Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot."

Transkript

1 Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, tlf / November 2011 Kære Museumsvenner Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot. Endnu en gang tak til Historisk Samfund for Als og Sundeved og for den store hjælp vi fik til afvikling af temadagen. Vejret, rammerne og servicen var i top. Der skal også lyde en tak til overinspektør Peter Dragsbo, Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot for medvirken og husly samt rundvisning. Julen nærmer sig. Jeg vil derfor gerne på bestyrelsens vegne ønske alle foreninger og deres medlemmer samt samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Jens Olufsen Formand Kontingent. Kassereren er bedrøvet. På bestyrelsesmødet i november måtte han desværre meddele, at kun 17 medlemsforeninger havde betalt kontingent for Der er derfor sendt en mail ud med en erindring om betaling af kontingent. Bestyrelsen må nok gribe i egen barm og erkende, at den instruktion om betaling af kontingent, der var medlemsbrevet i juni måned kunne have været placeret mere iøjnefaldende. Der udsendes ikke længere indbetalingskort, idet bankoverførsel er langt billigere. Kontingentet indbetales på Sammenslutningens konto i Sydbank, Aabenraa: Reg. nr konto nr Mailadresser Vi skal opfordre foreningerne til at oplyse deres adresser, så vi kan benytte disse til udsendelse af meddelelser på en billig og effektiv måde. Vi satser fremover på primært at udsende breve pr. mail Meddel os, hvis foreningen har fået nyt navn og/eller kontaktadresse. Mailadresser m.v. sendes til sekretær i bestyrelsen Lillian Kristensen: Nye medlemmer Hjertelig velkommen til Museumsforeningen Lolland - Falster og Karens Mindes Venner, Grindsted, som medlemmer af Sammenslutningen. Museumsforeningen Lolland - Falster blev stiftet i 2005 med det formål at støtte Museum Lolland - Falster ved at tilknytte frivillige til arbejdet på Stiftsmuseet og Frilandsmuseet i Maribo samt skabe en lokal, folkelig opbakning omkring museets arbejde. 1

2 Foreningen bidrager til levendegørelse som beboere og håndværkere m.v. på frilandsmuseet. I 2010 sluttede foreningen sig sammen med Lolland-Falsters Amatør-Arkæologiske Forening, der nu virker som et laug i Museumsforeningen. Formand er Merete Klitgaard Andersen, som har sæde i bestyrelsen for museet. Museum Lolland - Falster så dagens lys i 2009 som en sammenlægning af Guldborgsund Museum i Nykøbing F. og Lolland - Falsters Stiftsmuseum i Maribo. Senere er Reventlow - Museet, Pederstrup ved Horslunde, kommet med. Se nærmere Karens Mindes Venner, Grindsted, er en forening, der blev stiftet i 1988 med det formål at støtte op om Museumsgården Karens Minde ved frivilligt arbejde og aktiviteter samt deltage i formidlingen af kendskabet til landbokulturen fortrinsvis i årene fra Foreningen har godt 400 medlemmer. Der ydes et betydeligt frivilligt arbejde både i det daglige og ved de mange arrangementer, der er på gården. Foreningen står for det store historiske dyrskue og veteranbilstævne, der afholdes hvert år i september. Se nærmere Formand er Elna Sørensen, som har sæde i museets bestyrelse. Billund Museum hed før kommunalreformen Grindsted Museum, men kommunens navn blev Billund Kommune, så derfor navnet. Museet omfatter museet i Grindsted, Besættelsesudstillingen i Grindsted og Museumsgården Karensminde i Morsbøl ved Grindsted. Der er således ikke noget museum i byen Billund. Det er planen, at museet skal samles ved Karensminde. Den første bygning er netop blevet indviet. Karens Mindes Venner har støttet byggeriet med 1 mio. kr. Se nærmere Velkommen til vores ny kulturminister. Uffe Elbæk blev ved valget i september valgt til folketinget for Det Radikale Venstre og blev udnævnt til kulturminister i den nye regering. Han er uddannet socialpædagog, men har i de sidste 20 år taget aktiv del i dansk kulturliv, hvor han har haft utallige tillidsposter. Han var grundlægger og leder af Frontløberne og senere rektor for iværksætteruddannelsen Kaospiloterne. Der er næppe tvivl om, at vi fået en kulturminister med en noget anden tilgang til kulturpolitikken, end vi har set i de senere år. Han har endnu ikke meldt noget ud om, hvilke politiske initiativer, han vil tage på museumsområdet og dermed hvil-ken skæbne, der skal overgå museumsudredningen. Det forlyder, at han vil tage hul på det efter nytår. Regeringens kulturpolitik Den nye regerings omfattende regeringsgrundlag er på 81 sider, hvoraf regeringens kulturpolitik fylder godt 2 sider. Af betydning for medlemmerne af Sammenslutningen er det værd at notere sig afsnittet om foreningsliv og folkeoplysning, som vi hilser velkommen. Her siges det, at det danske foreningsliv og det frivillige Danmark som sådan er en del af fundamentet for vores demokrati. Regeringen vil give det frivillige foreningsliv og folkeoplysningen frie udfoldelsesmuligheder og vil revitalisere chartret for samarbejde mellem det frivillige Danmark og det offentlige. Spændende bliver det at se, hvordan den nye kulturminister vil udmønte dette politiske mål. Det må noteres, at museerne ikke er nævnt i regeringsgrundlaget bortset fra, hvad der ligger i udsagnet om, at alle danskere skal have mulighed for at deltage i kulturlivet ikke mindst børn og unge. Det er endvidere et mål, at flere borgere kommer i kontakt med kulturelle institutioner. Der skal udarbejdes en fokuseret strategi herfor. 2

3 Museumsudredningen Som nævnt har ministeren ikke meldt noget ud om, hvad der skal ske med museumsudredningen. Kuturarvsstyrelsen foretager sig derfor ikke noget p.t. Direktøren for Kulturarvsstyrelsen Anne Mette Rahbek har dog oplyst på et møde før valget, hvor Sammenslutningens formand deltog, at KUAS går efter få opfyldt følgende: at fastholde den nuværende tilskudsstruktur til museerne at opstille faglige standarder for de arkæologiske museer, som skal formuleres sammen med det arkæologiske råd at øge de forskningsmæssige krav til de arkæologiske museer at der skal være en juridisk enhed som myndighed på det arkæologiske område, hvis museer indgår samarbejde om det arkæologiske arbejde. Er et museum ikke i stand til at opfylde standardkravene til det arkæologiske arbejde må det enten opgive den opgave eller indgå i et samarbejde med et eller flere museer eller endda vælge at fusionere. De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune - hvordan er det endt? I medlemsbrevene december 2009 og 2010 blev omtalt fusionen i 2007 mellem Holstebro Museum og Strandingsmuseet i Thorsminde, der tidligere hørte til Ringkøbing Museum. En fusion, der ikke endte lykkeligt. Samarbejdet i bestyrelsen, hvor Holstebro Museumsforening og Strandingsmuseets Venner havde sæde, gik i stykker. Efter lang tids tovtrækkeri besluttede Holstebro Byråd i 2009 at ansøge Kulturarvsstyrelsen om, at Strandingsmuseet blev selvstændigt og fik statsanerkendelse efter museumslovens 15. Ansøgningen blev afslået. Afgørelsen vakte betydelig opmærksomhed i de lokale medier. Et stort lobbyarbejde blev igangsat af Strandingsmuseets Venner, og flere MF er fra området blev involveret for at få ændret afgørelsen. Strandingsmuseet blev en brik i det politiske spil om finansloven for Dette indebar bl.a., at der skulle arbejdes for at overflytte det museale ansvar for Strandingsmuseet til Fiskeri - og Søfartsmuseet i Esbjerg. Det blev ikke til noget. De implicerede parter ville ikke være med. Holstebro Byråd har nu fundet en anden løsning, som de implicerede parter har tiltrådt. Fra 1. januar 2012 omfatter Museerne i Holstebro Kommune Holstebro Museum, Strandingsmuseet og som noget nyt også Frilandsmuseet Hjerl Hede. Der sammensættes en ny bestyrelse, hvor 3 museumsforeninger hver får en plads. Byrådet har valgt selv at udpege den nye bestyrelsesformand, som overraskende er blevet Michael Metz Mørch, København, tidligere direktør for Bikubenfonden og ambassadør og meget mere. Bestyrelsens første opgave er at ansætte en direktør som øverste leder af de 3 museer. Forløbet af denne sag er meget tankevækkende. Det har vist, at lobbyarbejde kan føre til politiske aftaler hen over natten, men ikke nødvendigvis aftaler, der kan realiseres. Vi må håbe og ønske, at de 3 fine og meget forskelligartede museer i Holstebro Kommune vil få en frugtbar fremtid. Årsmødet 2012 Årsmødet afholdes den 24. marts 2012 på Lindholm Høje Museet i Nr. Sundby, som er en afdeling af Nordjyllands Historiske Museum. Vi har taget imod et godt tilbud fra Museums- 3

4 foreningen for Hals Museum om at arrangere årsmødet på Lindholm Høje Museet. Gravpladsen på Lindholm Høje er et af Danmarks smukkeste fortidsminder fra yngre jernalder og vikingetid. På museet er der bl.a. en udstilling om vikingernes liv på Lindholm Høje. Der er endvidere café og gode lokaler til afvikling af årsmødet. Aldersdiskrimination. Af Lillian Kristensen, Næstved Museumsforening I forbindelse med de seneste års fokus på museerne med henblik på bæredygtighed lig med større museer kritisk masse og god ledelse bliver der sat mere og mere fokus på ledelse og bestyrelser med hensyn til alder og kompetencer. I Museumsudredningen står der bl. a.: Et museum bør i dag drives som en virksomhed på et højt professionelt niveau i faglig, organisatorisk og økonomisk henseende. Det stiller krav til, at museets leder og bestyrelse besidder ledelsesmæssige kompetencer. I Kulturarvsstyrelsens Kvalitetsudredning af Næstved Museum 2009 kan man bl. a. læse: Bestyrelsen er repræsentativ for ansvarsområdet i forhold til geografi, erhverv og køn. Aldersfordelingen er derimod skæv. Flertallet er i 60erne og 70erne. Museet bør overveje, om bestyrelsens aldersmæssige sammensætning sikrer, at museet er tilstrækkeligt forankret i lokalsamfundet og dermed har den nødvendige dialog med hovedtilskudsyderen. Og endelig i Kulturministeriets rapport om God ledelse i selvejende Kulturinstitutioner står der bl. a.: Det anbefales, at der i bestyrelsen er personer med den fornødne ledelsesmæssige, kultur-/kunstfaglige, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske baggrund, og at de eventuelt politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer besidder den indsigt og de kompetencer, bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. Det anbefales, at mindst halvdelen af bestyrelsen er uafhængig. For at et medlem i denne sammenhæng kan anses for uafhængig, må den pågældende ikke: Have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. Til udfærdigelse af vedtægter anbefales det bl.a. at: Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode, herunder eventuelt genvalg og eventuel aldersgrænse. Jeg synes, det er uheldigt, at man i den grad fokuserer på alder, samtidig med at man ønsker, at befolkningen skal blive længere på arbejdsmarkedet. Det store frivillige arbejde, som udføres over hele landet og som alle roser og politikerne gerne vil have mere af, udføres jo primært af 50+, for det er jo os, der har tid og ressourcer, men da gør det åbenbart ikke noget, at vi er 50+ og 60+. At museumsbestyrelsers aldersfordeling afspejler sig i aldersfordelingen af de voksne museumsbesøgende er naturligt, man har forskellig tid og behov gennem et langt arbejdsliv, og der prioriteres. Men heldigvis er børnene via bl. a. skoleformidlingsordninger og sammen med bedsteforældre hyppige museumsbesøgende, så vi kan sikkert regne med, at de fleste bliver aktive museumsbesøgende senere. At det skal være et problem, at vi ældre, der har ressourcer ( vi mister ikke vores kompetencer, fordi vi er 60+), tid og lyst til at være aktive i såvel bestyrelser som det frivillige arbejde, er urimeligt og en uværdig diskussion, som jeg må tage afstand fra, og det tror jeg heller ikke, at samfundet har råd til at miste! Som en kommentar til dette må det slås fast, at Kulturarvsstyrelsen m.fl. kan mene, hvad de vil om sammensætningen af museumsbestyrelser. Det er trods alt museernes 4

5 vedtægter, som er godkendt af vedkommende byråd, der fastlægger bestyrelsens sammensætning, og fastlægger, hvem der udpeger medlemmerne hertil. Man kan vel næppe forestille sig, at byrådene ved udpegning af medlemmer fra byrådet vil lade sig styre af andet, end hvad et flertal kan mønstre. Museumsforeninger, der trods alt har mange repræsentanter i bestyrelserne, bestemmer også suverænt, hvem der skal repræsentere foreningen. Selvfølgelig er det vigtigt, at man er klædt godt på til bestyrelsesarbejdet eller sagt på en anden måde, at kompetencerne er i orden - vel at mærke uanset alder eller køn! 30. september frivillighedsdag i frivillighedsåret Sammenslutningens temadag i Sønderborg blev afviklet på frivillighedsårets frivillighedsdag den 30. september. Det var lidt af en tilfældighed, at det faldt sammen. Det var således ganske relevant, at et par af dagens oplæg beskæftigede sig med frivillige og værdien af frivilliges arbejde for bl.a. museer. Dagen før var der et stort anlagt arrangement på Alsion i Sønderborg, hvor 12 såkaldte CSR (Corporate Social Responsbility) Awards for første gang blev uddelt. Dansk erhvervslivs store spillere var mødt op i stort tal - vel ikke mindst fordi USA's tidligere vicepræsident Al Gore også skulle tale. Som absolut eneste repræsentant for en kulturinstitution deltog Sammenslutningens formand i egenskab af næstformand for Ringkøbing - Skjern Museum sammen med museumsinspektør Per Lunde Lauridsen. Anledningen var, at Ringkøbing - Skjern Museum var blevet nomineret til prisen CSR - Voluntary, som uddeltes i anledning af frivillighedsåret som Frivillighedsrådets pris til Danmarks bedste virksomhed til at samarbejde med frivillige og deres foreninger. Der var 3 nominerede virksomheder. Desværre blev det ikke Ringkøbing - Skjern Museum, der fik statuetten. Det blev virksomheden Social Innovation House. Men ærefuldt var det som en kulturinstitution med mange frivillige at være blandt de nominerede! Temadag den 30. september 2011 på Sønderborg Slot ved sekretær i bestyrelsen Lillian Kristensen, Næstved Museumsforening Fremmødte: 41 personer repræsenterende 20 museumsforeninger. Temadagen på Sønderborg Slot startede med kaffe, brød og registrering i slottets café, hvorefter man gik over i slottets Riddersal, hvor temadagen skulle afholdes. Der var velkomst ved bestyrelsesformand for Historisk Samfund for Als og Sundeved Lorenz Christensen. Foreningen blev stiftet i 1908, og han fortalte lidt om slottets historie og den nye udstilling på Sønderborg Slot om 1. verdenskrig. Derefter var der velkomst ved formanden for Sammenslutningen, Jens Olufsen, som påpegede, at det var årets frivillighedsdag i frivillighedsåret 2011, så meget apropos at vi (museumsforeningerne) repræsenterer det frivillige arbejde, som også er dagens tema: Hvordan yder vi det bedste for museerne som venner, støtter og frivillige. Derefter første oplæg af Lorenz Christensen som har været formand for foreningen i 20 år, og han kunne fortælle, at presseomtale om museum Sønderjylland manglede man aldrig på grund af den store interesse for historien om de Sydslesvigske krige, bevarelsen af danskheden og Istedløven, så der var fokus på museet. Museumsforeningen tæller ca medlemmer, og det koster 200 kr. for et medlemskab. Hvert år udgives en bog, som er gratis for medlemmerne. Der arrangeres udflugter såvel syd som nord for grænsen og længere ture til f.eks. Berlin og sydengland, og der afholdes 3 5 foredrag om året. Generalforsamlingen, hvor der altid er forskellig underholdning, udlodning af bøger og 5

6 kaffe med lagkage, samler personer. Bestyrelsen er forpligtet til at tegne nye medlemmer, så medlemstallet kan holdes på trods af den relativt store afgang på grund af høj medlemsalder. Historiefortællingen er vigtig, sagde Lorenz Christensen, hvem ejer/fortæller historien, en sag har mere end to sider, og det er mest ærligt at fortælle alle sider af en sag. Historien om de tyske flygtninge og Hitler skal også fortælles. Næste oplægsholder, overinspektør Peter Dragsbo, Sønderborg Slot, fortalte om sit samarbejde med græsrødderne og venneforeninger fra sin tid på Esbjerg Museum og nu på Museum Sønderjylland, hvor der i 2005 er vedtaget en 3. model med 7 fagområder og 7 afdelinger og 19 forskellige udstillingssteder. Fusioner skal forberedes, hvad handler det om, alle skal være med, hvad er det nye? Hvad får vi? Den forståelse skal være med, og man skal være indstillet på at dele og give til andre. Det er de små museer, som har mest glæde af en fusion. De store kan godt klare sig selv. Professionelle bestyrelser Græsrødder? Det er de ansatte, der er professionelle, de andre, vennerne og græsrødderne er professionelle på hvert deres gebet incl. de udpegede byrådsmedlemmer. Professionelle bestyrelser uden repræsentation af museumsforeningerne vil godt kunne fungere. De sønderjyske kommuner har den afgørende beslutning og medejerskab og det er godt. Troen på brugerundersøgelse som laves af bl. a. KUAS er for udbredt. Brugerundersøgelser kan ikke vise, hvad vi har brug for? Brugerundersøgelser viser kun, hvad man fik, og hvad man syntes om og ikke hvad vi mangler eller det uventede, afsluttede Peter Dragsbo sit oplæg med. Tredje oplægsholder frivilligkoordinator museumsinspektør Per Lunde Lauridsen, Ringkøbing-Skjern Museum, kunne fortælle meget om sine erfaringer med det frivillige arbejde på sit museum. Brugen af frivillige sætter fokus på de imaginære ting ting som ikke kan sættes på hylde, det er formidling fokus på mennesker borgerinddragelse. Det er samarbejde mellem professionelle, borgere og rødderne, det er samarbejde/dialog med lokalsamfundet. Hvad er så fordelen ved at inddrage frivillige? Det giver flere hænder, det giver flere ressourcer og flere erfaringer fra lokalsamfundet, det sociale netværk med folkelig forankring, og der kommer tilbagemeldinger. Men der er også ulemper ved brug af frivillige, hvem gør hvad hvornår, der kan opstå magtforskydninger, ejerskabsforholdet kan både være positivt og negativt, der kan være forskellige motiver og mål, som kan være svært at nå, hvis man ikke er enige. Det tager tid at arbejde med frivillige, og man skal behandle hinanden ordentligt, være diplomatisk, hvad alle ikke er. Frivillige pynter på virkeligheden (de manglende ressourcer). Det er en fordel med frivillige, men det er ikke gratis. På Ringkøbing-Skjern museum har man udarbejdet en frivillighedspolitik, så alle ved, hvad de går ind til efter WFFM s etiske retningslinier for museumsvenner og frivillige. Mange frivillige i dag er i høj grad veluddannede, så der er mange kompetencer at drage nytte af. Inspireret af middelalderen har man inddelt de frivillige i museumslav med en oldermand som ansvarlig for det enkelte lav, og alle underskriver en lavsaftale, det sidste af hensyn til forsikringen. Der er lavet en folder om det frivillige arbejde og interesserede kan komme på et kursus og lære om museet. Nye roller for frivillige, at de skal være ambassadører for museet og ikke nødvendigvis deltage i det praktiske arbejde. Museet har 44 ansatte, 14 afdelinger og har ca. 350 arbejdende frivillige. Der afholdes en årlig fest for de frivillige. 6

7 kulturelle institutioner. Der skal Efter 3 inspirerende indlæg gik det over gårdspladsen til slotscaféen til en velfortjent frokost. Formand for Vesthimmerlands Museumsforening Hardy Jensen, som kommer fra et lille ikke fusioneret museum, forsatte med sine erfaringer om venner og frivillige på museerne. Det skal være sjovt at være frivillig glæden som drivkraft man skal trække på hinandens viden og kompetence man skal vise gensidig respekt. Frivillige er praktiske hjælpere, er forfattere til artikler, bl. a. til årbogen, bruges til registrering og kundebetjening, og der laves et undervisningsforløb af frivillige lærere til undervisning/formidling af børn og unge. Vesthimmerland har igangsat et projekt på 2 1/2 år hvor 2 vejledere sidder i receptionen og taler med de besøgende og indsamler fortællinger om bygninger, arbejdspladser m.m. for at bevare minder fra gamle dage, som skal formidles ved foredrag og film. Der er en voksende tilgang af frivillige, og man kan være frivillig på mange måder, og det har givet øget tilslutning til museets arrangementer. Sidste oplægsholder kulturdirektør John Frederiksen, Center for Kultur, Sønderborg Kommune, havde et bredere erfaringsgrundlag fra sit arbejde med brug af frivillige i kommune. Han stillede spørgsmålene: hvorfor gør vi det? Hvorfor have frivillige? Og svarede: fordi de hjælper os og vi hjælper dem, de føler sig nyttige. F. eks. de studerende som laver oversættelsesarbejde for at få mere viden, det er studierelevant. Frivillige fra de mange organisationer gør arbejdet for at støtte såvel egne som organisationens interesser. Sønderborg Hus har en støtteforening til musik. Graffitimalere inddrages, så de benytter de anviste malersteder. Frivillige giver kulturel kommunikation, kulturel diversitet og tilgodeser marginaliserede brugere. Kommunen har stor glæde af det frivillige arbejde. Hvad skal kommunen/vi så gøre for de frivillige? Skabe gode rammer og motivere de frivillige, og udfordringen er, at vi ikke kan stille krav! Et udsagn: Frivillige i Danmark er Tordenskjolds soldater! Der blev stillet mange opklarende spørgsmål undervejs til de enkelte oplægsholdere, men også et enkelt til formanden for Sammenslutningen: Hvordan får man frivillige i gang med arbejdet, skal museet/bestyrelsen give lov? Formand Jens Olufsen svarede: Det er bestyrelsens beslutning, om man vil have frivillige, og nogle museer vil ikke - de må være ressourcestærke! Det er museets ansvar, at også de frivillige er forsikret. Det kan gøres ved en samlet timeopgørelse for det frivillige arbejde, og alle frivillige bør underskrive en frivillighedskontrakt. Efter debatten afsluttede formanden med at oplæse WFFM s retningslinier for frivillige og venner af museer og fortsatte, at ved fusioner bliver venneforeningerne hæftet af bestyrelserne rundt om i landet, og han arbejder for på sit museum, at der kun skal være en venneforening på sigt. Formanden afsluttede dagen med en stor tak til arrangørerne og de fremmødte for en god og udbytterig dag. Derefter var der rundvisning på Sønderborg ved museumsleder Peter Dragsbo 7

8 8

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kulturtjenesten. Kulturtjenesten stiftes i et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Lolland Kommune er den administrerende

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN Frivilligpolitik Ringkøbing-Skjern Museum 2016 Bliv en del af den levende historie RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk 1 2 Titel: Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Udgivet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Parat til at løfte en kæmpe opgave

Parat til at løfte en kæmpe opgave Parat til at løfte en kæmpe opgave Anna-Elisabeth Jensen, souschef og arkæolog, Museum Lolland-Falster Ulla Schaltz, direktør og etnolog, Museum Lolland-Falster Det er ikke nogen hemmelighed, at Lolland-Falster

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER Vedtægter for Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Vedtægter for Den selvejende institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Navn. Institutionens navn er "RISHØJ IDRÆTSCENTER" med hjemsted i Køge Kommune.

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse: 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU 13.12.06) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst 1 Navn og hjemsted TOBAKKEN er en selvejende institution.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune.

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune. 08-1 2-2010 TILSYNET Den 1. juli 2009 rettede du på vegne af foreningen Strandingsmuseets Venner henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge kapitel VI i styrelsesloven 1 fører det statslige

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives.

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives. Bestyrelsen Referat Mødedato: 17. juni 2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Social & SundhedsSkolen, Herning, mødelokale 1 Mødenr.: 35 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern Til stede: Bestyrelsen (med stemmeret): Bestyrelsen (uden

Læs mere

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Grenaa Kunst- og Musikforening. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Foreningens formål er i tæt samarbejde

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret.

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. Vedtægter for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. 2.1 Kaffe Konkret har hjemsted i Københavns Kommune. Det kan bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner

December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark www.sammus.dk Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, 9732 3793/6971 0008 j.olufsen@mail.dk Til medlemmerne December 2008 Kære Museumsvenner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. Landsforeningen

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. Landsforeningen FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. Landsforeningen 5-11-2017 A 1 Hvem bestemmer om sammenlægningen skal finde sted? Det gør medlemmerne på SSFs årsmødet og DIS-Danmarks

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere