Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)"

Transkript

1 Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang 4 3. Leje af areal og ikrafttrædelsesdato 4 4. Udstyr 5 5. Installation 5 6. Leje, elektricitet mv Forsikring 5 8. Overvågning, vedligeholdelse mv Krav til kommunikation med CSP via faste opkoblinger Tilgængelighed, vedligeholdelsesvinduer mm Betaling Ansvar og ansvarsfraskrivelse Myndighedskrav Tavshedspligt Overdragelse Tvistigheder Ophør Ophævelse Ikrafttrædelse og varighed 10 Oktober

3 Bilagsfortegnelse Bilag A: Bilag B: Bilag C: Beskrivelse af CSP s udstyr Retningslinier og orientering for fremmede håndværkere i PBS Kontaktoversigt Oktober

4 Mellem undertegnede parter og PBS A/S Lautrupbjerg Ballerup CVR. nr er indgået nedenstående Aftale. 1. Formål Aftalens formål er at fastlægge betingelserne for at CSP s leje af areal hos PBS til opstilling af udstyr til brug for kommunikation mellem terminaler hos betalingsmodtager og PBS som terminaloperatør. Aftalens formål er endvidere at fastlægge betingelser for etablering og anvendelse af forbindelse mellem CSP og PBS til kommunikation mellem betalingsmodtageres Flex terminaludstyr og PBS kortsystemer. 2. Omfang Aftalen omfatter leje af areal hos PBS til CSP S udstyr samt betingelser for etablering og anvendelse af forbindelse mellem CSP og PBS. CSP: kan i henhold til denne aftale etablere termineringsudstyr og servicere de to opstillede routere samt anvende udstyret til at route korttransaktioner til PBS. kan ikke uden PBS forudgående accept anvende udstyret til anden trafik. PBS: udlejer plads og leverer strøm har ingen forpligtelser med hensyn til servicemål i forhold til CSP. 3. Leje af areal og ikrafttrædelsesdato CSP lejer et areal af en størrelse som svarer til det udstyr, der er beskrevet i bilag A. Udstyret placeres i henholdsvis PBS og i PBS maskinstue i SDC på følgende adresser: Oktober

5 1. PBS bygning 1-5, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup. 2. PBS maskinstue i SDC, Borupvang 1, 2750 Ballerup. Termineringsudstyr og routere installeres den xx.xx.200x. 4. Udstyr Af bilag A fremgår en beskrivelse af det udstyr, som CSP opsætter på det lejede areal samt de linier, som CSP opretter mellem CSP s udstyr og PBS. 5. Installation CSP aftaler særskilt med PBS, hvornår gravning til nedlægning af kabler kan finde sted. Endvidere aftales tidspunkt for adgang til PBS lokaler for installation af udstyret. CSP afholder alle omkostninger i forbindelse med installationen, herunder omkostninger til udstyr, teknikere mv. For PBS bistand i forbindelse med installation af det i bilag A beskrevne udstyr betaler CSP betaler en fast pris for PBS assistance på DKK Ved væsentlige afvigelser herfra forbeholder PBS sig ret til for overskydende timer at debitere PBS til enhver tid gældende timepris. Eventuelt udstyr, som måtte leveres af PBS, faktureres til PBS kostpris. 6. Leje, elektricitet mv. Den årlige leje (basislejen) er aftalt til DKK , som specificeret nedenfor. Lejen forfalder til betaling årligt forud, første gang ved installation af udstyr eller senest xx. xx Lejen reguleres årligt pr. 1. januar med ændringen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks med januar 2004 som indeks 100. Øvrige ændringer i lejen vil blive varslet skriftligt med 3 måneders varsel, f.eks. lejestigninger, som skyldes stigende omkostninger for PBS. Lejen kan endvidere reguleres, såfremt CSP udskifter det installerede udstyr til mere pladskrævende udstyr. Lejen inkluderer følgende. Leje, elektricitet, kabling DKK CSP betaler PBS normale timepris pr. påbegyndt time, p.t. DKK 1.100,- pr time (jf. dog den til enhver tid gældende prisliste) i forbindelse med operationel assistance og PBS-medarbejderes tilstedeværelse i Oktober

6 8. Overvågning, vedligeholdelse mv. PBS foretager ingen form for overvågning af CSP s udstyr. Overvågning, vedligehold og afhjælpning af fejl mv. af udstyret er CSP s ansvar. 8.1 Fysisk miljø PBS vil til hver en tid sørge for et driftssikkert fysisk installationsmiljø, herunder en effektiv strømforsyning. Installationsmiljøet er fysisk sikret mod tyveri med låsesystemer og alarm samt brandsikring. 8.2 Fejlretning Fejlretning på CSP s routere installeret i PBS udføres af CSP ved brug af PSTN linierne. PBS involveres kun i forbindelse med fysisk adgang til routerne. Se afsnit Adgangsforhold CSP kan mod forudgående aftale få adgang til CSP s udstyr i PBS. Adgang til PBS vil i tidsrummet 7-17 normalt blive givet inden for en halv time fra modtagelsen af CSP s anmodning. Af bilag B fremgår de retningslinier, der gælder for fremmede håndværkeres færden i PBS. Mindst en PBS medarbejder skal altid være til stede, når en CSP-medarbejder eller en repræsentant for CSP s underleverandør f.eks. en tekniker - opholder sig i PBS. 9. Krav til kommunikation med CSP via faste opkoblinger 9.1 Forbindelse til PBS udstyr CSP s udstyr er forbundet til PBS firewall via fast opkobling. Etablering af forbindelsen mellem CSP og PBS skal ske i henhold til retningslinier fra PBS. 9.2 Kommunikation Ved kommunikation med PBS i forbindelse med transaktioner fra Flex terminaler skal CSP konfigurere sit netværk således, at de anvendte routere/gateways, er konfigureret på en måde så CSP s kunder enten er tilsluttet via enkeltudstedte IP-adresser eller intervaller af IP-adresser. 9.3 CSP s forpligtelser i øvrigt CSP skal sikre, at kun transaktioner i det format, som er angivet i OTRS-specifikationen, kapitel: Host communication, Attachment F, routes til PBS. CSP er således ansvarlig for at forhindre al uønsket trafik. I tilfælde af uønsket trafik fra netværket (DoS-angreb) skal CSP afbryde forbindelsen til den uønskede trafik. Afbrydelsen skal kunne ske enten på terminalniveau, forretningsniveau eller på serverniveau. I tilfælde af at PBS vurderer, at der sker angreb på systemet, eller transaktioner i uønskede formater forsøges indsendt, kan PBS uden varsel afbryde forbindelsen til CSP. Afbrydelsen kan endvidere ske både på enkelte IP-adresser eller på hele grupper af IP-adresser. Ligeledes kan PBS afbryde forbindelsen til CSP, såfremt der forekommer uønsket trafik, som CSP ikke har afbrudt. Afbrydelsen vil normalt ske således, at der først vil blive lukket for enkelte IP-adresser og efterfølgende på hele gruppen af IP-adresser. Oktober

7 PBS forbeholder sig ret til at ændre lukningsproceduren uden varsel, hvis det viser sig, at de eksisterende procedurer ikke er tilstrækkelige til at forhindre angreb. PBS er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som skyldes afbrydelsen af forbindelsen fra PBS til CSP s netværk. 10. Tilgængelighed, vedligeholdelsesvinduer mm CSP CSP er forpligtet til at opretholde systemer og udstyr, der lever op til de i pkt. 9 stillede krav samt til at holde systemer og udstyr tilgængelige for betalingsmodtagerne 24 timer i døgnet. CSP er endvidere forpligtet til at overvåge linien mellem PBS og CSP. CSP er forpligtet til hurtigst muligt at underrette PBS om driftsforstyrrelser på CSP udstyr eller linien. CSP er forpligtet til af egen drift at afhjælpe fejl og mangler ved systemer, udstyr og linie. Endvidere er CSP forpligtet til på anfordring fra PBS at afhjælpe fejl og mangler, som nedsætter det fastsatte serviceniveau PBS PBS kortsystemer er tilgængelige 24 timer i døgnet. Der er fastsat vedligeholdelsesvindue 1. mandag i hver måned fra 02 til 05. Tilgængeligheden udgør 99,95% i tidsrummet og 99,50% i tidsrummet Betaling Alle priser og takster er angivet i danske kroner ekskl. moms og afgifter, der tillægges ved fakturering. Hvis der efter aftalens underskrift indføres nye eller ændrede afgifter, foretages der en regulering, så PBS stilles uændret. Betalingsbetingelserne er 30 dage efter modtagelse af faktura udstedt i overensstemmelse med aftalen. Ved senere betaling betales rente fra forfaldsdag i henhold til rentelovens bestemmelser herom. Priser kan justeres med 3 måneders skriftlig varsel, jf. dog pkt. 6 vedrørende regulering af leje. Nye priser kan træde i kraft med 6 måneders skriftligt varsel. 12. Ansvar og ansvarsfraskrivelse Hvor andet ikke fremgår af aftalen, er parterne ansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Parterne fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder tab af goodwill og kontrakter, tabt fortjeneste og rentetab. Parterne hæfter kun for direkte tab, der skyldes, at parten på grund af fejl eller forsømmelser opfylder de aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Oktober

8 Parterne er ikke ansvarlig for tab, som skyldes; svigt i telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, hærværk (begrebet hærværk omfatter i denne sammenhæng også skader som følge af computervirus og hacking) eller terror, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om det er parten selv eller dennes organisation, konflikten er rette mod eller iværksat af, og uanset konfliktens årsag, herunder også når konflikten kun rammer dele af partens funktioner, eller andre omstændigheder uden for partens kontrol. Parternes ansvarsfrihed forudsætter i alle tilfælde; at parten ikke burde have taget den pågældende hindring i betragtning ved aftalens indgåelse, at parten ikke burde have undgået eller overvundet hindringen eller dens følger, og at lovgivningen ikke ufravigeligt gør parten ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Parterne er under samme forudsætninger heller ikke ansvarlig for tab som følge af nedbrud i - eller manglende adgang til - de edb-systemer, som parten anvender, eller for beskadigelse af data i de pågældende systemer, der skyldes nogle af de ovenfor nævnte omstændigheder. Ansvarsfriheden gælder, uanset om det er parten selv eller en ekstern edb-leverandør, der står for driften af systemerne. I så fald gælder de ovenfor anførte forudsætninger tilsvarende for denne leverandør. Parterne skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en force majeure situations negative konsekvenser for opfyldelse af deres forpligtelser under aftalen. Den forhindrede part skal straks give den anden part meddelelse om en forestående force majeure situation, ligesom den forhindrede part straks efter situationens ophør skal genoptage sine ydelser under aftalen. I det omfang en ydelse udskydes, suspenderes eller bortfalder på grund af force majeure, har dette samme virkning for de tilsvarende betalinger. Har en force majeure situation varet i mere med 2 (to) måneder, er den part, der ikke er den forhindrede part, berettiget til frit at opsige aftalen helt eller delvist med et forudgående varsel på 15 dage. PBS fraskriver sig ethvert ansvar for krav om erstatning, som måtte udspringe af CSP s aftaler med betalingsmodtagere. CSP friholder som led i ansvarsfraskrivelsen PBS for ethvert krav, som CSP s kunder måtte rejse over for PBS og underleverandører ud over nedennævnte beløbsgrænse, såfremt kravet udspringer af fejl og forsømmelser fra CSPs side. I perioder af 12 måneder regnet fra aftalens startdato, kan den maksimale erstatning ikke overstige DKK Muligheden for at rejse krav på erstatning reduceres i det omfang, der allerede er udbetalt erstatning i den pågældende periode. 13. Myndighedskrav CSP indestår for, at det installerede udstyr opfylder alle relevante myndighedsforskrifter, således som disse foreligger ved nærværende aftales underskrift, og for, at alle nødvendige godkendelser fra myndigheder tilvejebringes Oktober

9 14. Tavshedspligt PBS, dennes personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende CSP s eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af nærværende aftale. CSP s, dennes personale, konsulenter og andre, der bistår CSP, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om PBS forhold, som gælder for PBS med hensyn til CSP s forhold. Hverken CSP eller PBS må uden den anden parts forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om indholdet af nærværende aftale eller i øvrigt offentliggøre noget om aftalens indhold. PBS er dog berettiget til at nævne CSP som reference, medmindre CSP skriftligt har meddelt andet. 15. Overdragelse Rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale kan kun overdrages ved forudgående skriftlig aftale mellem CSP og PBS. Hver af parterne afholder selv de respektive udgifter forbundet med en eventuel overdragelse. 16. Tvistigheder Aftalen er undergivet dansk ret. Alle tvister skal søges løst ved forhandling direkte mellem parterne. Den part, der ønsker forhandling, skal meddele dette ved anbefalet brev til den anden part med angivelse af, hvori tvisten består. Hvis tvisten ikke kan løses indenfor 30 dage efter meddelelse om forhandling er fremsendt skriftligt, kan tvisten indbringes for de almindelige danske domstole Ophør Ved aftalens ophør afholder CSP alle omkostninger i forbindelse med nedtagningen af udstyret samt retablering af bygning mv. PBS vil foranstalte nedtagningen og flytningen af udstyret. CSP vil betale PBS den normale timebetaling for PBS assistance. Oktober

10 18. Ophævelse Hver af parterne kan skriftligt ophæve aftalen uden varsel, såfremt; Den anden part gør sig skyld i væsentlig misligholdelse ved ikke inden for rimelig tid, trods skriftligt påkrav, at have afhjulpet den påberåbte misligholdelse. Hvis det er muligt at afhjælpe misligholdelsen ved at afbryde forbindelsen til enkelte betalingsmodtageres Flex terminal(er) eller ved at tilvejebringe anden delvis løsning fremfor at lade misligholdelsen bringe den samlede aftale til ophør, vil parterne om muligt søge misligholdelsen afhjulpet ad den vej, eller Den anden part bliver erklæret konkurs, indgiver konkursbegæring, anmoder om betalingsstandsning, tvangsakkord, moratorium eller lignende insolvensinstitut som udtryk for anticiperet misligholdelse, medmindre boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i aftalen og ønsker at gøre dette. PBS kan endvidere skriftligt ophæve aftalen uden varsel, såfremt CSP ikke leverer en tilfredsstillende revisorattesteret ledelseserklæring, jf. pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Selv om aftalen ophæves delvist som følge af misligholdelse, forbliver de resterende dele af aftalen fortsat i kraft. 19. Ikrafttrædelse og varighed Aftalen er gældende til den skriftligt opsiges. CSP såvel som PBS er berettiget til skriftligt at opsige nærværende aftale med 3 måneders varsel, dog tidligst til ikrafttrædelse ved udløbet af den nedennævnte mindste varighedsperiode. Den mindste varighedsperiode for nærværende aftale er 12 måneder regnet fra installationsdagen for det af aftalen omfattede udstyr., den 200x, den 200x Oktober

11 Bilag C Kontaktoversigt PBS Name Phone PBS Operations Bemandet 24 i døgnet alle dage CSP Name Phone Oktober

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere