UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it"

Transkript

1 Læsning og it Indledning... 3 Tekst og digital tekst... 3 At arbejde med tekster... 5 Oplæsning af tekst... 9 Lyd og den digitale båndoptager Om øvelserne til modulet Læsning til modulet Læsning og it Side 1 af 15

2 Læsning og it Side 2 af 15

3 Indledning Fokus for dette modul er computeren som støtte i læseudviklingen til elever med læsevanskeligheder. Det betyder, at overvejelserne over hvilke og hvordan eleven skal anvende it-hjælpe- og undervisningsmidler er rettet mod det midlertidige, det støttende. Det, der gør det muligt for eleven at blive undervist mod de fælles mål og få støtte, når der er særlige behov. Der er mange måder at støtte elevernes læsning af tekst. I det inkluderende perspektiv er filosofien, at læreren og skolen i samarbejde med eleven skal finde den bedst egnede metode. Læreren må afdække elevens læringsstil, forstå elevens behov og med it tilpasse tekster, således at eleven kan støttes i sin læseudvikling. Der vil være elever, hvor fokus ikke skal ligge på elevens læseudvikling, men i højere grad på, om eleven kan og skal kompenseres for sit læsehandicap. Ofte er det dog ikke et enten-eller. I modulet It som kompenserende redskab kan du arbejde mere med it og de kompenserede aspekter af læsning. En række af de muligheder, der er i tekstbehandlingsprogrammer for at give støtte til teksten, er også beskrevet i modulet, Procesorienteret skrivning. Computeren som støtte i læseudviklingen Tekst og digital tekst Ved en tekst forstår vi almindeligvis den papirbaserede udgave, som den optræder i bøger, aviser og lign. En digital tekst er for de fleste en tekst, der optræder på en computerskærm. Digitale tekster kan imidlertid ud over selve teksten også indeholde lyd, billeder og videoklip. Den digitale tekst kan være: Tekster, man selv producerer på computeren Eksisterende tekster, man scanner ind på computeren Tekster, man finder på internettet eller tekster fra andre digitale medier, fx cd-rom. Udviklingen af det digitale medie og hermed også læsning af digitale tekster har givet os nye muligheder for at søge, samle, udvælge og bearbejde tekster. Den digitale tekst rummer store muligheder for at vælge mellem forskellige tekstudsnit, teksttyper, informationsdybder, synsvinkler, tekstlængder og audiovisuelle præsentationsformer. Det giver gode muligheder for en differentieret udvælgelse af tekster til eleverne, ligesom det giver eleven mulighed for selv at vælge imellem forskelligt stof. Men det stiller samtidig store krav til både elevens læsetek- Den digitale tekst Nye muligheder, nye krav Læsning og it Side 3 af 15

4 nik, læseforståelse og den kritiske læsning. Særligt elever med læse-skrive-vanskeligheder kan have svært ved at honorere disse krav, og de skal støttes i at opbygge og bruge kompetencerne. Det gælder både elevens bearbejdning af teksterne, brug af læseteknikker og de læringsformer, der følger med. It kan selvfølgelig ikke løse hele problematikken, men ved at benytte nogle af de strukturer og teknikker, som ligger i it-mediet, kan man støtte eleven i også at tilegne sig disse og samtidig give eleven nogle læsetekniske redskaber. En række af de muligheder, der findes i arbejdet med teksten er: At benytte kendte programmer og arbejdsformer på computeren Et almindeligt tekstbehandlingsprogram, et websideværktøj eller andet standardprogram, som eleven er bekendt med. At støtte eleven i at forenkle og strukturere arbejdsprocessen Man kan tilrettelægge arbejdet med elevens portfolio og logbog elektronisk. På computeren kan man lave en hensigtsmæssig organisering af materialer, som eleven/læreren udvælger og bearbejder. At arbejde med læseforståelsen Både i elevens selvstændige arbejde og i særligt tilrettelagte forløb kan man inddrage andre digitale præsentationsformer end den skriftbaserede. Elever, der er svage tekstlæsere, kan være gode til at læse og få indhold ud af audiovisuelle materialer og tekster, som understøttes af billeder og/eller lyd. Herved kan eleven dels støttes i at tilegne sig teksten, dels er der tale om læsning af andre sprog end det skriftbaserede. Alene med oplæsning af teksten kan nogle elever opnå forståelse af meningsfyldte tekster, som de under andre omstændigheder ikke kan læse. Eleven kan på denne måde få adgang til tekstens væsen og til indhold, som de kan reflektere over og bearbejde. At give eleven redskaber til at arbejde med forskellige læseteknikker og med forskellige teksters struktur, sprog og budskaber Læreren kan udvælge og bearbejde tekster til eleven, hvor visuelle teknikker skaber overblik og fokus: Man kan markere steder i teksten, som eleven skal være opmærksom på Man kan opdele og tydeliggøre overskrifter og afsnit for at støtte forståelsen af strukturen i teksten Eleven kan gå på opdagelse i teksten undersøge, Støtte til læsekompetence Læsning og it Side 4 af 15

5 få forklaringer og uddybninger: Med link til andre tekster, billeder og audiovisuelle medier. Præcis som den måde, eleven arbejder på ved brug af internettet. Læreren kan udarbejde tekster, hvor eleven guides, eller eleven kan selv i et tema arbejde med at strukturere et dokument med link til tekster og andre materialer Ved at eleven selv ud fra en given problematik udvælger fx markerer eller kopierer nøgleord, overskrifter og tekstafsnit, som kan lede til yderligere vejledning og systematisering Ved at anvende noter og kommentarer til teksten Eleven kan med synonymordbog og andre opslagsværker undersøge ords betydninger. Brug af teksten i flere sammenhænge Der vil være forskellige niveauer at inddrage disse teknikker på, alt efter elevens alderstrin og læsekompetence, ligesom der kan være forskel på den måde, man udnytter mulighederne på i de forskellige grene af undervisningen. Har man en elev i klassen, der også modtager specialundervisning, er den digitale tekst og de bearbejdningsmuligheder, der ligger heri, oplagt som et fælles stof i undervisningen, hvor der tages udgangspunkt i eleven og dennes handlingsplan. Den digitale tekst kan udveksles/sendes. Man har adgang til den på hele skolen og hjemme. Den samme tekst kan også kopieres eller hentes ind i andre programmer. Fx åbne undervisningsprogrammer, hvor man har fundet opgaver til tekstarbejde, der kan støtte elevens læseudvikling og øvrige tekstarbejde. (Læs mere om undervisningsprogrammer nedenfor). At arbejde med tekster I arbejdet med læsning af tekst på computeren har man en række støttende elementer til sin rådighed. Det er nemlig ikke selve det at læse teksten på skærmen, der støtter elevens læsning. Kan teksten åbnes i et tekstbehandlingsprogram, eller er den tilgængelig på internettet, kan den imidlertid læses op af et støtteprogram. Oplæsningsprogrammet er baseret på enten digital eller syntetisk tale og udvider anvendelsen af de kendte standardprogrammer, fx tekstbehandling. Skriftlige læremidler indeholder dog ofte billeder og dekorationer (grafik) med tekst. Disse må scannes ind som tekst for at kunne læses op. Oplæsningsprogrammet indeholder ikke i sig selv læsetekster, men bruges i læse- eller skriveprocessen enten alene eller sammen med tekstbehandling eller internettet. Læreren kan betragte programmet som elevens værktøj i læreprocessen i alle fag, ikke kun i dansk- Oplæsningsprogram Læsning og it Side 5 af 15

6 undervisningen. Til læseundervisningen findes en gruppe undervisningsprogrammer med digital tale, som primært arbejder inden for programmets egne rammer. Programmerne er tænkt til læseundervisningen i faget dansk eller i fremmedsprog, og de indeholder såvel læsetekster som andet undervisningsrelevant materiale. Der er flere muligheder for at vælge it-undervisningsprogrammer til at arbejde med læsning, hvor de enkelte ord læses op med digital tale. Her er der mulighed for at høre indtalte tekster eller at lægge lærerens eller elevens egne tekster ind i programmet. Ordene læses op som støtte for læseprocessen. I nogle programmer er hele bøger indtalt, og læreren eller eleven kan selv indtale tekster og ord. Disse programmer har også indbygget andre muligheder for at arbejde aktivt med at høre, læse, skrive, stave og lege med tekster og fx at lave bøger med tekst, billede og tale. Undervisningsprogrammer med digital tale Undervisningsprogrammer Der udbydes abonnementer med it-undervisningsprogrammer til skolerne fra forskellige udbydere. Se bl.a.: mikrov.dk, Mikroværkstedet Forlag Malling Beck. Programmer med digital og syntetisk tale kan ses og hentes til gennemsyn hos: ScanDis, bl.a. ViTal Mikroværkstedet, bl.a. CD-ORD4. Andre undervisningsprogrammer med digital tale, se: UNI C/Forlag Malling Beck, Dansk Arbejde og Billedordbog Gyldendal, Helhedslæsning. Læsning og it Side 6 af 15

7 Når man taler om læsevenlighed i digital tekst på skærmen, henvises der både til opsætningen af dokumentet og til formateringen af selve teksten. Dokumentets opsætning har stor betydning for overblikket over teksten. Man må overveje både linjelængde og margin. Selve skriftens udformning type og størrelse har stor betydning for afkodningen af en tekst; men der kan være forskel på, hvilken skrifttype der er den mest egnede for den enkelte elev. Det er heller ikke nødvendigvis den samme skrifttype, der er mest læsevenlig til hele tekster og til enkeltord. Afstanden mellem bogstaver og ord er vigtig. Bogstaverne må generelt ikke stå for tæt, men omvendt vil nogle have gavn af, at der sættes en kortere afstand imellem bogstaverne i det enkelte ord, end den der typisk gives som standard. Dette hjælper eleven til bedre at kunne holde ordet sammen og adskille det fra de omkringstående ord. Tekstens linjebrud kan have betydning for, om man kan finde en rytme og holdepunkter i teksten, hvilket igen har indflydelse på forståelsen. Tekstens inddeling i afsnit er særdeles vigtig for læsevenligheden. For mange med læseproblemer kan en inddeling i afsnit hjælpe til at kunne overskue teksten. En afsnitsinddeling gør det bl.a. lettere at vende tilbage til et bestemt sted for at repetere det tidligere læste, hvis man har behov for dette for at få sammenhæng i teksten. Læsevenlig tekst på skærm Tips til at gøre digital tekst læsevenlig Tekst Overvej skrifttype og størrelse Vær bevidst om, hvordan selve dokumentet sættes op Teksten/linjerne skal være inden for synsfeltet Skrifttype og størrelse skal stå ift. den måde, dokumentet vises på Overvej afstanden mellem bogstaver, ord og linjer Overvej den generelle linjelængde. Brug visning af dokumentet og margener til at regulere linjelængden Inddel teksten i afsnit og overvej linjebrud Tekst skal udformes som tekst, for at man kan anvende støttende oplæsningsværktøjer; tekst i grafikformat læses ikke op. Billeder Vurder og vælg billedtypen ud fra den funktion og relation, billedet har til teksten Overvej billedets placering ift. den funktion og relation, det har til teksten Understøtter billedet rent faktisk teksten? Læsning og it Side 7 af 15

8 Den selvproducerede tekst Den selvproducerede digitale tekst er ideel til igangsættelse af læseprocessen og for begynderlæsere. Eleven og/eller læreren producerer selv læsetekster i tekstbehandlingsprogrammet, hvor teksten kan viderebearbejdes af læreren, så den støtter elevens læsning. Teksten printes ud til en læsebog, alternativt arbejder eleven videre med teksten på skærmen. Nære og interesseorienterede emner, hvor man evt. lader billeder og tale danne udgangspunkt for teksten, kan være afsæt for elevens arbejde med den selvproducerede læsetekst. Herved skærpes også forståelsen af sammenhængen (og forskellene) mellem det talte og det skrevne sprog. Elevens billeder, indtaling og tekster organiseres på computeren, sådan at eleven støttes, når elementerne skal sættes sammen og struktureres. Elever, der har læsevanskeligheder, har også ofte problemer med den skriftlige fremstilling. Men netop fordi eleven kan arbejde fleksibelt med tekst på computeren, er den selvproducerede tekst et godt udgangspunkt for læsningen også for svage læsere på mellemtrinnet og i overbygningen. Når der arbejdes med den kendte tekst, kan eleven koncentrere sig om læsningen og oplæsningen af sin tekst. Når en tekst er digital, kan man arbejde med tekstens indhold, opbygning og elementer. I et almindeligt tekstbehandlingsprogram kan man visualisere tekstens elementer og opbygning og arbejde videre med tekstens elementer ved: Opdeling af teksten: overskrifter, afsnit, sætninger Kopiering Markering Deling af ord, fx til stavelser/morfemer Ændring af skriften: type, størrelse, typografi, farver Skrive ord/tekst til tilhørende billeder, evt. til oplæsning. Samtidig kan man benytte sig af de muligheder, der findes for at støtte eleven med billeder/symboler og tale. Situationsbilleder kan være gode som støtte til indholdsforståelse af hele teksten, mens billeder eller symboler kan være en støtte til enkeltord/begreber og til meningsbærende ord i en tekst. Tale kan også støtte læsning af tekst på mange måder. Man kan knytte egen indtaling til teksten fx oplæsning af hele teksten eller man kan bruge andre værktøjer til oplæsning af teksten. Ved brug af billeder er der to forhold der skal iagttages: 1. Anskaffelse af billeder og dermed sikring af, at billedet må anvendes 2. Systematisk og let adgang til billedet eller symbolet. Ved valg af billeder, der skal bruges i teksten, må der tages stilling til, hvilken form for billede der bedst understøtter læsningen. For nogle elever er fotos mest velegnede, mens andre har det bedst med, at teksten Støtte i læseudviklingen Støtte med billeder og tale Læsning og it Side 8 af 15

9 bliver understøttet af symboler. Der findes tekstprogrammer med indbyggede symbolsamlinger. Billeder er ej blot til svage læsere. Forestil jer tastevejledningerne til Pædagogisk IT-kørekort uden illustrationer! Billeder kan bestå af: Skærmshot Digitalfotos fra eget kamera eller internettet Scannede tegninger, fotografier eller malede billeder. Den enkleste måde at fremskaffe billeder på er oftest at bruge et digitalkamera. Billeder kan også scannes ind. Fotos fra digitalkamera og fra scanning kan ændres i størrelsen, så billedfilen ikke bliver for besværlig at arbejde med. Billederne gemmes som filer på computeren, og det er vigtigt at sikre en let og systematisk adgang. I første omgang må billederne gemmes i et hierarki af mapper. Herefter må programmet indstilles, så det umiddelbart åbner mappen med de ønskede billeder. Det kan være en god idé at sætte en knap i knappanelet, således at man får adgang til det korrekte sted ved et enkelt tryk. Dette kan man afprøve i øvelserne og få hjælp til gennem tastevejledningerne. Generelt skal man, når materiale hentes på nettet eller scannes ind fra trykte medier, være opmærksom på ikke at overtræde loven om ophavsret. Hvorfra fremskaffes billederne? Oplæsning af tekst Værktøjer til brug ved oplæsning er med til at gøre eleven selvhjulpen i undervisningen. Eleven bestemmer selv, i hvilket omfang der skal læses op, og er med til at hindre udskillelse som følge af læsevanskeligheder. Med it-støtteprogrammer kan elever med læse-staveproblemer frigøres fra megen af den voksenstøtte, der tidligere har været nødvendig i normalundervisningen, og deltage i arbejdet med fagligt stof på samme niveau som kammeraterne. Ikke at kunne læse er ingen hindring for adgang til boglige materialer. Der er i teknologien muligheder for at realisere undervisningsdifferentieringsprincippet og øge rummeligheden i skolen. Nogle lærere har erfaret, at urolige elever i klassen blev mindre urolige, efter at de havde fået de nødvendige støttende værktøjer til at læse. De konkluderede, at det skyldes, at eleverne nu kunne følge med i den undervisning, der foregik i klassen på lige fod med de andre. Der er forskel på, hvornår man skal vælge digitaliseret tale eller syntetisk tale i læse- og skrivesituationer. Den Eleverne bliver mere selvhjulpne Valg af tale Læsning og it Side 9 af 15

10 digitaliserede tale kan sammenlignes med en digital båndafspiller. Den afspiller indtalte ord, og den er derfor med sin autentiske gengivelse af ordene umiddelbart let forståelig. Ordene læses op enkeltvist, og det gør digital tale oplagt som elevens læsestøtte. Ved at få læst ordene op under læsningen, vil eleven få den auditive støtte til sit visuelle indtryk af teksten. Dermed får eleven en mere sikker tekstforståelse og en mere flydende læseproces. Du bliver i dette modul også præsenteret for, hvordan du selv kan indtale lyd med computerens indbyggede båndoptager. Når du hører den digitale oplæsning, vil du erfare, at oplæsningen mangler prosodi (tonefald, rytme). Den digitale oplæsning er ord efter ord efter ord og kan være trættende at høre på ved længere passager. Den digitale lyd er velegnet, når der stilles krav til, at de enkelte ord udtales korrekt. Dette har især betydning i starten af læselæringen og ved undervisning af tosprogede elever. Digital tale Eksempel 1 En 1. klasse læser tekster i smågrupper. Eleverne har adgang til en computer med scannerpen. De ord, som de ikke kan læse i fællesskab, scanner de selv ind med scannerpennen og får læst op med digital tale. Eksempel 2 En 4. klasse arbejder med eventyr i dansk. Læreren scanner et tekstuddrag ind til en usikker læser i klassen. Eleven kan selv vælge omfanget af oplæsningen og kan arbejde mere selvstændigt med tekstens indhold. Den syntetiske tale genereres af computeren og har en mere kunstig klang. Det er ikke et menneske, men en maskine, som taler. Den syntetiske tale læser sætninger op med start i det lyse register og slutter af med et dalende tonefald. Den har på den måde et mere genkendeligt, naturligt tonefald end digital tale, når sætninger og længere tekster skal læses op. Lidt firkantet kan man sige, at den digitale lyd er bedst i læsestarten og ift. tosprogede. Den egner sig almindeligvis bedst, når der er tale om en støttende funktion. Den syntetiske tale er almindeligvis bedst egnet, når der er brug for et kompenserende værktøj. Derfor er anvendelsen af syntetisk tale mere uddybende behandlet i modulet It som kompenserende redskab i undervisningen. Den enkelte elev har formentlig sin foretrukne talestøtte, alt efter læsesituationen, alder og læseniveau. Eleverne i de yngste klasser vil måske vælge digital tale til at få enkeltord læst op med, mens de ældre elever ønsker et mere naturligt tonefald i oplæsningen af novellen og derfor vælger syntetisk tale. Der kan være elever, der foretrækker at bruge talesyntese som støttende værktøj, og der kan være elever, der foretrækker at Syntetisk tale kontra digital tale Læsning og it Side 10 af 15

11 bruge digital lyd kompenserende. Læreren bør aldrig træffe beslutningen uden at inddrage eleven. Det er vigtigt, at valget af det ene eller andet værktøj sker i samarbejde med eleven ved afprøvning. Eksempel 1 En 7. klasse arbejder med en projektopgave. Den læsesvage elev får læst teksten på en hjemmeside højt med syntetisk tale og kan derefter selv udvælge og kopiere det ønskede tekstuddrag til tekstbehandlingsprogrammet til videre bearbejdning. Eksempel 2 En 8. klasse arbejder i grupper i geografi. Den læsesvage elev scanner selv udvalgte sider fra en lærebog ind og sender dem med til sig selv til oplæsning med syntetisk tale og tekstarbejde hjemme. Børnene i 6. bruger tale på computeren Nu, hvor computeren kan tale, kan både syns- og hørekanalen bruges hos eleverne. Da det er et kardinalsymptom for udviklingshæmmede børn, at de har sproglige problemer af forskellig art, er det helt afgørende, at et effektivt computerprogram kan udtale sproglyde, så eleven kan høre det trykte bogstav, morfem, stavelse eller ord. Bl.a. derfor har vi valgt at bruge den syntetiske tale frem for den digitaliserede tale. Vi mener altså, at computeren kan være en reel hjælp i læseprocessen for udviklingshæmmede børn. Som sagt er kodeknækningen for vores børn en af de vanskeligste knuder, og det er lige præcis her, computerens syntetiske tale hjælper, fordi den kan koble bogstav med lyd. Tekster til elever med læsevanskeligheder For at kunne lave digitale tekster til eleverne har vi en scanner, der også indeholder et OCR-program (tekstgenkendelsesprogram). Herved kan både billeder og tekst scannes ind. Sidst men ikke mindst har vi opkobling til internet med en standardbrowser, fordi der på nettet ligger store mængder af elektroniske tekster, hvoraf nogle få umiddelbart kan benyttes af vores elever vha. et oplæsningsprogram. Men størstedelen vil både sprogligt og indholdsmæssigt være for svære. Så kopieres den vanskelige tekst over i et tekstbehandlingsprogram og den gøres tilgængelig for eleven ved bl.a. at forenkle sproget og gøre skriften større. Det er en langt enklere arbejdsproces for læreren end at indscanne tekster. Vi benytter også digitalkamera, så relevante billeder kan lægges ind her og nu og derefter straks kan benyttes i elvernes tekster. Lyd og den digitale båndoptager En tekst kan indtales på computeren med Windows indbyggede båndoptager. Den kan anvendes af både læreren og eleverne. Dermed er det oplagt at understøtte elevens egen tekst, ved at læreren eller eleven selv indtaler teksten. Eleven kan så vælge at få læst teksten op, samtidig med at læsningen foregår. En an- Læreren eller eleven indtaler selv Læsning og it Side 11 af 15

12 den mulighed er, at eleven læser eller hører en tekst og indtaler et kort resumé af teksten med den digitale båndoptager for at støtte sin senere læsning af teksten. Det er muligt selv at indtale lyden og derefter afspille den på computeren. I dokumenter kan der indsættes en knap til aktivering af lyden. På samme måde som man indsætter billeder, kan man også indsætte lyd. Det kan være enkeltord, der er indtalt, og som læseren får læst op ved at klikke på en højttalerikon eller ordet. For at bruge denne funktion må der tilsluttes en mikrofon. Når mikrofonen er tilsluttet, er næste skridt at aktivere og indstille mikrofonen. Det foregår via lydstyrkeindstillingerne. Dette er udførligt beskrevet i It-værktøjskassen, Lyd indspilles i Word ved at vælge: Indsæt Objekt Lyd (Wave-lyd). Funktionen kan gøres lettere tilgængelig ved at indsætte en knap i tekstbehandlerens knappanel. Du kan indsætte en indtalt lyd overalt i et dokument. Når du har indsat lyden, fremkommer der en klikbar højttalerikon i dokumentet: Indtaling og afspilning af lyd Enhver tidssvarende computer har denne mulighed, og der kræves ikke særlige programmer. Indsættelse af små videoklip følger samme procedure som ved indsættelse af billeder. På mange digitalkameraer kan man indspille små videoklip, ligesom dit webkamera formentlig kan optage videosekvenser. Der er flere måder at få teksten lagt ind på computeren. Den enkleste måde er at skrive den, men den metode kan hurtigt blive omfattende ved større arbejder. Teksten kan også scannes ind vha.: 1. Flatbedscanner 2. Scannerpen (se senere) En flatbedscanner kan scanne hele A4-sider, og nogle scannere kan ligesom en kopimaskine scanne flere på hinanden følgende sider. Både tekst og billeder kan scannes. For at tekst, der scannes ind på computeren, kan genkendes som tekst af computeren, er det nødvendigt med et tekstgenkendelsesprogram (OCR). OCR står for Optical Character Recognition og betyder, at tegnene genkendes optisk. Teksten kan herefter bearbejdes på computeren, og man kan anvende tale til at få teksten læst op. De mest avancerede OCR-programmer kan genkende meget komplekse tekster, fx tekster inddelt i Video Hvordan gøres tekster digitale? At scanne OCR-scanning Læsning og it Side 12 af 15

13 spalter, og tekster, hvori der indgår billeder. Med et OCR-program kan man bruge forskellige metoder til at scanne teksten og vælge, hvordan den efterfølgende skal vises på skærmen. Derfor har man også selv mulighed for at udvælge bestemte elementer fra papirmaterialet. Det giver en fleksibilitet ift. at indscanne tekst, som man selv skal tilrette. Når en tekst er scannet, kan det være nødvendigt at korrigere for evt. fejl. Streger eller prikker på siden kan være blevet oversat til et bogstav, og deling af ord og afsnit kan være forkerte. Med en scannerpen scannes enkelte ord eller sætninger ind. Scannerpennen trækkes hen over teksten, hvorefter man får ordet på skærmen. Kombineres dette med et oplæsningsprogram med digitaliseret eller syntetisk tale kan man få læst det indscannede op. I læseundervisningen kan scannerpennen anvendes som et pædagogisk redskab til at arbejde videre med ord og sætninger fra en given tekst. Som støtte i læsningen af en trykt tekst kan eleven indscanne og få oplæst ord og kortere tekststykker. Nogle scannerpenne giver også mulighed for, at eleven fx kan undersøge ords betydning og få oversat ord. Scannerpen En af dine elever har læsevanskeligheder. Hvor det tidligere var en vanskelig opgave at hente oplysninger i tekstform fra bøger, kan eleven nu få læst vanskelige ord op. Det kan organiseres således, at eleven sidder med bogen og har scannerpen og hovedtelefon tilkoblet computeren. Eleven får hjælpen til de svære ord, mens han læser teksten ved at strege dem med pennen, hvorefter ordet umiddelbart høres. På den måde øges sandsynligheden for, at eleven forstår sammenhængen, og eleven motiveres sandsynligvis til at bruge bøgerne mere. På skolebibliotekets computer bør der således være et oplæsningsprogram, så alle elever også elever med læsevanskeligheder kan søge i tilgængelige databaser og på internettet. Hvis tekster fra bøgerne lå på cd-rom, kunne elever med læsevanskeligheder umiddelbart få læst dem op. Dette er sjældent tilfældet nu; men man kunne forestille sig, at man i den nære fremtid ville finde en løsning på ophavsret og sikkerhed i teksterne. Lykkes det, kunne fremtidens scenario være, at man ser en klasse arbejde med samme mål og med samme boglige forlæg: De elever, der umiddelbart kan læse teksten, gør det Nogle elever har måske brug for lige at få læst enkelte ord op og henter derfor en oplæsning af ordet på klassens computer Elever, der sidder med deres egen bærbare maskine, kan få hele bogens tekst læst op. Rummeligheden er praktiseret i klasserummet, ved at eleverne har adgang til de nødvendige støttemuligheder til læsning. Ingen elever bliver dovne af at få læst en tekst op. Kan man læse tilstrækkelig sikkert, vælger man det. Man får læst op, hvad man har brug for. Man får læst mere og bliver en bedre læser. Læsning og it Side 13 af 15

14 Når man supplerer tekster med billeder og lyd, vil dokumentet optage mere plads på harddisken. Lyd og billeder fylder mere end tekst. Det er almindeligvis ikke et problem at gemme på computerens harddisk eller på små USB-penne, når man skal flytte dokumentet til en anden computer. Har man lavet dokumenter med billeder og lyd, kan de sendes, så andre kan læse dem. Her er det vigtigt, at teksterne ikke bliver så omfattende, at det tager for lang tid at hente dem i mailboksen. Dette kan løses på flere måder: Ved at mindske billedstørrelsen, som beskrevet i It-værktøjskassen, Ved at zippe (pakke) sine filer, så de fylder mindre, som beskrevet i It-værktøjskassen, Ved at sende større filer med EMU s pakkepost, pakkepost.emu.dk, hvor der kan sendes op til 80 MB uden at blokere mailboksen Ved at lægge filerne i en virtuel skoletaske på nettet. skoletasken.emu.dk, har både lærere og elever mulighed for nemt at samle dokumenter og bogmærker mv. centralt. Skoletaskens indhold kan således benyttes uafhængigt af, hvilken computer man arbejder ved blot den er forbundet til internettet. Når man gemmer og flytter dokumenter med billede og lyd Læsning og it Side 14 af 15

15 Om øvelserne til modulet Øvelserne til modulet omhandler: Brug af billeder og lyd i tekstdokumenter Oprettelse af billedkataloger Indscanning af papirbaseret materiale Redigering af knappanel i tekstbehandler. Se øvelser til modulet i IT-værktøjskassen Læsning til modulet Se link til læsning på kursuswebben Læsning og it Side 15 af 15

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! Brugervejledning 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! & Fortæl! Glæd dig til at blive ført ind i fortællingens verden. Du vil meget hurtigt blive god til at lave dine egne historier med flotte

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer

Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer Tilgængelighed er nøgleordet Af Kirsten Bach, lærer Som lærer i såkaldte specialklasser for børn med særlige behov og it-vejleder for børn med læsevanskeligheder på alle niveauer har jeg gennem to årtier

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Apps til læsning og stavning

Apps til læsning og stavning Aalborg 7/4-15 Apps til læsning og stavning v/ Rasmus Hasselbalch www.produktionsskoleprojekt.dk Nedenstående liste viser et udvalg af fortrinsvist læse- og skriveapps. De er udvalgt til produktionsskoleelever,

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs!

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato:

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC) 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER SCAN2TEXT? INDSTILLINGER BILLEDER MED TEKST SCAN FRA PAPIR SCAN FRA PDF/FIL SCAN FRA SKÆRM SPØRGSMÅL OG SVAR KRAV TIL COMPUTEREN

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

IT støtte i [special] undervisningen

IT støtte i [special] undervisningen øtte i [special] undervisningen CD-ord kursus December 2011 Program: 12:15 Velkommen / Introduktion / Kursusmetodik / opgavehefte øtte i almenundervisningen, Horsens kommunes IT projekt 2009-12 & andre

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog.

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog. Forskellighed. På Lysholm ser vi forskellighed som en styrke. Eleverne har forskellige diagnoser, og der er elever med og uden verbalsprog. Nogle elever har kørestol, andre løber omkring. Forudsigelige

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale Til grundskolen Læse og Skrive Aftale Sæt læsningen fri, slip skrivningen løs Indhold Læse og Skrive Aftale - til grundskolen 3 CD-ORD 4 Skanread 5 Stemmer 5 IntoWords 6-7 Om MV-Nordic MV-Nordic har igennem

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Licenser/digitaleportaler og kvalificerende værktøjer Modul 4

Licenser/digitaleportaler og kvalificerende værktøjer Modul 4 Licenser/digitaleportaler og kvalificerende værktøjer Modul 4 På modulet gennemgås forskellen på at bruge programmer som supplerende og kvalificerende værktøjer og forskellen på åbne og lukkede programmer.

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

100 antal 80 60 % 40 20 0 mænd kvinder i alt * en respondent har ikke opgivet køn Antal elever fordelt på antal klasser 30 25 antal elever 20 15 10 5 0 0 1 4 8 5 5 5 12 17 7 6 3 3 3 1 1 1 antal klasser

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard Opdagende skrivning en vej ind i læsningen Klara Korsgaard Dagsorden 1. Baggrund for projektet 2. Opdagende skrivning 3. Søholmprojektet 4. Konsekvenserne for første klasse talesprogsfjeldet Tale Skrift

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere