AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) - 1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING Titel på afsluttende projektformulering: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Gulu Rural Women Vocational training and Network development Dansk Ugandisk Venskabsforening, DUFA The Diocese of Northern Uganda, Mothers Union, Land(e): Uganda Landets BNI per indbygger: USD: 453 Ansøgt beløb fra Projektpuljen til denne afsluttende projektformulering Start-dato for APF: Slut-dato for APF: (APF): Kontaktperson for APF: Navn: Elsebeth Højgaard adresse: Projekttype som forventes ansøgt efterfølgende: [ ] Partnerskabsaktivitet [x] Projekt under 1 mio. kr. [ ] Projekt 1-5 mio. kr. [ ] Andet: Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen eller Udenrigsministeriet)? [ x ] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Resumé af det projekt som forventes ansøgt efterfølgende Det påtænkte projekt er en opfølgning af Women Development Project, WDP (bevillingsnummer MP-jul). Vi ønsker med projektet: At støtte kvinder, når de efter endt uddannelse på WDC etablerer sig i lokalsamfundet, ved at opbygge netværksgrupper, hvor kvinderne kan udvikle sig yderligere som enkeltindivider og i grupper og dermed forbedre deres levevilkår økonomisk, socialt og kulturelt. At opbygge WDC s kapacitet som uddannelses- og støtteinstitution for dårligt stillede kvinder, ved at udvikle uddannelsen på centret kvalitativt med henblik på at give kvinderne en praktisk orienteret uddannelse, der udruster dem til at nedsætte sig som selvstændige syersker At opbygge centrets administrative og indkomstskabende kapacitet og styrke organisationens rolle som civilsamfundsaktører i et post-conflict område. PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 1

2 Resumé af emner der skal finpudses som led i afsluttende projektformulering (maks. 10 linjer): Vi ønsker med den afsluttende projektformulering: At styrke samarbejdet med den lokale partner ved at sikre at alle involverede parter i organisationen er blevet hørt under planlægningen af det påtænkte projekt, At afklare roller, kompetencer og ansvarsfordeling, og at afstemme visioner for og forventninger til det nye projekt med alle involverede parter, At afklare centrets kapacitet til at skabe indtægter, som kan bidrage til driften af centret i løbet af projektperioden og for fremtiden, At afklare den praktiske udførelse af en række af projektets planlagte aktiviteter, fx etableringen af et outreach team på centret, At arbejde yderligere med ressource og risikoanalyse i samarbejde med partneren. 26/ Dato Ansvarlig person (underskrift) København Sted Agea Peters Go-Deos, formand for DUFA Ansvarlig person og position (blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 2

3 2. Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation Dansk Ugandisk Venskabsforening, DUFA, blev grundlagt i Ribe i maj 2000 og har pt. 68 medlemmer. Det er DUFAs vision at bygge bro mellem Uganda og Danmark ved at fremme interkulturel forståelse og samarbejde mellem de to folk. Visionen er altså en stadig bestræbelse på gensidig forståelse og et ligeværdigt, folkeligt samarbejde. Denne vision gælder også for udviklingsarbejdet. DUFAs mission er samlet i følgende punkter: 1. At skabe fora i Danmark, hvor danskere og ugandere kan mødes, 2. At oplyse den danske offentlighed om foreningen og vigtigheden af interkulturelt samarbejde, 3. At skabe kontakter til passende partnere i Uganda og at støtte små udviklingsprojekter, 4. At udveksle viden og færdigheder mellem de to parter. 5. At lave lobbyvirksomhed i Danmark for udviklingsbistand. Den danske organisations relation til den/de lokale partner(e) og til projektdeltagerne. DUFA har samarbejdet med Mothers Union (MU) siden DUFA har i samarbejde med Kingos Kirke, København, afholdt adskillige støttearrangementer for Women Development Center (WDC). I april 2008 blev der foretaget en afsluttende projektformulering, som førte til, at DUFA i december 2008 modtog en bevilling på kr fra Projektrådgivningen til at gennemføre Women Development Project (WDP). Projektet startede i januar 2009 og forventes afsluttet 30. juni I løbet af projektperioden har DUFA gennemført projektbesøg ved projektstart (februar 2009), midtvejsmonitorering (februar 2010) og afsluttende evaluering (marts 2011). Den danske organisations tidligere erfaringer og kapacitet i forhold til gennemførelsen af netop dette projekt (f.eks. lokalkendskab, sektorfaglig viden, langvarig relation til partner o. lign.) DUFA har et stort kendskab til Norduganda generelt, både i kraft af at flere af DUFA s bestyrelses medlemmer oprindeligt kommer fra dette område og følger situationen i området tæt, og gennem erfaringen med at gennemføre WDP. Women Development Project s overordnede mål var at styrke WDC s kapacitet som center for uddannelse, rådgivning og netværk for kvinder, der socialt, økonomisk og uddannelsesmæssigt er dårligt stillet og dermed styrke centrets rolle i lokalområdet. Projektets strategi var at opbygge WDC s kapacitet som uddannelsescenter, at etablere en indkomstskabende tøjproduktion på WDC og at etablere alumnegrupper i lokalområderne for at støtte eleverne efter endt uddannelse. DUFA har gennem arbejdet med projektet fået større indsigt i levevilkårene for især kvinder i den postconflict situation, som hersker i området: begrænset adgang til uddannelse, vanskeligheder med at skabe indkomst, ofte forpligtelser som eneforsørgere, etc. DUFA har desuden gennem erfaringen med projektet fået større indblik i skrædderfaget: behovet for stadig at uddanne kvinder som skræddere, muligheder og vanskeligheder forbundet med at skabe indkomst ved hjælp af tøjproduktion, både for de enkelte kvinder i lokalområderne og for WDC, markedsvilkår etc.. En foreløbig konklusion på WDP er, at der stadig er et stort behov for at uddanne kvinder som skræddere, at kvinderne efter uddannelsen på WDC har forbedret deres muligheder for at forsørge sig selv og deres familier og at etableringen af netværksgrupper har stor betydning for kvinder, både som socialt netværk og som hjælp til indkomstskabende aktiviteter. Vi ser derfor et stort behov for stadig at deltage i opbygningen af WDC som uddannelsescenter og især at styrke opbygningen af netværksgrupper yderligere. DUFA har desuden gennemført to projekter for Plant and Health PHP (bevillingsnummer MPJUL og MP-OKT) i Apac distrikt, med støtte fra Projektrådgivningen. PHP er en koalition af 5 CBO er, som blev dannet i forbindelse med opstarten af det første projekt. Målet for det første projekt var at forbedre sundheden i det geografiske område, som CBO erne arbejder i, ved at uddanne 32 af deres aktivister som trænere i ernæring, hygiejne og brug af tilpasset teknologi til fremstilling af planteprodukter. Dette blev efterfulgt af et nyt projekt, der lagde vægt på organisatorisk kapacitetsudvikling, således at PHP kunne styrke sin status som en udviklingsagent, der har en tilgang, der giver både mænd og kvinder adgang til viden, information, kapital og markeder. Desuden arbejdede PHP med at styrke samarbejdet med lokale regeringer og nationale forskningsinstitutioner. Indadtil blev der arbejdet med at etablere retfærdige og veldefinerede procedurer for deling af viden, arbejde, redskaber og indkomster samt for at forbedre produkternes kvalitet, og at iværksætte opsparing i grupperne med henblik på investeringer. PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 3

4 DUFA har således gennem dette projekt opnået erfaring med opbygning af netværksgrupper, indkomstskabende aktiviteter og organisationsopbygning. Om organisationen samarbejder med andre organisationer eller institutioner i modtagerlandet? Hvis ja, hvilke? DUFA driver projektet Computer Aid i Lira-området i samarbejde med Lango Community Trust. Projektet er støttet af MS. Hvis der er tale om en skrøbelig situation: Hvorfor det er relevant for netop jer at arbejde med det pågældende tema i den konkrete kontekst (fx et godt lokalt kendskab eller erfaring med at arbejde med fx humanitære indsatser i området)? Et af DUFA s formål er at arbejde med projekter i Uganda. Vi ser imidlertid et større behov for dette i Norduganda end i resten af landet, pga. den skrøbelige situation, der hersker der som følge af 22 års borgerkrig. Fordi det gennem mange år var for usikkert for organisationer at være til stede i Norduganda, blev uforholdsmæssigt mange udviklingsprojekter etableret i øvrige dele af landet og vi mener, at Norduganda nu udviklingsmæssigt er langt tilbage i forhold til resten af landet. DUFA har et stort lokalt kendskab og ønsker at støtte udviklingen i dette område. Der har nu været relativ fred i området i ca. 4 år, men freden bygger ikke på en endelig indgået fredsaftale mellem parterne og opfattes af befolkningen som skrøbelig. Befolkningen er inden for de seneste to år flyttet fra lejrene for internt fordrevne og der venter et stort stykke genopbygningsarbejde. Pga. konflikten har der været mangel på uddannelse, især til kvinder, og mulighederne for at skabe indkomst er begrænsede. DUFA ser det som en opgave især at støtte de mest sårbare kvinder, som er vokset op i lejre for internt fordrevne, som ikke har haft mulighed for skolegang og som ofte har forsørgerbyrde. Angiv hvilken erfaring og kompetence organisationen har i forhold til at arbejde i konfliktfyldte situationer. DUFA har gennemført Women Development Project, som har fundet sted i en post-conflict kontekst. DUFA s samarbejde med Mothers Union og Women Development Center startede mens befolkningen i Norduganda endnu var bosat i IDP lejre og implementeringen af projektet har fundet sted i overgangsfasen, hvor befolkningen er flyttet fra lejrene og tilbage til deres landsbyer. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) A.3 Den lokale organisation Projektet gennemføres i samarbejde med den lokale afdeling af organisationen Mothers Union (MU), som er tilknyttet den anglikanske kirke i Norduganda, The Diocese of Northern Uganda (DNU). MU har som formål at give støtte til familier, herunder: at skabe gode betingelser i samfundet for stabilt familieliv og beskyttelse af børn; at udruste sine medlemmer til aktivt at forbedre vilkårene for familier, både nationalt og i lokalsamfundet samt at give hjælp til familier med vanskeligheder. På verdensplan er MU stiftet i 1876 og har 3,6 mil. medlemmer. I Gulu distrikt, The Diocese of Northern Uganda, er MU stiftet i 1961 og har 1500 medlemmer. MU er en kirkelig kvindeorganisation. Den lokale afdeling af MU ledes af en valgt bestyrelse, men hører under DNU, der har biskoppen som øverste ansvarlige. Alle beslutninger vedr. MU s arbejde tages af bestyrelsen, men under ansvar overfor DNU. MU driver WDC, som også har sin egen bestyrelse, der varetager den daglige drift af centret. Organisationens relation til det kommende projekts målgrupper eller deltagere. Projektets primære målgruppe er nuværende og tidligere elever på WDC. MU grundlagde WDC i Oprindelig var det tænkt som et uddannelsessted for sekretærer og fungerede som sådan i nogle år. Pga. krigen måtte centret nedlægges og åbnede igen i 2003 som et uddannelsessted indenfor skrædderfag. MU har således drevet WDC siden 2003 og ca. 230 unge kvinder har gennemført den 1-årige skrædderuddannelse på centret. Desuden er eleverne på WDC støttet af deres lokale afdelinger af MU, både under deres uddannelse på WDC og når de kommer tilbage til lokalområdet efter endt uddannelse. I det påtænkte projekt vil netværksgrupperne, som består af tidligere elever fra WDC, således indgå i et samarbejde med deres lokale afdelinger af MU. Organisationens tidligere erfaringer og kapacitet i forhold til gennemførelsen af netop dette projekt (fx lokalkendskab, sektorfaglig viden, langvarig relation til interessenter o. lign.) PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 4

5 MU s væsentligste erfaring med udviklingsprojektarbejde er Women Development Center, som de har drevet siden 2003, og det nuværende projekt, som de har gennemført i samarbejde med DUFA. Ude i lokalområderne driver MU mindre projekter, bl.a. Model Homes, hvor de underviser kvinderne i husholdning, børnepasning, sundhed og hygiejne. DNU har gennemført en lang række udviklingsprojekter, bl.a.: (DAP) Development Activity Program, Office for Development Assistance (OFDA) SMOWAC (Social Mobilization of Women affected by conflict), GEEFI (Global food Education initiation) Emanuel International, Peace Child Project, HPI[Heifer project International] Feed the Hungry Children, Clergy development forum, Peace and reconciliation, HIV/AIDS awareness, Hvis der er tale om en skrøbelig situation: Beskriv den lokale parters erfaringer med at arbejde i konfliktfyldte eller skrøbelige situationer. De ovennævnte projekter er gennemført under den 22 år lange konflikt i området, ligesom Mothers Union under konflikten har arbejdet for at støtte kvinder, mens disse endnu var bosiddende i lejrene. MU har under konflikten ydet rådgivning til kvinder, herunder former abductees, kvinder, som tidligere har været bortført af LRA. MU arbejdede desuden med at yde nødhjælp til kvinder i lejrene i form af mad, skoleudstyr mm. Desuden er DNU aktiv i Acholi Religious Leaders Peace Initiatives, ARLPI, hvor den nuværende biskop i øjeblikket er formand. ARLPI advokerer for at få regeringen og LRA til at afstå fra fjendtlige handlinger, prioritere beskyttelse af civile og engagere sig i en ændret regional tilgang, som indebærer forpligtelse til at opnå en fredelig resolution, der kan stoppe konflikten gennem dialog og uden brug af vold. Ved at bruge fredsforhandlingerne i Juba som springbræt, har ARLPI søgt at reetablere FN s deltagelse med mandat til at opfordre alle parter i konflikten mellem regeringen og LRA til kreativt at finde frem til en ikke-voldelig strategi, som kan løse konflikten. Projektkoordinatoren i Women Development Project, Rev. Willy Akena, har været direkte involveret i fredsog forsoningsarbejdet i området, bl.a. ved at advokere for en fredelig løsning på konflikten, sætte fokus på bortførelsen af børn og på voldtægt af kvinder, og ved at støtte og give stemme til de børn, som under konflikten var henvist til at leve på gaden (de såkaldte night commuters, som om natten søgte tilflugt for rebellerne i Gulu by og overnattede på busholdepladser, i kældre under hospitaler o.lign.). Rev. Akena har som en del af freds- og forsoningsarbejdet deltaget i møder med LRA og deres leder, Joseph Kony, for at opfordre dem til at fortsætte fredsforhandlingerne og frigive bortførte mennesker, og også med præsident Yoweri Museveni for at præsentere ARLPI. Rev. Akena har endvidere deltaget i arbejdet med at dokumentere situationen for befolkningen i Norduganda og medvirket i tvister om landrettigheder, som er opstået som en følge af, at befolkningen har været fordrevet fra deres jord i mere end 20 år. Med Rev. Akenas egne ord: We have been and still are a voice to the voiceless. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver DUFA har samarbejdet med MU og WDC siden I begyndelsen af samarbejdet arrangerede DUFA støttearrangementer for WDC og støttede således driften af centret, men i begrænset omfang. Siden januar 2009 har DUFA samarbejdet med MU og WDC om gennemførelsen af Women Development Project. MU s bestyrelse har haft det overordnede, herunder også det økonomiske, ansvar for centret, og har været involveret i alle større beslutninger, der vedrører driften af centret. Projektkoordinatoren, WDC s bestyrelse og ansatte har varetaget den daglige ledelse af centret og således i praksis fungeret som DUFA s samarbejdspartner i implementeringen af projektet. Imidlertid er ansvar og kompetencer mellem disse to grupper ikke klart defineret på alle områder, hvilket i nogen grad har medført vanskeligheder i samarbejdet, særligt mellem MU og WDC, men også mellem MU og DUFA. Disse vanskeligheder vil, efter vores mening, ikke overskygge muligheden for et godt samarbejde i fremtiden, men det er vigtigt, at de bliver adresseret både i det nye projekt og under forberedelsen af dette. Vi ser derfor et behov for i det påtænkte projekt at lægge vægt på organisationsopbygning, for dermed at give de forskellige grupper i organisationen mulighed for at arbejde yderligere med teambuilding, lederskab, projektstyring, afklaring af roller og ansvar etc. En væsentlig grund til, at vi ansøger om midler til en afsluttende projektformulering er, at vi, pga. tidspres under det sidste evalueringsbesøg, ikke var i stand til at sikre, at alle parter af organisationen i tilstrækkelig grad blev inddra- PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 5

6 get i planlægningen af det nye projekt. For at kunne have et frugtbart samarbejde med MU og WDC i fremtiden, finder vi det af stor vigtighed, at vi i denne fase af projektplanlægningen involverer alle parter i organisationen og desuden allerede under projektformuleringsbesøget bidrager til styrkelse af organisationen ved at iværksætte en workshop, der skal behandle emner indenfor organisationsopbygning. A.5 Forberedelsesprocessen o Hvordan idéen er opstået og udviklet. Ideen til det nye projekt er opstået og udviklet som en følge af erfaringerne fra det nuværende projekt: 1) Et af elementerne i det nuværende projekt har været at etablere netværksgrupper i lokalområderne bestående af tidligere elever fra WDC. Der er p.t. etableret 8 grupper, som endnu er i opstartsfasen. Det er dog allerede tydeligt, at disse grupper har stor betydning for kvinderne: de har et socialt netværk og føler det vigtigt at deltage i gruppens aktiviteter; i de grupper, der har etableret skrædderværksted i fællesskab, har de enkelte kvinder en højere indtjening end de kvinder, der arbejder alene; nogle af grupperne har etableret låne/spareforeninger og dette opleves af kvinderne som værende af stor betydning. Vi ser dog et stort behov for at styrke og udvikle opbygningen af dette netværk i endnu en periode. Vi ønsker at skabe et projekt, som ikke giver slip på deltagerne efter en 1-årig uddannelse, men følger dem indtil de har etableret sig i et stærkt og velfungerende fællesskab i deres lokalområde, og som støtter dem i deres arbejde med at iværksætte indkomstskabende aktiviteter indenfor deres fagområde. 2) WDC s kapacitet som uddannelsescenter er blevet væsentligt opbygget i løbet af det nuværende projekt. Alligevel mener vi, at et 2-årigt projekt (med en no-cost 6 måneders forlængelse) er for kort tid til at centret har kunnet nå sit fulde potentiale som uddannelsescenter eller opnå fuld økonomisk bæredygtighed. Der er brug for yderligere at udvikle uddannelsen på centret kvalitativt med henblik på at give kvinderne en uddannelse, der er så praktisk anvendelig som muligt, og som udruster dem til at nedsætte sig som selvstændige syersker. Vi ser derfor et behov for, at centret fortsætter sin udvikling i retning af en meget praktisk orienteret uddannelse og får et stærkere fokus på at gøre kvinderne businessorienterede. Desuden er det uddannelsen på centret, der danner grundlag for den ovennævnte opbygning af netværk, idet netværksgrupperne er baseret på, at kvinderne har gennemført den samme uddannelse. Endvidere er centret i øjeblikket i gang med at opbygge en indkomstskabende tøjproduktion, som på langt sigt kan bidrage til driften af WDC som uddannelsescenter. Der er behov for yderligere at styrke effektiviseringen af denne tøjproduktion, og desuden behov for at styrke centrets kapacitet til at yde støtte til netværksgrupperne, bl.a. ved at oprette et outreach team bestående af ansatte på centret og evt. bestyrelsesmedlemmer. Hvem der har deltaget og på hvilken måde - både den danske og den lokale partners rolle og konkrete aktiviteter? Den danske arbejdsgruppe for Women Development Project under DUFA (WDC gruppen) har i løbet af de sidste 6 måneder arbejdet med det nye projekt ud fra Logical Framework Approach i tæt samarbejde med partnerorganisationen. Den danske gruppe og partnerorganisationen har udarbejdet dele af LFA en hver for sig og i forbindelse med det afsluttende projektbesøg, foretaget af Elsebeth Højgaard fra DUFA og Lina Zedriga og Dr. David Droonyi som lokale eksterne evaluatorer, også i fællesskab. Da projektbesøget imidlertid primært var beregnet til at udføre en afsluttende evaluering af det igangværende projekt, var det ikke muligt at få tid nok til at fuldføre planlægningen af det nye projekt med inddragelse af alle parter, således at dette kunne føre til en ansøgning. o Om deltagere/målgrupper i det forventede projekt har været inddraget i planlægningen? Den primære målgruppe har bidraget væsentligt til planlægningen af det nye projekt. Der er blevet foretaget samtaler med et stort antal tidligere elever og netværksgrupper, og aktiviteterne i det nye projekt er blevet planlagt ud fra disses ønsker, behov og idéer. B. BESKRIVELSE AF DET PÅTÆNKTE PROJEKT B.1 Baggrund o Relevante geografiske, politiske, sociale og kulturelle forhold. Women Development Center ligger i Gulu by, som er centrum i Gulu og Amuru distrikter i Norduganda. Befolkningen udgøres hovedsageligt af folk fra Acholi-stammen og tæller ca. en million mennesker. PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 6

7 Borgerkrigen i det nordlige Uganda har varet siden den siddende præsident Museveni kom til magten ved et militærkup i Han væltede den tidligere præsident Tito Okello, som få måneder forinden havde væltet Præsident Milton Obote. Okello og Obote var af Lango og Acholi-afstamning og havde mange støtter i den nordlige del af landet. I løbet af Musevenis tid som præsident er forskellen mellem nord og syd vokset støt mens den sydlige del har haft voksende velstand og blandt andet nydt godt af Musevenis internationalt støttede udviklingsprojekter, er det nordlige Uganda blevet forbigået og politisk, økonomisk og socialt marginaliseret.. En reaktion mod denne marginalisering kom i slutningen af 1980 erne i form af forskellige oprørsgrupper, først og fremmest Lord s Resistance Army (LRA), der siden 1987 er blevet ledet af Joseph Kony. I løbet af 1990 erne optrappede LRA kampene mod regeringens styrker. Som et led i bekæmpelsen af oprørsgruppen oprettede regeringen i tillæg til den nationale UNDF-hær de såkaldte Local Defence Units, militser, der bestod af lokale, herunder børn, ofte uden nogen videre militær træning. LRAs modsvar blev omfattende kidnapninger af civile, især børn, der blev tvunget ind i militsen som børnesoldater. UNICEF estimerede i 2006, at omkring en tredjedel af alle drenge og en sjettedel af alle piger i området på et tidspunkt i løbet af deres liv havde været bortført. Konflikten fik enorme konsekvenser for civilbefolkningen i nord. Udover de mennesker, der selv flygtede fra kampene og slog sig ned i interimistiske lejre, blev hundredetusinder af andre tvangsforflyttet af myndighederne til såkaldte safe zones eller protected villages ; lejre etableret af regeringen, som angiveligt skulle beskytte befolkningen, og samtidig fratage LRA muligheden for at få fødevareforsyninger og mobilisere flere soldater blandt lokalbefolkningen i nord. I 2006 blev det estimeret, at op mod 95 % af befolkningen i de nordlige regioner, omkring 1,7 mil. mennesker, var internt fordrevne og bosat i omkring 200 flygtningelejre. Befolkningstætheden i lejrene var enorm i 2006 boede der i en flygtningelejr i Kitgum-regionen gennemsnitligt 1000 mennesker pr. hektar. Leveforholdene i lejrene var forfærdende, med dårlige sanitære forhold og stor sygdomsspredning som følge heraf. Infrastrukturen har været brudt sammen, skoler og hospitaler har ikke fungeret og der har været utilstrækkelig adgang til mad og medicin. Størstedelen af befolkningen, som traditionelt har været beskæftiget indenfor subsistenslandbrug, har som følge af interneringen i lejrene mistet deres levebrød. I august 2006 underskrev regeringen og LRA en våbenhvile-aftale, og der har siden fundet fredsforhandlinger sted med det formål at nå frem til en endelig fredsaftale. I løbet af denne tid er sikkerhedssituationen blevet mærkbart forbedret. LRA har trukket sig væk fra Norduganda og holder pt. til i Congo, og regeringen begyndte i 2009 at lade de internt fordrevne flytte fra lejrene og enten til mindre, midlertidige settlements, eller helt hjem. Dette har ført til, at man har været i stand til at påbegynde en genopbygning i området. Således er der de seneste år bl.a. genetableret skoler og vejnet udenfor lejrene. The International Internal Displacement Monitoring Centre vurderede i december 2010 ud fra UNHCR information, at omkring mennesker stadig bor i lejrene. De øvrige er vendt tilbage til deres hjem, men mange har behov for fortsat støtte. En endelig fredsaftale er aldrig blevet underskrevet og mange mennesker lever i frygt for, at LRA skal vende tilbage til Norduganda. o Hvilket hovedområde/sektor (fx uddannelse, landbrug, energi, fortalervirksomhed el. lign.) projektet arbejder indenfor. Hvordan er de lokale forhold inden for denne sektor? Projektet finder sted indenfor uddannelsessektoren og henvender sig til kvinder, der har begrænset eller ingen skolegang bag sig. I løbet af den 20 år lange konflikt, har tilbuddet om skolegang i IDP lejrene været af meget ringe kvalitet. Mange børn i området har enten slet ikke gået i skole eller har fået så dårlig undervisning, at de ikke er i stand til at læse og skrive. Mange børn blev holdt hjemme fra skole, fordi forældrene ikke kunne betale skolepenge eller havde brug for børnenes hjælp hjemme. Især pigernes skolegang har været prioriteret lavt. Man vurderer, at 53 % af befolkningen i Norduganda ikke kan læse og skrive, mod 35 % i resten af landet. For kvinder er tallet 67. Efter fredsforhandlingerne har der været en positiv fremgang på uddannelsesområdet, men der er behov for at tilbyde uddannelse til de voksne, som gik glip af mange års skolegang, og især at fokusere på basale færdigheder som læsning, skrivning og regning. Hvilke indsatser der gennemføres af lokale myndigheder og andre organisationer (herunder Danida) i sektoren. Der har under konflikten været en stærk tilstedeværelse af NGO ere i området, men de fleste af disse har kun arbejdet med humanitær bistand. Mens regeringen har iværksat utallige udviklingsprojekter i det øvrige Uganda, har dette ikke været muligt i Norduganda pga. den usikre situation. De lokale myndigheder arbejder nu på at forbedre skolesystemet, men der mangler uddannelsestilbud til den generation af unge, som ikke havde mulighed for at gå i skole under konflikten. Efter konflikten har mange af de humanitære organisationer trukket sig ud af området, og de organisationer, der er til stede nu, arbejder mest med at forbedre vilkår for børn. Heraf kan nævnes: Save the Children in Uganda, Norwegian Refugee Council, Echo Bravo, Acholi Education Initiative, Invisible PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 7

8 Children, The Child is Innocent, som støtter særligt begavede børn, AvSI, som støtter landmineofre, World Vision, som bl.a. støtter tidligere børnesoldater. Der er kun få organisationer, der støtter uddannelse af voksne. Heraf kan nævnes: The Norwegian Refugee Counsil, som tilbyder undervisning til voksne i praktiske fag og World Vision, som økonomisk støtter elever under praktiske uddannelser. I hele Gulu-området er der 3 skoler, der tilbyder undervisning indenfor skrædderfag: St. Monica tailoring School, Labor Youth Centre og Gulu Vocation Community School. Danida har ikke fokuseret på uddannelse i området, men på sundhed og genopbygning af vejnettet. Hvis der er tale om en skrøbelig situation: Angiv på baggrund af ovenstående, hvorfor der er tale om en skrøbelig situation. Projektet finder sted i en post-conflict situation, hvor de fleste sociale strukturer er blevet ødelagt af konflikten. Ødelæggelse af økonomiske, infrastrukturelle og uddannelsesmæssige systemer har haft alvorlige følger. Regeringen i Kampala har desuden tidligere udvist ringe ansvarlighed overfor befolkningen i nord. Selvom der nu etableres programmer på regeringens initiativ med det formål at afhjælpe fattigdommen i nord, er projekterne, som er støttet af regeringen i høj grad utilstrækkelige til at opveje følgerne af 20 års borgerkrig og generationen af unge, der gik glip af almindelig skolegang får ikke mulighed for at nyde godt af de nye skoleprojekter, der nu etableres for børn. B.2 Problemanalyse Hvilke hovedproblemer forventes indsatsen at bidrage til at løse? At kvinder, som følge af konflikten i området, har haft begrænset adgang til uddannelse og dermed er dårligt stillet socialt og økonomisk. Der er efter konflikten tiltag i gang for at forbedre skolesystemet i området, men denne indsats er overvejende rettet mod børn. Der er imidlertid en hel generation af unge, der uddannelsesmæssigt er tabt på gulvet og der er kun lidt opmærksomhed omkring dem og få tilbud til dem. Vi ønsker med dette projekt at støtte et uddannelsestilbud til kvinder af denne generation. Det er dog under gennemførelse af det nuværende projekt blevet tydeligt, at det ikke er nok at tilbyde uddannelse til kvinderne; der er behov for også at styrke deres sociale færdigheder og støtte dem, mens de etablerer sig i det samfund, som netop nu er under stærk udvikling efter at befolkningen har forladt lejrene og bosat sig i landsbyerne. Vi har gennem det igangværende projekt styrket uddannelsen på centret og påbegyndt netværksopbygningen, men der er i det kommende projekt behov for en målrettet opfølgning og styrkelse af det netværk, som kan støtte kvinderne efter endt uddannelse.. Hvad er årsagerne til problemerne (relatér gerne til B1)? Som følge af borgerkrigen i Norduganda er levevilkårene i området blevet væsentligt forringet og sociale og økonomiske strukturer er blevet ødelagt, se B1. Som én blandt mange følger heraf, har mange unge, især kvinder, som er vokset op i lejre for internt fordrevne, ikke haft adgang til skolegang eller uddannelse og har dermed ringe muligheder for at skabe en indtjening, der kan forbedre deres levevilkår. Desuden er mange af kvinderne traumatiserede af deres oplevelser under krigen og dårligt rustede til at klare sig i samfundet. Hvorledes har spørgsmål om kvinders og mænds (piger og drenges) særlige forudsætninger, roller, behov og interesser indgået i problemanalysen? Der er i særlig grad arbejdet med kvinders roller og behov i problemanalysen, da vi mener, at kvinder generelt har været ringere stillet end mænd i forhold til adgang til uddannelse, og desuden er økonomisk dårligere stillet end mænd, da de fx ikke har ret til jordbesiddelse. Vi er dog opmærksomme på, at mændene kan føle, at deres position bliver truet i takt med at deres ægtefæller bliver uddannet, og ønsker at inddrage dem i nogle af de planlagte workshops, således at udbyttet af undervisningen kommer både mænd og kvinder til gode. B.3 Indsatsens forventede målsætninger Angiv det overordnede mål med projektet (maks. 2 linjer). Projektet sigter mod at forbedre de sociale og økonomiske levevilkår for kvinder i Gulu området, som har haft begrænset eller ingen adgang til uddannelse. Angiv de konkrete mål (maks. 3), som projektet tager sigte på at indfri. PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 8

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Civilsamfundspuljen Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på 12 måneder. Er bevillingen på under 12 måneder,

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød maj 2011 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2010 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Heslegårdsvej 6, st-2 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen 14. oktober 2013 Sag 21-2013-00715 Dok. 125463/swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR DR Medier DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Underdirektør Maria Hald Dato 21. august 2013 ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR For

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere