'^""^»ViA^Ss'^^^'''^:^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'^""^»ViA^Ss'^^^'''^:^"

Transkript

1 3ZR4WV-scanning-18-ll SEPBARCODE OU23 BRUUN f. HJEJLE Hørsholm Kommune Rådhuset Ådalspark\'ej Horsholm Att.: Juridisk konsulent Christian Buch Sørensen Advokatfirma Norregadesi ii65kabenhami K Telefon Mobil Rcf november 2014 Rungsted Bådelaug m.fl. mod Horsholm Kommune Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med svarskrift og bilag A-C. Med venlig hilsen Bruun & Hjejle '^""^»ViA^Ss'^^^'''^:^ Claus Hoeg Madsen Dok

2 3ZR4WV-scanning-18-ll SEPBARCODE OU23 BRUUN & HJEJLE Retten i Helsingør Retsafdelingen Prøvestensvej 50 Ad^-okatfirma ""^^ '^'^^ ii65kdbenha\'n K 3000 Helsingør Telefon Mobil 30 ifl lc.dk 17. november 2014 Ref BS 2C-1513/2014: Rungsted Bådelaug m.fl. mod Horsholm Kommune Vedlagt fremsendes sagsøgtes svarskrift med bilag A-C. Kopi af nærværende brev, svarskrift og bilag er sendt til sagsøgers advokat, Eskil Trolle. Med venlig hilsen Bruun & Hjejle Claus Høeg Madsen Dok

3 S 17. november 2014 SVARSKRIFT Bniun & Hjejle Ad\-okat(irma Norregadc Kabenha\-n K Ref RETTEN I HELSINGØR SAGSNR. BS 2C-1513/2OM Rungsted Bådelaug c/o ciwlokonom Karsten Eckert Højskolevej Rungsted Kyst (advokat Eskil Trolle) OG Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Moller Andersen Mågevej Hørsholm (advokat Eskil Trolle) MOD Hørsholm Kommune Ådalspark\'ej Hørsholm (advokat Claus Høeg Madsen)

4 BRUUN** HJEJLE PÅSTANDE: Principalt: Subsidiært: Afvisning. Frifindelse. ANBRINGENDER: Til støtte for den principale påstand gøres gældende, at sagsøgers påstand er så generelt affattet og af så ubestemt indhold, at den skal afvises i medfør af retsplejelovens 416, jf. 348, stk. 2, litra 3, og 349, stk. 1. Efter sagsøgers påstand skal forbuddet nedlægges indtil "Sejlernes anlagte retssag mod kommunen om hjemtagelsens lovlighed er endeligt afgjort ved domstolene." Den sag, hvortil der henvises, er BS 2C-1417/2014, i hwlken sagsøger har nedlagt følgende påstand: "Horsholm Kommune tilpligtes at anerkende at kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni 2014 om at overtage (af kommunen kaldet "hjemtage") Rungsted Havn A/S for at omdanne Havnen til en fremtidig kommunal institution ikke er lovlig." Kommunalbest>Telsens beslutning af 18. juni 2014 (bilag A) går ud på følgende: "Borgmesteren foreslog på baggrund af kommunalbestyrelsens drøftelse af forslaget om hjemtagning fra Henrik Klitgaard, at kommunalbestyrelsen beslutter j. En hjemtagning af Rungsted Havn A/S snarest muligt, 2. at interessenterne på havnen skal inddrages i en dialog i forbindelse med, at administrationen udarbejder oplæg til den fremtidige organisation af Rungsted Havn som en kommunal institution. Oplægge skal behandles i økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen godkendte borgmesterens forslag efter afstemning." Beslutningen medfører ikke i sig selv retsfølger (det \il sige, at den ikke er dispositiv) og er således ikke egnet til domstolsprøvelse, hvorfor også påstanden i sagen BS 2C-1417/2014 skal afvises, jf. retsplejelovens 348, stk. 2, litra 3, og 349, stk. 1. Retsfolger indtræder først, når kommunen implementerer beslutningen af 18. juni Dok H 20107

5 8ZR4WV-scanning-18-ll SEPBARæDE OU23 BRUUN fi HJEJLE Til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende, at et forbud ikke har hjemmel i retsplejelovens 411, stk. 1. Kommunen ejer i dag 99,8480 % af aktiekapitalen og råder over en tilsvarende andel af stemmerne i Rungsted Havn A/S. Kommunen har besluttet, at minoritetsaktionærerne i Rungsted Havn A/S skal lade deres aktier indløse i henhold til selskabslovens 70 og 72- Denne tv'angsindlosning pågår og \il være tilendebragt den 3. januar 2015, hvorefter kommunen \il eje 100 % af aktiekapitalen. Det er herefter kommunens hensigt at lik\idere Rungsted Hav-n A/S efter selskabslovens regler om solvent likvidation og at udlodde aktiver og passiver (det vil sige havnen) til en kommunal institution. Dette vil på grund af selskabslovens frister tidligst kunne ske medio april Baggrunden for, at kommunen agter at foretage disse dispositioner, er, at Statsamtmanden for Kobenhavns Amt ved brev af 5. maj 2006 (bilag B) meddelte, at det efter hans opfattelse ikke er lovligt, at Horsholm Kommune besidder aktiemajoriteten i Rungsted Havn A/S, og at flertallet i aktieselskabets bestyrelse i kraft herafer udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse. 1 en vejledende udtalelse af 22. januar 2007 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (bilag C) udtalte dette, at det er ministeriets opfattelse, at Hørsholm kommunalbest>'relse ikke lovligt kan have bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S. Den 1. januar 2007 overgik tilsynet med kommunen til Statsforvaltningen Hovedstaden, for hvem kommunen siden har forelagt en model for lovliggørelse. De af kommunen påtænkte dispositioner vedrørende Rungsted Havn A/S har til formål at opfylde påbuddet fra Statsforvaltningen Hovedstaden og er således et udslag af myndighedsudøvelse og vedrører ikke "private retsforhold" som nævnt i retsplejelovens 411. Opfyldelseshandlingerne er ligeledes udtryk for myndighedsudøvelse, da opfyldelsen sker ved en intern omorganisering af kommunens virksomhed, hvorved ha\'nen overføres fra det kommunalt ejede selskab til en kommunal institution, der drives efter hvile i sig selv principper. Dette svarer til, at kommunen træffer beslutning om en omorganisering af sine ressortområder og ny indplacering af sine institutioner under denne - beslutninger, som man ikke kan nedlægge forbud imod. At der træffes skridt efter selskabsloven om likvidation, er et nødvendigt led i gennemforeisen af myndighedsbeslutningen, og ændrer ikke ved, at der er tale om myndighedsudøvelse. Det gores endvidere gældende, at et forbud ikke har hjemmel i retsplejelovens 413- "det sagsøgerne ikke har dokumenteret

6 BRUUN K. HJEJLE 1. at de har nogen ret, der \il blive krænket, hvis forbuddet ikke nedlægges, 2. at kommunens adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud, og 3. at sagsøgernes mulighed for at opnå den påståede ret vil forspildes, hvis forbud ikke nedlægges. H\is retten måtte mene, at den ikke på det foreliggende skriftlige grundlag vil følge sagsøgtes påstande om afvisning, subsidiært frifindelse, begærer sagsøgte mundtlig forhandling. Dato: 17. november 2014 Advokat Claus Hoeg Madsen

7 Ændringsforslag til løsning for rungsted Havn - Dagsordenpunkt - Hørsholm Kommune S^tfiBl af 1 f) BRUUN & HJEJLE HØRSHOLM KOMMUNE j Dagsordenspunkt Ændringsforslag til løsning for rungsted Havn Sagsnr Sagen afgøres I Bilag Funktioner 14/10359 Kommunalbestyrelsen Ændringsforslag til løsning for Rungsted Havn.docx il Resume Henrik Klitgaard (B) har i mail af 4. juni 2014 fremsendt ændringsforslag til løsning for Rungsted Havn. Henrik Klitgaard ønsker, at Kommunalbestyrelsen behandler foriaget på sit møde den IB. Juni Forstag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter det fremsendte forslag og tager stilling til den videre proces. Sagsfremstilling Henrik Klitgaard (B) har r mail af 4. juni 2014 til borgmester Morten Slotved anmodet om, at Kommunalbestyrelsen behandler hans ændringsforslag til løsning for Rungsted Havn. Henrik Klitgaard har således udnyttet initiativretten i Styrelseslovens 11, hvorefter ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen kan Indbringe ethvert spørgsnnål CMTI kommunens anliggender samt fremsætte beslutninger herom. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren foreslog på baggrund af kommunalbestyrelsens drøftelse af forslaget om hjemtagning fra Henrik Klitgaard, at kommunalbestyrelsen beslutter 1) En hjemtagning af Rungsted Havn A/S snarest muligt, 2} at Interessenterne på havnen skal inddrages I en dialog i forbindelse med, at administrationen udarbejder oplæg til den fremtidige organisation af Rungsted Havn som en kommunal institution. Oplægget skal (»handles i økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen godkendte borgmesterens forslag efter afstemning. For stemte 10: A med 2, C med 7 og B med 1. Imod stemte 7: T med 1,1 med 1, O med 1 og V med 4. Thorkild Gruelund (C) og Henrik Peulicke (C) undlod at stemn^. Ove Petersen (V) og Otto B. Christiansen (C) var inhabile og foriod mødet. I stedet deltog Birger Bøgeblad (V) og Kristine Ansted Schmidt (C) indkaldt fra stedfortræderiisten for de respektive partler.

8 Bilag $ BRUUN &. HJEJLE STATSAMTET KØBENHAVN Hørsholm Kommune. Bestemmende indflydelse i aktieselskab. Resumé: Udtalt, at det efter statsamtets opfattelse ikke er lovligt, at Hørsholm Kommune besidder aktiemajoriteten i Rungsted Havn A/S. og at flertallet i aktieselskabets bestyrelse i kraft heraf er udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse, jf. vedtægternes 6.1. Endvidere udtalt, at Hørsholm Kommunalbestyrelse på den baggrund efter statsamtets op fattelse har pligt til at bringe den bestemmende indflydelse aktieselskabet til ophor, og at det i overensstemmelse her med efter statsamtets opfattelse ikke vil være lovligt, så fremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udpe ge/vælge 6 ud af 9 medlemmer på generalforsamlingen i Rungsted Havn A/S den 22. maj 2006, Statsamtets udtalelse ti! en kommunalbestyrelse Statsamtet København har som tilsynsmyndighed for bl.a. Hørsholm Kommune modtaget kommunens brev af 25. april 2006, hvori kommunen anmoder statsamtet om en vejledende udtalelse om lovligheden af, at kommunalbestyrelsen udpeger/vælger 6 ud af 9 medlemmer til bestyrelsen i Rungsted Havn A/S på en generalforsamling den 22. maj Statsamtet skal i den anledning vejledende udtale følgende: Efter statsamtets opfattelse er det ikke er lovligt, al Hørsholm Kommune besidder aktiemajoriteten i Rungsted Havn A/S, og at flertallet i aktieselskabets bestyrelse i kraft heraf er udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse, jf. vedtægternes 6.1. Hørsholm Kommunalbestyrelse har på den baggrund efter statsamtets opfattelse pligt til at bringe den bestemmende indflydelse i aktieselskabet til ophør. I overensstemmelse hermed vil det efter statsamtets opfattelse ikke være lovligt, såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udpege/vælge 6 ud af 9 medlemmer på generalforsamlingen i Rungsted Havn A/S den 22. maj TILSYNET MED KOMMUNERNE I KOBENHAVNS OG FREDERIKSBORG AMTER SAMT MEO KØBENHAVNS. FREOERIKSBERG OG BORNHOLMS KOMMUNER STATSAMTET KØBENHAVN HEJREVEJ KOBENHAVN NV JOURNAL NR Z /?21 DIREKTE TELEFON 3B TELEFON 3B 1 T FAX CVRNR EAN-NUMMER S 7 Q KOEBENHAVN#STATSAMT DK WWW STATSAMT OK TELEFONTID. MANDAG - ONSDAG TORSDAG: FREDAG Hørsholm Kommunalbestyrelse bedes på den baggrund underrette statsamtet om, hvad der videre passerer i sagen. Her følger forst en kort gennemgang af sagens baggrund, og dernæst en redegørelse for statsamtets opfattelse.

9 Sagens baggrund Den 11. juni 2004 afgav statsamtet en udtalelse vedrørende lovligheden af Hørsholm Kommunes engagement I Rungsted Havn A/S. Statsamtet udtalte bl.a., at Hørsholm Kommune efter statsamtets opfattelse efter de kommunalretlige regler lovligt kunne drive Rungsted Havn som et aktieselskab og om nødvendigt lovligt besidde samtlige bestyrelsesposter, idet der efter statsamtets opfattelse forelå særlige hensyn, der begrundede, at kommunen bevarede rådigheden over opgavevaretagelsen, uanset den foregik i privatretlige organisationsformer. Statsamtet modtog den 8. februar 2005 i forbindelse med oversendelsen af en anden sag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til statsamtet en telefonisk henvendelse fra ministeriet, hvor ministeriet tilkendegav, at det var ministeriets opfattelse, at bemærkningerne i bl.a. ministeriets afgørelser om enkelte opgaver, der har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, alene knytter sig til kommunal forsyningsvirksomhed og salg af biprodukter. De nævnte virksomheder er således udtømmende beskrevet. På den baggrund meddelte statsamtet ved brev af 11. februar 2005 Hørsholm Kommunalbestyrelse, at statsamtet havde besluttet at genoptage behandlingen af spørgsmålet om lovligheden af, at kommunen driver Rungsted Havn i aktieselskabsform, og anmodede om at modtage kommunens eventuelle bemærkninger. Hørsholm Kommunalbestyrelse har ved brev af 25. april 2006 anmodet statsamtet om en vejledende udtalelse om "...lovligheden af, at kommunalbestyrelsen på det nuværende grundlag, hvor Hørsholm Kommunalbestyrelse er aktionær i selskabet med stk. 100 kr. aktier og dermed langt den største aktionær, udpeger/vælger 6 ud af bestyrelsens 9 medlemmer på generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabets vedtægter...", Kommunen har samtidig anmodet statsamtet om, at der afholdes et møde senest den 15. maj Det fremgår af den vedlagte beslutningsprotokol fra mødet i kommunalbestyrelsen den 24. april 2006, al kommunalbestyrelsen under punkt øu-41/06-b skulle tage stilling til valg/udpegning af 6 medlemmer og suppleanter til Rungsted Havns bestyrelse forud for en ordinær generalforsamling den 22. maj Af sagsfremstillingen fremgår bl.a. følgende: SIDE 2

10 8ZR4WV scanning SEPBARCODE OU23 '..Ifølge vedtægterne for Rungsted Havn består bestyrelsen af 9 medlemmer Der er suppleanter for alle medlemmer. 1 medlem vælges a( Hørsholm Kommunalbestyrelse. 5 medlemmer vælges af aktionærerne på generalforsamlingen 3 medlemmer udpeges med 2 af KDY (Kongelig Dansk Yachtklub, statsamtets bem.) og 1 medlem af Søsportens fællesforening.....det 1. medlem er fodt medlem af havnens bestyrelse, mens de øvrige 5 vælges på generalforsamlingen den af aktionærerne, hvor Horsholm Kommune besidder kr. ud af den samlede aktiekapital på kr Horsholm Kommune har derfor slemmer ud af I alt stemmer. De 6 medlemmer som henholdsvis udpeges af Horsholm Kommunalbestyrelse og vælges af generalforsamlingen af aktionærerne folger den kommunale valgperiode på 4 år. Der kan ske genvalg.....arbejdet med at finde en losning på den fremtidige organisation af havnen kan medfore. at vedtægterne for Rungsted Havn A/S bliver ændret også for så vidt angår bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode. Der gores derfor opmærksom på. at funktionsperioden for den bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling og udpeges af kommunen og KDY og sosportskiubberne kun er gældende, så længe de nugældende vedtægter er gældende. Advokat Arthur Bugsgang har på vegne af Rungsted Bådelaug opfordret kommunen til at afstå fra at udøve den bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S og samtidig afstå fra ved stemmeafgivnmg på selskabets generalforsamling at besætte flertallet af selskabsbestyrelsens pladser. Ligesom kommunalbestyrelsen opfordres [il at afstå fra at anvende flertallet af stemmer ved andre afstemninger på generalforsamlinger I Rungsted Havn A/S... Administrationens bemærkninger til advokat Arthur Bugsgangs brev med bilag: 1. Der foreligger ikke nogen endelig afgørelse fra Tilsynet vedrorende lovligheden af, al Horsholm Kommune driver Rungsted Havn som ei aktieselskab, hvor kommunen ejer størstedelen af aktierne og dermed udover bestemmende indflydelse. 2. Selskabets vedtægter fastlægger for tiden, at Horsholm Kommune udpeger et medlem direkte i bestyrelsen og at der pa generalforsamlingen af aktionærerne vælges 5 medlemmer af bestyrelsen. Endvidere udpeges 2 medlemmer direkte af KDY og i af sosportskiubberne. 3 Horsholm Kommunalbestyrelse har ikke truffet nogen beslutning, der ændrer på de ovennævnte forhold. 4. Indtil dette er sket. kan kommunalbestyrelsen ikke gøre andet end at følge administrationens forslag..." Af udskriften af beslutningsprotokollen fremgår endelig, at kommunalbestyrelsen traf følgende beslutning. sioe 3

11 3ZR4WV scanning 18 ll SEPBARCODE OU23 "Udsat, idet kommunalbestyrelsen forinden der tages stilling til punktet ønsker, at det kommunale tilsyn vurderer, hvorvidt kommunalbestyrelsen lovligt kån udpege bestyrelsesmedlemmer til Rungsted Havns A/S. Dei fremgår således af Rungsted Kommunalbestyrelses henvendelse af 25. april 2006 til statsamtet, at Rungsted Havn drives som et aktieselskab, at Rungsted Kommune har aktiemajoriteten i selskabet, og al kommunalbestyrelsen udpeger flertallet af medlemmerne i selskabets bestyrelse. Det fremgår endvidere af henvendelsen til statsamtet, al kommunen nærer tvivl om, hvorvidt det er i strid med lovgivningen, al kommunen i kraft af akiiemajoriieisbesiddelse og et bestyrelsesflertal udøver bestemmende indflydelse i selskabet. Det fremgår af sagen, at Rungsted Havn overvejende anvendes som lystbådehavn, men ikke hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang havnen benyttes ved landinger af fisk. Slatsamlet har på telefonisk forespørgsel den 28. april 2006 fra Hørsholm Kommune oplyst, al siaisamlel vil afgive sin udtalelse snarest muligt, og at statsamtet gerne deltager i et møde, såfremt kommunen på baggrund af statsamtets vejledende udtalelse ønsker det. Statsamtets opfattelse Statsamlet fører efter 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Der er således tale om et retligt tilsyn. Del følger af 50 i lov om kommunernes styrelse, at statsamtet kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Lov om kommunernes styrelse indeholder i 68 a, stk. 1 og 2, følgende bestemmelser: 68 a. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen for et selskab, en forening, en fond m.v., der varetager opgaver, som kommunen selv kan løse. uanset at selskabet, foreningen, fonden m.v. også varetager opgaver, som kommunen ikke selv kan løse. Såfremt kommunen har en interesse i den virksomhed, der udøves af selskabet, foreningen, fonden m.v. Kommunalbestyrelsen må ikke udpege et flertal af medlemmerne i en sådan bestyrelse. SIDE 4

12 3ZR4WV scannng SEPBARCODE OU23 Stk 2 Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen for et selskab en forening en fond m v der udelukkende varetager opgaver som kommunen ikke selv kan løse sairemfkommu nen har en interesse i den virksomhed der udoves af selskabet for eningen fonden m v Kommunalbestyrelsen må ikke udpege et flertal af medlemmerne i en sådan bestyrelse Stk 3 Et medlem af bestyrelsen for et selskab en forening en fond m V der er udpeget i medfør af stk 1 er ikke undergivet kommunalbe styrelsens beslutninger ved udøvelsen af hvervet rctagelsen af opgaver, som kommunen ikke selv kan løse omfang dette i øvrigt følger af den lovgivning for så vidt angår va eller i det der gælder for vedkom mende selskab forening fond m v Et medlem af bestyrelsen for et selskab en forening, en fond m v. der er udpeget i medfor af stk 2 er Ikke undergivet kommunalbestyrelsens hvervet " beslutninger ved udøvelsen af Bestemmelserne i 68 a i lov om kommunernes styrelse blev indsat ved lov nr 380 ad 14 juni 1995 Baggrunden for bestemmelserne er et forslag i betænknmg nr 1268/1994 om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor I udvalgets anbefaling, jf føres betænkningens afsnit an " Udvalget anbefaler at der i de kommunale styrelseslove tilvejebringes hjemmel til, al kommunalbestyrelser og amtsråd - udover den allerede eksisterende adgang til at vælge kommunale repræsentanter - kan vælge medlemmer af bestyrelser for selskaber, foreninger, fonde m v t alle tilfælde, hvor der foreligger en kommunal interesse i den virksomhed, der udfoldes af selskabet m v Kommunal interesse vil typisk foreligge, hvor selskabet m v blandt sine opgaver tæller opgaver, kommunen eller amtskommunen selv kunne have løst Kommunalbestyrelsen skal dog Ikke kunne udpege et flertal af en bestyrelse, og kommunalbestyrelsen eller amtsrådet skal ikke have in struktionsbeføjelse over for de pågældende medlem mer " På den baggrund er der med bestemmelsen tilvejebragt hjemmel for, at en kommunalbestyrelse kan udpege medlemmer af en bestyrelse for et selskab m v, uanset at dette helt eller delvist varetager ikke kommunale opgaver I bemærkningerne til bestemmelsen i Hans B Thomsen m fl, Lov om kommunernes styrelse med kommentarer 2004, s 544 ff anføres i note 2 bl a følgende "Som det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen berøres de hidtil gældende regler om kommunalbestyrelsens adgang til at udpege medlemmer af bestyrelser for sel skaber, foreninger, fonde m.v ikke af bestemmelserne, og SIOE &

13 3ZR4WV-scannina-18-ll SEPBARCODE OU23 ber, foreninger, fonde m.v. ikke af bestemmelserne, og kommunalbestyrelser kan således fortsat efter disse regler deltage i ledelsen af selskaber m.v., der udelukkende varetager kommunale opgaver, jf. Folketingstidende tillæg A, s " Reglerne i 68 a gælder derfor kun i forhold til selskaber m.v.. der udelukkende (jf. stk. 2) eller udover kommunale opgaver (jf. stk. 1) varetager opgaver, som en kommune ikke selv kan løse. Spørgsmålet er herefter, om Rungsted Havn A/S alene varetager opgaver, som Hørsholm Kommunalbestyrelse selv kan løse. Kommuner har traditionelt været engageret i havne på grundlag af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvilket har kunnet begrundes med, at havne er en del af kommunens infrastruktur, jf. Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, s Erhvervsdrivende havne er nu uden egentlig interesse i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne, idet området er fuldt ud lovreguleret ved havneloven (lov nr. 326 af 28. maj som senest ændret ved lov nr af 27. december 2003). fvlindre havne, som altovervejende anvendes som lystbådehavne, men tillige i begrænset omfang benyttes ved landinger af fisk er ikke omfattet af havneloven, bortset fra bestemmelserne i 3, 4 og 15, der ikke har interesse i nærværende sammenhæng jf. lovens 1, stk. 2. Lovens definition af erhvervsmæssig ekspedition omfatter således ikke disse aktiviteter. Se bemærkningerne til det af Trafikministeren den 20. januar 1999 fremsatte lovforslag til lov om havne (L 162), og Karnovs Lovsamling 2003, s. 5968, note 1. Lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. (lov nr. 608 af 28. juni som senest ændret ved lov nr. 601 af 24. juni 2005) er ikke relevant i forhold til denne sag, idel der ikke er tale om forarbejdning og videreudvikling af kommunal viden eller produkter og tjenesteydelser byggende herpå, jf. lovens 1, stk. 1, eller om forsyning af kommuner og amtskommuner med varer eller tjenesteydelser, jf. 2. Da spørgsmålet om en kommunalbestyrelses adgang til at drive havne, der overvejende anvendes som lystbådehavne, ikke er reguleret i den skrevne lovgivning, skal spørgsmålet afgøres efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. SIDE: 6

14 Indenrigsministeriet har i brev af 18. december 1992 til Trafikministeriet (refereret af Inger Mogensen og Dario Silic i Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, s. 110) slået fast, at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan yde tilskud til sports- og idrætsaktiviteter, herunder til etablering og drift af lystbådehavne. I forhold til lystbådehavne kan der altså påvises en kommunal interesse, bestående i at borgerne kan dyrke forskellige former for sejlsportsaktiviteter, som gør, at kommunal støtte er lovlig. I den udstrækning en kommunal interesse tilsiger det, vil en kommune endvidere lovligt selv kunne forestå driften af en havn, der overvejende anvendes som lystbådehavn. Det vil efter kommunalfuldmagtsreglerne være en betingelse herfor, at der kan påvises en kommunal interesse i alle havnens opgaver, eller at enkelte opgaver kan varetages efter reglerne om accessorisk virksomhed. Det antages i den juridiske teori og de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at en kommune i meget begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, d.v.s. opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Se f.eks. Inger Mogensen & Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, s. 168 ff. og Indenrigsministeriets brev af 19. november 1999 til en privat interesseorganisation (refereret i Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold. 1999, pkt. 3,7. Det er herved en betingelse, at tilknytningen er så tæt. at det vil være urimeligt ikke at give kommunerne adgang til at udføre opgaven. Endvidere kan det kommunale engagement i den accessoriske virksomhed ikke udstrækkes videre, end hensynet bag kommunens adgang til at varetage opgaven nødvendiggør. Det er på den baggrund en betingelse, at den accessoriske virksomhed i sit omfang er underordnet i forhold til den kommunale hovedvirksomhed. Det indgår endvidere i vurderingen, om opgaven i forvejen varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. Endelig er det som udgangspunkt en betingelse, at den accessoriske virksomhed søges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår. Statsamtet lægger til grund, at Rungsted Havn A/S ikke elier i hvert fald ikke i videre omfang, end hvad der lovligt kan finde sted efter reglerne om accessorisk virksomhed, SIDE 7

15 benyttes til landinger af fisk. således at havnen udelukkende varetager opgaver, som en kommune selv kan løse. Det indebærer, at spørgsmålet om lovligheden af Hørsholm Kommunalbestyrelses deltagelse i aktieselskabet Rungsted Havns bestyrelse efter statsamtets opfattelse ikke skal afgøres efter styrelseslovens 68 a, Da spørgsmålet heller ikke i øvrigt er reguleret i den skrevne lovgivning, skal det afgøres efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. En beskrivelse af retstilstanden efter kommunalfuldmagtsreglerne findes i bilag 2. afsnit 4. s. 198 ff. til den ovenfor omtalte betænkning nr. 1268/1994 om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor. Her anføres bl.a. følgende: "...Det antages endvidere, at en kommunalbestyrelse som udgangspunkt er afskåret fra at udskille en opgave til varetagelse i et selvstændigt selskab og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen. Herved ville kommunalbestyrelsen bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelseslovgivningen og den øvrige lovgivning, der gælder for kommunal forvaltning. For visse opgavetyper foreligger der dog særlige hensyn, der begrunder, at kommunalbestyrelsen bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen, uanset at den foregår i en privatretlig organisationsform. Dette er i praksis navnlig antaget at være tilfældet, hvor den pågældende opgave har haft mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen har været fremtrædende. Som eksempler på sådanne tilfælde kan nævnes forarbejdning og afsætning af biprodukter fra kommunale virksomheder og udførelse af kommunal forsyningsvirksomhed...". I Inger Mogensen & Dario Silic. kommunalfuldmagtsreglerne i praksis s. 179, anføres følgende; ",..Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommuner på ulovbestemt grundlag har en vis adgang til at deltage i aktieselskaber og andre privatretlige selskabsdannelser. Der er dog knyttet en række betingelser til denne adgang. Det er således som udgangspunkt en betingelse, at ingen af de deltagende kommuner har bestemmende indflydelse i selskabet. Baggrunden herfor er, at kommunal virksomhed som udgangspunkt skal udøves i overensstemmelse med det styrelsessystem. der er fastlagt i den kommunale styrelseslov. En kommunalbestyrelse kan således ikke la- SIOE 8

16 de en opgave varetage i {et, indsat af statsamtet] selskab og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen. "Kommunalbestyrelsen viiie nerveo bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelsesloven og den øvrige lovgivning, der gælder for kommunal forvaltning. Del er dog antaget, at enkelte opgavetyper, der har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, og for hvilke hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtrædende, kan løses i selskabsform, hvor kommunalbestyrelsen bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen. Det drejer sig om kommunal forsyningsvirksomhed og salg af biprodukter fra kommunal virksomhed...". Se ganske tilsvarende Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer note 5 til 2. s. 8 ff., og note 2 til 68 a, s. 544 ff. Der kan herved også henvises til Indenrigsministeriets brev af 21. december 1988 til et kommunalt fællesskab vedrørende kommunal deltagelse i et aktieselskab (en jordrensningsvirksomhed). refereret i Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold. 1988, pkt Her udtalte ministeriet bl.a., at: " Endvidere udtalt, at efter den kommunale styrelseslovs 2, stk. 1, skal en kommunes anliggender styres af kommunalbestyrelsen. En kommunalbestyrelse kan derfor normalt ikke udskille en kommunal opgave og dertil knyttede kommunale midler i et selvstændigt selskab og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen, idet kommunalbestyrelsen herved ville bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelseslovgivningen og de øvrige regler, der gælder for kommunal forvaltning. For visse opgavetyper foreligger der dog særlige hensyn, der kan begrunde en opgavevaretagelse i privatretlige organisationsformer. Dette er navnlig tilfældet, hvor den pågældende opgave har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgaven er fremtrædende, f.eks. ved forarbejdning og afsætning af biprodukter fra en kommunal virksomhed og ved udførelse af kommunal forsyningsvirksomhed. Jordrensningsvirksomhed har efter ministeriets opfattelse en nær sammenhæng med de kommunale opgaver på affaldsbortskaffelsesområdet, og de hensyn, der taler for, at driften af en forsyningsvirksomhed lovligt kan udskilles i en privatretlig organisationsform, gør sig også gældende på dette område." SIDE 9

17 Se endvidere Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.. Forvaltningsret, 2002, s. 737 f. med henvisninger, hvor det anføres, at: "...Det antages i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at hvis en kommune overlader det til en privat virksomhed at løse en kommunal opgave, vil kommunen som udgangspunkt ikke kunne bevare rådigheden over varetagelsen af opgaven For visse typer af opgaver har man dog accepteret, at en kommune kan bevare den bestemmende indflydelse i et selskab, der løser en kommunal opgave, idet man har ment. at der foreligger særlige hensyn, der kan begrunde, at en kommunal opgave varetages i privatretlige organisationsformer. Tilsynsmyndighederne har anført, at det navnlig drejer sig om tilfælde, hvor den pågældende opgave har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgaven er fremtrædende, f.eks. ved forarbejdning og afsætning af biprodukter fra en kommunal virksomhed og ved udførelsen af kommunal forsyningsvirksomhed,..". Sidstnævnte sted nævnes, at der fra flere sider er "...rejst tvivl om det hjemmelsmæssige grundlag for denne retsopfattelse, og spørgsmålet kan ikke anses for endeligt afklaret...". Herefter refereres en sag (j. nr. 1990/1011/7-17). hvori Indenrigsministeriet udtalte, al en kommune, der overlader opgaver til en selvejende institution, ikke kan udpege flertallet af medlemmerne i institutionens bestyrelse. Selv om kommunalbestyrelsen ikke kan instruere bestyrelsesmedlemmerne om, hvorledes de skal udøve Deres bestyrelseshverv, da det ville stride mod fondsretlige grundsætninger, ville der alligevel være tale om en kommunal opgavevaretagelse, hvis flertallet i bestyrelsen var udpeget af kommunalbestyrelsen. Dette måtte anses for ulovligt, da det må anses for en omgåelse af kommunestyrelsesloven, at en kommune varetager en opgave i en privatretlig organisationsform. Sammenfattende kan en kommunalbestyrelse således efter de kommunale tilsynsmyndigheders praksis normalt ikke lade en opgave varetage i selskab m.v. og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen - f.eks. ved aktiemajor ilet sbes i ddelse eller i kraft af el bestyrelsesflertal - idet kommunalbestyrelsen herved i strid med 2. stk. 1. i lov om kommunernes styrelse ville bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelsesloven og de øvrige regler, der gælder for kommunal forvaltning. Det er dog antaget, at enkelte opgavetyper, der har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed. SIOE 10

18 eller for hvilke hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtrædende, kan løses i sel- ~5"iciarb sf o r mthvor-tro ntmtrrral d u s ty r e l s e n-bevare-r-råxfigfiederr over opgavevaretagelsen. Det drejer sig navnlig om kommunal forsyningsvirksomhed og salg af biprodukter fra kommunal virksomhed. Som der bl.a. er redegjort nærmere for i afsnit s. 28 ff., i betænkning nr. 1268/1994 indebærer kommuners deltagelse i privatretlige selskaber m.v. en række juridiske problemer. Der er bl.a. principielle betænkeligheder ved. at offentligretlige regler, som i vid udstrækning varetager retsbeskyttelseshensyn. ikke eller aiene i begrænset udstrækning finder anvendelse. Det samme gælder styrelseslovens regler, som fastlægger kommunestyrets spilleregler og sikrer staten kontrol med lovligheden af kommunale dispositioner og undladelser. Der må derfor efter statsamtets opfattelse kræves et meget sikkert grundlag for at fravige det nævnte udgangspunkt. Et sådant findes i Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis for så vidt angår enkelte specifikt angivne opgavetyper, hvor særlige hensyn har begrundet en fravigelse, nemlig forsynings- (og jordrensnings-) virksomhed samt salg af biprodukter. Der henvises herved til Inger Mogensen & Dario Silic. Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis s. 179, hvori Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis senest er præciseret. I forhold til den konkret foreliggende problemstilling finder statsamtet efter det foreliggende ikke. at der kan påvises særlige hensyn, der begrunder, at Rungsted Kommunalbestyrelse via aktiemajoriteten og et flertal i bestyrelsen for aktieselskabet Rungsted Havn bevarer rådigheden over varetagelsen af opgaverne i havnen. Efter statsamtets opfattelse kan der således ikke analogiser es fra fravigelsen vedrørende forsyningsvirksomheder til driften af Rungsted Havn. Statsamtet finder således ikke grundlag for at udstrække det i Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis ved rorende forsynings- (og jordrensnings-} virksomheder og salg af biprodukter antagne til at gælde i forhold til varetagelsen af aktieselskabet Rungsted Havns opgaver med havnedrift. SIDE 11

19 3ZR4WV-scanning-18-ll 'SEPBARC0DE OU23 På ovenstående baggrund er det statsamtets opfattelse, at -cjet-hcke-er-fcnrfigtr-at-hørshoim-k"ammune besrd"d^r~ak:rr^^ majoriteten i Rungsted Havn A/S og at flertallet i aktieselskabets bestyrelse i kraft heraf er udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse, jf. vedtægternes 6.1. Hørsholm Kommunalbestyrelse har på den baggrund efter statsamtets opfattelse pligt til at bringe den bestemmende indflydelse i aktieselskabet til ophør. I overensstemmelse hermed vil det efter statsamtets opfattelse ikke være lovligt, såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udpege/vælge 6 ud af 9 medlemmer på generalforsamlingen i Rungsted Havn A/S den 22. maj Det bemærkes, at det forhold, at aktieselskabets vedtægter foreskriver en sådan udpegning, og at funktionsperioden for den bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen kun er gældende, så længe de nugældende vedtægter er gældende, efter statsamtets opfattelse ikke ændrer herved. Endvidere bemærkes, at statsamtet med ovenstående alene har forholdt sig til regler, hvis overholdelse påses af de kommunale tilsynsmyndigheder, herunder kommunalfuldmagten. Statsamtet hverken kan eller har hermed udtalt sig om forholdet til privatretlige regler, herunder aktieselskabslovgivningen jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Hørsholm Kommunalbestyrelse bedes på ovenstående baggrund underrette statsamtet om, hvad der videre passerer i sagen. Såfremt Hørsholm Kommune på baggrund af statsamtets vejledende udtalelse fortsat ønsker et møde med statsamtet, kan statsamtet tilbyde et mode den 11. maj 2006 kl , Kommunen bedes give statsamtet besked herom snarest. Med venlig hilsen Bente Flindt Sørensen statsamtmand/ Christian Smidt Pålsson ^' ^ '^

20 3ZR4WV scanning'18 ll SEPBARCODE OU23 Bilag C BRUUN & HJEJLE Hø r^hotm KommunalbestyrelsekommunenfS)horsholm.dk Dato: 22. januar 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: /223 1 Sagsbeh.: Fil navn: DSI udi. Ved brev af 24. maj 2006 har Hørsholm Kommunalbestyrelse rettet henvendelse til Indenrigs og Sundhedsministeriet vedrørende statsamtmanden for Københavns Amts udtalelse af 5. maj 2006 om lovligheden af, at Hørsholm Kommune har bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S. Indenrigs og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er Indenrigs og Sundhedsministeriets opfattelse, at Hørsholm Kommunalbestyrelse ikke lovligt kan have bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S. Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for Indenrigs og Sundhedsministeriets opfattelse. Sagens baggrund: Det fremgår af sagen, at Hørsholm Kommunalbestyrelse i 1923 ydede et tilskud på kr. til Rungsted Havn A/S, som var blevet stiftet af private i Kommunen ønskede ikke at få stemplede aktiebreve for tilskuddet, men kommunen blev stemmeberettiget med stemmer på generalforsamlingen. Af vedtægterne for Rungsted Havn A/S, som ændret i henhold til bemyndigelse på generalforsamling den 16. juni 2004, efter endelig gennemførelse af kapitalnedsættelse den 9. febnjar 2005, fremgår bl.a. følgende: 1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. Dets hjemsted er Hørsholm Kommune. Dets formål er at anlægge og drive en havn i Rungsted samt anden virksomhed, som passende kan forbindes hermed.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Hørsholm Kommunalbestyrelse kommunen@horsholm.dk Dato: 22. januar 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2006-2075/223-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 24. maj 2006 har Hørsholm Kommunalbestyrelse

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Rudersdal Kommunalbestyrelse rudersdal@rudersdal.dk Dato: 22. januar 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2005-2075/181-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 31. januar 2006 med bilag rettede

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 19. maj 2011 Claus Høeg Madsen Partner UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S Ref 5300319 Dok 926361 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune.

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af retsbogen Den 18. december 2014 kl. 12:30 blev retten sat i retssal C af dommer Ida- Louise Apostoli. Der blev foretaget i offentligt retsmøde sag nr. BS

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D E 2400 København NV Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden har ved breve af 22-11-2010 og 01-12-2010 journal

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22.

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22. Kendelse af 27. juni 2006 (J.nr. 2005-0002442). Fond pålagt at indsende ny revideret årsrapport da den offentliggjorte årsrapport ikke indeholdt revisionspåtegning underskrevet af en statsautoriseret eller

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

Vedtægter for LEF NET A/S

Vedtægter for LEF NET A/S Vedtægter for LEF NET A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LEF NET A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Rudkøbing Kommune. 2 Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed

Læs mere

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Efter Økonomiudvalgets behandling den 4. maj 2011er notatet suppleret med afsnit om tavshedspligt,

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn Rapport Til: Kommunalbestyrelsen Vedrørende: Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget vedr. en fondsløsning for Rungsted Havn Bilag: 1. Modelnotat af 13-05-2008 2. Forhåndsudtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S CVR-nr. 32 05 93 25 Navn 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere