Katuaq Grønlands Kulturhus Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katuaq Grønlands Kulturhus Årsrapport 2014"

Transkript

1 Katuaq Grønlands Kulturhus Årsrapport 2014 Katuaq Grønlands Kulturhus, Imaneq 21, Postbox 1622, 3900 Nuuk, Grønland

2 Den selvejende institution Katuaq Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 30 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Side Noter 37

3 Den selvejende institution Katuaq 1 Generelle oplysninger Fonden Katuaq Reg.nr. ERF GER-nr Imaneq Nuuk Hjemstedskommune: Sermersooq Internet: Mail: Bestyrelse Michael Skourup, formand, udpeget af Grønlands Turist- og Erhvervsråd Uju Petersen, næstformand, udpeget af Kommuneqarfik Sermersooq Hanne Saandvig Immanuelsen, udpeget af (EPI) kunstnersammenslutningerne Bodil Marie Damgaard, udpeget af Grønlands Selvstyre Angunnguaq Larsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Direktør Julia Pars Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Den selvejende institution Katuaq 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Katuaq. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 9. april 2015 Direktion Julia Pars direktør Bestyrelse Michael Skourup Uju Petersen Hanne Saandvig Immanuelsen formand næstformand Bodil Marie Damgaard Angunnguaq Larsen

5 Den selvejende institution Katuaq 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Katuaq Vi har revideret årsrapporten for Katuaq for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen I fondens resultatopgørelse og noter til resultatopgørelsen er der oplyst budgettal for de enkelte poster for Revisionen har ikke omfattet budgettallene. Nuuk, den 9. april 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor

6 Den selvejende institution Katuaq 4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Fonden skal med udgangspunkt i Grønlands Kulturhus fremvise, stimulere og udvikle kulturelle oplevelser under udøvelsen af et alsidigt, frit og uafhængigt kunstnerisk skøn i samarbejde med institutioner, organisationer, personer og selskaber. Fonden skal medvirke til at eksponere grønlandsk kultur i Grønland og internationalt, ligesom fonden skal formidle kulturelt samarbejde mellem Grønland og resten af verden. Årsresultat Katuaq`s resultat for 2014 blev et underskud på 32 t.kr. mod et budgetteret overskud på 4 t.kr. Resultatet anses for at være tilfredsstillende set i forhold til den generelle udvikling i samfundsøkonomien. Årets drift er væsentligt påvirket af at omsætningen har været betydeligt højere end budgetteret i afdelingerne. Dækningsbidraget er også realiseret højere end budgetteret, især vedrørende Cafétuaq og Musik, teater og dans. Stigningen i dækningsbidraget har kompenseret for øgede omkostninger til personale, der er afledt af aktivitetsstigningen. Årets pengestrømme fra driften har bidraget positivt med t.kr., og der er investeret 317 t.kr. i anlægsaktiver. Årets ændring i likvider er herefter t.kr. og den likvide beholdning pr udgør t.kr. Indtægter og omkostninger De samlede indtægter og omkostninger for 2014 er fordelt således: Indtægtsfordeling Selvstyret Komm. Sermersooq Cafetuaq Reception m.m Konferencer Musik & Teater Biografen Kiosk Andre indtægter Total Omkostningsfordeling Drift m/afskrivninger Lønninger Honorarer Café Reception m.m Konferencer Musik & Teater Biografen Kiosk Total

7 Den selvejende institution Katuaq 5 Driften af Katuaq De samlede driftsomkostninger viser hvad det koster at drive kulturhuset Katuaq eksklusive projekt- og personaleomkostninger. Noterne til driftsomkostningerne kan ses under noter i regnskabet. Driftsomkostningsfordeling Rengøring Teknik og vedligehold Rejseomkostninger Bestyrelse Frem. tjenesteydelser, Husleje, el, vand og varme Administration Autodrift Afskrivninger Total Katuaq s ledelse vurderer 2014 som meget begivenhedsfyldt med adskillige tilfredsstillende resultater i de kulturelle arrangementer indenfor teater og dans, koncerter, foredrag, kunst- og fotoudstillinger. Katuaq dannede også fysiske rammer for arrangementer som filmforestillinger, workshops, kurser, seminarer, konferencer, offentlige møder, selskaber og receptioner m.m. Sammensætningen i bestyrelsen bestod i 2014 af følgende medlemmer: Formand Michael Skourup, udpeget af Grønlands Turist- og Erhvervsråd Næstformand Uju Petersen, udpeget af Kommuneqarfik Sermersooq Bodil Marie Damgaard - afløste Inge Olsvig Brandt i april 2014, udpeget af Grønlands Selvstyre Hanne Saandvig Immanuelsen, udpeget af Eqqumiitsuliornikkut Pinngorartitsisut Ingerlatsisullu (EPI paraplyorganisation) Angunnguaq Larsen, afløste Sebastian O.K. Kofoed, udpeget af medarbejderne i Katuaq Mats Bjerde, observatør udpeget af Nordisk Ministerråd

8 Den selvejende institution Katuaq 6 Beretning om udvalgte områder Musikken Mange musikalske oplevelser med solister og bands Året bød igen på genremæssigt mange forskellige musikalske oplevelser for publikum, og Katuaq levede således igen op til sin alsidighed på den musikalske scene. Der var rock, pop, blues, jazz, opera, klassisk, korsang og meget mere. Katuaq anser det som en af de vigtigste opgaver for kulturhuset at fremvise musik, kultur og kunst fra Grønland. Nytårskoncert den 18. januar. Ikke et sæde var ledigt, og sikkert ikke et øje var tørt, da orkesterskolen i et par timer underholdt ved den traditionsrige nytårskoncert i Katuaq. Det var nemlig udsolgt til koncerten, der var en bred vifte af nutid og fortid tilsat takt og tone. Koncerten var arrangeret af Arnannguaq Gerstrøm, som leder af Orkesterskolen. Der var gæstemusikere fra Danmark og Island. Mike F. Thomsen var konferencier. Af medvirkende kan nævnes: Nuuk Byorkester, Nuuk Begynderorkester BO, Tambourkorpset, NBO Band, MI Band (Meeqqat Illuat Band), Nuuk Byorkester Ensemble, Lancier Ensemblet, Orkesterkoret Qupannavaat. Appisimaarfik blev arrangeret af Katuaq for at give lokale musikere et samlingspunkt, hvor gamle kendte bands og nyere navne kunne spille deres kendingsmelodier samt præsentere deres nye sange. De to foyerkoncerter blev afholdt fredag den 31. januar og lørdag den 1. februar. Publikumsantallet var 762 for begge dage. Medvikende bands bestod af: Unneraarsuk, Katsi, Kimia, G-60, Kunngi, Aalut, Nuutit og Torluut. 3900Blackout Fredag den 21. februar arrangerede Katuaq i samarbejde med Nuka Bisgaard arrangementet 3900 Blackout i Lillesalen Blackout var et arrangement med dans og musik af grønlandske DJs. Undergrundsmusik og underholdning til de unge.

9 Den selvejende institution Katuaq 7 Medvirkende: DJ MINI, MAALIA, UYARAKQ, DA BARTALI CREW, DANCE BATTLE SHOW. Der var i alt 90 publikummer til arrangementet. QAAQ Efter tre succesrige koncerter i Hans Lynge Salen sidste år og gode salgstal af både CD og DVD fra den første koncert, kunne man opleve QAAQ til foyer koncerter i Katuaq den 28. februar og den 1. marts. Bandet spillede hele repertoiret fra sidste års koncerter samt 3 "nye" numre og op til QAAQ koncerten spillede "Sume Tribute Band" 1 times opvarmningskoncert. Der kom i alt 665 publikummer til begge koncerter. NAQQARMIUT overtog scenen igen for tredje gang med undergrunds basmusik dubstep. Denne gang var undergrundsshowet kaldt Triforce, med musik fra Zelda-verdenen som tema for en del af aftenens musik. Aftenens dj's: plusq, Fem Itaasia, Qulutious og Uyarakq. Der var i omkring 100 gæster til gratisarrangememtet. Rasmus Walter & NINA Unplugged Night i Hans Lynge Salen bød på hyggelig akustisk musik med to talentfulde sangere og sangskrivere Rasmus Walter og Nina og deres bands. De to koncerter blev afholdt den 5. april. Nina Kreutzmann Jørgensen er blandt de mest kendte sangerinder i Grønland. Hun har medvirket i mange udgivelser og har flere gange optrådt på Katuaqs musikscener. Hun er pt. i gang med at lave sange til et nyt album, hvor hun fortæller historier lige fra skytsengle til spiseforstyrrelser. Alle hendes sange har danske tekster og er navngivet med pigenavne som eksempelvis Anna, Karla, Maddie og Helga. Koncerten tiltrak 309 publikummer. Tradish Musiktrioen Tradish var tilbage i Katuaq, for andet år i træk. Tradish: Trad- på grund af en dyb respekt for den stærke og alsidige irske musiktradition.-ish fordi de er en del af den levende tradition som er i konstant bevægelse, søgende efter nye retninger, åbne for nye idéer og nysgerrige efter nye inspirationer. Koncerten var gratis for alle og var meget velbesøgt i Lillesalen, ca. 100 publikummer. Ud over koncerten i Katuaq blev der holdt en lille koncert for de ældre i alderdomshjemmet. Sankt Annæ Pigekor & Qupannavaat Sankt Annæ Pigekor, der i udlandet officielt hedder Copenhagen Girls Choir, er blandt de førende af sin art og indtager en fremtrædende rolle i dansk og internationalt korliv. Koret blev grundlagt i 1973 og har sin base på

10 Den selvejende institution Katuaq 8 Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole. Koret har en omfattende koncert- og turnéaktivitet både i Danmark og på den internationale arena. H.K.H. Prinsesse Benedikte er protektor for Sankt Annæ Pigekor, der fejrer sit 40-års jubilæum dette år. Dette jubilæum markeres med en række turnéer bl.a. til Grønland, hvor koret besøgte Ilulissat og Nuuk. Sankt Annæ Pigekor blev dirigeret af Philip Schmidt-Madsen, der som den eneste danske organist har vundet den internationale Carl Nielsen Konkurrence. Pigekoret optrådte i Katuaqs Hans Lynge Sal sammen med det lokale pigekor Qupannavaat som dirigeres af Arnannguaq Gerstrøm. Qupannavaat der tidligere hørte under KNR, holdte en kortere pause i 2014, men kom tilbage under Orkesterskolen. Der deltog 303 publikummer til gratiskoncerten den 13. april i Hans Lynge Salen. Ole Kristiansen leverede legendarisk musik til en proppet foyerkoncert, onsdag den 16. april. Koncerten var den publikumsmæssigt mest succesfulde i Katuaq de sidste par år med i alt 1071 publikummer. I forbindelse med 25 års jubilæum med sit første album, Isimiit iikkamut ( Fra øjet til væggen ) fra 1989, med kendte sange som Zoo inuillu, Isimiit iikkamut, Persileraangat, med over solgte eksemplarer til dags dato, vendte Ole Kristiansen tilbage til Katuaq for at give en koncert med grønlandsk rockmusik. Hans næste album fra 1991, Pop uummataaruffimmi ( Pop i hjer teløsheden ), er omtrent lige så populær og sidenhen har han udgivet flere albums, som også er blevet taget godt imod af den grønlandske fanskare og det har resulteret i en overrækkelse af æresprisen ved KODA s prisuddeling i Opvarmningsbandet INUK, INUnnguaq Petrussen og NUKannguaq Petrussen startede med at spille sammen i 2006 og udgav debutalbummet INUK - Alummiu i Musikgenren strækker sig fra pop og rock til reggae, med sange om gode ting i livet, kærlighed og kærlighedens mørke side. De kendte sange "Soorlu Timmisoq (balabbabbaa)" og "Tulugaq" blevet spillet i radioen. Medvirkende musikere til koncerten er Kristian Herlufsen (Qaaq, Aalut, Pele Møller) og Martin Zinck (Nina, DDR og tidl. Nanook). Simon Lynge er allerede et kendt navn i den internationale musikscene. Koncerten den 18. april i Hans Lynge Salen var endnu engang en stor fornøjelse for de 405 publikummer. Koncerten i Nuuk var et led i turnéen, hvor han spillede i Qaqortoq den 14. og 17. april. Efter koncerten i Katuaq tog han videre nordpå, hvor han spillede på Hotel Arctic i Ilulissat den 19. april, derefter gik turen videre til Sisimiut. Gæstemusiker og tidligere manager for Simon, Brett Perkins, som er født i Californien, startede koncerten med sine egne 3 numre. Nordisk Koncertkor 19. og 20. april opførte koret en vifte af klassiske musikstykker sammen med et orkester udvalgt blandt de bedste professionelle musikere og sangsolister fra hele norden - under ledelse af dirigent Bente Colding-Jørgensen. I koncertens hovedværk hylder koret musikkens beskytter Skt. Cæcilie med en opførelse af den franske komponist Charles Gounods populære og iørefaldende værk "Messe solennelle de Sainte Cécile". Sopran: Signe Sneh Schreiber, Tenor: Jan Lund, Bas: Teit Kanstrup, Dirigent: Bente Colding Jørgensen Publikumstallet for begge koncerter var 416.

11 Den selvejende institution Katuaq 9 Enok Poulsen Den legendariske og landskendte sanger, sangskriver og musiker Enok Poulsen spillede til en vellykket koncert i Katuaqs foyer, fredag den 2. maj. Hans klassiske numre og ørehængere aktiverede danseskoene for både det ældre og yngre publikum. Opvarmningsbandet var Arctic Medusa JAM, som er et 4 mands band fra Paamiut. Legenden fra Paamiut tiltrak 693 publikummer. Jenseeraq & Johannes Berthelsen Fredag den 30. maj var der dobbelt foyerkoncert med velkendte Johannes Berthelsen og det yngre musiktalent Jenseeraq. Johannes Berthelsen startede koncerten med mange af hans populære sange fra hans 7 udgivelser gennem tiden som f.eks. Naalagarsuit, Qaamaneq, Inuulluarit Asasara, Piffissaq, til stor glæde for det ældre publikum. 2. del af koncerten var ligeledes en stor oplevelse for de i alt 828 publikummer, da sidste års KODA vinder for Bedste Udgivelse afsluttede aftenen med sine egne sange blandet med flere fede covernumre. Musikskolens koncerter i Katuaq Katuaq har et løbende samarbejde med Nuuks aktive Musikskole omkring afholdelse af koncerter i Katuaq. Musikskolen blev stiftet i 1996 og har ca. 120 aktivitetselever i alderen 3 til 21 år, som får timer i violin, klaver, sang, guitar, tromme, cello, klarinet, børnekor og orkester. I løbet af 2014 har musikskolen holdt 6 små og store koncerter i Katuaq, den 16. februar, marts, 7.juni og , november. Den største koncert blev holdt den 7. Juni, hvor musikskolen havde et show med eleverne med stor succes. Det blev afholdt i foyeren med grønlandsk og europæisk musik. Bl.a. gæstede Pele Møller koncerten sammen med sin søn Glenn, og sammen med orkesteret spillede de Nuna Hawaii. Koncerterne er generelt velbesøgt med mellem publikummer i lille sal. Til showet i juni måned var der omkring 100 publikummer.

12 Den selvejende institution Katuaq 10 Erinniat Ensemble v/ Arnannguaq G. Torsdag den 19. juni bød Katuaq på en stor og alsidig forestilling. Første del med udvalgte H.C. Andersen eventyr, oplæst af den folkekære Ghita Nørby, akkompagneret af Arnannguaq Gerstrøm på tværfløjte og Svenn Skipper ved flyglet. Ghita fortalte indlevende og førte publikum ind i H.C. Andersens eventyrunivers. Hun fortalte desuden om, hvor glad hun var for at være i Grønland, hvilket var første gang. Anden del bød på helt nye kompositioner af Arnannguaq Gerstrøm. Disse blev spillet af 15 topprofessionelle musikere og sangere fra Island, Danmark, Sverige og Ungarn, samlet i Erinniat Ensemble under direktion af Svenn Skipper. Lyrikker og digter Frederik Kristensen kunngi, Kristian Olsen aaju og Mike F. Thomsen havde bidraget med tekster til kompositionerne, som blev sunget af to operasangere fra Sverige og koret Qupannavaat på det oprindelige sprog, grønlandsk. Koncerten havde i alt 254 publikummer. Sommerkoncert Nuuk Byorkesters 35 års Jubilæum Jubilæumskoncerten blev fejret med en næsten fyldt Hans Lynge Sal søndag den 22. juni. Hvor over 100 musikere og solister udvalgt fra de bedste koncerthuse, musikere fra Orkesterskolen, Tasiilaq, Kulusuk og Sisimiut Musikskole samt koret Qupannavaat gav endnu en stemningsfuld koncert. Nina Kreutzmann Jørgensen, Frederik Elsner (Nanook) og John G. Sandgreen (Sussat) bidrog ligeledes med deres kendte sange. Koncerten blev transmitteret direkte på KNR TV. Christian Søgaard Trio Christian Søgaard Trio holdte koncert i Lillesalen den 25. juli, med dansemik senere på aftenen. Trioen gæstede flere byer i Grønland med deres: Jazz, viser og verdensmusik. Turen startede i Sdr. Strømfjord, gik derfra til Nuuk og sluttede af i Ilulissat. Christian Søgaard er jo blevet et kendt ansigt i Grønlandsk musik, siden han i 1976 købte sig en harmonika og rejste til Nuuk. Sidste år var han i Canada med Rasmus Lyberth, og på hjemrejsen gav de koncert i Nuuk. Året inden var han musikalsk leder på nationalteatrets forestilling Qullissara. Udover Rasmus Lyberth har han gennem årene spillet og lavet CD-er med Juaaka, Ulf Fleischer, Rosa Wille og mange andre. Kærligheden til Grønland er for Christian Søgaard blevet en livsrejse. Det er første gang, at han gæstede Grønland med sit eget orkester, hvor han udover at han spillede harmonika og sang også havde skrevet det meste af musikken.

13 Den selvejende institution Katuaq 11 I orkestret medvirker desuden den fabelagtige guitarist Morten Nordal, og velswingende Jens Holgersen på kontrabas. Koncerten var særdeles populær der tiltrak i alt ca. 300 dansende gæster. Juaaka Lyrik og trio musik i Lillesalen Forfatteren, digteren og sangskriveren Juaaka Lyberth underholdte med egne digte, læste uddrag af sin roman Godt i vej ( normineret til nordisk litteraturpris 2014), samt endnu ikke udgivet Inukassaq fortællingen om en åndemaner, derudover fortalte Juaaka om sine sangteksters indhold. Som gæster læste Augusta M. Jeremiassen og Karla Jessen Williamson digte op. Imellem lyrikken spillede Juaaka Trio. Juaaka Trio består af: Juaaka, sang og guitar, Pilu Noahsen, kor, Leif S. Immanuelsen, harmonika, Kristian Herlufsen, bass. Der var omkring 100 personer i alt. Aftenen foregik på grønlandsk. Numa Den 15. august var der lagt op til en nordisk koncert, gennem samarbejde mellem musikkunstnere fra Grønland, Island og Færøerne. Det var Steindór Andersen, Hilmar Örn Hilmarsson, Páll Gudmundsson fra Hûsafell, Einar Árnason, Ingimar Andersen og Baldvin Eyjólfsson fra Island, Randi Broberg, Georg Olsen og Nikku Olsen fra Grønland og Eivør Pálsdóttir fra Færøerne. Projektet gjorde brug af forskellige, men entydigt nordiske kilder, såsom grønlandsk musik, islandsk Rímur chanting og færøske folkesange, ved hjælp af instrumenter, der spænder fra traditionel percussion, en original islandsk lithophone, klassiske instrumenter og moderne synthesizere og elektronik. Der var 227 koncertgængere den aften. Jamaften Efter en pause på halvandet år afholdt Katuaq igen Jamaften. Lillesalen, cafeen og foyeren var fyldt med mennesker. Taaq tribute band var inviteret til at spille som gæster. Gennem hele aftenen var der nogle på scenen, med akustisk musik, sang, blues og rock. Der var omkring 400 mennesker Nunatta Akisuaneri Katuaq arrangerede grønlandsturné af Nunatta Akisuaneri med Pauline Lumholdt (sopran), Ida Heinrich (mezzo-sopran), Josef Lund Josefsen (tenor), Emil Mølgaard (bass) og Søren Johannsen som pianist. Der blev bl.a. sunget sange af følgende verdenskendte komponister og grønlandske komponister: Henrik Lund, Hans Lynge, Frederik Nielsen, Samuel Knudsen, Verdi, Offenbach. Turnéen startede i Ilulissat og fortsatte til byerne Sisimiut, Tasiilaq, Nuuk og afsluttedes i Qaqortoq. Koncerten i Nuuk blev en succes med 469 koncertgængere og fuldt hus i de øvrige byer.

14 Den selvejende institution Katuaq 12 Pamyua & Small Time Giants foyerkoncert Pamyua er en Yup'ik/Inuit gruppe der har dybe rødder i deres kultur, og dette er fundamentet for deres budskab gennem musik. Udtrykket er energisk og indeholder musik fra traditionel til reggae, soul, jazz, pop og funk.pamyua har turneret over hele verden, vundet bl.a. Native American Music Award (Record of the Year), Aboriginal music award, Governor Arts Award. Medlemmer er: Phillip blanchett, Stephen Blanchett, Ossie Kairaiuak og Karina Møller. Musikere: Kristoffer Jul, Nikolaj Frandsen og Anders Pedersen. Small Time Giants Vinterens vindstød. Fodspor i sneen. Følelserne uden på tøjet. Luften er ren. Uberørte indtryk. Small Time Giants anses som en del af den spændende alternative grønlandske scene, som udlandet er ved at få øjnene op for. Bandet har med deres EP, Six Shades Of Heart, i ryggen spillet roste liveshows både hjemme og i udlandet, med evig garanti for energisk og uimodståelig indlevelse. Koncerten blev holdt i Katuaq, Nuuk den 29. august, hvor publikum som de første fik lov til at høre deres nye sange live. 719 solgte billetter. The Påhængsmotors The Påhængsmotors er et fritids band bestående hovedsageligt af guitarister. Bandet holdte koncert i Lillesalen 5. september. Navnet The Påhængsmotors startede ellers som en joke, da medlemmerne lavede sjov med forskellige navne til bandet. Det blev brugt for sjov i starten, men det fængede og var humoristisk, så det blev hængende. The Påhængsmotors spiller gode grønlandske melodier man ikke hører så ofte. The Påhængsmotors havde til koncerten også lavet flere nye sange. Folk kom til en hyggelig aften med god musik og hygge i Katuaqs lillesal den 5. september og der var 186 solgte billetter. Paddy Kelly Paddy Kelly er bedst kendt som frontmand i det legendariske Kelly Family. Efter at have solgt over 20 millioner plader, optrådt live foran mere end mennesker og modtaget næsten hver pris musikindustrien har at byde på, blev han en af Europas mest succesfulde musikere. Hvorvidt han synger med guitar eller klaver, spiller den irske fløjteinstrument Penny Whistle eller synger acapella uden instrument og mikrofon, rører han ofte sit publikum til tårer med dybden af

15 Den selvejende institution Katuaq 13 følelser i hans stemme og sange, eller bringer dem til latter med sin humor og spontane karisma. Paddy Kelly spillede i Nuuk i et eksklusivt show den 11. september i Katuaq - Hans Lynge Salen. Der var 1016 koncertgængere ved Paddy Kelly Koncerterne Brothers in Love 28. September Ole Kibsgaard, Peter Kibsgaard og Morten "Jay" Jakobsen er gået sammen og har dannet "Brothers in Love" - En trio der, som få andre, forstår musikkens og sammenspillets sande væsen og anatomi. De tre har, sammen og tilsammen, spillet med et hav af store danske og udenlandske kunstnere (f.eks. Shubidua, Sanne Salomonsen, Aqua, Lis Sørensen, Senõr Coconut, Big fat Snake, Cecilie Norby, Søs Fenger, Martin Brygman, Andrew Strong, Robben Ford, Zucchero og mange flere). Der var omkring 120 koncertgængere til koncerten den 28. September. Arrangementet var gratis. Cikada Strykekvartetts 27. september Strygekvartetten Cikada var et ideelt laboratorium til at studere hvordan mennesker forholder sig til hinanden som individer (eller øer) og som gruppe. Forløberen kan siges at være renæssancens firstemmige polyfoni, der man i spillet mellem stemmene sopran, alt, tenor og bass i en uudtømmelig udtryksrigdom. Koncerten skete 27. september. Der var 53 koncertgængere til koncerten. Arrangementet var gratis. Akisuanerit festival 2014 Akisuanerit Festival 2014 præsenteredes i et samarbejde mellem Atlantic Music ApS og Katuaq. Den tilbagevendende festival bød på udelukkende grønlanske musiknavne fra aller øverste hylde. Fredag den 3. oktober bød på rap, rock og ørehængere fra henholdsvis Maasi, Asuki, Zikaza og Sussat. Lørdagens musik leveredes af ingen ringere end Qarsoq, Naneruaq, Ulf Fleischer & Paarisa Band samt Ole Kristiansen. Ulf Fleischer & Paarisa Band havde aldrig optrådt live til en koncert, så det blev en stor oplevelse for publikum. Festivallen afsluttedes med en gratiskoncert for børn og unge i foyeren med 10 års jubilaren Hinnarik som stod for underholdningen. Fredag var der 867 koncertgæster, lørdag var der 1200 koncertgæster, søndag var der 350 koncertgæster. I alt gæster. Revè Boheme feat Varna & Anders Øgård Rêve Bohème s musikalske udgangspunkt er først og fremmest arven fra Django Reinhardt og den europæiske string swing musik fra 1930 erne kombineret med den amerikanske jazzsanger-tradition - Hot Gypsy Jazz! Sangerinden Varna udgav albummet I Wish i 2007 og er ved at indspille sit nye album The Road. Det blev til en god lillesalskoncert 17. oktober, hvor der var 116 koncertgængere. Juaaka Lyberth og Florent Vollant Juaaka still going strong 45 års jubilæums koncert den 31. oktober 2014 dobbelt koncert med Florent Vollant.Det var i 1969 Juaaka Lyberth første gang optrådte med egen sang og musik i realskole revyen Mik-Mak. Siden dengang har Juaaka spillet og optrådt næsten uafbrudt i alle årene, og derfor kan fejre sit 45 års jubilæum som sanger, musikker og sangskriver. Juaaka Band

16 Den selvejende institution Katuaq 14 består af: Juaaka - sang og akustisk guitar; Pilu Noahsen - sang, Leif S Immanuelsen - keyboard og kor; Kristians Herlufsen - bas; Juuna Zethsen - el-guitar, Kristian Otto Therkildsen - kor. Kashtin er et kendt navn i Grønland. Kashtin består af duoen fra Canada bestående af Florent Vollant og Claude McKenzie. Florent Vollant vil sammen med hans band give en koncert i Katuaq og i Taseralik Sisimiut.Der var 554 koncertgængere til dobbeltkoncerten. RESPECT Hip Hop Ukiut 30-t Fredag den 7. november blev der lagt op til et specielt arrangement i Grønlands hiphophistorie. Der var tre genforeninger i alt til koncerten, Prussic, Nuuk Posse og JoSPal-G feat. Koncerten blev meget stemningsfuld og nostalgisk for de mange gæster. Der var 1135 solgte billetter. Jacob Anderskov og Edvard Nyholm Debess Trio Jacob Anderskov er beskrevet som "blandt de mest ekstraordinære kunstnere i nutidig musik" (Jazz Podium, Tyskland, maj 2010), og har modtaget adskillige priser, senest "Årets Jazz Komponist 2013" til Danish Music Awards Jazz. Jacob Anderskov er en pianist, komponist og bandleder fra København. Edvard Nyholm Debess har i snart 30 år været en fremtrædende kontrabassist/komponist på Færøerne, og har adskillige udgivelser i eget navn og har medvirket på et utal af andres CD, koncerter, projekter m.v. Koncerten foregik 20. november. Der var 166 solgte billetter. Julehilsen fra Katuaq Katuaqs årlige adventskoncert blev centrum for Julehilsnerne fra Grønland, som bliver afholdt i samarbejde med DR i Hans Lynge Salen i Katuaq, ved navnet Julehilsen fra Katuaq. Julie Berthelsen og Mike Fencker Thomsen var værter til showet, der siden 1932 er blevet sendt gennem radioen og senere gennem tv fra Danmark til Grønland. I 2014 optog DR Julehilsner fra Grønland fra Sisimiut og Nuuk. Lokale kunstnere og kor sørgede for julestemningen. Man hørte blandt andre koret Qissiat, Ida Heinrich & Josef Lund Josefsen, Nina Kreutzmann Jørgensen, Pele Møller, Hanne S. Immanuelsen Jim Milne, David Manumina, Kristian Gintberg og Nordisk Koncertkor. Koncerten blev holdt søndag den 30. november. DR optog koncerten, der blev sendt på DR1 den 21. december. Der var 506 koncertgængere. Juullilernerani tusarnaartitsineq - koncert med sangkoret Imilik Koncerten forefik den 7. december Hans Lynge salen. Brugere af Katuaq oplevede julesange og andre grønlandske sange i Katuaq da vi fik besøg af sangkor fra Nordgrønland Imilik. Det 10 store mandekor Imilik sang julesamler af den mere sjældne art og gav et par numre med guitar. Der var 83 koncertgængere.

17 Den selvejende institution Katuaq 15 Årets sidste koncert Vi afsluttede et fantastisk år med Årets Sidste Koncert med pladeaktuelle NANOOK og de kommende stjerner FOR AKIA. Nanook som er pladeaktuelle med albummet Pissaaneqaqisut, havde ikke spillet i Nuuk i snart 2 år og denne gang havde de 3 albums som repertoire. Der var ægte blæsere til koncerten og at selveste "For Akia" med Hans Mortensen i front varmede op for bandet der leverede en solid underholdning fra start. Der var 589 koncertgængere den aften. Teater & Dans Pioneer Pioneer handler om den grønlandske kultur, fortolket gennem musik, dans og teater. Fortolkninger af nogle af de mest berømte sagn i Grønland samt billeder fra forgangne tider og frem til nu, bliver alt sammen akkompagneret med musik fra Kimmernaq, Nanook og en teateropsætning lavet af Pipaluk K. Jørgensen. Kimmernaq Kjeldsen og Kristian Mølgaard spiller hoverollerne i forestillingen. Forestillingen den 19. januar havde 155 publikummer. Red One og Heaven or Tel Aviv Danseforestillingerne "Red One og Heaven or Tel Aviv Blev vist i Katuaq i samarbejde med Qiajuk Production, den 15. februar i Hans Lynge Salen. Red One er baseret på improvisation og "Heaven or Tel Aviv" er skabt mens danserne har opholdt sig i byen Tel Aviv. Forestillingen har haft præmiere på Norges Coda Festival i oktober 2013 og har siden turneret i Sverige, Israel og flere steder i Norge. Dansestykkerne er skabt specielt til unge dansere og på scenen vil vi kunne se 5 unge dansekunstnere: Merete Hersvik, Antero Hein, Isabell Bartnes Johansen. Anja Sunniva Valseth, og Alexander Montgomery-Andersen. Night I Night, fletter en antropolog fra Toronto og en 16-årig Inuit piges liv kraftigt ind i hinanden i en 24 timers mørketid i Pond Inlet, Nunavut. En tværkulturel teaterforestilling skabt i løbet af en treårig proces i det arktiske mørketid i Pond Inlet, Nunavut og Akureyri, Island, Night vender sydlige troper om nord på hovedet medens den undersøger emner om afstamning, hensigt og mørke. Human Cargo som stod for forestillingen er en Toronto-baseret teatervirksomhed, som bringer teaterkunstnere fra forskellige kulturelle baggrunde sammen for at skabe originale, flersprogede produktioner. 280 publikummer var inde for at se forestillingen, som var gratis for alle. Ud over den offentlige forestilling med i alt 50 deltagere, var der en skoleforestilling.

18 Den selvejende institution Katuaq 16 Flying Drops Flying Drops er en musical, der fortæller historien om Inuit unge, der rejser verden rundt for at lære mere om farver af Arktis. Svævende med smeltende is, de beskæftiger sig med de ændringer, i sig selv såvel som ændringer i verden omkring dem, men er de fuldt ud klar over, hvad det betyder? Deres rejse tager dem langt, men de ved, de kan altid finde en vej hjem. Producer var NAPA Mats Bjerde, kunstnerisk leder Pipaluk Kreutzmann Jørgensen. Medvirkende: Maliina La Cour Vahl, Linda Kristiansen, Maaliannguaq Hermansen, Ululinannguaq Reimer Olsen, Mia Biilmann Larsen, Sandra Jerimiassen. Der var i alt 335 publikummer til 2 gratisshows i Hans Lynge Salen. On the Desperate Edge of Now On the Desperate Edge of Now er et norsk danseteater. De præsenterede et danseværk af en aftens længde hvor indholdet handlede om undersøgelse af maskulinitet, kropslighed og indvirkningen af mandlige kulturer; en forestilling om magt, afmagt og mænd. Danseteateret tiltrak 63 gæster til det offentlige show. 88 elever deltog til skoleforestillingen. Mikiseq Historien om Mikiseq er en sanselig fortælling understøttet af nykomponeret musik og dans. Mikiseq beretter om dét at vokse op i en selvmordsramt familie med misbrug af alkohol og megen vold. Mikiseq har den nødvendige råstyrke til at gennemstå sin traumatiske barndom og ungdom, for sidenhen at få en god uddannelse, og skabe sig et liv som en god mor og er nu en resursefuld og velfungerende borger i et moderne Grønland. Der kom 239 publikummer til 2 shows i Hans Lynge Salen den 2. og 3. april. Qiajuk Qitik QITIK er Qiajuk Studios årlige danseforestilling, som foregik i Hans Lynge salen den 15. maj. QITIK er skabt specielt til grønlandske børn og unge i Nuuk, hvor de yngste er 5 år og de ældste er i slutning af 20'erne. QITIK præsenterede en bred vifte af danse oplevelser som inkluderede små dansere i Ballet, Contemporary, Jazz og Hip Hop. Alle Qiajuks elever har mulighed for at være med til forestillingen. Dansestudioet i Nuuk ledes af Ruth Montgomery-Andersen. Målet med Qiajuk Studio er at skabe et miljø for dans i Grønland. Fokus er på børn og unge og deres udvikling. Qiajuk Studio tilbyder undervisning i Ballet, Contemporary og Hip Hop. Der tilbydes også enkelte kurser i Maskedans, Trommedans, Breakdance og Bikram Yoga af gæsteinstruktører. Danseforestillingen havde 55 grønlandske børn og unge som deltagere og tiltrak 388 publikummer til showet. Quiasutta grønlandsk komik. Piitannguaq Alaufesen og Marie Mathiassen var komikerne i dette show. Musikeren Jonas Fleischer deltog med musikindslag. 'Quiasutta' betyder 'lad os fnise' på dansk. Man kunne eksempelvis se den fimsede version af mesteren i hundeslædevæddeløbet og en kvinde, som klargør til krig i

19 Den selvejende institution Katuaq 17 'kvindernes kampdag'. Underholdningen med musikalske indslag varede omkring 1 time og 30 minutter. I alt 397 gæstede de 2 shows, den 14. og 15. juni. Klovnen Miki & co i Katuaq I oktober fik Klovnen Miki alias Vivi Wennerfeldt besøg af sine klovnevenner fra England - Clown Bluey & Conk the Clown, hvor de underholdte børn i forskellige byer i Grønland. Med masser af sjove præsentationer indtog de Katuaqs lillesal den 7. oktober med tre shows for børnehavebørn fra Nuuk. Arrangementet fik besøg af 380 tilmeldte børnehavebørn. N.A.I.P igennem 55 år, dengang og nu Amatørteaterforeningen NAIP afholdte deres årlige november show i Katuaq. I år var temaet for forestillingen: NAIP gennem 55 år, dengang og nu. Forestillingerne blev afholdt fredag den 14. november og lørdag den 15. november. Der var 311 solgte billetter den 14. november og 391 solgte billetter den 15. december. KNR- TV optog forestillingen om lørdagen, og den blev vist i TV 31. december. Tillerneq Imaluunniit Teater for voksne om forestillinger og visioner om livet efter døden og efter selvmord af amatørteaterforeningen Pakkutat fra Sisimiut. Hans Lynge Sal dannede rammen for forestillingen Tillerneq imaluunniit 18. december. Der var 51 publikummer til 2 forestillinger. Nissi Puuaqqap Angakkuaataa Nissen Puuaraq kommer til Inuit Nunaat og driller børn ved at trylle. Juleteater for børn produceret af Valerius Nielsen. Forestillingen var for børn fra 0 år og opefter til hele familien. Der var 206 gæster til 2 forestillinger. Øvrige arrangementer Mitaarfik blev arrangeret den 6. januar, Helligtrekonger dagen, hvor børn og unge kunne komme med deres bedste udklædning og fejre den gamle grønlandske udklædningstradition. Arrangementet var gratis og der var præmier til de bedst klædte børn. Deltagerantal ca Ersinartulersaarneq Ersinartulersaarneq er et tilbagevendende succesarrangement og er gratis for alle. Foyeren fyldes med historiesultne lyttere og mikrofonen er åben for alle den som har oplevet spændende spøgelseshistorier. Arrangementet var igen en stor succes og blev denne gang holdt i Katuaq s foyer. Der var mellem deltagere den 23. januar. Kulturnat TELE-POST indtog Kulturhuset i forbindelse med kulturnatten den 25. januar. Der var f.eks. Sjove konkurrencer, musik, mini DHL stafet for børn, Skattejagt og anden underholdning. Katuaq estimerer at der var omkring igennem på natten.

20 Den selvejende institution Katuaq 18 Informationsmesse om kulturelle fonde Informationsmessen den 18. februar blev arrangeret af Selvstyret, Kommuneqarfik Sermersooq, NunaFonden, Katuaq, og NAPA. Medarbejdere fra hver tilskudsordning var til stede under messen, hvor de svarede på spørgsmål og fortalte, hvor og hvordan ansøgningerne skulle laves og sendes mv. Arrangementet var gratis og der var 80 deltagere. Aperiinnariarit KNRs populære radioprogram Aperiinnariarit var en tur forbi Katuaq og Hans Lynge Salen den 20. februar. Arrangementet blev afviklet præcis som i radioen, hvor publikum kunne spørge direkte til de 4 kloge hoveder der svarede på alverdens spørgsmål. 62 publikummer deltog til gratisarrangementet. Rune Klan Tryllekunstneren og stand-up komikeren vendte tilbage til Nuuk og Katuaq for tredje gang med sit nye og meget populære show, Det Stribede Show, som allerede er blevet set af flere end danskere. Rune Klan havde 2 show i Hans Lynge Salen hvor der i alt kom 622 for begge shows. Tandbørstedagen blev markeret med informationsstande fra byens tandlægeklinikker. Plancher, plakater og andet information var tilgængeligt for de forbipasserende i Katuaqs foyer torsadag den 24. april. Arctic Winter Games 2016 blev lanceret i Katuaq med mange forskellige små aktiviteter som f.eks.: Hand Games Live, Overrækkelse fra AWG2002 til AWG2016, taler, præsentation af slogan og navngivning af maskot. Der var live musik af Kimmernaq og Frederik Elsner. Arrangementet blev afsluttet med åbningsløbet af Maaji Nuan! Som startede ude foran Katuaq. Trylleshow Den 11. Maj havde Katuaq besøg af tryllekunstneren fra Island, Einar Mikael. Han optrådte med to fantastiske shows i Hans Lynge Salen som begge blev udsolgt med 1016 publikummer. Showet var meget populært blandt tilskuerne. Heldige børn fik mulighed for at medvirke på scenen og prøve deres trylletalenter af. Tryllekunstneren og hans hjælper var på besøg i alle skolerne i Nuuk, hvor de lavede shows. Ydermere var der workshops for 102 børn som fik mulighed for at lære tryllekunst. Dette foregik i Lillesalen i Katuaq. Poetry Slam Poetry Slam blev arrangeret i Katuaq for andet år I træk den 16. maj. Efter succesarrangement med digtkonkurrencen i Lillesalen sidste år, blev dette års Poetry Slam konkurrence afholdt i Hans Lynge Salen, hvor omkring 100 publikummer overværede de 6 poeter der dystede om at være den bedste digter i byen. Minik Hansen vandt konkurrencen efter finalesejren mod Maali H Nielsen.

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S. Nuummi Sulisitsisut. Årsrapport. 1. januar december 2013

Grønlands Revisionskontor A/S. Nuummi Sulisitsisut. Årsrapport. 1. januar december 2013 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuummi Sulisitsisut Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Grønlands Revisionskontor

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Jubilæums program. Kl. 19:00 - Ældre "fester & danser" i Den gamle forsamlingshus. Orkestre Peter Grønvold og Hendrik Danielsen.

Jubilæums program. Kl. 19:00 - Ældre fester & danser i Den gamle forsamlingshus. Orkestre Peter Grønvold og Hendrik Danielsen. ^ 250-N[K \ NALUUTTORSIOItPaa Mandag 15/7 Jubilæums program Start af Jubilæet Kl. 09:00 - Tale for at markere jubilæet (Koordinatoren - kommunalbestyrelsesmedlemmer holder tale) Fællesspisning for at markere

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Resilience Lab Denmark

Resilience Lab Denmark c/o Green Tech Center A/S Lysholt Allé 6, 7100 Vejle CVR-nr. 36 64 24 83 fra foreningens stiftelse 1. maj - 31. december 2015 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 7. april 2016 Dirigent:... Lotte

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

SAMSØ HAVVIND A/S. Museumsvej Samsø. Årsrapport 1. januar december 2015

SAMSØ HAVVIND A/S. Museumsvej Samsø. Årsrapport 1. januar december 2015 SAMSØ HAVVIND A/S Museumsvej 1 8305 Samsø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2016 Jørgen Tranberg Dirigent

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ejerforeningen matr.nr. 25 Ø af Sundbyøster Kvarter. Årsrapport 2015

Ejerforeningen matr.nr. 25 Ø af Sundbyøster Kvarter. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen matr.nr. 25

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (53. regnskabsår) agt og godkendt ordinære generalforsamling den nt Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Grundejerforeningen SØPARKEN CVR.nr. 35 55 00 62 Årsrapport For perioden 1. september 2015 31. august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Den selvejende institution Vejrum Fritidscenter. Årsregnskabet for 2011

Den selvejende institution Vejrum Fritidscenter. Årsregnskabet for 2011 CVR. nr. 11650384 Årsregnskabet for 2011 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04/2015 Bjarne Petersen

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 Virksomhedsoplysninger 12

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 Virksomhedsoplysninger 12 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND ------------------------------------------------------------------- Bredgade 30, 1., 7400 Herning ------------------------------------- Foreningsregnskab for året

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

e O 1 tt eg Dansk Forening for Selskabsret Årsregnskab 2013

e O 1 tt eg Dansk Forening for Selskabsret Årsregnskab 2013 e O 1 tt eg Delnitte Statsautoriseret RevisionsØRnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Dansk Forening for Selskabsret

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16 Frederikssund Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider.

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

Græsted Fjernvarme A.M.B.A.

Græsted Fjernvarme A.M.B.A. 4030 Græsted Fjernvarme A.M.B.A. Cvr. nr. 42 74 25 11 Varmeregnskab for 2015/16 Uddrag af årsrapporten for samme år. Frederiksborgvej 14, 1., 3200 Helsinge - Tlf.: +45 48 39 26 00 - Mail: mj@m-jrevision.dk

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr.

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere