AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) - 1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING Titel på afsluttende projektformulering: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Gulu Rural Women Vocational training and Network development Dansk Ugandisk Venskabsforening, DUFA The Diocese of Northern Uganda, Mothers Union, Land(e): Uganda Landets BNI per indbygger: USD: 453 Ansøgt beløb fra Projektpuljen til denne afsluttende projektformulering Start-dato for APF: Slut-dato for APF: (APF): Kontaktperson for APF: Navn: Elsebeth Højgaard adresse: Projekttype som forventes ansøgt efterfølgende: [ ] Partnerskabsaktivitet [x] Projekt under 1 mio. kr. [ ] Projekt 1-5 mio. kr. [ ] Andet: Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen eller Udenrigsministeriet)? [ x ] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Resumé af det projekt som forventes ansøgt efterfølgende Det påtænkte projekt er en opfølgning af Women Development Project, WDP (bevillingsnummer MP-jul). Vi ønsker med projektet: At støtte kvinder, når de efter endt uddannelse på WDC etablerer sig i lokalsamfundet, ved at opbygge netværksgrupper, hvor kvinderne kan udvikle sig yderligere som enkeltindivider og i grupper og dermed forbedre deres levevilkår økonomisk, socialt og kulturelt. At opbygge WDC s kapacitet som uddannelses- og støtteinstitution for dårligt stillede kvinder, ved at udvikle uddannelsen på centret kvalitativt med henblik på at give kvinderne en praktisk orienteret uddannelse, der udruster dem til at nedsætte sig som selvstændige syersker At opbygge centrets administrative og indkomstskabende kapacitet og styrke organisationens rolle som civilsamfundsaktører i et post-conflict område. PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 1

2 Resumé af emner der skal finpudses som led i afsluttende projektformulering (maks. 10 linjer): Vi ønsker med den afsluttende projektformulering: At styrke samarbejdet med den lokale partner ved at sikre at alle involverede parter i organisationen er blevet hørt under planlægningen af det påtænkte projekt, At afklare roller, kompetencer og ansvarsfordeling, og at afstemme visioner for og forventninger til det nye projekt med alle involverede parter, At afklare centrets kapacitet til at skabe indtægter, som kan bidrage til driften af centret i løbet af projektperioden og for fremtiden, At afklare den praktiske udførelse af en række af projektets planlagte aktiviteter, fx etableringen af et outreach team på centret, At arbejde yderligere med ressource og risikoanalyse i samarbejde med partneren. 26/ Dato Ansvarlig person (underskrift) København Sted Agea Peters Go-Deos, formand for DUFA Ansvarlig person og position (blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 2

3 2. Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation Dansk Ugandisk Venskabsforening, DUFA, blev grundlagt i Ribe i maj 2000 og har pt. 68 medlemmer. Det er DUFAs vision at bygge bro mellem Uganda og Danmark ved at fremme interkulturel forståelse og samarbejde mellem de to folk. Visionen er altså en stadig bestræbelse på gensidig forståelse og et ligeværdigt, folkeligt samarbejde. Denne vision gælder også for udviklingsarbejdet. DUFAs mission er samlet i følgende punkter: 1. At skabe fora i Danmark, hvor danskere og ugandere kan mødes, 2. At oplyse den danske offentlighed om foreningen og vigtigheden af interkulturelt samarbejde, 3. At skabe kontakter til passende partnere i Uganda og at støtte små udviklingsprojekter, 4. At udveksle viden og færdigheder mellem de to parter. 5. At lave lobbyvirksomhed i Danmark for udviklingsbistand. Den danske organisations relation til den/de lokale partner(e) og til projektdeltagerne. DUFA har samarbejdet med Mothers Union (MU) siden DUFA har i samarbejde med Kingos Kirke, København, afholdt adskillige støttearrangementer for Women Development Center (WDC). I april 2008 blev der foretaget en afsluttende projektformulering, som førte til, at DUFA i december 2008 modtog en bevilling på kr fra Projektrådgivningen til at gennemføre Women Development Project (WDP). Projektet startede i januar 2009 og forventes afsluttet 30. juni I løbet af projektperioden har DUFA gennemført projektbesøg ved projektstart (februar 2009), midtvejsmonitorering (februar 2010) og afsluttende evaluering (marts 2011). Den danske organisations tidligere erfaringer og kapacitet i forhold til gennemførelsen af netop dette projekt (f.eks. lokalkendskab, sektorfaglig viden, langvarig relation til partner o. lign.) DUFA har et stort kendskab til Norduganda generelt, både i kraft af at flere af DUFA s bestyrelses medlemmer oprindeligt kommer fra dette område og følger situationen i området tæt, og gennem erfaringen med at gennemføre WDP. Women Development Project s overordnede mål var at styrke WDC s kapacitet som center for uddannelse, rådgivning og netværk for kvinder, der socialt, økonomisk og uddannelsesmæssigt er dårligt stillet og dermed styrke centrets rolle i lokalområdet. Projektets strategi var at opbygge WDC s kapacitet som uddannelsescenter, at etablere en indkomstskabende tøjproduktion på WDC og at etablere alumnegrupper i lokalområderne for at støtte eleverne efter endt uddannelse. DUFA har gennem arbejdet med projektet fået større indsigt i levevilkårene for især kvinder i den postconflict situation, som hersker i området: begrænset adgang til uddannelse, vanskeligheder med at skabe indkomst, ofte forpligtelser som eneforsørgere, etc. DUFA har desuden gennem erfaringen med projektet fået større indblik i skrædderfaget: behovet for stadig at uddanne kvinder som skræddere, muligheder og vanskeligheder forbundet med at skabe indkomst ved hjælp af tøjproduktion, både for de enkelte kvinder i lokalområderne og for WDC, markedsvilkår etc.. En foreløbig konklusion på WDP er, at der stadig er et stort behov for at uddanne kvinder som skræddere, at kvinderne efter uddannelsen på WDC har forbedret deres muligheder for at forsørge sig selv og deres familier og at etableringen af netværksgrupper har stor betydning for kvinder, både som socialt netværk og som hjælp til indkomstskabende aktiviteter. Vi ser derfor et stort behov for stadig at deltage i opbygningen af WDC som uddannelsescenter og især at styrke opbygningen af netværksgrupper yderligere. DUFA har desuden gennemført to projekter for Plant and Health PHP (bevillingsnummer MPJUL og MP-OKT) i Apac distrikt, med støtte fra Projektrådgivningen. PHP er en koalition af 5 CBO er, som blev dannet i forbindelse med opstarten af det første projekt. Målet for det første projekt var at forbedre sundheden i det geografiske område, som CBO erne arbejder i, ved at uddanne 32 af deres aktivister som trænere i ernæring, hygiejne og brug af tilpasset teknologi til fremstilling af planteprodukter. Dette blev efterfulgt af et nyt projekt, der lagde vægt på organisatorisk kapacitetsudvikling, således at PHP kunne styrke sin status som en udviklingsagent, der har en tilgang, der giver både mænd og kvinder adgang til viden, information, kapital og markeder. Desuden arbejdede PHP med at styrke samarbejdet med lokale regeringer og nationale forskningsinstitutioner. Indadtil blev der arbejdet med at etablere retfærdige og veldefinerede procedurer for deling af viden, arbejde, redskaber og indkomster samt for at forbedre produkternes kvalitet, og at iværksætte opsparing i grupperne med henblik på investeringer. PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 3

4 DUFA har således gennem dette projekt opnået erfaring med opbygning af netværksgrupper, indkomstskabende aktiviteter og organisationsopbygning. Om organisationen samarbejder med andre organisationer eller institutioner i modtagerlandet? Hvis ja, hvilke? DUFA driver projektet Computer Aid i Lira-området i samarbejde med Lango Community Trust. Projektet er støttet af MS. Hvis der er tale om en skrøbelig situation: Hvorfor det er relevant for netop jer at arbejde med det pågældende tema i den konkrete kontekst (fx et godt lokalt kendskab eller erfaring med at arbejde med fx humanitære indsatser i området)? Et af DUFA s formål er at arbejde med projekter i Uganda. Vi ser imidlertid et større behov for dette i Norduganda end i resten af landet, pga. den skrøbelige situation, der hersker der som følge af 22 års borgerkrig. Fordi det gennem mange år var for usikkert for organisationer at være til stede i Norduganda, blev uforholdsmæssigt mange udviklingsprojekter etableret i øvrige dele af landet og vi mener, at Norduganda nu udviklingsmæssigt er langt tilbage i forhold til resten af landet. DUFA har et stort lokalt kendskab og ønsker at støtte udviklingen i dette område. Der har nu været relativ fred i området i ca. 4 år, men freden bygger ikke på en endelig indgået fredsaftale mellem parterne og opfattes af befolkningen som skrøbelig. Befolkningen er inden for de seneste to år flyttet fra lejrene for internt fordrevne og der venter et stort stykke genopbygningsarbejde. Pga. konflikten har der været mangel på uddannelse, især til kvinder, og mulighederne for at skabe indkomst er begrænsede. DUFA ser det som en opgave især at støtte de mest sårbare kvinder, som er vokset op i lejre for internt fordrevne, som ikke har haft mulighed for skolegang og som ofte har forsørgerbyrde. Angiv hvilken erfaring og kompetence organisationen har i forhold til at arbejde i konfliktfyldte situationer. DUFA har gennemført Women Development Project, som har fundet sted i en post-conflict kontekst. DUFA s samarbejde med Mothers Union og Women Development Center startede mens befolkningen i Norduganda endnu var bosat i IDP lejre og implementeringen af projektet har fundet sted i overgangsfasen, hvor befolkningen er flyttet fra lejrene og tilbage til deres landsbyer. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) A.3 Den lokale organisation Projektet gennemføres i samarbejde med den lokale afdeling af organisationen Mothers Union (MU), som er tilknyttet den anglikanske kirke i Norduganda, The Diocese of Northern Uganda (DNU). MU har som formål at give støtte til familier, herunder: at skabe gode betingelser i samfundet for stabilt familieliv og beskyttelse af børn; at udruste sine medlemmer til aktivt at forbedre vilkårene for familier, både nationalt og i lokalsamfundet samt at give hjælp til familier med vanskeligheder. På verdensplan er MU stiftet i 1876 og har 3,6 mil. medlemmer. I Gulu distrikt, The Diocese of Northern Uganda, er MU stiftet i 1961 og har 1500 medlemmer. MU er en kirkelig kvindeorganisation. Den lokale afdeling af MU ledes af en valgt bestyrelse, men hører under DNU, der har biskoppen som øverste ansvarlige. Alle beslutninger vedr. MU s arbejde tages af bestyrelsen, men under ansvar overfor DNU. MU driver WDC, som også har sin egen bestyrelse, der varetager den daglige drift af centret. Organisationens relation til det kommende projekts målgrupper eller deltagere. Projektets primære målgruppe er nuværende og tidligere elever på WDC. MU grundlagde WDC i Oprindelig var det tænkt som et uddannelsessted for sekretærer og fungerede som sådan i nogle år. Pga. krigen måtte centret nedlægges og åbnede igen i 2003 som et uddannelsessted indenfor skrædderfag. MU har således drevet WDC siden 2003 og ca. 230 unge kvinder har gennemført den 1-årige skrædderuddannelse på centret. Desuden er eleverne på WDC støttet af deres lokale afdelinger af MU, både under deres uddannelse på WDC og når de kommer tilbage til lokalområdet efter endt uddannelse. I det påtænkte projekt vil netværksgrupperne, som består af tidligere elever fra WDC, således indgå i et samarbejde med deres lokale afdelinger af MU. Organisationens tidligere erfaringer og kapacitet i forhold til gennemførelsen af netop dette projekt (fx lokalkendskab, sektorfaglig viden, langvarig relation til interessenter o. lign.) PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 4

5 MU s væsentligste erfaring med udviklingsprojektarbejde er Women Development Center, som de har drevet siden 2003, og det nuværende projekt, som de har gennemført i samarbejde med DUFA. Ude i lokalområderne driver MU mindre projekter, bl.a. Model Homes, hvor de underviser kvinderne i husholdning, børnepasning, sundhed og hygiejne. DNU har gennemført en lang række udviklingsprojekter, bl.a.: (DAP) Development Activity Program, Office for Development Assistance (OFDA) SMOWAC (Social Mobilization of Women affected by conflict), GEEFI (Global food Education initiation) Emanuel International, Peace Child Project, HPI[Heifer project International] Feed the Hungry Children, Clergy development forum, Peace and reconciliation, HIV/AIDS awareness, Hvis der er tale om en skrøbelig situation: Beskriv den lokale parters erfaringer med at arbejde i konfliktfyldte eller skrøbelige situationer. De ovennævnte projekter er gennemført under den 22 år lange konflikt i området, ligesom Mothers Union under konflikten har arbejdet for at støtte kvinder, mens disse endnu var bosiddende i lejrene. MU har under konflikten ydet rådgivning til kvinder, herunder former abductees, kvinder, som tidligere har været bortført af LRA. MU arbejdede desuden med at yde nødhjælp til kvinder i lejrene i form af mad, skoleudstyr mm. Desuden er DNU aktiv i Acholi Religious Leaders Peace Initiatives, ARLPI, hvor den nuværende biskop i øjeblikket er formand. ARLPI advokerer for at få regeringen og LRA til at afstå fra fjendtlige handlinger, prioritere beskyttelse af civile og engagere sig i en ændret regional tilgang, som indebærer forpligtelse til at opnå en fredelig resolution, der kan stoppe konflikten gennem dialog og uden brug af vold. Ved at bruge fredsforhandlingerne i Juba som springbræt, har ARLPI søgt at reetablere FN s deltagelse med mandat til at opfordre alle parter i konflikten mellem regeringen og LRA til kreativt at finde frem til en ikke-voldelig strategi, som kan løse konflikten. Projektkoordinatoren i Women Development Project, Rev. Willy Akena, har været direkte involveret i fredsog forsoningsarbejdet i området, bl.a. ved at advokere for en fredelig løsning på konflikten, sætte fokus på bortførelsen af børn og på voldtægt af kvinder, og ved at støtte og give stemme til de børn, som under konflikten var henvist til at leve på gaden (de såkaldte night commuters, som om natten søgte tilflugt for rebellerne i Gulu by og overnattede på busholdepladser, i kældre under hospitaler o.lign.). Rev. Akena har som en del af freds- og forsoningsarbejdet deltaget i møder med LRA og deres leder, Joseph Kony, for at opfordre dem til at fortsætte fredsforhandlingerne og frigive bortførte mennesker, og også med præsident Yoweri Museveni for at præsentere ARLPI. Rev. Akena har endvidere deltaget i arbejdet med at dokumentere situationen for befolkningen i Norduganda og medvirket i tvister om landrettigheder, som er opstået som en følge af, at befolkningen har været fordrevet fra deres jord i mere end 20 år. Med Rev. Akenas egne ord: We have been and still are a voice to the voiceless. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver DUFA har samarbejdet med MU og WDC siden I begyndelsen af samarbejdet arrangerede DUFA støttearrangementer for WDC og støttede således driften af centret, men i begrænset omfang. Siden januar 2009 har DUFA samarbejdet med MU og WDC om gennemførelsen af Women Development Project. MU s bestyrelse har haft det overordnede, herunder også det økonomiske, ansvar for centret, og har været involveret i alle større beslutninger, der vedrører driften af centret. Projektkoordinatoren, WDC s bestyrelse og ansatte har varetaget den daglige ledelse af centret og således i praksis fungeret som DUFA s samarbejdspartner i implementeringen af projektet. Imidlertid er ansvar og kompetencer mellem disse to grupper ikke klart defineret på alle områder, hvilket i nogen grad har medført vanskeligheder i samarbejdet, særligt mellem MU og WDC, men også mellem MU og DUFA. Disse vanskeligheder vil, efter vores mening, ikke overskygge muligheden for et godt samarbejde i fremtiden, men det er vigtigt, at de bliver adresseret både i det nye projekt og under forberedelsen af dette. Vi ser derfor et behov for i det påtænkte projekt at lægge vægt på organisationsopbygning, for dermed at give de forskellige grupper i organisationen mulighed for at arbejde yderligere med teambuilding, lederskab, projektstyring, afklaring af roller og ansvar etc. En væsentlig grund til, at vi ansøger om midler til en afsluttende projektformulering er, at vi, pga. tidspres under det sidste evalueringsbesøg, ikke var i stand til at sikre, at alle parter af organisationen i tilstrækkelig grad blev inddra- PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 5

6 get i planlægningen af det nye projekt. For at kunne have et frugtbart samarbejde med MU og WDC i fremtiden, finder vi det af stor vigtighed, at vi i denne fase af projektplanlægningen involverer alle parter i organisationen og desuden allerede under projektformuleringsbesøget bidrager til styrkelse af organisationen ved at iværksætte en workshop, der skal behandle emner indenfor organisationsopbygning. A.5 Forberedelsesprocessen o Hvordan idéen er opstået og udviklet. Ideen til det nye projekt er opstået og udviklet som en følge af erfaringerne fra det nuværende projekt: 1) Et af elementerne i det nuværende projekt har været at etablere netværksgrupper i lokalområderne bestående af tidligere elever fra WDC. Der er p.t. etableret 8 grupper, som endnu er i opstartsfasen. Det er dog allerede tydeligt, at disse grupper har stor betydning for kvinderne: de har et socialt netværk og føler det vigtigt at deltage i gruppens aktiviteter; i de grupper, der har etableret skrædderværksted i fællesskab, har de enkelte kvinder en højere indtjening end de kvinder, der arbejder alene; nogle af grupperne har etableret låne/spareforeninger og dette opleves af kvinderne som værende af stor betydning. Vi ser dog et stort behov for at styrke og udvikle opbygningen af dette netværk i endnu en periode. Vi ønsker at skabe et projekt, som ikke giver slip på deltagerne efter en 1-årig uddannelse, men følger dem indtil de har etableret sig i et stærkt og velfungerende fællesskab i deres lokalområde, og som støtter dem i deres arbejde med at iværksætte indkomstskabende aktiviteter indenfor deres fagområde. 2) WDC s kapacitet som uddannelsescenter er blevet væsentligt opbygget i løbet af det nuværende projekt. Alligevel mener vi, at et 2-årigt projekt (med en no-cost 6 måneders forlængelse) er for kort tid til at centret har kunnet nå sit fulde potentiale som uddannelsescenter eller opnå fuld økonomisk bæredygtighed. Der er brug for yderligere at udvikle uddannelsen på centret kvalitativt med henblik på at give kvinderne en uddannelse, der er så praktisk anvendelig som muligt, og som udruster dem til at nedsætte sig som selvstændige syersker. Vi ser derfor et behov for, at centret fortsætter sin udvikling i retning af en meget praktisk orienteret uddannelse og får et stærkere fokus på at gøre kvinderne businessorienterede. Desuden er det uddannelsen på centret, der danner grundlag for den ovennævnte opbygning af netværk, idet netværksgrupperne er baseret på, at kvinderne har gennemført den samme uddannelse. Endvidere er centret i øjeblikket i gang med at opbygge en indkomstskabende tøjproduktion, som på langt sigt kan bidrage til driften af WDC som uddannelsescenter. Der er behov for yderligere at styrke effektiviseringen af denne tøjproduktion, og desuden behov for at styrke centrets kapacitet til at yde støtte til netværksgrupperne, bl.a. ved at oprette et outreach team bestående af ansatte på centret og evt. bestyrelsesmedlemmer. Hvem der har deltaget og på hvilken måde - både den danske og den lokale partners rolle og konkrete aktiviteter? Den danske arbejdsgruppe for Women Development Project under DUFA (WDC gruppen) har i løbet af de sidste 6 måneder arbejdet med det nye projekt ud fra Logical Framework Approach i tæt samarbejde med partnerorganisationen. Den danske gruppe og partnerorganisationen har udarbejdet dele af LFA en hver for sig og i forbindelse med det afsluttende projektbesøg, foretaget af Elsebeth Højgaard fra DUFA og Lina Zedriga og Dr. David Droonyi som lokale eksterne evaluatorer, også i fællesskab. Da projektbesøget imidlertid primært var beregnet til at udføre en afsluttende evaluering af det igangværende projekt, var det ikke muligt at få tid nok til at fuldføre planlægningen af det nye projekt med inddragelse af alle parter, således at dette kunne føre til en ansøgning. o Om deltagere/målgrupper i det forventede projekt har været inddraget i planlægningen? Den primære målgruppe har bidraget væsentligt til planlægningen af det nye projekt. Der er blevet foretaget samtaler med et stort antal tidligere elever og netværksgrupper, og aktiviteterne i det nye projekt er blevet planlagt ud fra disses ønsker, behov og idéer. B. BESKRIVELSE AF DET PÅTÆNKTE PROJEKT B.1 Baggrund o Relevante geografiske, politiske, sociale og kulturelle forhold. Women Development Center ligger i Gulu by, som er centrum i Gulu og Amuru distrikter i Norduganda. Befolkningen udgøres hovedsageligt af folk fra Acholi-stammen og tæller ca. en million mennesker. PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 6

7 Borgerkrigen i det nordlige Uganda har varet siden den siddende præsident Museveni kom til magten ved et militærkup i Han væltede den tidligere præsident Tito Okello, som få måneder forinden havde væltet Præsident Milton Obote. Okello og Obote var af Lango og Acholi-afstamning og havde mange støtter i den nordlige del af landet. I løbet af Musevenis tid som præsident er forskellen mellem nord og syd vokset støt mens den sydlige del har haft voksende velstand og blandt andet nydt godt af Musevenis internationalt støttede udviklingsprojekter, er det nordlige Uganda blevet forbigået og politisk, økonomisk og socialt marginaliseret.. En reaktion mod denne marginalisering kom i slutningen af 1980 erne i form af forskellige oprørsgrupper, først og fremmest Lord s Resistance Army (LRA), der siden 1987 er blevet ledet af Joseph Kony. I løbet af 1990 erne optrappede LRA kampene mod regeringens styrker. Som et led i bekæmpelsen af oprørsgruppen oprettede regeringen i tillæg til den nationale UNDF-hær de såkaldte Local Defence Units, militser, der bestod af lokale, herunder børn, ofte uden nogen videre militær træning. LRAs modsvar blev omfattende kidnapninger af civile, især børn, der blev tvunget ind i militsen som børnesoldater. UNICEF estimerede i 2006, at omkring en tredjedel af alle drenge og en sjettedel af alle piger i området på et tidspunkt i løbet af deres liv havde været bortført. Konflikten fik enorme konsekvenser for civilbefolkningen i nord. Udover de mennesker, der selv flygtede fra kampene og slog sig ned i interimistiske lejre, blev hundredetusinder af andre tvangsforflyttet af myndighederne til såkaldte safe zones eller protected villages ; lejre etableret af regeringen, som angiveligt skulle beskytte befolkningen, og samtidig fratage LRA muligheden for at få fødevareforsyninger og mobilisere flere soldater blandt lokalbefolkningen i nord. I 2006 blev det estimeret, at op mod 95 % af befolkningen i de nordlige regioner, omkring 1,7 mil. mennesker, var internt fordrevne og bosat i omkring 200 flygtningelejre. Befolkningstætheden i lejrene var enorm i 2006 boede der i en flygtningelejr i Kitgum-regionen gennemsnitligt 1000 mennesker pr. hektar. Leveforholdene i lejrene var forfærdende, med dårlige sanitære forhold og stor sygdomsspredning som følge heraf. Infrastrukturen har været brudt sammen, skoler og hospitaler har ikke fungeret og der har været utilstrækkelig adgang til mad og medicin. Størstedelen af befolkningen, som traditionelt har været beskæftiget indenfor subsistenslandbrug, har som følge af interneringen i lejrene mistet deres levebrød. I august 2006 underskrev regeringen og LRA en våbenhvile-aftale, og der har siden fundet fredsforhandlinger sted med det formål at nå frem til en endelig fredsaftale. I løbet af denne tid er sikkerhedssituationen blevet mærkbart forbedret. LRA har trukket sig væk fra Norduganda og holder pt. til i Congo, og regeringen begyndte i 2009 at lade de internt fordrevne flytte fra lejrene og enten til mindre, midlertidige settlements, eller helt hjem. Dette har ført til, at man har været i stand til at påbegynde en genopbygning i området. Således er der de seneste år bl.a. genetableret skoler og vejnet udenfor lejrene. The International Internal Displacement Monitoring Centre vurderede i december 2010 ud fra UNHCR information, at omkring mennesker stadig bor i lejrene. De øvrige er vendt tilbage til deres hjem, men mange har behov for fortsat støtte. En endelig fredsaftale er aldrig blevet underskrevet og mange mennesker lever i frygt for, at LRA skal vende tilbage til Norduganda. o Hvilket hovedområde/sektor (fx uddannelse, landbrug, energi, fortalervirksomhed el. lign.) projektet arbejder indenfor. Hvordan er de lokale forhold inden for denne sektor? Projektet finder sted indenfor uddannelsessektoren og henvender sig til kvinder, der har begrænset eller ingen skolegang bag sig. I løbet af den 20 år lange konflikt, har tilbuddet om skolegang i IDP lejrene været af meget ringe kvalitet. Mange børn i området har enten slet ikke gået i skole eller har fået så dårlig undervisning, at de ikke er i stand til at læse og skrive. Mange børn blev holdt hjemme fra skole, fordi forældrene ikke kunne betale skolepenge eller havde brug for børnenes hjælp hjemme. Især pigernes skolegang har været prioriteret lavt. Man vurderer, at 53 % af befolkningen i Norduganda ikke kan læse og skrive, mod 35 % i resten af landet. For kvinder er tallet 67. Efter fredsforhandlingerne har der været en positiv fremgang på uddannelsesområdet, men der er behov for at tilbyde uddannelse til de voksne, som gik glip af mange års skolegang, og især at fokusere på basale færdigheder som læsning, skrivning og regning. Hvilke indsatser der gennemføres af lokale myndigheder og andre organisationer (herunder Danida) i sektoren. Der har under konflikten været en stærk tilstedeværelse af NGO ere i området, men de fleste af disse har kun arbejdet med humanitær bistand. Mens regeringen har iværksat utallige udviklingsprojekter i det øvrige Uganda, har dette ikke været muligt i Norduganda pga. den usikre situation. De lokale myndigheder arbejder nu på at forbedre skolesystemet, men der mangler uddannelsestilbud til den generation af unge, som ikke havde mulighed for at gå i skole under konflikten. Efter konflikten har mange af de humanitære organisationer trukket sig ud af området, og de organisationer, der er til stede nu, arbejder mest med at forbedre vilkår for børn. Heraf kan nævnes: Save the Children in Uganda, Norwegian Refugee Council, Echo Bravo, Acholi Education Initiative, Invisible PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 7

8 Children, The Child is Innocent, som støtter særligt begavede børn, AvSI, som støtter landmineofre, World Vision, som bl.a. støtter tidligere børnesoldater. Der er kun få organisationer, der støtter uddannelse af voksne. Heraf kan nævnes: The Norwegian Refugee Counsil, som tilbyder undervisning til voksne i praktiske fag og World Vision, som økonomisk støtter elever under praktiske uddannelser. I hele Gulu-området er der 3 skoler, der tilbyder undervisning indenfor skrædderfag: St. Monica tailoring School, Labor Youth Centre og Gulu Vocation Community School. Danida har ikke fokuseret på uddannelse i området, men på sundhed og genopbygning af vejnettet. Hvis der er tale om en skrøbelig situation: Angiv på baggrund af ovenstående, hvorfor der er tale om en skrøbelig situation. Projektet finder sted i en post-conflict situation, hvor de fleste sociale strukturer er blevet ødelagt af konflikten. Ødelæggelse af økonomiske, infrastrukturelle og uddannelsesmæssige systemer har haft alvorlige følger. Regeringen i Kampala har desuden tidligere udvist ringe ansvarlighed overfor befolkningen i nord. Selvom der nu etableres programmer på regeringens initiativ med det formål at afhjælpe fattigdommen i nord, er projekterne, som er støttet af regeringen i høj grad utilstrækkelige til at opveje følgerne af 20 års borgerkrig og generationen af unge, der gik glip af almindelig skolegang får ikke mulighed for at nyde godt af de nye skoleprojekter, der nu etableres for børn. B.2 Problemanalyse Hvilke hovedproblemer forventes indsatsen at bidrage til at løse? At kvinder, som følge af konflikten i området, har haft begrænset adgang til uddannelse og dermed er dårligt stillet socialt og økonomisk. Der er efter konflikten tiltag i gang for at forbedre skolesystemet i området, men denne indsats er overvejende rettet mod børn. Der er imidlertid en hel generation af unge, der uddannelsesmæssigt er tabt på gulvet og der er kun lidt opmærksomhed omkring dem og få tilbud til dem. Vi ønsker med dette projekt at støtte et uddannelsestilbud til kvinder af denne generation. Det er dog under gennemførelse af det nuværende projekt blevet tydeligt, at det ikke er nok at tilbyde uddannelse til kvinderne; der er behov for også at styrke deres sociale færdigheder og støtte dem, mens de etablerer sig i det samfund, som netop nu er under stærk udvikling efter at befolkningen har forladt lejrene og bosat sig i landsbyerne. Vi har gennem det igangværende projekt styrket uddannelsen på centret og påbegyndt netværksopbygningen, men der er i det kommende projekt behov for en målrettet opfølgning og styrkelse af det netværk, som kan støtte kvinderne efter endt uddannelse.. Hvad er årsagerne til problemerne (relatér gerne til B1)? Som følge af borgerkrigen i Norduganda er levevilkårene i området blevet væsentligt forringet og sociale og økonomiske strukturer er blevet ødelagt, se B1. Som én blandt mange følger heraf, har mange unge, især kvinder, som er vokset op i lejre for internt fordrevne, ikke haft adgang til skolegang eller uddannelse og har dermed ringe muligheder for at skabe en indtjening, der kan forbedre deres levevilkår. Desuden er mange af kvinderne traumatiserede af deres oplevelser under krigen og dårligt rustede til at klare sig i samfundet. Hvorledes har spørgsmål om kvinders og mænds (piger og drenges) særlige forudsætninger, roller, behov og interesser indgået i problemanalysen? Der er i særlig grad arbejdet med kvinders roller og behov i problemanalysen, da vi mener, at kvinder generelt har været ringere stillet end mænd i forhold til adgang til uddannelse, og desuden er økonomisk dårligere stillet end mænd, da de fx ikke har ret til jordbesiddelse. Vi er dog opmærksomme på, at mændene kan føle, at deres position bliver truet i takt med at deres ægtefæller bliver uddannet, og ønsker at inddrage dem i nogle af de planlagte workshops, således at udbyttet af undervisningen kommer både mænd og kvinder til gode. B.3 Indsatsens forventede målsætninger Angiv det overordnede mål med projektet (maks. 2 linjer). Projektet sigter mod at forbedre de sociale og økonomiske levevilkår for kvinder i Gulu området, som har haft begrænset eller ingen adgang til uddannelse. Angiv de konkrete mål (maks. 3), som projektet tager sigte på at indfri. PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 8

Gulu Rural Women Vocational training and Network development. Dansk Ugandisk Venskabsforening, DUFA

Gulu Rural Women Vocational training and Network development. Dansk Ugandisk Venskabsforening, DUFA J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Women Development Center, Gulu

Women Development Center, Gulu Women Development Center, Gulu Af Elsebeth Højgaard, organist ved Kingos Kirke Fotos: Helle Harnisch og Elsebeth Højgaard DUFA har siden 2006 støttet Women Development Center i Gulu. Situationen i Norduganda

Læs mere

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF)

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: Mouhoun Agricultural Development Project (phase 2) Den danske ansøgende organisation: Pioner Afrika Evt. andre

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

ANSØGNING F4: KURSER

ANSØGNING F4: KURSER Udfyldes af DH HP- j.nr. Dato modtaget Handicappuljen ANSØGNING F4: KURSER 1. Forside Dansk ansøgende org. (økonomisk ansvarlig): Kontaktperson for den danske organisation Andre danske partner(e) Dansk

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år)

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) Titel på partnerskabsaktivitet: Netværk af handicaporganisationer i Latinamerika Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Beskriv jeres aktivitet

Beskriv jeres aktivitet Navn på samarbejdspartner Adresse E-mail Telefon Hjemmeside JEEP, Joint Energy and Environment Project Kyanja, Gayaza Rd, Kampala, Uganda info@jeepfolkecenter.org +256 414578316 www.jeepfolkecenter.org

Læs mere

1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING

1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Københavns Internationale Forening - KIF

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT April-Oktober 2015 Med støtte fra: Danmarks Indsamling 2015, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og Hesse-Ragles Fond Introduktion I 2014 bevilligede Medarbejdernes

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 1 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 214 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Positionspapir nr. 4 Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Projektrådgivningen vil fremme: Partnerskaber mellem aktive eller potentielle civilsamfundsorganisationer i Nord og Syd, hvor: Fundamentet

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Godmorgen. nu skal I med på en rejse!

Godmorgen. nu skal I med på en rejse! Godmorgen nu skal I med på en rejse! Integration? Rettigheder Social og kulturel tilpasning Økonomisk Lad os starte med en ultrakort video Refugees Welcome Zone (Australien) Hvad er en RWZ? Etableres

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Sydsudan - Unge Bygger et nyt land

Sydsudan - Unge Bygger et nyt land Sydsudan - Unge Bygger et nyt land 0 Tema: I verdens nyeste land, Sydsudan, strømmer de unge hjem fra flygtningelejre i regionen for at starte genopbygningsarbejdet eller tyve års blodig krig. Udfordringerne

Læs mere

Projektslut-dato: 31. december 2012. Antal måneder: 22 Ansøgt beløb

Projektslut-dato: 31. december 2012. Antal måneder: 22 Ansøgt beløb J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000) Projekttitel: SUPPORT FOR VULNERABLE WOMEN, YOUTH & CHILDREN IN NORTHERN UGANDA Den danske ansøgende NETOP, Gammel

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010 Til Team Danmark støttede forbund 20.1.2010 PBJ/llp Særlig projektstøtte 2010 Team Danmark har som bekendt modtaget en donation på 10 mio. kr. fra Bilka, Føtex, Netto og stormagasinet Salling (Købmand

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 VORES FORMÅL Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. VORES ORGANISATION Red Barnet Etableret i Danmark i 1945

Læs mere

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser Visionsarbejde!! formål løfter strategi oplevelser indsatser IMPLEMENTERING I GOLFKLUBBEN Implementering af Golfspilleren i Centrum er en proces i fem trin. Ovenstående figur viser, hvorledes de enkelte

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Den Danske Afghanistan Komité Fælledvej 12,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Aftale om partnerskab

Aftale om partnerskab Aftale om partnerskab mellem Danske Baptisters Kvindenetværk og UEBBs Kvindeforbund Dato: 2. december 2012 Sted: Bujumbura, Burundi Indholdsoversigt 1. Indledning... 3 2. Partnerskabets historie... 4 3.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014 Adgangskrav og fordelingsnøgle 2014 2017 Rev. 2014 1. Tilskudskriterier For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal en organisation opfylde følgende kriterier: 1.1. Organisationsform Organisationen

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Den foreslåede D.U.C Human Resource Development Center vil blive placeret i Monico Namagunga, Mukono Destrict uganda.

Den foreslåede D.U.C Human Resource Development Center vil blive placeret i Monico Namagunga, Mukono Destrict uganda. D.U.C CVR-nummer: 36997001 Yusuf Matovu Jyllandsgade 56. St 7000 Fredericia Denmark phone: 0045 60173826 E-mail : Academyduc@outlook - Website: http://www.duchrdc.dk/ - Video: https://www.youtube.com/watch?v=3k6urhaeqac

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

INDHOLD FOR IDRÆTTEN OG PASSIONEN SKYDEBANEFORENINGEN DANMARK. Skydebaneforeningen Danmarks Mission...4. Skydebaneforeningen Danmarks Vision...

INDHOLD FOR IDRÆTTEN OG PASSIONEN SKYDEBANEFORENINGEN DANMARK. Skydebaneforeningen Danmarks Mission...4. Skydebaneforeningen Danmarks Vision... 1 STRATEGI 2020 INDHOLD Skydebaneforeningen Danmarks Mission...4 Skydebaneforeningen Danmarks Vision...4 Skydebaneforeningen Danmarks værdigrundlag...4 Skydebaneforeningen Danmarks strategiske felter...4

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA. Vi er også unge!

OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA. Vi er også unge! OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA Vi er også unge! I Kakumas flade tørre landskab med de mange blikhuse på rad og række bor 18-årige Sunday Koko fra Sydsudan. Her har hun boet størstedelen

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Skoleliv i Nepal Adresse Søndervangs Alle 40, 2500

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere