RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ 2014. Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær"

Transkript

1 RISIKO- RÅDGIVEREN MAJ 2014 INDHOLD Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær Borgmesterstafetten Thomas Adelskov Odsherred Kommune 4 Risikostyringsnyt Risikokulturen er i fokus 5 Markedssnyt - Flere vælger selvforsikring - Ny DNA-mærkning mod indbrud 8 Opslagstavlen

2 LEDER INDBYG SVAGHED! KALENDER 2. juni 2014 Trafik-seminar arrangeret af FDM Sjællandsringen 18. juni 2014 Erfa-møde for offentlige institutioner i Region Hovedstaden september 2014 Danske Risikorådgiveres studietur til Budapest 12. september 2014 Bestyrelsesmøde 18. september 2014 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 25. september 2014 Willis Årskonference 9. oktober 2014 Erfa-møde for kommunerne i Region Midt- og Nordjylland 30. oktober 2014 Danske Risikorådgiveres Temadag 2014 Forleden læste jeg, at ingeniører er kommet et stort skridt nærmere den ellers nærmest umulige opgave at bygge en bro over Norges dybeste fjord, Sognefjorden, der er op til 1300 meter dyb. Men et er at konstruere en bro over en sådan fjord, et andet er at gøre det på en sådan måde, at den kan modstå en eventuel påsejling. En risikoanalyse viser nemlig, at broen, der skal være 4.1 km. lang, gennemsnitligt vil blive påsejlet en gang hvert niende år af ét af de over 3000 fartøjer, der hvert år passerer det sted, hvor broen skal anlægges. Så hvad gør man, hvis, eller rettere når, dette skulle blive tilfældet? Ingeniørerne er kommet op med en særlig risikofleksibel brokonstruktion, der betyder, at det ikke vil få fatale konsekvenser, hvis en kollision skulle forekomme. Konstruktionen vil blive en rør- eller tunnelbro, hvor bilerne skal køre, bestående af 16 flydeelementer eller pontoner, som holder tunnelen oppe. Der vil være maksimalt 400 meter mellem disse pontoner. Ideen er, at udstyre broen med et svagt led (weak link), der kan fungere som en sikring, hvis et skib skulle påsejle en af broens pontoner. Det svage led er leddet mellem ponton og rør. Leddet vil i tilfælde af kollision af en vis kraft briste. Pontonen vil derefter løsne sig og drive væk, mens resten af broen fortsat vil være intakt. Man indbygger med andre ord med vilje en svaghed i konstruktionen. Udgangspunktet for ingeniørerne har været, at en kollision vil forekomme. Man vil naturligvis gøre meget for at undgå enhver form for kollision, men man erkender, at det ikke vil være muligt helt at undgå det. Derfor gør man bedst i at konstruere broen på en sådan måde, at mindst muligt skade vil forekomme, hvis eller når en kraftig kollision forekommer. Man kan altså håndtere risici ved at indbygge et svagt led! Normalt tænker vi jo på risikostyring, som noget der er stærkt, noget robust, noget der skal kunne modstå påvirkninger af næsten enhver art. Usårlighed er typisk det, som vi stræber efter. Broen over Sognefjorden er et eksempel på, at denne usårlighedstankegang ikke altid er den rigtige. Så måske vi grundigt skulle overveje hvor i vores daglige arbejde, det måtte være rigtigt at arbejde med at indbygge svage led, der begrænser skaden, når skaden indtræffer for det gør den jo almindeligvis før eller senere. Steen Nedergaard Jensen Formand Med venling hilsen 31. oktober 2014 Bestyrelsesmøde Steen Nedergaard Jensen Formand 1

3 SELVSAGT DIGITAL RISIKO FOR TAB AF NÆRVÆR ANSIGTERNE BAG KLUMMEN SELVSAGT Denne måneds pen: Hvor mange af deltagerne ved det sidste møde, du deltog i, var samtidig på Facebook eller besvarede mails på deres computer eller smartphone? De færreste kan nok svare ingen. I takt med at teknologien har gjort det muligt at være on-line overalt, er det blevet almindeligt at lade sig opdatere med de seneste nyheder eller skrive beskeder under møder eller på kurser. Nogle gange i det skjulte, andre gange helt åbenlyst. Digital multi-tasking er blevet norm. Vi er ikke længere kun til stede, dér hvor vi er. Samtidig med at vi befinder os i den fysiske og sociale ramme, som mødet eller kurset udgør, er vi mentalt til stede i andre digitale rum og deltager i alternative sociale og kommunikative processer. Processer der ofte intet har at gøre med det emne, der diskuteres, eller det sociale samspil, som foregår i det fysiske rum. Thomas Halfdan Breck Adjunkt, Professionshøjskolen Metropol Som underviser oplever man i stigende grad, at de studerende midt i en lektion bruger computer eller smartphone til sociale formål, underholdning og adspredelse, helt uden faglig relevans. Mange undervisere vælger at ignorere det. Argumentet er, at studerende på en videregående uddannelse er voksne mennesker, som selv må tage ansvar for, hvad de lærer. Synspunktet virker fornuftigt, så længe det kun handler om individet. Hver enkelt står jo til regnskab ved eksamen. Men den digitale adspredelse har konsekvenser, som rækker ud over den enkelte. Det distraherer de medstuderende og forringer dermed det kollektive udbytte. Bjørn Rothaus Direktør, Taktika At udelukke IT fra undervisningen vil være håbløst idioti. Vi skal gøre brug af de digitale muligheder for informationssøgning, formidling og nye måder at lære på. Men der er brug for et opgør med den bevidstløse afhængighed af digitale medier og nødvendigheden af at være on-line hele tiden. Analoge lommer er et nyt initiativ fra nogle studerende, som agiterer for en mere bevidst brug af digital teknologi. En brug som omfavner mulighederne, men samtidig betoner retten til at holde digitalt fri en gang imellem tage et analogt pusterum med plads til nærvær, refleksion og fordybelse. On-line samfundet rummer store muligheder, men også risiko for tab af nærvær. Lad os kræve nærværet tilbage ved at indføre analoge lommer under møder, kurser og i undervisningen. Aftalte perioder hvor alle går off-line. Gevinsten er til at få øje på: Bedre møder, mere interessante kurser og mere inspirerende undervisning. Hans Ravnkjær Larsen Partner, Cheche 2

4 BORGMESTERSTAFETTEN THOMAS ADELSKOV, BORGMESTER, ODSHERRED KOMMUNE Borgmester Thomas Adelskov har overtaget depechen fra Københavns Kommunes overborgmester, Frank Jensen. Her fortæller han, hvilke udfordringer Odsherred Kommune står overfor lige nu og i fremtiden. - Thomas Adelskov, hvilke tre væsentlige og helt konkrete og jordnære risici står Odsherred Kommune overfor lige nu? Thomas Adelskov: Thomas Adelskov ønsker at give depechen videre til borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune. Vi håber, han tager imod den. 1. Klimaforandringerne er en af de helt væsentlige og presente risici, som jeg tror de fleste kommuner arbejder med. I Odsherred gav stormen Bodil kommunen en række udfordringer idet både private grundejere og kommunen blev ramt af oversvømmelser. Flere sommerhusområder blev oversvømmet og ikke mindst havnene omkring Sjællands Odde var hårdt ramt. Da stormen ramte var kommunen i samarbejde med en række grundejere gået i gang med at sikre kysterne med diger. Men da stormen var så kraftig og arbejdet med digerne ikke færdiggjort, blev disse også oversvømmet og ødelagt. 2. Derudover har vi et stort arbejde med at sikre borgerne og sommerhusejerne mod brand i tørkesæsonen. Odsherred Kommune er landets største sommerhusområde; om vinteren bor her ca borgere og om sommeren stiger dette antal til indbyggere/turister. Brand er den store risiko i sommerhusområderne, så vi arbejder specielt på at sikre disse områder. 3. I 2009 blev Odsherred Kommune selvforsikret på en række områder, hvilket betyder at vi bruger mange ressourcer på at forebygge og minimere skader. Vi arbejder på at sikre kommunens bygninger mod brand og er ved at få opsat ABA-anlæg på alle kommunens institutioner. Vi forsøger også at hindre hærværk ved hjælp af forskellige tiltag. - Hvad vurderer du bliver de største konkrete fremtidige risici i Odsherred Kommune? Klimaforandringer bliver helt klart den største udfordring. Vind og vejr kan forårsage store skader på kommunens bygninger, så det er vigtigt at vi tænker fremad og sikrer os mod skybrud og storme. I Odsherred Kommune arbejder vi også med at reducerer vores CO2-forbrug, og vi er foran i vores CO2 regnskab, men gør stadig meget for at finde alternativer til gængse sprøjtemidler og anden gift, vi bruger i naturen. Vi har flere forsøg kørende lige pt. 3

5 RISIKOSTYRINGSNYT RISIKOKULTUREN ER I FOKUS I TØNDER KOMMUNE Ved Gjensidiges konference Risikostyring i bevægelse den 22. maj var Tønder Kommune nomineret til Risikostyringsprisen 2014 og vandt! Fagchef Lars Møldrup modtog på vegne af Risikostyringsgruppen i Tønder Kommune risikostyringsprisen samt en check på kr til det videre arbejde med risikostyring i kommunen. Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere I Tønder Kommune har man siden 2011 arbejdet med RABB-besøg (Risiko, Arbejdsmiljø, Brand og Bygning), da kommunen besluttede en ny risiko- og forsikringspolitik som indebar, at en stor del af kommunens risici blev selvforsikret. Kommunen, under ledelse af fagchef Lars Møldrup, nedsatte derfor en tværgående risikostyringsgruppe, som siden har arbejdet på at sikre kommunens arbejdspladser og institutioner og udbrede kendskabet til risikostyring blandt andet ved hjælp af RABB-besøg. Et RABB-besøg er et inddragende og oplysende møde, hvor man forsøger at få et samlet risikomæssigt billede af den enkelte arbejdsplads og institution. Ved et besøg gennemgås bygningen, og man vurderer om der er forhold, som skal bringes i orden, inden de udmønter sig i store skader. Men via besøgene bliver disse forhold nu opdaget og bragt i orden. Vores selvforsikringsbudget er 18% lavere i år, og det er et udtryk for, at vi har færre skader i kommunen. Om det direkte kan relateres til RABB-besøgene er usikkert, men vi tror på, at de gør en forskel, fortæller Lars Møldrup. Alle institutioner har fået besøg inden for de første år siden projektets start i Og det lader til at risikostyringskulturen er blevet adopteret af de ansatte, for antallet af skader er faldet og institutionerne er blevet gode til at håndtere og agere på de risici, de oplever. Men i takt med den løbende udskiftning af ansatte, er det vigtigt fortsat at holde fokus på området, og det gør risikostyringsgruppen ved fortsat at komme på besøg i institutionerne. Hvis risici skal styres, er man afhængig af at få indført en risikostyringskultur, hvor medarbejdere tager ansvar. Det er også vigtigt fortløbende at holde fokus på sagen, fortæller Lars Møldrup. Der er mange fordele ved RABB-besøgene. Lars Møldrup nævner blandt andet, at man har fået nedbrudt silotanken og styrket det tværfaglige arbejde på risikostyringsområdet. Det giver også den fordel, at der er mindre administration, og den effektive tilgang til risikostyring bliver også mindre omkostningstung og resultaterne viser sig tidligere end før. Lars Møldrup får overrakt Risikostyringsprisen 2014 af Lars Kronborg fra Gjensidige Tønder Kommune deler gerne sine erfaringer med andre kommuner ligesom de også lærer af andre kommuners erfaringer med risikostyring. Det gør de blandt andet ved at deltage i netværk på tværs af kommunegrænser, hvor man netop diskuterer risikoproblematikker og udveksler erfaringer. Med Risikostyringsprisen fulgte også en check på kr , som Lars Møldrup har tænkt sig at bruge på at understøtte og sætte fokus på nogle af de risici, der ligger ud i fremtiden. Vi vil gerne forebygge skader og synliggøre vores resultater og takker for anerkendelsen af vores indsatser på området, afslutter Lars Møldrup. 4

6 MARKEDSNYT ARBEJDSULYKKER OG ØKONOMIEN VED SELVFORSIKRING Willis har mange års erfaring med rådgivning af kommuner og regioner om selvforsikring samt håndteringen af arbejdsskadesager, og vi kan konstatere, at kommunerne og regionerne opnår et pænt overskud ved at være selvforsikrede der er dog flere faktorer at tage hensyn til, når der skal vælges mellem selvforsikring eller forsikringsordning. Af Liv Lundqvist, jurist og Peter Kofoed, underdirektør Kontaktinformationer WILLIS Forsikringsservice I/S Tlf: Web: Erfaringer med arbejdsulykker og selvforsikring Mange kommuner og regioner har i dag valgt at være selvforsikrede på arbejdsulykker. Dette valg er truffet blandt andet for at undgå at binde en stor årlig præmie fast på området i form af forsikringsordninger. Willis kan efter en større analyse konstatere, at kommunerne og regionerne ofte opnår et pænt overskud ved at være selvforsikrede. Vi oplever således, at en typisk kommune fx har sparet op til procent af en periodes forsikringspræmier efter blot at have været selvforsikret i godt seks år. En økonomisk besparelse i den størrelse kan passende benyttes til at styrke kommunens eller regionens sikring og sikkerhed, og er kommunen eller regionen fortsat villig til at være selvforsikret fremover, er der mulighed for at opnå yderligere overskud set i forhold til forsikringspræmiernes størrelse i samme periode. Præventiv indsats Som selvforsikret har man gode muligheder for at sætte nødvendige risikostyringstiltag i gang blandt andet i kraft af en tættere kobling til arbejdsmiljøindsatser. På den måde kan man lettere og hurtigere få iværksat en præventiv indsats, da kommunen eller regionen har data tilgængelig med det samme. Typisk er fokus på antallet af skader, men ofte vil det være et godt supplement at se på de egentlige erstatningsudbetalinger på væsentlige skadesområder, for herigennem at skabe præventive tiltag de relevante steder - til bred gavn for både økonomi og arbejdsforhold. Ved at vælge at være selvforsikret kan man derfor hurtigere observere de positive resultater af en sådan indsats. Specielt set i forhold til en forsikringsordning hos et selskab, hvor man må afvente selskabets registrering af faldet i antallet eller af de dyre arbejdsulykker, og først herefter opleve en eventuel nedsættelse af forsikringspræmien. Økonomisk overskud men husk at holde styr på risikoen Når en kommune eller region vælger at overgå til at være selvforsikret, oplever de et stort overskud i økonomien. Willis analyse viser dog, at når man tager hensættelserne til arbejdsskadesagerne med i betragtning, så falder overskuddet mærkbart. Det er derfor vigtigt, at overskuddet ikke betragtes uden at kommunen eller regionen medtager den fremtidige risiko på de anmeldte arbejdsulykker. Selvforsikrede kommuner og regioner har derfor behov for løbende at sikre, at hensættelserne til dækning af fremtidige udbetalinger på anmeldte arbejdsskader er korrekte. De fleste afgørelser træffes først flere år efter ulykken er sket, og hensættelserne er derfor et væsentligt element til at sikre, at man er bekendt med de fremtidige udgifter i kommunen eller regionen. 5

7 Det førnævnte overskud på procent svarer i praksis ikke til mere end blot én årlig udbetaling til en større sag om tab af erhvervsevne for en gennemsnitlig dansk kommune. Man bør derfor sikre en høj kvalitet i selve sagsbehandlingsarbejdet omkring arbejdsskadesagerne for at opnå et korrekt udfald af sagerne og kvalitet i den endelige vurdering af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. En anden vigtig faktor i forhold til, at der skal være styr på risikoen er, at der kan være stor forskel på, hvor meget man sparer det ene år i forhold til det andet. Som selvforsikret bytter man i princippet en forholdsvis sikker forsikringspræmie ud med en risiko for egentlige ekstraudgifter i nogle år, mens der samtidig er mulighed for gevinster i andre år. Det kræver derfor, at man er villig til at acceptere disse udsving, og at beslutningstagerne løbende bliver orienteret om risiciene. 6

8 MARKEDSNYT NY DNA-MÆRKNING MOD INDBRUD I 2013 blev der anmeldt over indbrud i kommunale bygninger som børnehaver, skoler, plejehjem og andre offentlige bygninger*. Så mange indbrud medfører en masse besvær og drejer sig samtidig om store summer, og så er det bare rigtig ærgerligt at være selvforsikret. Af Ulrik Mak Salgschef G4S Kontaktinformationer G4S Tlf: Web: Moderne operation mærkning Det gælder om at gøre det uinteressant og besværligt for tyvene at stjæle. Og det er sværere for tyve at afsætte deres stjålne varer, hvis de er mærket. Men selvom tidligere mærkningsmetoder måske har været effektive, så har de også delvist ødelagt den mærkede genstand, enten ved en meget synlig mærkat eller ved indgravering. G4S har lige lanceret en ny type mærkning på det danske marked, som har en stor præventiv effekt, og som er usynlig for det blotte øje. Det drejer sig om DNAmærkning, som har stor succes i udlandet. I England er antallet af indbrud f.eks. faldet med op til 85%, de steder hvor der bliver skiltet med DNA-mærkning. Kort om DNA-mærkning DNA-mærkning er en unik væske, som indeholder kunstig DNA og mikrodots. Mærkningen er usynlig for det blotte øje, men kan ses i UV-belysning. Hvis politiet finder tyvekoster, kan de ved hjælp af et mikroskop identificere den unikke kode, der registreret i en database, og derved finde den rette ejermand. DNA-mærkningen er billig i forhold til tidligere mærkningsmetoder og er nem at bruge: Smør DNA-væsken på de ting, som skal mærkes Registrer tingene online, så politiet kan finde frem til den rette ejer Sæt skiltene med DNA-mærkning et synligt sted Et DNA-mærkningskit består bl.a. af unik DNA-væske og G4Sskilte med stor præventiv effekt. Kommunerne er nysgerrige Flere kommuner har allerede vist interesse for DNA-mærkningen. De er plaget af gentagne indbrud og ser DNA-mærkningen som et godt supplement til deres eksisterende sikring. De ser det som en måde at komme tyveri af it-udstyr (ipads, bærbare pc er og projektorer), musikinstrumenter, møbler, lamper og meget mere til livs på. Mærkningen ødelægger/skæmmer ikke genstandene, og sammen med skiltningen virker den præventivt. Kommunerne kan også selv identificere genstandene ved hjælp af et mikroskop, hvis der er tvivl om, hvem ejeren er. DNA-væske kan også bruges mod overfald I borgercentre, jobcentre og lign., hvor sagsbehandlerne risikerer at blive overfaldet fysisk, kan DNA-væsken også bruges præventivt. Her sprøjtes væsken på overfaldsmanden og kan ikke umiddelbart vaskes af. Så hvis politiet finder gerningsmanden, kan de koble ham direkte til hændelsen vha. den unikke kode. DNA-mærkning er usynlig for det blotte øje, men kan ses ved UV-belysning. *) Kilde: politi.dk 7

9 OPSLAGSTAVLEN RISIKOKOORDINATOR VERSION ET KURSUS I RISIKOSTYRING Clever Collaboration Group (CCG) afholder kursus om risikostyring i efteråret Målgruppe Kurset henvender sig til de risikokoordinatorer, risk managers, og andre der arbejder med risiko, som gerne vil have løftet deres kompetencer indenfor risikostyring, og vil løfte risikoarbejdet til et nyt niveau til gavn for hele organisationen. Dato Sjælland: september Jylland: september Kurset afholdes som internatkursus med start kl på dag ét, og slut kl. 16 på dag to. Tilmelding Du kan læse mere og tlmelde dig på: risikokursus eller kontakte CCG på: Verden er under konstant forandring og alting går hurtigere og hurtigere. Denne forandring er med til at komplicere styringen af og kontrollen med risici i en organisation. En god risikostyring leder til større risikobevidsthed i en virksomhed, og gode risikoanalyser er vigtige for at kunne tage kompetente beslutninger. Dette kursus giver dig den viden, du skal bruge for at forstå og opbygge en effektiv risikostyringsproces i din virksomhed. Fokus gennem kurset er at opnå en forståelse for risikostyring, hvad udbyttet er for virksomheden, samt hvordan en risikostyringsproces kan etableres. Du vil få et indgående kendskab til risikostyring, risikoanalyse, risikoappetit og risikokultur, herunder din rolle som professionel sortseer i organisationen. Kurset omhandler både den teoretiske viden om risikostyring krydret med øvelser, cases og gæstetalere. Der tages udgangspunkt i ISO og andre ledende standarder. Du får indblik i metoder til etablering af en risikostyringsproces, inklusiv styring og forankring af processen. Fokusområder Introduktion til risikostyring Risikostyringsprocessen Risikoappetit Risikotolerance Praktiske risikoanalyse-metoder og teknikker Risikorapportering Risikokultur / forankring i organisationen Opfølgning på og overvågning af risici ERM (Enterprise Risk Management) Cases Risikostyring i privat virksomhed v. risk manager fra international virksomhed - Hvordan gør en state-of-the-art risk manager risikostyring effektiv i virksomheden? Psykologien i risikostyring v. anerkendt erhvervspsykolog - Hvordan brænder jeg igennem i organisationen? Projektøkonomisk risikostyring erfaren senior projektrådgiver - Risikostyring i store projekter. 8

10 OPSLAGSTAVLEN FORSIKRINGSAKADEMIETS KURSER I ARBEJDSSKADEFORSIKRING Sådan bruger du kurserne: Kurserne tages i naturlig rækkefølge. Dog kan du springe Arbejdsskade I over, hvis du har et grundlæggende kendskab til arbejdsskadeområdet eller har nogle års erfaring indenfor dette område. Kurserne afholdes i 2014: Arbejdsskade I oktober Arbejdsskade II oktober Læs mere om kurserne på Forsikringsakademiets hjemmeside: under fanebladet kurser og seminarer Forsikringsakademiet afholder i efteråret 2014 kurser i arbejdsskade. Kan man få en arbejdsskade i sin fritid eller kan det udløse et whiplash at vende sig om efter en smuk kollega? Det er bare nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret på Forsikringsakademiets kurser i arbejdsskadeforsikring - Arbejdsskade I og Arbejdsskade II. De to kurser er udviklet i samarbejde med specialister og konsulenter fra Arbejdsskadestyrelsen, som også underviser på kurserne. De kan både give dig det teoretiske grundlag og skabe sammenhæng til den praktiske sagsbehandling ud fra deres omfattende erfaring. Er du altid dækket mens du arbejder - og er du aldrig dækket, når du har fri? Få svaret på Arbejdsskade I, hvor vi fokuserer bredt og grundlæggende. Udviklingen i ulykkesbegrebet gennemgås grundigt, og desuden kommer vi ind på erhvervssygdomme, varigt mén og behandlingsudgifter. Ikke alle tjener sine penge som fodboldspilleren Messi! På Arbejdsskade II kommer vi ind på årslønsberegningen, og hvor du finder de relevante oplysninger til at beregne den. Desuden arbejder vi med, hvad der indgår i skøn af tabet og de forskellige elementer der indgår i "skønnet", som f.eks. skadens omfang, alder, den nuværende situation, uddannelse m.m. Fælles for kurserne er den praktiske tilgang til teorien og juraen, som gør at du får noget konkret med hjem, som du kan anvende i din hverdag. 9

11 OPSLAGSTAVELEN SÆT KRYDS I KALENDEREN Den september går Danske Risikorådgiveres studietur til Budapest, hvor vi blandt andet skal besøge en kommune i Budapest, der har udfordringer med floden Donau, vi skal besøge Grundfos, vi skal høre fra nogle af Danske Risikorådgiveres samarbejdspartnere og meget meget mere. Programmet er under udarbejdelse ARRANGEMENTSKALENDEREN Tjek hjemmesiden for nye aktiviteter, erfamøder, seminarer mv. arrangementer NY ONLINE LOVPORTAL Danske Risikorådgivere har i samarbejde med Schultz udviklet LovGuide Risikorådgiver, en online portal, som indeholder opdateret, konsolideret lovgivning og værktøjer mv. inden for områderne arbejdsmiljø, forsikring, sikring, beredskab og brandværn samt forvaltningsret. Læs mere på schultz.dk/risiko. 10

12 DANSKE RISIKORÅDGIVERE - DET ER OS, DER STILLER SPØRGSMÅLENE Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for arbejdsmiljø, forsikring og sikring ansat i offentlige og private virksomheder. Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund. Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDSPARTNERE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet!

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet! RISIKO- RÅDGIVEREN AUGUST 2013 INDHOLD 1 Leder God risikostyring er hul i hovedet! 2 4 Risikostyringsnyt Tænk logisk! - Interivew med Jesper Theilgaard Markedsnyt - Læksikring giver god nattesøvn - Koling

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Vi gør nu status over 3. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kan det betale sig? På tingskadeområdet har

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning

Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning Forsikring & Pension november 2014 Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Godt nytår og velkommen til årets første nyhedsbrev. Risikostyring er kommet på dagsordenen i den nye arbejdsmiljølov,

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3 Leder Sikkerhedsnålen Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland Markedsnyt - Fejl i offentlige udbud - Sikring er en afgørende del 5 Opslagstavlen - Del din

Læs mere

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem SEPTEMBER 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem De fleste af os trives på vores arbejdspladser. Men der er desværre også arbejdspladser, hvor ansatte oplever trusler,

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 7 Foreningsnyt. 8 Opslagstavlen JANUAR 2014. Leder

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 7 Foreningsnyt. 8 Opslagstavlen JANUAR 2014. Leder RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2014 INDHOLD 1 2 3 Leder Selvsagt Er glasset ved at vælte, eller står det bare flot? Borgmesterstafetten Winni Grosbøll Bornholms Regionskommune 4 Risikostyringsnyt Fokus på forebyggelse

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Er dine ting mærkværdige?

Er dine ting mærkværdige? Er dine ting mærkværdige? Det Kriminalpræventive Råd Mærkning giver en ekstra sikkerhed Hvis du har værdifulde ting som er svære eller umulige at erstatte, er det en god idé at mærke dem. En indbrudstyv

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3. 7 Markedsnyt. 12 Foreningsnyt JUNI 2014. Leder Depechen gives hermed videre. Selvsagt VM i optimisme

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3. 7 Markedsnyt. 12 Foreningsnyt JUNI 2014. Leder Depechen gives hermed videre. Selvsagt VM i optimisme RISIKO- RÅDGIVEREN JUNI 2014 INDHOLD 1 2 3 5 Leder Depechen gives hermed videre Selvsagt VM i optimisme Risikostyringsnyt Holdning og adfærd er vigtige egenskaber Risikostyringsnyt Beretning fra PRIMAs

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsikringskontoret gør nu status over 8. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2014 fået

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD FEBRUAR 2013. Leder Bygningen foran. Risikostyringsnyt Det banale er det basale

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD FEBRUAR 2013. Leder Bygningen foran. Risikostyringsnyt Det banale er det basale RISIKO- RÅDGIVEREN FEBRUAR 2013 INDHOLD 1 2 4 6 8 Leder Bygningen foran Risikostyringsnyt Det banale er det basale Markedsnyt Odense Kommune sikret mod skader efter lækage og sivninger Foreningsnyt Årskonference

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Borgmesterstafetten. 4 Risikostyringsnyt. 7 Markedsnyt. 12 Foreningsnyt SEPTEMBER 2014

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Borgmesterstafetten. 4 Risikostyringsnyt. 7 Markedsnyt. 12 Foreningsnyt SEPTEMBER 2014 RISIKO- RÅDGIVEREN SEPTEMBER 2014 INDHOLD 1 2 Leder Sikkerhedshjerne - en uhelbredelig sygdom? Selvsagt Tænk proaktivt overfor klimarisikoen 3 Borgmesterstafetten Søren Steen Andersen Assens Kommune 4

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Industriens egen Arbejdsskadeforsikring

Industriens egen Arbejdsskadeforsikring Industriens egen Arbejdsskadeforsikring VI HAR FULGTES AF I OVER 100 ÅR Vi har fulgtes ad i over 100 år Industriens Arbejdsskadeforsikring tilbyder en stor medlemsfordel for virksomheder, der er tilknyttet

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Certifikat i Risk Management. Et grundlæggende onlinekursus i risk management

Certifikat i Risk Management. Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Eksempler på god risk management Spredning af risici blev virksomhedens redning En spansk virksomheds hovedsæde blev ramt af

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 25 Juni 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Brabrand Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2012 Arbejdet med at nedrive og nyopføre 30 boliger ved Enggård Centret, stod på i hele 2012. Arbejdet forventes afsluttet 1.7.2013. Der blev indgået aftale med Willis

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Forsikringskontoret gør nu status over 5. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2011 har generelt været et

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber WECADEMY Forpligtende fællesskaber Copyright 2015 WECADEMY Digital læring/webinar Hvad er fordelene? Fleksibilitet læring på tværs af tid og sted Erfaringsudveksling mellem personer og grupper der ikke

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem april 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Lad mig starte med at sige tak for opbakningen til vores årskonference den 19. - 20. april på Hotel Nyborg Strand. Jeg vil

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Nyt fra foreningen. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen. arrangementer. Kære medlem November 2009 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Trods det at vi er midt i den blytunge november, er jeg faktisk en helt tilfreds mand. Jeg tillader mig at være tilfreds,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi R E F E R E N C E R Vi ønsker at bidrage til at branchen og branchens professionelle virksomheder og at ledere får den anerkendelse de fortjener. Vi har hjulpet flere hundrede forskellige virksomheder

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Indledning Budget Forsikringsmarkedet Skader i 2013 Arbejdsskader Forebyggelse Samarbejde med forsikringsmægler Forsikringspolitik under udvikling 1 Indledning Hvidovre

Læs mere

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen Læringsspillet R bust gamemasteruddannelsen Indledning På Gamemasteruddannelsen introduceres læringsspillets grundlæggende ele menter samt hvordan Gamemasteren faciliterer processen omkring læringsspillet

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Danske Risikorådgiveres Konference 2009

Danske Risikorådgiveres Konference 2009 Rapport Danske Risikorådgiveres Konference 2009 Syg, stresset eller bare pjæk? Hotel Nyborg Strand den 22. 23. april Formand Claus Løvbo bød på vegne af bestyrelsen velkommen til årets konference og glædede

Læs mere