AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) - 1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING Titel på afsluttende projektformulering: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Gulu Rural Women Vocational training and Network development Dansk Ugandisk Venskabsforening, DUFA The Diocese of Northern Uganda, Mothers Union, Land(e): Uganda Landets BNI per indbygger: USD: 453 Ansøgt beløb fra Projektpuljen til denne afsluttende projektformulering Start-dato for APF: Slut-dato for APF: (APF): Kontaktperson for APF: Navn: Elsebeth Højgaard adresse: Projekttype som forventes ansøgt efterfølgende: [ ] Partnerskabsaktivitet [x] Projekt under 1 mio. kr. [ ] Projekt 1-5 mio. kr. [ ] Andet: Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen eller Udenrigsministeriet)? [ x ] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Resumé af det projekt som forventes ansøgt efterfølgende Det påtænkte projekt er en opfølgning af Women Development Project, WDP (bevillingsnummer MP-jul). Vi ønsker med projektet: At støtte kvinder, når de efter endt uddannelse på WDC etablerer sig i lokalsamfundet, ved at opbygge netværksgrupper, hvor kvinderne kan udvikle sig yderligere som enkeltindivider og i grupper og dermed forbedre deres levevilkår økonomisk, socialt og kulturelt. At opbygge WDC s kapacitet som uddannelses- og støtteinstitution for dårligt stillede kvinder, ved at udvikle uddannelsen på centret kvalitativt med henblik på at give kvinderne en praktisk orienteret uddannelse, der udruster dem til at nedsætte sig som selvstændige syersker At opbygge centrets administrative og indkomstskabende kapacitet og styrke organisationens rolle som civilsamfundsaktører i et post-conflict område. PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 1

2 Resumé af emner der skal finpudses som led i afsluttende projektformulering (maks. 10 linjer): Vi ønsker med den afsluttende projektformulering: At styrke samarbejdet med den lokale partner ved at sikre at alle involverede parter i organisationen er blevet hørt under planlægningen af det påtænkte projekt, At afklare roller, kompetencer og ansvarsfordeling, og at afstemme visioner for og forventninger til det nye projekt med alle involverede parter, At afklare centrets kapacitet til at skabe indtægter, som kan bidrage til driften af centret i løbet af projektperioden og for fremtiden, At afklare den praktiske udførelse af en række af projektets planlagte aktiviteter, fx etableringen af et outreach team på centret, At arbejde yderligere med ressource og risikoanalyse i samarbejde med partneren. 26/ Dato Ansvarlig person (underskrift) København Sted Agea Peters Go-Deos, formand for DUFA Ansvarlig person og position (blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 2

3 2. Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation Dansk Ugandisk Venskabsforening, DUFA, blev grundlagt i Ribe i maj 2000 og har pt. 68 medlemmer. Det er DUFAs vision at bygge bro mellem Uganda og Danmark ved at fremme interkulturel forståelse og samarbejde mellem de to folk. Visionen er altså en stadig bestræbelse på gensidig forståelse og et ligeværdigt, folkeligt samarbejde. Denne vision gælder også for udviklingsarbejdet. DUFAs mission er samlet i følgende punkter: 1. At skabe fora i Danmark, hvor danskere og ugandere kan mødes, 2. At oplyse den danske offentlighed om foreningen og vigtigheden af interkulturelt samarbejde, 3. At skabe kontakter til passende partnere i Uganda og at støtte små udviklingsprojekter, 4. At udveksle viden og færdigheder mellem de to parter. 5. At lave lobbyvirksomhed i Danmark for udviklingsbistand. Den danske organisations relation til den/de lokale partner(e) og til projektdeltagerne. DUFA har samarbejdet med Mothers Union (MU) siden DUFA har i samarbejde med Kingos Kirke, København, afholdt adskillige støttearrangementer for Women Development Center (WDC). I april 2008 blev der foretaget en afsluttende projektformulering, som førte til, at DUFA i december 2008 modtog en bevilling på kr fra Projektrådgivningen til at gennemføre Women Development Project (WDP). Projektet startede i januar 2009 og forventes afsluttet 30. juni I løbet af projektperioden har DUFA gennemført projektbesøg ved projektstart (februar 2009), midtvejsmonitorering (februar 2010) og afsluttende evaluering (marts 2011). Den danske organisations tidligere erfaringer og kapacitet i forhold til gennemførelsen af netop dette projekt (f.eks. lokalkendskab, sektorfaglig viden, langvarig relation til partner o. lign.) DUFA har et stort kendskab til Norduganda generelt, både i kraft af at flere af DUFA s bestyrelses medlemmer oprindeligt kommer fra dette område og følger situationen i området tæt, og gennem erfaringen med at gennemføre WDP. Women Development Project s overordnede mål var at styrke WDC s kapacitet som center for uddannelse, rådgivning og netværk for kvinder, der socialt, økonomisk og uddannelsesmæssigt er dårligt stillet og dermed styrke centrets rolle i lokalområdet. Projektets strategi var at opbygge WDC s kapacitet som uddannelsescenter, at etablere en indkomstskabende tøjproduktion på WDC og at etablere alumnegrupper i lokalområderne for at støtte eleverne efter endt uddannelse. DUFA har gennem arbejdet med projektet fået større indsigt i levevilkårene for især kvinder i den postconflict situation, som hersker i området: begrænset adgang til uddannelse, vanskeligheder med at skabe indkomst, ofte forpligtelser som eneforsørgere, etc. DUFA har desuden gennem erfaringen med projektet fået større indblik i skrædderfaget: behovet for stadig at uddanne kvinder som skræddere, muligheder og vanskeligheder forbundet med at skabe indkomst ved hjælp af tøjproduktion, både for de enkelte kvinder i lokalområderne og for WDC, markedsvilkår etc.. En foreløbig konklusion på WDP er, at der stadig er et stort behov for at uddanne kvinder som skræddere, at kvinderne efter uddannelsen på WDC har forbedret deres muligheder for at forsørge sig selv og deres familier og at etableringen af netværksgrupper har stor betydning for kvinder, både som socialt netværk og som hjælp til indkomstskabende aktiviteter. Vi ser derfor et stort behov for stadig at deltage i opbygningen af WDC som uddannelsescenter og især at styrke opbygningen af netværksgrupper yderligere. DUFA har desuden gennemført to projekter for Plant and Health PHP (bevillingsnummer MPJUL og MP-OKT) i Apac distrikt, med støtte fra Projektrådgivningen. PHP er en koalition af 5 CBO er, som blev dannet i forbindelse med opstarten af det første projekt. Målet for det første projekt var at forbedre sundheden i det geografiske område, som CBO erne arbejder i, ved at uddanne 32 af deres aktivister som trænere i ernæring, hygiejne og brug af tilpasset teknologi til fremstilling af planteprodukter. Dette blev efterfulgt af et nyt projekt, der lagde vægt på organisatorisk kapacitetsudvikling, således at PHP kunne styrke sin status som en udviklingsagent, der har en tilgang, der giver både mænd og kvinder adgang til viden, information, kapital og markeder. Desuden arbejdede PHP med at styrke samarbejdet med lokale regeringer og nationale forskningsinstitutioner. Indadtil blev der arbejdet med at etablere retfærdige og veldefinerede procedurer for deling af viden, arbejde, redskaber og indkomster samt for at forbedre produkternes kvalitet, og at iværksætte opsparing i grupperne med henblik på investeringer. PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 3

4 DUFA har således gennem dette projekt opnået erfaring med opbygning af netværksgrupper, indkomstskabende aktiviteter og organisationsopbygning. Om organisationen samarbejder med andre organisationer eller institutioner i modtagerlandet? Hvis ja, hvilke? DUFA driver projektet Computer Aid i Lira-området i samarbejde med Lango Community Trust. Projektet er støttet af MS. Hvis der er tale om en skrøbelig situation: Hvorfor det er relevant for netop jer at arbejde med det pågældende tema i den konkrete kontekst (fx et godt lokalt kendskab eller erfaring med at arbejde med fx humanitære indsatser i området)? Et af DUFA s formål er at arbejde med projekter i Uganda. Vi ser imidlertid et større behov for dette i Norduganda end i resten af landet, pga. den skrøbelige situation, der hersker der som følge af 22 års borgerkrig. Fordi det gennem mange år var for usikkert for organisationer at være til stede i Norduganda, blev uforholdsmæssigt mange udviklingsprojekter etableret i øvrige dele af landet og vi mener, at Norduganda nu udviklingsmæssigt er langt tilbage i forhold til resten af landet. DUFA har et stort lokalt kendskab og ønsker at støtte udviklingen i dette område. Der har nu været relativ fred i området i ca. 4 år, men freden bygger ikke på en endelig indgået fredsaftale mellem parterne og opfattes af befolkningen som skrøbelig. Befolkningen er inden for de seneste to år flyttet fra lejrene for internt fordrevne og der venter et stort stykke genopbygningsarbejde. Pga. konflikten har der været mangel på uddannelse, især til kvinder, og mulighederne for at skabe indkomst er begrænsede. DUFA ser det som en opgave især at støtte de mest sårbare kvinder, som er vokset op i lejre for internt fordrevne, som ikke har haft mulighed for skolegang og som ofte har forsørgerbyrde. Angiv hvilken erfaring og kompetence organisationen har i forhold til at arbejde i konfliktfyldte situationer. DUFA har gennemført Women Development Project, som har fundet sted i en post-conflict kontekst. DUFA s samarbejde med Mothers Union og Women Development Center startede mens befolkningen i Norduganda endnu var bosat i IDP lejre og implementeringen af projektet har fundet sted i overgangsfasen, hvor befolkningen er flyttet fra lejrene og tilbage til deres landsbyer. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) A.3 Den lokale organisation Projektet gennemføres i samarbejde med den lokale afdeling af organisationen Mothers Union (MU), som er tilknyttet den anglikanske kirke i Norduganda, The Diocese of Northern Uganda (DNU). MU har som formål at give støtte til familier, herunder: at skabe gode betingelser i samfundet for stabilt familieliv og beskyttelse af børn; at udruste sine medlemmer til aktivt at forbedre vilkårene for familier, både nationalt og i lokalsamfundet samt at give hjælp til familier med vanskeligheder. På verdensplan er MU stiftet i 1876 og har 3,6 mil. medlemmer. I Gulu distrikt, The Diocese of Northern Uganda, er MU stiftet i 1961 og har 1500 medlemmer. MU er en kirkelig kvindeorganisation. Den lokale afdeling af MU ledes af en valgt bestyrelse, men hører under DNU, der har biskoppen som øverste ansvarlige. Alle beslutninger vedr. MU s arbejde tages af bestyrelsen, men under ansvar overfor DNU. MU driver WDC, som også har sin egen bestyrelse, der varetager den daglige drift af centret. Organisationens relation til det kommende projekts målgrupper eller deltagere. Projektets primære målgruppe er nuværende og tidligere elever på WDC. MU grundlagde WDC i Oprindelig var det tænkt som et uddannelsessted for sekretærer og fungerede som sådan i nogle år. Pga. krigen måtte centret nedlægges og åbnede igen i 2003 som et uddannelsessted indenfor skrædderfag. MU har således drevet WDC siden 2003 og ca. 230 unge kvinder har gennemført den 1-årige skrædderuddannelse på centret. Desuden er eleverne på WDC støttet af deres lokale afdelinger af MU, både under deres uddannelse på WDC og når de kommer tilbage til lokalområdet efter endt uddannelse. I det påtænkte projekt vil netværksgrupperne, som består af tidligere elever fra WDC, således indgå i et samarbejde med deres lokale afdelinger af MU. Organisationens tidligere erfaringer og kapacitet i forhold til gennemførelsen af netop dette projekt (fx lokalkendskab, sektorfaglig viden, langvarig relation til interessenter o. lign.) PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 4

5 MU s væsentligste erfaring med udviklingsprojektarbejde er Women Development Center, som de har drevet siden 2003, og det nuværende projekt, som de har gennemført i samarbejde med DUFA. Ude i lokalområderne driver MU mindre projekter, bl.a. Model Homes, hvor de underviser kvinderne i husholdning, børnepasning, sundhed og hygiejne. DNU har gennemført en lang række udviklingsprojekter, bl.a.: (DAP) Development Activity Program, Office for Development Assistance (OFDA) SMOWAC (Social Mobilization of Women affected by conflict), GEEFI (Global food Education initiation) Emanuel International, Peace Child Project, HPI[Heifer project International] Feed the Hungry Children, Clergy development forum, Peace and reconciliation, HIV/AIDS awareness, Hvis der er tale om en skrøbelig situation: Beskriv den lokale parters erfaringer med at arbejde i konfliktfyldte eller skrøbelige situationer. De ovennævnte projekter er gennemført under den 22 år lange konflikt i området, ligesom Mothers Union under konflikten har arbejdet for at støtte kvinder, mens disse endnu var bosiddende i lejrene. MU har under konflikten ydet rådgivning til kvinder, herunder former abductees, kvinder, som tidligere har været bortført af LRA. MU arbejdede desuden med at yde nødhjælp til kvinder i lejrene i form af mad, skoleudstyr mm. Desuden er DNU aktiv i Acholi Religious Leaders Peace Initiatives, ARLPI, hvor den nuværende biskop i øjeblikket er formand. ARLPI advokerer for at få regeringen og LRA til at afstå fra fjendtlige handlinger, prioritere beskyttelse af civile og engagere sig i en ændret regional tilgang, som indebærer forpligtelse til at opnå en fredelig resolution, der kan stoppe konflikten gennem dialog og uden brug af vold. Ved at bruge fredsforhandlingerne i Juba som springbræt, har ARLPI søgt at reetablere FN s deltagelse med mandat til at opfordre alle parter i konflikten mellem regeringen og LRA til kreativt at finde frem til en ikke-voldelig strategi, som kan løse konflikten. Projektkoordinatoren i Women Development Project, Rev. Willy Akena, har været direkte involveret i fredsog forsoningsarbejdet i området, bl.a. ved at advokere for en fredelig løsning på konflikten, sætte fokus på bortførelsen af børn og på voldtægt af kvinder, og ved at støtte og give stemme til de børn, som under konflikten var henvist til at leve på gaden (de såkaldte night commuters, som om natten søgte tilflugt for rebellerne i Gulu by og overnattede på busholdepladser, i kældre under hospitaler o.lign.). Rev. Akena har som en del af freds- og forsoningsarbejdet deltaget i møder med LRA og deres leder, Joseph Kony, for at opfordre dem til at fortsætte fredsforhandlingerne og frigive bortførte mennesker, og også med præsident Yoweri Museveni for at præsentere ARLPI. Rev. Akena har endvidere deltaget i arbejdet med at dokumentere situationen for befolkningen i Norduganda og medvirket i tvister om landrettigheder, som er opstået som en følge af, at befolkningen har været fordrevet fra deres jord i mere end 20 år. Med Rev. Akenas egne ord: We have been and still are a voice to the voiceless. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver DUFA har samarbejdet med MU og WDC siden I begyndelsen af samarbejdet arrangerede DUFA støttearrangementer for WDC og støttede således driften af centret, men i begrænset omfang. Siden januar 2009 har DUFA samarbejdet med MU og WDC om gennemførelsen af Women Development Project. MU s bestyrelse har haft det overordnede, herunder også det økonomiske, ansvar for centret, og har været involveret i alle større beslutninger, der vedrører driften af centret. Projektkoordinatoren, WDC s bestyrelse og ansatte har varetaget den daglige ledelse af centret og således i praksis fungeret som DUFA s samarbejdspartner i implementeringen af projektet. Imidlertid er ansvar og kompetencer mellem disse to grupper ikke klart defineret på alle områder, hvilket i nogen grad har medført vanskeligheder i samarbejdet, særligt mellem MU og WDC, men også mellem MU og DUFA. Disse vanskeligheder vil, efter vores mening, ikke overskygge muligheden for et godt samarbejde i fremtiden, men det er vigtigt, at de bliver adresseret både i det nye projekt og under forberedelsen af dette. Vi ser derfor et behov for i det påtænkte projekt at lægge vægt på organisationsopbygning, for dermed at give de forskellige grupper i organisationen mulighed for at arbejde yderligere med teambuilding, lederskab, projektstyring, afklaring af roller og ansvar etc. En væsentlig grund til, at vi ansøger om midler til en afsluttende projektformulering er, at vi, pga. tidspres under det sidste evalueringsbesøg, ikke var i stand til at sikre, at alle parter af organisationen i tilstrækkelig grad blev inddra- PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 5

6 get i planlægningen af det nye projekt. For at kunne have et frugtbart samarbejde med MU og WDC i fremtiden, finder vi det af stor vigtighed, at vi i denne fase af projektplanlægningen involverer alle parter i organisationen og desuden allerede under projektformuleringsbesøget bidrager til styrkelse af organisationen ved at iværksætte en workshop, der skal behandle emner indenfor organisationsopbygning. A.5 Forberedelsesprocessen o Hvordan idéen er opstået og udviklet. Ideen til det nye projekt er opstået og udviklet som en følge af erfaringerne fra det nuværende projekt: 1) Et af elementerne i det nuværende projekt har været at etablere netværksgrupper i lokalområderne bestående af tidligere elever fra WDC. Der er p.t. etableret 8 grupper, som endnu er i opstartsfasen. Det er dog allerede tydeligt, at disse grupper har stor betydning for kvinderne: de har et socialt netværk og føler det vigtigt at deltage i gruppens aktiviteter; i de grupper, der har etableret skrædderværksted i fællesskab, har de enkelte kvinder en højere indtjening end de kvinder, der arbejder alene; nogle af grupperne har etableret låne/spareforeninger og dette opleves af kvinderne som værende af stor betydning. Vi ser dog et stort behov for at styrke og udvikle opbygningen af dette netværk i endnu en periode. Vi ønsker at skabe et projekt, som ikke giver slip på deltagerne efter en 1-årig uddannelse, men følger dem indtil de har etableret sig i et stærkt og velfungerende fællesskab i deres lokalområde, og som støtter dem i deres arbejde med at iværksætte indkomstskabende aktiviteter indenfor deres fagområde. 2) WDC s kapacitet som uddannelsescenter er blevet væsentligt opbygget i løbet af det nuværende projekt. Alligevel mener vi, at et 2-årigt projekt (med en no-cost 6 måneders forlængelse) er for kort tid til at centret har kunnet nå sit fulde potentiale som uddannelsescenter eller opnå fuld økonomisk bæredygtighed. Der er brug for yderligere at udvikle uddannelsen på centret kvalitativt med henblik på at give kvinderne en uddannelse, der er så praktisk anvendelig som muligt, og som udruster dem til at nedsætte sig som selvstændige syersker. Vi ser derfor et behov for, at centret fortsætter sin udvikling i retning af en meget praktisk orienteret uddannelse og får et stærkere fokus på at gøre kvinderne businessorienterede. Desuden er det uddannelsen på centret, der danner grundlag for den ovennævnte opbygning af netværk, idet netværksgrupperne er baseret på, at kvinderne har gennemført den samme uddannelse. Endvidere er centret i øjeblikket i gang med at opbygge en indkomstskabende tøjproduktion, som på langt sigt kan bidrage til driften af WDC som uddannelsescenter. Der er behov for yderligere at styrke effektiviseringen af denne tøjproduktion, og desuden behov for at styrke centrets kapacitet til at yde støtte til netværksgrupperne, bl.a. ved at oprette et outreach team bestående af ansatte på centret og evt. bestyrelsesmedlemmer. Hvem der har deltaget og på hvilken måde - både den danske og den lokale partners rolle og konkrete aktiviteter? Den danske arbejdsgruppe for Women Development Project under DUFA (WDC gruppen) har i løbet af de sidste 6 måneder arbejdet med det nye projekt ud fra Logical Framework Approach i tæt samarbejde med partnerorganisationen. Den danske gruppe og partnerorganisationen har udarbejdet dele af LFA en hver for sig og i forbindelse med det afsluttende projektbesøg, foretaget af Elsebeth Højgaard fra DUFA og Lina Zedriga og Dr. David Droonyi som lokale eksterne evaluatorer, også i fællesskab. Da projektbesøget imidlertid primært var beregnet til at udføre en afsluttende evaluering af det igangværende projekt, var det ikke muligt at få tid nok til at fuldføre planlægningen af det nye projekt med inddragelse af alle parter, således at dette kunne føre til en ansøgning. o Om deltagere/målgrupper i det forventede projekt har været inddraget i planlægningen? Den primære målgruppe har bidraget væsentligt til planlægningen af det nye projekt. Der er blevet foretaget samtaler med et stort antal tidligere elever og netværksgrupper, og aktiviteterne i det nye projekt er blevet planlagt ud fra disses ønsker, behov og idéer. B. BESKRIVELSE AF DET PÅTÆNKTE PROJEKT B.1 Baggrund o Relevante geografiske, politiske, sociale og kulturelle forhold. Women Development Center ligger i Gulu by, som er centrum i Gulu og Amuru distrikter i Norduganda. Befolkningen udgøres hovedsageligt af folk fra Acholi-stammen og tæller ca. en million mennesker. PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 6

7 Borgerkrigen i det nordlige Uganda har varet siden den siddende præsident Museveni kom til magten ved et militærkup i Han væltede den tidligere præsident Tito Okello, som få måneder forinden havde væltet Præsident Milton Obote. Okello og Obote var af Lango og Acholi-afstamning og havde mange støtter i den nordlige del af landet. I løbet af Musevenis tid som præsident er forskellen mellem nord og syd vokset støt mens den sydlige del har haft voksende velstand og blandt andet nydt godt af Musevenis internationalt støttede udviklingsprojekter, er det nordlige Uganda blevet forbigået og politisk, økonomisk og socialt marginaliseret.. En reaktion mod denne marginalisering kom i slutningen af 1980 erne i form af forskellige oprørsgrupper, først og fremmest Lord s Resistance Army (LRA), der siden 1987 er blevet ledet af Joseph Kony. I løbet af 1990 erne optrappede LRA kampene mod regeringens styrker. Som et led i bekæmpelsen af oprørsgruppen oprettede regeringen i tillæg til den nationale UNDF-hær de såkaldte Local Defence Units, militser, der bestod af lokale, herunder børn, ofte uden nogen videre militær træning. LRAs modsvar blev omfattende kidnapninger af civile, især børn, der blev tvunget ind i militsen som børnesoldater. UNICEF estimerede i 2006, at omkring en tredjedel af alle drenge og en sjettedel af alle piger i området på et tidspunkt i løbet af deres liv havde været bortført. Konflikten fik enorme konsekvenser for civilbefolkningen i nord. Udover de mennesker, der selv flygtede fra kampene og slog sig ned i interimistiske lejre, blev hundredetusinder af andre tvangsforflyttet af myndighederne til såkaldte safe zones eller protected villages ; lejre etableret af regeringen, som angiveligt skulle beskytte befolkningen, og samtidig fratage LRA muligheden for at få fødevareforsyninger og mobilisere flere soldater blandt lokalbefolkningen i nord. I 2006 blev det estimeret, at op mod 95 % af befolkningen i de nordlige regioner, omkring 1,7 mil. mennesker, var internt fordrevne og bosat i omkring 200 flygtningelejre. Befolkningstætheden i lejrene var enorm i 2006 boede der i en flygtningelejr i Kitgum-regionen gennemsnitligt 1000 mennesker pr. hektar. Leveforholdene i lejrene var forfærdende, med dårlige sanitære forhold og stor sygdomsspredning som følge heraf. Infrastrukturen har været brudt sammen, skoler og hospitaler har ikke fungeret og der har været utilstrækkelig adgang til mad og medicin. Størstedelen af befolkningen, som traditionelt har været beskæftiget indenfor subsistenslandbrug, har som følge af interneringen i lejrene mistet deres levebrød. I august 2006 underskrev regeringen og LRA en våbenhvile-aftale, og der har siden fundet fredsforhandlinger sted med det formål at nå frem til en endelig fredsaftale. I løbet af denne tid er sikkerhedssituationen blevet mærkbart forbedret. LRA har trukket sig væk fra Norduganda og holder pt. til i Congo, og regeringen begyndte i 2009 at lade de internt fordrevne flytte fra lejrene og enten til mindre, midlertidige settlements, eller helt hjem. Dette har ført til, at man har været i stand til at påbegynde en genopbygning i området. Således er der de seneste år bl.a. genetableret skoler og vejnet udenfor lejrene. The International Internal Displacement Monitoring Centre vurderede i december 2010 ud fra UNHCR information, at omkring mennesker stadig bor i lejrene. De øvrige er vendt tilbage til deres hjem, men mange har behov for fortsat støtte. En endelig fredsaftale er aldrig blevet underskrevet og mange mennesker lever i frygt for, at LRA skal vende tilbage til Norduganda. o Hvilket hovedområde/sektor (fx uddannelse, landbrug, energi, fortalervirksomhed el. lign.) projektet arbejder indenfor. Hvordan er de lokale forhold inden for denne sektor? Projektet finder sted indenfor uddannelsessektoren og henvender sig til kvinder, der har begrænset eller ingen skolegang bag sig. I løbet af den 20 år lange konflikt, har tilbuddet om skolegang i IDP lejrene været af meget ringe kvalitet. Mange børn i området har enten slet ikke gået i skole eller har fået så dårlig undervisning, at de ikke er i stand til at læse og skrive. Mange børn blev holdt hjemme fra skole, fordi forældrene ikke kunne betale skolepenge eller havde brug for børnenes hjælp hjemme. Især pigernes skolegang har været prioriteret lavt. Man vurderer, at 53 % af befolkningen i Norduganda ikke kan læse og skrive, mod 35 % i resten af landet. For kvinder er tallet 67. Efter fredsforhandlingerne har der været en positiv fremgang på uddannelsesområdet, men der er behov for at tilbyde uddannelse til de voksne, som gik glip af mange års skolegang, og især at fokusere på basale færdigheder som læsning, skrivning og regning. Hvilke indsatser der gennemføres af lokale myndigheder og andre organisationer (herunder Danida) i sektoren. Der har under konflikten været en stærk tilstedeværelse af NGO ere i området, men de fleste af disse har kun arbejdet med humanitær bistand. Mens regeringen har iværksat utallige udviklingsprojekter i det øvrige Uganda, har dette ikke været muligt i Norduganda pga. den usikre situation. De lokale myndigheder arbejder nu på at forbedre skolesystemet, men der mangler uddannelsestilbud til den generation af unge, som ikke havde mulighed for at gå i skole under konflikten. Efter konflikten har mange af de humanitære organisationer trukket sig ud af området, og de organisationer, der er til stede nu, arbejder mest med at forbedre vilkår for børn. Heraf kan nævnes: Save the Children in Uganda, Norwegian Refugee Council, Echo Bravo, Acholi Education Initiative, Invisible PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 7

8 Children, The Child is Innocent, som støtter særligt begavede børn, AvSI, som støtter landmineofre, World Vision, som bl.a. støtter tidligere børnesoldater. Der er kun få organisationer, der støtter uddannelse af voksne. Heraf kan nævnes: The Norwegian Refugee Counsil, som tilbyder undervisning til voksne i praktiske fag og World Vision, som økonomisk støtter elever under praktiske uddannelser. I hele Gulu-området er der 3 skoler, der tilbyder undervisning indenfor skrædderfag: St. Monica tailoring School, Labor Youth Centre og Gulu Vocation Community School. Danida har ikke fokuseret på uddannelse i området, men på sundhed og genopbygning af vejnettet. Hvis der er tale om en skrøbelig situation: Angiv på baggrund af ovenstående, hvorfor der er tale om en skrøbelig situation. Projektet finder sted i en post-conflict situation, hvor de fleste sociale strukturer er blevet ødelagt af konflikten. Ødelæggelse af økonomiske, infrastrukturelle og uddannelsesmæssige systemer har haft alvorlige følger. Regeringen i Kampala har desuden tidligere udvist ringe ansvarlighed overfor befolkningen i nord. Selvom der nu etableres programmer på regeringens initiativ med det formål at afhjælpe fattigdommen i nord, er projekterne, som er støttet af regeringen i høj grad utilstrækkelige til at opveje følgerne af 20 års borgerkrig og generationen af unge, der gik glip af almindelig skolegang får ikke mulighed for at nyde godt af de nye skoleprojekter, der nu etableres for børn. B.2 Problemanalyse Hvilke hovedproblemer forventes indsatsen at bidrage til at løse? At kvinder, som følge af konflikten i området, har haft begrænset adgang til uddannelse og dermed er dårligt stillet socialt og økonomisk. Der er efter konflikten tiltag i gang for at forbedre skolesystemet i området, men denne indsats er overvejende rettet mod børn. Der er imidlertid en hel generation af unge, der uddannelsesmæssigt er tabt på gulvet og der er kun lidt opmærksomhed omkring dem og få tilbud til dem. Vi ønsker med dette projekt at støtte et uddannelsestilbud til kvinder af denne generation. Det er dog under gennemførelse af det nuværende projekt blevet tydeligt, at det ikke er nok at tilbyde uddannelse til kvinderne; der er behov for også at styrke deres sociale færdigheder og støtte dem, mens de etablerer sig i det samfund, som netop nu er under stærk udvikling efter at befolkningen har forladt lejrene og bosat sig i landsbyerne. Vi har gennem det igangværende projekt styrket uddannelsen på centret og påbegyndt netværksopbygningen, men der er i det kommende projekt behov for en målrettet opfølgning og styrkelse af det netværk, som kan støtte kvinderne efter endt uddannelse.. Hvad er årsagerne til problemerne (relatér gerne til B1)? Som følge af borgerkrigen i Norduganda er levevilkårene i området blevet væsentligt forringet og sociale og økonomiske strukturer er blevet ødelagt, se B1. Som én blandt mange følger heraf, har mange unge, især kvinder, som er vokset op i lejre for internt fordrevne, ikke haft adgang til skolegang eller uddannelse og har dermed ringe muligheder for at skabe en indtjening, der kan forbedre deres levevilkår. Desuden er mange af kvinderne traumatiserede af deres oplevelser under krigen og dårligt rustede til at klare sig i samfundet. Hvorledes har spørgsmål om kvinders og mænds (piger og drenges) særlige forudsætninger, roller, behov og interesser indgået i problemanalysen? Der er i særlig grad arbejdet med kvinders roller og behov i problemanalysen, da vi mener, at kvinder generelt har været ringere stillet end mænd i forhold til adgang til uddannelse, og desuden er økonomisk dårligere stillet end mænd, da de fx ikke har ret til jordbesiddelse. Vi er dog opmærksomme på, at mændene kan føle, at deres position bliver truet i takt med at deres ægtefæller bliver uddannet, og ønsker at inddrage dem i nogle af de planlagte workshops, således at udbyttet af undervisningen kommer både mænd og kvinder til gode. B.3 Indsatsens forventede målsætninger Angiv det overordnede mål med projektet (maks. 2 linjer). Projektet sigter mod at forbedre de sociale og økonomiske levevilkår for kvinder i Gulu området, som har haft begrænset eller ingen adgang til uddannelse. Angiv de konkrete mål (maks. 3), som projektet tager sigte på at indfri. PROJEKTPULJEN Afsluttende projektformulering 8

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET

1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET 1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET Titel på partnerskabsaktivitet: Navn på den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Towards Strenghtening the Civil Society Partnership with AKpartners

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forbedret indkomst og forbedrede livsvilkår på små landbrug i KIREKURA. Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest

Forbedret indkomst og forbedrede livsvilkår på små landbrug i KIREKURA. Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Forbedret

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse:

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: Den danske ansøgende organisation: Lokale partnerorganisation: e-limu Kwa Wote (Uddannelse for alle) Moyo Kwa

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Sundhedsfremme i Sierra Leone

Sundhedsfremme i Sierra Leone Sundhedsfremme i Sierra Leone Tobias Siiger Prentow 45456 Vejleder: Rashmi Singla K1, Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Anslag: 83.083 Normalsider: 34,6 Abstract Denne opgave omhandler sundhedsfremmende

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 U-landsforeningen Svalerne Af Helle Vinther Kristensen og Tommy FalkeØje Indholdsfortegnelse Resumé.. side 3 Partnere.. side 6 Nye NGOer, der har søgt om støtte.

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 1 Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania Marts 2003 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 2 Udenrigsministeriet, Danida Oktober 2002 Udgivet af:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark Årsberetning 2013 IGF-Danmark IGF Danmark Indhold Til Medlemmerne 3 Status af vores indsats 3 Aktiviteter i Indien 4 Aktiviteter for egne midler 6 Projekter i samarbejde med andre NGO er 7 Uddannelsesprojekt

Læs mere

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Formateret Projektpuljen: BILAG 10 Skema til Afsluttende rapport Partnerskabsaktivitet, Mindre udviklingsprojekt og Større udviklingsprojekt AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT

Læs mere