FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog"

Transkript

1 FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011

2 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at inddrage og engagere forældre med etnisk minoritetsbaggrund i foreningens aktiviteter. Håndbogen er relevant for såvel idrætsforeninger og kulturelle foreninger som for sociale foreninger. Håndbogen er udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen på baggrund af flere års erfaringer med integrationsarbejde i foreningslivet. Håndbogen er skrevet med fokus på forældre med etnisk minoritetsbaggrund, men mange af de forhold, der bliver beskrevet, er ligeså relevante i forhold til forældre med etnisk dansk baggrund. HVORFOR FORÆLDREINDDRAGELSE? Aktive og interesserede forældre, der engagerer sig i det frivillige foreningsarbejde, er et godt fundament for en velfungerende forening. Mange foreninger oplever, at særligt forældre med etnisk minoritetsbaggrund ikke engagerer sig i foreningsarbejdet. Da foreninger ofte er baseret på frivillig arbejdskraft, kan forældres manglende engagement og opbakning betyde, at de frivillige trænere og bestyrelsesfolk mister motivationen og lysten til foreningsarbejdet. Forældres manglende engagement kan ligeledes have konsekvenser for børnene, da det kan medføre, at børnene ikke bliver ordentligt sluset ind i foreningen og i værste fald falder fra, fordi de ikke får opbakning hjemmefra. Dialog med forældrene er første skridt på vejen mod at øge deres engagement i foreningen. Når man først kommer i dialog med forældrene, og de får kendskab til foreningens vilkår og kultur, er det lettere for forældrene at engagere sig i det frivillige arbejde. Engagerede forældre, der kan give en hjælpende hånd og støtte op om deres børns deltagelse er med til at opretholde entusiasmen hos både børn og frivillige og dermed sikre en velfungerende forening. Trin på vejen mod højere grad af forældreinddragelse 1. Tag en beslutning om, at I som forening ønsker at gøre en indsats for at inddrage forældrene 2. Prioriter indsatsen 3. Sæt ord på, hvad der forventes af forældrene vær så konkrete som muligt 4. Lav evt. en liste over forældreopgaver 5. Skab dialog med forældrene FORÆLDREINVOLVERING, JA TAK! Men involvering i hvad? Når man som forening har taget en beslutning om at prioritere inddragelse af forældre i foreningen er næste skridt at få defineret, hvad målet med indsatsen er. Det er vigtigt, at man som forening tager en snak om, hvilken rolle, man ønsker, forældrene skal have, og hvilke opgaver de kan bidrage til at løse. Dette er nødvendigt at have på plads, inden man kan formidle sine forventninger til forældrene. 2

3 Forældrenes deltagelse kan inddeles i tre niveauer: Tilstedeværelse forældrene er tilstede ved træning, kampe, konkurrencer eller opvisninger. Dvs. de kommer og bakker barnet op. Deltagelse Forældrene hjælper til og er aktive f.eks. som holdleder, ved at køre til kampe eller konkurrencer, vaske træningstøj, medbringe frugt til holdet etc. Ejerskab Forældrene er frivillige i foreningen f.eks. som træner, bestyrelsesmedlem eller medlem af et udvalg eller som leder der f.eks. organiserer stævner. (Fra Evaluering af integrationspartnerskaber udarbejdet af Navigent maj 2011) For nogle foreninger vil målet være, at forældrene bliver mere engagerede og synlige i foreningen. Det kan være godt at gøre sig klart, hvad det mere præcist er, man ønsker af forældrene. Er det et mål i sig selv at få forældrene til at komme og se deres børn lave aktiviteter? At forældrene begynder at komme i foreningen og får indblik i børnenes aktiviteter, kan være springbrættet til en højere grad af frivilligt engagement. Når forældrene alligevel er i foreningen, er der f.eks. ikke langt til at give en hånd med forhåndenværende træneropgaver. Når forældrene først er blevet engagerede i foreningen, har skabt sig et netværk og en interesse i foreningen, er der mange, der er villige til at påtage sig deciderede frivilligopgaver som trænere eller hjælpe med de administrative opgaver. FØR I GÅR I GANG Hvis I som forening beslutter jer for at gøre en særlig indsats for at inddrage flere forældre med etnisk minoritetsbaggrund i foreningsarbejdet, er her fire gode råd, der kan tages udgangspunkt i. Alle forældre er forskellige. Der er lige så mange forskelle, som der er ligheder mellem forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Læg fordomme og myter om etniske minoriteter fra dig. Vær imødekommende og åben, og behandl de enkelte forældre individuelt. Fælles for de fleste forældre er jo, at de ønsker at se deres børn trives også i deres fritid. Sæt realistiske mål for indsatsen. Det kan tage tid at få fat i forældre nogle forældre vil givetvis være skeptiske og andre vil på forhånd helt have afskrevet at engagere sig i foreningsarbejdet. Det kan kræve tid og tålmodighed at nå de ønskede resultater, og det er derfor vigtigt ikke at sætte urealistisk høje mål for indsatsen. Tænk nyt. Vær kreativ og nytænkende, når I laver jeres strategi for indsatsen. Hent inspiration og idéer til indsatsen hos medlemmer, trænerne og andre interessenter i foreningen og få deres bud på, hvorfor forældrene ikke er til stede, og hvad der kan gøres for at få dem på banen. Det kan også være en god idé at få inspiration og hjælp ude fra f.eks. fra andre foreninger, der har beskæftiget sig med området eller fra forældre med etnisk minoritetsbaggrund. 3

4 Vær konkret. Hvad er det præcis, I gerne vil have forældrene til? Ønsker I blot, at de skal være mere synlige i foreningen dukke op til kampe og vise almindelig interesse? Handler det om at få forældrene til at hjælpe med praktiske opgaver som tøjvask, kørsel, kagebagning osv? Eller ønsker I, at forældrene skal varetage specifikke funktioner som f.eks. hjælpetrænere, bestyrelsesmedlemmer, stævnemedhjælpere eller andet? HVEM ER FORÆLDRENE? Det kan være godt at gøre sig nogle overvejelser omkring, hvorfor man som forening oplever et manglende forældreengagement, inden man lægger en strategi for at ændre på dette. Nedenfor er en række eksempler på overvejelser, der kan være relevante at gøre sig i forbindelse med inddragelse af etniske minoritetsforældre. Der er taget udgangspunkt i forældre med etnisk minoritetsbaggrund, men mange af forholdene gør sig også gældende for forældre med etnisk dansk baggrund. KENDSKAB TIL FORENINGSLIVET Ikke alle har tradition for at deltage i foreningslivet, og de ting, der kan forekomme selvfølgelige, kan være usynlige, hvis man ikke bliver gjort bekendt med dem. At mange etniske minoritetsforældre ikke er synlige i foreningerne eller deltager i det frivillige foreningsarbejde, kan simpelthen skyldes forældrenes manglende kendskab til foreningslivet, dets traditioner, værdier og uskrevne regler. Derfor er det vigtigt at sikre, at nye foreningsforældre bliver sat ordentligt ind i, hvilke forventninger og krav der stilles til foreningens medlemmer og deres forældre i forhold til deltagelse, engagement, frivilligkultur osv. Måske ved forældrene slet ikke, at der er behov for deres deltagelse eller hjælp, eller at de kan lave frivilligt arbejde i foreningen? SOCIALE FORHOLD Er der tale om socialt stærke familier, eller er der tale om socialt udsatte familier? Er der f.eks. tale om socialt og/eller psykisk belastede forældre, har forældrene måske ikke det overskud og den energi, det kræver at engagere sig i foreningen. Er der omvendt tale om forældre fra mere ressourcestærke hjem, vil forældrene som regel vise interesse for deres børns fritidsliv og ligeledes være interesserede i at engagere sig i foreningen, hvis de bliver spurgt. PRAKTISKE FORHOLD Der kan være mange praktiske grunde til, at etniske minoritetsforældre ikke mener, de har mulighed for at deltage i deres børns foreningsliv afstanden til foreningen, pligter i hjemmet, studie, arbejde osv. Det vil i sidste ende ofte være et prioriteringsspørgsmål fra familiens side, om der skal bruges tid i foreningen. Igen er det vigtigt, at der bliver sat nogle ord på, hvorfor det er vigtigt, at forældrene prioriterer at bruge tid på at komme i foreningen. Det kan også være en hjælp, hvis foreningen engang i mellem gør det muligt for forældrene at tage søskende med hen og lege i foreningen. 4

5 SPROGBARRIERER Hvordan er forældrenes sprogfærdigheder? Ikke alle forældre med etnisk minoritetsbaggrund taler eller forstår flydende dansk. I mange tilfælde kan kommunikationen løses ved brug af engelsk eller andet fælles sprog, tålmodighed og fokus på de konkrete opgaver. For nogle forældre vil en opfordring til at lave frivilligt arbejde i foreningen måske endda være en anledning til at få øvet sit dansk. RELIGION MAD OG ALKOHOL Mange etniske minoriteter er muslimer. Mange muslimer holder sig fra bl.a. svinekød og kød, der ikke er halal-slagtet samt fra at drikke eller opholde sig steder, hvor der drikkes alkohol. Hvis foreningens frivilligkultur er forbundet med indtagelse af alkohol, kan det være en god idé at tage en intern snak om, hvordan man kan sikre, at dette ikke udelukker nogen fra at blive en del af forældre-/frivilligkulturen. F.eks. kan man lave enkle regler for, hvornår der må serveres/drikkes alkohol, eller man kan tage en åben snak med de nye forældre om, hvorfor det er vigtigt, at de, der har lyst, kan drikke en øl efter et udvalgsmøde osv. Det kan ligeledes være hensigtsmæssigt for foreningen at sørge for, at der kan købes vegetarmad i et evt. cafeteria, og at svinekød tilberedes og serveres adskilt fra de øvrige retter. INDDRAGELSE AF FORÆLDRE I FORENINGENS FRIVILLIGE ARBEJDE Mange etniske minoritetsforældre vil gerne lave foreningsarbejde - hvis bare de bliver spurgt De fleste frivillige engagerer sig i foreningsarbejdet, fordi de har en personlig, social eller faglig interesse i foreningen. Det skal give mening at bruge sin fritid i foreningen. For forældre giver det ofte mening at engagere sig i sine børns forening. På den måde får de både mulighed for at få nogle fælles oplevelser og netværk med deres børn, samtidig med at de er med til at sætte dagsordenen for udviklingen af foreningen og dens aktiviteter. Hvorfor går forældre i gang med at lave frivilligt foreningsarbejde? Tilhørsforhold (eget medlemskab, børns medlemskab, engagement i sagen/aktiviteten) Henvendelse (opfordring) Hvorfor fortsætter forældre med at udføre frivilligt foreningsarbejde? Samvær (venner, familie, nye bekendtskaber, fællesskab) Nødvendighed (hjælpe andre, moralsk ansvar, været til nytte, sagen/aktiviteten) Personlig udvikling (kompetencer, identitet, selvtillid, kvalificering) Indflydelse (foreningsindsigt, medbestemmelse, beslutningstagning) (Kilde: DGI Uddannelsesforum, Flere med i foreningen, 2009) 5

6 FORÆLDER ELLER FRIVILLIG? Det kan være en god ide at skelne mellem, hvornår forældre bidrager som forældre, og hvornår de går ind og påtager sig en decideret frivilligpost. Gør det klart for forældrene, hvad der forventes af dem som forældre, når deres børn tager del i foreningens aktiviteter hjælpe med kørsel, vaske tøj mv. Og fortæl dem muligheden for at indgå i foreningen som frivillige som trænere, medlem af bestyrelsen el.a. METODER INDDRAGELSE AF FORÆLDRE Nedenfor følger nogle konkrete metoder til, hvordan man som forening får sat gang i forældreinddragelse. EN GOD MODTAGELSE Tag kontakt til nye forældre. Ligesom nye medlemmer i foreningen har behov for at blive introduceret til foreningen, er det vigtigt at sørge for, at nye forældre bliver godt modtaget i foreningen og bliver introduceret til foreningens regler, tradition, kultur osv. Det kan enten være træneren, andre forældre eller en fra bestyrelsen, der henvender sig til nye forældre. Men det kan være en god idé, at udpege én eller flere personer, der påtager sig modtageropgaven, så der ikke er tvivl om, hvem der tager sig af forældrekontakten. I kontakten med forældre, der ikke har et særligt godt kendskab til foreningslivet, er det vigtig at være så konkret som muligt, når man fortæller om foreningen, så man er sikker på at forældrene forstår, hvad det indebærer at være medlem af foreningen, hvad træneren lægger vægt på samt hvilke krav og forventninger, der er til forældre i forhold til f.eks. tøjvask, kørsel, kontingentbetaling osv. Ofte - og især i starten - vil det være en god idé løbende at tage fat i nye forældre og følge op på aftaler mv., så man undgår misforståelser. Etniske minoritetsforældre, der aldrig har været medlem af en forening før, ved måske ikke: - at instruktørerne ikke får løn - at foreningen ledes af en demokratisk valgt bestyrelse, hvor de også er velkomne - at en forening ikke er en pasningsordning - at det forventes, at forældre hjælper med tøjvask, kørsel mv. - at foreningslivet er for alle, ikke kun for de bedste INFORMATION OG KOMMUNIKATION Det kan ofte være en god idé at supplere den mundtlige kommunikation med skriftligt informationsmateriale om foreningen velkomstfolder, klubblad el. lign. Erfaringer viser, at et langt kedeligt brev ikke altid er vejen frem, og at skriftligt materiale sjældent kan stå alene men er mest effektivt, hvis det kombineres med en personlig kontakt. Hvis det ikke er muligt at kommunikere med forældre på dansk, kan det være nødvendigt at få oversat relevant information om foreningen til forældrenes modersmål. Den letteste og mest oplagte måde at kommunikere med forældre, der slet ikke forstår dansk, er dog at få børnene til selv at oversætte eller tolke for deres forældre. Det kan også være, der er et andet tosproget medlem i foreningen, der vil være 6

7 behjælpelig med at fungere som tolk. Vær opmærksomme på at formidle de uskrevne regler. Se eksempel på en introfolder bagest i erfaringshåndbogen. Mukufo (Multikulturel foreningsformidling) er en nettjeneste til oversættelse målrettet ledere og trænere i foreningslivet. Via nettjenesten kan man udfylde skabeloner (f.eks. kampsedler), lave egne dokumenter, hente standarddokumenter (f.eks. kontingentrykkere), oversætte de forskellige dokumenttyper til arabisk, engelsk og somalisk. NETVÆRK Sørg for at forældrene skaber sig et netværk i foreningen. Hvis forældre og børn har et netværk i foreningen, er der større sandsynlighed for, at de bliver i foreningen og har lyst til at engagere sig i foreningens arbejde. Sørg for at forældrene har mulighed for at lære hinanden at kende. Det kan være noget så simpelt som at introducere forældrene for hinanden, når de møder op til træning eller kamp eller tage initiativ til praktisk koordinering på tværs af forældregruppen - f.eks. følgeordninger, hvis der er tale om hold med mindre børn, der kommer fra samme boligområde. FORÆLDREGRUPPER/FORÆLDREAMBASSADØRER Etablér en eller flere forældregrupper. Ved at etablere en eller flere forældregrupper kan foreningen sikre en organiseret rekruttering og indslusning af nye forældre. Forældregruppen kan f.eks. sørge for, at der bliver taget imod nye forældre, og at nye forældre bliver introduceret til foreningen. Forældregruppen kan også være med til at sikre, at forældrene er orienterede om de forskellige opgaver og projekter, der er i gang, hvor der er behov for frivillige, og hvem man kan kontakte. FAMILIEARRANGEMENTER OG AKTIVITETER Inviter til sociale hyggeaftener i foreningen, hvor der serveres mad og drikke. Måske kan man endda få nogle af forældrene til at tage en ret med eller mødes og hjælpe med forberedelserne. Sociale arrangementer kan være med til at styrke det sociale fællesskab i foreningen, og samtidig kan det være et mulighed for at rekruttere nye frivillige blandt forældregruppen. Derudover kan det være med til at danne grundlag for uformelle snakke og idéer til projekter, netværk og udvikling af foreningen generelt. FAMILIEAKTIVITETER Tilbyd aktiviteter for forældre og søskende samtidig med eller i forlængelse af barnets aktiviteter. For nogle forældre vil det være attraktivt at komme i foreningen, hvis de samtidig kan få rørt sig eller bare hygget sig sammen med andre Måske kan det være nok bare at have en bane eller et lokale til rådighed, hvor forældre og søskende har mulighed for at lave forskellige aktiviteter. Det er dog vigtigt at være tydelig om, hvor søskende må lege, og hvor grænserne går. Dette kan samtidig være indgangsvinkel til, at søskende også melder sig ind i foreningen, og måske et skridt 7

8 på vejen mod, at forældrene engagerer sig i foreningens frivillige arbejde, da de herved udvikler kendskabet til foreningen. PRIK FORÆLDRENE Tag direkte kontakt til den enkelte forælder. Mange er åbne for at påtage sig frivillige opgaver, hvis de bliver spurgt direkte. Selvom det måske kan virke anmassende at prikke en forælder på ryggen og bede om hjælp, så viser erfaringer ikke desto mindre, at det er den bedste måde til at få flere frivillige i foreningen. Det er vigtigt at præsentere opgaven positivt og gerne ved at fremhæve, hvorfor lige præcis denne person vil være god til opgaven. Som regel vil folk føle sig betydningsfulde og værdsatte, når man beder om lige præcis deres hjælp, og det er som regel langt mere effektivt end at have en frivilligrekrutteringsseddel hængende på en opslagstavle. Sørg for at forældrene får mulighed for at bruge deres personlige og professionelle kompetencer og netværk i det frivillige arbejde. For mange forældre vil det være et plus, hvis de kan trække på deres personlige og professionelle kompetencer, når de arbejder frivilligt i klubben. Vær konkret! Mohammed siger, du bager gode kager kunne du ikke tænke dig at tage en kage med til afslutningen i juni? OPGAVEDELING Lav en plan over hvilke opgaver der er i foreningen både løbende og presserende opgaver. Sørg for at opgaverne er så konkrete og afgrænsede som muligt gerne med eksempler på, hvad opgaven indebærer, og hvor meget tid det kræver, og hvad der forventes. På den måde ved forældrene altid, hvor der er brug for en ekstra hånd. Sørg samtidig for at der reelt er behov for hjælpen, så forældrene ikke føler sig overflødige, når de tilbyder deres hjælp. Sørg også for at det er tydeligt, hvem man skal kontakte, hvis forældrene vil tilbyde deres hjælp eller have mere information om opgaverne. Det kan være en fordel at bryde opgaverne ned i mindre opgaver og opfordre til, at forældre deles om en post. LIDT HJÆLP KAN VÆRE EN STOR HJÆLP Tag imod den hjælp, som forældrene tilbyder. Selvom det kan være frustrerende, hvis klubben her og nu står og mangler en fuldt ud engageret træner for drengeholdet, er det vigtigt også at sikre, at man får engageret de forældre, der kun ønsker at lægge et par timers arbejde om måneden i klubben. Måske kan det netop være de ekstra hænder og den opbakning, der gør, at en anden person har mod på at påtage sig en større opgave. INDDRAG FORSKELLIGE TYPER FRIVILLIGE Rekrutter frivillige der har specifikt fokus på forældreinddragelse. Er der f.eks. tale om en boldklub, kan det være en idé at søge frivillige til at bakke op om trænerens arbejde frivillige som f.eks. har fokus på forældrekontakt, teambuilding og andre sociale aspekter. Her vil en oplagt mulighed være at etablere samarbejde med organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors eller en lokal etnisk minoritetsforening. Læs mere om samarbejde med sociale foreninger i Integration & Fritids 8 erfaringshåndbog: Foreninger og lokalt samarbejde.

9 RÅDGIVNING OG ØKONOMISK STØTTE Det er muligt at få konsulentbistand og søge støtte hos bl.a. DIF, DGI og DUF til arbejdet med inddragelse af etniske minoritetsforældre. Foreninger i Københavns Kommune har også mulighed for at få rådgivning hos Integration & Fritid. Derudover kan det være utroligt gavnligt at tage kontakt til andre foreninger, der har arbejdet med forældreinddragelse og høre om deres erfaringer og fremgangsmåder. 9

10 MERE INFO LITTERATUR Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger: Temahæfte: Forældre med i foreningen Kan købes i DGI butikken på Dansk Ungdoms Fællesråd: Mangfoldighed i foreningerne - erfaringskatalog Foreninger fremmer forståelsen Kan hentes på under Materialer Integrationsministeriet: Metodekatalog: Få nydanske forældre på banen. Hvordan får vi de nydanske forældre på banen, og gør dem til en aktiv del af deres børns fritidsliv? Undervisningsværktøj: Få forældrene på banen: Hvordan får vi opbakning fra nydanske forældre? raetsforeninger ANDRE ERFARINGSHÅNDBØGER FRA KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Erfaringshåndbog: Rekruttering og fastholdelse af børn i foreningslivet Erfaringshåndbog: Foreninger og lokalt samarbejde Erfaringshåndbog: Rekruttering og fastholdelse af frivillige Alle erfaringshåndbøger kan findes på: ingshaandboeger KONTAKTOPLYSNINGER Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Tlf

11 EKSEMPEL PÅ INDHOLDSFORTEGNELSE TIL INTROFOLDER 1. Om foreningen formål, visioner, aktiviteter og andet generelt [De vigtigste pointer, som alle forældre med børn i foreningen bør kende til] 2. Forventninger til forældrene støtte op om deres børns aktiviteter, betaling af kontingent (evt. forklar hvad det går til), kørsel til kampe, vaske tøj el.a. 3. Muligheder for forældrene deltagelse i sociale arrangementer, indflydelse via bestyrelsesarbejde mv. 4. Opgaver til forældrene kørsel, vaske tøj, bage kage til sociale arrangementer o.a. 5. Kontaktoplysninger hvem kan man som forælder henvende sig til i foreningen. [OBS. Vælg de vigtigste informationer, så folderen ikke bliver uoverskuelig] 11

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF BØRN OG UNGE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF BØRN OG UNGE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF BØRN OG UNGE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad

Læs mere

Få nydanske forældre på banen

Få nydanske forældre på banen Få nydanske forældre på banen - En guide til frivillige foreninger og organisationer Er denne guide noget for dig? Arbejder du med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund? Har du lyst til at styrke

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Forældreforeningen Brug Folkeskolen Forældreforeningen Brug Folkeskolen Hvad er Brug Folkeskolen? - Forældre til forældre Stiftet af forældre på Nørrebro i 2003 Arbejder i Bispebjerg, på Amager og Nørrebro m.m. Målsætning: etnisk og socialt

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Tidsplan. Kl. 17:00 Velkomst. Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen

Tidsplan. Kl. 17:00 Velkomst. Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen Tidsplan Kl. 17:00 Velkomst Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen Kl. 17:30 Integration som hovedområdet i ÅUF v. Marie Trads Kl. 17:45 Samarbejdsprojekt mellem politiske

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

Sådan får din forening fat i flere frivillige

Sådan får din forening fat i flere frivillige Sådan får din forening fat i flere frivillige Foreninger på forkant Vejen, 2. juni Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2010 Svar fra 5203

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Forældre og Åben Hus er fundamentet

Forældre og Åben Hus er fundamentet Forældre og Åben Hus er fundamentet I Sorø BMX Klub er medlemstallet steget markant de sidste par år. Det skyldes blandt andet en strategi fra bestyrelsens side, som indebærer aktive forældre, en Facebook-profil

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG UDEN FRIVILLIGE INGEN FORENING Så enkelt kan det siges. Som forening har I både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men har I

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere