På jagt efter kroppen i friluftslivet: Stilhed og stemninger eller eventyr og sensationer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På jagt efter kroppen i friluftslivet: Stilhed og stemninger eller eventyr og sensationer?"

Transkript

1 På jagt efter kroppen i friluftslivet: Stilhed og stemninger eller eventyr og sensationer? Søren Andkjær Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense Publicerad på Internet, (ISSN ), Copyright Søren Andkjær All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Friluftsliv det har en mystisk lockelse, som kanske inte växer fram ut själva ordet, som för denne redaktör dessvärre snarast frambringar associationer av hurtfrisk äppelkindad fältbiologism, utan som snarare härrör ur oftast outtalade konnotationer av djupare samhörighet med den naturhistoriska processen, sökandet efter ett oförstört naturtillstånd. Men det är kanske snarare filosofi än naturhistoria och biologi som kan ge förklaringen till den typen av associationer. Flera filosofer har med stor framgång tagit utgångspunkt i ett tänkt naturtillstånd för att utveckla tankar om och förståelse av sin samtid: hos Hobbes och Locke spelar naturligtvis naturtillståndet en framträdande roll, men också John Rawls välkända veil of ignorance är ett slags stiliserat naturtillstånd, och senare har David Gauthier med sin nytolkning av Hobbes varit inne på samma väg. Men mest känd är kanske ändå Jean Jacques Rousseau, som aktivt och provokativt förde fram naturtillståndet som ett eftersträvansvärt alternativ till det samhälle han själv befann sig i. Ur detta närmast paradisiska tillstånd utvecklade människan enligt Rousseau genom okontrollerad kulturell och materiell tillväxt ett samhälle präglat av girighet och konkurrens, fåfänga och ojämlikhet. Den sista spiken, så att säga, var införandet av privat äganderätt. L homme est né libre, et partout il est dans les fers människan föds fri och överallt är hon i bojor. Så inledde Rousseau sin berömda Du Contrat Social, där han försökte lösa de moraliska och sociala problem som blivit en följd av samhällsutvecklingen. En social pakt, sluten mellan samhällsmedborgarna, blev lösningen för Rousseau, som inte trodde på en återgång till naturtillståndet. Men hans motståndare, inte minst Voltaire, pådyvlade honom den uppfattningen, och det har för många blivit det bestående eftermälet, och ett kraftfullt, närmast axiomatiskt motgift till ett samhälle som, vid olika tillfällen i historien och av skilda tankeströmningar, uppfattats som naturvidrigt och människofientligt. Det är knappast rimligt att hävda att dagens friluftslivförespråkare letar efter ett nytt och bättre samhälle bortom civilisationens hank och stör, men ändå, menar Søren Andkjær i sin artikel om kroppen i friluftslivet, representerar friluftslivet på ett plan sökandet efter de svängda linjerna bortom disciplineringens rätlinjiga levnadsmönster. Andkjær, som häromåret disputerade på en avhandling om unga danskars deltagande i friluftslivet sett i ett kulturellt perspektiv, bygger sin analys på ett inträngande intervjumaterial med olika slags friluftsutövare från Danmark och Nya Zeeland, och han visar att friluftslivets potential av motkultur och samhällskritik håller på att neutraliseras av samhällets generella och dominerande normer och värden.

2 andkjær på jagt efter kroppen i friluftslivet Friluftsliv handler om menneskelig aktivitet og bevægelse i landskaber som kan opleves eller karakteriseres som natur. Som sådan er kroppen en central og aktiv del af friluftslivet og det er vanskeligt at forestille sig friluftsliv uden krop. Ikke desto mindre kan det undre at der tales eller skrives så lidt om kroppen i forbindelse med friluftsliv. Sammenlignet med litteratur eller undervisningsbøger om fx. gymnastik og dans synes kroppen påfaldende fraværende i tilsvarende bøger om friluftsliv (Tordsson 1993; Mytting 1999; Brügge 1999 ; Ravn 2001). Beskrivelser af kropslige erfaringer i friluftsliv bliver tilsyneladende i udstrakt grad overskygget dels af tekniske anvisninger og dels af værdimæssige eller ideologiske diskussioner. De tekniske anvisninger handler ofte om det udstyr man skal eller bør anvende i praksis og fokuserer ofte på det sikkerhedsmæssige aspekt hvordan man undgår skader eller ulykker i friluftslivet. De værdimæssige eller ideologiske diskussioner har ofte til hensigt at legitimere praksis i en pædagogisk kontekst. Hensigten med denne artikel er at undersøge hvor kroppen er henne i friluftslivet og hvilke former for kropslighed eller kropslige oplevelser forskellige former for friluftsliv opfordrer til. Først et historisk perspektiv. Et historisk perspektiv Eichberg og Jespersens fremstilling (Eichberg 2001) af friluftslivets historiske udvikling tager udgangspunkt i en kropskulturel synsvinkel, hvor krop, bevægelse og idræt er en central og basal del af samfundets udvikling. Friluftsliv ses i denne sammenhæng som en kropslig måde at forholde sig til natur og landskaber på. Friluftsliv sættes i sammenhæng med en søgen efter naturlighed eller frihed og er dermed samtidigt en potentiel protest mod ensretning og standardisering af aktiviteter og omgangsformer, mennesker og landskaber. Set på denne måde repræsenterer friluftsliv en søgen mod det naturlige, som ofte opfattes kaotisk og uforudsigeligt. Et vigtigt tema i forestillingen om de grønne bølger er derfor disciplinering vs. kaos symboliseret ved de rette overfor de krumme linjer i landskabet. Naturen repræsenterer det vilde, kaotiske og uforudsigelige de krumme linjer. Med kulturen kommer en disciplinering og standardisering af rummet, mennesket og kroppene de rette linjer. Friluftslivets historiske udvikling i Danmark fremstilles som forløbende i tre grønne bølger og er udtryk for en udvikling, der billedligt kan opfattes som bølgebevægelser. Hver grøn bølge repræsenterer en opblomstring af friluftslivet med øget interesse for kropslige aktiviteter i naturen såvel som for naturen i sig selv. Til hver grøn bølge er knyttet et særligt natursyn og nye former for relationer til natur og landskaber. Hver grøn bølge repræsenterer en periode med øget interesse for og søgen efter naturen forstået som det vilde og uforudsigelige set i datidens kontekst. Efter denne periode ses en nedgang i interessen for natur og landskaber. Man kan fortolke det sådan, at de oprørske tendenser bliver indfanget i organisationer eller strukturer, hvorved deres element eller potentiale af oprør og modstand forsvinder.

3 andkjær på jagt efter kroppen i friluftslivet Den første grønne bølge, som introduceres fra slutningen af 1700-tallet, retter sig imod datidens disciplinering af mennesket i både opdragelse og kropskulturelle aktiviteter (Korsgaard 1997 ; Eichberg 2005) og introducerer nye måder at opleve landskabet som en del af et overordnet nationalromantisk livssyn. I den anden grønne bølge, som menes at starte i slutningen af 1800-tallet, handler det i højere grad om at se friluftslivet som en mulighed for at komme væk fra det civiliserede og kulturelle repræsenteret ved byen og industrialiseringen. Naturen bliver kædet sammen med sundhed og idealet bliver den sunde krop som er veltrænet og disciplineret i fx. svømning og udendørsaktivitet. Naturen anvendes således i udstrakt grad som argument for sundhed (Sadolin 1906; Jespersen 1921). I den tredje grønne bølge startende fra omkring 1970 bliver det lidt mere kompliceret, idet friluftslivet synes at have flere udtryk og betydninger og vanskeligt kan samles i en bølge med et samlet natursyn. Spørgsmålet er om det i det hele taget er rimeligt at tale om en bølge eller der måske i højere grad er tale om en række projekter eller tematikker, sådan som Tordsson fremstiller det i forhold til udviklingen af friluftsliv i Norge (Tordsson 2003). Menneskets forhold til naturmiljøet og forestillingen om en økologisk sammenhæng i naturen synes at være en central diskurs indenfor friluftslivet i perioden fra 1970 og frem. Friluftsliv ses i en pædagogisk kontekst som en måde praktisk og kropsligt at tematisere og bevidstgøre om miljømæssige forhold. Samtidigt sker der en radikal institutionalisering af friluftslivet med stadigt flere institutioner, både i statsligt regi, på markedet og i det civile samfund, som tilbyder aktiviteter og produkter i relation til friluftsliv (Andkjær 2003; Bentsen 2009). Friluftsliv i Danmark idag Friluftsliv i Danmark i dag rummer flere kulturer og kan karakteriseres som en mangfoldighed af udtryk og betydninger (Andkjær 2008). Indenfor det pædagogisk organiserede friluftsliv synes der at være en orientering enten mod den ydre natur og de miljøpolitiske forhold eller mod den indre natur forstået som krop og træning (jvf. fig 1). Samtidigt, hvis man anlægger et deltagerperspektiv, synes der at være en fascination enten af det stemningsfulde i naturen eller af sensationen forstået som oplevelsen af udfordring eller grænseoverskridelse (jvf. fig 1). Kroppen er naturligvis aktiv både når det handler om at opleve stemningerne i den ydre natur, fx. skoven eller fjeldet, og når det handler om udfordringer og kropslig træning i naturlige landskaber. Der er imidlertid stor forskel på karakteren af og den betydning som tillægges den kropslige oplevelse. For at komme tæt på kroppen og nærme sig den kropslige oplevelse i friluftslivet er det relevant at være konkret, hvorfor konkrete empiriske eksempler i det følgende vil blive præsenteret og diskuteret 1. Alle eksempler stammer fra friluftspraksis indenfor forskellige 1 Det konkrete handler her om empiriske eksempler med citater fra interviews omhandlende erfaringer og holdninger med praktisk friluftsliv. Det betyder at der er tale om tanker og forståelser og dermed sprogligt bearbejdede erfaringer om kropslige oplevelser i friluftsliv.

4 andkjær på jagt efter kroppen i friluftslivet settings i friluftsliv 2 : enkelt friluftsliv og adventure i Danmark samt outdoor education i New Zealand. Figur 1 Kategorier i moderne friluftsliv. Modellen (Andkjær 2005) viser 5 fremtrædende kategorier eller retninger i moderne friluftsliv i Danmark spændt op mellem på den ene side (den vertikale akse) den pædagogiske begrundelse og legitimering (ydre vs indre natur, kulturkritik vs kulturoptimisme) og på den anden side (den horisontale akse) motivationen og attraktionen det fra deltagerens perspektiv (stemning vs sensation, overskridelse vs indlevelse). Argumenterne for at inddrage netop disse settings er at de dels repræsenterer en velkendt polaritet i dansk friluftsliv (Fisker 2005; Andkjær 2008) (jvf. fig 1) og dels inddrager og repræsenterer et internationalt perspektiv. Polariteten, som naturligvis er udtryk for en kraftig forenkling af virkeligheden, kan ses som forskellen eller modsætningen mellem på den ene side det enkle friluftsliv med fokus på tiden, turen og den gode oplevelse i naturen og på den anden side adventure som en nyere trend i dansk friluftsliv med fokus på action, udfordring og grænseoverskridende oplevelser i mere eller mindre naturlige landskaber. Outdoor education i New Zealand ses som repræsentant for friluftsliv i den engelsktalende del af verden. Det internationale og komparative perspektiv er vigtigt når det handler om at få forståelse for og måske inspiration fra andre kulturer samt ikke mindst i forhold til at forstå egen kultur og stille spørgsmål ved det tilsyneladende selvfølgelige (Møller 1997; Ehn 2006 ). 2 Empirien er taget hentet fra ph.d. projekt Andkjær Der er her arbejdet med casestudys (Flyvbjerg1993,2001; Maaløe 1996) med interviews, observation og dokumentstudie fra udvalgte cases indenfor de to settings. Empirien er analyseret med inspiration fra den svenske etnologiske kulturanalyse (Ehn & Löfgren 2006), konfigurationsanalysen (Eichberg 2001) og den refleksive kulturanalyse (Møller 1999). Materialet i denne artikel er imidlertid nybearbejdet med særligt fokus på kroppen og kropslige oplevelser i friluftsliv.

5 andkjær på jagt efter kroppen i friluftslivet Intentionen eller ambitionen er at eksemplerne og diskussionen kan give refleksioner og materiale til en fornyet forståelse af kroppens position og betydning i friluftsliv. Kroppen i det enkle friluftsliv M: Det at gå ud og føle, at man er når man ligger inde i teltet om aftenen, og man føler, at ens krop er blevet brugt, og man bare falder i søvn med det samme, det er egentlig utroligt rart. K: ja det er rigtigt. (HNIE,e) 3 M: Det er både sundere rent fysisk, det at du kommer ud at røre din krop og får mange flere muskler og så er der også det psykiske. Interviewer: Hvordan det? M: De kommer ud at opleve noget få en dejlig fornemmelse i hovedet, du er ikke så tung M: Man kan faktisk gå og tænke meget, når man sådan vandrer og der er helt stille og sådan noget Interviewer: Er det sundt? M: Det ved jeg ikke, men det er dejligt! (HNIE,e) Kombinationen af at være ude i den friske luft og bruge kroppen fysisk har tilsyneladende en stor attraktionsværdi i det enkle friluftsliv. Selvom der oftest ikke er stærkt fokus på de fysiske kropslige strabadser i det enkle friluftsliv og man ideelt set taler om overskudsliv og positive oplevelser i naturen er det tydeligt at den fysiske aktivitet i udendørsmiljøet giver deltagerne stor fysisk og psykisk tilfredsstillelse. Den kropslige oplevelse af at have brugt kroppen og være træt, måske på en ny måde, er central og ses også fra underviserside som et vigtigt element i friluftsliv. K: Jeg synes også, det er fedt at tage på en tur og man tonser af sted, og det er så hårdt, men det er stadigvæk et flot sted og det er så hårdt, og så kommer man frem, og så er man der, og så har man bare knoklet hele dagen for at komme derhen, så det er fedt og så sidde at slappe af, ellers så synes jeg, at hvis man har knoklet en hel dag f.eks. i en kajak, altså det er godt nok ikke så hårdt mere, altså, hvis man virkeligt har arbejdet for at komme frem, når man så kommer frem, så er det hele bare 10 gange bedre, bålet det er 10 gange flottere, og alt det omkring, det er 10 gange bedre, fordi man er simpelthen så træt, og man er endelig kommet frem, hvor man har presset sig selv for at skulle komme videre, det er også dét, jeg synes, der er fedt ved altså, at 3 Forkortelsen refererer til den aktuelle case og e indikerer at det er elever der taler. l indikerer at det er en lærer eller underviser. M betyder mand, K betyder kvinde.

6 andkjær på jagt efter kroppen i friluftslivet man kan bruge naturen til at udfordre sig selv, det er fedt at gå en søndagstur, synes jeg, men jeg synes også det er rigtigt fedt at tage ud og tonse rundt i naturen. M: Maden den smager også lidt bedre Den mad man laver ude. K: Ja. Man er meget mere sulten. (HIS,e) I det enkle friluftsliv er målet ikke at nedbryde deltagernes personlige grænser eller gennemføre ekstreme aktiviteter. Alligevel er de fysiske udfordringer ofte store og det er tydeligvis de situationer deltagerne husker og det er de situationer som tillægges betydning. Måske er det en særlig pointe i det enkle friluftsliv at fokus ikke er på den hårde fysiske belastning, men at den alligevel opstår mere eller mindre naturligt eller spontant som et resultat af turen, vejret, deltagerne eller...? Krop og renhed M: Ja du er vel et eller andet sted renere når du bruger dig selv Interviewer: Så det er sundt for kroppen at bevæge sig og gøre de her ting? M: Det tror jeg også der er også det der med, at ens tallerken ikke altid er evig ren og sådan noget, jeg har også hørt om en undersøgelse, hvor de havde fundet ud af, at børnene der boede i byen som altid havde rene ting, og ikke inhalerede så meget støv og sådan noget, de fik mere støvallergi end folk der boede på landet og sov på halmlofter og sådan noget, hvor man bare nærmest fik sodet sine lunger til i støv og små fluer og sådan noget. Interviewer: Så du mener altså, man skal have en portion skidt, og at det er godt for én at få det? M: Ja at kroppen ikke bare at det ikke er helt nyt for kroppen, når det så sker en gang imellem (GIE,e) Det at være aktiv ude synes at have en relation til et begreb om sundhed og der er tydeligvis en forestilling om en form for kropslig renhed som forbindes med natur og friluftsliv. Den form for urenhed man pådrager sig ved at være ude er tydeligvis, ifølge deltagernes opfattelse, af en helt anden karakter end den der findes i byen og kulturmiljøet, og forestillingen er, at man ved at opholde sig i naturen og dyrke friluftsliv bliver renset og dermed bliver sundere. Dette perspektiv eller denne forestilling er interessant og kan måske forklares med Mary Douglas forståelse af renhed og urenhed i relation til orden og uorden. Urenhed repræsenterer ifølge denne forståelse noget som ikke er på sin rette plads (Douglas 1966, 1994) Ro og stilhed M: Ja men det gør det, altså det er jo klart, jeg synes, at at når man færdes derude, og bruger nogle kræfter og får røde kinder, og får frisk luft i lungerne, det har en masse med sundhed at gøre, det gør man der ude, så det er ikke, fordi man skal ud og tonse til en træning, men bare det at være på tur, ja men så bruger man sin krop, og det

7 andkjær på jagt efter kroppen i friluftslivet er sundt og man får frisk luft, og man jeg tror også, det er mentalt sundt, det giver ro omkring én, når man også lige for lov til at sætte sig lidt med sin tår kaffe og nyde solnedgangen, for så sker der noget, jeg synes, for mig er det sundhed også indbegrebet af sundhed måske endda. (HNIE,l) De fysiske anstrengelser er ikke altid så store i friluftslivet og det er tydeligvis et (pædagogisk) mål at deltagerne skal opleve en form for ro i kraft af turen og tiden, som er vigtige elementer i det enkle friluftsliv. Dette står imidlertid i nogen grad i modsætning til deltagernes, de unge menneskers, intentioner og ønsker: K: Jeg synes det er fedest, hvis der er nogen udfordringer der gør det mere spændende, jeg kan godt sidde og kigge, men det er ikke noget, jeg ser sådan noget vildt spændende i altså så vil jeg hellere ud at sejle kajak eller gå eller cykle eller sejle i kano og kigge på nogen andre slags dyr end dem herhjemme og sådan noget jeg synes ikke, det er fedt at sidde at kigge på fugle og sådan noget, men altså, hvis man får lov til at holde en krokodille og.. fange piratfisk og sådan noget, så synes jeg det er fedt men det er måske også fordi det er anderledes dér end jeg synes ikke, der er så meget her der K: Jeg kan også bedst lide, når man kommer ud at røre sig lidt, og måske prøver nogen grænser af og i stedet for bare at sidde stille, altså selvfølgelig kan det være flot at sidde og nyde en solnedgang og sådan, men også fordi jeg godt kan lide sport, så synes jeg også det er sjovt at røre sig (GIE,e) Det er tydeligt at der er forskel i perspektiv i forhold til hvilke kvaliteter i friluftslivet man prioriterer det rolige og stemningsfulde vs. det aktive og udfordrende I det hele taget virker det som om der er et dilemma i det enkle friluftsliv hvor litteraturen og ideologien og underviserne foreskriver en vægtning af det rolige, stemningsfulde og holdningsbetonede, refleksive, men hvor et flertal af de unge mennesker giver udtryk for at de søger fysisk udfoldelse og kropslige såvel som mentale udfordringer. Det virker imidlertid samtidigt som om det enkle friluftsliv ofte kan rumme disse modsætningsfyldte krav eller fordringer, enten fordi naturen i kraft af sin uforudsigelighed giver naturlige udfordringer eller fordi undervisere og vejledere planlægger derefter og fx. på friluftsturene indlægger mindre aktivitetsindslag med fx. klatring eller rapelling. Disse afbræk har tydeligvis en høj underholdningsværdi og giver stærke kropslige oplevelser. M: Ja jeg synes, at det der med at flytte sine egne grænser, og sådan nogen ting igen det driver lidt mig sådan nogen ting som f.eks. klatring og rapelling og sådan nogen ting jeg har klatret lidt, men jeg har aldrig rigtigt gjort noget ved det noget stort ud af det, men altså jeg synes, at sådan nogen ting, hvor man lige får adrenalin sådan et kick, det synes jeg er rart, altså man er helt frisk bag efter, og ja man næsten ryster på hænderne. M: Man ryster i kroppen, når man kommer ned og bare en fed fornemmelse Interviewer: Det kan du godt lide?

8 andkjær på jagt efter kroppen i friluftslivet M: Hjertet det er helt oppe i halsen på én næsten. (HNIE,e) Det er tydeligt at kroppen er central i det enkle friluftsliv og at det overordnet handler om det rent fysiske at bevæge sig og blive rørt i et miljø som opfattes som sundere og mere rent end kulturmiljøet, fx. byen. Der er imidlertid tilsyneladende et dilemma i det enkle friluftsliv i relation til den kropslige aktivitet. På den ene side primært på det diskursive plan i litteraturen og fra underviserside betones det rolige og stemningsfulde og på den anden side fascineres de unge mennesker af stærke kropslige oplevelser og tiltrækkes af eller efterspørger fysiske og mentale udfordringer. Det virker imidlertid som om en kombination af pædagogisk planlægning og naturens uforudsigelighed sørger for at alle ønsker og behov bliver tilgodeset i det enkle friluftsliv. Kroppen i adventure M: Adventurerace det er jo det er en hård fysisk prøvelse, som presser én ud i nogen grænser og som man ikke har været før. M: Flere grænser, både fysiske og psykiske. K: Ja M: Får man bliver simpelthen så træt fysisk, at det går ind og tærer på det psykiske, man begynder ikke at tænke klart og sådan noget, og du skal samtidigt, så skal du altså tænke på ja på dig selv, men også på dine holdkammerater, ikke. M: Det er den hårde tur, tror jeg. (OIH,e) Adventure som aktivitetsform er inspireret af aktiviteter og koncepter fra den engelsksprogede del af verden. Her bruges begrebet som en samlebetegnelse for nyere aktiviteter indenfor friluftsliv og spænder fra udfordringsaktiviteter eller teambuilding i naturen til mindre adventure race eller multi-sportsarrangementer arrangeret lokalt og ikke-kommercielt fx. på en høj eller efterskole. I praksis rummer begrebet samarbejdsøvelser af forskellig karakter samt ture eller løb hvor grupper (teams) skal bevæge sig gennem et landskab på forskellig måde (mtb, kajak, kano, løb m.m.) ofte med et vist konkurrenceelement. M: Ja men altså, jeg synes ikke, at når man presser sig selv, altså, f.eks. så mountainbike har jeg cyklet et par gange, der har jeg virkeligt fået udfordringer, synes jeg hvor vi har været ude på nogen baner, hvor man virkeligt har skullet give sig maximalt rent fysisk og samtidigt mentalt skulle holde hovedet koldt, når det går stejlt nedad og har gennemført dét altså, har virkelig givet sig selv fuldt ud, det jeg synes også, det betyder meget for mig rent fysisk, at jeg har mig selv med altså, klatring er også selvfølgelig hårdt, men for pulsen mener jeg mere, at det er fedt at skulle løbe orienteringsløb, jeg har f.eks. cyklet mountainbike, været ude på en

9 andkjær på jagt efter kroppen i friluftslivet mountainbike-rute vi har rundt om skolen hvor man skal give den fuld hammer altså rundt om træer og alt muligt, det synes jeg, det synes jeg er superfedt (NIH,e) Den fysiske udfordring er tydeligvis central i adventure. Den kropslige udfordring rækker ind over det mentale og giver en samlet påvirkning, som opleves attraktiv af deltagerne. K: Joh kajakturen, da jeg var kold og det var mørkt, og vi vidste bare ikke, hvor langt vi havde igen, fordi vi kunne ikke se, hvor langt der var igen, for det var blevet mørkt, og det var ikke sjovt, og så kom vi i land, så får vi at vide, at vi skal hoppe i havnen: NEJ det gør jeg bare ikke, men da jeg så kom hen og nej det var ikke så langt og sådan, og så okay så gør vi det alligevel, og da jeg kom op: jeg skreg bare jeg gjorde det, jeg gjorde det det var fedt, det var rigtigt fedt. (NIH,e) Adventure handler ifølge deltagerne i høj grad om at opleve og evt. overskride sine egne grænser. Dette giver en stærk kropslig oplevelse og en stor tilfredsstillelse og kan sådan er forestillingen bruges i en anden sammenhæng, fx. i hverdagslivet. Det udfordrende hænger uløseligt sammen med en oplevelse af risiko og kædes tilsyneladende sammen med sjov og leg. Interviewer: Betyder det noget for jer, at det er det, der er det sjove i det, at det er noget vildt og lidt farligt? M: Jeg synes, jeg synes det er sjovt i sig selv, men at der er de der faremomenter, det gør det da lige det ekstra kick det er helt klart det fede, at der er risikoen for at falde og brække et ben, og slå sig. Interviewer: Det må der gerne være? M: Det må der helt klart være, jeg tror også, at det er det fede, at når man klatrer førstemands-klatring, og der lige er det der stykke længere at falde. K: Så koncentrerer man sig. M: Så er det virkeligt fedt, når man hænger og så lige skal have klikket rebet ind..og man ved godt, at der er et fald på et 3-4 m, hvis man ikke lige får klikket den ind, og når man så begynder at syre til, og man ikke kan få den fumle med rebet det er virkeligt fedt. (OIH,e) Oplevelserne med adventure er karakteriseret ved en form for vildskab som bl.a. bygger på overraskelsen, uvisheden og en udpræget kropslighed, og rummer derigennem tilsyneladende elementer som kan relateres til barndommen. Oplevelserne kædes sammen med barndommens lege og klatring i træer og giver dermed mulighed for oplevelser som angiveligt ellers ikke er tilladt i voksenlivet. M: Jeg synes nok også nogen gange, at jeg kan mærke at drengerøven kommer op i mig kan finde legen i det, at det er faneme fedt at klatre op ad en pæl og sidde

10 andkjær på jagt efter kroppen i friluftslivet der oppe og råbe og skrige, det ved jeg ikke det er sådan et vildt fag, man bliver også sådan lidt vild inden i, synes jeg, at sejle kajak og sådan noget. K: Og det er okay at være vild, alt M: Ja alt er tilladt. M: Man kan også tillade sig at råbe højt, hvis man har nogen her sætter man sine grænser og altså folk møder deres grænser, det gør de også på det der adventurerace, der er jo ikke jeg kan ikke tro på, at der er nogen der ikke har mødt deres grænse. (HIS,e) Adventure fremstår som en aktivitetsform eller en friluftskultur som rummer elementer fra sportens verden, bl.a. et mere eller mindre udtalt og dominerende konkurrenceelement. Samtidigt er der en række centrale forskelle mellem præstationssport og adventure bl.a. overraskelsen, det uforudsigelige og (endnu) det ikke-standardiserede (Andkjær 2008). I adventure er den fysiske udfordring central det skal være hårdt og deltagerne skal presses både fysisk og psykisk bl.a. i kraft af variationen af kropslige aktiviteter og de overraskende elementer du ved aldrig hvad det er du kommer til! 4. Udfordringerne og den fysiske belastning giver stærke kropslige oplevelser og synes at være en attraktion i adventure. Oplevelserne i adventure giver minder om barndommens oplevelser med leg og eventyr og ses som en mulighed for at genopleve disse i voksenlivet. På det idemæssige eller ideologiske område rummer adventure tilsyneladende ikke nogen modstand endsige protest i forhold til samfundets normer og ideer. På det kropslige område derimod kan man måske sige at der i adventure findes, om ikke en potentiel modstand, så dog et muligt alternativ hvor voksne mænd og kvinder kan få lov at lege, drage på eventyr omend kun for et kortere tidsrum og iscenesat udfra en mere eller mindre bevidst pædagogisk strategi. De kropslige aktiviteter giver imidlertid oplevelser af leg, eventyr og mulighed for at opleve drengerøven oven i købet for begge køn! Outdoor education i New Zealand et internationalt perspektiv Outdoor education i New Zealand rummer ikke overraskende en række af de samme karakteristika som man genfinder i adventure i Danmark, ikke mindst i forhold til de kropslige oplevelser. K: Uhm challenge is in like doing things that are like hard for you like physically, mentally, whatever. Like if you re afraid of heights you do it you know you feel really good afterwards and things like that and uhm (PO,e) 4 Denne formulering af en elev på idrætshøjskoler som deltager i adventure fremstår paradigmatisk for kulturen og fortæller om den grundlæggende usikkerhed og ikke-viden som dels er en del af de pædagogiske virkemidler og dels er en attraktion og udfordring for deltagerne.

11 andkjær på jagt efter kroppen i friluftslivet M: And really to me adventure is all about uncertain outcomes uhm taking risks. (PO,l) M: Pushing boundaries. Like challenging ourselves to do things that we we never thought we d be able to do. Facing our fears and overcoming them. (DHS,e) M: Yeah. It outdoor stuff uhm risk is fun. I mean if there s zero risk a lot of it s zero fun. I mean you can t eliminate all the risks. I mean if you did you d be in a padded room or something and that s not fun. Zero risk is zero fun. (DHS,e) M: I I think challenge is essential to to what we do here and I think it is a basic concept that we learn and grow as people through through being challenged in lots of different ways, yeah. (OB,l) Det interessante i forhold til det internationale perspektiv er at en række karakteristiske træk ved adventure i Danmark kan genfindes omend i en mere radikal form i outdoor education i New Zealand. Det drejer sig først og fremmest om den nære sammenhæng mellem risikobetonede kropslige udfordringer og oplevelsen af sjov ( fun ). Zero risk is zero fun synes at være et paradigmatisk udtryk i forhold til indstillingen til kropslige aktiviteter og udfordringer. Indstillingen til kropslige og mentale udfordringer synes endvidere i New Zealand, i modsætning til i Danmark, at være nært knyttet til manden og maskuline forventninger og værdier. Der er en meget stærk forestilling om en nær sammenhæng (transfer) mellem på den ene side de kropslige oplevelser og mentale udfordringer i outdoor education eller adventure og på den anden side læring og udvikling af kompetencer som indgår i hverdags- og arbejdsliv (Ewert 1989 ; Miles 1999 ), omend denne nære sammenhæng i nyere forskning bliver diskuteret og problematiseret (Brown 2008). Selvom outdoor education kædes sammen med sjov, leg og kropslige udfordringer er outdoor education i New Zealand stærkt integreret i uddannelsessystemet og turismeindustrien og er forbundet med stærke kommercielle interesser, hvorfor der er et stærkt udbygget system til administration og organisering af outdoor education og adventure. Afsluttende kommentar Hvis man tilslutter sig forestillingen om de grønne bølger som et rimeligt billede på udviklingen i dansk friluftsliv er et oplagt spørgsmål hvor vi idag befinder os på toppen af bølgen eller på vej mod bunden? I forhold til graden af organisering og institutionalisering er der tegn på at friluftsliv forstået som modkultur og potentiel samfundskritik er på vej til at blive underlagt samfun-

12 andkjær på jagt efter kroppen i friluftslivet dets generelle og dominerende normer og værdier. Der er endvidere en udvikling i dele af friluftslivet hvor man kan tale om en form for standardisering (fx. klatrevægge m.m.) og en tilnærmelse til sporten fx. i form af adventure race. Disse forhold kan tale for at den tredje grønne bølge er på vej nedad. Hvis man imidlertid ser det ud fra kroppen og med fokus på kropslige oplevelser kan man måske argumentere for at nogle af de nyere former for friluftsliv, som man overordnet kan kalde adventure, rummer elementer af overraskelse, eventyr og leg samt erindringer eller kropslige oplevelser fra barndommen. Videre ser det ud til at disse kropslige oplevelser i et vist omfang står i kontrast til den samfundsmæssige diskurs og dermed rummer en form for vildskab og et modstandspotentiale som kan tale for at den grønne bølge set ud fra et rent kropsligt perspektiv er i fortsat udvikling. Hvordan friluftsliv i Danmark i fremtiden vil udvikle sig er et åbent men meget interessant spørgsmål. Vil der ske en udvikling i en retning der er mere eller mindre kropsligt eller ideologisk frigørende eller samfundskritisk? Vil man i friluftslivet i højere grad orientere sig imod kropslige oplevelser relateret til det særlige sted eller landskab? Vil friluftslivet i stadigt stigende grad blive knyttet til sporten og idrætten og dermed i højere grad fokusere på præstation og konkurrence? Noget tyder på at fremtidens friluftsliv vil være præget af mangfoldighed og kompleksitet og dermed vil rumme mange forskellige kropslige udtryk og betydninger i natur og landskab. Referencer Andkjær, S. (2003). Dansk Friluftsliv i det 21. århundrede Pædagogik og perspektiver, Forskningsrapport. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Andkjær, S. (2008). Friluftsliv i Danmark. Unges deltagelse i friluftsliv set i kulturelt perspektiv. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Ph.d.: 420. Bentsen, P., Andkjær, S., Ejby-Ernst, N. (2009). Friluftsliv, natur, samfund og pædagogik. København: Munksgård. Brown, M. (2008). Comfort Zone: Model or metaphor? Australian Journal of Outdoor Education 12(1): Brügge, B. G., Matz Sandell, Klas Ed. (1999 ). Friluftslivets pedagogik : För kunskap, känsla och livskvalitet Stockholm: Liber Douglas, M. (1966). Purity and danger an analysis of pollution and taboo. London: Routledge and Kegan Paul. Douglas, M. (1994). Risk and blame, Essays in cultural theory. London: Routledge. Ehn, B., Löfgren, O. (2006 ). Kulturanalyser. Århus: Klim Eichberg, H. (2005). Friluftsliv under historisk forandring bevægelse i modsætninger. Friluftsliv under forandring en antologi on fremtidens friluftsliv. S. Andkjær. Slagelse, Bavnebanke. Eichberg, H., Jespersen, E. (2001 ). De grønne bølger : træk af natur- og friluftslivets historie København DGI Ewert, A. W. (1989 ). Outdoor adventure pursuits: Foundations, models, and theories Columbus, Ohio: Publishing Horizons Fisker, H. J. (2005). Unges friluftsliv en moderne, en traditionel og en posttraditionel måde at dyrke friluftsliv som personligt, socialt og kulturelt refleksivt identitetsprojekt. Friluftsliv under forandring en antologi om fremtidens friluftsliv. S. Andkjær. Slagelse: Bavnebanke. Jespersen, J. P. (1921). Muller-Øvelser for Skole og Hjem København. Flyvbjerg, B. (1993). Rationalitet og magt København, Akademisk Forlag. Flyvbjerg, B. (2001). Making social science matter: why social inquiry fails and how it can succeed again. Cambridge, Cambridge University Press.

13 andkjær på jagt efter kroppen i friluftslivet Korsgaard, O. (1997). Kampen om kroppen: Dansk idræts historie gennem 200 år København: Gyldendal Maaløe, E. (1996). Case-studier af og om mennesker i organisationer: Forberedelse, feltarbejde, generering, tolkning og sammendrag af data for eksplorativ integration, test og udvikling af teori. København, Akademisk Forlag. Miles, J. C., Priest, S. (1999). Adventure programming State College, Pa: Venture Pub Mytting, I., Bischoff, A. (1999). Friluftsliv, grunnbok, studieretning for idrettsfag. Oslo, Gyldendal: Norsk Forlag. Møller, V. (1997). Sundhed og idræt. Kulturanalyser til indkredsning af sundhedsaspektet i idræt. Odense: Odense Universitet. Ravn, S. (2001). Med kroppen som materiale : om dans i praksis. Odense: Odense Universitetsforlag. Sadolin, F. (1906 ). Sommerbogen : Vink og Vejledning til Friluftsliv, Luft. Og Solbad, Sommeridræt og helsetjenlig Levemaade København. Tordsson, B. (1993). Perspektiv på friluftslivets pedagogikk. Oslo: Norges Idrettshøgskole. Hovedfagsafhandling. Tordsson, B. (2003). Å svare på naturens åpne tiltale. En undersøkelse av meningsdimensioner i norsk friluftsliv på 1900-tallet og en drøftelse adventure friluftsliv som sociokulturelt fenomen. Oslo: Norges Idrettshøgskole.

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv SØREN ANDKJÆR, LEKTOR, PH.D. INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK RUM, FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED SYDDANSK UNIVERSITET Temperatur??? Historisk

Læs mere

Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv

Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv Søren Andkjær Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2005-02-08

Læs mere

forum for natur- og friluftsliv

forum for natur- og friluftsliv forum for natur- og friluftsliv Medlemsblad, nr. 82 juni 2010 Temanummer om højskolernes friluftsliv I n d h o l d forum for natur- og friluftsliv www.danskfriluftsliv.dk Formand: Rasmus Simonsen tlf.

Læs mere

Nov, 2012 Søren Andkjær Bevægelse, Idræt og Sundhed Ins;tut for Idræt & Biomekanik Syddansk Universitet FRILUFTSLIV TEORI, UDVIKLING OG MULIGHEDER

Nov, 2012 Søren Andkjær Bevægelse, Idræt og Sundhed Ins;tut for Idræt & Biomekanik Syddansk Universitet FRILUFTSLIV TEORI, UDVIKLING OG MULIGHEDER Nov, 2012 Søren Andkjær Bevægelse, Idræt og Sundhed Ins;tut for Idræt & Biomekanik Syddansk Universitet FRILUFTSLIV TEORI, UDVIKLING OG MULIGHEDER Opgave, mandat og udfordring! Uderummet og aktiviteter

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Udfold dit talent VIA Efter- og videreuddannelse. VIA University College. Konference om vilde lege

Udfold dit talent VIA Efter- og videreuddannelse. VIA University College. Konference om vilde lege Udfold dit talent VIA Efter- og videreuddannelse VIA University College Konference om vilde lege Idræt og bevægelses konference Konferencen: Idræt og bevægelseskonference om vilde og farlige lege Der bliver

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

UNGDOM I DANMARK Flere måder at dyrke friluftsliv som personligt, socialt og kulturelt identitetsprosjekt

UNGDOM I DANMARK Flere måder at dyrke friluftsliv som personligt, socialt og kulturelt identitetsprosjekt UNGDOM I DANMARK Flere r at dyrke friluftsliv som personligt, socialt og kulturelt identitetsprosjekt Hans Jørgen Fisker Stipendiat ved Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Danmark 1. INDLEDNING Jeg

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Nordisk Friluftsliv IOB/SDU - 2013-14

Nordisk Friluftsliv IOB/SDU - 2013-14 Nordisk Friluftsliv IOB/SDU 201314 20130422 Nordisk Friluftsliv er et studietilbud på bachelorniveau (3. Studieår) indenfor fagområdet friluftsliv. Studietilbuddet retter sig mod danske og nordiske studerende

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Kvalitet i fremtidens erhvervsuddannelser og AMU Fællessalen på Christiansborg 31. Maj 2012 Ph.d.-stipendiat, Arnt Vestergaard Louw (arl@dpu.dk) Center for

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Torsdag den 8. november kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole. De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Den pædagogiske centrifuge

Den pædagogiske centrifuge Børnehaven er ikke så inkluderende, som vi gerne vil tro. Små forskelle i børnenes forudsætninger risikerer at blive til reelle uligheder stik mod de pædagogiske hensigter. Forskerne Charlotte Palludan

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Det perfekte liv Konference arrangeret af Generator Scandic Odense d. 29.1.2015 Anna Fjeldsted I det terapeu*ske samfund kan vi al*d lige komme med en smart psykologisk forklaring.

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR KURSUS I FREMTIDSFORSKNING 1 VELKOMMEN - TIL DIN MENINGSFULDE FREMTID Kapitel 1, som du sidder med, byder på

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Nye krav til den kollektive vejledning

Nye krav til den kollektive vejledning AUGUST 2014 Nye krav til den kollektive vejledning Af lektor Marianne Tolstrup, UCL og Konstitueret Leder af UUO, Jens Peder Andersen Nye krav til den kollektive vejledning Kollektiv vejledning vil fremover

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

TEAMBUILDING FIRMAUDFLUGT POLTERABEND

TEAMBUILDING FIRMAUDFLUGT POLTERABEND TEAMBUILDING FIRMAUDFLUGT POLTERABEND 2 Sikkerhed: DARE har altid 100 % fokus på sikkerheden. Vores baner er testet af Teknologisk Institut og godkendt af Politiet. Vi benytter kun materiel der er produceret

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig!

En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig! En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig! Vores filosofi er, at vi alle sammen har brug for at blive udfordret, hvis vi vil gøre fremskridt og at den bedste måde at sætte det i

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere