Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot."

Transkript

1 Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, tlf / November 2011 Kære Museumsvenner Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot. Endnu en gang tak til Historisk Samfund for Als og Sundeved og for den store hjælp vi fik til afvikling af temadagen. Vejret, rammerne og servicen var i top. Der skal også lyde en tak til overinspektør Peter Dragsbo, Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot for medvirken og husly samt rundvisning. Julen nærmer sig. Jeg vil derfor gerne på bestyrelsens vegne ønske alle foreninger og deres medlemmer samt samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Jens Olufsen Formand Kontingent. Kassereren er bedrøvet. På bestyrelsesmødet i november måtte han desværre meddele, at kun 17 medlemsforeninger havde betalt kontingent for Der er derfor sendt en mail ud med en erindring om betaling af kontingent. Bestyrelsen må nok gribe i egen barm og erkende, at den instruktion om betaling af kontingent, der var medlemsbrevet i juni måned kunne have været placeret mere iøjnefaldende. Der udsendes ikke længere indbetalingskort, idet bankoverførsel er langt billigere. Kontingentet indbetales på Sammenslutningens konto i Sydbank, Aabenraa: Reg. nr konto nr Mailadresser Vi skal opfordre foreningerne til at oplyse deres adresser, så vi kan benytte disse til udsendelse af meddelelser på en billig og effektiv måde. Vi satser fremover på primært at udsende breve pr. mail Meddel os, hvis foreningen har fået nyt navn og/eller kontaktadresse. Mailadresser m.v. sendes til sekretær i bestyrelsen Lillian Kristensen: Nye medlemmer Hjertelig velkommen til Museumsforeningen Lolland - Falster og Karens Mindes Venner, Grindsted, som medlemmer af Sammenslutningen. Museumsforeningen Lolland - Falster blev stiftet i 2005 med det formål at støtte Museum Lolland - Falster ved at tilknytte frivillige til arbejdet på Stiftsmuseet og Frilandsmuseet i Maribo samt skabe en lokal, folkelig opbakning omkring museets arbejde. 1

2 Foreningen bidrager til levendegørelse som beboere og håndværkere m.v. på frilandsmuseet. I 2010 sluttede foreningen sig sammen med Lolland-Falsters Amatør-Arkæologiske Forening, der nu virker som et laug i Museumsforeningen. Formand er Merete Klitgaard Andersen, som har sæde i bestyrelsen for museet. Museum Lolland - Falster så dagens lys i 2009 som en sammenlægning af Guldborgsund Museum i Nykøbing F. og Lolland - Falsters Stiftsmuseum i Maribo. Senere er Reventlow - Museet, Pederstrup ved Horslunde, kommet med. Se nærmere Karens Mindes Venner, Grindsted, er en forening, der blev stiftet i 1988 med det formål at støtte op om Museumsgården Karens Minde ved frivilligt arbejde og aktiviteter samt deltage i formidlingen af kendskabet til landbokulturen fortrinsvis i årene fra Foreningen har godt 400 medlemmer. Der ydes et betydeligt frivilligt arbejde både i det daglige og ved de mange arrangementer, der er på gården. Foreningen står for det store historiske dyrskue og veteranbilstævne, der afholdes hvert år i september. Se nærmere Formand er Elna Sørensen, som har sæde i museets bestyrelse. Billund Museum hed før kommunalreformen Grindsted Museum, men kommunens navn blev Billund Kommune, så derfor navnet. Museet omfatter museet i Grindsted, Besættelsesudstillingen i Grindsted og Museumsgården Karensminde i Morsbøl ved Grindsted. Der er således ikke noget museum i byen Billund. Det er planen, at museet skal samles ved Karensminde. Den første bygning er netop blevet indviet. Karens Mindes Venner har støttet byggeriet med 1 mio. kr. Se nærmere Velkommen til vores ny kulturminister. Uffe Elbæk blev ved valget i september valgt til folketinget for Det Radikale Venstre og blev udnævnt til kulturminister i den nye regering. Han er uddannet socialpædagog, men har i de sidste 20 år taget aktiv del i dansk kulturliv, hvor han har haft utallige tillidsposter. Han var grundlægger og leder af Frontløberne og senere rektor for iværksætteruddannelsen Kaospiloterne. Der er næppe tvivl om, at vi fået en kulturminister med en noget anden tilgang til kulturpolitikken, end vi har set i de senere år. Han har endnu ikke meldt noget ud om, hvilke politiske initiativer, han vil tage på museumsområdet og dermed hvil-ken skæbne, der skal overgå museumsudredningen. Det forlyder, at han vil tage hul på det efter nytår. Regeringens kulturpolitik Den nye regerings omfattende regeringsgrundlag er på 81 sider, hvoraf regeringens kulturpolitik fylder godt 2 sider. Af betydning for medlemmerne af Sammenslutningen er det værd at notere sig afsnittet om foreningsliv og folkeoplysning, som vi hilser velkommen. Her siges det, at det danske foreningsliv og det frivillige Danmark som sådan er en del af fundamentet for vores demokrati. Regeringen vil give det frivillige foreningsliv og folkeoplysningen frie udfoldelsesmuligheder og vil revitalisere chartret for samarbejde mellem det frivillige Danmark og det offentlige. Spændende bliver det at se, hvordan den nye kulturminister vil udmønte dette politiske mål. Det må noteres, at museerne ikke er nævnt i regeringsgrundlaget bortset fra, hvad der ligger i udsagnet om, at alle danskere skal have mulighed for at deltage i kulturlivet ikke mindst børn og unge. Det er endvidere et mål, at flere borgere kommer i kontakt med kulturelle institutioner. Der skal udarbejdes en fokuseret strategi herfor. 2

3 Museumsudredningen Som nævnt har ministeren ikke meldt noget ud om, hvad der skal ske med museumsudredningen. Kuturarvsstyrelsen foretager sig derfor ikke noget p.t. Direktøren for Kulturarvsstyrelsen Anne Mette Rahbek har dog oplyst på et møde før valget, hvor Sammenslutningens formand deltog, at KUAS går efter få opfyldt følgende: at fastholde den nuværende tilskudsstruktur til museerne at opstille faglige standarder for de arkæologiske museer, som skal formuleres sammen med det arkæologiske råd at øge de forskningsmæssige krav til de arkæologiske museer at der skal være en juridisk enhed som myndighed på det arkæologiske område, hvis museer indgår samarbejde om det arkæologiske arbejde. Er et museum ikke i stand til at opfylde standardkravene til det arkæologiske arbejde må det enten opgive den opgave eller indgå i et samarbejde med et eller flere museer eller endda vælge at fusionere. De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune - hvordan er det endt? I medlemsbrevene december 2009 og 2010 blev omtalt fusionen i 2007 mellem Holstebro Museum og Strandingsmuseet i Thorsminde, der tidligere hørte til Ringkøbing Museum. En fusion, der ikke endte lykkeligt. Samarbejdet i bestyrelsen, hvor Holstebro Museumsforening og Strandingsmuseets Venner havde sæde, gik i stykker. Efter lang tids tovtrækkeri besluttede Holstebro Byråd i 2009 at ansøge Kulturarvsstyrelsen om, at Strandingsmuseet blev selvstændigt og fik statsanerkendelse efter museumslovens 15. Ansøgningen blev afslået. Afgørelsen vakte betydelig opmærksomhed i de lokale medier. Et stort lobbyarbejde blev igangsat af Strandingsmuseets Venner, og flere MF er fra området blev involveret for at få ændret afgørelsen. Strandingsmuseet blev en brik i det politiske spil om finansloven for Dette indebar bl.a., at der skulle arbejdes for at overflytte det museale ansvar for Strandingsmuseet til Fiskeri - og Søfartsmuseet i Esbjerg. Det blev ikke til noget. De implicerede parter ville ikke være med. Holstebro Byråd har nu fundet en anden løsning, som de implicerede parter har tiltrådt. Fra 1. januar 2012 omfatter Museerne i Holstebro Kommune Holstebro Museum, Strandingsmuseet og som noget nyt også Frilandsmuseet Hjerl Hede. Der sammensættes en ny bestyrelse, hvor 3 museumsforeninger hver får en plads. Byrådet har valgt selv at udpege den nye bestyrelsesformand, som overraskende er blevet Michael Metz Mørch, København, tidligere direktør for Bikubenfonden og ambassadør og meget mere. Bestyrelsens første opgave er at ansætte en direktør som øverste leder af de 3 museer. Forløbet af denne sag er meget tankevækkende. Det har vist, at lobbyarbejde kan føre til politiske aftaler hen over natten, men ikke nødvendigvis aftaler, der kan realiseres. Vi må håbe og ønske, at de 3 fine og meget forskelligartede museer i Holstebro Kommune vil få en frugtbar fremtid. Årsmødet 2012 Årsmødet afholdes den 24. marts 2012 på Lindholm Høje Museet i Nr. Sundby, som er en afdeling af Nordjyllands Historiske Museum. Vi har taget imod et godt tilbud fra Museums- 3

4 foreningen for Hals Museum om at arrangere årsmødet på Lindholm Høje Museet. Gravpladsen på Lindholm Høje er et af Danmarks smukkeste fortidsminder fra yngre jernalder og vikingetid. På museet er der bl.a. en udstilling om vikingernes liv på Lindholm Høje. Der er endvidere café og gode lokaler til afvikling af årsmødet. Aldersdiskrimination. Af Lillian Kristensen, Næstved Museumsforening I forbindelse med de seneste års fokus på museerne med henblik på bæredygtighed lig med større museer kritisk masse og god ledelse bliver der sat mere og mere fokus på ledelse og bestyrelser med hensyn til alder og kompetencer. I Museumsudredningen står der bl. a.: Et museum bør i dag drives som en virksomhed på et højt professionelt niveau i faglig, organisatorisk og økonomisk henseende. Det stiller krav til, at museets leder og bestyrelse besidder ledelsesmæssige kompetencer. I Kulturarvsstyrelsens Kvalitetsudredning af Næstved Museum 2009 kan man bl. a. læse: Bestyrelsen er repræsentativ for ansvarsområdet i forhold til geografi, erhverv og køn. Aldersfordelingen er derimod skæv. Flertallet er i 60erne og 70erne. Museet bør overveje, om bestyrelsens aldersmæssige sammensætning sikrer, at museet er tilstrækkeligt forankret i lokalsamfundet og dermed har den nødvendige dialog med hovedtilskudsyderen. Og endelig i Kulturministeriets rapport om God ledelse i selvejende Kulturinstitutioner står der bl. a.: Det anbefales, at der i bestyrelsen er personer med den fornødne ledelsesmæssige, kultur-/kunstfaglige, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske baggrund, og at de eventuelt politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer besidder den indsigt og de kompetencer, bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. Det anbefales, at mindst halvdelen af bestyrelsen er uafhængig. For at et medlem i denne sammenhæng kan anses for uafhængig, må den pågældende ikke: Have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. Til udfærdigelse af vedtægter anbefales det bl.a. at: Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode, herunder eventuelt genvalg og eventuel aldersgrænse. Jeg synes, det er uheldigt, at man i den grad fokuserer på alder, samtidig med at man ønsker, at befolkningen skal blive længere på arbejdsmarkedet. Det store frivillige arbejde, som udføres over hele landet og som alle roser og politikerne gerne vil have mere af, udføres jo primært af 50+, for det er jo os, der har tid og ressourcer, men da gør det åbenbart ikke noget, at vi er 50+ og 60+. At museumsbestyrelsers aldersfordeling afspejler sig i aldersfordelingen af de voksne museumsbesøgende er naturligt, man har forskellig tid og behov gennem et langt arbejdsliv, og der prioriteres. Men heldigvis er børnene via bl. a. skoleformidlingsordninger og sammen med bedsteforældre hyppige museumsbesøgende, så vi kan sikkert regne med, at de fleste bliver aktive museumsbesøgende senere. At det skal være et problem, at vi ældre, der har ressourcer ( vi mister ikke vores kompetencer, fordi vi er 60+), tid og lyst til at være aktive i såvel bestyrelser som det frivillige arbejde, er urimeligt og en uværdig diskussion, som jeg må tage afstand fra, og det tror jeg heller ikke, at samfundet har råd til at miste! Som en kommentar til dette må det slås fast, at Kulturarvsstyrelsen m.fl. kan mene, hvad de vil om sammensætningen af museumsbestyrelser. Det er trods alt museernes 4

5 vedtægter, som er godkendt af vedkommende byråd, der fastlægger bestyrelsens sammensætning, og fastlægger, hvem der udpeger medlemmerne hertil. Man kan vel næppe forestille sig, at byrådene ved udpegning af medlemmer fra byrådet vil lade sig styre af andet, end hvad et flertal kan mønstre. Museumsforeninger, der trods alt har mange repræsentanter i bestyrelserne, bestemmer også suverænt, hvem der skal repræsentere foreningen. Selvfølgelig er det vigtigt, at man er klædt godt på til bestyrelsesarbejdet eller sagt på en anden måde, at kompetencerne er i orden - vel at mærke uanset alder eller køn! 30. september frivillighedsdag i frivillighedsåret Sammenslutningens temadag i Sønderborg blev afviklet på frivillighedsårets frivillighedsdag den 30. september. Det var lidt af en tilfældighed, at det faldt sammen. Det var således ganske relevant, at et par af dagens oplæg beskæftigede sig med frivillige og værdien af frivilliges arbejde for bl.a. museer. Dagen før var der et stort anlagt arrangement på Alsion i Sønderborg, hvor 12 såkaldte CSR (Corporate Social Responsbility) Awards for første gang blev uddelt. Dansk erhvervslivs store spillere var mødt op i stort tal - vel ikke mindst fordi USA's tidligere vicepræsident Al Gore også skulle tale. Som absolut eneste repræsentant for en kulturinstitution deltog Sammenslutningens formand i egenskab af næstformand for Ringkøbing - Skjern Museum sammen med museumsinspektør Per Lunde Lauridsen. Anledningen var, at Ringkøbing - Skjern Museum var blevet nomineret til prisen CSR - Voluntary, som uddeltes i anledning af frivillighedsåret som Frivillighedsrådets pris til Danmarks bedste virksomhed til at samarbejde med frivillige og deres foreninger. Der var 3 nominerede virksomheder. Desværre blev det ikke Ringkøbing - Skjern Museum, der fik statuetten. Det blev virksomheden Social Innovation House. Men ærefuldt var det som en kulturinstitution med mange frivillige at være blandt de nominerede! Temadag den 30. september 2011 på Sønderborg Slot ved sekretær i bestyrelsen Lillian Kristensen, Næstved Museumsforening Fremmødte: 41 personer repræsenterende 20 museumsforeninger. Temadagen på Sønderborg Slot startede med kaffe, brød og registrering i slottets café, hvorefter man gik over i slottets Riddersal, hvor temadagen skulle afholdes. Der var velkomst ved bestyrelsesformand for Historisk Samfund for Als og Sundeved Lorenz Christensen. Foreningen blev stiftet i 1908, og han fortalte lidt om slottets historie og den nye udstilling på Sønderborg Slot om 1. verdenskrig. Derefter var der velkomst ved formanden for Sammenslutningen, Jens Olufsen, som påpegede, at det var årets frivillighedsdag i frivillighedsåret 2011, så meget apropos at vi (museumsforeningerne) repræsenterer det frivillige arbejde, som også er dagens tema: Hvordan yder vi det bedste for museerne som venner, støtter og frivillige. Derefter første oplæg af Lorenz Christensen som har været formand for foreningen i 20 år, og han kunne fortælle, at presseomtale om museum Sønderjylland manglede man aldrig på grund af den store interesse for historien om de Sydslesvigske krige, bevarelsen af danskheden og Istedløven, så der var fokus på museet. Museumsforeningen tæller ca medlemmer, og det koster 200 kr. for et medlemskab. Hvert år udgives en bog, som er gratis for medlemmerne. Der arrangeres udflugter såvel syd som nord for grænsen og længere ture til f.eks. Berlin og sydengland, og der afholdes 3 5 foredrag om året. Generalforsamlingen, hvor der altid er forskellig underholdning, udlodning af bøger og 5

6 kaffe med lagkage, samler personer. Bestyrelsen er forpligtet til at tegne nye medlemmer, så medlemstallet kan holdes på trods af den relativt store afgang på grund af høj medlemsalder. Historiefortællingen er vigtig, sagde Lorenz Christensen, hvem ejer/fortæller historien, en sag har mere end to sider, og det er mest ærligt at fortælle alle sider af en sag. Historien om de tyske flygtninge og Hitler skal også fortælles. Næste oplægsholder, overinspektør Peter Dragsbo, Sønderborg Slot, fortalte om sit samarbejde med græsrødderne og venneforeninger fra sin tid på Esbjerg Museum og nu på Museum Sønderjylland, hvor der i 2005 er vedtaget en 3. model med 7 fagområder og 7 afdelinger og 19 forskellige udstillingssteder. Fusioner skal forberedes, hvad handler det om, alle skal være med, hvad er det nye? Hvad får vi? Den forståelse skal være med, og man skal være indstillet på at dele og give til andre. Det er de små museer, som har mest glæde af en fusion. De store kan godt klare sig selv. Professionelle bestyrelser Græsrødder? Det er de ansatte, der er professionelle, de andre, vennerne og græsrødderne er professionelle på hvert deres gebet incl. de udpegede byrådsmedlemmer. Professionelle bestyrelser uden repræsentation af museumsforeningerne vil godt kunne fungere. De sønderjyske kommuner har den afgørende beslutning og medejerskab og det er godt. Troen på brugerundersøgelse som laves af bl. a. KUAS er for udbredt. Brugerundersøgelser kan ikke vise, hvad vi har brug for? Brugerundersøgelser viser kun, hvad man fik, og hvad man syntes om og ikke hvad vi mangler eller det uventede, afsluttede Peter Dragsbo sit oplæg med. Tredje oplægsholder frivilligkoordinator museumsinspektør Per Lunde Lauridsen, Ringkøbing-Skjern Museum, kunne fortælle meget om sine erfaringer med det frivillige arbejde på sit museum. Brugen af frivillige sætter fokus på de imaginære ting ting som ikke kan sættes på hylde, det er formidling fokus på mennesker borgerinddragelse. Det er samarbejde mellem professionelle, borgere og rødderne, det er samarbejde/dialog med lokalsamfundet. Hvad er så fordelen ved at inddrage frivillige? Det giver flere hænder, det giver flere ressourcer og flere erfaringer fra lokalsamfundet, det sociale netværk med folkelig forankring, og der kommer tilbagemeldinger. Men der er også ulemper ved brug af frivillige, hvem gør hvad hvornår, der kan opstå magtforskydninger, ejerskabsforholdet kan både være positivt og negativt, der kan være forskellige motiver og mål, som kan være svært at nå, hvis man ikke er enige. Det tager tid at arbejde med frivillige, og man skal behandle hinanden ordentligt, være diplomatisk, hvad alle ikke er. Frivillige pynter på virkeligheden (de manglende ressourcer). Det er en fordel med frivillige, men det er ikke gratis. På Ringkøbing-Skjern museum har man udarbejdet en frivillighedspolitik, så alle ved, hvad de går ind til efter WFFM s etiske retningslinier for museumsvenner og frivillige. Mange frivillige i dag er i høj grad veluddannede, så der er mange kompetencer at drage nytte af. Inspireret af middelalderen har man inddelt de frivillige i museumslav med en oldermand som ansvarlig for det enkelte lav, og alle underskriver en lavsaftale, det sidste af hensyn til forsikringen. Der er lavet en folder om det frivillige arbejde og interesserede kan komme på et kursus og lære om museet. Nye roller for frivillige, at de skal være ambassadører for museet og ikke nødvendigvis deltage i det praktiske arbejde. Museet har 44 ansatte, 14 afdelinger og har ca. 350 arbejdende frivillige. Der afholdes en årlig fest for de frivillige. 6

7 kulturelle institutioner. Der skal Efter 3 inspirerende indlæg gik det over gårdspladsen til slotscaféen til en velfortjent frokost. Formand for Vesthimmerlands Museumsforening Hardy Jensen, som kommer fra et lille ikke fusioneret museum, forsatte med sine erfaringer om venner og frivillige på museerne. Det skal være sjovt at være frivillig glæden som drivkraft man skal trække på hinandens viden og kompetence man skal vise gensidig respekt. Frivillige er praktiske hjælpere, er forfattere til artikler, bl. a. til årbogen, bruges til registrering og kundebetjening, og der laves et undervisningsforløb af frivillige lærere til undervisning/formidling af børn og unge. Vesthimmerland har igangsat et projekt på 2 1/2 år hvor 2 vejledere sidder i receptionen og taler med de besøgende og indsamler fortællinger om bygninger, arbejdspladser m.m. for at bevare minder fra gamle dage, som skal formidles ved foredrag og film. Der er en voksende tilgang af frivillige, og man kan være frivillig på mange måder, og det har givet øget tilslutning til museets arrangementer. Sidste oplægsholder kulturdirektør John Frederiksen, Center for Kultur, Sønderborg Kommune, havde et bredere erfaringsgrundlag fra sit arbejde med brug af frivillige i kommune. Han stillede spørgsmålene: hvorfor gør vi det? Hvorfor have frivillige? Og svarede: fordi de hjælper os og vi hjælper dem, de føler sig nyttige. F. eks. de studerende som laver oversættelsesarbejde for at få mere viden, det er studierelevant. Frivillige fra de mange organisationer gør arbejdet for at støtte såvel egne som organisationens interesser. Sønderborg Hus har en støtteforening til musik. Graffitimalere inddrages, så de benytter de anviste malersteder. Frivillige giver kulturel kommunikation, kulturel diversitet og tilgodeser marginaliserede brugere. Kommunen har stor glæde af det frivillige arbejde. Hvad skal kommunen/vi så gøre for de frivillige? Skabe gode rammer og motivere de frivillige, og udfordringen er, at vi ikke kan stille krav! Et udsagn: Frivillige i Danmark er Tordenskjolds soldater! Der blev stillet mange opklarende spørgsmål undervejs til de enkelte oplægsholdere, men også et enkelt til formanden for Sammenslutningen: Hvordan får man frivillige i gang med arbejdet, skal museet/bestyrelsen give lov? Formand Jens Olufsen svarede: Det er bestyrelsens beslutning, om man vil have frivillige, og nogle museer vil ikke - de må være ressourcestærke! Det er museets ansvar, at også de frivillige er forsikret. Det kan gøres ved en samlet timeopgørelse for det frivillige arbejde, og alle frivillige bør underskrive en frivillighedskontrakt. Efter debatten afsluttede formanden med at oplæse WFFM s retningslinier for frivillige og venner af museer og fortsatte, at ved fusioner bliver venneforeningerne hæftet af bestyrelserne rundt om i landet, og han arbejder for på sit museum, at der kun skal være en venneforening på sigt. Formanden afsluttede dagen med en stor tak til arrangørerne og de fremmødte for en god og udbytterig dag. Derefter var der rundvisning på Sønderborg ved museumsleder Peter Dragsbo 7

8 8

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars.

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, tlf.97323793/61790008. E-mail: j.olufsen@email.dk www.sammus.dk December 2010 Kære Museumsvenner Hermed

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner

December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark www.sammus.dk Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, 9732 3793/6971 0008 j.olufsen@mail.dk Til medlemmerne December 2008 Kære Museumsvenner

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

21 okt 11 J. nr. 51. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

21 okt 11 J. nr. 51. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 21 okt 11 J. nr. 51 Emne Bestyrelsesmøde Dato 13. oktober 2011 Sted ODM, Vartov Deltagere Lise Ræder Knudsen, Henrik Sell, Frank Allan Rasmussen, Ole Nielsen, Anne Bjerrekær, Dagmar Warming, Berit Anne

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere