'^""^»ViA^Ss'^^^'''^:^

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'^""^»ViA^Ss'^^^'''^:^"

Transkript

1 3ZR4WV-scanning-18-ll SEPBARCODE OU23 BRUUN f. HJEJLE Hørsholm Kommune Rådhuset Ådalspark\'ej Horsholm Att.: Juridisk konsulent Christian Buch Sørensen Advokatfirma Norregadesi ii65kabenhami K Telefon Mobil Rcf november 2014 Rungsted Bådelaug m.fl. mod Horsholm Kommune Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med svarskrift og bilag A-C. Med venlig hilsen Bruun & Hjejle '^""^»ViA^Ss'^^^'''^:^ Claus Hoeg Madsen Dok

2 3ZR4WV-scanning-18-ll SEPBARCODE OU23 BRUUN & HJEJLE Retten i Helsingør Retsafdelingen Prøvestensvej 50 Ad^-okatfirma ""^^ '^'^^ ii65kdbenha\'n K 3000 Helsingør Telefon Mobil 30 ifl lc.dk 17. november 2014 Ref BS 2C-1513/2014: Rungsted Bådelaug m.fl. mod Horsholm Kommune Vedlagt fremsendes sagsøgtes svarskrift med bilag A-C. Kopi af nærværende brev, svarskrift og bilag er sendt til sagsøgers advokat, Eskil Trolle. Med venlig hilsen Bruun & Hjejle Claus Høeg Madsen Dok

3 S 17. november 2014 SVARSKRIFT Bniun & Hjejle Ad\-okat(irma Norregadc Kabenha\-n K Ref RETTEN I HELSINGØR SAGSNR. BS 2C-1513/2OM Rungsted Bådelaug c/o ciwlokonom Karsten Eckert Højskolevej Rungsted Kyst (advokat Eskil Trolle) OG Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Moller Andersen Mågevej Hørsholm (advokat Eskil Trolle) MOD Hørsholm Kommune Ådalspark\'ej Hørsholm (advokat Claus Høeg Madsen)

4 BRUUN** HJEJLE PÅSTANDE: Principalt: Subsidiært: Afvisning. Frifindelse. ANBRINGENDER: Til støtte for den principale påstand gøres gældende, at sagsøgers påstand er så generelt affattet og af så ubestemt indhold, at den skal afvises i medfør af retsplejelovens 416, jf. 348, stk. 2, litra 3, og 349, stk. 1. Efter sagsøgers påstand skal forbuddet nedlægges indtil "Sejlernes anlagte retssag mod kommunen om hjemtagelsens lovlighed er endeligt afgjort ved domstolene." Den sag, hvortil der henvises, er BS 2C-1417/2014, i hwlken sagsøger har nedlagt følgende påstand: "Horsholm Kommune tilpligtes at anerkende at kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni 2014 om at overtage (af kommunen kaldet "hjemtage") Rungsted Havn A/S for at omdanne Havnen til en fremtidig kommunal institution ikke er lovlig." Kommunalbest>Telsens beslutning af 18. juni 2014 (bilag A) går ud på følgende: "Borgmesteren foreslog på baggrund af kommunalbestyrelsens drøftelse af forslaget om hjemtagning fra Henrik Klitgaard, at kommunalbestyrelsen beslutter j. En hjemtagning af Rungsted Havn A/S snarest muligt, 2. at interessenterne på havnen skal inddrages i en dialog i forbindelse med, at administrationen udarbejder oplæg til den fremtidige organisation af Rungsted Havn som en kommunal institution. Oplægge skal behandles i økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen godkendte borgmesterens forslag efter afstemning." Beslutningen medfører ikke i sig selv retsfølger (det \il sige, at den ikke er dispositiv) og er således ikke egnet til domstolsprøvelse, hvorfor også påstanden i sagen BS 2C-1417/2014 skal afvises, jf. retsplejelovens 348, stk. 2, litra 3, og 349, stk. 1. Retsfolger indtræder først, når kommunen implementerer beslutningen af 18. juni Dok H 20107

5 8ZR4WV-scanning-18-ll SEPBARæDE OU23 BRUUN fi HJEJLE Til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende, at et forbud ikke har hjemmel i retsplejelovens 411, stk. 1. Kommunen ejer i dag 99,8480 % af aktiekapitalen og råder over en tilsvarende andel af stemmerne i Rungsted Havn A/S. Kommunen har besluttet, at minoritetsaktionærerne i Rungsted Havn A/S skal lade deres aktier indløse i henhold til selskabslovens 70 og 72- Denne tv'angsindlosning pågår og \il være tilendebragt den 3. januar 2015, hvorefter kommunen \il eje 100 % af aktiekapitalen. Det er herefter kommunens hensigt at lik\idere Rungsted Hav-n A/S efter selskabslovens regler om solvent likvidation og at udlodde aktiver og passiver (det vil sige havnen) til en kommunal institution. Dette vil på grund af selskabslovens frister tidligst kunne ske medio april Baggrunden for, at kommunen agter at foretage disse dispositioner, er, at Statsamtmanden for Kobenhavns Amt ved brev af 5. maj 2006 (bilag B) meddelte, at det efter hans opfattelse ikke er lovligt, at Horsholm Kommune besidder aktiemajoriteten i Rungsted Havn A/S, og at flertallet i aktieselskabets bestyrelse i kraft herafer udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse. 1 en vejledende udtalelse af 22. januar 2007 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (bilag C) udtalte dette, at det er ministeriets opfattelse, at Hørsholm kommunalbest>'relse ikke lovligt kan have bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S. Den 1. januar 2007 overgik tilsynet med kommunen til Statsforvaltningen Hovedstaden, for hvem kommunen siden har forelagt en model for lovliggørelse. De af kommunen påtænkte dispositioner vedrørende Rungsted Havn A/S har til formål at opfylde påbuddet fra Statsforvaltningen Hovedstaden og er således et udslag af myndighedsudøvelse og vedrører ikke "private retsforhold" som nævnt i retsplejelovens 411. Opfyldelseshandlingerne er ligeledes udtryk for myndighedsudøvelse, da opfyldelsen sker ved en intern omorganisering af kommunens virksomhed, hvorved ha\'nen overføres fra det kommunalt ejede selskab til en kommunal institution, der drives efter hvile i sig selv principper. Dette svarer til, at kommunen træffer beslutning om en omorganisering af sine ressortområder og ny indplacering af sine institutioner under denne - beslutninger, som man ikke kan nedlægge forbud imod. At der træffes skridt efter selskabsloven om likvidation, er et nødvendigt led i gennemforeisen af myndighedsbeslutningen, og ændrer ikke ved, at der er tale om myndighedsudøvelse. Det gores endvidere gældende, at et forbud ikke har hjemmel i retsplejelovens 413- "det sagsøgerne ikke har dokumenteret

6 BRUUN K. HJEJLE 1. at de har nogen ret, der \il blive krænket, hvis forbuddet ikke nedlægges, 2. at kommunens adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud, og 3. at sagsøgernes mulighed for at opnå den påståede ret vil forspildes, hvis forbud ikke nedlægges. H\is retten måtte mene, at den ikke på det foreliggende skriftlige grundlag vil følge sagsøgtes påstande om afvisning, subsidiært frifindelse, begærer sagsøgte mundtlig forhandling. Dato: 17. november 2014 Advokat Claus Hoeg Madsen

7 Ændringsforslag til løsning for rungsted Havn - Dagsordenpunkt - Hørsholm Kommune S^tfiBl af 1 f) BRUUN & HJEJLE HØRSHOLM KOMMUNE j Dagsordenspunkt Ændringsforslag til løsning for rungsted Havn Sagsnr Sagen afgøres I Bilag Funktioner 14/10359 Kommunalbestyrelsen Ændringsforslag til løsning for Rungsted Havn.docx il Resume Henrik Klitgaard (B) har i mail af 4. juni 2014 fremsendt ændringsforslag til løsning for Rungsted Havn. Henrik Klitgaard ønsker, at Kommunalbestyrelsen behandler foriaget på sit møde den IB. Juni Forstag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter det fremsendte forslag og tager stilling til den videre proces. Sagsfremstilling Henrik Klitgaard (B) har r mail af 4. juni 2014 til borgmester Morten Slotved anmodet om, at Kommunalbestyrelsen behandler hans ændringsforslag til løsning for Rungsted Havn. Henrik Klitgaard har således udnyttet initiativretten i Styrelseslovens 11, hvorefter ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen kan Indbringe ethvert spørgsnnål CMTI kommunens anliggender samt fremsætte beslutninger herom. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren foreslog på baggrund af kommunalbestyrelsens drøftelse af forslaget om hjemtagning fra Henrik Klitgaard, at kommunalbestyrelsen beslutter 1) En hjemtagning af Rungsted Havn A/S snarest muligt, 2} at Interessenterne på havnen skal inddrages I en dialog i forbindelse med, at administrationen udarbejder oplæg til den fremtidige organisation af Rungsted Havn som en kommunal institution. Oplægget skal (»handles i økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen godkendte borgmesterens forslag efter afstemning. For stemte 10: A med 2, C med 7 og B med 1. Imod stemte 7: T med 1,1 med 1, O med 1 og V med 4. Thorkild Gruelund (C) og Henrik Peulicke (C) undlod at stemn^. Ove Petersen (V) og Otto B. Christiansen (C) var inhabile og foriod mødet. I stedet deltog Birger Bøgeblad (V) og Kristine Ansted Schmidt (C) indkaldt fra stedfortræderiisten for de respektive partler.

8 Bilag $ BRUUN &. HJEJLE STATSAMTET KØBENHAVN Hørsholm Kommune. Bestemmende indflydelse i aktieselskab. Resumé: Udtalt, at det efter statsamtets opfattelse ikke er lovligt, at Hørsholm Kommune besidder aktiemajoriteten i Rungsted Havn A/S. og at flertallet i aktieselskabets bestyrelse i kraft heraf er udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse, jf. vedtægternes 6.1. Endvidere udtalt, at Hørsholm Kommunalbestyrelse på den baggrund efter statsamtets op fattelse har pligt til at bringe den bestemmende indflydelse aktieselskabet til ophor, og at det i overensstemmelse her med efter statsamtets opfattelse ikke vil være lovligt, så fremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udpe ge/vælge 6 ud af 9 medlemmer på generalforsamlingen i Rungsted Havn A/S den 22. maj 2006, Statsamtets udtalelse ti! en kommunalbestyrelse Statsamtet København har som tilsynsmyndighed for bl.a. Hørsholm Kommune modtaget kommunens brev af 25. april 2006, hvori kommunen anmoder statsamtet om en vejledende udtalelse om lovligheden af, at kommunalbestyrelsen udpeger/vælger 6 ud af 9 medlemmer til bestyrelsen i Rungsted Havn A/S på en generalforsamling den 22. maj Statsamtet skal i den anledning vejledende udtale følgende: Efter statsamtets opfattelse er det ikke er lovligt, al Hørsholm Kommune besidder aktiemajoriteten i Rungsted Havn A/S, og at flertallet i aktieselskabets bestyrelse i kraft heraf er udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse, jf. vedtægternes 6.1. Hørsholm Kommunalbestyrelse har på den baggrund efter statsamtets opfattelse pligt til at bringe den bestemmende indflydelse i aktieselskabet til ophør. I overensstemmelse hermed vil det efter statsamtets opfattelse ikke være lovligt, såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udpege/vælge 6 ud af 9 medlemmer på generalforsamlingen i Rungsted Havn A/S den 22. maj TILSYNET MED KOMMUNERNE I KOBENHAVNS OG FREDERIKSBORG AMTER SAMT MEO KØBENHAVNS. FREOERIKSBERG OG BORNHOLMS KOMMUNER STATSAMTET KØBENHAVN HEJREVEJ KOBENHAVN NV JOURNAL NR Z /?21 DIREKTE TELEFON 3B TELEFON 3B 1 T FAX CVRNR EAN-NUMMER S 7 Q KOEBENHAVN#STATSAMT DK WWW STATSAMT OK TELEFONTID. MANDAG - ONSDAG TORSDAG: FREDAG Hørsholm Kommunalbestyrelse bedes på den baggrund underrette statsamtet om, hvad der videre passerer i sagen. Her følger forst en kort gennemgang af sagens baggrund, og dernæst en redegørelse for statsamtets opfattelse.

9 Sagens baggrund Den 11. juni 2004 afgav statsamtet en udtalelse vedrørende lovligheden af Hørsholm Kommunes engagement I Rungsted Havn A/S. Statsamtet udtalte bl.a., at Hørsholm Kommune efter statsamtets opfattelse efter de kommunalretlige regler lovligt kunne drive Rungsted Havn som et aktieselskab og om nødvendigt lovligt besidde samtlige bestyrelsesposter, idet der efter statsamtets opfattelse forelå særlige hensyn, der begrundede, at kommunen bevarede rådigheden over opgavevaretagelsen, uanset den foregik i privatretlige organisationsformer. Statsamtet modtog den 8. februar 2005 i forbindelse med oversendelsen af en anden sag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til statsamtet en telefonisk henvendelse fra ministeriet, hvor ministeriet tilkendegav, at det var ministeriets opfattelse, at bemærkningerne i bl.a. ministeriets afgørelser om enkelte opgaver, der har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, alene knytter sig til kommunal forsyningsvirksomhed og salg af biprodukter. De nævnte virksomheder er således udtømmende beskrevet. På den baggrund meddelte statsamtet ved brev af 11. februar 2005 Hørsholm Kommunalbestyrelse, at statsamtet havde besluttet at genoptage behandlingen af spørgsmålet om lovligheden af, at kommunen driver Rungsted Havn i aktieselskabsform, og anmodede om at modtage kommunens eventuelle bemærkninger. Hørsholm Kommunalbestyrelse har ved brev af 25. april 2006 anmodet statsamtet om en vejledende udtalelse om "...lovligheden af, at kommunalbestyrelsen på det nuværende grundlag, hvor Hørsholm Kommunalbestyrelse er aktionær i selskabet med stk. 100 kr. aktier og dermed langt den største aktionær, udpeger/vælger 6 ud af bestyrelsens 9 medlemmer på generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabets vedtægter...", Kommunen har samtidig anmodet statsamtet om, at der afholdes et møde senest den 15. maj Det fremgår af den vedlagte beslutningsprotokol fra mødet i kommunalbestyrelsen den 24. april 2006, al kommunalbestyrelsen under punkt øu-41/06-b skulle tage stilling til valg/udpegning af 6 medlemmer og suppleanter til Rungsted Havns bestyrelse forud for en ordinær generalforsamling den 22. maj Af sagsfremstillingen fremgår bl.a. følgende: SIDE 2

10 8ZR4WV scanning SEPBARCODE OU23 '..Ifølge vedtægterne for Rungsted Havn består bestyrelsen af 9 medlemmer Der er suppleanter for alle medlemmer. 1 medlem vælges a( Hørsholm Kommunalbestyrelse. 5 medlemmer vælges af aktionærerne på generalforsamlingen 3 medlemmer udpeges med 2 af KDY (Kongelig Dansk Yachtklub, statsamtets bem.) og 1 medlem af Søsportens fællesforening.....det 1. medlem er fodt medlem af havnens bestyrelse, mens de øvrige 5 vælges på generalforsamlingen den af aktionærerne, hvor Horsholm Kommune besidder kr. ud af den samlede aktiekapital på kr Horsholm Kommune har derfor slemmer ud af I alt stemmer. De 6 medlemmer som henholdsvis udpeges af Horsholm Kommunalbestyrelse og vælges af generalforsamlingen af aktionærerne folger den kommunale valgperiode på 4 år. Der kan ske genvalg.....arbejdet med at finde en losning på den fremtidige organisation af havnen kan medfore. at vedtægterne for Rungsted Havn A/S bliver ændret også for så vidt angår bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode. Der gores derfor opmærksom på. at funktionsperioden for den bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling og udpeges af kommunen og KDY og sosportskiubberne kun er gældende, så længe de nugældende vedtægter er gældende. Advokat Arthur Bugsgang har på vegne af Rungsted Bådelaug opfordret kommunen til at afstå fra at udøve den bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S og samtidig afstå fra ved stemmeafgivnmg på selskabets generalforsamling at besætte flertallet af selskabsbestyrelsens pladser. Ligesom kommunalbestyrelsen opfordres [il at afstå fra at anvende flertallet af stemmer ved andre afstemninger på generalforsamlinger I Rungsted Havn A/S... Administrationens bemærkninger til advokat Arthur Bugsgangs brev med bilag: 1. Der foreligger ikke nogen endelig afgørelse fra Tilsynet vedrorende lovligheden af, al Horsholm Kommune driver Rungsted Havn som ei aktieselskab, hvor kommunen ejer størstedelen af aktierne og dermed udover bestemmende indflydelse. 2. Selskabets vedtægter fastlægger for tiden, at Horsholm Kommune udpeger et medlem direkte i bestyrelsen og at der pa generalforsamlingen af aktionærerne vælges 5 medlemmer af bestyrelsen. Endvidere udpeges 2 medlemmer direkte af KDY og i af sosportskiubberne. 3 Horsholm Kommunalbestyrelse har ikke truffet nogen beslutning, der ændrer på de ovennævnte forhold. 4. Indtil dette er sket. kan kommunalbestyrelsen ikke gøre andet end at følge administrationens forslag..." Af udskriften af beslutningsprotokollen fremgår endelig, at kommunalbestyrelsen traf følgende beslutning. sioe 3

11 3ZR4WV scanning 18 ll SEPBARCODE OU23 "Udsat, idet kommunalbestyrelsen forinden der tages stilling til punktet ønsker, at det kommunale tilsyn vurderer, hvorvidt kommunalbestyrelsen lovligt kån udpege bestyrelsesmedlemmer til Rungsted Havns A/S. Dei fremgår således af Rungsted Kommunalbestyrelses henvendelse af 25. april 2006 til statsamtet, at Rungsted Havn drives som et aktieselskab, at Rungsted Kommune har aktiemajoriteten i selskabet, og al kommunalbestyrelsen udpeger flertallet af medlemmerne i selskabets bestyrelse. Det fremgår endvidere af henvendelsen til statsamtet, al kommunen nærer tvivl om, hvorvidt det er i strid med lovgivningen, al kommunen i kraft af akiiemajoriieisbesiddelse og et bestyrelsesflertal udøver bestemmende indflydelse i selskabet. Det fremgår af sagen, at Rungsted Havn overvejende anvendes som lystbådehavn, men ikke hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang havnen benyttes ved landinger af fisk. Slatsamlet har på telefonisk forespørgsel den 28. april 2006 fra Hørsholm Kommune oplyst, al siaisamlel vil afgive sin udtalelse snarest muligt, og at statsamtet gerne deltager i et møde, såfremt kommunen på baggrund af statsamtets vejledende udtalelse ønsker det. Statsamtets opfattelse Statsamlet fører efter 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Der er således tale om et retligt tilsyn. Del følger af 50 i lov om kommunernes styrelse, at statsamtet kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Lov om kommunernes styrelse indeholder i 68 a, stk. 1 og 2, følgende bestemmelser: 68 a. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen for et selskab, en forening, en fond m.v., der varetager opgaver, som kommunen selv kan løse. uanset at selskabet, foreningen, fonden m.v. også varetager opgaver, som kommunen ikke selv kan løse. Såfremt kommunen har en interesse i den virksomhed, der udøves af selskabet, foreningen, fonden m.v. Kommunalbestyrelsen må ikke udpege et flertal af medlemmerne i en sådan bestyrelse. SIDE 4

12 3ZR4WV scannng SEPBARCODE OU23 Stk 2 Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen for et selskab en forening en fond m v der udelukkende varetager opgaver som kommunen ikke selv kan løse sairemfkommu nen har en interesse i den virksomhed der udoves af selskabet for eningen fonden m v Kommunalbestyrelsen må ikke udpege et flertal af medlemmerne i en sådan bestyrelse Stk 3 Et medlem af bestyrelsen for et selskab en forening en fond m V der er udpeget i medfør af stk 1 er ikke undergivet kommunalbe styrelsens beslutninger ved udøvelsen af hvervet rctagelsen af opgaver, som kommunen ikke selv kan løse omfang dette i øvrigt følger af den lovgivning for så vidt angår va eller i det der gælder for vedkom mende selskab forening fond m v Et medlem af bestyrelsen for et selskab en forening, en fond m v. der er udpeget i medfor af stk 2 er Ikke undergivet kommunalbestyrelsens hvervet " beslutninger ved udøvelsen af Bestemmelserne i 68 a i lov om kommunernes styrelse blev indsat ved lov nr 380 ad 14 juni 1995 Baggrunden for bestemmelserne er et forslag i betænknmg nr 1268/1994 om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor I udvalgets anbefaling, jf føres betænkningens afsnit an " Udvalget anbefaler at der i de kommunale styrelseslove tilvejebringes hjemmel til, al kommunalbestyrelser og amtsråd - udover den allerede eksisterende adgang til at vælge kommunale repræsentanter - kan vælge medlemmer af bestyrelser for selskaber, foreninger, fonde m v t alle tilfælde, hvor der foreligger en kommunal interesse i den virksomhed, der udfoldes af selskabet m v Kommunal interesse vil typisk foreligge, hvor selskabet m v blandt sine opgaver tæller opgaver, kommunen eller amtskommunen selv kunne have løst Kommunalbestyrelsen skal dog Ikke kunne udpege et flertal af en bestyrelse, og kommunalbestyrelsen eller amtsrådet skal ikke have in struktionsbeføjelse over for de pågældende medlem mer " På den baggrund er der med bestemmelsen tilvejebragt hjemmel for, at en kommunalbestyrelse kan udpege medlemmer af en bestyrelse for et selskab m v, uanset at dette helt eller delvist varetager ikke kommunale opgaver I bemærkningerne til bestemmelsen i Hans B Thomsen m fl, Lov om kommunernes styrelse med kommentarer 2004, s 544 ff anføres i note 2 bl a følgende "Som det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen berøres de hidtil gældende regler om kommunalbestyrelsens adgang til at udpege medlemmer af bestyrelser for sel skaber, foreninger, fonde m.v ikke af bestemmelserne, og SIOE &

13 3ZR4WV-scannina-18-ll SEPBARCODE OU23 ber, foreninger, fonde m.v. ikke af bestemmelserne, og kommunalbestyrelser kan således fortsat efter disse regler deltage i ledelsen af selskaber m.v., der udelukkende varetager kommunale opgaver, jf. Folketingstidende tillæg A, s " Reglerne i 68 a gælder derfor kun i forhold til selskaber m.v.. der udelukkende (jf. stk. 2) eller udover kommunale opgaver (jf. stk. 1) varetager opgaver, som en kommune ikke selv kan løse. Spørgsmålet er herefter, om Rungsted Havn A/S alene varetager opgaver, som Hørsholm Kommunalbestyrelse selv kan løse. Kommuner har traditionelt været engageret i havne på grundlag af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvilket har kunnet begrundes med, at havne er en del af kommunens infrastruktur, jf. Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, s Erhvervsdrivende havne er nu uden egentlig interesse i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne, idet området er fuldt ud lovreguleret ved havneloven (lov nr. 326 af 28. maj som senest ændret ved lov nr af 27. december 2003). fvlindre havne, som altovervejende anvendes som lystbådehavne, men tillige i begrænset omfang benyttes ved landinger af fisk er ikke omfattet af havneloven, bortset fra bestemmelserne i 3, 4 og 15, der ikke har interesse i nærværende sammenhæng jf. lovens 1, stk. 2. Lovens definition af erhvervsmæssig ekspedition omfatter således ikke disse aktiviteter. Se bemærkningerne til det af Trafikministeren den 20. januar 1999 fremsatte lovforslag til lov om havne (L 162), og Karnovs Lovsamling 2003, s. 5968, note 1. Lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. (lov nr. 608 af 28. juni som senest ændret ved lov nr. 601 af 24. juni 2005) er ikke relevant i forhold til denne sag, idel der ikke er tale om forarbejdning og videreudvikling af kommunal viden eller produkter og tjenesteydelser byggende herpå, jf. lovens 1, stk. 1, eller om forsyning af kommuner og amtskommuner med varer eller tjenesteydelser, jf. 2. Da spørgsmålet om en kommunalbestyrelses adgang til at drive havne, der overvejende anvendes som lystbådehavne, ikke er reguleret i den skrevne lovgivning, skal spørgsmålet afgøres efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. SIDE: 6

14 Indenrigsministeriet har i brev af 18. december 1992 til Trafikministeriet (refereret af Inger Mogensen og Dario Silic i Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, s. 110) slået fast, at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan yde tilskud til sports- og idrætsaktiviteter, herunder til etablering og drift af lystbådehavne. I forhold til lystbådehavne kan der altså påvises en kommunal interesse, bestående i at borgerne kan dyrke forskellige former for sejlsportsaktiviteter, som gør, at kommunal støtte er lovlig. I den udstrækning en kommunal interesse tilsiger det, vil en kommune endvidere lovligt selv kunne forestå driften af en havn, der overvejende anvendes som lystbådehavn. Det vil efter kommunalfuldmagtsreglerne være en betingelse herfor, at der kan påvises en kommunal interesse i alle havnens opgaver, eller at enkelte opgaver kan varetages efter reglerne om accessorisk virksomhed. Det antages i den juridiske teori og de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at en kommune i meget begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, d.v.s. opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Se f.eks. Inger Mogensen & Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, s. 168 ff. og Indenrigsministeriets brev af 19. november 1999 til en privat interesseorganisation (refereret i Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold. 1999, pkt. 3,7. Det er herved en betingelse, at tilknytningen er så tæt. at det vil være urimeligt ikke at give kommunerne adgang til at udføre opgaven. Endvidere kan det kommunale engagement i den accessoriske virksomhed ikke udstrækkes videre, end hensynet bag kommunens adgang til at varetage opgaven nødvendiggør. Det er på den baggrund en betingelse, at den accessoriske virksomhed i sit omfang er underordnet i forhold til den kommunale hovedvirksomhed. Det indgår endvidere i vurderingen, om opgaven i forvejen varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. Endelig er det som udgangspunkt en betingelse, at den accessoriske virksomhed søges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår. Statsamtet lægger til grund, at Rungsted Havn A/S ikke elier i hvert fald ikke i videre omfang, end hvad der lovligt kan finde sted efter reglerne om accessorisk virksomhed, SIDE 7

15 benyttes til landinger af fisk. således at havnen udelukkende varetager opgaver, som en kommune selv kan løse. Det indebærer, at spørgsmålet om lovligheden af Hørsholm Kommunalbestyrelses deltagelse i aktieselskabet Rungsted Havns bestyrelse efter statsamtets opfattelse ikke skal afgøres efter styrelseslovens 68 a, Da spørgsmålet heller ikke i øvrigt er reguleret i den skrevne lovgivning, skal det afgøres efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. En beskrivelse af retstilstanden efter kommunalfuldmagtsreglerne findes i bilag 2. afsnit 4. s. 198 ff. til den ovenfor omtalte betænkning nr. 1268/1994 om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor. Her anføres bl.a. følgende: "...Det antages endvidere, at en kommunalbestyrelse som udgangspunkt er afskåret fra at udskille en opgave til varetagelse i et selvstændigt selskab og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen. Herved ville kommunalbestyrelsen bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelseslovgivningen og den øvrige lovgivning, der gælder for kommunal forvaltning. For visse opgavetyper foreligger der dog særlige hensyn, der begrunder, at kommunalbestyrelsen bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen, uanset at den foregår i en privatretlig organisationsform. Dette er i praksis navnlig antaget at være tilfældet, hvor den pågældende opgave har haft mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen har været fremtrædende. Som eksempler på sådanne tilfælde kan nævnes forarbejdning og afsætning af biprodukter fra kommunale virksomheder og udførelse af kommunal forsyningsvirksomhed...". I Inger Mogensen & Dario Silic. kommunalfuldmagtsreglerne i praksis s. 179, anføres følgende; ",..Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommuner på ulovbestemt grundlag har en vis adgang til at deltage i aktieselskaber og andre privatretlige selskabsdannelser. Der er dog knyttet en række betingelser til denne adgang. Det er således som udgangspunkt en betingelse, at ingen af de deltagende kommuner har bestemmende indflydelse i selskabet. Baggrunden herfor er, at kommunal virksomhed som udgangspunkt skal udøves i overensstemmelse med det styrelsessystem. der er fastlagt i den kommunale styrelseslov. En kommunalbestyrelse kan således ikke la- SIOE 8

16 de en opgave varetage i {et, indsat af statsamtet] selskab og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen. "Kommunalbestyrelsen viiie nerveo bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelsesloven og den øvrige lovgivning, der gælder for kommunal forvaltning. Del er dog antaget, at enkelte opgavetyper, der har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, og for hvilke hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtrædende, kan løses i selskabsform, hvor kommunalbestyrelsen bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen. Det drejer sig om kommunal forsyningsvirksomhed og salg af biprodukter fra kommunal virksomhed...". Se ganske tilsvarende Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer note 5 til 2. s. 8 ff., og note 2 til 68 a, s. 544 ff. Der kan herved også henvises til Indenrigsministeriets brev af 21. december 1988 til et kommunalt fællesskab vedrørende kommunal deltagelse i et aktieselskab (en jordrensningsvirksomhed). refereret i Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold. 1988, pkt Her udtalte ministeriet bl.a., at: " Endvidere udtalt, at efter den kommunale styrelseslovs 2, stk. 1, skal en kommunes anliggender styres af kommunalbestyrelsen. En kommunalbestyrelse kan derfor normalt ikke udskille en kommunal opgave og dertil knyttede kommunale midler i et selvstændigt selskab og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen, idet kommunalbestyrelsen herved ville bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelseslovgivningen og de øvrige regler, der gælder for kommunal forvaltning. For visse opgavetyper foreligger der dog særlige hensyn, der kan begrunde en opgavevaretagelse i privatretlige organisationsformer. Dette er navnlig tilfældet, hvor den pågældende opgave har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgaven er fremtrædende, f.eks. ved forarbejdning og afsætning af biprodukter fra en kommunal virksomhed og ved udførelse af kommunal forsyningsvirksomhed. Jordrensningsvirksomhed har efter ministeriets opfattelse en nær sammenhæng med de kommunale opgaver på affaldsbortskaffelsesområdet, og de hensyn, der taler for, at driften af en forsyningsvirksomhed lovligt kan udskilles i en privatretlig organisationsform, gør sig også gældende på dette område." SIDE 9

17 Se endvidere Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.. Forvaltningsret, 2002, s. 737 f. med henvisninger, hvor det anføres, at: "...Det antages i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at hvis en kommune overlader det til en privat virksomhed at løse en kommunal opgave, vil kommunen som udgangspunkt ikke kunne bevare rådigheden over varetagelsen af opgaven For visse typer af opgaver har man dog accepteret, at en kommune kan bevare den bestemmende indflydelse i et selskab, der løser en kommunal opgave, idet man har ment. at der foreligger særlige hensyn, der kan begrunde, at en kommunal opgave varetages i privatretlige organisationsformer. Tilsynsmyndighederne har anført, at det navnlig drejer sig om tilfælde, hvor den pågældende opgave har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgaven er fremtrædende, f.eks. ved forarbejdning og afsætning af biprodukter fra en kommunal virksomhed og ved udførelsen af kommunal forsyningsvirksomhed,..". Sidstnævnte sted nævnes, at der fra flere sider er "...rejst tvivl om det hjemmelsmæssige grundlag for denne retsopfattelse, og spørgsmålet kan ikke anses for endeligt afklaret...". Herefter refereres en sag (j. nr. 1990/1011/7-17). hvori Indenrigsministeriet udtalte, al en kommune, der overlader opgaver til en selvejende institution, ikke kan udpege flertallet af medlemmerne i institutionens bestyrelse. Selv om kommunalbestyrelsen ikke kan instruere bestyrelsesmedlemmerne om, hvorledes de skal udøve Deres bestyrelseshverv, da det ville stride mod fondsretlige grundsætninger, ville der alligevel være tale om en kommunal opgavevaretagelse, hvis flertallet i bestyrelsen var udpeget af kommunalbestyrelsen. Dette måtte anses for ulovligt, da det må anses for en omgåelse af kommunestyrelsesloven, at en kommune varetager en opgave i en privatretlig organisationsform. Sammenfattende kan en kommunalbestyrelse således efter de kommunale tilsynsmyndigheders praksis normalt ikke lade en opgave varetage i selskab m.v. og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen - f.eks. ved aktiemajor ilet sbes i ddelse eller i kraft af el bestyrelsesflertal - idet kommunalbestyrelsen herved i strid med 2. stk. 1. i lov om kommunernes styrelse ville bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelsesloven og de øvrige regler, der gælder for kommunal forvaltning. Det er dog antaget, at enkelte opgavetyper, der har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed. SIOE 10

Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med duplik og bilag D-L.

Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med duplik og bilag D-L. 3ZR4WV-scanning-02-12-2014-09 24-SEPBARCODE OU23 BRUUN & HJF.JLE Hørsholm Kommune Rådhuset Ådalspark\'ej 2 2970 Hørsholm Att.: Juridisk konsulent Christian Buch Sørensen Advokatfimiii Norregadc 31 1165

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16. Tilsyn, politi og domstole

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16. Tilsyn, politi og domstole FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk Rungsted Bådelaug c/o civiløkonom Karsten Eckert Højskolevej 8 2960 Rungsted Kyst Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Møller Andersen Mågevej 9 2970 Hørsholm Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef

Læs mere

Sagen om Rungsted Havn

Sagen om Rungsted Havn Sagen om Rungsted Havn Status marts 2010 Forholdene omkring Rungsted Havn har givet anledning til betydelig usikkerhed og store konflikter. Det hele er udløst af, at Hørsholm Kommune p.t. forsøger at tiltage

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere