Studieordning Laborantuddannelsen. Institutionel del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Laborantuddannelsen. Institutionel del"

Transkript

1 Studieordning Laborantuddannelsen Institutionel del

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Tidsmæssig placering af prøverne Rammer og kriterier for uddannelsens prøver Studiestartsprøven (LAB) Prøvens form og tilrettelæggelse Prøvens indhold og formkrav Tidsmæssig placering Bedømmelsesform Anvendelse af hjælpemidler Prøvens sprog Prøvens ECTS Bedømmelseskriterier Hvis prøven ikke bestås Klage Dispensation Førsteårsprøven: Praksisprøve Forudsætninger for at gå til prøven Prøvens tilrettelæggelse Formkrav til produktet Bedømmelseskriterier Tidsmæssig placering Prøvens sprog Førsteårsprøve, skriftlig prøve... 6 Førsteårsprøvens skriftlige prøve er en selvstændig prøve og har til formål at kontrollere den studerendes tilegnelse af 1. og 2. semesters læringsmål bredt Forudsætninger for at gå til prøven Prøvens tilrettelæggelse Formkrav til skriftligt produkt Det skriftlige produkt skal afleveres til tiden, og i et læsbart format Bedømmelseskriterier Tidsmæssig placering Prøvens sprog Tredjesemesterprøven Forudsætninger for at gå til prøven Prøvens tilrettelæggelse Bedømmelseskriterier Tidsmæssig placering Prøvens sprog... 8 University College Nordjylland 0/25

3 4. Valgfri uddannelseselementer Indhold Bioteknologi ECTS-omfang Læringsmål Tidsmæssig placering Kemiteknologi ECTS-omfang Læringsmål Tidsmæssig placering Prøven i Valgfrit uddannelseselement bioteknologi Forudsætninger for at gå til prøven Prøvens tilrettelæggelse Tidsmæssig placering Prøvens sprog Prøven i valgfrit uddannelseselement Kemiteknologi Forudsætninger for at gå til prøven Prøvens tilrettelæggelse Tidsmæssig placering Prøvens sprog Praktik Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse Prøven i Praktik Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Formkrav til det skriftlige projekt Prøvens tilrettelæggelse Bedømmelseskriterier Tidsmæssig placering Prøvens sprog Det afsluttende eksamensprojekt Prøven i Det afsluttende eksamensprojekt Forudsætninger for at gå til prøven Formkrav Prøvens tilrettelæggelse Bedømmelseskriterier Tidsmæssig placering Prøvens sprog University College Nordjylland 1/25

4 7. Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet Anvendte undervisningsformer Merit for de valgfri uddannelseselementer Deltagelsespligt Kriterier for vurdering af studieaktivitet Fremmedsprog Eksamenssprog Syge- og omprøver Sygeprøve Omprøver Hjælpemidler Særlige prøvevilkår Eksamenssnyd Brug af egne og andres arbejde plagiat Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Under en prøve Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Klager over prøver og anke af afgørelser Klager over prøver Klage over eksaminationsgrundlaget mv. prøveforløbet og bedømmelsen Anke Klage over retlige forhold Dispensation Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser University College Nordjylland 2/25

5 2. Tidsmæssig placering af prøverne Oversigt over alle prøverne og de tidsmæssige placeringer Tidsmæssig placering Prøve 150 ECTS fordelt på prøverne Intern/ekstern Bedømmelse 1. semester Studiestartsprøven 0 Intern Bestået / ikke bestået 2. semester Førsteårsprøve del 1 Praksis 25 Ekstern 7-trinsskala 2. semester Førsteårsprøve del 2 Skriftlig 35 Ekstern 7-trinsskala 3. semester Tredjesemester prøve 20 Intern 7-trinsskala 3. semester Valgfagsprøve 10 Ekstern 7-trinsskala 5. semester Praktikprøve 50 Intern 7-trinsskala 5. semester Afsluttende eksamensprojekt 10 Ekstern 7-trinsskala Oplysning om tid og sted for prøverne findes på UCN LMS 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver 3.1 Studiestartsprøven (LAB) Prøvens form og tilrettelæggelse Prøven er en individuel, intern skriftlig prøve med udgangspunkt i gennemførte studieaktiviteter samt emner knyttet til introforløbet Prøvens indhold og formkrav Prøvens indhold tager udgangspunkt i undervisningen og aktiviteterne, som er afviklet i perioden fra studiestart og frem til prøvens afholdelse, og skal klarlægge, om den studerende reelt er begyndt på uddannelsen. Endvidere skal den studerende have refleksion over, hvordan han/hun fremadrettet ser sin egen indsats i forhold til at nå uddannelsens læringsmål, såvel som den studerendes individuelle mål, herunder studieparathed. Selve prøven tager udgangspunkt i den studerendes viden om de forskellige faglige elementer samt brug af fx uddannelsens forskellige it-systemer, og kendskab til relevant personale/kontaktpersoner efterprøves. Prøven gennemføres som en 2-timers skriftlig prøve Tidsmæssig placering Studiestartprøven afholdes ved afslutningen af introtemaet, dog senest to måneder efter uddannelsens start. University College Nordjylland 3/25

6 Omprøve afholdes senest tre måneder efter studiestart. Nærmere oplysning om tid og sted findes overordnet i semesterbeskrivelsen og annonceres præcist på UCN LMS Bedømmelsesform Bestået/Ikke bestået Anvendelse af hjælpemidler Egne notater, bøger og forskrifter er tilladt. Der må IKKE benyttes internetadgang på PC, tablet, telefon eller andre elektroniske medier Prøvens sprog Prøven afholdes på dansk Prøvens ECTS Prøven er ikke tillagt ECTS, og prøven optræder ikke på eksamensbeviset Bedømmelseskriterier Prøven vurderes bestået/ikke bestået ud fra en samlet vurdering af den studerendes besvarelse, som tilsammen skal modsvare beskrivelsen under Prøvens indhold og formkrav herover. Er prøven ikke bestået, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes senest tre måneder efter uddannelsens start. Den studerende har således i alt to prøveforsøg Hvis prøven ikke bestås Klage Hvis den studerende ikke består prøven ved omprøven, udskrives den studerende af uddannelsen, jf. adgangsbekendtgørelsen. Den studerende kan ikke klage over prøven Dispensation Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 3.2 Førsteårsprøven: Praksisprøve Førsteårsprøvens praksisprøve er en selvstændig prøve og har til formål at prøve den studerende i de praktiske færdigheder, der er krævet som en integreret del af de for 1. og 2. semester opstillede læringsmål. Prøvens omfang svarer til 25 ECTS. University College Nordjylland 4/25

7 3.2.1 Forudsætninger for at gå til prøven Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Den studerende skal i perioden 1. og 2. semester, frem til prøvetidspunktet, have deltaget i laboratorieundervisningen svarende til mindst 90% af den planlagte undervisning, herunder projektundervisning, instruktioner og konfrontation, jf. det gældende skema (web-untis via UCN LMS) Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en individuel praktisk prøve med mundtlig overhøring med en varighed af 105 minutter. Den studerende tildeles 24 timer før prøvens begyndelse et vilkårligt ved lodtrækning udtrukket emne/opgave inden for læringselementerne. Den studerende gennemfører opgaveløsningen i laboratoriet. Der er 90 minutter til rådighed til at arbejde med opgaven. Den studerende vil under arbejdet løbende blive bedømt af eksaminator og censor, jf. formkravene under pkt Prøven afsluttes med 10 minutters overhøring af den studerende, med afklarende spørgsmål til det gennemførte laboratoriearbejde. Der gives én samlet karakter på baggrund af den praktiske udførelse og den samlede mundtlige redegørelse for opgaveløsningen. Eksaminanden får 24 timer til forberedelse af opgaven, uden adgang til laboratorier og udstyr. Der vil være op til 6 studerende i laboratoriet ad gangen. De studerende må ikke samtale med hinanden under prøven. Der er 5 minutter til votering og karaktergivning Formkrav til produktet Den studerende skal løbende være i stand til inden for det trukne emne at demonstrere, hvordan den givne forskrift, metode eller tilsvarende anvendes til løsning af opgaven, samt kunne begrunde valg og handlinger under prøveforløbet, samt hvilken adfærd der skal udvises af hensyn til kvalitetssikring og sikkerhed. Der kan af eksaminator og censor stilles afklarende spørgsmål om dette under prøveforløbet Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven ækvivalerer læringsmål for de obligatoriske uddannelseselementer, med vægten lagt på den praktiske udførelse af: Laboratorieteknik og beregninger Mikrobiologi Kromatografiske metoder Spektrofotometriske og potentiometriske metoder Kemi og biokemi Kvalitetssikring, kommunikation og arbejdsmiljø Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. University College Nordjylland 5/25

8 3.2.5 Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af andet tema på andet semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om lodtrækningsrækkefølge findes på UCN LMS Prøvens sprog Dansk. 3.3 Førsteårsprøve, skriftlig prøve Førsteårsprøvens skriftlige prøve er en selvstændig prøve og har til formål at kontrollere den studerendes tilegnelse af 1. og 2. semesters læringsmål bredt Forudsætninger for at gå til prøven Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Den studerende skal have deltaget i den praktiske prøve Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en ekstern individuel skriftlig prøve på 4 timer. Prøvens omfang er 35 ECTS. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen Formkrav til skriftligt produkt. Det skriftlige produkt skal afleveres til tiden, og i et læsbart format Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven ækvivalerer læringsmålene for de obligatoriske uddannelseselementer, med vægten lagt på det beregningstekniske og teoretiske: Kemi og biokemi Laboratorieteknik og beregninger Fermentering, proteinoprensning og karakterisering samt immunkemi Kvalitetssikring, kommunikation og arbejdsmiljø Mikrobiologi Kromatografiske metoder Spektrofotometriske og potentiometriske metoder Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på UCN LMS Prøvens sprog Dansk. University College Nordjylland 6/25

9 3.4 Tredjesemesterprøven Forudsætninger for at gå til prøven Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Den enkelte studerende skal selvstændigt udarbejde og aflevere journaler svarende til de øvelser, der indgår i de temaer, som er tilrettelagt for hvert læringselement. Disse skal afleveres rettidigt, jf. de enkelte temabeskrivelser. Der må arbejdes i grupper i temaerne. Gruppestørrelser kan variere gennem temaerne. Ikke-opfyldelse af forudsætningen betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en mundtlig intern prøve på baggrund af journalerne, som indgår i bedømmelsesgrundlaget og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 20 ECTS. Den studerende trækker ved prøvens begyndelse et spørgsmål inden for læringsmålene og får efterfølgende ca. 25 min til forberedelse af en præsentation. Den studerende skal udvælge for spørgsmålet relevante udarbejdede egne journaler og ved den efterfølgende eksamination diskutere resultaterne. Den studerende eksamineres efterfølgende i læringsmålene for det udtrukne emne. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af det præsenterede skriftlige materiale (journalerne), præstationen og den efterfølgende mundtlige eksamination. Prøven startes med, at den studerende har 5 minutter til at præsentere sit arbejde. Der afsættes derefter ca. 15 min til eksamination og spørgsmål. Der afsættes i alt 50 min. pr. eksaminand inkl. votering og forberedelse Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven ækvivalerer læringsmålene for de obligatoriske uddannelseselementer: Bioteknologisk laboratoriemetodik og avancerede teknikker (10 ECTS) Kemiteknologisk laboratoriemetodik og avancerede teknikker (10 ECTS) Læringsmål fremgår af den fælles studieordning Tidsmæssig placering Prøven placeres efter andet tema på 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på UCN LMS. University College Nordjylland 7/25

10 3.4.5 Prøvens sprog Dansk. 4. Valgfri uddannelseselementer 4.1 Indhold De valgfri uddannelseselementer giver den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til uddannelsen. Uddannelsen udbyder hvert år to valgfrie uddannelseselementer, Bioteknologi og Kemiteknologi på hver 10 ECTS. 4.2 Bioteknologi I det valgfrie uddannelseselement arbejder den studerende selvstændigt eller i en gruppe på op til 2 personer, med et selvvalgt emne. Gruppen indhenter ny viden om det valgte emne. Derefter planlægges og udføres praktisk laboratoriearbejde, som afrapporteres ECTS-omfang 10 ECTS Læringsmål Viden Den studerende har: Uddybet sin viden om mikrobiologiske processer og metoder og/eller bioteknologiske og molekylærbiologiske metoder Uddybet sin viden om kvalitetssikring i det mikrobiologiske/bioteknologiske laboratorium. Viden om litteratursøgning Færdigheder Den studerende kan: Selvstændigt søge litteratur Selvstændigt tilegne sig ny relevant viden om det mikrobiologiske/bioteknologiske laboratorium Selvstændigt tilegne sig dybere færdigheder indenfor det mikrobiologiske/bioteknologiske laboratorium, der relaterer sig til ét eller flere af uddannelsens kerneområder Selvstændigt inddrage kvalitetssikring og sikkerhedsmæssige perspektiver i det mikrobiologiske/bioteknologiske laboratorium Kompetencer Den studerende kan: Afgrænse projektet Selvstændigt planlægge, kvalitetssikre og gennemføre det praktiske laboratoriearbejde inden for det mikrobiologiske/bioteknologiske laboratorium University College Nordjylland 8/25

11 4.2.3 Tidsmæssig placering Dokumentere det praktiske laboratoriearbejde Selvstændigt vurdere og afrapportere det udførte arbejde, både skriftligt i en rapport, og mundtligt i eksamenssituationen Bidrage til diskussioner i et fagligt forum Afslutningen af 3. semester. 4.3 Kemiteknologi I det valgfri uddannelseselement arbejder den studerende selvstændigt eller i en gruppe på op til 2 personer med et selvvalgt emne. Gruppen indhenter ny viden om det valgte emne. Derefter planlægges og udføres praktisk laboratoriearbejde, som afrapporteres ECTS-omfang 10 ECTS Læringsmål Viden Den studerende har: Uddybet sin viden om kemiske analyser og metoder Uddybet sin viden om kvalitetssikring i det kemiske laboratorium. Viden om litteratursøgning Færdigheder Den studerende kan; Selvstændigt søge litteratur Selvstændigt tilegne sig ny relevant viden om det kemiske laboratorium Selvstændigt tilegne sig dybere færdigheder indenfor det kemiske laboratorium der relaterer sig til ét eller flere af uddannelsens kerneområder Selvstændigt inddrage kvalitetssikring og sikkerhedsmæssige perspektiver i det kemiske laboratorium Kompetencer Den studerende kan: Afgrænse projektet Selvstændigt planlægge, kvalitetssikre og gennemføre det praktiske laboratoriearbejde inden for det kemiske laboratorium Dokumentere det praktiske laboratoriearbejde Selvstændigt vurdere og afrapportere det udførte arbejde, både skriftligt i en rapport, og mundtligt i eksamenssituationen Bidrage til diskussioner i et fagligt forum Tidsmæssig placering 3. semester. University College Nordjylland 9/25

12 4.4 Prøven i Valgfrit uddannelseselement bioteknologi Forudsætninger for at gå til prøven Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Det praktiske arbejde, der danner grundlag for den studerendes individuelle rapport, må gennemføres som gruppearbejde, med en gruppestørrelse på op til 2 studerende. Hver studerende skal aflevere én samlet skriftlig individuelt udarbejdet rapport. Formkrav til rapporten: Forside Titelblad Forord Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Metode/opgaveløsning Teori Resultater Diskussion Konklusion Evt. perspektivering Kildefortegnelse Bilag Rapporten skal afleveres rettidigt. Rapporten må maksimalt fylde 25 normalsider, eksklusive bilag, og forside. En normalside er anslag, inklusiv mellemrum Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en ekstern mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt, som indgår i bedømmelsesgrundlaget. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 10 ECTS. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Den mundtlige eksamination er på 30 minutter inkl. votering Tidsmæssig placering Prøven placeres ved afslutningen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på UCN LMS. University College Nordjylland 10/25

13 4.4.4 Prøvens sprog Dansk. 4.5 Prøven i valgfrit uddannelseselement Kemiteknologi Forudsætninger for at gå til prøven Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Det praktiske arbejde der danner grundlag for den studerendes individuelle rapport, må gennemføres som gruppearbejde, med en gruppestørrelse på op til 2 studerende. Den studerende skal individuelt aflevere én samlet skriftlig rapport. Formkrav til rapporten: Forside Titelblad Forord Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Metode/opgaveløsning Teori Resultater Diskussion Konklusion Evt. perspektivering Kildefortegnelse Bilag Rapporten skal afleveres rettidigt. Rapporten må maksimalt fylde 25 normalsider, eksklusive bilag, og forside. En normalside er anslag, inklusive mellemrum Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en ekstern mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt, som indgår i bedømmelsesgrundlaget. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 10 ECTS. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Den mundtlige eksamination er på 30 minutter inkl. votering. University College Nordjylland 11/25

14 4.5.3 Tidsmæssig placering Prøven placeres ved afslutningen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på UCN LMS Prøvens sprog Dansk. 5. Praktik 5.1 Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder 1 og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes afsluttede eksamensprojekt. Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, jf. fælles del af studieordningen, fastlægger den studerende og vejlederen/kontaktpersonen i fællesskab konkrete mål for den studerendes praktikperiode (uddannelsesplan). Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede Laborant må forventes at møde i sit første job. 5.2 Prøven i Praktik Prøvens omfang er 50 ECTS Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Gennemført praktik, svarende til 50 ECTS Praktikrapport, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på UCN LMS Ugejournaler Formkrav til det skriftlige projekt Der skal afleveres ugejournaler, svarende til det antal uger den studerende har været i praktik Praktikrapporten skal maksimum være 10 normalsider inkl. formalia (forside m.v.). Ugejournalerne udgør uanset form, bilag til rapporten En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Bilag er uden for sidebegrænsningen 1. Jf. LEP-BEK 10, stk. 2, nr. 1), 11, stk. 2, nr. 1) og 12, stk. 2, nr. 1). University College Nordjylland 12/25

15 Ikke-opfyldelse af studieaktiviteten (praktikken) eller manglende aflevering af praktikrapport, som udgør den skriftlige del af prøven, betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en intern individuel mundtlig prøve på baggrund af praktikrapporten, som indgår i bedømmelsesgrundlaget. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Prøven startes med en fremlæggelse på 10 minutter, der tager udgangspunkt i praktikopholdet, og hvordan det har bidraget til opfyldelse af de opstillede læringsmål. Derefter eksamineres 10 minutter. Der afsættes 20 minutter pr. eksaminand inkl. votering. Hvis der er særlige forhold, vedrørende transportomkostninger eller tid, der taler for, at eksamen gennemføres som videokonference, kan dette undtagelsesvist bevilges. Den studerende ansøger med skriftlig begrundelse om dette ved studievejlederen Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven ækvivalerer læringsmål for: Praktik Tidsmæssig placering Prøven placeres efter endt praktikophold. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af praktikrapport findes på UCN LMS Prøvens sprog Dansk. 6. Det afsluttende eksamensprojekt For krav til det afsluttende eksamens projekt samt læringsmål henvises til fællesdelen af studieordningen for Laborantuddannelsen. 6.1 Prøven i Det afsluttende eksamensprojekt Forudsætninger for at gå til prøven Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal opfylde formkravene til det afsluttende eksamensprojekt være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på UCN LMS University College Nordjylland 13/25

16 Ikke-korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven, betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg Formkrav Prøven kan først finde sted efter, at prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. Projektrapportens hoveddel må maksimalt have et omfang på 25 A4-normalsider, og bilagsdelen bør ikke overstige 25 sider. En A4-normalside svarer til tegn optalt uden mellemrum. Rapportens forside skal bære titlen på projektet på dansk og på engelsk (en direkte oversættelse). Hver titel må fylde maksimalt 100 typeenheder. Den studerende skal arbejde selvstændigt med projektet, og projektrapporten skal indeholde observationer fra den studerendes eget arbejde. I det omfang, andre har bidraget med observationer, skal det klart fremgå af rapporten. Rapporten skal indeholde Forside Titelblad Forord Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Metode / opgaveløsning Resultater Diskussion Konklusion Referenceliste Evt. bilag Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en ekstern mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt, som indgår i bedømmelsesgrundlaget. Prøvens omfang er 10 ECTS. Der gives én individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Projektet præsenteres af den studerende, maksimalt 15 minutter. Herefter gennemføres en mundtlig eksamination. Der afsættes i alt 40 minutter pr. eksaminand inkl. votering Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven ækvivalerer læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt, jf. bilag i til uddannelsesbekendtgørelsen, jf. den fælles del af studieordningen. University College Nordjylland 14/25

17 6.1.5 Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 5. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på UCN LMS Prøvens sprog Dansk. 7. Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet Den studerende kan efter uddannelsens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit gennemføre hvert enkelt uddannelseselement i udlandet. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 8. Anvendte undervisningsformer På laborantuddannelsen anvendes en bred vifte af undervisningsformer, som tilsammen skal understøtte ovenstående og fremme opnåelsen af de læringsmål, som er beskrevet i denne studieordning. Undervisningsformerne er baseret på Refleksiv praksislæring den fælles læringstilgang ved UCN (intranettet). Refleksiv praksislæring er baseret på den antagelse, at evne til refleksion over praksis og faglig viden er helt afgørende for at deltage i udviklingen af professionen. Refleksion sker både individuelt og sammen med andre. Læringstilgangen er baseret på en tæt kobling mellem den studerendes faglige, praktiske, sociale og personlige tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer. Læringstilgangen forbereder UCN s dimittender til at kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer, der kan kvalificere og udvikle praksis. De gennemgående undervisningsformer er dialogbaseret holdundervisning, løsning af opgaver og projektarbejde i grupper. Yderligere er der en del praksisarbejde i laboratorier. Selvstudium, individuelle opgaver og projekter, fremlæggelser i grupper og for hele holdet, tværfaglige temaforløb og meget andet anvendes også i høj grad. Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille (eller hjælpe med at opstille) klare mål for læringsaktiviteterne. Den forventede fordeling af læringsaktiviteterne fremgår af Studieaktivitetsmodellen, som findes på Intranettet både for hele uddannelsen og for de enkelte uddannelseselementer. For at fremme forståelse og refleksion i forhold til udvikling af personlige og sociale kompetencer udarbejdes en personlighedsprofil ( Insights ) for alle nye studerende. Denne profil anvendes bl.a. til diskussion af gruppeprocesser og samarbejdsformer samt af personlig læringsstil. University College Nordjylland 15/25

18 9. Merit for de valgfri uddannelseselementer Beståede valgfri uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse, såvel som ved andre uddannelser. Der søges om forhåndsmerit, hvis der ønskes merit for uddannelseselementer, som ikke udbydes af uddannelsen. 10. Deltagelsespligt For at studiets undervisningsformer kan fungere, er der deltagelsespligt, herunder aflevering/fremlæggelse af opgaver/projekter. Deltagelsespligten kan også indgå som betingelse for deltagelse i uddannelsens prøver. Desuden kan der være mødepligt til studieelementer, der indbefatter praktisk arbejde i laboratorier. Deltagelsespligt og eventuel mødepligt, der er forudsætningskrav for at deltage i prøver, fremgår under beskrivelsen af den enkelte prøve. 11. Kriterier for vurdering af studieaktivitet Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 1 år. Studieaktivitet er defineres således, at den studerende inden for de sidste 12 kalendermåneder har deltaget i mindst 2 forskellige prøver har bestået mindst 1 prøve har opfyldt sin pligt til at deltage i enhver form for aktivitet, der indgår som en del af uddannelsen, herunder i gruppearbejder, fællesprojekter, fjernundervisning mv., som det fremgår af studieordningen har afleveret, som det fremgår af studieordningen, de opgaver, rapporter, (lærings)portfolier mv., som er forudsætningskrav for deltagelse i prøverne med et redeligt indhold, herunder ikke har afleveret materiale, som andre har ophavsret til er mødt til aktiviteter med mødepligt, som det fremgår af studieordningen Ikke-opfyldelse ét eller flere kriterier i definitionen af studieaktivitet kan begrunde ophør af indskrivning. Perioder, hvor den studerende ikke har været studieaktiv på grund af orlov, barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende skal på forlangende fremskaffe dokumentation for disse forhold. Uddannelsen kan dispensere fra disse bestemmelser, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensationsansøgningen sendes til lederen af uddannelsen. Forinden indskrivning bringes til ophør, adviseres den enkelte studerende skriftligt herom. Den studerende gøres i den forbindelse opmærksom på reglerne ovenfor. I brevet til den studerende skal det fremgå, at vedkommende har 14 dage til at indsende dokumentation for, at perioder med University College Nordjylland 16/25

19 manglende studieaktivitet ved uddannelsen ikke skal medtælle, samt en frist for ansøgning om dispensation. Hvis den studerende ikke har reageret indenfor den fastsatte frist, udskrives vedkommende. Hvis den studerende anmoder om, at indskrivningen ikke bringes til ophør, har anmodningen opsættende virkning, indtil sagen er afgjort af lederen af uddannelsen. Den studerende kan klage til lederen af uddannelsen over den trufne afgørelse senest 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen har opsættende virkning. Hvis lederen fastholder afgørelsen, kan den studerende klage til Ministeriet inden for 2 uger efter modtagelse af afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Regler om de prøver, som den studerende i henhold til eksamensbekendtgørelsen skal have deltaget i inden udgangen af 2. semester og bestået inden udgangen af 2. semester, og hvor der i bekendtgørelsen for denne uddannelse er fastsat tidsfrister for gennemførelse af uddannelsen, gælder uafhængigt af reglerne 12. Fremmedsprog Hovedparten af uddannelsens undervisningsmateriale er på dansk. Dele af undervisningen kan dog foregå på engelsk. Der kræves ikke yderlige kendskab til fremmedsprog, ud over hvad adgangsbekendtgørelsen angiver Eksamenssprog Prøverne skal aflægges på forståeligt dansk. Studerende med andet modersmål end dansk kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af det afsluttede eksamensprojekt. Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. 13. Syge- og omprøver 13.1 Sygeprøve En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, får mulighed for at aflægge (syge)prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, får den studerende mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår (syge)prøven afvikles. Orientering om tid og sted for sygeprøver findes på UCN LMS. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring. Institutionen skal senest have modtaget lægeerklæring tre hverdage efter prøvens afholdelse. Studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal dokumentere, at vedkommende har været syg på den pågældende dag. Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende brugt et prøveforsøg. University College Nordjylland 17/25

20 Den studerende skal selv afholde udgiften til lægeerklæring Omprøver Ved ikke bestået prøve eller ikke fremmøde ved prøve er den studerende automatisk tilmeldt omprøve så længe der resterer prøveforsøg. Omprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår omprøve afholdes. Orientering om tid og sted for omprøver findes på UCN LMS. Uddannelsen kan dispensere fra den fortsatte tilmelding, når det er begrundet i usædvanlige forhold, herunder dokumenteret handicap. 14. Hjælpemidler Eventuelle regler for indskrænkning af brug af hjælpemidler vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte prøve. 15. Særlige prøvevilkår Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om særlige prøvevilkår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før, prøven afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludseligt opståede helbredsproblemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra fx tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. Studerende med et andet modersmål end dansk kan søge om at medbringe ordbøger til prøver, hvor ingen hjælpemidler er tilladt. Ansøgning om tilladelse til at medbringe andre hjælpemidler skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. 16. Eksamenssnyd En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp Brug af egne og andres arbejde plagiat Eksamenssnyd ved plagiering omfatter tilfælde, hvor en skriftlig opgave helt eller delvist fremtræder som produceret af eksaminanden eller eksaminanderne selv, selv om opgaven omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden, jf. institutionens krav til skriftlige arbejder omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignendes formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se, at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis University College Nordjylland 18/25

21 genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte arbejder uden iagttagelse af bestemmelserne i punkt. 1 og Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Under en prøve En eksaminand, der utvivlsomt under en prøve uretmæssigt skaffer sig hjælp eller giver en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave, eller benytter ikke tilladte hjælpemidler og En eksaminand, der under en prøve udviser forstyrrende adfærd kan af lederen af uddannelsen, eller den, som lederen af uddannelsen bemyndiger hertil, eller bedømmerne i enighed bortvises fra prøven, mens den stadig pågår. I så tilfælde vurderes berettigelsen heraf i forbindelse med den efterfølgende afgørelse. I mindre alvorlige tilfælde af forstyrrende adfærd gives først en advarsel Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget (plagiat), eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde eller dele heraf uden henvisning (plagiat) indberettes det til uddannelsen Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Udsættelse af prøven Vedrører indberetningen eksamenssnyd som plagiering i en skriftlig opgave, som er bedømmelsesgrundlag ved en senere mundtlig prøve, udsætter lederen af uddannelsen prøven, hvis det ikke er muligt at afklare forholdet inden den fastsatte prøvedato. Indberetningens form og indhold Indberetningen skal ske uden unødig forsinkelse. Med indberetningen skal følge en skriftlig fremstilling af sagen, der omfatter oplysninger, der kan identificere de indberettede personer, samt en kort redegørelse og den foreliggende dokumentation for forholdet. Er der tale om gentagelsestilfælde for én eller flere af de indberettede personer, skal dette oplyses. Ved indberetning af plagiering skal de plagierede dele markeres med tydelig henvisning til de kilder, der er plagieret fra. Den plagierede tekst skal ligeledes markeres i kildeteksten. University College Nordjylland 19/25

22 Inddragelse af eksaminanden partshøring Lederen af uddannelsen afgør, om høringen af den studerende skal ske mundtligt, skriftligt eller en kombination heraf. Ved den mundtlige partshøring indkaldes eksaminanden til en samtale til nærmere belysning af sagsforholdet med henblik på at præsentere vedkommende for dokumentationen for formodningen af eksamenssnyd og for at høre eksaminandens opfattelse. Eksaminanden har ret til at møde med en ledsager. Ved den skriftlige partshøring fremsendes dokumentationen for formodningen af eksamenssnyd med henblik på at anmode om den studerendes skriftlige opfattelse. Sanktioner over for eksamenssnyd og forstyrrende adfærd under prøven Hvis lederen af uddannelsen efter belysning af sagsforholdet får bekræftet formodningen om eksamenssnyd, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser lederen af uddannelsen eksaminanden fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde gives først en advarsel. Under skærpende omstændigheder kan lederen af uddannelsen bortvise i kortere eller længere perioder. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelser kan medføre varig bortvisning. En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at eksaminanden har brugt et prøveforsøg. Eksaminanden kan ikke deltage i syge-/omprøve, men kan først deltage i prøven ved uddannelsens næstkommende ordinære udbud af prøven. Lederen af uddannelsen kan hvor der er tale om skærpende omstændigheder beslutte, at eksaminanden skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelser kan medføre varig bortvisning. Den studerende kan ikke deltage i undervisning eller prøver i perioden, hvor bortvisningen gælder. Klage Afgørelse om at have brugt et eksamensforsøg og bortvisning på grund af eksamenssnyd er endelig og kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed. Klage over retlige spørgsmål (fx inhabilitet, høring, klagevejledning, om eksamensbekendtgørelsen er fortolket korrekt m.v.) kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser. Klagen indgives til institutionen og stiles til lederen af uddannelsen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på normalt en uge. Institutionen sender klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Klagefristen til institutionen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren, jf. eksamensbekendtgørelsens 51. University College Nordjylland 20/25

23 17. Klager over prøver og anke af afgørelser Klager over prøver Det anbefales, at eksaminanden søger vejledning hos studievejleder i forbindelse med klageprocedure og udarbejdelse af klage. Reglerne om klager over eksamen fremgår af kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen. I eksamensbekendtgørelsen skelnes mellem klager over 1. eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og/eller bedømmelsen 2. klager over retlige forhold De to former for klage behandles forskelligt Klage over eksaminationsgrundlaget mv. prøveforløbet og bedømmelsen En eksaminand kan indsende en skriftlig og begrundet klage inden for en frist af 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde over: 1. prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav 2. prøveforløbet 3. bedømmelsen Klagen kan vedrøre alle prøver, herunder skriftlige, mundtlige samt kombinationer heraf samt praktiske eller kliniske prøver. Klagen sendes til lederen af uddannelsen. Klagen forelægges straks for de oprindelige bedømmere, dvs. eksaminator og censor ved den pågældende prøve. Udtalelsen fra bedømmerne skal kunne danne grundlag for institutionens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål. Institutionen fastsætter normalt en frist på 2 uger for afgivelse af udtalelserne. Umiddelbart efter at bedømmernes udtalelse foreligger, får klageren lejlighed til at kommentere udtalelserne indenfor en frist af normalt en uge. Afgørelsen træffes af institutionen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens eventuelle kommentarer til udtalelsen. Afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og kan gå ud på 1. tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse) dog kun ved skriftlige prøver 2. tilbud om en ny prøve (omprøve) 3. at den studerende ikke får ikke medhold i klagen Besluttes det, at der skal gives tilbud om en ombedømmelse eller omprøve, udpeger lederen af uddannelsen nye bedømmere. Ombedømmelse kan alene tilbydes i skriftlige prøver, hvor der forelig- 2. Se eksamensbekendtgørelsens kap. 10: University College Nordjylland 21/25

24 17.2 Anke ger materiale til bedømmelse, da nye bedømmere ikke kan (om)bedømme en allerede afholdt mundtlig prøve, og da de oprindelige bedømmeres notater er personlige og ikke udleveres. Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal klageren informeres om, at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i lavere karakter. Den studerende skal, indenfor en frist af 2 uger efter at afgørelsen er afgivet, acceptere tilbuddet. Der er ikke mulighed for at fortryde sin accept. Hvis den studerende ikke accepterer inden for fristen, gennemføres ombedømmelse eller omprøve ikke. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter: Opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt institutionens afgørelser. Bedømmerne meddeler institutionen resultatet af ombedømmelsen vedlagt en skriftlig begrundelse og bedømmelsen. Omprøve og ombedømmelse kan resultere i lavere karakter. Hvis det besluttes at foretage en ny bedømmelse eller give tilbud om omprøve, gælder beslutningen alle eksaminander, hvis prøve lider af samme mangel som den, der klages over. Klagen skal sendes til lederen af uddannelsen senest 2 uger (14 kalenderdage) efter, bedømmelsen ved den pågældende prøve er meddelt. Hvis udløbet af fristen falder på en helligdag, er det den første hverdag derefter, som er fristudløbsdagen. Der kan dispenseres fra fristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Klageren kan indbringe institutionens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål for et ankenævn. Ankenævnets virksomhed er omfattet af forvaltningsloven, herunder om inhabilitet og tavshedspligt. Anken sendes til lederen af uddannelsen. Fristen for at anke er to uger efter eksaminanden er gjort bekendt med afgørelsen. De samme krav som ovenfor nævnt under klage (skriftlighed, begrundelse osv.) gælder også ved anke. Ankenævnet består af to beskikkede censorer, der udpeges af censorformanden, en eksamensberettiget lærer og en studerende indenfor fagområdet (uddannelsen), som begge udpeges af studielederen for uddannelsen. Ankenævnet træffer afgørelse på grundlag af det materiale, som lå til grund for institutionens afgørelse og eksaminandens begrundede anke. Ankenævnet behandler anken, og afgørelsen kan gå ud på 1. tilbud om ny bedømmelse ved nye bedømmere, dog kun ved skriftlige prøver 2. tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere eller 3. at den studerende ikke får medhold i anken Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal klageren informeres om, at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i lavere karakter. Den studerende skal, indenfor en frist af 2 uger efter at afgørelsen er afgivet, acceptere tilbuddet. Der er ikke mulighed for at fortryde sin accept. University College Nordjylland 22/25

25 Hvis den studerende ikke accepterer inden for fristen, gennemføres ombedømmelse eller omprøve ikke. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter: Opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt institutionens afgørelser. Ankenævnet skal have truffet afgørelse senest 2 måneder ved sommereksamen 3 måneder efter at anken er indgivet. Ankenævnets afgørelse er endelig, hvilket betyder, at sagen ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed for så vidt angår den faglige del af klagen Klage over retlige forhold Klage over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af bedømmerne i forbindelse med ombedømmelse eller omprøve eller ankenævnets afgørelse kan indbringes for University College Nordjylland inden for en frist af 2 uger fra den dag afgørelsen er meddelt klageren. Klage over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af institutionen efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen (fx inhabilitet, høring, om eksamensbekendtgørelsen er fortolket korrekt mv.) kan indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have mulighed for at kommentere inden for en frist på normalt en uge. Institutionen sender klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer til Styrelsen for Videregående uddannelser. Institutionen sender klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer til Styrelsen. Fristen for indgivelse af klage til institutionen er 2 uger (14 kalenderdage) fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. 18. Dispensation Institutionen kan dispensere fra reglerne, i denne institutionelle del af studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne 3, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. 19. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Denne institutionelle del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2015 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen, og for alle prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Den institutionelle del af studieordningen fra september 2014 ophæves med virkning fra den 31. august Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. september 2015, afsluttes senest 1. oktober 2015 efter den institutionelle del af studieordningen fra 1. september Det betyder, at den enkelte institution ikke kan fravige regler, som kommer fra bekendtgørelserne, fx reglen om, at praktikprøven skal vurderes efter 7-trinsskalaen, eller at alle prøver skal være bestået inden den studerende kan gå til prøve i det afsluttende eksamensprojekt. University College Nordjylland 23/25

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...0 2. Tidsmæssig placering af prøverne...1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede prøver og bedømmelse Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Fysioterapeutuddannelsen UCN Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Beskrivelse af indhold, form og afvikling af modulprøver september 2014 Tillæg til National Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktudvikling og teknisk integration Institutionsdel 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.1 Revideret september 2015 1. Indholdsfortegnelse Institutionsdel... 1 2. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del Årgang 2016-2018 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 TIDSMÆSSIG PLACERING AF PRØVERNE... 2 3 5. SEMESTERPRØVE... 2 4 6. SEMESTERPRØVE... 3 5 PRØVEN I

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktionsteknolog Institutionsdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP)

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Gældende fra januar 2016 Rammer og kriterier for modulprøver Indhold Generelt om modulprøver 3 Prøveformer 3 Skriftlige

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Digital Konceptudvikling

Digital Konceptudvikling Digital Konceptudvikling Studieordning_Institutionel del September 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tidsmæssig placering af prøverne... 3 Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.0 Revideret 20.august 2014 Side 0 af 18 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret August 2014 0 Indhold 1. Studieordningens rammer...2 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...2 1.2

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AK AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015. Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for IT teknologuddannelsen AK

Studieordning for IT teknologuddannelsen AK Studieordning for IT teknologuddannelsen AK Institutionsdel Gældende fra 1. september 2014 IT teknolog Kontaktperson Jørn Vesterdal, Uddannelseschef jove@eal.dk Revideret d. 15. oktober 2015 Indhold 1.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2015

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 20 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...

Læs mere

Studieordning E-Designer

Studieordning E-Designer Studieordning E-Designer uddannelsen IBA Kolding 1/14 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 3.1

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 3 2. Prøver i læreruddannelsen... 3 2.1. Regelgrundlag... 3 2.2. Usædvanlige forhold... 3 2.3. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker

Institutionsdel Studieordning Datamatiker Institutionsdel Studieordning Datamatiker 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science September 2016 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Institutionsdel (AK) AP Graduate in Financial Controlling Version 1 Revideret august 2016 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 4 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen

Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon - Institutionel del - Studieordning for multimediedesigner Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen I B A K o l d i n g Å l e g å d e n 2-4 6 0 0 0 K

Læs mere

Studieordning Institutionsdel

Studieordning Institutionsdel Studieordning 2015-2016 PBA i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi Bachelor s Degree Programme in Chemical and Biotechnical Technology, Food Technology and Process Technology Version 1.2 Revideret

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2016 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon Institutionel del Studieordning for multimediedesigner Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1/24 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2017 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 STUDIEORDNING, - INSTITUTIONSDEL Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel (del 2) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 12. august 2015 STUDIEORDNING,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning 2015 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning 2015 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2015 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science Version 1.1 Revideret 4. december 2014 Side 0 af 32 Indhold

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015 Professionsbachelor i Webudvikling Studieordning 2015 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 2 Uddannelsens kerneområder... 1 2.1 Kerneområdet Webudvikling (brobygning), Backend programmering...

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere