'^""^»ViA^Ss'^^^'''^:^

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'^""^»ViA^Ss'^^^'''^:^"

Transkript

1 3ZR4WV-scanning-18-ll SEPBARCODE OU23 BRUUN f. HJEJLE Hørsholm Kommune Rådhuset Ådalspark\'ej Horsholm Att.: Juridisk konsulent Christian Buch Sørensen Advokatfirma Norregadesi ii65kabenhami K Telefon Mobil Rcf november 2014 Rungsted Bådelaug m.fl. mod Horsholm Kommune Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med svarskrift og bilag A-C. Med venlig hilsen Bruun & Hjejle '^""^»ViA^Ss'^^^'''^:^ Claus Hoeg Madsen Dok

2 3ZR4WV-scanning-18-ll SEPBARCODE OU23 BRUUN & HJEJLE Retten i Helsingør Retsafdelingen Prøvestensvej 50 Ad^-okatfirma ""^^ '^'^^ ii65kdbenha\'n K 3000 Helsingør Telefon Mobil 30 ifl lc.dk 17. november 2014 Ref BS 2C-1513/2014: Rungsted Bådelaug m.fl. mod Horsholm Kommune Vedlagt fremsendes sagsøgtes svarskrift med bilag A-C. Kopi af nærværende brev, svarskrift og bilag er sendt til sagsøgers advokat, Eskil Trolle. Med venlig hilsen Bruun & Hjejle Claus Høeg Madsen Dok

3 S 17. november 2014 SVARSKRIFT Bniun & Hjejle Ad\-okat(irma Norregadc Kabenha\-n K Ref RETTEN I HELSINGØR SAGSNR. BS 2C-1513/2OM Rungsted Bådelaug c/o ciwlokonom Karsten Eckert Højskolevej Rungsted Kyst (advokat Eskil Trolle) OG Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Moller Andersen Mågevej Hørsholm (advokat Eskil Trolle) MOD Hørsholm Kommune Ådalspark\'ej Hørsholm (advokat Claus Høeg Madsen)

4 BRUUN** HJEJLE PÅSTANDE: Principalt: Subsidiært: Afvisning. Frifindelse. ANBRINGENDER: Til støtte for den principale påstand gøres gældende, at sagsøgers påstand er så generelt affattet og af så ubestemt indhold, at den skal afvises i medfør af retsplejelovens 416, jf. 348, stk. 2, litra 3, og 349, stk. 1. Efter sagsøgers påstand skal forbuddet nedlægges indtil "Sejlernes anlagte retssag mod kommunen om hjemtagelsens lovlighed er endeligt afgjort ved domstolene." Den sag, hvortil der henvises, er BS 2C-1417/2014, i hwlken sagsøger har nedlagt følgende påstand: "Horsholm Kommune tilpligtes at anerkende at kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni 2014 om at overtage (af kommunen kaldet "hjemtage") Rungsted Havn A/S for at omdanne Havnen til en fremtidig kommunal institution ikke er lovlig." Kommunalbest>Telsens beslutning af 18. juni 2014 (bilag A) går ud på følgende: "Borgmesteren foreslog på baggrund af kommunalbestyrelsens drøftelse af forslaget om hjemtagning fra Henrik Klitgaard, at kommunalbestyrelsen beslutter j. En hjemtagning af Rungsted Havn A/S snarest muligt, 2. at interessenterne på havnen skal inddrages i en dialog i forbindelse med, at administrationen udarbejder oplæg til den fremtidige organisation af Rungsted Havn som en kommunal institution. Oplægge skal behandles i økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen godkendte borgmesterens forslag efter afstemning." Beslutningen medfører ikke i sig selv retsfølger (det \il sige, at den ikke er dispositiv) og er således ikke egnet til domstolsprøvelse, hvorfor også påstanden i sagen BS 2C-1417/2014 skal afvises, jf. retsplejelovens 348, stk. 2, litra 3, og 349, stk. 1. Retsfolger indtræder først, når kommunen implementerer beslutningen af 18. juni Dok H 20107

5 8ZR4WV-scanning-18-ll SEPBARæDE OU23 BRUUN fi HJEJLE Til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende, at et forbud ikke har hjemmel i retsplejelovens 411, stk. 1. Kommunen ejer i dag 99,8480 % af aktiekapitalen og råder over en tilsvarende andel af stemmerne i Rungsted Havn A/S. Kommunen har besluttet, at minoritetsaktionærerne i Rungsted Havn A/S skal lade deres aktier indløse i henhold til selskabslovens 70 og 72- Denne tv'angsindlosning pågår og \il være tilendebragt den 3. januar 2015, hvorefter kommunen \il eje 100 % af aktiekapitalen. Det er herefter kommunens hensigt at lik\idere Rungsted Hav-n A/S efter selskabslovens regler om solvent likvidation og at udlodde aktiver og passiver (det vil sige havnen) til en kommunal institution. Dette vil på grund af selskabslovens frister tidligst kunne ske medio april Baggrunden for, at kommunen agter at foretage disse dispositioner, er, at Statsamtmanden for Kobenhavns Amt ved brev af 5. maj 2006 (bilag B) meddelte, at det efter hans opfattelse ikke er lovligt, at Horsholm Kommune besidder aktiemajoriteten i Rungsted Havn A/S, og at flertallet i aktieselskabets bestyrelse i kraft herafer udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse. 1 en vejledende udtalelse af 22. januar 2007 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (bilag C) udtalte dette, at det er ministeriets opfattelse, at Hørsholm kommunalbest>'relse ikke lovligt kan have bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S. Den 1. januar 2007 overgik tilsynet med kommunen til Statsforvaltningen Hovedstaden, for hvem kommunen siden har forelagt en model for lovliggørelse. De af kommunen påtænkte dispositioner vedrørende Rungsted Havn A/S har til formål at opfylde påbuddet fra Statsforvaltningen Hovedstaden og er således et udslag af myndighedsudøvelse og vedrører ikke "private retsforhold" som nævnt i retsplejelovens 411. Opfyldelseshandlingerne er ligeledes udtryk for myndighedsudøvelse, da opfyldelsen sker ved en intern omorganisering af kommunens virksomhed, hvorved ha\'nen overføres fra det kommunalt ejede selskab til en kommunal institution, der drives efter hvile i sig selv principper. Dette svarer til, at kommunen træffer beslutning om en omorganisering af sine ressortområder og ny indplacering af sine institutioner under denne - beslutninger, som man ikke kan nedlægge forbud imod. At der træffes skridt efter selskabsloven om likvidation, er et nødvendigt led i gennemforeisen af myndighedsbeslutningen, og ændrer ikke ved, at der er tale om myndighedsudøvelse. Det gores endvidere gældende, at et forbud ikke har hjemmel i retsplejelovens 413- "det sagsøgerne ikke har dokumenteret

6 BRUUN K. HJEJLE 1. at de har nogen ret, der \il blive krænket, hvis forbuddet ikke nedlægges, 2. at kommunens adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud, og 3. at sagsøgernes mulighed for at opnå den påståede ret vil forspildes, hvis forbud ikke nedlægges. H\is retten måtte mene, at den ikke på det foreliggende skriftlige grundlag vil følge sagsøgtes påstande om afvisning, subsidiært frifindelse, begærer sagsøgte mundtlig forhandling. Dato: 17. november 2014 Advokat Claus Hoeg Madsen

7 Ændringsforslag til løsning for rungsted Havn - Dagsordenpunkt - Hørsholm Kommune S^tfiBl af 1 f) BRUUN & HJEJLE HØRSHOLM KOMMUNE j Dagsordenspunkt Ændringsforslag til løsning for rungsted Havn Sagsnr Sagen afgøres I Bilag Funktioner 14/10359 Kommunalbestyrelsen Ændringsforslag til løsning for Rungsted Havn.docx il Resume Henrik Klitgaard (B) har i mail af 4. juni 2014 fremsendt ændringsforslag til løsning for Rungsted Havn. Henrik Klitgaard ønsker, at Kommunalbestyrelsen behandler foriaget på sit møde den IB. Juni Forstag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter det fremsendte forslag og tager stilling til den videre proces. Sagsfremstilling Henrik Klitgaard (B) har r mail af 4. juni 2014 til borgmester Morten Slotved anmodet om, at Kommunalbestyrelsen behandler hans ændringsforslag til løsning for Rungsted Havn. Henrik Klitgaard har således udnyttet initiativretten i Styrelseslovens 11, hvorefter ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen kan Indbringe ethvert spørgsnnål CMTI kommunens anliggender samt fremsætte beslutninger herom. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren foreslog på baggrund af kommunalbestyrelsens drøftelse af forslaget om hjemtagning fra Henrik Klitgaard, at kommunalbestyrelsen beslutter 1) En hjemtagning af Rungsted Havn A/S snarest muligt, 2} at Interessenterne på havnen skal inddrages I en dialog i forbindelse med, at administrationen udarbejder oplæg til den fremtidige organisation af Rungsted Havn som en kommunal institution. Oplægget skal (»handles i økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen godkendte borgmesterens forslag efter afstemning. For stemte 10: A med 2, C med 7 og B med 1. Imod stemte 7: T med 1,1 med 1, O med 1 og V med 4. Thorkild Gruelund (C) og Henrik Peulicke (C) undlod at stemn^. Ove Petersen (V) og Otto B. Christiansen (C) var inhabile og foriod mødet. I stedet deltog Birger Bøgeblad (V) og Kristine Ansted Schmidt (C) indkaldt fra stedfortræderiisten for de respektive partler.

8 Bilag $ BRUUN &. HJEJLE STATSAMTET KØBENHAVN Hørsholm Kommune. Bestemmende indflydelse i aktieselskab. Resumé: Udtalt, at det efter statsamtets opfattelse ikke er lovligt, at Hørsholm Kommune besidder aktiemajoriteten i Rungsted Havn A/S. og at flertallet i aktieselskabets bestyrelse i kraft heraf er udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse, jf. vedtægternes 6.1. Endvidere udtalt, at Hørsholm Kommunalbestyrelse på den baggrund efter statsamtets op fattelse har pligt til at bringe den bestemmende indflydelse aktieselskabet til ophor, og at det i overensstemmelse her med efter statsamtets opfattelse ikke vil være lovligt, så fremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udpe ge/vælge 6 ud af 9 medlemmer på generalforsamlingen i Rungsted Havn A/S den 22. maj 2006, Statsamtets udtalelse ti! en kommunalbestyrelse Statsamtet København har som tilsynsmyndighed for bl.a. Hørsholm Kommune modtaget kommunens brev af 25. april 2006, hvori kommunen anmoder statsamtet om en vejledende udtalelse om lovligheden af, at kommunalbestyrelsen udpeger/vælger 6 ud af 9 medlemmer til bestyrelsen i Rungsted Havn A/S på en generalforsamling den 22. maj Statsamtet skal i den anledning vejledende udtale følgende: Efter statsamtets opfattelse er det ikke er lovligt, al Hørsholm Kommune besidder aktiemajoriteten i Rungsted Havn A/S, og at flertallet i aktieselskabets bestyrelse i kraft heraf er udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse, jf. vedtægternes 6.1. Hørsholm Kommunalbestyrelse har på den baggrund efter statsamtets opfattelse pligt til at bringe den bestemmende indflydelse i aktieselskabet til ophør. I overensstemmelse hermed vil det efter statsamtets opfattelse ikke være lovligt, såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udpege/vælge 6 ud af 9 medlemmer på generalforsamlingen i Rungsted Havn A/S den 22. maj TILSYNET MED KOMMUNERNE I KOBENHAVNS OG FREDERIKSBORG AMTER SAMT MEO KØBENHAVNS. FREOERIKSBERG OG BORNHOLMS KOMMUNER STATSAMTET KØBENHAVN HEJREVEJ KOBENHAVN NV JOURNAL NR Z /?21 DIREKTE TELEFON 3B TELEFON 3B 1 T FAX CVRNR EAN-NUMMER S 7 Q KOEBENHAVN#STATSAMT DK WWW STATSAMT OK TELEFONTID. MANDAG - ONSDAG TORSDAG: FREDAG Hørsholm Kommunalbestyrelse bedes på den baggrund underrette statsamtet om, hvad der videre passerer i sagen. Her følger forst en kort gennemgang af sagens baggrund, og dernæst en redegørelse for statsamtets opfattelse.

9 Sagens baggrund Den 11. juni 2004 afgav statsamtet en udtalelse vedrørende lovligheden af Hørsholm Kommunes engagement I Rungsted Havn A/S. Statsamtet udtalte bl.a., at Hørsholm Kommune efter statsamtets opfattelse efter de kommunalretlige regler lovligt kunne drive Rungsted Havn som et aktieselskab og om nødvendigt lovligt besidde samtlige bestyrelsesposter, idet der efter statsamtets opfattelse forelå særlige hensyn, der begrundede, at kommunen bevarede rådigheden over opgavevaretagelsen, uanset den foregik i privatretlige organisationsformer. Statsamtet modtog den 8. februar 2005 i forbindelse med oversendelsen af en anden sag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til statsamtet en telefonisk henvendelse fra ministeriet, hvor ministeriet tilkendegav, at det var ministeriets opfattelse, at bemærkningerne i bl.a. ministeriets afgørelser om enkelte opgaver, der har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, alene knytter sig til kommunal forsyningsvirksomhed og salg af biprodukter. De nævnte virksomheder er således udtømmende beskrevet. På den baggrund meddelte statsamtet ved brev af 11. februar 2005 Hørsholm Kommunalbestyrelse, at statsamtet havde besluttet at genoptage behandlingen af spørgsmålet om lovligheden af, at kommunen driver Rungsted Havn i aktieselskabsform, og anmodede om at modtage kommunens eventuelle bemærkninger. Hørsholm Kommunalbestyrelse har ved brev af 25. april 2006 anmodet statsamtet om en vejledende udtalelse om "...lovligheden af, at kommunalbestyrelsen på det nuværende grundlag, hvor Hørsholm Kommunalbestyrelse er aktionær i selskabet med stk. 100 kr. aktier og dermed langt den største aktionær, udpeger/vælger 6 ud af bestyrelsens 9 medlemmer på generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabets vedtægter...", Kommunen har samtidig anmodet statsamtet om, at der afholdes et møde senest den 15. maj Det fremgår af den vedlagte beslutningsprotokol fra mødet i kommunalbestyrelsen den 24. april 2006, al kommunalbestyrelsen under punkt øu-41/06-b skulle tage stilling til valg/udpegning af 6 medlemmer og suppleanter til Rungsted Havns bestyrelse forud for en ordinær generalforsamling den 22. maj Af sagsfremstillingen fremgår bl.a. følgende: SIDE 2

10 8ZR4WV scanning SEPBARCODE OU23 '..Ifølge vedtægterne for Rungsted Havn består bestyrelsen af 9 medlemmer Der er suppleanter for alle medlemmer. 1 medlem vælges a( Hørsholm Kommunalbestyrelse. 5 medlemmer vælges af aktionærerne på generalforsamlingen 3 medlemmer udpeges med 2 af KDY (Kongelig Dansk Yachtklub, statsamtets bem.) og 1 medlem af Søsportens fællesforening.....det 1. medlem er fodt medlem af havnens bestyrelse, mens de øvrige 5 vælges på generalforsamlingen den af aktionærerne, hvor Horsholm Kommune besidder kr. ud af den samlede aktiekapital på kr Horsholm Kommune har derfor slemmer ud af I alt stemmer. De 6 medlemmer som henholdsvis udpeges af Horsholm Kommunalbestyrelse og vælges af generalforsamlingen af aktionærerne folger den kommunale valgperiode på 4 år. Der kan ske genvalg.....arbejdet med at finde en losning på den fremtidige organisation af havnen kan medfore. at vedtægterne for Rungsted Havn A/S bliver ændret også for så vidt angår bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode. Der gores derfor opmærksom på. at funktionsperioden for den bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling og udpeges af kommunen og KDY og sosportskiubberne kun er gældende, så længe de nugældende vedtægter er gældende. Advokat Arthur Bugsgang har på vegne af Rungsted Bådelaug opfordret kommunen til at afstå fra at udøve den bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S og samtidig afstå fra ved stemmeafgivnmg på selskabets generalforsamling at besætte flertallet af selskabsbestyrelsens pladser. Ligesom kommunalbestyrelsen opfordres [il at afstå fra at anvende flertallet af stemmer ved andre afstemninger på generalforsamlinger I Rungsted Havn A/S... Administrationens bemærkninger til advokat Arthur Bugsgangs brev med bilag: 1. Der foreligger ikke nogen endelig afgørelse fra Tilsynet vedrorende lovligheden af, al Horsholm Kommune driver Rungsted Havn som ei aktieselskab, hvor kommunen ejer størstedelen af aktierne og dermed udover bestemmende indflydelse. 2. Selskabets vedtægter fastlægger for tiden, at Horsholm Kommune udpeger et medlem direkte i bestyrelsen og at der pa generalforsamlingen af aktionærerne vælges 5 medlemmer af bestyrelsen. Endvidere udpeges 2 medlemmer direkte af KDY og i af sosportskiubberne. 3 Horsholm Kommunalbestyrelse har ikke truffet nogen beslutning, der ændrer på de ovennævnte forhold. 4. Indtil dette er sket. kan kommunalbestyrelsen ikke gøre andet end at følge administrationens forslag..." Af udskriften af beslutningsprotokollen fremgår endelig, at kommunalbestyrelsen traf følgende beslutning. sioe 3

11 3ZR4WV scanning 18 ll SEPBARCODE OU23 "Udsat, idet kommunalbestyrelsen forinden der tages stilling til punktet ønsker, at det kommunale tilsyn vurderer, hvorvidt kommunalbestyrelsen lovligt kån udpege bestyrelsesmedlemmer til Rungsted Havns A/S. Dei fremgår således af Rungsted Kommunalbestyrelses henvendelse af 25. april 2006 til statsamtet, at Rungsted Havn drives som et aktieselskab, at Rungsted Kommune har aktiemajoriteten i selskabet, og al kommunalbestyrelsen udpeger flertallet af medlemmerne i selskabets bestyrelse. Det fremgår endvidere af henvendelsen til statsamtet, al kommunen nærer tvivl om, hvorvidt det er i strid med lovgivningen, al kommunen i kraft af akiiemajoriieisbesiddelse og et bestyrelsesflertal udøver bestemmende indflydelse i selskabet. Det fremgår af sagen, at Rungsted Havn overvejende anvendes som lystbådehavn, men ikke hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang havnen benyttes ved landinger af fisk. Slatsamlet har på telefonisk forespørgsel den 28. april 2006 fra Hørsholm Kommune oplyst, al siaisamlel vil afgive sin udtalelse snarest muligt, og at statsamtet gerne deltager i et møde, såfremt kommunen på baggrund af statsamtets vejledende udtalelse ønsker det. Statsamtets opfattelse Statsamlet fører efter 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Der er således tale om et retligt tilsyn. Del følger af 50 i lov om kommunernes styrelse, at statsamtet kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Lov om kommunernes styrelse indeholder i 68 a, stk. 1 og 2, følgende bestemmelser: 68 a. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen for et selskab, en forening, en fond m.v., der varetager opgaver, som kommunen selv kan løse. uanset at selskabet, foreningen, fonden m.v. også varetager opgaver, som kommunen ikke selv kan løse. Såfremt kommunen har en interesse i den virksomhed, der udøves af selskabet, foreningen, fonden m.v. Kommunalbestyrelsen må ikke udpege et flertal af medlemmerne i en sådan bestyrelse. SIDE 4

12 3ZR4WV scannng SEPBARCODE OU23 Stk 2 Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen for et selskab en forening en fond m v der udelukkende varetager opgaver som kommunen ikke selv kan løse sairemfkommu nen har en interesse i den virksomhed der udoves af selskabet for eningen fonden m v Kommunalbestyrelsen må ikke udpege et flertal af medlemmerne i en sådan bestyrelse Stk 3 Et medlem af bestyrelsen for et selskab en forening en fond m V der er udpeget i medfør af stk 1 er ikke undergivet kommunalbe styrelsens beslutninger ved udøvelsen af hvervet rctagelsen af opgaver, som kommunen ikke selv kan løse omfang dette i øvrigt følger af den lovgivning for så vidt angår va eller i det der gælder for vedkom mende selskab forening fond m v Et medlem af bestyrelsen for et selskab en forening, en fond m v. der er udpeget i medfor af stk 2 er Ikke undergivet kommunalbestyrelsens hvervet " beslutninger ved udøvelsen af Bestemmelserne i 68 a i lov om kommunernes styrelse blev indsat ved lov nr 380 ad 14 juni 1995 Baggrunden for bestemmelserne er et forslag i betænknmg nr 1268/1994 om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor I udvalgets anbefaling, jf føres betænkningens afsnit an " Udvalget anbefaler at der i de kommunale styrelseslove tilvejebringes hjemmel til, al kommunalbestyrelser og amtsråd - udover den allerede eksisterende adgang til at vælge kommunale repræsentanter - kan vælge medlemmer af bestyrelser for selskaber, foreninger, fonde m v t alle tilfælde, hvor der foreligger en kommunal interesse i den virksomhed, der udfoldes af selskabet m v Kommunal interesse vil typisk foreligge, hvor selskabet m v blandt sine opgaver tæller opgaver, kommunen eller amtskommunen selv kunne have løst Kommunalbestyrelsen skal dog Ikke kunne udpege et flertal af en bestyrelse, og kommunalbestyrelsen eller amtsrådet skal ikke have in struktionsbeføjelse over for de pågældende medlem mer " På den baggrund er der med bestemmelsen tilvejebragt hjemmel for, at en kommunalbestyrelse kan udpege medlemmer af en bestyrelse for et selskab m v, uanset at dette helt eller delvist varetager ikke kommunale opgaver I bemærkningerne til bestemmelsen i Hans B Thomsen m fl, Lov om kommunernes styrelse med kommentarer 2004, s 544 ff anføres i note 2 bl a følgende "Som det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen berøres de hidtil gældende regler om kommunalbestyrelsens adgang til at udpege medlemmer af bestyrelser for sel skaber, foreninger, fonde m.v ikke af bestemmelserne, og SIOE &

13 3ZR4WV-scannina-18-ll SEPBARCODE OU23 ber, foreninger, fonde m.v. ikke af bestemmelserne, og kommunalbestyrelser kan således fortsat efter disse regler deltage i ledelsen af selskaber m.v., der udelukkende varetager kommunale opgaver, jf. Folketingstidende tillæg A, s " Reglerne i 68 a gælder derfor kun i forhold til selskaber m.v.. der udelukkende (jf. stk. 2) eller udover kommunale opgaver (jf. stk. 1) varetager opgaver, som en kommune ikke selv kan løse. Spørgsmålet er herefter, om Rungsted Havn A/S alene varetager opgaver, som Hørsholm Kommunalbestyrelse selv kan løse. Kommuner har traditionelt været engageret i havne på grundlag af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvilket har kunnet begrundes med, at havne er en del af kommunens infrastruktur, jf. Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, s Erhvervsdrivende havne er nu uden egentlig interesse i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne, idet området er fuldt ud lovreguleret ved havneloven (lov nr. 326 af 28. maj som senest ændret ved lov nr af 27. december 2003). fvlindre havne, som altovervejende anvendes som lystbådehavne, men tillige i begrænset omfang benyttes ved landinger af fisk er ikke omfattet af havneloven, bortset fra bestemmelserne i 3, 4 og 15, der ikke har interesse i nærværende sammenhæng jf. lovens 1, stk. 2. Lovens definition af erhvervsmæssig ekspedition omfatter således ikke disse aktiviteter. Se bemærkningerne til det af Trafikministeren den 20. januar 1999 fremsatte lovforslag til lov om havne (L 162), og Karnovs Lovsamling 2003, s. 5968, note 1. Lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. (lov nr. 608 af 28. juni som senest ændret ved lov nr. 601 af 24. juni 2005) er ikke relevant i forhold til denne sag, idel der ikke er tale om forarbejdning og videreudvikling af kommunal viden eller produkter og tjenesteydelser byggende herpå, jf. lovens 1, stk. 1, eller om forsyning af kommuner og amtskommuner med varer eller tjenesteydelser, jf. 2. Da spørgsmålet om en kommunalbestyrelses adgang til at drive havne, der overvejende anvendes som lystbådehavne, ikke er reguleret i den skrevne lovgivning, skal spørgsmålet afgøres efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. SIDE: 6

14 Indenrigsministeriet har i brev af 18. december 1992 til Trafikministeriet (refereret af Inger Mogensen og Dario Silic i Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, s. 110) slået fast, at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan yde tilskud til sports- og idrætsaktiviteter, herunder til etablering og drift af lystbådehavne. I forhold til lystbådehavne kan der altså påvises en kommunal interesse, bestående i at borgerne kan dyrke forskellige former for sejlsportsaktiviteter, som gør, at kommunal støtte er lovlig. I den udstrækning en kommunal interesse tilsiger det, vil en kommune endvidere lovligt selv kunne forestå driften af en havn, der overvejende anvendes som lystbådehavn. Det vil efter kommunalfuldmagtsreglerne være en betingelse herfor, at der kan påvises en kommunal interesse i alle havnens opgaver, eller at enkelte opgaver kan varetages efter reglerne om accessorisk virksomhed. Det antages i den juridiske teori og de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at en kommune i meget begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, d.v.s. opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Se f.eks. Inger Mogensen & Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, s. 168 ff. og Indenrigsministeriets brev af 19. november 1999 til en privat interesseorganisation (refereret i Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold. 1999, pkt. 3,7. Det er herved en betingelse, at tilknytningen er så tæt. at det vil være urimeligt ikke at give kommunerne adgang til at udføre opgaven. Endvidere kan det kommunale engagement i den accessoriske virksomhed ikke udstrækkes videre, end hensynet bag kommunens adgang til at varetage opgaven nødvendiggør. Det er på den baggrund en betingelse, at den accessoriske virksomhed i sit omfang er underordnet i forhold til den kommunale hovedvirksomhed. Det indgår endvidere i vurderingen, om opgaven i forvejen varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. Endelig er det som udgangspunkt en betingelse, at den accessoriske virksomhed søges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår. Statsamtet lægger til grund, at Rungsted Havn A/S ikke elier i hvert fald ikke i videre omfang, end hvad der lovligt kan finde sted efter reglerne om accessorisk virksomhed, SIDE 7

15 benyttes til landinger af fisk. således at havnen udelukkende varetager opgaver, som en kommune selv kan løse. Det indebærer, at spørgsmålet om lovligheden af Hørsholm Kommunalbestyrelses deltagelse i aktieselskabet Rungsted Havns bestyrelse efter statsamtets opfattelse ikke skal afgøres efter styrelseslovens 68 a, Da spørgsmålet heller ikke i øvrigt er reguleret i den skrevne lovgivning, skal det afgøres efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. En beskrivelse af retstilstanden efter kommunalfuldmagtsreglerne findes i bilag 2. afsnit 4. s. 198 ff. til den ovenfor omtalte betænkning nr. 1268/1994 om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor. Her anføres bl.a. følgende: "...Det antages endvidere, at en kommunalbestyrelse som udgangspunkt er afskåret fra at udskille en opgave til varetagelse i et selvstændigt selskab og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen. Herved ville kommunalbestyrelsen bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelseslovgivningen og den øvrige lovgivning, der gælder for kommunal forvaltning. For visse opgavetyper foreligger der dog særlige hensyn, der begrunder, at kommunalbestyrelsen bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen, uanset at den foregår i en privatretlig organisationsform. Dette er i praksis navnlig antaget at være tilfældet, hvor den pågældende opgave har haft mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen har været fremtrædende. Som eksempler på sådanne tilfælde kan nævnes forarbejdning og afsætning af biprodukter fra kommunale virksomheder og udførelse af kommunal forsyningsvirksomhed...". I Inger Mogensen & Dario Silic. kommunalfuldmagtsreglerne i praksis s. 179, anføres følgende; ",..Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommuner på ulovbestemt grundlag har en vis adgang til at deltage i aktieselskaber og andre privatretlige selskabsdannelser. Der er dog knyttet en række betingelser til denne adgang. Det er således som udgangspunkt en betingelse, at ingen af de deltagende kommuner har bestemmende indflydelse i selskabet. Baggrunden herfor er, at kommunal virksomhed som udgangspunkt skal udøves i overensstemmelse med det styrelsessystem. der er fastlagt i den kommunale styrelseslov. En kommunalbestyrelse kan således ikke la- SIOE 8

16 de en opgave varetage i {et, indsat af statsamtet] selskab og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen. "Kommunalbestyrelsen viiie nerveo bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelsesloven og den øvrige lovgivning, der gælder for kommunal forvaltning. Del er dog antaget, at enkelte opgavetyper, der har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, og for hvilke hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtrædende, kan løses i selskabsform, hvor kommunalbestyrelsen bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen. Det drejer sig om kommunal forsyningsvirksomhed og salg af biprodukter fra kommunal virksomhed...". Se ganske tilsvarende Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer note 5 til 2. s. 8 ff., og note 2 til 68 a, s. 544 ff. Der kan herved også henvises til Indenrigsministeriets brev af 21. december 1988 til et kommunalt fællesskab vedrørende kommunal deltagelse i et aktieselskab (en jordrensningsvirksomhed). refereret i Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold. 1988, pkt Her udtalte ministeriet bl.a., at: " Endvidere udtalt, at efter den kommunale styrelseslovs 2, stk. 1, skal en kommunes anliggender styres af kommunalbestyrelsen. En kommunalbestyrelse kan derfor normalt ikke udskille en kommunal opgave og dertil knyttede kommunale midler i et selvstændigt selskab og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen, idet kommunalbestyrelsen herved ville bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelseslovgivningen og de øvrige regler, der gælder for kommunal forvaltning. For visse opgavetyper foreligger der dog særlige hensyn, der kan begrunde en opgavevaretagelse i privatretlige organisationsformer. Dette er navnlig tilfældet, hvor den pågældende opgave har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgaven er fremtrædende, f.eks. ved forarbejdning og afsætning af biprodukter fra en kommunal virksomhed og ved udførelse af kommunal forsyningsvirksomhed. Jordrensningsvirksomhed har efter ministeriets opfattelse en nær sammenhæng med de kommunale opgaver på affaldsbortskaffelsesområdet, og de hensyn, der taler for, at driften af en forsyningsvirksomhed lovligt kan udskilles i en privatretlig organisationsform, gør sig også gældende på dette område." SIDE 9

17 Se endvidere Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.. Forvaltningsret, 2002, s. 737 f. med henvisninger, hvor det anføres, at: "...Det antages i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at hvis en kommune overlader det til en privat virksomhed at løse en kommunal opgave, vil kommunen som udgangspunkt ikke kunne bevare rådigheden over varetagelsen af opgaven For visse typer af opgaver har man dog accepteret, at en kommune kan bevare den bestemmende indflydelse i et selskab, der løser en kommunal opgave, idet man har ment. at der foreligger særlige hensyn, der kan begrunde, at en kommunal opgave varetages i privatretlige organisationsformer. Tilsynsmyndighederne har anført, at det navnlig drejer sig om tilfælde, hvor den pågældende opgave har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgaven er fremtrædende, f.eks. ved forarbejdning og afsætning af biprodukter fra en kommunal virksomhed og ved udførelsen af kommunal forsyningsvirksomhed,..". Sidstnævnte sted nævnes, at der fra flere sider er "...rejst tvivl om det hjemmelsmæssige grundlag for denne retsopfattelse, og spørgsmålet kan ikke anses for endeligt afklaret...". Herefter refereres en sag (j. nr. 1990/1011/7-17). hvori Indenrigsministeriet udtalte, al en kommune, der overlader opgaver til en selvejende institution, ikke kan udpege flertallet af medlemmerne i institutionens bestyrelse. Selv om kommunalbestyrelsen ikke kan instruere bestyrelsesmedlemmerne om, hvorledes de skal udøve Deres bestyrelseshverv, da det ville stride mod fondsretlige grundsætninger, ville der alligevel være tale om en kommunal opgavevaretagelse, hvis flertallet i bestyrelsen var udpeget af kommunalbestyrelsen. Dette måtte anses for ulovligt, da det må anses for en omgåelse af kommunestyrelsesloven, at en kommune varetager en opgave i en privatretlig organisationsform. Sammenfattende kan en kommunalbestyrelse således efter de kommunale tilsynsmyndigheders praksis normalt ikke lade en opgave varetage i selskab m.v. og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen - f.eks. ved aktiemajor ilet sbes i ddelse eller i kraft af el bestyrelsesflertal - idet kommunalbestyrelsen herved i strid med 2. stk. 1. i lov om kommunernes styrelse ville bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelsesloven og de øvrige regler, der gælder for kommunal forvaltning. Det er dog antaget, at enkelte opgavetyper, der har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed. SIOE 10

18 eller for hvilke hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtrædende, kan løses i sel- ~5"iciarb sf o r mthvor-tro ntmtrrral d u s ty r e l s e n-bevare-r-råxfigfiederr over opgavevaretagelsen. Det drejer sig navnlig om kommunal forsyningsvirksomhed og salg af biprodukter fra kommunal virksomhed. Som der bl.a. er redegjort nærmere for i afsnit s. 28 ff., i betænkning nr. 1268/1994 indebærer kommuners deltagelse i privatretlige selskaber m.v. en række juridiske problemer. Der er bl.a. principielle betænkeligheder ved. at offentligretlige regler, som i vid udstrækning varetager retsbeskyttelseshensyn. ikke eller aiene i begrænset udstrækning finder anvendelse. Det samme gælder styrelseslovens regler, som fastlægger kommunestyrets spilleregler og sikrer staten kontrol med lovligheden af kommunale dispositioner og undladelser. Der må derfor efter statsamtets opfattelse kræves et meget sikkert grundlag for at fravige det nævnte udgangspunkt. Et sådant findes i Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis for så vidt angår enkelte specifikt angivne opgavetyper, hvor særlige hensyn har begrundet en fravigelse, nemlig forsynings- (og jordrensnings-) virksomhed samt salg af biprodukter. Der henvises herved til Inger Mogensen & Dario Silic. Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis s. 179, hvori Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis senest er præciseret. I forhold til den konkret foreliggende problemstilling finder statsamtet efter det foreliggende ikke. at der kan påvises særlige hensyn, der begrunder, at Rungsted Kommunalbestyrelse via aktiemajoriteten og et flertal i bestyrelsen for aktieselskabet Rungsted Havn bevarer rådigheden over varetagelsen af opgaverne i havnen. Efter statsamtets opfattelse kan der således ikke analogiser es fra fravigelsen vedrørende forsyningsvirksomheder til driften af Rungsted Havn. Statsamtet finder således ikke grundlag for at udstrække det i Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis ved rorende forsynings- (og jordrensnings-} virksomheder og salg af biprodukter antagne til at gælde i forhold til varetagelsen af aktieselskabet Rungsted Havns opgaver med havnedrift. SIDE 11

19 3ZR4WV-scanning-18-ll 'SEPBARC0DE OU23 På ovenstående baggrund er det statsamtets opfattelse, at -cjet-hcke-er-fcnrfigtr-at-hørshoim-k"ammune besrd"d^r~ak:rr^^ majoriteten i Rungsted Havn A/S og at flertallet i aktieselskabets bestyrelse i kraft heraf er udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse, jf. vedtægternes 6.1. Hørsholm Kommunalbestyrelse har på den baggrund efter statsamtets opfattelse pligt til at bringe den bestemmende indflydelse i aktieselskabet til ophør. I overensstemmelse hermed vil det efter statsamtets opfattelse ikke være lovligt, såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udpege/vælge 6 ud af 9 medlemmer på generalforsamlingen i Rungsted Havn A/S den 22. maj Det bemærkes, at det forhold, at aktieselskabets vedtægter foreskriver en sådan udpegning, og at funktionsperioden for den bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen kun er gældende, så længe de nugældende vedtægter er gældende, efter statsamtets opfattelse ikke ændrer herved. Endvidere bemærkes, at statsamtet med ovenstående alene har forholdt sig til regler, hvis overholdelse påses af de kommunale tilsynsmyndigheder, herunder kommunalfuldmagten. Statsamtet hverken kan eller har hermed udtalt sig om forholdet til privatretlige regler, herunder aktieselskabslovgivningen jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Hørsholm Kommunalbestyrelse bedes på ovenstående baggrund underrette statsamtet om, hvad der videre passerer i sagen. Såfremt Hørsholm Kommune på baggrund af statsamtets vejledende udtalelse fortsat ønsker et møde med statsamtet, kan statsamtet tilbyde et mode den 11. maj 2006 kl , Kommunen bedes give statsamtet besked herom snarest. Med venlig hilsen Bente Flindt Sørensen statsamtmand/ Christian Smidt Pålsson ^' ^ '^

20 3ZR4WV scanning'18 ll SEPBARCODE OU23 Bilag C BRUUN & HJEJLE Hø r^hotm KommunalbestyrelsekommunenfS)horsholm.dk Dato: 22. januar 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: /223 1 Sagsbeh.: Fil navn: DSI udi. Ved brev af 24. maj 2006 har Hørsholm Kommunalbestyrelse rettet henvendelse til Indenrigs og Sundhedsministeriet vedrørende statsamtmanden for Københavns Amts udtalelse af 5. maj 2006 om lovligheden af, at Hørsholm Kommune har bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S. Indenrigs og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er Indenrigs og Sundhedsministeriets opfattelse, at Hørsholm Kommunalbestyrelse ikke lovligt kan have bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S. Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for Indenrigs og Sundhedsministeriets opfattelse. Sagens baggrund: Det fremgår af sagen, at Hørsholm Kommunalbestyrelse i 1923 ydede et tilskud på kr. til Rungsted Havn A/S, som var blevet stiftet af private i Kommunen ønskede ikke at få stemplede aktiebreve for tilskuddet, men kommunen blev stemmeberettiget med stemmer på generalforsamlingen. Af vedtægterne for Rungsted Havn A/S, som ændret i henhold til bemyndigelse på generalforsamling den 16. juni 2004, efter endelig gennemførelse af kapitalnedsættelse den 9. febnjar 2005, fremgår bl.a. følgende: 1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. Dets hjemsted er Hørsholm Kommune. Dets formål er at anlægge og drive en havn i Rungsted samt anden virksomhed, som passende kan forbindes hermed.

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af retsbogen Den 18. december 2014 kl. 12:30 blev retten sat i retssal C af dommer Ida- Louise Apostoli. Der blev foretaget i offentligt retsmøde sag nr. BS

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn Rapport Til: Kommunalbestyrelsen Vedrørende: Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget vedr. en fondsløsning for Rungsted Havn Bilag: 1. Modelnotat af 13-05-2008 2. Forhåndsudtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S

V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI V E D T Æ G T E R for GRUNDKORT FYN A/S CVR-nr. Error! Not a valid filename.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere