SØVÆRN S Nr. 4 december 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØVÆRN S Nr. 4 december 2002"

Transkript

1 SØVÆRN S Orientering Nr. 4 december 2002

2 Nyt fra Redaktøren Det meste af det arbejde Flåden udfører, ses ikke af befolkningen Winston Churchill citat omskrevet til søværnsbrug. Indtil for få år siden troede mange, at gamle Sir Winston egentlig mente at sådan skulle det være. Det modsatte var og er tilfældet, for i et demokratisk samfund skal der på grundlag af så grundig oplysning, som mulig kunne være diskussion om hvorledes skatteborgernes penge bruges også om alt, hvad journalister kan finde af store og små ting. Det er vigtigt hele tiden at være fremme i folkets bevidsthed og dermed de folkevalgte politikeres. Alle ved, at statens budget hele tiden må gennemgås for alt hvad, der kan spares på, inden for næste finanslovs horisont. Peges der på noget, som ikke savnes af et flertal, så ryger det for det meste. Denne indledende betragtning kan bruges under den til enhver tid siddende regering. Specielt har det været tydeligt efter den kolde krigs ophør. Alle gode kræfter har da også kæmpet for at sikre en passende lang, konstant budget- og planlægningsperiode. Uden en sådan spildes alt for meget i den proces det er at opretholde et effektivt forsvar, som kan leve op til intentionerne i de mere og mere ambitiøse forsvarslove. Enhver borger i dette land kan jo selv forvisse sig om, at det påhviler forsvaret at kunne deltage i multinationale operationer til bevarelsen af verdensfreden uden at der skabes tvivl om Danmarks evner og seriøsitet. Samtidigt skal alle de pålagte hjemlige opgaver klares forsvarligt både overfor eget personel og offentlighedens berettigede forventninger. Begge dele har gennem den globale krig mod terror fået en ny og meget alvorlig dimension. Især for Søværnets vedkommende er opgaverne vokset i omfang og intensitet. Her tænker jeg specielt på de opgaver, der på den ene side oprinder af nye former for søkrigsførelse og tværværns samarbejde. Dette kræver store og komplekse, internationale øvelser, som vi beskriver lidt af her i dette nummer. På den anden side er der de civilt prægede opgaver, hvor f.eks. det at løfte ansvaret for havmiljøet i Kongerigets havområder er meget ressourcekrævende og af stor og berettiget interesse for offentligheden. Det praktiske olienære beredskab skal hele tiden holdes på mærkerne helt ned til Spanien. Til hjælp bruges det supermoderne overvågningssystem Søværnet nu tager i brug. Dette kører som det hidtidige på det meget høje beredskab, der skal til for at redde nødstedte og opdage miljøsyndere, før det er for sent. I dette blad kan man læse lidt om det store arbejde, der er i gang med udviklingen af overvågningssystemer i de kommende skibe. I næste blad vil vi beskrive farvandsovervågningens igangværende opdatering. Sven Voxtorp Redaktør Indholdsfortegnelse DANEX Chefen for Søværnets Materielkommandos tiltrædelsestale 30. juli ernes største udfordring Med VÆDDEREN på Toppen En anderledes dag på søen Uddannelse på håndskydevåben i Søværnet Kommissionen til Undersøgelse af Færdselssikkerhedsmæssige forhold Søværnets Materielkommando assisterer Hjemmeværnskommandoen Provsten Endnu en af flådens mærkedage THETIS på besøg i Newcastle THETIS til EU-topmøde i Ilulissat Nyt fra Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe Juni togt til Grønland skaber udbredt midnatssol SAREX 2002 Kadetter på vagtchefelevtogt Stjerner og vandbærere på Teknikskolen Slaget ved Lyngør, Norge 7. juli året for indførelsen af trådløs telegrafi i søværnet 38 NATOs ny styrkestruktur SØVÆRNSORIENTERING Udgiver: Søværnets Operative Kommando Adresse: Søværnets Operative Kommando Att. SVN ORT Postboks Århus C Redaktion: Ansvarshavende overfor medieansvarsloven: Orlogskaptajn Alex Jensen Søværnets Operative Kommando Redaktør: Sven Voxtorp, Telefon: (omstilling). Mobil: Telefax: , Distribution: Kontorfuldmægtig Brit Kristjansson. Telefon: Forsidebillede: Demo under øvelse DANEX 02: En Navy Lynx helikopter viser sine evner foran to korvetter og et inspektionsskib og Rønnes borgere. Foto: Henrik Moos, Pic Danex 02. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere det indsendte materiale. Indholdet i bladet kan frit citeres med angivelse af kilde. Billedmateriale dog kun efter aftale med red. Tryk & layout: Kannike Graphic A/S, Århus ISSN , oplag: eksemplarer SVNORT kan også ses på: 2 SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER 2002

3 DANEX 2002 Evakueringsøvelsen blev gennemført på Raghammer Odde på Bornholm, og Bornholms Marinedistrikts velgennemtænkte og detaljerede øvelsesforberedelser var katalysator for et særdeles udfordrende spil, hvor operationen til søs og på land blev udsat for mange forskellige, realistiske begivenheder og trusler. Skibene stillede mandskab, gummibåde, forplejning, førstehjælpsudstyr og andet udstyr, såsom tæpper og værktøj. Militærpolitiet deltog sammen med skibspersonellet i modtagelse, registrering, evt. sygebehandling og videretransport af personer til evakuering. Beredskabsstyrelsen stillede bl.a. telte til rådighed for den etablerede lejr. EAGLE fra 3. GHR eskorterer de evakuerede personer. Øvelse DANEX 2002 udmærkede sig ved at være nok den største og mest ambitiøse DANEX, der nogensinde er blevet gennemført. Både med hensyn til antallet og mangfoldigheden af deltagere, men også med hensyn til de aktiviteter, der indgik i øvelsen. DANEX 2002 var også nyskabende, fordi det var den første danske øvelse med et betragteligt værnsfælles eller joint element. militærpoliti. Endelig deltog et større antal civile figuranter (187). Fakta om øvelsen: (Deltagende personel) Besætningsmedlemmer 86 MP detachement 20 Gardehusarregimentet 60 I alt 166 Fakta om øvelsen: (Ilandtaget mad og drikke) 450 sandwiches 160 liter ferskvand º40 liter varm suppe Forskellige urostiftere og demonstranter på spil Beskyttelsen af operationen i land stod Garderhusarregimentet for. Og det var der i høj grad brug for, da operationen løbende blev forsøgt hindret og angrebet af de elementer, der under øvelsen agerede ikke-regulære styrker de såkaldte Swedlandiske Tigre. Endvidere blev de deltagende skibe, der lå ud for kysten, udsat for I øvelsen deltog et stort antal forskellige skibe fra Danmark og Tyskland og Norge. Derudover deltog fly fra Danmark, Tyskland, Frankrig og USA. Men det var der ikke noget nyskabende i. Det nye bestod i, at der blev gennemført en evakueringsøvelse Nonkombattant Evacuation Operation (NEO) med deltagelse af enheder fra Garderhusarregimentet, Beredskabsstyrelsen og fra Hjemmeværnet. Derudover deltog 11 skibe fra Danmark, Tyskland og Norge, samt et detachement fra Søværnets Evakuering af såret med den tyske helikopter. Alle fotos: STS SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER

4 Orlogsprovsten i gang med den grundige registrering. provokationer og angreb med små, hurtige fartøjer. Der var tale om en såkaldt asymmetrisk trussel, hvor man ikke bliver angrebet af regulære militære styrker, men af mindre grupper og fartøjer både i terrorlignende angreb af små, hurtige fartøjer og ved morterangreb. Endvidere var der i land og til søs forskellige urostiftere og demonstranter på spil og andre ikke-voldelige begivenheder. Endelig forsøgte regulære styrker til søs at genere operationen ved blandt andet at afholde skydeøvelser tæt på det område, hvor deltagende skibe var opankret. Alt i alt var spillet konstrueret således, at øvelsesdeltagerne konstant blev sat på prøve af udefra kommende forhold under gennemførelsen af selve evakueringen. Alvorligt tilskadekomne direkte med helikopter til skibene Omkring 140 af de civile figuranter blev evakueret, og 15 af dem blev behandlet for simulerede (og godt sminkede) skader. Det skal her tilføjes, at der var kapacitet til at evakuere ca. 800 personer inden for tidsrammen i en virkelig situation. Et typisk forløb for en evakuering af en person foregik således: Den pågældende ankom først til et modtagepunkt, hvorfra personen blev transporteret til et opsamlingssted i lejren, så videre til registrering og endeligt til et venteområde, hvor der blev uddelt mad og drikke. Der var i lejren også etableret et infirmeri til lettere syge og sårede. De alvorligt tilskade- Sikring af lejren NEO hovedkvarteret Etablering af NEO området iværksat 4 SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER 2002

5 Personel fra 3. GHR klar til indsættelse fra HVIDBJØRNEN komne blev fløjet direkte med helikopter ud til et af skibene, hvoraf flere havde avancerede hospitalsfaciliteter. Når det var tid, blev den evakuerede transporteret til havneområdet, hvor gummibåde lå klar til den endelige transport ud til et af de ventende skibe. Mange figuranter blev dog fløjet ud til skibene med helikoptere i det omfang disse ikke var engagerede transport af syge og sårede. Søværnet førte an i en Combined, joint operation Den overordnede ledelse havde Chefen for Søværnets Taktiske Stab om- NEO området set fra luften (Navy Lynx) bord på flagskibet HVIDBJØRNEN, og i land blev operationen ledet i et til lejligheden oprettet hovedkvarter. Det var selvsagt en udfordring for Søværnets Taktiske Stab at planlægge og gennemføre operationen, da det var første gang, der er blevet afholdt en NEO-øvelse af denne art i Danmark. Nye begreber og procedurer måtte introduceres og opfindes til lejligheden. Der var tale om en banebrydende begivenhed, hvor Søværnet førte an i øvelse med enheder fra flere forskellige nationer, værn og myndigheder en såkaldt Combined joint operation. Fornemt besøg i NEO området NEO skal ses som et eksempel på en operationstype eller opgave, som i stigende grad bliver en sandsynlig opgave for militære styrker og dermed også for det danske forsvar. Søværnet har nu taget hul på forberedelserne til at løse sådanne opgaver og med introduktionen af de Fleksible Støtteskibe vil Søværnet yderligere udvikle evnen til at gennemføre operationer til støtte for civile fra humanitær bistand og nødhjælp til NEO. Denne type af operationer vil naturligt skulle gennemføres i samarbejde med enheder fra andre værn og myndigheder i et internationalt regi. Mange gode og nyttige erfaringer blev opnået under øvelsen naturligvis inden for evakueringsdisciplinen (NEO) generelt og samarbejdet med andre værn og myndigheder men også i henseende til imødegåelse og bekæmpelse af terroristprægede trusler. Søværnets Taktiske Stab vil på denne baggrund fortsætte introduktionen af sådanne typer operationer og derigennem placere Søværnet helt i front i udviklingen af værnsfælles operationer på dette felt. Søværnets Taktiske Stab SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER

6 Chefen for Søværnets Materielkommandos tiltrædelsestale 30. juli 2002 Samtidigt med at SOK og FST fik nye chefer, fik SMK naturligvis også. For KA Niels Mejdal var det et ganske usædvanligt kommandoskifte, idet han blev chef for den samme kommando for tredje gang. På denne måde ved at veksle fra at være chef for FKO Materielstab, der dirigerer de tre værns materielkommandoer kan han sikre den højeste grad af koordinering af Søværnets materieludvikling, som er i en meget vigtig fase. Admiralen sagde: Kære kollegaer, kære venner! Foran jer står en glad og stolt chef. Glad, fordi jeg i dag vender tilbage til de kollegaer og det tjenestested, som jeg holder så meget af, og hvor jeg gjort tjeneste i over 13 år. Stolt, fordi Forsvarschefen har vist mig den tillid at lade mig vende tilbage som kommandochef og Chef for Søværnets Materielkommando. For 6 måneder siden sagde jeg farvel for anden gang som chef for Søværnets Materielkommando. Den 1. februar lovede jeg, at der nu var bragt orden på chefsposten i Søværnets Materielkommando. I dag gentager jeg dette om end under lidt ændrede forudsætninger og gældende frem til udgangen af næste år, hvor jeg hjemsendes og pensioneres. Disse knap 1# år vil jeg bruge til at forberede søværnet og specielt Søværnets Materielkommando bedst mulig på næste forsvarsaftale for perioden efter De 2 fleksible støtteskibe er på plads, omend der stadig optimeres inden for de snævre tekniske og ikke mindst økonomiske rammer. Interessen og begejstringen også uden for søværnets egen kreds er betydelig og i stadig stigen. Søværnets Materielkommando har igen udtænkt og skabt en koncept og projekt, der er enestående og som vækker international opmærksomhed. Men disse to skibe kan ikke stå alene. I næste periode skal der anskaffes 4 nye ubåde og mindst 2 patruljeskibe. Argumentation, teknisk forberedelse, salgsarbejde og markedsføring for ubåde og patruljeskibe kommer til at præge en betydelig del af de næste knap 2 år. Står søværnet sammen, vil det lykkes. Men vi må huske på, at forsvaret skal have både ubåde og patruljeskibe, fordi de komplementerer hinanden og de 2 støtteskibe i de internationale operationer, som vel også vil være et centralt punkt i perioden efter Ved bestandig at effektivisere arbejdsgange og beslutningsprocesser kan vi forberede vores egen organisation på næste forsvarsaftale. Delegering og decentralisering samt mål- og rammestyring skal i mit myndighedsområde være andet end blot floskler! Vi skal vide at tilpasse os DeMap under optimal udnyttelse af DeMars. Det betyder efter min opfattelse, at beslutninger skal træffes decentralt og på lavest mulige niveau, med mindre vi med DeMars kan løse opgaven mere effektivt fra centralt hold. De tre materielkommandoer skal fortsat bestå som uafhængige myndigheder, men vi skal gøre alt for at undgå unødig overlap, omkostningskrævende bureaukrati og opslidende magtkampe. For mig er organisationens størrelse ikke et udtrykt for effektivitet nok nærmest det modsatte! Det lyder så enkelt og vi har vel alle hørt det før men kunne vi lære at gøre»de rigtige ting rigtigt og første gang«, så ville den sparsomme arbejdstid ikke være flaskehalsen i opgaveløsningen, ej heller ville merarbejde være så belastende for den enkelte eller de pårørende og Søværnets Materielkommando ville fremstå som forsvarets mønstervirksomhed. Indtil da må vi bestræbe os på blive bedre til at udvælge eller prioritere de rigtige opgaver og bestræbe os på at løse dem smartest fra begyndelsen. Ingen enkelt person kan klare dette alene ej heller Chefen for Søværnets Materielkommando. Der er brug for nye ideer og gode forslag fra alle. Derfor står min dør altid åben for enhver i Søværnets Materielkommando og såmænd også uden for på samme måde som jeg forventer, at jeres døre står åben for mig. Denne tiltrædelsestale slutter derfor heller ikke her. Den skal fortsætte og udvikles i vores daglige samtaler og drøftelser. Alle i Søværnets Materielkommando kan og skal bidrage til, at vi i fællesskab når alle de mål, som vi eller andre har sat for Søværnets Materielkommando. Men bevar hele tiden i baghovedet, at det alt overvejende mål i de næste par år er at skabe en bred accept af den fremtidens flåde, som vi alle ønsker os så varmt, og som skal blive en væsentlig del af næste forsvarsaftale. Til slut tak for de gode ønsker og varme hilsner, jeg har modtaget i forbindelse med min tilbagevenden og så er det på med arbejdstøjet, så snart receptionen er slut. Kontreadmiral Niels Mejdal 6 SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER 2002

7 2010-ernes største udfordring Fra røde og blå blyanter til fuldt integreret IT-univers Søværnets nye rolle som omdrejningspunkt for indsats af alle fire værn i samme operation. Støtteskibsprojektet sætter gang i de nye tendenser i samarbejdet mellem Søværnet og civile firmaer. Deres udsendte (RED) har talt med lederen af projektet, kommandørkaptajn Per Bigum Christensen i Søværnets Materielkommando. Der er nye toner i klaveret, som nok kommer til at spille bedre i fremtiden til gavn for de fleste ude i skibene. Her er et indtryk fra samtalen, der også berørte Terma A/S, der er ét af de civile danske firmaer, som støtteskibsprojektet har et tæt samarbejde med. FLYVEFISKEN-klassen knapt 20 år Projektet vedrørende bygning og udrustning af nye støtteskibe til Flåden repræsenterer en stor udfordring på næsten alle tænkelige felter indenfor skibsbygning, systemudvikling, systemintegration og systemanskaffelse. Mange, der har været tæt på tidligere skibsbygningsprocesser i Søværnets nyere historie, vil nok spørge sig selv, om vi nu har lært noget af disse processer. Der har været nogle fejltagelser, store og små, som dog i de fleste tilfælde har kunnet afhjælpes og endda skabt forbedringer. Den materielansvarlige del af kongerigets søværn har til enhver»tidsalder«lige fra vikingetiden bibragt Flåden velegnede og konkurrencedygtige skibe efter kortere og navnlig længere udviklingsforløb. Udviklingen af FLYVEFISKENklassen, der startede for knapt 20 år siden, nærmer sig således nu sin afslutning og perfektion. Ingen af de nuværende officerer og ingeniører beskæftiget med de nye projekters udvikling har undgået at være involveret i FLYVEFISKEN-processen på en eller anden måde og det har de alle lært af. Når man specielt tænker på udviklingen indenfor kommando-, kontrol- og sensorsystemer, kan man også medtage en lang række af de folk, der i Firmaet Terma A/S er beskæftiget i afdelingerne med udvikling af de nye systemer. Søværnets Materielkommandos nyrestaurerede bygning på Holmen. Projektlederen i forgrunden Projektlederen KK Per Bigum Christensen ved skrivebordet i Søværnets Materielkommandos nyrestaurerede bygninger på Holmen Banebrydende nye handlingsmønstre Projektlederen for Støtteskibsprojektet har ladet sig interviewe til Søværnsorientering. De nedenfor anførte betragtninger stammer fra dette interview, der fandt sted i projektledelsens nyindrettede lokaler i Kuglegården Vest Søværnets Materielkommando, Holmen. Alle overordnede principper for udformning af støtteskibene er naturligvis i overensstemmelse med de principper for sådant fastlagt på højeste niveau i Forsvaret. Om disse kan læses på Internettet, hvor de generelle direktiver og strategier er gengivet således også fra Forsvarsministeriet er gengivet på projektets hjemmeside under Søværnets Materielkommandos. SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER

8 Om det nu lige er ordlyden herfra, der har inspireret til de temmelig banebrydende nye handlingsmønstre, skal jeg ikke kunne sige. Under alle omstændigheder synes forbindelsen til toppen og de aktive mønstre i harmoni med de politiske udviklingstendenser.»udnyttelse af kendt teknologi og eksisterende design«et af de helt logiske skift ligger inden for feltet»udnyttelse af kendt teknologi og eksisterende design«. Dette er jo ikke noget nyt princip indenfor skibsbygningskunstens lange historie, hvor de kloge i skibskonstruktørernes kreds altid har udnyttet erfaringer fra andre. Både som væsentlig sikkerhed mod fiasko og måske også et midel til at undgå umulige krav fra monarker og regeringer. Når det sidste ikke lykkes kan det gå så galt som det gik med det svenske linieskib, WASA, der kæntrede på sin første sejltur, som resultat af et umuligt krav om en ekstra række kanoner uden tilsvarende øget dybgang og størrelse. De mere nutidige eksempler overlader jeg til læserens egen fantasi. Udmøntet i det pågående arbejde betyder det, at man sammenligner det skitserede skib med allerede eksisterende skibe med nogenlunde samme størrelse, sødygtighedskrav og samling af evner til at løse den vifte af opgaver, disse skibe skal være i besiddelse af. Der er allerede foretaget flere sammenligninger i udlandet og mange gode vink til det endelige design er indvundet. Derved undgår man både en længere og meget indviklet udviklings- og projekteringsproces, og man reducerer projektrisici betragteligt. Man undgår også det altid spøgende behov for at bygge en decideret prototype. Med et så stort skibsprojekt og en så lille serie ville dette i øvrigt være aldeles utopisk at vove sig ud i. Det mest ømme punkt integration af systemerne Et andet relateret aspekt er graden af udvikling af de enkelte systemer. Noget, der også har hjemsøgt tidligere skibsserier til Flåden. For visse endda i så udpræget grad at ingen af seriens skibe nogensinde opnåede fuldt operativitet i forhold til de oprindelige militære krav. Det er nødvendigt på den ene side at stille krav, der sikrer at det færdige skib kan hamle op med udviklingen repræsenteret i sine operative omgivelser, når det sejler ud som deltager i fremtidige øvelser og operationer. På den anden side er det afgørende, at de nødvendige udviklinger er indenfor mulighedernes grænse både teknisk og økonomisk. Erfaringerne viser, at ingeniører og teknisk forskningspersonel er mere til udviklingsprocesser end deres samtidige officerskolleger, der modsat har tendens til at ville lægge æggene i afprøvede kurve der, hvor man har størst mulig sikkerhed for funktion og driftsstabilitet, når situationen på kamppladsen er afgørende alvorlig. Når man taler om forskellige systemer, kan man ikke undgå også at røre ved det mest ømme punkt ved enhver integration af sådanne. Kan for eksempel radarens signaler tydes af resten af anlægget, der indsamler og fordeler de elektroniske oplysninger. Det har hidtil været sådan, at Søværnets Materielkommando selv oplyste om hvilke krav, der stilledes til samspil med nye apparater, der skulle tilsluttes kommando- og kontrol systemet. Det ansvar overlades nu til den civile kontraktor i dette tilfælde Terma. Fortrøstningsfuld projektleder KK Per Bigum Opstilling af krav til nyanskaffelser Indtil nu har det været god latin at opregne alle krav til det ønskede, nye skib eller materiel meget præcist og helt ned til mindste detalje. Konsekvensen heraf var, at materielkommandoen sammen med dele af den operative del af Søværnet (eskadrer og skoler) skulle opbygge en ekspertise, der var i stand til at vurdere både, hvad der er ønskeligt operativt og hvad der er muligt teknisk begge dele fokuseret på situationer adskillige år ude i fremtiden. Jo større systemerne er og jo flere enheder og komponenter, der skal styres, jo alvorligere bliver usikkerhederne. I det danske søværn har vi dog haft en heldig hånd med udvikling af de helt store systemer med RDN CCIS (-i begyndelsen; FOD CCIS = Flag Officer Denmark Command, Control and Information System) som et lysende eksempel. I modsætning til mange andre mariner udviklede vi et logisk sæt krav, baseret på erfaringer fra blandt andet Royal Navy og lod en meget lille nærmest autonom (selvbestemmende) gruppe følge udviklingen af systemet på nærmeste hold i det franske firma, der leverede systemet til tiden og til prisen. (Vist nok en pæn verdensrekord inden for det felt!) RDN CCIS er nu opdateret gennem et af Søværnets egne projekter ved hjælp fra et lille firma med top tunede programmører og systemudviklere med erfaring fra orlogstjeneste. Systemet indvies i sin helt nye version i december Men derom i næste nummer. I de nye kontrakter indgår generelle militære krav blødere formuleret end tidligere med de operative funktionskrav som det styrende. De specifikke krav udvikles hos firmaet, dog således sikret, at man ikke får noget nyt, der leverer dårligere præstationer end det vi kender i dag. De udviklinger (»builds«) det civile firma kommer op med, testes af en brugergruppe, som er sammensat fra command-team og O-rumsbesætning fra forskellige operative enheder og fra skoler. Visse dele heraf foregår på udviklingsanlæggene hos firmaet. Terma har således et komplet sæt lige fra et Harpoon-modul til de nyeste radarer af samspillende elementer i det nye skibsbaserede kommando- 8 SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER 2002

9 og kontrolsystem. Her foregår afprøvningerne sammen med de teknikere og ingeniører, der er beskæftiget med udviklingen inden for alle tænkelige aspekter. Søværnets Materielkommandos målsætninger Projektlederen lægger stor vægt på at kommandoens målsætninger også følges i de nye projekter. Alle i Flåden har jo oplevet, hvordan materielfejl kan ødelægge måneders øvelsesforberedelse og forårsage oceaner af spildtid og kedsomhed for besætningen, når skibet ikke kunne deltage i øvelser. Særligt frustrerende er det, når de mere skarpe opgaver, som søredning eller internationale operationer, må opgives på grund af materielsvigt og venten på reparation eller fornyelse. Kort fortalt er målsætningen da også karakteriseret ved tre ord: Konsolidering, effektiv drift og kortere fejlperioder. Et meget vigtigt aspekt herved er at lære af de tekniske fejl, der jo opstår selv i de bedste enheder. Er der erfaringer der kan rette tekniske detaljer eller skal uddannelsen være bedre og på hvilket niveau. Terma er systemansvarlig Erfaringsmæssigt har søværnet næsten altid haltet bagud, når det drejede sig om at anskaffe uddannelsesmateriel til både den taktiske, den operative og den tekniske uddannelse på helt nyt materiel. Under materiel regnes også dokumentation og lærebøger. I fremtiden vil man sørge for at disse aspekter er dækket tilfredsstillende kontraktmæssigt. Så er det op til skolerne at sende instruktører så betids på de bestilte fabrikskurser og anden relevant uddannelse, at brugerkurser kan oprettes og gennemføres før systemerne skal i drift ude i enhederne. Disse lidt ideelle krav, skal suppleres med en større vægt på færdiggørelse og konsolidering af de leverede systemer for hvilke det givne firma nu for fremtiden har systemansvar. Det betyder i praksis, at opdateringer foreslået af brugere for eksempel ude i skibene medfører test og eventuel godkendelse og opdateringer hver tredje måned. I dag kan der gå år imellem sådanne opdateringer til stor skade for de enkelte operatørers initiativlyst. Her er konfigurationsstyring nøgleordet, men med moderne og ganske enkle og prisbillige kommunikationstiltag skulle det kunne gøres på en sådan måde at både operative skibe og enheder såvelsom skoler skulle kunne holdes ajour. Fra Terma (Thomas Blom, Terma Tåstrup) supplerer man med følgende omtale af, hvordan man samarbejder om ansvaret: Samarbejdet med Søværnets Materielkommando og resten af Søværnet har ændret karakter fra hvad det var i Før stilledes meget færdige krav, og der var en ligeledes hård opdeling af ansvar. Når kontrakten var skrevet gik leverandøren hjem, kunden kom En seniorsergent i Hæren behøver ikke at være så kedelig at det gør noget. Under alle omstændigheder har en af slagsen, Bo R. Klinge begået en bog, der genfortæller en lang række anekdoter og pudsige, fatale og pinlige facts om livet i»cirkus mili«. Det er ikke for sarte ører eller øjne for bogen er nærmest genialt illustreret af en oversergent, J.D. Pedersen begge forsynet med en skarp og levende form for humørgenkendelse og evne til videregivelse som nok skal kunne vække kluklatteren hos alle, der har haft bare lidt berøring med de væbnede styrker. God under juletræet, tror jeg. Bogen hedder: MANDEN ER GAL LAD HAM ENDELIG BLIVE I HÆREN. Den udkom 25 oktober 2002 på Haase & Søns Forlag as, Løvstræde 8, 2. tv 1152 København K, Telefon og Bogen koster 272 sider indbundet; 199 kroner. Medens vi er ved det sjove til julelæsningen, så forsømte vi at opgive telefonnummeret til vor egen tidligere oversergent og våbentekniker Mogens Hovmand, der fik sin samling af morsomme erindringer fra sin tid i søværnet og anden tjeneste på Grønland anmeldt i forrige nummer. Den hed:»krudt og Kugler i den kongelige Marine«. Bogen kan bestilles endnu, direkte hos forfatteren på tlf BOG-ANMELDELSE til et par statusmøder og kunne derefter modtage et system. Verden er blevet væsentlig mere kompliceret siden, men også bedre. I dag er leverandør / kunde forholdet for os blevet et partnerskab hvor vi (Terma) har et teknisk ansvar for, at det totale system fungerer og Søværnets Materielkommando har ansvaret for, at det militært kan udføre det, som Søværnets Operative Kommando skal bruge. Hvilket i bund og grund er logisk, vi skal ikke vælge hvilken kanon, der skal på, men sikre at den teknisk vil komme til at fungere i systemet med den ønskede»performance«. Vores ansvar er at sensorer, våben og C4I-systemer kan forstå hinanden, at data kommer frem i rette tid og kvalitet, at systemet er stabilt osv. Tilsvarende har Søværnets Materielkommando et ansvar for at våben- og sensorperformance er afstemt og kan møde de militære krav, der stilles til skibet. For yderligere at komplicere verden er det sådan at jo længere væk vi kommer fra C3/C4I systemet, jo mere ansvar har den enkelte under-system-leverandør for eksempel, at kanonen har den givne rækkevidde og præcision. Så vores samarbejde er i bund og grund et partnerskab om at levere et C4I system, der lever op til og formodentlig overstiger søværnets krav. Terma A/S syn på udvikling og specielt de udfordringer den hurtige teknologiske udvikling giver kommer udførligt beskrevet i næste nummer af bladet. (Red.) n SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER

10 Med VÆDDEREN på Toppen Hvert efterår sender Søværnets Officersskole de kadetter, der netop har bestået den civile del af officersuddannelsen som maskinmestre og skibsførere ud på Søværnets sejlende enheder, for at de her kan omsætte teori til praksis. For de operative kadetter (skibsførerne) varer denne del af uddannelsen til søs 3 måneder og betegnes NAOtogtet. Oftest gennemfører den enkelte kadet sit NAOtogt på flere forskellige operative skibe. Det giver ham m/k indblik i tjenesten på så mange enheder som muligt, før han m/k i slutningen af officersuddannelsen skal vælge i hvilken eskadre, han m/k ønsker at gøre fast tjeneste som nyudnævnt premierløjtnant. Som led i dette års NAO-togt var undertegnede kadetter så heldige at være påmønstret inspektionsskibet VÆDDEREN på en temmelig usædvanlig patrulje langs den grønlandske østkyst i perioden september Forventningerne stiger Vi landede i Keflavik lufthavn i Island lørdag den 7. september om eftermiddagen, og havde ikke andre forventninger til den forestående patrulje end den gængse forestilling hjemmefra om inspektionsskibenes togter på Grønland fiskeriinspektion i Danmarksstrædet. Vi fornemmede dog hurtigt, at dette ikke ville blive et helt almindeligt togt, da vi talte med skibets afgående helikopterbesætning i ankomsthallen i Keflavik. I skal langt nordpå, bare det var os, var nogle af ordene. En lovende begyndelse. Tre hovedopgaver Vel kommet ombord og installeret erfarede vi, at det togt, vi skulle deltage i, havde tre hovedformål, der alle adskilte sig markant fra fiskeriinspektionstjenesten. VÆDDEREN skulle yde støtte til slædepatruljen SIRIUS. Denne opgave indebar udlægning af forsyninger i slædepatruljens depoter, og selvom udlægningen primært skulle foregå ved hjælp af helikopter, ville der alligevel være en del indenskærs, spændende sejlads i Nordøstgrønland. VÆDDEREN skulle fungere som forsøgsplatform for to biologer fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) under en større undersø- gelse, som man håber kan bidrage til bedre forudsigelser af det kommende klima. I den forbindelse er farvandet omkring SIRIUS hovedkvarter Daneborg interessant, idet man her kan foretage gode målinger til de videre beregninger. VÆDDEREN skulle forsøge at trænge så langt nordpå, som isforholdene gjorde det muligt, som et led i den danske suverænitetshåndhævelse langs Grønlands østkyst. Der var altså lagt op til et rigtig spændende togt. Da vi først skulle afgå om mandagen, havde vi nu et par dage til at lære skibet bedre at kende samt besøge et par islandske seværdigheder såsom de varme kilder i Den Blå Lagune og NEX en det afgiftsfrie indkøbscenter i den del af Keflavik, der er amerikansk militærbase. Reykjaviks natlige kulturliv blev også studeret. Tænker på Titanic Vi afgik fra Reykjavik den 9. september om aftenen og satte kursen mod Scoresbysund. Vort beskedne bidrag til samlingen af historier om amerikansk sømandskab opstod under havnemanøvren, hvor vi på broen havde besøg af to amerikanske flådeofficerer. US Navy har en anden måde at sejle deres skibe på end vi. Det har gennem tiden givet anledning til en VÆDDEREN og THETIS i formationssejlads i Faxaflói ud for Reykjavik, hvor begge skibe i dagene forinden havde ligget for forsyninger og rekreation. del morsomme historier i messer og klubber rundt omkring i Søværnet. Begge officerer var synligt imponerede over skibets manøvreevne og den ubesværede afvikling af havnemanøvren. ( What, no tugs!? ). Og da de senere fik fortalt, at brovagten på disse skibe under normale forhold bestrides af blot tre mand, kunne de dårligt tro deres egne ører. De amerikanske traditioner for sømandskab er Isbjørnefamilie i Davy Sund 10 SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER 2002

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

1. læsning: sl Evangelium

1. læsning: sl Evangelium 1. læsning: sl.31.2-6 Herre, hos dig søger jeg tilflugt, lad mig ikke for evigt blive til skamme, udfri mig i din retfærdighed! v3 Vend dit øre mod mig, red mig i hast, vær min tilflugts klippe, den borg,

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole 10-12-2005 Opstart S å er nyhedsbrevet startet op igen. Efter vi mødte i Frederikshavn den 11. oktober og fik at vide vi skulle skifte til TRITON (TRIT), har vi haft rigeligt at se til. TRIT skulle gøres

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

VM på fjorden. Må de største helte vinde!

VM på fjorden. Må de største helte vinde! OK-joller & Wayfarer, HSS 2016 VM på fjorden. Må de største helte vinde! (Version: 2016-HSS02) Bemærk: Vi sejler kapsejlads om mandagen, og træner om onsdagen... Tid og sted Første kapsejlads sejlads bliver

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 Flådestation Korsør holder åbent hus lørdag den 22. august kl. 10-16 som led i de Maritime Kulturdage i Korsør. Korsør vil

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

TRITONs Nyhedsbrev Nr. 9 uge 37

TRITONs Nyhedsbrev Nr. 9 uge 37 EN VERDENSSENSATION! Her ses - for første gang nogensinde den smukke hjerteformede Tobias Ø, beliggende 80 kilometer øst for Nioghalvfjerdsfjorden i Nordøstgrønland. Øen er godt 2 km lang og ca. 1,5 km

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109 Kompetenceafklaring Der er næppe tvivl om, at det både er nemmest og mest interessant at tjene penge, hvis man benytter sine stærkeste kompetencer. Det skulle man tro, alle gjorde, men det ser ikke ud

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg TRITONs Nyhedsbrev Nr. 8 uge 36 Afgang Reykjavik Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg Triton afgik fra Reykjavik planmæssigt den 28. august. Med om bord havde vi Chef GLK Kontreadmiral Uffe

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan Bofællesskab udviklingsplan Gennemførelsen af visionen om det fuldt gennemførte bofællesskab (oldekolle) med alle drømme om de fedeste forhold og skønne faciliteter implementeret er en stor mundfuld. Det

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER

VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER Søværnets Operative Kommando Istjenesten ISMELDETJENESTEN Den danske ismeldetjenestes opgave er at fremskaffe oplysninger til brug for isbrydningstjenesten, de søfarende,

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 TALE ØVELSESSEMINAR 2016 Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 20160526 Velkommen til øvelsesseminar 2016. Det glæder mig, at så mange er mødt frem til dagens arrangement. Vi

Læs mere

NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni.

NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni. NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni. Så er tiden kommet til Vestkystens årlige inspektions togt til NEAFC RA i Norskehavet. Turen er i år planlagt til at inkludere et besøg hos de norske fiskeri-inspektører

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN HOVEDFUNKTIONSDATA Hovedfunktions- Taktisk-navigatorisk retning, skib, Niveau 1 (M312 første gangs tjeneste), sektionsofficer. betegnelse Funktionsniveau M312 (SVN) og værnstilhørsforhold Antal stillinger

Læs mere

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og foto: frost Ideen med at skrive lidt om Lillebælts Nordlige del er at fortælle om de oplevelser og muligheder der er her, og så er det også mit farvand her har jeg sejlet i 60 år men der er stadig noget

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig!

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! 8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! En 2 sædet advanced trainer en såkaldt AT6 styrtede under en patrulje i 1942 i Grønland. Den står nu i Balle efter en del år i Hou, og nærmer sig

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om overvågning af olieforurening på havet (beretning nr. 9/00) 1. I mit notat af 5.

Læs mere