Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / oktober 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale af Anette Hertz, kommunikationschef 19. oktober blev partnerskabsaftalen mellem Københavns Kommune og KAB underskrevet. Starten på byggeriet af de allerførste AlmenBolig+ boliger på Amagerfælledvej, som 3B skal være byg- og driftsherre på, blev samtidig markeret med en udstilling. Overborgmester Ritt Bjerregaard var synligt glad for at kunne markere opførelsen af de billige boliger: - I kender jo alle min kamp for at lave billige boliger til københavnerne og I ved jo også, hvordan det gik med at få skaffet de Det blev til 12 styks. Det er jo ikke ligefrem en succes omvendt: At stå her i dag overbeviser mig om, at det er de rigtige kampe, jeg begav mig ud i. Resultaterne kommer ikke over én nat, men drypvis. Partnerskabsaftalen og de kommende byggerier på Amager Fælledvej, Grøndalsvænge Allé og mange flere vil berige København og være med til at sikre, at København også fremover er en by for alle, sagde Ritt Bjerregaard blandt andet. Borgmester Klaus Bondam talte om at genopfinde den almene bolig: - Jeg er glad for i dag at trykke hånd på en partnerskabsaftale med de almene boligorganisationer i København, som går forrest i kampen for at genopfinde den almene bolig, og som med Almen- Bolig+ præsenterer en helt ny generation. Forsøgskonceptet giver ansvaret for boligens drift og vedligeholdelse tilbage til beboerne. Og fordi ansvar og indflydelse følges, kan huslejen holdes på et lavere niveau end i andre almene boliger. Det viser, at det nytter at være ambitiøs, når vi snakker bæredygtighed og byggeri. AlmenBolig+ har tvunget os til at tænke over nybyggeri på en ny måde og har udfordret vores vanetænkning. Her får vi boliger, der er bæredygtige i bred forstand. Ikke alene er de miljørigtige, men økonomisk er de også til at betale, og den sociale bæredygtighed er sikret ved det særlige AlmenBolig+-driftskoncept og projektets blanding af institution og familieboliger side om side. Borgmester Mikkel Warming gav specielt de kommende plejeboliger et ord med på vejen: - Vi har længe haft et stort behov for at skaffe gode tidssvarende boliger til de borgere, der bor på kommunens botilbud. I dag er vi et stort skridt videre i den retning. Her bygger vi 75 moderne plejeboliger til borgere med handicap fra Sundbyvang. De får egen lejlighed med bad og toilet. Samtidig får de gode fællesarealer og deres egen café. Og så kommer de nye boliger til at være en del af et lokalsamfund, side om side med de 53 familieboliger, sagde Mikkel Warming. Villy Sørensen, formand for 3B, fortalte, at bestyrelsen har haft stor fokus på udformningen, fordi byggeriet ligger så tæt på Hørgården: - Ved at være bygherre har vi haft en reel indflydelse, forklarede Villy Sørensen, inden han sluttede med at fortælle, at 3B glæder sig over, det nu endelig lykkes at få gang i byggeri af boliger, som københavnerne kan betale.

2 Nyt fra bestyrelsen af Anette Hertz, kommunikationschef Der har været holdt to bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar siden juli-udgaven af Kanal 3B. Møde den 11. september 2009 På det første møde efter sommerferien behandlede bestyrelsen som aftalt et oplæg til forretningsorden for direktionen. I forretningsordenen står, hvordan direktionen fordeler ansvar og kompetence mellem sig. Bestyrelsen vedtog direktionens oplæg, og som konsekvens af det, har Peter Juul Andersen skiftet betegnelse fra vicedirektør til direktør for drift og kundeservice (læs mere om de interne ændringer i 3B s administration på side 5). Forretningsordenen inspirerede i øvrigt bestyrelsen til på et senere møde at drøfte kompetenceforholdet mellem forretningsudvalg og bestyrelse mere indgående. Renter til afdelingerne Bestyrelsen fik på mødet forelagt en budgetprognose for resten af året, og i den forbindelse fremgik det, at der forventes et større nettorenteoverskud. Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at afdelingernes renteandel først indtægtsføres året efter. Men med de nye regler, der træder i kraft ved årsskiftet, ser det ud til, at afdelingernes andel allerede tilskrives i det år, de er optjent. Bestyrelsen vedtog på den baggrund denne gang at udlodde renterne i det år, hvor de er optjent. Emnet tages så op igen, når den nye lov er på plads. Kontaktperson til hver afdeling De afdelinger, der ikke er repræsenteret i bestyrelsen, har en kontaktperson tilknyttet, der kan hjælpe dem, hvis der opstår et problem i afdelingen, eller hvis afdelingsbestyrelsesformanden har brug for lidt sparring. Kontaktpersonen vil som udgangspunkt ikke være opsøgende eller deltage i afdelingsbestyrelsesmøder, afdelingsmøder m.v., men vil stå til rådighed, når der er behov for det. Da bestyrelsen nu var reduceret til 15 personer, er fordelingen af kontaktpersoner på de enkelte afdelinger revideret, og den nye liste sendt til afdelingsbestyrelserne. Udlejningssituationen Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om udlejningsproblemer i de to nybyggerier i Ørestad City samt i Dyvekevænget. Egedalsvænge har haft problemer med at leje ungdomsboligerne ud. Boligerne er blevet ekstra markedsført, blandt andet i radiospot og på nettet. Det ser nu ud til, at der bliver færre ledige boliger, men bestyrelsen vil stadig følge udviklingen tæt. Orientering om virksomheden 3B Direktionen orienterede om strukturændringer i 3B (se side 5) og om, at socialcenteret har sagt dele af deres lejemål i Solvangs Centret op. I 3B er et arbejde i gang med mål og strategier, som dels skal bruges i forbindelse med de krav om dokumentation, der kommer af reformen, dels til brug ved forvaltningsrevisionen. Derudover blev bestyrelsen orienteret om fundet af PCB i Farum Midtpunkt og om, hvad 3B gør i den anledning (se mere om det på side 4). Endelig orienterede formanden om, at den anvisningsaftale, BL s 1. kreds har indgået med Københavns Kommune, fortsætter endnu et år. Seminar den 12. september 2009 Bestyrelsen fortsatte dagen efter med seminar, hvor styringsreformen, de kommende lovændringer og de mulige konsekvenser for 3B var første punkt på dagsordenen. Efter det startede bestyrelsen en drøftelse af 3B s kommende forretningsmodel og af, hvordan forretningen kan understøttes af beboerdemokratiet. Et arbejde, som bestyrelsen vil fortælle mere om på det kommende repræsentantskabsmøde og et arbejde, der fortsætter den kommende tid. Seminaret sluttede med, at bestyrelsen satte fokus på den politiske håndtering af husordenssager, uromagere, brandstiftelse og lignende. Advokat Søren Lund Rasmussen holdt oplæg hvorefter bestyrelsen drøftede nogle af de mange problemer blandt andet med lange sagsbehandlingsforløb i retsinstanserne. Bestyrelsen vil på et kommende møde diskutere, hvordan 3B s procedurer eventuelt kan strammes op. 2

3 Møde den 21. oktober 2009 Første punkt på mødet var en beslutning om at blive byg- og driftsherre på et byggeri på Birkedommervej/Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter. Her skal 3B stå for at bygge boliger efter AlmenBolig+ konceptet. Det forventes, at der vedtages en lokalplan for området i år og at samlet skema A og B kan afleveres i starten af Bestyrelsen gennemgik herefter en samlet oversigt over de nybyggerier, der er i gang eller på vej. Det drejer sig om Bogfinkevej, hvor der bygges 21 særboliger og den første referencebolig forventes klar i løbet af uge 45. Læs mere om det byggeri på forsiden af juli-kanalen. På Amagerfælledvej blev»første spadestik«taget mandag den 19. oktober. Læs mere på forsiden om den begivenhed og i juni-udgaven af Kanal 3B om projektet. 3B har derudover i samarbejde med KAB givet bud på 16 familieboliger, 23 plejeboliger med servicearealer samt en institution på en grund i Ørestad Syd. På Møllehøjen i Tåstrup har 3B givet tilbud om 30 ældreboliger og 10 plejeboliger, hvortil der vil være kommunal anvisning. Byggeriet er udviklet til at være betegnet som»passiv-huse«boliger, hvor der maksimalt skal tilføres 600 W. Endelig har 3B forhandlinger i gang omkring grundkøb i Herlev. Udstilling på Amagerfælledvej Bestyrelsen bevilgede kr. til at etablere en udstilling i en pavillon på Amagerfælledvej. Der er samtidig etableret et stort skilt, som både skal profilere 3B, sikre interesse for de kommende boliger og skabe opmærksomhed om den store renovering, der er ved at være gennemført i Urbanplanen. Solvang Centret Blandt andet i forbindelse med, at socialcenteret har opsagt en del af sit lejemål i Solvang Centret og i forlængelse af de drøftelser, bestyrelsen har haft med afdelingsbestyrelserne i Urbanplanen, vedtog bestyrelsen at bevilge kr. til at få udarbejdet et kvalificeret forslag til, hvordan området bedst kan udnyttes. Huslejenedsættelser i nybyggerier På grund af muligheden for ændret finansiering i nybyggerier, har 3B søgt om huslejenedsættelser i Brohuset, Sejlhuset, Bogfinkevej og Egelunden. I den forbindelse skal bemærkes, at en opgang i Brohuset allerede på»forventet efterbevilling«fik nedsat huslejen midt på året, og at forskellen vil blive udlignet successivt. Københavns Kommune har behandlet sagerne og godkendt nedsættelser i de tre afdelinger, mens Fredensborg Kommune endnu ikke har behandlet ansøgningen om Egelunden. Afdelingsbudgetterne godkendt Bestyrelsen behandlede og godkendte afdelingernes budgetter. I Egegade og Ved Rosenhaven har afdelingsmødet forkastet budgetterne. Administrationen har forsøgt at få dem på plads, men det er ikke lykkedes. De to afdelingsbudgetter vil nu blive indbragt for Tilsynet i alment byggeri i Københavns Kommune. Handleplan for energi og miljø Bestyrelsen godkendte en handleplan for energi- og miljøområdet, som vil blive gennemgået i næste Kanal 3B. Politik for afdelingers jubilæum Bestyrelsen vedtog, at markering af afdelingernes 25, 50, 75 og 100 års jubilæer samt opførelse af nye afdelinger fremover udløser en gave på op til kr. fra foreningen. Andre jubilæer og mærkedage fx rejsegilde, indvielser og så videre udløser fremover en gave på op til kr. Tilskud bevilget til Ydelsesstøtte til Remisevænget Øst Bestyrelsen bevilgede på mødet i september ydelsesstøtte til Remisevænget Øst til at etablere nyt driftskontor i Hjulmagerstien. Mellemfinansiering Herlevgårdsvej Herlevgårdsvej har vedtaget et fremtidssikringsprojekt, der blandt andet indeholder sammenlægning af små boliger. Landsbyggefonden er ansøgt om - og har afsat et støttebeløb til at gennemføre sagen i Men da der netop nu er en tom opgang på grund af brand, ønsker afdelingen allerede nu at gennemføre sammenlægninger her som pilotprojekt for de efterfølgende sammenlægninger. Der optages byggelån, men der vil mangle finansiering, fra projektet er gennemført, til støtten fra Landsbyggefonden udbetales. Til det har bestyrelsen godkendt mellemfinansiering på ca. 5 mio. kr. afdragsfrit lån fra dispositionsfonden. Egen trækningsret til Stubmøllevej På Stubmøllevej skal køkkener, faldstammer og stigestrenge skiftes i alle boliger. Det samlede budget er kr., hvoraf de 2,4 mio. finansieres via henlæggelser, og 2,28 mio. via realkreditlån. Bestyrelsen bevilgede egen trækningsret efter de vedtagne retningslinjer på pr. lejemål i alt kr. Tilskud til Egedalsvænge Bestyrelsen tilkendegiver over for Landsbyggefonden, at 3B er villig til at yde tilskud fra trækningsretsmidlerne til Egedalsvænge med op til 1/3 af Landsdispositionsfondens tilskud som forlængelse af projektet med nedrivning af nogle blokke samt opførelse af institutionen Egelunden. 3

4 PCB hvad gør 3B? af Anette Hertz, kommunikationschef PCB blev fra 1955 til 1977 brugt til at blødgøre fuger omkring døre og vinduer, men også i fuger i betonelementsamlinger. Og det virker: Fugerne er stadig bløde! Men PCB består af miljøgifte og kan have indflydelse på indeklimaet og på helbreddet. PCB blev i 1977 forbudt i byggeri, og senere er det blevet totalt forbudt. Hvis der findes en høj koncentration af PCB i boliger, skal der straks sættes ind. Derfor er 3B i fuld gang med at undersøge, om det er tilfældet i vores afdelinger. Vi koncentrerer os særligt om de afdelinger, der er opført i perioden , men også de afdelinger, der fx har skiftet vinduer i den periode, kan have problemer med PCB. Ved nedrivningen i Egedalsvænge blev der konstateret PCB i fugerne ved facadeelementerne. Der blev taget prøver i nogle af boligerne, som viste, at det ikke gav problemer for indeklimaet. Hvordan undersøger vi afdelingerne? I første omgang samler vi tegninger sammen, som byggeafdelingen tjekker, så vi kan udpege de afdelinger, der skal undersøges nærmere. Det bliver også tjekket, om der fx er udskiftet vinduer i andre afdelinger i den periode. Når vi har den endelige liste, vil vi bede et eksternt firma undersøge fugerne i samarbejde med lokalinspektørerne. De vil så tage prøver af fugerne, og på baggrund af resultatet vil der så kunne blive tale om måling af luften i boligerne. Der er på nuværende tidspunkt 19 afdelinger, der skal undersøges. Det betyder, at knapt halvdelen af vores boliger vil blive undersøgt. Det vil ske i løbet af efteråret. Akut fare? PCB er svært nedbrydeligt og ophobes i fødekæden, hvor vi indtager det i fødevarer som fx fisk og mejeriprodukter. Men PCB kan også optages ved indånding og gennem huden. Der er ikke akut fare for beboerne, men PCB kan skade ved længere tids påvirkning. Hvis man er nervøs for, om der er PCB i boligen, kan man fx lufte godt og ofte ud. Fugerne afgiver PCB til luften, og jo oftere man skifter luften i boligen ud, jo mindre PCB vil der også være. PCB en fra luften bindes i støv, så det er også en god idé at holde boligen så støvfri som muligt. Og så skal man holde fingrene fra fugerne! Webansøger af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder Sidste nye skud på 3B s hjemmeside er webansøger. Nu er det muligt online at blive medlem af foreningen, skrive sig på venteliste og bagefter se, hvilket nummer man har. Men som beboer i 3B har du også mulighed for at bruge onlinedelen, hvis du har lyst til at flytte til en af 3B s andre boliger. BL informerer Denne gang er der mange nyheder fra BL, derfor har vi kun taget de ti sidste nyheder. Se resten på Nr september 2009 Opfølgning på de nye sygedagpengeregler m.m. Nr september 2009 Orientering om regelændringer i forbindelse med styringsreformen Undgå telefonkø For at søge bolig skal man være medlem af foreningen. Det koster 200 kr. Man kan logge sig direkte ind og betale med sit dankort på 3B s hjemmeside. Bagefter kan man skrive sig op til en bolig og betale for det. Og senere kan man se, hvilket nummer man står på venteliste. For at tjekke sine personlige oplys- Nr september 2009 Lidt mere af det hele Danmarks almene boliger Nr september 2009 Tilskud til»skæve boliger«for særligt udsatte grupper Nr september 2009 Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift Nr september 2009 Ansøgningsfristen for nyere bygge- ninger, skal man være logget ind. Det kræver et kodeord og det er let at få. Er man allerede medlem af 3B, skal man blot kontakte Kundeservice på mail eller på telefon Er man ikke allerede medlem, kan man følge vejledningen på hjemmesiden så får man automatisk sit eget personlige login og kodeord. rier, for overgang til den nye og bedre finansiering udløber den 30. september 2009 Nr september 2009 Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr regulering af satserne Nr september 2009 Aftrapning af rentesikring i 2010 Nr september 2009 Digitalisering af TV-signaler

5 Politikker for energi og miljø af Anette Hvidberg Velk, Energi- og miljøkonsulent 3B s bestyrelse vedtog på sit møde den 28. maj 2009 en energi- og miljøpolitik. Den indeholder en række konkrete retningslinjer for, hvordan vi skal styrke organisationens indsats for at gøre administrationen samt vores boliger og boligområder mere bæredygtige. Energi- og miljøpolitik for Boligforeningen 3B Vedtaget af bestyrelsen den 28. maj Bs energi- og miljøpolitik er formuleret på baggrund af ledelsesgrundlagets mål og værdier: Boligforeningen 3B udvikler, bygger og administrerer almene boliger og boligområder. Boligforeningen påtager sig et medansvar for at løfte de samfundsmæssige udfordringer i boligområderne. Vi arbejder for bæredygtige boligområder, vælger bæredygtige løsninger og vil være miljøbevidste. Politikken er med udgangspunktet i blandt andet klimadebatten en indtrængende opfordring til alle i 3B, både afdelingsbestyrelser, beboere og medarbejdere, om at tænke energi- og miljøhensyn ind i alle de daglige aktiviteter. Afdelingsbestyrelsen tilskyndes til at overveje, om der findes et energi- og miljømæssigt mere fornuftigt alternativ, hver gang der skal træffes beslutning om at sætte en ny aktivitet i gang. Fx ved indkøb af hårde hvidevarer, nyt til fælleshuset, ved renoveringer osv. Tilsvarende opfordres afdelingsbestyrelserne til i samarbejde med administrationen at få kortlagt og gennemført energi- og miljøforbedringer. Herunder at sætte konkrete mål for at nedbringe afdelingernes forbrug af el, vand og varme samt forbedre affaldssorteringen. Se miljøpolitikken på 3b.dk. Målet er, at Boligforeningen 3B er fremsynet omkring gennemførelse af energi- og miljøforbedringer og udmærker sig ved at være i forreste række, hvad angår en bæredygtig administration samt bæredygtige boliger og boligområder. Vi vil Indtænke energi- og miljøhensyn i alle aktiviteter og løbende udvikle nye energi- og miljørigtige procedurer og fremgangsmåder Opfordre til og samarbejde med afdelingerne om løbende at få kortlagt behovet for energiog miljøtiltag ved en gennemgang af boliger og bygninger Motivere beboere, beboerrepræsentanter og medarbejdere til at udvise energi- og miljørigtig adfærd og træffe energi- og miljørigtige valg Gennemføre energi- og miljøforbedringer og sætte konkrete mål for at nedbringe forbruget af el, vand og varme Minimere affaldsmængden og forbedre affaldssorteringen Vælge de mest energieffektive og miljøvenlige produkter og serviceydelser, både ved indkøb og udbud, med mindre de ikke lever op til væsentlige krav med hensyn til funktionalitet, kvalitet eller omkostningseffektivitet Stille krav til 3B s underleverandører om, at de er energi- og miljøbevidste og har fokus på bæredygtighed Dele vores viden om energi og miljø med kollegaer og afdelingsbestyrelser med henblik på samlet at kunne yde en større indsats Årligt vurdere status for 3B s energi- og miljøindsats Energi- og miljøpolitikken suppleres med mål og handlingsplaner. Strukturelle ændringer i 3B af Anette Hertz, kommunikationschef I løbet af de sidste par måneder er der sket flere mindre ændringer i 3B. Det er nu fastlagt i en forretningsorden godkendt af bestyrelsen, hvordan opgavefordelingen skal være i direktionen. Samtidig er flere medarbejderes placering i administrationen ændret. I forbindelse med, at direktionen fastlagde deres indbyrdes opgavefordeling, besluttede de nogle ændringer af organisationen. Ledergruppen udvidet Den første ændring er, at ledergruppen er udvidet, så den nu består af de to direktører, de tre driftschefer, kundechefen, HRchefen, kommunikationschefen, økonomichefen og byggechefen. Bent Frederiksen fortæller, at han godt er klar over, at det bliver en stor gruppe, men at målet netop er at samle virksomhedens faktiske ledelse, så den får mulighed for dialog: - Vi ønsker at styrke opfattelsen af organisationen og ledelsen som en helhed på tværs af centrale og decentrale opgaver. Vi ønsker at styrke den formelle ledelse som team, siger Bent Frederiksen. Lederforum en gang i kvartalet Men der er også brug for, at alle med formelt personaleansvar har et forum, hvor de kan mødes og sætte fokus på ledelse. Derfor etableres Lederforum, som normalt vil mødes hvert kvartal. Udover ledergruppen består Lederforum af lokalinspektørerne, lederne af de boligsociale projekter og andre med formelt personaleansvar. Ingen vice i 3B Indtil nu har Peter Juul Andersen været vicedirektør. Sådan er det ikke fremover. Nu har Peter også titel af direktør, og han supplerer den administrerende direktør ved at tage sig af to meget vigtige områder, nemlig drift og kundeservice. Formålet er at sætte endnu mere fokus på den kundeservice, som de to områder har til fælles, men naturligvis også at dele personale- og opgaveansvaret mere lige internt mellem de to direktører. Flyttedag i Kronprinsessegade 14 Bent Frederiksen og Peter Juul Andersen flytter sammen med et sekretariat til kontorerne på 2. sal nærmest Kronprinsessegade. Direktionens ledelses- og driftssekretariat består fremover af Marianne Flindt, Pernille Kiby Olsen og Dorthe Pelle Nielsen. Derudover er en vacant stilling i sekretariatet, ligesom der netop nu er ved at blive ansat en AC-konsulent. 5

6 Lønstrupgårds beboerhus indviet Af Anette Hertz, kommunikationschef Lønstrupgårds nye beboerhus står nu klar til at danne ramme om sammenkomster, familiefester og kultur. Der var helt officiel indvielse af Lønstrupgårds nye beboerhus den 19. september kl. 12. Her bød afdelingsbestyrelsen indenfor og serverede lidt godt til ganen, hvorefter beskæftigelses- og integrationsborgmester Jakob Hougaard som næsten-nabo holdt tale: - Jeg er glad for som nabo at være inviteret til housewarming. Når jeg som integrationsborgmester holder tale, handler det ofte om møder mellem mennesker i dagligdagen. Hverdagsmøder på arbejdspladsen, hverdagsmøder på skoler og i børnehaver. Og hverdagsmøder i boligområder. Alt sammen møder mellem mennesker med forskellige baggrund. Men vi danskere er meget private, kan bo mange år side om side uden at se hinandens dagligstue. Men et sådan fælles hus, som det vi i dag indvier, er netop et hus, hvor ingen har hjemme men alle føler sig hjemme. Det giver en unik mulighed for at mødes på privat grund men alligevel i fællesskab, sagde Jakob Hougaard blandt andet. Han fortsatte med at opfordre til, at beboerne laver deres egne mærkedage Lønstrupgårddage hvor de fejrer sig selv og det fællesskab, de har. Jakob Hougaard sluttede af med at ønske til lykke med beboerhuset. Kulturelt underskud? Næste mand på talerstolen var 3B s formand Villy Sørensen, der startede med lidt provokerende at spørge, om man kunne sige, at Lønstrupgård havde været i kulturelt underskud i de mange år, hvor afdelingen ikke havde et fælleshus? Villy Sørensen fortsatte med at causere lidt over navnet beboerhus. I København hedder næsten alle medborger- eller kulturhuse. I Århus hedder de tilsvarende huse beboerhuse. Og det gør det så også i Vanløse. - Hvis man spørger unge, hvad et beboerhus er, så tænker de straks på banko og kortspil med kaffe til. De mener ikke noget negativt, men blot at det er én måde at mødes på, fortalte Villy Sørensen. Men beboerhuse er efter hans mening meget mere end rammen om fester. Det er også rammen om kulturelle tilbud: Foredrag, musik eller måske undervisning. - Brug huset til at få skabt kultur for voksne, for unge og for børn. Spil Counter Strike og skab måske en turnering. Det vil tiltrække nogle af de unge, opfordrede Villy Sørensen, inden han også sluttede af med at ønske stort til lykke. Beboerhus del af større renovering Hanne Larsen, som er formand for afdelingsbestyrelsen, fortsatte på talerstolen. Hun understregede, at beboerhuset er en del af en større renovering, hvor bebyggelsen har fået et tiltrængt løft. Et af de synlige beviser er de flotte murstensgavle, som samtidig sparer på varmen i boligerne, fordi de er godt isolerede: - Vi har fået nye vinduer og baldakiner, vi har lagt nogle hybler sammen med nabolejligheden, vi har skiftet vandrør, renoveret kloakker og har nu altså også fået vores eget flotte arkitekttegnede beboerhus, sagde Hanne Larsen. Hun understregede, at renoveringen er støttet af Landsbyggefonden, uden hvilken det ikke ville have kunnet lade sig gøre. Hanne Larsen fortsatte med at fortælle, at huset havde været undervejs siden 90 erne, men at hun nu glædede sig til at se det sociale liv udfolde sig: - Der vil blive mulighed for at lave fælles spiseaftener og cafearrangementer med musik og meget gerne med musik og mad fra forskellige kulturer, så vi får et større kendskab til hinanden. For kendskab giver venskab, sagde Hanne Larsen blandt andet. Hanne Larsen rundede af med at opfordre beboerne til at komme med gode ideer til, hvad huset kan bruges til og takkede alle involverede parter for et godt og positivt samarbejde. Herefter fik Lønstrupgårds nye beboerhus et trefoldigt leve med på vejen. Til lykke til Lønstrupgårds beboere med det nye flotte hus!

7 Evaluering af sundhedsambassadørerne i Urbanplanen af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder I Urbanplanen har Partnerskabet kørt et projekt, der bestod i at uddanne sundhedsambassadører. I alt 77 ud af 93 kvinder gennemførte og kan nu kalde sig sundhedsambassadører. For nylig udgav Partnerskabet en rapport, der evaluerer projektet. Generelt har projektet været en stor succes. Allerede i begyndte Partnerskabet at sætte fokus på sundhed og livsstil i Urbanplanen på Amager som en del af det boligsociale arbejde. I Urbanplanen er der ikke tradition for at dyrke motion, og mange er ikke klar over, hvad sund mad er. Målsætningen for sundhedsindsatsen i Partnerskabet er i følge rapporten at implementere en egentlig sundhedskultur i Urbanplanen med det formål at skabe traditioner for motion, mere viden om sundhed hos beboerne i området og sætte fokus på en sundere livsstil generelt. Sundhedsambassadører Kurset»Sundhedsambassadører på 6 forskellige sprog«er udviklet og gennemført i perioden Projektet blev»kickstartet«med en weekendtur til Bornholm, hvor 46 kvinder og deres børn deltog. Fokus for turen var motion og sund mad, og turen skulle gøre uddannelsen synlig for lokalområdet og inspirere de deltagende kvinder til at uddanne sig til sundhedsambassadører. I alt meldte 93 kvinder sig til kurset, fordelt på seks sprog: arabisk, somali, dansk, farsi, tyrkisk og urdu Tydelige resultater Mange af kvinderne har efter kurset fået et andet syn på kost og motion. Andelen af kvinder, der spiser frugt og grønt hver dag, er steget markant fra 52 % til 75 %, og mange af kvinderne angiver, at de har fået mere energi og dyrker mere motion, end før projektet startede. Alle deltagerne fik ved kursusstart lavet personlige tests, hvor de blev vejet, fik målt blodtryk, blodsukker og fedtprocent, og de gennemførte en konditest. Fire måneder efter endt kursusforløb fik de lavet samme test, og flere af kvinderne havde tabt sig i den periode. Samtidig vurderede kun 5,6 % af kvinderne, at deres fysiske form var meget dårlig mod 17 % ved kursusstart. Ca. halvdelen af kvinderne har ændret livsstil i forhold til kost og motionsvaner. Partnerskabet konkluderer i rapporten, at det kan lykkes at nå målgruppen af kvinder med anden etnisk baggrund. Afdelingsmøde i Højstensgård Næsten alle afdelinger har nu holdt deres afdelingsmøde, hvor budgetter og regnskaber med mere er blevet godkendt. I Højstensgård mødte 210 beboere fra i alt 165 husstande frem. Det er lidt over 43 %, hvilket må siges at være rigtig godt fremmøde. /meh 3B har holdt»medarbejderdag«nøgleordet var teambuilding. 3B s medarbejderdag blev dette år holdt i»vandets tegn«. Til daglig er 3B s medarbejdere spredt for alle vinde, men en gang hvert år mødes alle kollegerne til en god dag, hvor teambuilding er på dagsordenen. Dette år mødtes alle i Københavns Roklub, hvor der skulle sejles dragesejlads. Opgaven bestod i at lave en samarbejdstaktik, der gjorde, at man fik en hurtigere tid end de andre både. Derefter var der arrangeret kanalrundfart med guide, der fortalte om Købehavns historie og byggeri. Sidst men ikke mindst kom der besøg af»stemmer fra opgangen«urbanplanens kor, der gav en rigtig flot koncert! En dejlig dag med masser af højt humør! /meh

8 Find folderne på hjemmesiden På 3B s hjemmeside, kan du finde mange foldere med gode oplysninger og mange gode råd til dagligdagen i en almen boligafdeling. 3B har efterhånden udarbejdet mange foldere med nyttige oplysninger og lagt dem på hjemmesiden. Her finder du fx folderen»om at klage«,»kom fugten i forkøbet«,»fremleje«og mange flere. Standardforretningsorden for afdelingsbestyrelser I 3B s vedtægter står, at afdelingsbestyrelsen skal have en forretningsorden. Hvis afdelingsbestyrelsen ikke selv udarbejder en forretningsorden, gælder den standardforretningsorden, som 3B s bestyrelse har vedtaget. Find den under»beboerdemokrati«,»afdelingsbestyrelse«. 3B s vedtægter Efter repræsentantskabsmødet den 24. juni 2009 blev der vedtaget nye vedtægter for Boligforeningen 3B. Find dem under»beboerdemokrati«. Råd til vand? Flere afdelinger gør en stor indsats for at spare på el, vand og varme af hensyn til både miljø og økonomi. Folderen»Råd til vand«kan hjælpe beboerne til at spare på vandet. Find folderen på 10 sprog under»beboerdemokrati«. Bo alment på 12 sprog Hvordan er det at bo i en almen bolig? I folderen kan man finde nogle praktiske oplysninger og gode råd om, hvilke rettigheder og pligter alle beboere i almene boliger har. Find folderen på hele 12 forskellige sprog under»beboerdemokrati«. /meh Hvordan skal du håndtere ødelagte elsparepærer? Glødepærer blev forbudt i Europa den 1. september Et alternativ er elsparepærer. De indeholder dog en smule kviksølv og skal derfor håndteres med omtanke, hvis de går i stykker. Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet har udarbejdet nogle råd til, hvordan man håndterer en ødelagt elsparepære. Du bør gøre følgende: 1) Åben vinduer for udluftning og luk døre, så dampe ikke spreder sig til andre rum. Mennesker og dyr skal forlade rummet i mindst 30 minutter, mens der luftes ud. 2) Rengøring: a. Brug ikke støvsuger eller kost det får kviksølvet til at spredes i rummet og vil medføre en forurening af støvsugeren eller kosten, der bagefter kan sprede kviksølvet til andre rum. b. Brug tykke gummihandsker. Det er bedst at anvende såkaldte nitril-handsker. Kanal 3B c. Små rester fra pæren kan opsamles ved brug af mindre stykker stift papir (spillekort) eller ved brug af tape. Aftør bagefter området med en våd køkkenrulle/toiletpapir. d. Put kviksølv/glasrester m.m. i en glasbeholder (fx syltetøjsglas) med låg. e. Tæpper eller møbler med kviksølvrester tages så vidt muligt ud af huset til rensning og udluftning. Hvis det ikke er muligt, så luft ekstra godt ud. f. Udluftningen fortsætter minutter efter rengøringen. g. Den lukkede glasbeholder lægges i en plastikpose, som lukkes og afleveres hurtigst muligt på den lokale genbrugsstation. h. På genbrugspladsen skal glas/pose med ødelagte sparepærer sammen med brugte elsparepærer afleveres i særlige beholdere dvs. ikke i beholderen med glasaffald eller til pærer. Bemærk desuden, at alle brugte elsparepærer skal afleveres som farligt affald på genbrugsstationen, hvor der normalt er opstillet særlige tønder til disse pærer. Nyt om personalet Goddag til: Louise Hjulmand Olesen, driftsafdelingen Henriette Knudsen, Intern service Simone Pane, økonomielev Mads Elvig, Remisevænget Øst John Mattern, Vestergårdsvej Majbrit Mouridsen, Lønstrupgård Farvel til: Nanna Seehusen, område Amager Klaus Jeppesen, driftsafdelingen Allan Lundberg, Hjortegården Dennis Kieffer, Vestergården 2 Flemming Werther, Vestergårdsvej Kalender Repræsentantskabsmøde 19. november 2009 Bestyrelsesmøder 19. november, 15. december Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv. / Villy Sørensen / Steffen Morild / Robert Nielsen / Anette Hertz / Camilla Gregers-Høegh. Layout Mette Egemose Hansen Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag eget tryk / Næste nummer december 2009 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 1. december Forretningsudvalg 4. november, 7. december Fælleskonference 30. oktober - 1. november 8

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder af Solvejg

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./december 2006 JA til Boligforeningen 3B De tre repræsentantskaber og delegeretforsamlingen har godkendt sammenlægningen af FB, KSB, H44 og 3B til

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 5 - maj 2010 Gourmet i stor stil i Kløvermarken

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006 Indhold Forlig koster milliarder Fælleskonference Programbestyrelsen om ghettoindsats Velfærden kommenteret

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B I nr. 14 I december 2014 50 års jubilæum på Händelsvej Søagerpark nu leverandør til Københavns Zoo Urbanplanen på museum Indhold 3 Glædelig jul og

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN?

HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN? MAJ 2001 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18 62

Læs mere

3B s beboerblad. Urbanplanens drenge rapper sig gennem hverdagen. Side 8-11

3B s beboerblad. Urbanplanens drenge rapper sig gennem hverdagen. Side 8-11 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 Urbanplanens drenge rapper sig gennem hverdagen. Side 8-11 Beboerdemokrati Bjarne ønsker at gøre en forskel

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere