Referat af møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt 28. januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt 28. januar 2016"

Transkript

1 Sagsnr.: Den 28. januar 2016 Referat af møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt 28. januar 2016 Mødedeltagere: Danmarks Fiskeriforening PO Danmarks Amatørfiskerforening Selskab for bevarelse af havpattedyr Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Jægerforbund Dansk Ornitologiskforening WWF Oceana GEUS: DCE/Institut for Bioscience: DTU Aqua: NST: Center for Fiskeri, NAER: Svend Erik Andersen, Ole Lundberg Larsen, Henrik Lund Kaj Poulsen Birgith Sloth Bo Håkansson Iben Hove Sørensen Knud Flendtsted Sascha Nicolaisen Henrike Semmler Niels Nørgaard Petersen og Zyad Al-Hamdani Karsten Dahl, Jonas Teilmann og Rasmus Due Nielsen Lotte Kindt-Larsen, Thomas Kirk Sørensen Lars Rudfeld (afbud) Bjørn Wirlander, Anja Gadgård Boye, Elsbeth Teichert Dagsorden: 1. Velkomst v/formand 2. Status vedr. Natura 2000 og fiskeriregulering for beskyttelse af rev v/naer a) Delegeret retsakt for 10 Natura 2000 områder b) Kommende fiskerireguleringsforslag - Områder med udenlandske fiskeriaktiviteter - Kystnære områder kun med danske fiskeriaktiviteter c) Arbejdet med Natura 2000 i forhold til andre lande (pt. regionalproces ift. forslag fra Sverige, UK og Belgien beskyttelse af rev) 3. Præsentation af 2015-kortlægningen af rev i Natura 2000 områder i Nordsøen v/geus og DCE 4. Sæler og fiskeri a) Kort orientering om arbejdet med sæler i relation til fiskeri, herunder revision af forvaltningsplanen for sæler v/ NAER b) Præsentation af projekter mv. i relation til sæler og fiskeri v/ DTU Aqua 5. Beskyttelse af marsvin a) Præsentation af nyt projekt ved Store Middelgrund v/naer 6. Beskyttelse af havfugle status på projekt v/dce 7. Evt. Side 1/8 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf CVR EAN

2 1. Velkomst Anja Gadgård Boye bød velkommen og oplyste, at formanden for Natura 2000 Dialogforum, Bjørn Wirlander, var til møde i departementet og ville komme ca Der var en kort præsentationsrunde. Fokus for dagens møde var at give en status på ministeriets arbejde omkring forslag til fiskeriregulering i Natura 2000 områder med internationale fiskeriinteresser såvel som kystnære områder, som kun har nationalt fiskeri. Alle områder har rev på udpegningsgrundlaget. Herudover ville 2015-kortlægningen af en række Natura 2000 områder i Nordsøen blive præsenteret. 2. Status vedr. Natura 2000 og fiskeriregulering for beskyttelse af rev/naer a) Delegeret retsakt for 10 Natura 2000 områder Anja Gadgård Boye redegjorde for status af Natura 2000 reguleringen i Danmark. På sidste møde i Dialogforum (28. maj 2015) gav NAER status på processen for den regionale proces med Sverige og Tyskland en proces som omhandler formulering af reguleringsforslag for beskyttelse af rev i 3 Natura 2000 områder i Kattegat og 7 områder i vestlige Østersø. De fælles henstillinger ( Joint recommendations ) blev sendt til Kommissionen i februar og marts sidste år, og Kommissionen offentliggjorde i oktober den delegerede retsakt, der trådte i kraft den 1. januar 2016 og regulerer alt fiskeri udøvet af EU-fartøjer i de 10 Natura 2000 områder. Center for Fiskeri har med hensyn til Natura 2000 reguleringen udbygget NAER s hjemmeside om fiskeriregulering for beskyttelse af rev hvor den delegerede retsakt 2015/1778/EU også kan downloades fra. Det danske reguleringsforslag, der blev gennemført ved en regional proces og udmøntet i den delegerede retsakt, er den første af sin slags, og vi er meget glade for at kunne præge processen også for fremtidige forslag, herunder gennem udformningen af Terms of References. Vi ser nu både forslag og udkast til fælles henstillinger fra Sverige og UK, der læner sig kraftigt op ad den danske metode. Anja viste kort over de berørte områder, hvor al fiskeri med bundgående redskaber forbydes ved stenrev samt en bufferzone omkring på 240 meter: Kattegat Herthas Flak Lysegrund Læsø Trindel Vestlige Østersø Ertholmene Ryggen Hatterbarn Broen Munkegrund Davids Banke Bakkebrædt & Bakkegrund Ved boblerev (Herthas Flak og Læsø Trindel), forbydes alle erhvervsmæssige fiskeriaktiviteter. Henrik Lund spurgte, om andre lande havde vist interesse for den danske tilgang, hvilket Anja Gadgård Boye kunne bekræfte. Der var også lande, der ønskede at etablere et Natura 2000 Dialogforum. b) Kommende fiskerireguleringsforslag Anja Gadgård Boye fortalte, at NAER er i proces med formulering af fiskeriregulering i de resterende 16 områder udpeget for rev. Arbejdet koordineres i 2 spor; et internationalt spor for de Natura 2000 områder, 2

3 hvor der er udenlandske fiskeriinteresser involveret, og et nationalt spor hvor der tale om kystnære områder, og hvor der kun udøves fiskeri af danske fartøjer. I 2016 er forventningen, at der både vil blive igangsat en regional proces for 7 områder samt sendt en bekendtgørelse i høring, hvor den gældende fiskeriregulering på 4 rev bliver suppleret med de 10 nye kystnære områder Områder med udenlandske fiskeriaktiviteter: Anja Gadgård Boye orienterede om den kommende regionale proces, der vil omfatte 7 Natura 2000 områder: o 4 områder i Kattegat: Store Middelgrund, Strandengene på Læsø, Havet omkring Nordre Rønner og Schultz, Hastens Grund og Briseis Flak. o 3 områder i vestlige Østersø: Adler Grund og Rønne Banke, Centrale Storebælt og Vresen og Flensborg Fjord. Tilgangen til fiskerireguleringen vil være som de tidligere forslag, hvor kortlagte rev beskyttes ved udlægning af en generel bufferzoner på 240 meter. NAER forventer at påbegynde den regionale proces for disse to forslag inden længe. Medlemmerne af Natura 2000 Dialogforum får selvfølgelig også forslagene i høring. NAER påtænker en parallel høring af nationale interessenter såvel som involverede medlemslande, EU og rådgivende råd (BSAC og NSAC) samme proces som sidst. Ordførerne og Folketinget orienteres, inden den regionale proces går i gang. Desuden er man i tæt dialog med nabolandene for at indhente data om deres aktiviteter. Dette er særlig vigtigt ved Adler Grund, hvor medlemslande har fiskeri. Kystnære områder kun med danske fiskeriaktiviteter: Anja Gadgård Boye orienterede om det nationale spor med beskyttelse af områderne i de indre danske farvande, som køres sideløbende med den regionale proces. Den nationale proces ligner den forrige proces for nationale områder, som resulterede i den første Natura 2000 bekendtgørelse (Bek. nr. 1048/2013), som omfatter 4 kystnære områder. Der arbejdes med en ny bekendtgørelse, hvor de 10 nye områder tilføjes den allerede gældende regulering for beskyttelsen af rev i de 4 ovennævnte områder. Den kommende bekendtgørelse vil omfatte beskyttelse af 10 nye, kystnære områder: Horsens Fjord, Nakskov Fjord, Præstø Fjord, Smålandsfarvandet, Hesselø, Stavns Fjord, Lillebælt, Hirsholmene, Sydfynske Øhav og Stevns Rev. Det undersøges dog, om der for nogle områder kan fastsættes en områdespecifik bufferzone baseret på den faktuelle dybdegrænse, da områderne er beliggende meget kystnært med lavere vanddybde. Det forventes, at udkast til bekendtgørelse kan sendes i høring i løbet af sommeren 2016, med forventet ikrafttræden pr. 1. januar Regeringens beslutning om 2 årlige ikrafttrædelsesdatoer rummer mulighed for ikrafttræden 1. juli, men det er ikke nødvendigvis realistisk. Status vedr. Natura 2000 områderne i Nordsøen udpeget for rev: Anja Gadgård Boye orienterede om seneste kortlægning af Natura 2000 områderne i Nordsøen udpeget for rev. NAER forventer at igangsætte arbejdet med formulering af reguleringsforslag til efteråret. Der er tale om store områder, og vi ved, at der er store erhvervsmæssige interesser i områder også fra udenlandske fartøjer. GEUS og DCE v/ Aarhus Universitet præsenterede kortlægningen under dagsordenspunkt 3. 3

4 c) Arbejdet med Natura 2000 i forhold til andre lande Svensk proces Anja Gadgård Boye orienterede om den svenske, regionale proces med formulering af fiskeriregulering i området Bratten, der blev igangsat i september Sverige ønsker at beskytte kortlagte revstrukturer samt et større ikke kortlagt område for blødbundshabitater. Forslaget omfatter no-take zones med omkringliggende bufferzoner. Dialog med fiskerierhvervene i Danmark og Sverige har betydet en række korridorer så fiskeriet ikke begrænses unødigt. Svenskerne havde ikke kortlagt område 14, men ønsker at beskytte det under havstrategidirektivet. Bo Håkonsson spurgte til no-take zones, og Anja Gadgård Boye uddybede, at svenskerne ud fra punktobservationer lagde en antagelse til grund, at der var grund til beskyttelse af god miljøtilstand, og at ophænget for beskyttelsen både var Natura 2000 og havstrategidirektivet. Henrik Lund tilføjede, at område 14 var meget dybt, og at der ikke var meget fiskeri. Den svenske regionale proces er koordineret iht. Grundforordningens art. 11 og 18, idet området er beliggende i EEZ en og DK og DE har fiskerirettigheder i området samme har Norge. Sidste møde med svenskerne var den 21. januar Næste skridt i processen er forelæggelse for ministeren, høring af 5-udvalget og mandat fra indhentning af mandat fra Folketinget forud for fremsendelse af det svenske forslag til KOMM i form af en fælles henstilling fra SE, DE og DK. I processen har NAER haft fokus på korrekt beskrivelse af dansk fiskeri i området, herunder angivelse af konsekvenser for dansk fiskeri ligesom på de formelle rammer og juridiske ophæng i hhv. habitatdirektivet og havstrategidirektivet UK s proces Anja Gadgård Boye orienterede om UK s proces med formulering af forslag til fiskeriregulering i to større Natura 2000 områder ( Haig Fras og Stanton Banks ) for beskyttelse af rev. Processen blev startet op i november 2015, og regional proces forventes igangsat inden så længe. DK deltager i processen. Der er ikke danske fiskeriinteresser i områderne men det kan ikke afvises at der ikke kommer pelagisk fiskeri i fremtiden, da der er dansk fiskeri i ICES-områderne, som støder om til de pågældende Natura 2000 områder. UK s forslag omfatter område lukninger med bufferzoner samt øget afrapportering fra fartøjer i områderne og i en omkring liggende reporting zone det har NAER rejst kritik af, idet alle fartøjer også omfatter pelagiske fartøjer, som i øvrigt fortsat og uden begrænsninger må udøve fiskeri i områderne. Udgiften til højere frekvens af VMS-signaler (hvert 10. minut) vil skulle betales af det enkelte fartøj også kun ved gennemsejlads. Særligt den franske fiskeriflåde bliver berørt, og Frankrig er også imod en intensiveret VMS-frekvens. Henrik Lund nævnte, at der foregår en del dansk fiskeri efter hestemakrel i Haig Fras. Belgisk proces Anja Gadgård Boye orienterede om den belgiske proces, der indtil videre kun er meget foreløbig. Belgien har fremsendt forslag til fiskeriregulering i deres del af Nordsøen for beskyttelse af bundhabitater under såvel habitatdirektivet som havstrategidirektivet. Herudover indgår reguleringsforslagene i deres havplanlægning. DK deltager aktivt i arbejdet. 4

5 Belgien ønsker en fuld beskyttelse af deres kystvande samt beskyttelse af 4 andre områder, og har allerede nationalt vedtaget foranstaltningerne. Danske fiskere, der i belgisk zone kun fisker med bundgarn, berøres ikke af de foreslåede fiskeriforanstaltninger. Men DK har efterspurgt redskabskoder for reguleringen for at kunne vurdere forslaget specifikt. Herudover ønsker BE også at regulere på tonnage, som flere lande har efterlyst en forklaring på. Hollandsk proces Anja Gadgård Boye orienterede om, at Holland barsler med en række forslag under henholdsvis habitatdirektivet og havstrategidirektivet. Der arbejdes med formulering af fiskeriregulering i 3 Natura 2000 områder, hvor andre lande har fiskerirettigheder: - Frisian Front (fugle) - Cleaver Bank (rev) - Doggerbanke (sandbanke), se nedenfor Endvidere arbejdes der med udlægning af områder for opfyldelsen af forpligtelserne under havstrategidirektivet. Den hollandske regering har et ønske om at beskytte pct. af hollandsk zone af Nordsøen. Der er endnu ikke formuleret konkrete forslag til redskabsforbud. Holland forventer at indkalde til regionalt møde til sommer. Doggerbanke Elsbeth Teichert orienterede om status for fiskerregulering på Doggerbanke. Der var ikke nyt i forhold til tidligere. DK er ikke længere med i styregruppen, da regionaliseringsprocessen nu sker i regi af CFPgrundforordningen. DK har ikke selv udpeget Natura 2000 områder på Doggerbanke, men har store industrifiskeriinteresser. DK er i regionaliseringssammenhængen medlemsstat med forvaltningsmæssig interesse på linje med F, BE og SE, mens NL, UK og DE er de initierende medlemslande, som har det formelle ansvar for at sætte processen i gang. I praksis betyder det, at de medlemslande, som har udpeget Natura 2000 områder på Doggerbanke stiller forslag om fiskeriregulering, som dernæst drøftes med de berørte medlemslande. Forventningen er, at NL, UK og DE indkalder til regionalt møde inden sommer inden for rammerne af Grundforordningens art. 11 og 18. Fra tysk side ønsker man fortsat et forbud mod snurrevod (seines). Dansk holdning er fortsat, at et evt. forbud mod snurrevod skal være videnskabeligt begrundet, hvis det skal være en del af forslaget. DE kan evt. fremsætte dette som et separat forslag i forhold til det forslag, der vedrører forbuddet mod bundslæbende redskaber. 3. Præsentation af 2015-kortlægningen af rev i Natura 2000 områder i Nordsøen Bjørn Wirlander gav ordet til Niels Nørgaard Petersen fra GEUS, som præsenterede 2015-kortlægningen af Natura 2000 områder i Nordsøen kortlægningen dækker følgende områder: Knudegrund, Lønstrup Rødgrund, Thyborøn stenvolde, Jyske rev, Store rev og Gule rev. I alle områder er mere stenrevsdækningen mere end 50 pct. Zyad Al-Hamdani viste en film, som viste verifikationsdyk i Nordsøen, og som kan findes på GEUS hjemmeside: 5

6 Henrik Lund understregede vigtigheden af gennemsigtighed af disse verifikationer og offentlig tilgængelighed. NAER oplyste, at når kortlægningen er offentliggjort, vil den også kunne findes på Naturstyrelsens hjemmeside. DCE v/ Karsten Dahl orienterede kort om de oplysninger kortlægningen også gav omkring lysforhold og bundfauna. Lysnedtrægningen er øget i forhold til for år tilbage fra ca meter til 18 meter, og de kortlagt stenrev har en rig diversitet. Der er også fundet boblerev i områder uden for Natura Sæler og fiskeri a) Kort orientering om arbejdet med sæler i relation til fiskeri, herunder revision af forvaltningsplanen for sæler Anja Gadgård Boye orienterede om arbejdet med sæler og fiskeri. Sæler optræder på udpegningsgrundlaget for en række Natura 2000 områder. NAER bruger mange ressourcer på den eksisterende konflikt, der er mellem sæler og fiskeri og vi lytter til fiskerne, men har naturligvis også fokus på den forpligtelse, der er i forhold til sæler og Natura Der er en række aktiviteter i gang bl.a. ser Sælgruppen, nedsat af NST, på revision af forvaltningsplanen for sæler. NAER har især fokus på redskabsudvikling og kortlægning af fiskernes problemer med sæler. Senest har NAER sammen med NST været til møde på Bornholm med den lokale fiskeriforening. Formålet med mødet var bl.a. at drøfte de bornholmske fiskeres situation og forslag til mulige løsninger. NAER har fokus på, at en evt. regulering af bestanden skal ses i sammenhæng med udvikling af nye redskaber. Under Fiskeriudviklingsprogrammet åbnede der en ny ordning den 1. februar Tilskud til investeringer i fiskefartøjer hvor det bl.a. er muligt at opnå støtte til test og erhvervelse af sælsikre redskaber. Der er tale om en løbende ordning, så det er først-til-mølle princippet, som gælder. Både ansøgningsmateriale og ny bekendtgørelse ligger allerede på vores hjemmeside under tilskud. Ole Lundberg Larsen henviste til, at der var overordentligt stort pres på denne ordning. Ministeren har kort før jul rettet henvendelse til den svenske klima- og miljøminister og udtrykt ønske om et tættere samarbejde på tværs af landene i relation til en fælles forvaltning af sæler. I den forbindelse var NAER og NST blevet inviteret til Sverige den 2. februar, hvor der skulle drøftes muligheder for fælles initiativer. Det er som bekendt NST, som sidder for bordenden i sæl-arbejdsgruppen, og som samtidig er ansvarlig for revision af den nuværende forvaltningsplan. I Natura 2000 Dialogforum kunne der alene gives en kort status for arbejdet med sæler og fiskeri. b) Præsentation af projekter mv. i relation til sæler og fiskeri v/ DTU Aqua Bjørn Wirlander gav ordet til Lotte Kindt-Larsen, der gav en præsentation af deres i DTU Aqua s igangværende projekt SEAL-Safe, som bl.a. ser på udvikling af sælsikre redskaber. 6

7 DTU Aqua v/ Lotte Kindt-Larsen fortalte om arbejdet med udvikling af torskebure og hvilke elementer projektet indeholder. DTU Aqua adresserede endvidere den kritik, dele af fiskerierhvervet har rejst omkring projektet. Projektet har fokus på udvikling af optimale torskebure, som både er fangsteffektive, og som kan modstå sælangreb. Derfor fiskes der både i områder med mange fisk og i områder, hvor tilstedeværelsen af fisk er underordnet. Der er mange aspekter, som skal undersøges (DTU Aqua s oplæg vedlagt referatet). DTU Aqua og svenske forskere vil den kommende tid teste en række burer samt den såkaldte push-up tejne flere steder i Sverige og Danmark. Bo Håkansson spurgte, om man ville lave sammenlignende undersøgelser mellem garn og tejne, hvilket Lotte Kindt-Larsen bekræftede vil ske når den optimale tejne er udviklet. Ole Lundberg Larsen henviste til, at der ikke fandtes et sælsikkert redskab, og at det ville tage tid. Svend-Erik Andersen fandt det utilfredsstillende, at man politisk havde valgt et udviklingsprojekt uden kompensation til fiskerne, men DFPO ser naturligvis positivt på udviklingsarbejdet, som foreningen dog fandt er sat i gang for sent. DN fremhævede at de gerne så en bestandsregulering frem for sælpest, som optræder når bestanden når et vist niveau. 5. Beskyttelse af marsvin Præsentation af nyt projekt i Natura 2000 området Store Middelgrund Anja Gadgård Boye orienterede om en ny aktivitet, der var igangsat i relation til marsvin og bifangst. Projektet i Storebælt er afsluttet og CPODsne er ved at blive flyttet til Natura 2000 området Store Middelgrund. Formålet med det nye projekt er at undersøge marsvins tilstedeværelse i området, hvor der fra kameraprojektet er viden om bifangster. Projektet læner sig op af den anbefaling som STECF kom med i 2015 om at medlemslandene i højere grad bør fokusere der indsats på kendte hotspots områder samt de fiskerier hvor risikoen for bifangst er størst. CFF har bestilt opgaven hos DCE via aftalen med Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening. DCE vil i projektet undersøge udbredelsen af marsvin på Store Middelgrund, og relatere data i forhold til modeldata for dybdeforhold, havbundens hældning mv, som kan bidrage til forståelsen om marsvinenes tilstedeværelse og mønster. Data om tilstedeværelsen af marsvin kobles af DTU Aqua til analyser af fourageringsmønstre og øvrige akustiske analyser samt fiskeridata. Samlet skal undersøgelsen bidrage til en bedre forståelse af, hvad der foregår i området, og dermed også til hvordan marsvin beskyttes bedst muligt i området. 6. Beskyttelse af havfugle status på projekt Bjørn Wirlander gav ordet til Rasmus Nielsen fra Aarhus Universitet, som gav en kort status på det fælles fugleprojekt. Rasmus Nielsen oplyste, at projektet er forlænget frem til Ålborg Bugt er erstattet med Lillebælt, idet der er så få garn i området, at det giver mere mening for estimering af bifangst at se på Lillebælt. Status er, at der er gennemført 22 togter siden sidste møde hvor tallet var 31. Måltallet er fortsat 20 ture pr. område pr. år i alt 40 ture pr. område, samlet 80. 7

8 Oversigt over gennemførte togter i perioden 15. april 2015 til 15. januar 2016 er blev præsenteret. Tallene er opsummeret nedenfor: Område Antal togter (April 15- Jan 16) Antal garnrækker Antal fugle Fuglebifangst Sydfynske Øhav Lillebælt Edderfugle (25/1-16) Aalborg Bugt Islandsk Ryle (9/9-15) Sum DOF gjorde opmærksom på, at vadehavsfugle til tider går i åleruser i Vadehavet. DOF efterspurgte endvidere et landsdækkende estimat for bifangst af fugle på baggrund af de indsamlede bifangstdata i fugleprojektet. NAER orienterede om, at når projektet er afsluttet, vil styrelsen i samarbejde med AU se på, om og i så fald hvordan data kan ekstrapoleres. 7. Eventuelt Bjørn Wirlander rundede mødet af og opsummerede hovedpunkterne. Der var ikke kommet emner op under mødet, som NAER skulle følge op på til næste møde i Natura 2000 Dialogforum. Næste møde forventes afholdt inden sommerferien. Når det kommende forslag til fiskeriregulering i 7 områder sendes i høring indkaldes der til møde med det formål at give medlemmerne af Natura 2000 Dialogforum muligheden for at stille spørgsmål inden et evt. høringssvar fremsendes. 8

Referat fra møde i Natura 2000 dialogforum Afholdt den 14. december 2016 kl i mødelokale 1

Referat fra møde i Natura 2000 dialogforum Afholdt den 14. december 2016 kl i mødelokale 1 Referat fra møde i Natura 2000 dialogforum Afholdt den 14. december 2016 kl. 13.00 16.00 i mødelokale 1 Mødedeltagere: DFPO DN Danmarks Jægerforbund DCE DTU Aqua Dansk Amatørfiskeriforening Dansk Fritidsfiskerforbund

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 25 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 25 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 25 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Referat af møde i Natura 2000 Dialogforum for Natura 2000 Mødedato 19. april 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Referat af møde i Natura 2000 Dialogforum for Natura 2000 Mødedato 19. april 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen EU & Fiskeriregulering J.nr. 17-7435-000001 Ref. PBJE/ ANBO Den 13. oktober 2017 Referat af møde i Natura 2000 Dialogforum for Natura 2000 Mødedato 19. april 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 28. maj 2015

Referat af møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 28. maj 2015 Sagsnr.: 15-7121-000005 Dato: 19. juni 2015 Referat af møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 28. maj 2015 Mødedeltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: Baltic Sea Advisory Council: Dansk Amatørfiskerforening:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Sagsnr./ 2011-03048 Dato: 21. oktober 2011 Referat af 4. møde i Dialogforum afholdt den 10. oktober 2011 kl. 10 i NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Referat af 7. møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 27. juni 2013

Referat af 7. møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 27. juni 2013 Sagsnr.: 13-7400-000030 Dato: 22. august 2013 Referat af 7. møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 27. juni 2013 Mødedeltagere: Danmarks Fiskeriforening: Dansk Fritidsfiskerforbund: Dansk Amatørfiskerforening:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.10.2015 L 259/5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1778 af 25. juni 2015 om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for

Læs mere

Natura Thomas Kirk Sørensen Kursus maj 2014

Natura Thomas Kirk Sørensen Kursus maj 2014 Natura 2000 Thomas Kirk Sørensen tks@aqua.dtu.dk Kursus maj 2014 EU Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiv Natura 2000 Kaldes også "internationale naturbeskyttelsesområder". Fuglebeskyttelsesdirektivet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Referat af 8. møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 17. marts 2014

Referat af 8. møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 17. marts 2014 Sagsnr.: 14-7400-000004 Dato: 3. april 2014 Referat af 8. møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 17. marts 2014 Mødedeltagere: Danmarks Fiskeriforening: Dansk Amatørfiskerforening: Forsvarets Bygnings-

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum den 2. december 2010 kl i Fiskeridirektoratet.

Referat af møde i Dialogforum den 2. december 2010 kl i Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet J.nr. 2010-01366 Referat af møde i Dialogforum den 2. december 2010 kl. 10.00 i Fiskeridirektoratet. Deltagelse: FVM, departementet: Fiskeridirektoratet:

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Nr Marine Habitatområder Kode Udpegningsgrundlag Ændring. Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

Nr Marine Habitatområder Kode Udpegningsgrundlag Ændring. Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 4 Hirsholmene, havet vest herfor og 1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) Ellinge Å s udløb Ny 9 Strandenge på Læsø og havet syd 1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) herfor 10 Holtemmen, Højsande og Nordmarken

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

Referat af 6. møde i Dialogforum afholdt den 19. september kl. 10 i NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30

Referat af 6. møde i Dialogforum afholdt den 19. september kl. 10 i NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30 Sagsnr.: 2012-01816/12-7435-000001 Dato: 30. oktober 2012 Referat af 6. møde i Dialogforum afholdt den 19. september 2012 kl. 10 i NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30 Deltagelse NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. april 2013 Thomas Eske Holm Karsten Dahl Jonas Teilmann

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt J.nr. NST-301-00121 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CV og CW stillet af Folketingets Miljøog Planlægningsudvalg

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen 18. september 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association

Læs mere

Biodiversitet og arter J.nr. NST Ref. hls/migre Den 26. marts 2014

Biodiversitet og arter J.nr. NST Ref. hls/migre Den 26. marts 2014 Notat Biodiversitet og arter J.nr. NST-303-00130 Ref. hls/migre Den 26. marts 2014 Forslag om midlertidig ordning til regulering af gråsæl Forvaltningsplanen for spættet sæl og gråsæl i Danmark fra 2005

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.9.2016 C(2016) 5549 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.9.2016 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet november 2009 J.nr.: 2009-04544 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Deltagere:

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Den 19. januar 2015 J.nr.: 14-7131-000006 Ref. CFF/bpa Referat fra Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: DSA: Danish Marine Ingredients: Danmarks Pelagiske

Læs mere

Referat af. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. maj 2013 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. maj 2013 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000004 13. juni 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. maj 2013 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse:

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt Dato: 8. januar 2016 Til: Miljø- og fødevareministeren Att. Kystdirektoratet Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. vedrørende høringssvar til forslag om beskyttede områder i Kattegat. Beskyttede områder i Kattegat (havstrategi-områder)

Sammenfattende redegørelse. vedrørende høringssvar til forslag om beskyttede områder i Kattegat. Beskyttede områder i Kattegat (havstrategi-områder) Maj 2016 Sammenfattende redegørelse vedrørende høringssvar til forslag om beskyttede områder i Kattegat Beskyttede områder i Kattegat (havstrategi-områder) Forslag til beskyttede områder i Kattegat var

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum den 22. juni 2010 kl. 10.00 i Fødevareministeriets departement.

Referat af møde i Dialogforum den 22. juni 2010 kl. 10.00 i Fødevareministeriets departement. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet J.nr. 2010-01366 Referat af møde i Dialogforum den 22. juni 2010 kl. 10.00 i Fødevareministeriets departement. Deltagelse: FVM, departementet:

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00988 Ref. niple Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000010/ Den 13. juni 2014 FVM 291 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 290 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.:

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.: EU-og Fiskeriregulering J.nr. 16-7121-000002 Ref. MAAN Den 31. januar 2017 Referat af møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget den 27. januar 2017 kl. 12.30 i NaturErhvervstyrelsen, mødelokale K-514. Deltagelse:

Læs mere

Juridiske grundlag. Danmark GLM-bekendtgørelsen BEK nr. 106 af 29/01/2014 (uddrag): Bilag III (uddrag)

Juridiske grundlag. Danmark GLM-bekendtgørelsen BEK nr. 106 af 29/01/2014 (uddrag): Bilag III (uddrag) Juridiske grundlag EU Artikel 6 i forordning 73/2009 Betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand Medlemsstaterne sikrer, at al landbrugsjord, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Medlemsstaterne

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. maj 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01167 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri September 2012. Plan for forskningsprojektertil. beskyttelse af marsvin i danske farvande

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri September 2012. Plan for forskningsprojektertil. beskyttelse af marsvin i danske farvande Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri September 2012 Plan for forskningsprojektertil beskyttelse af marsvin i danske farvande 1 Kolofon Plan for forskningsprojekter til beskyttelse af marsvin

Læs mere

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Temadag i Dansk selskab for marin biologi Lone Reersø Hansen Biolog, By- og Landskabsstyrelsen. D. 5. november 2009. Disposition 1. Kort

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen 26. marts 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 28253 Den 31. oktober 2014 FVM 335 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Analyse af naturtype 1170 stenrev henholdsvis indenfor og udenfor de marine habitatområder

Analyse af naturtype 1170 stenrev henholdsvis indenfor og udenfor de marine habitatområder Analyse af naturtype 1170 stenrev henholdsvis indenfor og udenfor de marine habitatområder Zyad Al-Hamdani og Sara Skar (GEUS) Feb 2017 Formål At lave en ny vurdering og beregning af, hvor stor en andel

Læs mere

Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig

Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. oktober 2013 Thomas Eske Holm Ib

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, K-514

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, K-514 Referat Center for Fiskeri J.nr. 16-7121-000002 Ref. SPJ Den 15. august 2016 Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, K-514 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde NOTAT Naturstyrelsen Himmerland J.nr. NST-422-01053 Ref. idmpe Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N42 Måger Odde Forslag til Natura 2000-plan for N42

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

BEK nr 63 af 11/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016

BEK nr 63 af 11/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 BEK nr 63 af 11/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen BLS-2129-00039 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015 Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. april 2015 Ib Krag Petersen

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. februar 2015. Center for Fiskeri J. nr. 15-720-000001 24. marts 2015.

Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. februar 2015. Center for Fiskeri J. nr. 15-720-000001 24. marts 2015. Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. februar 2015 Center for Fiskeri J. nr. 15-720-000001 24. marts 2015 Deltagere Danmarks Fiskeriforening: Ole Lundberg Larsen, Henrik Lund Bælternes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00025 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

ISBN nr. 978-87-7091-464-2. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Resume:

ISBN nr. 978-87-7091-464-2. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Resume: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 revideret udgave for Adler Grund og Rønne Banke Natura 2000-område nr. 252 Habitatområde 261 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, basisanalyse. ISBN nr. 978-87-7091-464-2

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Dato: 18.05.2015, kl. 14.00 15.45 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokale 2210 For Boligselskabet: Erik Andersen, formand

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget: EU & Fiskeriregulering J.nr. 17-4400-000001 Ref. MAAN Den 15. november 2017 Referat af møde i Erhvervsfiskeriudvalget den 24. oktober 2017 kl. 13.00 i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mødelokale 2 A. Deltagelse:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 728 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 728 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 728 Offentligt NaturErhvervstyrelsen/Departementet Den 16. juni 2016 MFVM 95 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til plan for indførelse af udsmidsforbuddet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt- Justeret placering.

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt- Justeret placering. From: Stig Prüssing (NaturErhvervstyrelsen) Sent: 10 Nov 2016 11:49:17 +0100 To: 'sfs@dma.dk';'kdi@kyst.dk';'mail@dkfisk.dk';'svana@svana.dk';'mst@mst.dk';'dn@dn.dk';'lbt@sportsfisker forbundet.dk';''mynd@aqua.dtu.dk'

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Vejdirektoratet Peter Holt Guldalderen 12 2640 Hedehusene Kystdirektoratet J.nr. 15/00288-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 08-06-2015 Sendt på mail til ph3@vd.dk Tilladelse til erosionsbeskyttelse ved Ny Lillebæltsbro

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen (referent)

NaturErhvervstyrelsen (referent) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2012-02891 Den 7. november 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 30. maj 2012 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, 2a

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, 2a Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, 2a Center for Fiskeri J.nr. 16-7121-000002 Ref. SPJ Den 14. september 2016 Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

HVORI BESTÅR KONFLIKTEN?

HVORI BESTÅR KONFLIKTEN? TEMADAG OM KONFLIKTARTER 27. JANUAR 2016 ÆLER I DANMARK ET GENOPTÅET PROBLEM VED KÆRKOMMENT GENYN? Jonas Teilmann (AU), Anders Galatius (AU) og Morten Tange Olsen (KU) HVORI BETÅR KONFLIKTEN? Flere garn-,

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 NOTAT Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe Blåvandshuk J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 Notat fra 5. møde i Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe, den 24. februar 2015 Til stede: Formand

Læs mere

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side Bilag 7.4 Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side De danske miljømål for klorofyl og ålegræs er ikke i samklang med nabolande og er urealistisk højt fastsat af de danske myndigheder.

Læs mere

Eventuelle bemærkninger til ansøgningerne bedes må være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 18. november 2016.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningerne bedes må være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 18. november 2016. From: Stig Prüssing (NaturErhvervstyrelsen) Sent: 21 Oct 2016 11:59:53 +0200 To: 'sfs@dma.dk';'kdi@kyst.dk';'mail@dkfisk.dk';'allan Buch';'svana@svana.dk';'mst@mst.dk';'dn@dn.dk';'lbt@sportsfiskerforbundet.dk';''mynd@aqua.dtu.dk'

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget: Referat af møde i Erhvervsfiskeriudvalgets den 30. maj 2017 kl. 13.00 i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mødelokale 2 A. EU & Fiskeriregulering J.nr. 17-4400-000001 Ref. SPJ Den 4. juli 2017 Deltagelse:

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 12-7121-000001 Ref: MAAN/LISNIE 19. november 2012 Referat

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation: DSA: Foreningen af Fiskeauktioner og

Læs mere

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel...

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel... 22. november 2010 10:00-00:00 DF Hovedbestyrelsesmøde (SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF) -- Rold StorKro Deltagere: SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF, (NW, IKJ, LH,

Læs mere

Natura EU Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiv Natura Fuglebeskyttelsesdirektivet. Kaldes også "internationale naturbeskyttelsesområder".

Natura EU Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiv Natura Fuglebeskyttelsesdirektivet. Kaldes også internationale naturbeskyttelsesområder. Natura 2000 Thomas Kirk Sørensen tks@aqua.dtu.dk Kursus marts 2013 EU Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiv Natura 2000 Kaldes også "internationale naturbeskyttelsesområder". Fuglebeskyttelsesdirektivet

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Blue Reef. Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 AARHUS AU UNIVERSITET

Blue Reef. Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 AARHUS AU UNIVERSITET Blue Reef Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 20. juni 2013 Karsten Dahl Institut for Institut for Bioscience

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

År: ISBN nr Dato: 18. december Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr Dato: 18. december Må citeres med kildeangivelse Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 revideret for Bakkebrædt og Bakkegrund Natura 2000-område nr. 212 Habitatområde H212 År: 2014 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, basisanalyse. ISBN nr. 978-87-7091-385-0

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere