DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Opgaven Krav til klargøring og håndtering Gennemsyn for personoplysninger Filformater og opløsning Mappestruktur og navngivning af filer Metadata Kvalitetssikring Praktisk tilrettelæggelse og levering Tidsplan Adgang til arkivalierne mens de er i Leverandørens varetægt Sikkerhed og korrekt behandling af arkivalierne Optioner SEPTEMBER 2012 KULTURSTYRELSEN CENTER FOR BIBLIOTEK, MEDIER OG DIGITALISERING H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TELEFON CVR EAN DRIFT EAN TILSKUD DIREKTE

2 1 Opgaven Bygningsfredningsarkivet ejes af Kulturstyrelsen og opbevares på H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Arkivet dækker perioden 1918 hvor den første lov om bygningsfredning trådte i kraft til og med I 2008 overgik Kulturstyrelsen til digital journalisering. Arkivet er ordnet efter følgende principper: Gamle amter > Gamle kommuner > Adresser > Sager Arkivets indhold er primært tekstdokumenter, fotos, enkelte dias, og tegninger, som kan være i store formater. Der er i gennemført et pilotprojekt i samarbejde med Statens Arkiver med henblik på fastlæggelse af metoder og principper for digitaliseringen. En mindre del af arkivet er således allerede digitaliseret. 280 hyldemeter mangler at blive digitaliseret. Den herværende opgave består i at digitalisere så mange hyldemeter som muligt for 3 millioner kr. Hvis dette beløb ikke rækker til all 280 hyldemeter ønsker Kulturstyrelsen at kunne bestille resten som optioner, såfremt der opnås yderligere bevillinger. De formater, som skal leveres er en opbevaringsversion i jpeg2000 og to brugsversioner i multipage PDF. Det er Kulturstyrelsens ambition, at de digitaliserede arkivalier skal kunne offentliggøres på internettet via styrelsens database Fredede og Bevaringsværdige Bygninger For at kunne dette, er det nødvendigt at udelade arkivalier, der indeholder oplysninger om rent private forhold, og hvor tilgængelighedsfristen på 75 år ikke er udløbet. Det er derfor en central del af opgaven at gennemlæse arkivalierne og undtage dokumenter med oplysninger af rent privat karakter fra offentliggørelse. 2 Krav til klargøring og håndtering Før scanning af en sag skal Leverandøren rense sagen. Dvs. følgende fjernes og kasseres: Papirclips Hæfteklammer Spiralrygge og anden form for indbinding Elastikker Plastomslag Fotolommer Dubletter indenfor samme sag Tape Post-it SIDE 2

3 Hæfteklammer, spiralrygge og anden form for indbinding kan klippes af i det omfang det er muligt uden at der går oplysninger tabt. Syrefri omslag, for eksempel på orginale fredningsdokumenter, må ikke klippes op. Efter scanning lægges alle sagens dokumenter tilbage i omslaget, men indbindinger og sammenhæftninger mm. skal ikke reetableres. Fotografier og tegninger kan lægges bagest, hvis det er mest praktisk. 2.1 Publiceret materiale Publiceret materiale som brochurer, kataloger, lokalplaner og bøger, der er vedlagt sagerne skal ikke scannes, men fjernes og returneres samlet til Kulturstyrelsen. Mindre udvalg, udklip og fotokopier fra publiceret materiale skal ikke fjernes fra sagerne, da det er udvalgt af ansøger eller sagsbehandler, og betragtes som indgået i sagsbehandlingen. 2.2 Tekstdokumenter Arkivet indeholder mange forskellige formater papir, håndskrevet og med maskinskrift. Papirark, som er foldet og/eller beskrevet på for- og bagsider, skal scannes, så læseretningen bibeholdes. 2.3 Fotografier og dias Hvis der er oplysninger på bagsiden af fotografier, skal disse bagsider scannes. Sammenhængen mellem den digitale for- og bagside skal sikres. Leverandøren scanner ikke bagsider af fotografer hvor der ikke står noget, eller hvor der kun står adressen på ejendommen eller tilsvarende oplysning som er tydeligt redundant med eks. titellinjen i databasen. Leverandøren kan scanne fotografier, der er klæbet op på papir, sammen - altså til en fil. Hvis der er oplysninger på fotolommerne, for eksempel nummerering, skal Leverandøren overføre disse til fotografiernes bagside, sammen med stempel eller påskrift, der oplyser at påskriften er sket i forbindelse med digitaliseringen. Dias skal scannes. Negativer skal ikke scannes. 2.4 Tegninger Målfastheden skal bevares ved alle tegninger, som har en målestok påtegnet. Målfasthed defineres ved, at der ikke er sket en forstørrelse eller formindskelse af den elektroniske fil i forhold til den oprindelige tegning. Altså hvis man printer den scannede tegning ud i 100 % får man en tegning i samme størrelse og med samme højde-bredde-forhold som originalen. SIDE 3

4 2.5 Vareprøver Vareprøver, som er vedlagt sagerne, kan kasseres. 3 Gennemsyn for personoplysninger Leverandøren har ansvar for, at de Digitale Kopier beregnet til offentliggørelse opfylder kravene i kontraktens punkt Det nedenstående modsvarer Statens Arkivers retningslinjer for at tilgængeliggjorte arkivalier overholder Arkivloven. Sager med oplysninger om rent private forhold er beskyttet af en tilgængelighedsfrist på 75 år uanset hvilken sammenhæng, oplysningerne optræder i. Reglen findes for at beskytte privatlivets fred. Leverandøren skal gennemse alle Arkivalier i sager, der er afsluttet for mindre end 75 år siden og notere i metadata, hvis de opfylder en af nedenstående betingelser: 1. Fotografier, hvis de: Viser privat indbo Viser genkendelige personer fotograferet indendørs eller på privat grund. Hvis fotografiet er optaget på offentlig skal de ikke undtages. 2. Dokumenter, der indeholder oplysninger om navngivne personers: økonomi race religion politiske og foreningsmæssige forhold strafbare forhold helbredsforhold seksuelle forhold sociale forhold Bankkonto nr. CPR nr. De dokumenter, som indeholder oplysninger om rent private forhold, skal fjernes fra PDF filer beregnet til offentliggørelse, se. Afsnit 3. SIDE 4

5 4 Filformater og opløsning 4.1 Krav til scanningen Med mindre andet aftales parterne imellem scannes i følgende formater: Dokumenter og sort/hvid fotografier scannes i gråtoner (8 bit) og med en opløsning på 300 dpi. Sort/hvid tegninger scannes i gråtoner (8 bit) og med en opløsning på 300 dpi. Farvefotografier eller tegninger med farvekoder scannes i farver (24 bit) og med en opløsning på mindst 400 dpi. Alle maskinskrevne tekstdokumenter fra arkivet OCR scannes. OCRscanning er ren ocr-scanning - dvs. ingen korrekturlæsning. Leverandøren kan vælge at scanne i højere opløsning, hvis det findes passende, efter aftale med Kulturstyrelsen. 4.2 Filformater som skal leveres De enkelte sider i arkivet scannes til én fil. Meget store formater (i udgangspunktet større end A1) kan opdeles i flere filer. Formatet skal være tabsfrit jpeg2000. Filerne komprimeres til et passende niveau efter aftale med Kulturarvsstyrelsen. Alle filer i en sag samles desuden i multipage PDF filer, hvor hver jpg2000 fil svarer til en side i PDF dokumentet. Via OCR scanningerne gøres PDF filerne søgbare. Dvs. at den søgbare tekst overlejres som et usynligt lag over det oprindelige dokument. Omslaget på sagen udgør altid side et. Der laves to PDF filer per sag; en til Kulturstyrelsens interne sagsbehandling, som indeholder alle dokumenter på sagen, og en beregnet til offentliggørelse. Begge filer skal komprimeres til et niveau, hvor de bliver anvendelige til brug online. PDF filen beregnet til offentliggørelse skal overholde følgende: Filen indeholder kun de dokumenter, som må offentliggøres Filen indledes med en standard side om, at dokumenter indeholdende oplysninger om rent private forhold er fjernet fra sagen. Den internt tilgængelige fil skal overholde følgende: Filen indledes med en standard side om, at dokumenter indeholdende oplysninger om rent private forhold er fjernet fra sagen SIDE 5

6 Indeholder en side med teksten Utilgængeligt start før det udtagne materiale, og en side med teksten utilgængeligt slut efter det udtagne materiale. Formålet er, at sagsbehandlerne kan se hvilke sider, der ikke er offentliggjort, og evt. besvare spørgsmål fra offentligheden. Filnavnene skal gøre det muligt at skelne mellem de to PDF filer. Se afsnit 4. Leverandøren kan levere jpeg2000 filerne i samme orden som papirerne dvs. først dokumenter, så fotos, så kort/tegninger. Ordningen af siderne i PDF filerne kan foregå efter samme princip. Det er altså ikke vigtigt, at den orden, som papirerne ligger i i sagsomslaget, afspejles i ordning af filerne. 5 Mappestruktur og navngivning af filer Der oprettes følgende mappestruktur, hvor filerne gemmes: Kommunenr. Kommunenavn Adresse Journalnr. Enkelte sager stammer fra Det særlige bygninssyn, og har ikke noget journalnummer. I disse tilfælde navngives mappen med Det særlige Byggesyn byggesager De nye kommuner skal anvendes. Ved navngivning af mapper erstattes / i journalnumre med _. Eksempel: Mapper med journalnumre indeholder den scannede forside af omslaget samt alle dokumenter i den pågældende journalsag. Leverandøren navngiver de enkelte scannede jpg2000 filer med et løbenummer. Multipage PDF filer navngives med sagsnummeret efterfulgt af endelsen int eller off. For eksempel: _ off.pdf _ int.pdf Yderligere detaljer kan aftales mellem Kulturstyrelsen og Leverandøren. SIDE 6

7 6 Metadata Kulturstyrelsen leverer udtræk fra Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Excelformat, som Leverandøren skal anvende til at indtaste metadata til hver fil. Databasen skal indeholde følgende felter: Kommune: Udfyldt på forhånd af Kulturstyrelsen Adresse (vej, nr.): Udfyldt på forhånd af Kulturstyrelsen Betegnelse: Udfyldt på forhånd af Kulturstyrelsen Nummer på fredningssag i FBB: Udfyldt på forhånd af Kulturstyrelsen Journalnummer: Udfyldes af Leverandøren Årtal: Udfyldes af Leverandøren Må filen offentliggøres? (Ja/Nej): Udfyldes af Leverandøren Filnavn: Udfyldes af Leverandøren Unikt fil-id: Udfyldes af Leverandøren Det er Leverandørens opgave at indtaste disse metadata for hver jpg2000 og PDF fil. Hver enkelt fil skal have tilknyttet metadata. Journalnummer fremgår af omlægget, og vil være de samme for alle filerne på en sag, så oplysningerne skal kun indtastes en gang for hver sag. Årstal skal ikke være årstal for hvert enkelt dokument, men årstal for sagens oprettelse. Dette fremgår af journalnummeret eller sagens omslag. Det unikke fil-id skal anvendes ved overførsel af filerne til styrelsens Digital Asset Management system, Cumulus. Kulturstyrelsen er selv ansvarlig for denne opgave, men for at den kan gennemføres, skal der genereres et unikt ID for hver fil, således at vi kan identificere sammenhæng mellem filer og metadata. Hvis filnavnet er unikt kan dette evt. erstatte fil-id. Leverandøren kan foreslå hvordan dette krav opfyldes. 6.1 Metadata på sager omhandlende ikke-fredede bygninger I arkivet findes sager på bygninger, som ikke er fredede. Det drejer sig for eksempel om fredningsforslag. Disse sager klargøres og scannes på samme måde som de øvrige sager. Adressen på disse bygninger vil dog ikke fremgå af det dataudtræk, som Kulturstyrelsen leverer, da den baseres på et udtræk af de fredede bygninger. I disse tilfælde skal Leverandøren selv udfylde alle felter i Excelarket. SIDE 7

8 7 Kvalitetssikring Det er et krav, at de enkelte færdige scanninger er skarpe og læselige og at belysning og andre regulerbare parametre er optimeret med henblik på at opnå den bedst mulige afbildning af de originale arkivalier. Leverandøren skal tilsikre, at scanningen og produktionen af metadata er underlagt kvalitetskontrol. Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af Leverandørens kvalitetssikringprocedurer. Kvalitetskontrollen skal som minimum kontrollere, at: De Digitale Kopier er skarpe og læselige og roteret til almindelig læseretning Der er produceret PDF filer for hver sag Metadata er i overensstemmelse med kravene Alle personoplysninger er undtaget fra PDF filer beregnet til offentliggørelse I de tilfælde hvor leverandøren finder, at det er teknisk umuligt at opnå den fornødne kvalitet vælges den efter forholdene bedste optageindstilling og efterfølgende gøres der notat om dette med angivelse af det pågældende billedes nummer samt forklaring i en kvalitetslog. Loggen udleveres til Kulturstyrelsen i forbindelse med tilbageleveringen af hver enkelt Delleverance. Kulturstyrelsen vil foretage stikprøver af alle Delleverancer. Ved aflevering af Arkivalier i arkivet vil Kulturstyrelsens medarbejdere foretage stikprøver for at sikre, at arkivet returneres i samme stand og orden, som da det blev udlånt. Hvis orden ikke kan godkendes er Leverandøren forpligtet til at tage arkivalierne med sig igen og ordne før ny aflevering kan aftales. Hvis en Delleverance ikke kan godkendes, skal Leverandøren snarest rette forholdene og lave en ny leverance. 8 Praktisk tilrettelæggelse og levering Arkivalierne tænkes delt i et antal leverancer, som afhentes og tilbageleveres successivt af Leverandøren. Arkivalierne udtages fra reoler efter anvisning fra Kulturstyrelsens medarbejdere. Arkivalierne afleveres på samme adresse. Arkivalierne afleveres opstillet på reoler, samme sted hvor de er udtaget og i samme rækkefølge/orden som ved afhentningen, og i øvrigt efter Kulturstyrelsens personales anvisninger. Ved afhentningen kvitterer Leverandøren for modtagelsen af arkivalierne. Ved tilbageleveringen kvitterer Kulturstyrelsen for modtagelsen. Nærmere detaljer vedrø- SIDE 8

9 rende afhentning og tilbagelevering aftales i øvrigt løbende i samarbejde mellem Kulturstyrelsen og Leverandøren. Filerne og tilhørende metadata kan afleveres på en harddisk til Kulturstyrelsen eller anden metode kan aftales parterne imellem. Harddiske returneres til Leverandøren efter endt stikprøvekontrol og godkendelse af Leverancen. Det er vigtigt for Kulturstyrelsen at der hurtigst muligt etableres adgang til de digitaliserede sager, ifald de er nødvendige for sagsbehandlingen. Der ønskes derfor en løbende aflevering af det digitaliserede materiale. 9 Tidsplan Leverandøren udformer en overordnet tidsplan i forbindelse med deres tilbud, bilag 3. Denne overordnede tidsplan skal uddybes ved opstartsmøde mellem Leverandøren og Kulturstyrelsen. Tidsplanen skal oplyse, hvornår Leverandøren kan påbegynde opgaven, med hvilken kadence den kan gennemføres, og hvornår den forventes afsluttet. Det er et krav, at opgaven skal påbegyndes senest 1. februar Adgang til arkivalierne mens de er i Leverandørens varetægt Hvis der opstår akut behov for adgang til en bestemt sag, som er afleveret til digitalisering, skal Leverandøren indenfor 3 arbejdsdage foretage en scanning-on-demand af den pågældende sag, og levere denne til Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen betaler et fast beløb per scanning-on-demand. Prisen fremgår af Leverandørens tilbud, bilag Sikkerhed og korrekt behandling af arkivalierne Der er tale om unikt kulturhistorisk materiale, som ikke kan genfremskaffes ved bortkomst eller beskadigelse. Det er et krav, at der udvises den størst mulige agtpågivenhed, i alle tilfælde hvor Leverandøren og dennes personale håndterer arkivalierne, således at skader og tab af arkivalier undgås. Dette gælder både under transport, opbevaring, fremtagning og tilbagelægning samt under selve scanningen og i øvrigt i alle tilfælde og uafbrudt medens arkivalierne er i Leverandørens varetægt. Leverandøren skal forsikre materialet i forbindelse med transport og brand jævnfør kontraktens afsnit 19. Værdien af materialet er estimeret til kr. per hyldemeter, hvilket svarer til prisen for konservering af materialet i tilfælde af at det bliver gennemvædet ved oversvømmelse eller lign. Leverandøren skal tilsikre at de har en forsikring der dækker værdien af det antal hyldemeter, de har i deres varetægt på et givent tidspunkt. SIDE 9

10 Leverandøren bør have en beredskabsplan, for hvordan de håndterer brand, vandskade osv. 12 Optioner Efter kontraktens underskrift kan Kunden bestille optioner, i tilfælde af at der opnås bevillinger ud over de 3 millioner kr. Leverandøren skal i sit tilbud anføre, såfremt optioner skal omfatte et mindste antal hyldemeter. SIDE 10

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kravspecifikationer for. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 2.

Kravspecifikationer for. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 2. Kravspecifikationer for Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 2. 1 Indholdsfortegnelse Generelle beskrivelser... 3 1. Fysiske byggesagsarkiv og arkivmængde... 3 1.1 Byggesagsarkivet... 3

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015 BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indhold af opgaven... 3 1.1 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.2 Rekvisition... 3 1.3 Webservices til bestilling

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLD AF OPGAVEN... 3 1.1 Rekvisition... 3 1.2 Online service... 3 1.3 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.4 Emballering...

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Bilag 4a Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet

Bilag 4a Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet Udbud af lovinformationssystem - Bilag 4a, Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet Bilag 4a Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet (Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice Marts 2002 Information om hjemmeserviceordningen Hjemmeservice Hjemmeservice - kort fortalt Hjemmeservice er et godt tilbud til alle, der ønsker hjælp til rengøring. Hjemmeserviceordningen yder tilskud

Læs mere