskab og samskabelse af ydelser. Den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil have et stort fokus på datadrevet effektivisering, dvs. hvordan myndighederne kan bruge større viden om data til at tilrettelægge indsatser med større effekt og dermed give mere målrettede indsatser. Endelig er det også en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for , at offentlige data skal skabe effektivitet og værdi. Aarhus Kommunes arbejde med datadrevet effektivisering ligger derfor også under dette tema.

7 Dette tema har en projektportefølje, der ultimo 2015 bl.a. tæller fælles grunddata og datadrevet effektivisering, og som forventes at komme til at indeholde flere projekter. Temaet Data er en forudsætning for at opnå synergierne ved strategisk, tværgående digitalisering i hele Aarhus Kommune. Desuden arbejder temaet på effektiviseringsdelen af visionen og kan desuden bidrage til et mere aktivt medborgerskab og til at skabe vækst og beskæftigelse. 6. Gode Digitale Samarbejdsrelationer Formålet med dette tema er, at digitaliseringsstrategien forholder sig aktivt til Aarhus Kommunes omgivelser. Aarhus Kommune skal aktivt inddrage relevante interessenter, hvilket også fremgik af beskrivelsen af samskabelsen med borgerne og samspillet med virksomhederne som beskrevet under tema 1 og tema 2. Aarhus Kommune ønsker at inddrage relevante interessenter for at realisere strategien. Det kan fx dreje sig om samarbejde med university colleges på uddannelsesområdet og med sygehuse og praktiserende læger på sundhedsområdet. Og jf. temaet om Kompetenceudvikling og Kultur kan samarbejde med andre kommuner være med til at løse kompetencemæssige udfordringer. Endelig kan et samarbejde være nødvendigt for at realisere store digitaliseringsprojekter, jf. fx Den Digitale Hotline, et call center-samarbejde, der dækker Region Midt, alle kommuner i Region Midt og alle kommuner i Region Nord, og med potentiale for yderligere udvidelse. Aarhus Kommune koordinerer sin stemme over for nationale initiativer, fx i de mange styre- og følgegrupper der hører til KL- og KOMBIT-initiativerne, og i andre fælles initiativer fx samarbejdet om Open Source (OS2-samarbejdet). Endelig følger Aarhus Kommune de fælles principper for arkitektur, standarder og Open Source, dvs. at Aarhus Kommune i relevante digitaliseringsprojekter stiller krav om, hvilke standarder de konkrete leverandører skal overholde. Dette vil bl.a. sikre, at Aarhus Kommune er bedst muligt forberedt på at implementere den fælleskommunale rammearkitektur og på at opnå de fordele mht. større gennemsigtighed og konkurrence, som rammearkitekturen vil give. Dette arbejde kan også mindske risikoen for, at Aarhus Kommune indkøber dobbeltfunktionalitet. Dette tema forventes ikke at afføde selvstændige projekter. Principperne under dette tema tænkes i stedet ind i al strategisk digitalisering i Aarhus Kommune. Temaet vil sikre bedre forudsætninger for at indfri visionen. 4. Initiativer og indsatsområder De seks temaer skal omsættes i en række initiativers og indsatsområder. Initiativerne under Digitalt medborgerskab vil især være løbende strategiske drøftelser illustreret med konkrete projekter i digitaliseringsstyregruppen og i direktørgruppen af, hvordan Aarhus Kommune skal

8 tænke det digitale medborgerskab ind i al digitalisering. Et eksempel på dette kunne være en drøftelse af, hvorvidt det nye system SAPA, der er en del af det såkaldte monopolbrud, kan bruges til at skabe et overblik over alle borger-sager ikke kun for sagsbehandlerne, men også for borgerne selv. Initiativerne under Virksomheder, Vækst og Beskæftigelse vil især være at fremme virksomheder overblik og track and trace -muligheder for at følge virksomhederne sager med kommunen. For at fremme at medarbejderne agerer som virksomhedernes samarbejdsparter, skal der etableres et samlet digitalt overblik over virksomhedens relationer med kommunen. Desuden vil det være væsentligt at fremme drøftelser af, hvordan den gode selvbetjening for virksomhederne ser ud. Kultur og kompetencer vil især rumme en portefølje af uddannelses- og rekrutteringsinitiativer, der tager sigte på, at klæde lederne og medarbejderne bedre på til at varetage deres rolle i digitaliseringen. Desuden vil der være initiativer, der adressere behovet for de mere specialiserede kompetencer, der er behov for i digitaliseringen. Effektiv, Innovativ og Agil Digitalisering vil rumme indsatser, der beskriver, hvordan Aarhus Kommune arbejder med digitalisering effektivt, innovativt og agilt. Der vil være en stærk sammenhæng til temaet om Kultur og Kompetencer, fordi det er den enkelte medarbejder og især den enkelte leder, der skal have ejerskab til, hvordan Aarhus Kommune arbejder med digitalisering. Fælles Data Skaber Større Værdi vil rumme en række initiativer, der alle sigter mod bedre udnyttelse af data på tværs af magistratsafdelinger. Dette omfatter bl.a. grunddatainitiativer, initiativer om ledelsesinformation, en indsats for at sammenstille data og få ny viden mv. Initiativerne vil blive udmøntet i respekt for det allerede igangværende arbejde i de enkelte magistratsafdelinger på dette område. Gode Digitale Samarbejdsrelationer indeholder initiativer, der styrker Aarhus Kommunes samarbejdsrelationer. Det handler bl.a. om, at digitaliseringsstyringsgruppen koordinerer Aarhus Kommunes stemme over for de mange nationale initiativer, og at digitaliseringsstyringsgruppen oversætter de nationale initiativer til lokale initiativer i Aarhus Kommune. Derfor drøfter digitaliseringstyregruppen, hvordan rammearkitekturen skal omsættes, hvordan monopolbruddet skal implementeres etc.

9 Bilag: projektportefølje se selvstændigt dokument Projektporteføljen, der koordineres af Styregruppen for Digitalisering, består dels af indsatser der udmønter de fællesoffentlige og fælleskommunale strategier, dels af indsatser der udmønter Aarhus Kommune-strategien.

Digitaliseringsstrategi. Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi. Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi Aarhus Kommune 2016-2020 Digitaliseringsstrategi Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering Aarhus Kommune 2017 Layout: ITK,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Bedre muligheder for borgere og virksomheder

Bedre muligheder for borgere og virksomheder Bedre muligheder for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Indhold Digitalisering binder kommunen sammen.... 2 Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder... 3

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

PRINCIPPER FOR DIGITALISERING OG IT

PRINCIPPER FOR DIGITALISERING OG IT PRINCIPPER FOR DIGITALISERING OG IT IGITALISERING G IT Forord Indenfor digitalisering og IT sker udviklingen med hastige skridt. Udefra kommende faktorer, nye teknologier mv. har stor indflydelse på vores

Læs mere

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning DIGITALISERINGS- POLITIK 2014-17 nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning Indhold OVERORDNEDE OG TVÆRGÅENDE HOLDNINGER Overordnede og tværgående holdninger................................ 3 Rammevilkår

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET DIGITALISERINGENS BLINDE PLET / Resultater fra borgerundersøgelse og medarbejderundersøgelse januar 2016 / 10 pejlemærker for digitalisering med borgeren i centrum Sæt borgeren først / Tag hånd om borgerens

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Webudgave

Digitaliseringsstrategi Webudgave Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Horsens Kommune, oktober 2011 2 Indledning Horsens Kommune står overfor en række betydningsfulde udfordringer også på den helt korte bane: 1 Nul-vækst i den offentlige

Læs mere

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Proces for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen Fase 1 (november): Afklaring af vision Workshop om

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere