SØVÆRN S Nr. 4 december 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØVÆRN S Nr. 4 december 2002"

Transkript

1 SØVÆRN S Orientering Nr. 4 december 2002

2 Nyt fra Redaktøren Det meste af det arbejde Flåden udfører, ses ikke af befolkningen Winston Churchill citat omskrevet til søværnsbrug. Indtil for få år siden troede mange, at gamle Sir Winston egentlig mente at sådan skulle det være. Det modsatte var og er tilfældet, for i et demokratisk samfund skal der på grundlag af så grundig oplysning, som mulig kunne være diskussion om hvorledes skatteborgernes penge bruges også om alt, hvad journalister kan finde af store og små ting. Det er vigtigt hele tiden at være fremme i folkets bevidsthed og dermed de folkevalgte politikeres. Alle ved, at statens budget hele tiden må gennemgås for alt hvad, der kan spares på, inden for næste finanslovs horisont. Peges der på noget, som ikke savnes af et flertal, så ryger det for det meste. Denne indledende betragtning kan bruges under den til enhver tid siddende regering. Specielt har det været tydeligt efter den kolde krigs ophør. Alle gode kræfter har da også kæmpet for at sikre en passende lang, konstant budget- og planlægningsperiode. Uden en sådan spildes alt for meget i den proces det er at opretholde et effektivt forsvar, som kan leve op til intentionerne i de mere og mere ambitiøse forsvarslove. Enhver borger i dette land kan jo selv forvisse sig om, at det påhviler forsvaret at kunne deltage i multinationale operationer til bevarelsen af verdensfreden uden at der skabes tvivl om Danmarks evner og seriøsitet. Samtidigt skal alle de pålagte hjemlige opgaver klares forsvarligt både overfor eget personel og offentlighedens berettigede forventninger. Begge dele har gennem den globale krig mod terror fået en ny og meget alvorlig dimension. Især for Søværnets vedkommende er opgaverne vokset i omfang og intensitet. Her tænker jeg specielt på de opgaver, der på den ene side oprinder af nye former for søkrigsførelse og tværværns samarbejde. Dette kræver store og komplekse, internationale øvelser, som vi beskriver lidt af her i dette nummer. På den anden side er der de civilt prægede opgaver, hvor f.eks. det at løfte ansvaret for havmiljøet i Kongerigets havområder er meget ressourcekrævende og af stor og berettiget interesse for offentligheden. Det praktiske olienære beredskab skal hele tiden holdes på mærkerne helt ned til Spanien. Til hjælp bruges det supermoderne overvågningssystem Søværnet nu tager i brug. Dette kører som det hidtidige på det meget høje beredskab, der skal til for at redde nødstedte og opdage miljøsyndere, før det er for sent. I dette blad kan man læse lidt om det store arbejde, der er i gang med udviklingen af overvågningssystemer i de kommende skibe. I næste blad vil vi beskrive farvandsovervågningens igangværende opdatering. Sven Voxtorp Redaktør Indholdsfortegnelse DANEX Chefen for Søværnets Materielkommandos tiltrædelsestale 30. juli ernes største udfordring Med VÆDDEREN på Toppen En anderledes dag på søen Uddannelse på håndskydevåben i Søværnet Kommissionen til Undersøgelse af Færdselssikkerhedsmæssige forhold Søværnets Materielkommando assisterer Hjemmeværnskommandoen Provsten Endnu en af flådens mærkedage THETIS på besøg i Newcastle THETIS til EU-topmøde i Ilulissat Nyt fra Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe Juni togt til Grønland skaber udbredt midnatssol SAREX 2002 Kadetter på vagtchefelevtogt Stjerner og vandbærere på Teknikskolen Slaget ved Lyngør, Norge 7. juli året for indførelsen af trådløs telegrafi i søværnet 38 NATOs ny styrkestruktur SØVÆRNSORIENTERING Udgiver: Søværnets Operative Kommando Adresse: Søværnets Operative Kommando Att. SVN ORT Postboks Århus C Redaktion: Ansvarshavende overfor medieansvarsloven: Orlogskaptajn Alex Jensen Søværnets Operative Kommando Redaktør: Sven Voxtorp, Telefon: (omstilling). Mobil: Telefax: , Distribution: Kontorfuldmægtig Brit Kristjansson. Telefon: Forsidebillede: Demo under øvelse DANEX 02: En Navy Lynx helikopter viser sine evner foran to korvetter og et inspektionsskib og Rønnes borgere. Foto: Henrik Moos, Pic Danex 02. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere det indsendte materiale. Indholdet i bladet kan frit citeres med angivelse af kilde. Billedmateriale dog kun efter aftale med red. Tryk & layout: Kannike Graphic A/S, Århus ISSN , oplag: eksemplarer SVNORT kan også ses på: 2 SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER 2002

3 DANEX 2002 Evakueringsøvelsen blev gennemført på Raghammer Odde på Bornholm, og Bornholms Marinedistrikts velgennemtænkte og detaljerede øvelsesforberedelser var katalysator for et særdeles udfordrende spil, hvor operationen til søs og på land blev udsat for mange forskellige, realistiske begivenheder og trusler. Skibene stillede mandskab, gummibåde, forplejning, førstehjælpsudstyr og andet udstyr, såsom tæpper og værktøj. Militærpolitiet deltog sammen med skibspersonellet i modtagelse, registrering, evt. sygebehandling og videretransport af personer til evakuering. Beredskabsstyrelsen stillede bl.a. telte til rådighed for den etablerede lejr. EAGLE fra 3. GHR eskorterer de evakuerede personer. Øvelse DANEX 2002 udmærkede sig ved at være nok den største og mest ambitiøse DANEX, der nogensinde er blevet gennemført. Både med hensyn til antallet og mangfoldigheden af deltagere, men også med hensyn til de aktiviteter, der indgik i øvelsen. DANEX 2002 var også nyskabende, fordi det var den første danske øvelse med et betragteligt værnsfælles eller joint element. militærpoliti. Endelig deltog et større antal civile figuranter (187). Fakta om øvelsen: (Deltagende personel) Besætningsmedlemmer 86 MP detachement 20 Gardehusarregimentet 60 I alt 166 Fakta om øvelsen: (Ilandtaget mad og drikke) 450 sandwiches 160 liter ferskvand º40 liter varm suppe Forskellige urostiftere og demonstranter på spil Beskyttelsen af operationen i land stod Garderhusarregimentet for. Og det var der i høj grad brug for, da operationen løbende blev forsøgt hindret og angrebet af de elementer, der under øvelsen agerede ikke-regulære styrker de såkaldte Swedlandiske Tigre. Endvidere blev de deltagende skibe, der lå ud for kysten, udsat for I øvelsen deltog et stort antal forskellige skibe fra Danmark og Tyskland og Norge. Derudover deltog fly fra Danmark, Tyskland, Frankrig og USA. Men det var der ikke noget nyskabende i. Det nye bestod i, at der blev gennemført en evakueringsøvelse Nonkombattant Evacuation Operation (NEO) med deltagelse af enheder fra Garderhusarregimentet, Beredskabsstyrelsen og fra Hjemmeværnet. Derudover deltog 11 skibe fra Danmark, Tyskland og Norge, samt et detachement fra Søværnets Evakuering af såret med den tyske helikopter. Alle fotos: STS SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER

4 Orlogsprovsten i gang med den grundige registrering. provokationer og angreb med små, hurtige fartøjer. Der var tale om en såkaldt asymmetrisk trussel, hvor man ikke bliver angrebet af regulære militære styrker, men af mindre grupper og fartøjer både i terrorlignende angreb af små, hurtige fartøjer og ved morterangreb. Endvidere var der i land og til søs forskellige urostiftere og demonstranter på spil og andre ikke-voldelige begivenheder. Endelig forsøgte regulære styrker til søs at genere operationen ved blandt andet at afholde skydeøvelser tæt på det område, hvor deltagende skibe var opankret. Alt i alt var spillet konstrueret således, at øvelsesdeltagerne konstant blev sat på prøve af udefra kommende forhold under gennemførelsen af selve evakueringen. Alvorligt tilskadekomne direkte med helikopter til skibene Omkring 140 af de civile figuranter blev evakueret, og 15 af dem blev behandlet for simulerede (og godt sminkede) skader. Det skal her tilføjes, at der var kapacitet til at evakuere ca. 800 personer inden for tidsrammen i en virkelig situation. Et typisk forløb for en evakuering af en person foregik således: Den pågældende ankom først til et modtagepunkt, hvorfra personen blev transporteret til et opsamlingssted i lejren, så videre til registrering og endeligt til et venteområde, hvor der blev uddelt mad og drikke. Der var i lejren også etableret et infirmeri til lettere syge og sårede. De alvorligt tilskade- Sikring af lejren NEO hovedkvarteret Etablering af NEO området iværksat 4 SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER 2002

5 Personel fra 3. GHR klar til indsættelse fra HVIDBJØRNEN komne blev fløjet direkte med helikopter ud til et af skibene, hvoraf flere havde avancerede hospitalsfaciliteter. Når det var tid, blev den evakuerede transporteret til havneområdet, hvor gummibåde lå klar til den endelige transport ud til et af de ventende skibe. Mange figuranter blev dog fløjet ud til skibene med helikoptere i det omfang disse ikke var engagerede transport af syge og sårede. Søværnet førte an i en Combined, joint operation Den overordnede ledelse havde Chefen for Søværnets Taktiske Stab om- NEO området set fra luften (Navy Lynx) bord på flagskibet HVIDBJØRNEN, og i land blev operationen ledet i et til lejligheden oprettet hovedkvarter. Det var selvsagt en udfordring for Søværnets Taktiske Stab at planlægge og gennemføre operationen, da det var første gang, der er blevet afholdt en NEO-øvelse af denne art i Danmark. Nye begreber og procedurer måtte introduceres og opfindes til lejligheden. Der var tale om en banebrydende begivenhed, hvor Søværnet førte an i øvelse med enheder fra flere forskellige nationer, værn og myndigheder en såkaldt Combined joint operation. Fornemt besøg i NEO området NEO skal ses som et eksempel på en operationstype eller opgave, som i stigende grad bliver en sandsynlig opgave for militære styrker og dermed også for det danske forsvar. Søværnet har nu taget hul på forberedelserne til at løse sådanne opgaver og med introduktionen af de Fleksible Støtteskibe vil Søværnet yderligere udvikle evnen til at gennemføre operationer til støtte for civile fra humanitær bistand og nødhjælp til NEO. Denne type af operationer vil naturligt skulle gennemføres i samarbejde med enheder fra andre værn og myndigheder i et internationalt regi. Mange gode og nyttige erfaringer blev opnået under øvelsen naturligvis inden for evakueringsdisciplinen (NEO) generelt og samarbejdet med andre værn og myndigheder men også i henseende til imødegåelse og bekæmpelse af terroristprægede trusler. Søværnets Taktiske Stab vil på denne baggrund fortsætte introduktionen af sådanne typer operationer og derigennem placere Søværnet helt i front i udviklingen af værnsfælles operationer på dette felt. Søværnets Taktiske Stab SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER

6 Chefen for Søværnets Materielkommandos tiltrædelsestale 30. juli 2002 Samtidigt med at SOK og FST fik nye chefer, fik SMK naturligvis også. For KA Niels Mejdal var det et ganske usædvanligt kommandoskifte, idet han blev chef for den samme kommando for tredje gang. På denne måde ved at veksle fra at være chef for FKO Materielstab, der dirigerer de tre værns materielkommandoer kan han sikre den højeste grad af koordinering af Søværnets materieludvikling, som er i en meget vigtig fase. Admiralen sagde: Kære kollegaer, kære venner! Foran jer står en glad og stolt chef. Glad, fordi jeg i dag vender tilbage til de kollegaer og det tjenestested, som jeg holder så meget af, og hvor jeg gjort tjeneste i over 13 år. Stolt, fordi Forsvarschefen har vist mig den tillid at lade mig vende tilbage som kommandochef og Chef for Søværnets Materielkommando. For 6 måneder siden sagde jeg farvel for anden gang som chef for Søværnets Materielkommando. Den 1. februar lovede jeg, at der nu var bragt orden på chefsposten i Søværnets Materielkommando. I dag gentager jeg dette om end under lidt ændrede forudsætninger og gældende frem til udgangen af næste år, hvor jeg hjemsendes og pensioneres. Disse knap 1# år vil jeg bruge til at forberede søværnet og specielt Søværnets Materielkommando bedst mulig på næste forsvarsaftale for perioden efter De 2 fleksible støtteskibe er på plads, omend der stadig optimeres inden for de snævre tekniske og ikke mindst økonomiske rammer. Interessen og begejstringen også uden for søværnets egen kreds er betydelig og i stadig stigen. Søværnets Materielkommando har igen udtænkt og skabt en koncept og projekt, der er enestående og som vækker international opmærksomhed. Men disse to skibe kan ikke stå alene. I næste periode skal der anskaffes 4 nye ubåde og mindst 2 patruljeskibe. Argumentation, teknisk forberedelse, salgsarbejde og markedsføring for ubåde og patruljeskibe kommer til at præge en betydelig del af de næste knap 2 år. Står søværnet sammen, vil det lykkes. Men vi må huske på, at forsvaret skal have både ubåde og patruljeskibe, fordi de komplementerer hinanden og de 2 støtteskibe i de internationale operationer, som vel også vil være et centralt punkt i perioden efter Ved bestandig at effektivisere arbejdsgange og beslutningsprocesser kan vi forberede vores egen organisation på næste forsvarsaftale. Delegering og decentralisering samt mål- og rammestyring skal i mit myndighedsområde være andet end blot floskler! Vi skal vide at tilpasse os DeMap under optimal udnyttelse af DeMars. Det betyder efter min opfattelse, at beslutninger skal træffes decentralt og på lavest mulige niveau, med mindre vi med DeMars kan løse opgaven mere effektivt fra centralt hold. De tre materielkommandoer skal fortsat bestå som uafhængige myndigheder, men vi skal gøre alt for at undgå unødig overlap, omkostningskrævende bureaukrati og opslidende magtkampe. For mig er organisationens størrelse ikke et udtrykt for effektivitet nok nærmest det modsatte! Det lyder så enkelt og vi har vel alle hørt det før men kunne vi lære at gøre»de rigtige ting rigtigt og første gang«, så ville den sparsomme arbejdstid ikke være flaskehalsen i opgaveløsningen, ej heller ville merarbejde være så belastende for den enkelte eller de pårørende og Søværnets Materielkommando ville fremstå som forsvarets mønstervirksomhed. Indtil da må vi bestræbe os på blive bedre til at udvælge eller prioritere de rigtige opgaver og bestræbe os på at løse dem smartest fra begyndelsen. Ingen enkelt person kan klare dette alene ej heller Chefen for Søværnets Materielkommando. Der er brug for nye ideer og gode forslag fra alle. Derfor står min dør altid åben for enhver i Søværnets Materielkommando og såmænd også uden for på samme måde som jeg forventer, at jeres døre står åben for mig. Denne tiltrædelsestale slutter derfor heller ikke her. Den skal fortsætte og udvikles i vores daglige samtaler og drøftelser. Alle i Søværnets Materielkommando kan og skal bidrage til, at vi i fællesskab når alle de mål, som vi eller andre har sat for Søværnets Materielkommando. Men bevar hele tiden i baghovedet, at det alt overvejende mål i de næste par år er at skabe en bred accept af den fremtidens flåde, som vi alle ønsker os så varmt, og som skal blive en væsentlig del af næste forsvarsaftale. Til slut tak for de gode ønsker og varme hilsner, jeg har modtaget i forbindelse med min tilbagevenden og så er det på med arbejdstøjet, så snart receptionen er slut. Kontreadmiral Niels Mejdal 6 SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER 2002

7 2010-ernes største udfordring Fra røde og blå blyanter til fuldt integreret IT-univers Søværnets nye rolle som omdrejningspunkt for indsats af alle fire værn i samme operation. Støtteskibsprojektet sætter gang i de nye tendenser i samarbejdet mellem Søværnet og civile firmaer. Deres udsendte (RED) har talt med lederen af projektet, kommandørkaptajn Per Bigum Christensen i Søværnets Materielkommando. Der er nye toner i klaveret, som nok kommer til at spille bedre i fremtiden til gavn for de fleste ude i skibene. Her er et indtryk fra samtalen, der også berørte Terma A/S, der er ét af de civile danske firmaer, som støtteskibsprojektet har et tæt samarbejde med. FLYVEFISKEN-klassen knapt 20 år Projektet vedrørende bygning og udrustning af nye støtteskibe til Flåden repræsenterer en stor udfordring på næsten alle tænkelige felter indenfor skibsbygning, systemudvikling, systemintegration og systemanskaffelse. Mange, der har været tæt på tidligere skibsbygningsprocesser i Søværnets nyere historie, vil nok spørge sig selv, om vi nu har lært noget af disse processer. Der har været nogle fejltagelser, store og små, som dog i de fleste tilfælde har kunnet afhjælpes og endda skabt forbedringer. Den materielansvarlige del af kongerigets søværn har til enhver»tidsalder«lige fra vikingetiden bibragt Flåden velegnede og konkurrencedygtige skibe efter kortere og navnlig længere udviklingsforløb. Udviklingen af FLYVEFISKENklassen, der startede for knapt 20 år siden, nærmer sig således nu sin afslutning og perfektion. Ingen af de nuværende officerer og ingeniører beskæftiget med de nye projekters udvikling har undgået at være involveret i FLYVEFISKEN-processen på en eller anden måde og det har de alle lært af. Når man specielt tænker på udviklingen indenfor kommando-, kontrol- og sensorsystemer, kan man også medtage en lang række af de folk, der i Firmaet Terma A/S er beskæftiget i afdelingerne med udvikling af de nye systemer. Søværnets Materielkommandos nyrestaurerede bygning på Holmen. Projektlederen i forgrunden Projektlederen KK Per Bigum Christensen ved skrivebordet i Søværnets Materielkommandos nyrestaurerede bygninger på Holmen Banebrydende nye handlingsmønstre Projektlederen for Støtteskibsprojektet har ladet sig interviewe til Søværnsorientering. De nedenfor anførte betragtninger stammer fra dette interview, der fandt sted i projektledelsens nyindrettede lokaler i Kuglegården Vest Søværnets Materielkommando, Holmen. Alle overordnede principper for udformning af støtteskibene er naturligvis i overensstemmelse med de principper for sådant fastlagt på højeste niveau i Forsvaret. Om disse kan læses på Internettet, hvor de generelle direktiver og strategier er gengivet således også fra Forsvarsministeriet er gengivet på projektets hjemmeside under Søværnets Materielkommandos. SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER

8 Om det nu lige er ordlyden herfra, der har inspireret til de temmelig banebrydende nye handlingsmønstre, skal jeg ikke kunne sige. Under alle omstændigheder synes forbindelsen til toppen og de aktive mønstre i harmoni med de politiske udviklingstendenser.»udnyttelse af kendt teknologi og eksisterende design«et af de helt logiske skift ligger inden for feltet»udnyttelse af kendt teknologi og eksisterende design«. Dette er jo ikke noget nyt princip indenfor skibsbygningskunstens lange historie, hvor de kloge i skibskonstruktørernes kreds altid har udnyttet erfaringer fra andre. Både som væsentlig sikkerhed mod fiasko og måske også et midel til at undgå umulige krav fra monarker og regeringer. Når det sidste ikke lykkes kan det gå så galt som det gik med det svenske linieskib, WASA, der kæntrede på sin første sejltur, som resultat af et umuligt krav om en ekstra række kanoner uden tilsvarende øget dybgang og størrelse. De mere nutidige eksempler overlader jeg til læserens egen fantasi. Udmøntet i det pågående arbejde betyder det, at man sammenligner det skitserede skib med allerede eksisterende skibe med nogenlunde samme størrelse, sødygtighedskrav og samling af evner til at løse den vifte af opgaver, disse skibe skal være i besiddelse af. Der er allerede foretaget flere sammenligninger i udlandet og mange gode vink til det endelige design er indvundet. Derved undgår man både en længere og meget indviklet udviklings- og projekteringsproces, og man reducerer projektrisici betragteligt. Man undgår også det altid spøgende behov for at bygge en decideret prototype. Med et så stort skibsprojekt og en så lille serie ville dette i øvrigt være aldeles utopisk at vove sig ud i. Det mest ømme punkt integration af systemerne Et andet relateret aspekt er graden af udvikling af de enkelte systemer. Noget, der også har hjemsøgt tidligere skibsserier til Flåden. For visse endda i så udpræget grad at ingen af seriens skibe nogensinde opnåede fuldt operativitet i forhold til de oprindelige militære krav. Det er nødvendigt på den ene side at stille krav, der sikrer at det færdige skib kan hamle op med udviklingen repræsenteret i sine operative omgivelser, når det sejler ud som deltager i fremtidige øvelser og operationer. På den anden side er det afgørende, at de nødvendige udviklinger er indenfor mulighedernes grænse både teknisk og økonomisk. Erfaringerne viser, at ingeniører og teknisk forskningspersonel er mere til udviklingsprocesser end deres samtidige officerskolleger, der modsat har tendens til at ville lægge æggene i afprøvede kurve der, hvor man har størst mulig sikkerhed for funktion og driftsstabilitet, når situationen på kamppladsen er afgørende alvorlig. Når man taler om forskellige systemer, kan man ikke undgå også at røre ved det mest ømme punkt ved enhver integration af sådanne. Kan for eksempel radarens signaler tydes af resten af anlægget, der indsamler og fordeler de elektroniske oplysninger. Det har hidtil været sådan, at Søværnets Materielkommando selv oplyste om hvilke krav, der stilledes til samspil med nye apparater, der skulle tilsluttes kommando- og kontrol systemet. Det ansvar overlades nu til den civile kontraktor i dette tilfælde Terma. Fortrøstningsfuld projektleder KK Per Bigum Opstilling af krav til nyanskaffelser Indtil nu har det været god latin at opregne alle krav til det ønskede, nye skib eller materiel meget præcist og helt ned til mindste detalje. Konsekvensen heraf var, at materielkommandoen sammen med dele af den operative del af Søværnet (eskadrer og skoler) skulle opbygge en ekspertise, der var i stand til at vurdere både, hvad der er ønskeligt operativt og hvad der er muligt teknisk begge dele fokuseret på situationer adskillige år ude i fremtiden. Jo større systemerne er og jo flere enheder og komponenter, der skal styres, jo alvorligere bliver usikkerhederne. I det danske søværn har vi dog haft en heldig hånd med udvikling af de helt store systemer med RDN CCIS (-i begyndelsen; FOD CCIS = Flag Officer Denmark Command, Control and Information System) som et lysende eksempel. I modsætning til mange andre mariner udviklede vi et logisk sæt krav, baseret på erfaringer fra blandt andet Royal Navy og lod en meget lille nærmest autonom (selvbestemmende) gruppe følge udviklingen af systemet på nærmeste hold i det franske firma, der leverede systemet til tiden og til prisen. (Vist nok en pæn verdensrekord inden for det felt!) RDN CCIS er nu opdateret gennem et af Søværnets egne projekter ved hjælp fra et lille firma med top tunede programmører og systemudviklere med erfaring fra orlogstjeneste. Systemet indvies i sin helt nye version i december Men derom i næste nummer. I de nye kontrakter indgår generelle militære krav blødere formuleret end tidligere med de operative funktionskrav som det styrende. De specifikke krav udvikles hos firmaet, dog således sikret, at man ikke får noget nyt, der leverer dårligere præstationer end det vi kender i dag. De udviklinger (»builds«) det civile firma kommer op med, testes af en brugergruppe, som er sammensat fra command-team og O-rumsbesætning fra forskellige operative enheder og fra skoler. Visse dele heraf foregår på udviklingsanlæggene hos firmaet. Terma har således et komplet sæt lige fra et Harpoon-modul til de nyeste radarer af samspillende elementer i det nye skibsbaserede kommando- 8 SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER 2002

9 og kontrolsystem. Her foregår afprøvningerne sammen med de teknikere og ingeniører, der er beskæftiget med udviklingen inden for alle tænkelige aspekter. Søværnets Materielkommandos målsætninger Projektlederen lægger stor vægt på at kommandoens målsætninger også følges i de nye projekter. Alle i Flåden har jo oplevet, hvordan materielfejl kan ødelægge måneders øvelsesforberedelse og forårsage oceaner af spildtid og kedsomhed for besætningen, når skibet ikke kunne deltage i øvelser. Særligt frustrerende er det, når de mere skarpe opgaver, som søredning eller internationale operationer, må opgives på grund af materielsvigt og venten på reparation eller fornyelse. Kort fortalt er målsætningen da også karakteriseret ved tre ord: Konsolidering, effektiv drift og kortere fejlperioder. Et meget vigtigt aspekt herved er at lære af de tekniske fejl, der jo opstår selv i de bedste enheder. Er der erfaringer der kan rette tekniske detaljer eller skal uddannelsen være bedre og på hvilket niveau. Terma er systemansvarlig Erfaringsmæssigt har søværnet næsten altid haltet bagud, når det drejede sig om at anskaffe uddannelsesmateriel til både den taktiske, den operative og den tekniske uddannelse på helt nyt materiel. Under materiel regnes også dokumentation og lærebøger. I fremtiden vil man sørge for at disse aspekter er dækket tilfredsstillende kontraktmæssigt. Så er det op til skolerne at sende instruktører så betids på de bestilte fabrikskurser og anden relevant uddannelse, at brugerkurser kan oprettes og gennemføres før systemerne skal i drift ude i enhederne. Disse lidt ideelle krav, skal suppleres med en større vægt på færdiggørelse og konsolidering af de leverede systemer for hvilke det givne firma nu for fremtiden har systemansvar. Det betyder i praksis, at opdateringer foreslået af brugere for eksempel ude i skibene medfører test og eventuel godkendelse og opdateringer hver tredje måned. I dag kan der gå år imellem sådanne opdateringer til stor skade for de enkelte operatørers initiativlyst. Her er konfigurationsstyring nøgleordet, men med moderne og ganske enkle og prisbillige kommunikationstiltag skulle det kunne gøres på en sådan måde at både operative skibe og enheder såvelsom skoler skulle kunne holdes ajour. Fra Terma (Thomas Blom, Terma Tåstrup) supplerer man med følgende omtale af, hvordan man samarbejder om ansvaret: Samarbejdet med Søværnets Materielkommando og resten af Søværnet har ændret karakter fra hvad det var i Før stilledes meget færdige krav, og der var en ligeledes hård opdeling af ansvar. Når kontrakten var skrevet gik leverandøren hjem, kunden kom En seniorsergent i Hæren behøver ikke at være så kedelig at det gør noget. Under alle omstændigheder har en af slagsen, Bo R. Klinge begået en bog, der genfortæller en lang række anekdoter og pudsige, fatale og pinlige facts om livet i»cirkus mili«. Det er ikke for sarte ører eller øjne for bogen er nærmest genialt illustreret af en oversergent, J.D. Pedersen begge forsynet med en skarp og levende form for humørgenkendelse og evne til videregivelse som nok skal kunne vække kluklatteren hos alle, der har haft bare lidt berøring med de væbnede styrker. God under juletræet, tror jeg. Bogen hedder: MANDEN ER GAL LAD HAM ENDELIG BLIVE I HÆREN. Den udkom 25 oktober 2002 på Haase & Søns Forlag as, Løvstræde 8, 2. tv 1152 København K, Telefon og Bogen koster 272 sider indbundet; 199 kroner. Medens vi er ved det sjove til julelæsningen, så forsømte vi at opgive telefonnummeret til vor egen tidligere oversergent og våbentekniker Mogens Hovmand, der fik sin samling af morsomme erindringer fra sin tid i søværnet og anden tjeneste på Grønland anmeldt i forrige nummer. Den hed:»krudt og Kugler i den kongelige Marine«. Bogen kan bestilles endnu, direkte hos forfatteren på tlf BOG-ANMELDELSE til et par statusmøder og kunne derefter modtage et system. Verden er blevet væsentlig mere kompliceret siden, men også bedre. I dag er leverandør / kunde forholdet for os blevet et partnerskab hvor vi (Terma) har et teknisk ansvar for, at det totale system fungerer og Søværnets Materielkommando har ansvaret for, at det militært kan udføre det, som Søværnets Operative Kommando skal bruge. Hvilket i bund og grund er logisk, vi skal ikke vælge hvilken kanon, der skal på, men sikre at den teknisk vil komme til at fungere i systemet med den ønskede»performance«. Vores ansvar er at sensorer, våben og C4I-systemer kan forstå hinanden, at data kommer frem i rette tid og kvalitet, at systemet er stabilt osv. Tilsvarende har Søværnets Materielkommando et ansvar for at våben- og sensorperformance er afstemt og kan møde de militære krav, der stilles til skibet. For yderligere at komplicere verden er det sådan at jo længere væk vi kommer fra C3/C4I systemet, jo mere ansvar har den enkelte under-system-leverandør for eksempel, at kanonen har den givne rækkevidde og præcision. Så vores samarbejde er i bund og grund et partnerskab om at levere et C4I system, der lever op til og formodentlig overstiger søværnets krav. Terma A/S syn på udvikling og specielt de udfordringer den hurtige teknologiske udvikling giver kommer udførligt beskrevet i næste nummer af bladet. (Red.) n SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER

10 Med VÆDDEREN på Toppen Hvert efterår sender Søværnets Officersskole de kadetter, der netop har bestået den civile del af officersuddannelsen som maskinmestre og skibsførere ud på Søværnets sejlende enheder, for at de her kan omsætte teori til praksis. For de operative kadetter (skibsførerne) varer denne del af uddannelsen til søs 3 måneder og betegnes NAOtogtet. Oftest gennemfører den enkelte kadet sit NAOtogt på flere forskellige operative skibe. Det giver ham m/k indblik i tjenesten på så mange enheder som muligt, før han m/k i slutningen af officersuddannelsen skal vælge i hvilken eskadre, han m/k ønsker at gøre fast tjeneste som nyudnævnt premierløjtnant. Som led i dette års NAO-togt var undertegnede kadetter så heldige at være påmønstret inspektionsskibet VÆDDEREN på en temmelig usædvanlig patrulje langs den grønlandske østkyst i perioden september Forventningerne stiger Vi landede i Keflavik lufthavn i Island lørdag den 7. september om eftermiddagen, og havde ikke andre forventninger til den forestående patrulje end den gængse forestilling hjemmefra om inspektionsskibenes togter på Grønland fiskeriinspektion i Danmarksstrædet. Vi fornemmede dog hurtigt, at dette ikke ville blive et helt almindeligt togt, da vi talte med skibets afgående helikopterbesætning i ankomsthallen i Keflavik. I skal langt nordpå, bare det var os, var nogle af ordene. En lovende begyndelse. Tre hovedopgaver Vel kommet ombord og installeret erfarede vi, at det togt, vi skulle deltage i, havde tre hovedformål, der alle adskilte sig markant fra fiskeriinspektionstjenesten. VÆDDEREN skulle yde støtte til slædepatruljen SIRIUS. Denne opgave indebar udlægning af forsyninger i slædepatruljens depoter, og selvom udlægningen primært skulle foregå ved hjælp af helikopter, ville der alligevel være en del indenskærs, spændende sejlads i Nordøstgrønland. VÆDDEREN skulle fungere som forsøgsplatform for to biologer fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) under en større undersø- gelse, som man håber kan bidrage til bedre forudsigelser af det kommende klima. I den forbindelse er farvandet omkring SIRIUS hovedkvarter Daneborg interessant, idet man her kan foretage gode målinger til de videre beregninger. VÆDDEREN skulle forsøge at trænge så langt nordpå, som isforholdene gjorde det muligt, som et led i den danske suverænitetshåndhævelse langs Grønlands østkyst. Der var altså lagt op til et rigtig spændende togt. Da vi først skulle afgå om mandagen, havde vi nu et par dage til at lære skibet bedre at kende samt besøge et par islandske seværdigheder såsom de varme kilder i Den Blå Lagune og NEX en det afgiftsfrie indkøbscenter i den del af Keflavik, der er amerikansk militærbase. Reykjaviks natlige kulturliv blev også studeret. Tænker på Titanic Vi afgik fra Reykjavik den 9. september om aftenen og satte kursen mod Scoresbysund. Vort beskedne bidrag til samlingen af historier om amerikansk sømandskab opstod under havnemanøvren, hvor vi på broen havde besøg af to amerikanske flådeofficerer. US Navy har en anden måde at sejle deres skibe på end vi. Det har gennem tiden givet anledning til en VÆDDEREN og THETIS i formationssejlads i Faxaflói ud for Reykjavik, hvor begge skibe i dagene forinden havde ligget for forsyninger og rekreation. del morsomme historier i messer og klubber rundt omkring i Søværnet. Begge officerer var synligt imponerede over skibets manøvreevne og den ubesværede afvikling af havnemanøvren. ( What, no tugs!? ). Og da de senere fik fortalt, at brovagten på disse skibe under normale forhold bestrides af blot tre mand, kunne de dårligt tro deres egne ører. De amerikanske traditioner for sømandskab er Isbjørnefamilie i Davy Sund 10 SØVÆRNSORIENTERING NR. 4 DECEMBER 2002

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole 10-12-2005 Opstart S å er nyhedsbrevet startet op igen. Efter vi mødte i Frederikshavn den 11. oktober og fik at vide vi skulle skifte til TRITON (TRIT), har vi haft rigeligt at se til. TRIT skulle gøres

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg TRITONs Nyhedsbrev Nr. 8 uge 36 Afgang Reykjavik Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg Triton afgik fra Reykjavik planmæssigt den 28. august. Med om bord havde vi Chef GLK Kontreadmiral Uffe

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Søværnets Center for Våben

Søværnets Center for Våben Velkommen Søværnets Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

Kom ud. Storyteller Kom ud hvor er dine grænser?

Kom ud. Storyteller Kom ud hvor er dine grænser? Storyteller Kom ud hvor er dine grænser? Hør et foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirerer i sin helhed. Jeg fortæller om udfordringer og opgaver, som få har prøvet. Du bliver ført

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Skandinavien rundt i kajak

Skandinavien rundt i kajak Storyteller Er foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirere ved sin helhed. Jeg fortæller om emner, som de færreste har prøvet, en mulighed for at, blive oplyst, ført væk, opleve en

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Velkommen. Søværnets Våbenkursus

Velkommen. Søværnets Våbenkursus Velkommen Søværnets Våbenkursus INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere