UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it"

Transkript

1 Læsning og it Indledning... 3 Tekst og digital tekst... 3 At arbejde med tekster... 5 Oplæsning af tekst... 9 Lyd og den digitale båndoptager Om øvelserne til modulet Læsning til modulet Læsning og it Side 1 af 15

2 Læsning og it Side 2 af 15

3 Indledning Fokus for dette modul er computeren som støtte i læseudviklingen til elever med læsevanskeligheder. Det betyder, at overvejelserne over hvilke og hvordan eleven skal anvende it-hjælpe- og undervisningsmidler er rettet mod det midlertidige, det støttende. Det, der gør det muligt for eleven at blive undervist mod de fælles mål og få støtte, når der er særlige behov. Der er mange måder at støtte elevernes læsning af tekst. I det inkluderende perspektiv er filosofien, at læreren og skolen i samarbejde med eleven skal finde den bedst egnede metode. Læreren må afdække elevens læringsstil, forstå elevens behov og med it tilpasse tekster, således at eleven kan støttes i sin læseudvikling. Der vil være elever, hvor fokus ikke skal ligge på elevens læseudvikling, men i højere grad på, om eleven kan og skal kompenseres for sit læsehandicap. Ofte er det dog ikke et enten-eller. I modulet It som kompenserende redskab kan du arbejde mere med it og de kompenserede aspekter af læsning. En række af de muligheder, der er i tekstbehandlingsprogrammer for at give støtte til teksten, er også beskrevet i modulet, Procesorienteret skrivning. Computeren som støtte i læseudviklingen Tekst og digital tekst Ved en tekst forstår vi almindeligvis den papirbaserede udgave, som den optræder i bøger, aviser og lign. En digital tekst er for de fleste en tekst, der optræder på en computerskærm. Digitale tekster kan imidlertid ud over selve teksten også indeholde lyd, billeder og videoklip. Den digitale tekst kan være: Tekster, man selv producerer på computeren Eksisterende tekster, man scanner ind på computeren Tekster, man finder på internettet eller tekster fra andre digitale medier, fx cd-rom. Udviklingen af det digitale medie og hermed også læsning af digitale tekster har givet os nye muligheder for at søge, samle, udvælge og bearbejde tekster. Den digitale tekst rummer store muligheder for at vælge mellem forskellige tekstudsnit, teksttyper, informationsdybder, synsvinkler, tekstlængder og audiovisuelle præsentationsformer. Det giver gode muligheder for en differentieret udvælgelse af tekster til eleverne, ligesom det giver eleven mulighed for selv at vælge imellem forskelligt stof. Men det stiller samtidig store krav til både elevens læsetek- Den digitale tekst Nye muligheder, nye krav Læsning og it Side 3 af 15

4 nik, læseforståelse og den kritiske læsning. Særligt elever med læse-skrive-vanskeligheder kan have svært ved at honorere disse krav, og de skal støttes i at opbygge og bruge kompetencerne. Det gælder både elevens bearbejdning af teksterne, brug af læseteknikker og de læringsformer, der følger med. It kan selvfølgelig ikke løse hele problematikken, men ved at benytte nogle af de strukturer og teknikker, som ligger i it-mediet, kan man støtte eleven i også at tilegne sig disse og samtidig give eleven nogle læsetekniske redskaber. En række af de muligheder, der findes i arbejdet med teksten er: At benytte kendte programmer og arbejdsformer på computeren Et almindeligt tekstbehandlingsprogram, et websideværktøj eller andet standardprogram, som eleven er bekendt med. At støtte eleven i at forenkle og strukturere arbejdsprocessen Man kan tilrettelægge arbejdet med elevens portfolio og logbog elektronisk. På computeren kan man lave en hensigtsmæssig organisering af materialer, som eleven/læreren udvælger og bearbejder. At arbejde med læseforståelsen Både i elevens selvstændige arbejde og i særligt tilrettelagte forløb kan man inddrage andre digitale præsentationsformer end den skriftbaserede. Elever, der er svage tekstlæsere, kan være gode til at læse og få indhold ud af audiovisuelle materialer og tekster, som understøttes af billeder og/eller lyd. Herved kan eleven dels støttes i at tilegne sig teksten, dels er der tale om læsning af andre sprog end det skriftbaserede. Alene med oplæsning af teksten kan nogle elever opnå forståelse af meningsfyldte tekster, som de under andre omstændigheder ikke kan læse. Eleven kan på denne måde få adgang til tekstens væsen og til indhold, som de kan reflektere over og bearbejde. At give eleven redskaber til at arbejde med forskellige læseteknikker og med forskellige teksters struktur, sprog og budskaber Læreren kan udvælge og bearbejde tekster til eleven, hvor visuelle teknikker skaber overblik og fokus: Man kan markere steder i teksten, som eleven skal være opmærksom på Man kan opdele og tydeliggøre overskrifter og afsnit for at støtte forståelsen af strukturen i teksten Eleven kan gå på opdagelse i teksten undersøge, Støtte til læsekompetence Læsning og it Side 4 af 15

5 få forklaringer og uddybninger: Med link til andre tekster, billeder og audiovisuelle medier. Præcis som den måde, eleven arbejder på ved brug af internettet. Læreren kan udarbejde tekster, hvor eleven guides, eller eleven kan selv i et tema arbejde med at strukturere et dokument med link til tekster og andre materialer Ved at eleven selv ud fra en given problematik udvælger fx markerer eller kopierer nøgleord, overskrifter og tekstafsnit, som kan lede til yderligere vejledning og systematisering Ved at anvende noter og kommentarer til teksten Eleven kan med synonymordbog og andre opslagsværker undersøge ords betydninger. Brug af teksten i flere sammenhænge Der vil være forskellige niveauer at inddrage disse teknikker på, alt efter elevens alderstrin og læsekompetence, ligesom der kan være forskel på den måde, man udnytter mulighederne på i de forskellige grene af undervisningen. Har man en elev i klassen, der også modtager specialundervisning, er den digitale tekst og de bearbejdningsmuligheder, der ligger heri, oplagt som et fælles stof i undervisningen, hvor der tages udgangspunkt i eleven og dennes handlingsplan. Den digitale tekst kan udveksles/sendes. Man har adgang til den på hele skolen og hjemme. Den samme tekst kan også kopieres eller hentes ind i andre programmer. Fx åbne undervisningsprogrammer, hvor man har fundet opgaver til tekstarbejde, der kan støtte elevens læseudvikling og øvrige tekstarbejde. (Læs mere om undervisningsprogrammer nedenfor). At arbejde med tekster I arbejdet med læsning af tekst på computeren har man en række støttende elementer til sin rådighed. Det er nemlig ikke selve det at læse teksten på skærmen, der støtter elevens læsning. Kan teksten åbnes i et tekstbehandlingsprogram, eller er den tilgængelig på internettet, kan den imidlertid læses op af et støtteprogram. Oplæsningsprogrammet er baseret på enten digital eller syntetisk tale og udvider anvendelsen af de kendte standardprogrammer, fx tekstbehandling. Skriftlige læremidler indeholder dog ofte billeder og dekorationer (grafik) med tekst. Disse må scannes ind som tekst for at kunne læses op. Oplæsningsprogrammet indeholder ikke i sig selv læsetekster, men bruges i læse- eller skriveprocessen enten alene eller sammen med tekstbehandling eller internettet. Læreren kan betragte programmet som elevens værktøj i læreprocessen i alle fag, ikke kun i dansk- Oplæsningsprogram Læsning og it Side 5 af 15

6 undervisningen. Til læseundervisningen findes en gruppe undervisningsprogrammer med digital tale, som primært arbejder inden for programmets egne rammer. Programmerne er tænkt til læseundervisningen i faget dansk eller i fremmedsprog, og de indeholder såvel læsetekster som andet undervisningsrelevant materiale. Der er flere muligheder for at vælge it-undervisningsprogrammer til at arbejde med læsning, hvor de enkelte ord læses op med digital tale. Her er der mulighed for at høre indtalte tekster eller at lægge lærerens eller elevens egne tekster ind i programmet. Ordene læses op som støtte for læseprocessen. I nogle programmer er hele bøger indtalt, og læreren eller eleven kan selv indtale tekster og ord. Disse programmer har også indbygget andre muligheder for at arbejde aktivt med at høre, læse, skrive, stave og lege med tekster og fx at lave bøger med tekst, billede og tale. Undervisningsprogrammer med digital tale Undervisningsprogrammer Der udbydes abonnementer med it-undervisningsprogrammer til skolerne fra forskellige udbydere. Se bl.a.: mikrov.dk, Mikroværkstedet Forlag Malling Beck. Programmer med digital og syntetisk tale kan ses og hentes til gennemsyn hos: ScanDis, bl.a. ViTal Mikroværkstedet, bl.a. CD-ORD4. Andre undervisningsprogrammer med digital tale, se: UNI C/Forlag Malling Beck, Dansk Arbejde og Billedordbog Gyldendal, Helhedslæsning. Læsning og it Side 6 af 15

7 Når man taler om læsevenlighed i digital tekst på skærmen, henvises der både til opsætningen af dokumentet og til formateringen af selve teksten. Dokumentets opsætning har stor betydning for overblikket over teksten. Man må overveje både linjelængde og margin. Selve skriftens udformning type og størrelse har stor betydning for afkodningen af en tekst; men der kan være forskel på, hvilken skrifttype der er den mest egnede for den enkelte elev. Det er heller ikke nødvendigvis den samme skrifttype, der er mest læsevenlig til hele tekster og til enkeltord. Afstanden mellem bogstaver og ord er vigtig. Bogstaverne må generelt ikke stå for tæt, men omvendt vil nogle have gavn af, at der sættes en kortere afstand imellem bogstaverne i det enkelte ord, end den der typisk gives som standard. Dette hjælper eleven til bedre at kunne holde ordet sammen og adskille det fra de omkringstående ord. Tekstens linjebrud kan have betydning for, om man kan finde en rytme og holdepunkter i teksten, hvilket igen har indflydelse på forståelsen. Tekstens inddeling i afsnit er særdeles vigtig for læsevenligheden. For mange med læseproblemer kan en inddeling i afsnit hjælpe til at kunne overskue teksten. En afsnitsinddeling gør det bl.a. lettere at vende tilbage til et bestemt sted for at repetere det tidligere læste, hvis man har behov for dette for at få sammenhæng i teksten. Læsevenlig tekst på skærm Tips til at gøre digital tekst læsevenlig Tekst Overvej skrifttype og størrelse Vær bevidst om, hvordan selve dokumentet sættes op Teksten/linjerne skal være inden for synsfeltet Skrifttype og størrelse skal stå ift. den måde, dokumentet vises på Overvej afstanden mellem bogstaver, ord og linjer Overvej den generelle linjelængde. Brug visning af dokumentet og margener til at regulere linjelængden Inddel teksten i afsnit og overvej linjebrud Tekst skal udformes som tekst, for at man kan anvende støttende oplæsningsværktøjer; tekst i grafikformat læses ikke op. Billeder Vurder og vælg billedtypen ud fra den funktion og relation, billedet har til teksten Overvej billedets placering ift. den funktion og relation, det har til teksten Understøtter billedet rent faktisk teksten? Læsning og it Side 7 af 15

8 Den selvproducerede tekst Den selvproducerede digitale tekst er ideel til igangsættelse af læseprocessen og for begynderlæsere. Eleven og/eller læreren producerer selv læsetekster i tekstbehandlingsprogrammet, hvor teksten kan viderebearbejdes af læreren, så den støtter elevens læsning. Teksten printes ud til en læsebog, alternativt arbejder eleven videre med teksten på skærmen. Nære og interesseorienterede emner, hvor man evt. lader billeder og tale danne udgangspunkt for teksten, kan være afsæt for elevens arbejde med den selvproducerede læsetekst. Herved skærpes også forståelsen af sammenhængen (og forskellene) mellem det talte og det skrevne sprog. Elevens billeder, indtaling og tekster organiseres på computeren, sådan at eleven støttes, når elementerne skal sættes sammen og struktureres. Elever, der har læsevanskeligheder, har også ofte problemer med den skriftlige fremstilling. Men netop fordi eleven kan arbejde fleksibelt med tekst på computeren, er den selvproducerede tekst et godt udgangspunkt for læsningen også for svage læsere på mellemtrinnet og i overbygningen. Når der arbejdes med den kendte tekst, kan eleven koncentrere sig om læsningen og oplæsningen af sin tekst. Når en tekst er digital, kan man arbejde med tekstens indhold, opbygning og elementer. I et almindeligt tekstbehandlingsprogram kan man visualisere tekstens elementer og opbygning og arbejde videre med tekstens elementer ved: Opdeling af teksten: overskrifter, afsnit, sætninger Kopiering Markering Deling af ord, fx til stavelser/morfemer Ændring af skriften: type, størrelse, typografi, farver Skrive ord/tekst til tilhørende billeder, evt. til oplæsning. Samtidig kan man benytte sig af de muligheder, der findes for at støtte eleven med billeder/symboler og tale. Situationsbilleder kan være gode som støtte til indholdsforståelse af hele teksten, mens billeder eller symboler kan være en støtte til enkeltord/begreber og til meningsbærende ord i en tekst. Tale kan også støtte læsning af tekst på mange måder. Man kan knytte egen indtaling til teksten fx oplæsning af hele teksten eller man kan bruge andre værktøjer til oplæsning af teksten. Ved brug af billeder er der to forhold der skal iagttages: 1. Anskaffelse af billeder og dermed sikring af, at billedet må anvendes 2. Systematisk og let adgang til billedet eller symbolet. Ved valg af billeder, der skal bruges i teksten, må der tages stilling til, hvilken form for billede der bedst understøtter læsningen. For nogle elever er fotos mest velegnede, mens andre har det bedst med, at teksten Støtte i læseudviklingen Støtte med billeder og tale Læsning og it Side 8 af 15

9 bliver understøttet af symboler. Der findes tekstprogrammer med indbyggede symbolsamlinger. Billeder er ej blot til svage læsere. Forestil jer tastevejledningerne til Pædagogisk IT-kørekort uden illustrationer! Billeder kan bestå af: Skærmshot Digitalfotos fra eget kamera eller internettet Scannede tegninger, fotografier eller malede billeder. Den enkleste måde at fremskaffe billeder på er oftest at bruge et digitalkamera. Billeder kan også scannes ind. Fotos fra digitalkamera og fra scanning kan ændres i størrelsen, så billedfilen ikke bliver for besværlig at arbejde med. Billederne gemmes som filer på computeren, og det er vigtigt at sikre en let og systematisk adgang. I første omgang må billederne gemmes i et hierarki af mapper. Herefter må programmet indstilles, så det umiddelbart åbner mappen med de ønskede billeder. Det kan være en god idé at sætte en knap i knappanelet, således at man får adgang til det korrekte sted ved et enkelt tryk. Dette kan man afprøve i øvelserne og få hjælp til gennem tastevejledningerne. Generelt skal man, når materiale hentes på nettet eller scannes ind fra trykte medier, være opmærksom på ikke at overtræde loven om ophavsret. Hvorfra fremskaffes billederne? Oplæsning af tekst Værktøjer til brug ved oplæsning er med til at gøre eleven selvhjulpen i undervisningen. Eleven bestemmer selv, i hvilket omfang der skal læses op, og er med til at hindre udskillelse som følge af læsevanskeligheder. Med it-støtteprogrammer kan elever med læse-staveproblemer frigøres fra megen af den voksenstøtte, der tidligere har været nødvendig i normalundervisningen, og deltage i arbejdet med fagligt stof på samme niveau som kammeraterne. Ikke at kunne læse er ingen hindring for adgang til boglige materialer. Der er i teknologien muligheder for at realisere undervisningsdifferentieringsprincippet og øge rummeligheden i skolen. Nogle lærere har erfaret, at urolige elever i klassen blev mindre urolige, efter at de havde fået de nødvendige støttende værktøjer til at læse. De konkluderede, at det skyldes, at eleverne nu kunne følge med i den undervisning, der foregik i klassen på lige fod med de andre. Der er forskel på, hvornår man skal vælge digitaliseret tale eller syntetisk tale i læse- og skrivesituationer. Den Eleverne bliver mere selvhjulpne Valg af tale Læsning og it Side 9 af 15

10 digitaliserede tale kan sammenlignes med en digital båndafspiller. Den afspiller indtalte ord, og den er derfor med sin autentiske gengivelse af ordene umiddelbart let forståelig. Ordene læses op enkeltvist, og det gør digital tale oplagt som elevens læsestøtte. Ved at få læst ordene op under læsningen, vil eleven få den auditive støtte til sit visuelle indtryk af teksten. Dermed får eleven en mere sikker tekstforståelse og en mere flydende læseproces. Du bliver i dette modul også præsenteret for, hvordan du selv kan indtale lyd med computerens indbyggede båndoptager. Når du hører den digitale oplæsning, vil du erfare, at oplæsningen mangler prosodi (tonefald, rytme). Den digitale oplæsning er ord efter ord efter ord og kan være trættende at høre på ved længere passager. Den digitale lyd er velegnet, når der stilles krav til, at de enkelte ord udtales korrekt. Dette har især betydning i starten af læselæringen og ved undervisning af tosprogede elever. Digital tale Eksempel 1 En 1. klasse læser tekster i smågrupper. Eleverne har adgang til en computer med scannerpen. De ord, som de ikke kan læse i fællesskab, scanner de selv ind med scannerpennen og får læst op med digital tale. Eksempel 2 En 4. klasse arbejder med eventyr i dansk. Læreren scanner et tekstuddrag ind til en usikker læser i klassen. Eleven kan selv vælge omfanget af oplæsningen og kan arbejde mere selvstændigt med tekstens indhold. Den syntetiske tale genereres af computeren og har en mere kunstig klang. Det er ikke et menneske, men en maskine, som taler. Den syntetiske tale læser sætninger op med start i det lyse register og slutter af med et dalende tonefald. Den har på den måde et mere genkendeligt, naturligt tonefald end digital tale, når sætninger og længere tekster skal læses op. Lidt firkantet kan man sige, at den digitale lyd er bedst i læsestarten og ift. tosprogede. Den egner sig almindeligvis bedst, når der er tale om en støttende funktion. Den syntetiske tale er almindeligvis bedst egnet, når der er brug for et kompenserende værktøj. Derfor er anvendelsen af syntetisk tale mere uddybende behandlet i modulet It som kompenserende redskab i undervisningen. Den enkelte elev har formentlig sin foretrukne talestøtte, alt efter læsesituationen, alder og læseniveau. Eleverne i de yngste klasser vil måske vælge digital tale til at få enkeltord læst op med, mens de ældre elever ønsker et mere naturligt tonefald i oplæsningen af novellen og derfor vælger syntetisk tale. Der kan være elever, der foretrækker at bruge talesyntese som støttende værktøj, og der kan være elever, der foretrækker at Syntetisk tale kontra digital tale Læsning og it Side 10 af 15

11 bruge digital lyd kompenserende. Læreren bør aldrig træffe beslutningen uden at inddrage eleven. Det er vigtigt, at valget af det ene eller andet værktøj sker i samarbejde med eleven ved afprøvning. Eksempel 1 En 7. klasse arbejder med en projektopgave. Den læsesvage elev får læst teksten på en hjemmeside højt med syntetisk tale og kan derefter selv udvælge og kopiere det ønskede tekstuddrag til tekstbehandlingsprogrammet til videre bearbejdning. Eksempel 2 En 8. klasse arbejder i grupper i geografi. Den læsesvage elev scanner selv udvalgte sider fra en lærebog ind og sender dem med til sig selv til oplæsning med syntetisk tale og tekstarbejde hjemme. Børnene i 6. bruger tale på computeren Nu, hvor computeren kan tale, kan både syns- og hørekanalen bruges hos eleverne. Da det er et kardinalsymptom for udviklingshæmmede børn, at de har sproglige problemer af forskellig art, er det helt afgørende, at et effektivt computerprogram kan udtale sproglyde, så eleven kan høre det trykte bogstav, morfem, stavelse eller ord. Bl.a. derfor har vi valgt at bruge den syntetiske tale frem for den digitaliserede tale. Vi mener altså, at computeren kan være en reel hjælp i læseprocessen for udviklingshæmmede børn. Som sagt er kodeknækningen for vores børn en af de vanskeligste knuder, og det er lige præcis her, computerens syntetiske tale hjælper, fordi den kan koble bogstav med lyd. Tekster til elever med læsevanskeligheder For at kunne lave digitale tekster til eleverne har vi en scanner, der også indeholder et OCR-program (tekstgenkendelsesprogram). Herved kan både billeder og tekst scannes ind. Sidst men ikke mindst har vi opkobling til internet med en standardbrowser, fordi der på nettet ligger store mængder af elektroniske tekster, hvoraf nogle få umiddelbart kan benyttes af vores elever vha. et oplæsningsprogram. Men størstedelen vil både sprogligt og indholdsmæssigt være for svære. Så kopieres den vanskelige tekst over i et tekstbehandlingsprogram og den gøres tilgængelig for eleven ved bl.a. at forenkle sproget og gøre skriften større. Det er en langt enklere arbejdsproces for læreren end at indscanne tekster. Vi benytter også digitalkamera, så relevante billeder kan lægges ind her og nu og derefter straks kan benyttes i elvernes tekster. Lyd og den digitale båndoptager En tekst kan indtales på computeren med Windows indbyggede båndoptager. Den kan anvendes af både læreren og eleverne. Dermed er det oplagt at understøtte elevens egen tekst, ved at læreren eller eleven selv indtaler teksten. Eleven kan så vælge at få læst teksten op, samtidig med at læsningen foregår. En an- Læreren eller eleven indtaler selv Læsning og it Side 11 af 15

12 den mulighed er, at eleven læser eller hører en tekst og indtaler et kort resumé af teksten med den digitale båndoptager for at støtte sin senere læsning af teksten. Det er muligt selv at indtale lyden og derefter afspille den på computeren. I dokumenter kan der indsættes en knap til aktivering af lyden. På samme måde som man indsætter billeder, kan man også indsætte lyd. Det kan være enkeltord, der er indtalt, og som læseren får læst op ved at klikke på en højttalerikon eller ordet. For at bruge denne funktion må der tilsluttes en mikrofon. Når mikrofonen er tilsluttet, er næste skridt at aktivere og indstille mikrofonen. Det foregår via lydstyrkeindstillingerne. Dette er udførligt beskrevet i It-værktøjskassen, Lyd indspilles i Word ved at vælge: Indsæt Objekt Lyd (Wave-lyd). Funktionen kan gøres lettere tilgængelig ved at indsætte en knap i tekstbehandlerens knappanel. Du kan indsætte en indtalt lyd overalt i et dokument. Når du har indsat lyden, fremkommer der en klikbar højttalerikon i dokumentet: Indtaling og afspilning af lyd Enhver tidssvarende computer har denne mulighed, og der kræves ikke særlige programmer. Indsættelse af små videoklip følger samme procedure som ved indsættelse af billeder. På mange digitalkameraer kan man indspille små videoklip, ligesom dit webkamera formentlig kan optage videosekvenser. Der er flere måder at få teksten lagt ind på computeren. Den enkleste måde er at skrive den, men den metode kan hurtigt blive omfattende ved større arbejder. Teksten kan også scannes ind vha.: 1. Flatbedscanner 2. Scannerpen (se senere) En flatbedscanner kan scanne hele A4-sider, og nogle scannere kan ligesom en kopimaskine scanne flere på hinanden følgende sider. Både tekst og billeder kan scannes. For at tekst, der scannes ind på computeren, kan genkendes som tekst af computeren, er det nødvendigt med et tekstgenkendelsesprogram (OCR). OCR står for Optical Character Recognition og betyder, at tegnene genkendes optisk. Teksten kan herefter bearbejdes på computeren, og man kan anvende tale til at få teksten læst op. De mest avancerede OCR-programmer kan genkende meget komplekse tekster, fx tekster inddelt i Video Hvordan gøres tekster digitale? At scanne OCR-scanning Læsning og it Side 12 af 15

13 spalter, og tekster, hvori der indgår billeder. Med et OCR-program kan man bruge forskellige metoder til at scanne teksten og vælge, hvordan den efterfølgende skal vises på skærmen. Derfor har man også selv mulighed for at udvælge bestemte elementer fra papirmaterialet. Det giver en fleksibilitet ift. at indscanne tekst, som man selv skal tilrette. Når en tekst er scannet, kan det være nødvendigt at korrigere for evt. fejl. Streger eller prikker på siden kan være blevet oversat til et bogstav, og deling af ord og afsnit kan være forkerte. Med en scannerpen scannes enkelte ord eller sætninger ind. Scannerpennen trækkes hen over teksten, hvorefter man får ordet på skærmen. Kombineres dette med et oplæsningsprogram med digitaliseret eller syntetisk tale kan man få læst det indscannede op. I læseundervisningen kan scannerpennen anvendes som et pædagogisk redskab til at arbejde videre med ord og sætninger fra en given tekst. Som støtte i læsningen af en trykt tekst kan eleven indscanne og få oplæst ord og kortere tekststykker. Nogle scannerpenne giver også mulighed for, at eleven fx kan undersøge ords betydning og få oversat ord. Scannerpen En af dine elever har læsevanskeligheder. Hvor det tidligere var en vanskelig opgave at hente oplysninger i tekstform fra bøger, kan eleven nu få læst vanskelige ord op. Det kan organiseres således, at eleven sidder med bogen og har scannerpen og hovedtelefon tilkoblet computeren. Eleven får hjælpen til de svære ord, mens han læser teksten ved at strege dem med pennen, hvorefter ordet umiddelbart høres. På den måde øges sandsynligheden for, at eleven forstår sammenhængen, og eleven motiveres sandsynligvis til at bruge bøgerne mere. På skolebibliotekets computer bør der således være et oplæsningsprogram, så alle elever også elever med læsevanskeligheder kan søge i tilgængelige databaser og på internettet. Hvis tekster fra bøgerne lå på cd-rom, kunne elever med læsevanskeligheder umiddelbart få læst dem op. Dette er sjældent tilfældet nu; men man kunne forestille sig, at man i den nære fremtid ville finde en løsning på ophavsret og sikkerhed i teksterne. Lykkes det, kunne fremtidens scenario være, at man ser en klasse arbejde med samme mål og med samme boglige forlæg: De elever, der umiddelbart kan læse teksten, gør det Nogle elever har måske brug for lige at få læst enkelte ord op og henter derfor en oplæsning af ordet på klassens computer Elever, der sidder med deres egen bærbare maskine, kan få hele bogens tekst læst op. Rummeligheden er praktiseret i klasserummet, ved at eleverne har adgang til de nødvendige støttemuligheder til læsning. Ingen elever bliver dovne af at få læst en tekst op. Kan man læse tilstrækkelig sikkert, vælger man det. Man får læst op, hvad man har brug for. Man får læst mere og bliver en bedre læser. Læsning og it Side 13 af 15

14 Når man supplerer tekster med billeder og lyd, vil dokumentet optage mere plads på harddisken. Lyd og billeder fylder mere end tekst. Det er almindeligvis ikke et problem at gemme på computerens harddisk eller på små USB-penne, når man skal flytte dokumentet til en anden computer. Har man lavet dokumenter med billeder og lyd, kan de sendes, så andre kan læse dem. Her er det vigtigt, at teksterne ikke bliver så omfattende, at det tager for lang tid at hente dem i mailboksen. Dette kan løses på flere måder: Ved at mindske billedstørrelsen, som beskrevet i It-værktøjskassen, Ved at zippe (pakke) sine filer, så de fylder mindre, som beskrevet i It-værktøjskassen, Ved at sende større filer med EMU s pakkepost, pakkepost.emu.dk, hvor der kan sendes op til 80 MB uden at blokere mailboksen Ved at lægge filerne i en virtuel skoletaske på nettet. skoletasken.emu.dk, har både lærere og elever mulighed for nemt at samle dokumenter og bogmærker mv. centralt. Skoletaskens indhold kan således benyttes uafhængigt af, hvilken computer man arbejder ved blot den er forbundet til internettet. Når man gemmer og flytter dokumenter med billede og lyd Læsning og it Side 14 af 15

15 Om øvelserne til modulet Øvelserne til modulet omhandler: Brug af billeder og lyd i tekstdokumenter Oprettelse af billedkataloger Indscanning af papirbaseret materiale Redigering af knappanel i tekstbehandler. Se øvelser til modulet i IT-værktøjskassen Læsning til modulet Se link til læsning på kursuswebben Læsning og it Side 15 af 15

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser Læsning og it øvelser Øvelse 1 Indsæt billede i en tekst... 3 Øvelse 2 Organiser et billedkatalog... 4 Øvelse 3 Indtal en lyd og indsæt den i tekstbehandlingsprogram... 4 Øvelse 4 Indskan en tekst fra

Læs mere

It som kompenserende redskab i undervisningen

It som kompenserende redskab i undervisningen It som kompenserende redskab i undervisningen tilgængelighed Indledning... 3 Tilpasning af computeren... 3 Digitale tekster... 5 Tale som kompenserede redskab... 8 Prædiktionsprogrammer... 11 Hvis du vil

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

4. august 2011 Temasession B

4. august 2011 Temasession B 4. august 2011 Temasession B Hvilke it kompetencer har børn med sig når de begynder i 0. klasse og hvordan udnytter vi dem. Fællesmål og it. Multiemedieforløb med funktionel skrivning og læsning. Digitale

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Ny læse-skrive-undervisning med 10Finger 3 og CD-ORD Af Jens Erik Rasmussen, jer@mikrov.dk Mikro Værkstedets Educational Farmer

Ny læse-skrive-undervisning med 10Finger 3 og CD-ORD Af Jens Erik Rasmussen, jer@mikrov.dk Mikro Værkstedets Educational Farmer Ny læse-skrive-undervisning med 10Finger 3 og CD-ORD Af Jens Erik Rasmussen, jer@mikrov.dk Mikro Værkstedets Educational Farmer Normalt skriver Mikro Værkstedets medarbejdere ikke navne på deres artikler,

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Tast en tekst. UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 2. tekstbehandling og procesorienteret skrivning

Tast en tekst. UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 2. tekstbehandling og procesorienteret skrivning Basismodul 2 Frank Bach, frank@frankix.dk Tast en tekst tekstbehandling og procesorienteret skrivning Indledning... 3 Lær at skrive ved at skrive... 4 Vi kan godt høre, det skal laves lidt om... 5 Skriveprocessen...

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S Hands-on med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Med dette materiale får du mulighed for at lave forskellige øvelser med programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex. Materialet forudsætter lidt kendskab til programmerne,

Læs mere

Læseundervisning. i fremtidens Digitale Danmark

Læseundervisning. i fremtidens Digitale Danmark I artiklen peges på forudsætninger, der bør være til stede for, at det unge menneske selv kan tage hånd om egen livslang læring. MODELFOTOS: MARIANNE HENRIKSEN Læseundervisning i fremtidens Digitale Danmark

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD Alle kan læse og skrive med CD-ORD Få succes med læsning selv om du er ordblind. Skriv bedre tekster med færre fejl. Få selvtillid og mod på at lære. CD-ORD Hvad er CD-ORD? CD-ORD er Danmarks mest roste

Læs mere

TalkingWeb til ipad / Android

TalkingWeb til ipad / Android TalkingWeb til ipad / Android Kort instruktion til Appen TalkingWeb til ipad side 1-13 Kort instruktion til Appen TalkingWeb til Android - side 13-21 Web browser til oplæsning med ordmarkering på Internettet

Læs mere

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Kompetente læsere Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Uanset fag arbejder læreren

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet 2 Læsepolitik Indhold Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet.... 4 Læsning ind i fagene - aktive forståelsesstrategier..... 6 It

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! Brugervejledning 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! & Fortæl! Glæd dig til at blive ført ind i fortællingens verden. Du vil meget hurtigt blive god til at lave dine egne historier med flotte

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx XX Skole (oversigt) 200x/200x IT-KURSER Kursusnavn: Log on (startkursus nye lærere) Tekstbehandling (begyndere) Målgruppe: Begyndere Tekstbehandling (øvede) XX Skoles programmer Lay-out (MS Publisher)

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Vurdering af digitalt læringsmiddel:

Vurdering af digitalt læringsmiddel: Vurdering af digitalt læringsmiddel: Indholdsfortegnelse: 1) Beskrivelse af Photo Story 3.. 2 a. Trin 1.. 3 b. Trin 2.. 5 c. Trin 3.. 5 d. Trin 4.. 6 e. Trin 5.. 6 2) Konklusion. 7 Claus B. Jensen Side

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Lydfiler og nyt design LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING

Lydfiler og nyt design LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING Design Både de ikoner som man bruger i programmet, men også program ikonet, som bl.a. vises på skrivebordet. De nye ikoner ser sådan ud: Program ikon Ikoner til oplæsning

Læs mere

Side 1 af 10. Lydbreve. Indhold. Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter...

Side 1 af 10. Lydbreve. Indhold. Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter... Side 1 af 10 Indhold Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter...8 Side 2 af 10 Forord Du har måske et barnebarn, der ikke har lært at

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs!

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato:

Læs mere

Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder

Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder På din smartphone, når du skriver beskeder eller tekst, kommer et tastatur frem på skærmen. Indtal din besked meget tydeligt. Vil du have læst

Læs mere

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Overblik I dette modul lærer du at anvende det online-baserede billedredigeringsprogram Befunky i

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse BØRN & UNGE Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning, så dit barn bliver

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp Faglig læsning i fagene Teamhåndbog A KA D EM I S K F O R LA G Faglig læsning i fagene. Teamhåndbog Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp 2010 Akademisk Forlag,

Læs mere

IntoWords. Nyt dokument. Ordforslag. Hjælpeværktøj.

IntoWords. Nyt dokument. Ordforslag. Hjælpeværktøj. IntoWords Læse- og skriveværktøj med oplæsning og ordforslag. En app med mange af de samme muligheder som CD-ord på en computer. Denne app er udviklet af Mikroværkstedet/MV-Nordic. Da Thisted kommune har

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Kom godt i gang. med CD-ORD 6. mikrov.dk. Kom godt i gang med CD-ORD 6

Kom godt i gang. med CD-ORD 6. mikrov.dk. Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 6. Du kan finde en uddybende manual om programmet

Læs mere

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning.

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning. IT Edb skal integreres i alle skolens fag, som beskrevet i faghæftet EDB og de enkelte fags læseplaner. Undervisningsministeriet har beskrevet retningslinierne for, hvordan de generelle IT-færdigheder

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic SkanRead hjælp SkanRead 3.0 MV-Nordic SkanRead hjælp: SkanRead 3.0 MV-Nordic Ophavsret 2014 MV-Nordic Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD og programmenuen... 3 3.

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale Til grundskolen Læse og Skrive Aftale Sæt læsningen fri, slip skrivningen løs Indhold Læse og Skrive Aftale - til grundskolen 3 CD-ORD 4 Skanread 5 Stemmer 5 IntoWords 6-7 Om MV-Nordic MV-Nordic har igennem

Læs mere

Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3

Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3 Håndskanner & Skannerpen Tjekliste Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3 Håndskanner Gennemgået Øvelse Klargøring

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Forældreinformation. Læsefolder for indskolingen. Læsning er grundlaget for lærdom

Forældreinformation. Læsefolder for indskolingen. Læsning er grundlaget for lærdom Forældreinformation Læsefolder for indskolingen Læsning er grundlaget for lærdom Giv mit barn læsehunger, det beder jeg om med brændende hjerte. (Astrid Lindgren) Det er i skolen, barnet skal have sin

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere