Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / oktober 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale af Anette Hertz, kommunikationschef 19. oktober blev partnerskabsaftalen mellem Københavns Kommune og KAB underskrevet. Starten på byggeriet af de allerførste AlmenBolig+ boliger på Amagerfælledvej, som 3B skal være byg- og driftsherre på, blev samtidig markeret med en udstilling. Overborgmester Ritt Bjerregaard var synligt glad for at kunne markere opførelsen af de billige boliger: - I kender jo alle min kamp for at lave billige boliger til københavnerne og I ved jo også, hvordan det gik med at få skaffet de Det blev til 12 styks. Det er jo ikke ligefrem en succes omvendt: At stå her i dag overbeviser mig om, at det er de rigtige kampe, jeg begav mig ud i. Resultaterne kommer ikke over én nat, men drypvis. Partnerskabsaftalen og de kommende byggerier på Amager Fælledvej, Grøndalsvænge Allé og mange flere vil berige København og være med til at sikre, at København også fremover er en by for alle, sagde Ritt Bjerregaard blandt andet. Borgmester Klaus Bondam talte om at genopfinde den almene bolig: - Jeg er glad for i dag at trykke hånd på en partnerskabsaftale med de almene boligorganisationer i København, som går forrest i kampen for at genopfinde den almene bolig, og som med Almen- Bolig+ præsenterer en helt ny generation. Forsøgskonceptet giver ansvaret for boligens drift og vedligeholdelse tilbage til beboerne. Og fordi ansvar og indflydelse følges, kan huslejen holdes på et lavere niveau end i andre almene boliger. Det viser, at det nytter at være ambitiøs, når vi snakker bæredygtighed og byggeri. AlmenBolig+ har tvunget os til at tænke over nybyggeri på en ny måde og har udfordret vores vanetænkning. Her får vi boliger, der er bæredygtige i bred forstand. Ikke alene er de miljørigtige, men økonomisk er de også til at betale, og den sociale bæredygtighed er sikret ved det særlige AlmenBolig+-driftskoncept og projektets blanding af institution og familieboliger side om side. Borgmester Mikkel Warming gav specielt de kommende plejeboliger et ord med på vejen: - Vi har længe haft et stort behov for at skaffe gode tidssvarende boliger til de borgere, der bor på kommunens botilbud. I dag er vi et stort skridt videre i den retning. Her bygger vi 75 moderne plejeboliger til borgere med handicap fra Sundbyvang. De får egen lejlighed med bad og toilet. Samtidig får de gode fællesarealer og deres egen café. Og så kommer de nye boliger til at være en del af et lokalsamfund, side om side med de 53 familieboliger, sagde Mikkel Warming. Villy Sørensen, formand for 3B, fortalte, at bestyrelsen har haft stor fokus på udformningen, fordi byggeriet ligger så tæt på Hørgården: - Ved at være bygherre har vi haft en reel indflydelse, forklarede Villy Sørensen, inden han sluttede med at fortælle, at 3B glæder sig over, det nu endelig lykkes at få gang i byggeri af boliger, som københavnerne kan betale.

2 Nyt fra bestyrelsen af Anette Hertz, kommunikationschef Der har været holdt to bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar siden juli-udgaven af Kanal 3B. Møde den 11. september 2009 På det første møde efter sommerferien behandlede bestyrelsen som aftalt et oplæg til forretningsorden for direktionen. I forretningsordenen står, hvordan direktionen fordeler ansvar og kompetence mellem sig. Bestyrelsen vedtog direktionens oplæg, og som konsekvens af det, har Peter Juul Andersen skiftet betegnelse fra vicedirektør til direktør for drift og kundeservice (læs mere om de interne ændringer i 3B s administration på side 5). Forretningsordenen inspirerede i øvrigt bestyrelsen til på et senere møde at drøfte kompetenceforholdet mellem forretningsudvalg og bestyrelse mere indgående. Renter til afdelingerne Bestyrelsen fik på mødet forelagt en budgetprognose for resten af året, og i den forbindelse fremgik det, at der forventes et større nettorenteoverskud. Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at afdelingernes renteandel først indtægtsføres året efter. Men med de nye regler, der træder i kraft ved årsskiftet, ser det ud til, at afdelingernes andel allerede tilskrives i det år, de er optjent. Bestyrelsen vedtog på den baggrund denne gang at udlodde renterne i det år, hvor de er optjent. Emnet tages så op igen, når den nye lov er på plads. Kontaktperson til hver afdeling De afdelinger, der ikke er repræsenteret i bestyrelsen, har en kontaktperson tilknyttet, der kan hjælpe dem, hvis der opstår et problem i afdelingen, eller hvis afdelingsbestyrelsesformanden har brug for lidt sparring. Kontaktpersonen vil som udgangspunkt ikke være opsøgende eller deltage i afdelingsbestyrelsesmøder, afdelingsmøder m.v., men vil stå til rådighed, når der er behov for det. Da bestyrelsen nu var reduceret til 15 personer, er fordelingen af kontaktpersoner på de enkelte afdelinger revideret, og den nye liste sendt til afdelingsbestyrelserne. Udlejningssituationen Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om udlejningsproblemer i de to nybyggerier i Ørestad City samt i Dyvekevænget. Egedalsvænge har haft problemer med at leje ungdomsboligerne ud. Boligerne er blevet ekstra markedsført, blandt andet i radiospot og på nettet. Det ser nu ud til, at der bliver færre ledige boliger, men bestyrelsen vil stadig følge udviklingen tæt. Orientering om virksomheden 3B Direktionen orienterede om strukturændringer i 3B (se side 5) og om, at socialcenteret har sagt dele af deres lejemål i Solvangs Centret op. I 3B er et arbejde i gang med mål og strategier, som dels skal bruges i forbindelse med de krav om dokumentation, der kommer af reformen, dels til brug ved forvaltningsrevisionen. Derudover blev bestyrelsen orienteret om fundet af PCB i Farum Midtpunkt og om, hvad 3B gør i den anledning (se mere om det på side 4). Endelig orienterede formanden om, at den anvisningsaftale, BL s 1. kreds har indgået med Københavns Kommune, fortsætter endnu et år. Seminar den 12. september 2009 Bestyrelsen fortsatte dagen efter med seminar, hvor styringsreformen, de kommende lovændringer og de mulige konsekvenser for 3B var første punkt på dagsordenen. Efter det startede bestyrelsen en drøftelse af 3B s kommende forretningsmodel og af, hvordan forretningen kan understøttes af beboerdemokratiet. Et arbejde, som bestyrelsen vil fortælle mere om på det kommende repræsentantskabsmøde og et arbejde, der fortsætter den kommende tid. Seminaret sluttede med, at bestyrelsen satte fokus på den politiske håndtering af husordenssager, uromagere, brandstiftelse og lignende. Advokat Søren Lund Rasmussen holdt oplæg hvorefter bestyrelsen drøftede nogle af de mange problemer blandt andet med lange sagsbehandlingsforløb i retsinstanserne. Bestyrelsen vil på et kommende møde diskutere, hvordan 3B s procedurer eventuelt kan strammes op. 2

3 Møde den 21. oktober 2009 Første punkt på mødet var en beslutning om at blive byg- og driftsherre på et byggeri på Birkedommervej/Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter. Her skal 3B stå for at bygge boliger efter AlmenBolig+ konceptet. Det forventes, at der vedtages en lokalplan for området i år og at samlet skema A og B kan afleveres i starten af Bestyrelsen gennemgik herefter en samlet oversigt over de nybyggerier, der er i gang eller på vej. Det drejer sig om Bogfinkevej, hvor der bygges 21 særboliger og den første referencebolig forventes klar i løbet af uge 45. Læs mere om det byggeri på forsiden af juli-kanalen. På Amagerfælledvej blev»første spadestik«taget mandag den 19. oktober. Læs mere på forsiden om den begivenhed og i juni-udgaven af Kanal 3B om projektet. 3B har derudover i samarbejde med KAB givet bud på 16 familieboliger, 23 plejeboliger med servicearealer samt en institution på en grund i Ørestad Syd. På Møllehøjen i Tåstrup har 3B givet tilbud om 30 ældreboliger og 10 plejeboliger, hvortil der vil være kommunal anvisning. Byggeriet er udviklet til at være betegnet som»passiv-huse«boliger, hvor der maksimalt skal tilføres 600 W. Endelig har 3B forhandlinger i gang omkring grundkøb i Herlev. Udstilling på Amagerfælledvej Bestyrelsen bevilgede kr. til at etablere en udstilling i en pavillon på Amagerfælledvej. Der er samtidig etableret et stort skilt, som både skal profilere 3B, sikre interesse for de kommende boliger og skabe opmærksomhed om den store renovering, der er ved at være gennemført i Urbanplanen. Solvang Centret Blandt andet i forbindelse med, at socialcenteret har opsagt en del af sit lejemål i Solvang Centret og i forlængelse af de drøftelser, bestyrelsen har haft med afdelingsbestyrelserne i Urbanplanen, vedtog bestyrelsen at bevilge kr. til at få udarbejdet et kvalificeret forslag til, hvordan området bedst kan udnyttes. Huslejenedsættelser i nybyggerier På grund af muligheden for ændret finansiering i nybyggerier, har 3B søgt om huslejenedsættelser i Brohuset, Sejlhuset, Bogfinkevej og Egelunden. I den forbindelse skal bemærkes, at en opgang i Brohuset allerede på»forventet efterbevilling«fik nedsat huslejen midt på året, og at forskellen vil blive udlignet successivt. Københavns Kommune har behandlet sagerne og godkendt nedsættelser i de tre afdelinger, mens Fredensborg Kommune endnu ikke har behandlet ansøgningen om Egelunden. Afdelingsbudgetterne godkendt Bestyrelsen behandlede og godkendte afdelingernes budgetter. I Egegade og Ved Rosenhaven har afdelingsmødet forkastet budgetterne. Administrationen har forsøgt at få dem på plads, men det er ikke lykkedes. De to afdelingsbudgetter vil nu blive indbragt for Tilsynet i alment byggeri i Københavns Kommune. Handleplan for energi og miljø Bestyrelsen godkendte en handleplan for energi- og miljøområdet, som vil blive gennemgået i næste Kanal 3B. Politik for afdelingers jubilæum Bestyrelsen vedtog, at markering af afdelingernes 25, 50, 75 og 100 års jubilæer samt opførelse af nye afdelinger fremover udløser en gave på op til kr. fra foreningen. Andre jubilæer og mærkedage fx rejsegilde, indvielser og så videre udløser fremover en gave på op til kr. Tilskud bevilget til Ydelsesstøtte til Remisevænget Øst Bestyrelsen bevilgede på mødet i september ydelsesstøtte til Remisevænget Øst til at etablere nyt driftskontor i Hjulmagerstien. Mellemfinansiering Herlevgårdsvej Herlevgårdsvej har vedtaget et fremtidssikringsprojekt, der blandt andet indeholder sammenlægning af små boliger. Landsbyggefonden er ansøgt om - og har afsat et støttebeløb til at gennemføre sagen i Men da der netop nu er en tom opgang på grund af brand, ønsker afdelingen allerede nu at gennemføre sammenlægninger her som pilotprojekt for de efterfølgende sammenlægninger. Der optages byggelån, men der vil mangle finansiering, fra projektet er gennemført, til støtten fra Landsbyggefonden udbetales. Til det har bestyrelsen godkendt mellemfinansiering på ca. 5 mio. kr. afdragsfrit lån fra dispositionsfonden. Egen trækningsret til Stubmøllevej På Stubmøllevej skal køkkener, faldstammer og stigestrenge skiftes i alle boliger. Det samlede budget er kr., hvoraf de 2,4 mio. finansieres via henlæggelser, og 2,28 mio. via realkreditlån. Bestyrelsen bevilgede egen trækningsret efter de vedtagne retningslinjer på pr. lejemål i alt kr. Tilskud til Egedalsvænge Bestyrelsen tilkendegiver over for Landsbyggefonden, at 3B er villig til at yde tilskud fra trækningsretsmidlerne til Egedalsvænge med op til 1/3 af Landsdispositionsfondens tilskud som forlængelse af projektet med nedrivning af nogle blokke samt opførelse af institutionen Egelunden. 3

4 PCB hvad gør 3B? af Anette Hertz, kommunikationschef PCB blev fra 1955 til 1977 brugt til at blødgøre fuger omkring døre og vinduer, men også i fuger i betonelementsamlinger. Og det virker: Fugerne er stadig bløde! Men PCB består af miljøgifte og kan have indflydelse på indeklimaet og på helbreddet. PCB blev i 1977 forbudt i byggeri, og senere er det blevet totalt forbudt. Hvis der findes en høj koncentration af PCB i boliger, skal der straks sættes ind. Derfor er 3B i fuld gang med at undersøge, om det er tilfældet i vores afdelinger. Vi koncentrerer os særligt om de afdelinger, der er opført i perioden , men også de afdelinger, der fx har skiftet vinduer i den periode, kan have problemer med PCB. Ved nedrivningen i Egedalsvænge blev der konstateret PCB i fugerne ved facadeelementerne. Der blev taget prøver i nogle af boligerne, som viste, at det ikke gav problemer for indeklimaet. Hvordan undersøger vi afdelingerne? I første omgang samler vi tegninger sammen, som byggeafdelingen tjekker, så vi kan udpege de afdelinger, der skal undersøges nærmere. Det bliver også tjekket, om der fx er udskiftet vinduer i andre afdelinger i den periode. Når vi har den endelige liste, vil vi bede et eksternt firma undersøge fugerne i samarbejde med lokalinspektørerne. De vil så tage prøver af fugerne, og på baggrund af resultatet vil der så kunne blive tale om måling af luften i boligerne. Der er på nuværende tidspunkt 19 afdelinger, der skal undersøges. Det betyder, at knapt halvdelen af vores boliger vil blive undersøgt. Det vil ske i løbet af efteråret. Akut fare? PCB er svært nedbrydeligt og ophobes i fødekæden, hvor vi indtager det i fødevarer som fx fisk og mejeriprodukter. Men PCB kan også optages ved indånding og gennem huden. Der er ikke akut fare for beboerne, men PCB kan skade ved længere tids påvirkning. Hvis man er nervøs for, om der er PCB i boligen, kan man fx lufte godt og ofte ud. Fugerne afgiver PCB til luften, og jo oftere man skifter luften i boligen ud, jo mindre PCB vil der også være. PCB en fra luften bindes i støv, så det er også en god idé at holde boligen så støvfri som muligt. Og så skal man holde fingrene fra fugerne! Webansøger af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder Sidste nye skud på 3B s hjemmeside er webansøger. Nu er det muligt online at blive medlem af foreningen, skrive sig på venteliste og bagefter se, hvilket nummer man har. Men som beboer i 3B har du også mulighed for at bruge onlinedelen, hvis du har lyst til at flytte til en af 3B s andre boliger. BL informerer Denne gang er der mange nyheder fra BL, derfor har vi kun taget de ti sidste nyheder. Se resten på Nr september 2009 Opfølgning på de nye sygedagpengeregler m.m. Nr september 2009 Orientering om regelændringer i forbindelse med styringsreformen Undgå telefonkø For at søge bolig skal man være medlem af foreningen. Det koster 200 kr. Man kan logge sig direkte ind og betale med sit dankort på 3B s hjemmeside. Bagefter kan man skrive sig op til en bolig og betale for det. Og senere kan man se, hvilket nummer man står på venteliste. For at tjekke sine personlige oplys- Nr september 2009 Lidt mere af det hele Danmarks almene boliger Nr september 2009 Tilskud til»skæve boliger«for særligt udsatte grupper Nr september 2009 Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift Nr september 2009 Ansøgningsfristen for nyere bygge- ninger, skal man være logget ind. Det kræver et kodeord og det er let at få. Er man allerede medlem af 3B, skal man blot kontakte Kundeservice på mail eller på telefon Er man ikke allerede medlem, kan man følge vejledningen på hjemmesiden så får man automatisk sit eget personlige login og kodeord. rier, for overgang til den nye og bedre finansiering udløber den 30. september 2009 Nr september 2009 Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr regulering af satserne Nr september 2009 Aftrapning af rentesikring i 2010 Nr september 2009 Digitalisering af TV-signaler

5 Politikker for energi og miljø af Anette Hvidberg Velk, Energi- og miljøkonsulent 3B s bestyrelse vedtog på sit møde den 28. maj 2009 en energi- og miljøpolitik. Den indeholder en række konkrete retningslinjer for, hvordan vi skal styrke organisationens indsats for at gøre administrationen samt vores boliger og boligområder mere bæredygtige. Energi- og miljøpolitik for Boligforeningen 3B Vedtaget af bestyrelsen den 28. maj Bs energi- og miljøpolitik er formuleret på baggrund af ledelsesgrundlagets mål og værdier: Boligforeningen 3B udvikler, bygger og administrerer almene boliger og boligområder. Boligforeningen påtager sig et medansvar for at løfte de samfundsmæssige udfordringer i boligområderne. Vi arbejder for bæredygtige boligområder, vælger bæredygtige løsninger og vil være miljøbevidste. Politikken er med udgangspunktet i blandt andet klimadebatten en indtrængende opfordring til alle i 3B, både afdelingsbestyrelser, beboere og medarbejdere, om at tænke energi- og miljøhensyn ind i alle de daglige aktiviteter. Afdelingsbestyrelsen tilskyndes til at overveje, om der findes et energi- og miljømæssigt mere fornuftigt alternativ, hver gang der skal træffes beslutning om at sætte en ny aktivitet i gang. Fx ved indkøb af hårde hvidevarer, nyt til fælleshuset, ved renoveringer osv. Tilsvarende opfordres afdelingsbestyrelserne til i samarbejde med administrationen at få kortlagt og gennemført energi- og miljøforbedringer. Herunder at sætte konkrete mål for at nedbringe afdelingernes forbrug af el, vand og varme samt forbedre affaldssorteringen. Se miljøpolitikken på 3b.dk. Målet er, at Boligforeningen 3B er fremsynet omkring gennemførelse af energi- og miljøforbedringer og udmærker sig ved at være i forreste række, hvad angår en bæredygtig administration samt bæredygtige boliger og boligområder. Vi vil Indtænke energi- og miljøhensyn i alle aktiviteter og løbende udvikle nye energi- og miljørigtige procedurer og fremgangsmåder Opfordre til og samarbejde med afdelingerne om løbende at få kortlagt behovet for energiog miljøtiltag ved en gennemgang af boliger og bygninger Motivere beboere, beboerrepræsentanter og medarbejdere til at udvise energi- og miljørigtig adfærd og træffe energi- og miljørigtige valg Gennemføre energi- og miljøforbedringer og sætte konkrete mål for at nedbringe forbruget af el, vand og varme Minimere affaldsmængden og forbedre affaldssorteringen Vælge de mest energieffektive og miljøvenlige produkter og serviceydelser, både ved indkøb og udbud, med mindre de ikke lever op til væsentlige krav med hensyn til funktionalitet, kvalitet eller omkostningseffektivitet Stille krav til 3B s underleverandører om, at de er energi- og miljøbevidste og har fokus på bæredygtighed Dele vores viden om energi og miljø med kollegaer og afdelingsbestyrelser med henblik på samlet at kunne yde en større indsats Årligt vurdere status for 3B s energi- og miljøindsats Energi- og miljøpolitikken suppleres med mål og handlingsplaner. Strukturelle ændringer i 3B af Anette Hertz, kommunikationschef I løbet af de sidste par måneder er der sket flere mindre ændringer i 3B. Det er nu fastlagt i en forretningsorden godkendt af bestyrelsen, hvordan opgavefordelingen skal være i direktionen. Samtidig er flere medarbejderes placering i administrationen ændret. I forbindelse med, at direktionen fastlagde deres indbyrdes opgavefordeling, besluttede de nogle ændringer af organisationen. Ledergruppen udvidet Den første ændring er, at ledergruppen er udvidet, så den nu består af de to direktører, de tre driftschefer, kundechefen, HRchefen, kommunikationschefen, økonomichefen og byggechefen. Bent Frederiksen fortæller, at han godt er klar over, at det bliver en stor gruppe, men at målet netop er at samle virksomhedens faktiske ledelse, så den får mulighed for dialog: - Vi ønsker at styrke opfattelsen af organisationen og ledelsen som en helhed på tværs af centrale og decentrale opgaver. Vi ønsker at styrke den formelle ledelse som team, siger Bent Frederiksen. Lederforum en gang i kvartalet Men der er også brug for, at alle med formelt personaleansvar har et forum, hvor de kan mødes og sætte fokus på ledelse. Derfor etableres Lederforum, som normalt vil mødes hvert kvartal. Udover ledergruppen består Lederforum af lokalinspektørerne, lederne af de boligsociale projekter og andre med formelt personaleansvar. Ingen vice i 3B Indtil nu har Peter Juul Andersen været vicedirektør. Sådan er det ikke fremover. Nu har Peter også titel af direktør, og han supplerer den administrerende direktør ved at tage sig af to meget vigtige områder, nemlig drift og kundeservice. Formålet er at sætte endnu mere fokus på den kundeservice, som de to områder har til fælles, men naturligvis også at dele personale- og opgaveansvaret mere lige internt mellem de to direktører. Flyttedag i Kronprinsessegade 14 Bent Frederiksen og Peter Juul Andersen flytter sammen med et sekretariat til kontorerne på 2. sal nærmest Kronprinsessegade. Direktionens ledelses- og driftssekretariat består fremover af Marianne Flindt, Pernille Kiby Olsen og Dorthe Pelle Nielsen. Derudover er en vacant stilling i sekretariatet, ligesom der netop nu er ved at blive ansat en AC-konsulent. 5

6 Lønstrupgårds beboerhus indviet Af Anette Hertz, kommunikationschef Lønstrupgårds nye beboerhus står nu klar til at danne ramme om sammenkomster, familiefester og kultur. Der var helt officiel indvielse af Lønstrupgårds nye beboerhus den 19. september kl. 12. Her bød afdelingsbestyrelsen indenfor og serverede lidt godt til ganen, hvorefter beskæftigelses- og integrationsborgmester Jakob Hougaard som næsten-nabo holdt tale: - Jeg er glad for som nabo at være inviteret til housewarming. Når jeg som integrationsborgmester holder tale, handler det ofte om møder mellem mennesker i dagligdagen. Hverdagsmøder på arbejdspladsen, hverdagsmøder på skoler og i børnehaver. Og hverdagsmøder i boligområder. Alt sammen møder mellem mennesker med forskellige baggrund. Men vi danskere er meget private, kan bo mange år side om side uden at se hinandens dagligstue. Men et sådan fælles hus, som det vi i dag indvier, er netop et hus, hvor ingen har hjemme men alle føler sig hjemme. Det giver en unik mulighed for at mødes på privat grund men alligevel i fællesskab, sagde Jakob Hougaard blandt andet. Han fortsatte med at opfordre til, at beboerne laver deres egne mærkedage Lønstrupgårddage hvor de fejrer sig selv og det fællesskab, de har. Jakob Hougaard sluttede af med at ønske til lykke med beboerhuset. Kulturelt underskud? Næste mand på talerstolen var 3B s formand Villy Sørensen, der startede med lidt provokerende at spørge, om man kunne sige, at Lønstrupgård havde været i kulturelt underskud i de mange år, hvor afdelingen ikke havde et fælleshus? Villy Sørensen fortsatte med at causere lidt over navnet beboerhus. I København hedder næsten alle medborger- eller kulturhuse. I Århus hedder de tilsvarende huse beboerhuse. Og det gør det så også i Vanløse. - Hvis man spørger unge, hvad et beboerhus er, så tænker de straks på banko og kortspil med kaffe til. De mener ikke noget negativt, men blot at det er én måde at mødes på, fortalte Villy Sørensen. Men beboerhuse er efter hans mening meget mere end rammen om fester. Det er også rammen om kulturelle tilbud: Foredrag, musik eller måske undervisning. - Brug huset til at få skabt kultur for voksne, for unge og for børn. Spil Counter Strike og skab måske en turnering. Det vil tiltrække nogle af de unge, opfordrede Villy Sørensen, inden han også sluttede af med at ønske stort til lykke. Beboerhus del af større renovering Hanne Larsen, som er formand for afdelingsbestyrelsen, fortsatte på talerstolen. Hun understregede, at beboerhuset er en del af en større renovering, hvor bebyggelsen har fået et tiltrængt løft. Et af de synlige beviser er de flotte murstensgavle, som samtidig sparer på varmen i boligerne, fordi de er godt isolerede: - Vi har fået nye vinduer og baldakiner, vi har lagt nogle hybler sammen med nabolejligheden, vi har skiftet vandrør, renoveret kloakker og har nu altså også fået vores eget flotte arkitekttegnede beboerhus, sagde Hanne Larsen. Hun understregede, at renoveringen er støttet af Landsbyggefonden, uden hvilken det ikke ville have kunnet lade sig gøre. Hanne Larsen fortsatte med at fortælle, at huset havde været undervejs siden 90 erne, men at hun nu glædede sig til at se det sociale liv udfolde sig: - Der vil blive mulighed for at lave fælles spiseaftener og cafearrangementer med musik og meget gerne med musik og mad fra forskellige kulturer, så vi får et større kendskab til hinanden. For kendskab giver venskab, sagde Hanne Larsen blandt andet. Hanne Larsen rundede af med at opfordre beboerne til at komme med gode ideer til, hvad huset kan bruges til og takkede alle involverede parter for et godt og positivt samarbejde. Herefter fik Lønstrupgårds nye beboerhus et trefoldigt leve med på vejen. Til lykke til Lønstrupgårds beboere med det nye flotte hus!

7 Evaluering af sundhedsambassadørerne i Urbanplanen af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder I Urbanplanen har Partnerskabet kørt et projekt, der bestod i at uddanne sundhedsambassadører. I alt 77 ud af 93 kvinder gennemførte og kan nu kalde sig sundhedsambassadører. For nylig udgav Partnerskabet en rapport, der evaluerer projektet. Generelt har projektet været en stor succes. Allerede i begyndte Partnerskabet at sætte fokus på sundhed og livsstil i Urbanplanen på Amager som en del af det boligsociale arbejde. I Urbanplanen er der ikke tradition for at dyrke motion, og mange er ikke klar over, hvad sund mad er. Målsætningen for sundhedsindsatsen i Partnerskabet er i følge rapporten at implementere en egentlig sundhedskultur i Urbanplanen med det formål at skabe traditioner for motion, mere viden om sundhed hos beboerne i området og sætte fokus på en sundere livsstil generelt. Sundhedsambassadører Kurset»Sundhedsambassadører på 6 forskellige sprog«er udviklet og gennemført i perioden Projektet blev»kickstartet«med en weekendtur til Bornholm, hvor 46 kvinder og deres børn deltog. Fokus for turen var motion og sund mad, og turen skulle gøre uddannelsen synlig for lokalområdet og inspirere de deltagende kvinder til at uddanne sig til sundhedsambassadører. I alt meldte 93 kvinder sig til kurset, fordelt på seks sprog: arabisk, somali, dansk, farsi, tyrkisk og urdu Tydelige resultater Mange af kvinderne har efter kurset fået et andet syn på kost og motion. Andelen af kvinder, der spiser frugt og grønt hver dag, er steget markant fra 52 % til 75 %, og mange af kvinderne angiver, at de har fået mere energi og dyrker mere motion, end før projektet startede. Alle deltagerne fik ved kursusstart lavet personlige tests, hvor de blev vejet, fik målt blodtryk, blodsukker og fedtprocent, og de gennemførte en konditest. Fire måneder efter endt kursusforløb fik de lavet samme test, og flere af kvinderne havde tabt sig i den periode. Samtidig vurderede kun 5,6 % af kvinderne, at deres fysiske form var meget dårlig mod 17 % ved kursusstart. Ca. halvdelen af kvinderne har ændret livsstil i forhold til kost og motionsvaner. Partnerskabet konkluderer i rapporten, at det kan lykkes at nå målgruppen af kvinder med anden etnisk baggrund. Afdelingsmøde i Højstensgård Næsten alle afdelinger har nu holdt deres afdelingsmøde, hvor budgetter og regnskaber med mere er blevet godkendt. I Højstensgård mødte 210 beboere fra i alt 165 husstande frem. Det er lidt over 43 %, hvilket må siges at være rigtig godt fremmøde. /meh 3B har holdt»medarbejderdag«nøgleordet var teambuilding. 3B s medarbejderdag blev dette år holdt i»vandets tegn«. Til daglig er 3B s medarbejdere spredt for alle vinde, men en gang hvert år mødes alle kollegerne til en god dag, hvor teambuilding er på dagsordenen. Dette år mødtes alle i Københavns Roklub, hvor der skulle sejles dragesejlads. Opgaven bestod i at lave en samarbejdstaktik, der gjorde, at man fik en hurtigere tid end de andre både. Derefter var der arrangeret kanalrundfart med guide, der fortalte om Købehavns historie og byggeri. Sidst men ikke mindst kom der besøg af»stemmer fra opgangen«urbanplanens kor, der gav en rigtig flot koncert! En dejlig dag med masser af højt humør! /meh

8 Find folderne på hjemmesiden På 3B s hjemmeside, kan du finde mange foldere med gode oplysninger og mange gode råd til dagligdagen i en almen boligafdeling. 3B har efterhånden udarbejdet mange foldere med nyttige oplysninger og lagt dem på hjemmesiden. Her finder du fx folderen»om at klage«,»kom fugten i forkøbet«,»fremleje«og mange flere. Standardforretningsorden for afdelingsbestyrelser I 3B s vedtægter står, at afdelingsbestyrelsen skal have en forretningsorden. Hvis afdelingsbestyrelsen ikke selv udarbejder en forretningsorden, gælder den standardforretningsorden, som 3B s bestyrelse har vedtaget. Find den under»beboerdemokrati«,»afdelingsbestyrelse«. 3B s vedtægter Efter repræsentantskabsmødet den 24. juni 2009 blev der vedtaget nye vedtægter for Boligforeningen 3B. Find dem under»beboerdemokrati«. Råd til vand? Flere afdelinger gør en stor indsats for at spare på el, vand og varme af hensyn til både miljø og økonomi. Folderen»Råd til vand«kan hjælpe beboerne til at spare på vandet. Find folderen på 10 sprog under»beboerdemokrati«. Bo alment på 12 sprog Hvordan er det at bo i en almen bolig? I folderen kan man finde nogle praktiske oplysninger og gode råd om, hvilke rettigheder og pligter alle beboere i almene boliger har. Find folderen på hele 12 forskellige sprog under»beboerdemokrati«. /meh Hvordan skal du håndtere ødelagte elsparepærer? Glødepærer blev forbudt i Europa den 1. september Et alternativ er elsparepærer. De indeholder dog en smule kviksølv og skal derfor håndteres med omtanke, hvis de går i stykker. Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet har udarbejdet nogle råd til, hvordan man håndterer en ødelagt elsparepære. Du bør gøre følgende: 1) Åben vinduer for udluftning og luk døre, så dampe ikke spreder sig til andre rum. Mennesker og dyr skal forlade rummet i mindst 30 minutter, mens der luftes ud. 2) Rengøring: a. Brug ikke støvsuger eller kost det får kviksølvet til at spredes i rummet og vil medføre en forurening af støvsugeren eller kosten, der bagefter kan sprede kviksølvet til andre rum. b. Brug tykke gummihandsker. Det er bedst at anvende såkaldte nitril-handsker. Kanal 3B c. Små rester fra pæren kan opsamles ved brug af mindre stykker stift papir (spillekort) eller ved brug af tape. Aftør bagefter området med en våd køkkenrulle/toiletpapir. d. Put kviksølv/glasrester m.m. i en glasbeholder (fx syltetøjsglas) med låg. e. Tæpper eller møbler med kviksølvrester tages så vidt muligt ud af huset til rensning og udluftning. Hvis det ikke er muligt, så luft ekstra godt ud. f. Udluftningen fortsætter minutter efter rengøringen. g. Den lukkede glasbeholder lægges i en plastikpose, som lukkes og afleveres hurtigst muligt på den lokale genbrugsstation. h. På genbrugspladsen skal glas/pose med ødelagte sparepærer sammen med brugte elsparepærer afleveres i særlige beholdere dvs. ikke i beholderen med glasaffald eller til pærer. Bemærk desuden, at alle brugte elsparepærer skal afleveres som farligt affald på genbrugsstationen, hvor der normalt er opstillet særlige tønder til disse pærer. Nyt om personalet Goddag til: Louise Hjulmand Olesen, driftsafdelingen Henriette Knudsen, Intern service Simone Pane, økonomielev Mads Elvig, Remisevænget Øst John Mattern, Vestergårdsvej Majbrit Mouridsen, Lønstrupgård Farvel til: Nanna Seehusen, område Amager Klaus Jeppesen, driftsafdelingen Allan Lundberg, Hjortegården Dennis Kieffer, Vestergården 2 Flemming Werther, Vestergårdsvej Kalender Repræsentantskabsmøde 19. november 2009 Bestyrelsesmøder 19. november, 15. december Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv. / Villy Sørensen / Steffen Morild / Robert Nielsen / Anette Hertz / Camilla Gregers-Høegh. Layout Mette Egemose Hansen Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag eget tryk / Næste nummer december 2009 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 1. december Forretningsudvalg 4. november, 7. december Fælleskonference 30. oktober - 1. november 8

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder af Solvejg

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-11-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund Kommunikationsstrategi 2008 Baggrund Mission og vision Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Under overskriften Rum til alle står vi for effektiv

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere