Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp?"

Transkript

1 Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp?

2 Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp? Reglerne om frit valg giver borgerne mulighed for at vælge mellem kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp. Denne pjece fortæller om regler, forpligtelser og rettigheder for private virksomheder, der vil levere personlig og praktisk hjælp.

3 1. Om denne pjece 2. Det offentlige - en anderledes samarbejdspartner 3. Hvordan bliver man godkendt som leverandør? 4. Konkurrence på lige vilkår 5. Madservice 6. Kommunale krav til kvalitet 7. Prisfastsættelse 8. Information til borgerne 9. Yderligere information og rådgivning 3

4 1. Om denne pjece Det er ikke længere kun kommunerne, der kan tilbyde personlig og praktisk hjælp til personer, der på grund af alder, sygdom eller særlige sociale behov har brug for hjælp i hverdagen. Loven om frit valg, der trådte i kraft 1. januar 2003, indebærer, at man som privat virksomhed får adgang til at levere hjemmehjælpsydelser til borgerne i alle landets kommuner. Lovteksten, vejledningen og andre relevante officielle dokumenter om frit-valgsreglerne findes på Det vigtigste formål med loven er at give borgerne en større personlig valgfrihed og indflydelse på deres eget liv. Det er en personlig sag at modtage hjemmehjælp. Derfor har den enkelte borger nu fået mulighed for selv at kunne vælge mellem de private og offentlige leverandører, der er godkendt til at levere personlig og praktisk hjælp i den pågældende kommune. 4 Et andet formål med loven er at skabe fri konkurrence på området, fordi konkurrence

5 ofte medfører øget fokus på kvalitet og effektivitet. Loven indebærer derfor også, at der skal være lige markedsvilkår for private og kommunale leverandører af hjemmehjælp. Det betyder, at man som privat leverandør af hjemmehjælp har en række rettigheder efter lovgivningen. Denne pjece er ment som et værktøj til firmaer, der ønsker at levere personlig og praktisk hjælp. Pjecen omhandler: De overordnede principper for samarbejdet mellem den kommunale myndighed og de private og kommunale leverandører af hjemmehjælp. De konkrete lovbestemmelser om modeller for frit leverandørvalg, kvalitetskrav, informationsmateriale, sikkerhedsstillelse og priser. Mulighederne for yderligere information og vejledning. Hvilke ydelser er omfattet af loven om frit valg? Loven om frit valg giver mulighed for, at private firmaer kan give tilbud på at levere en eller flere typer af ydelser efter 71 i Lov om social service. Hovedkategorierne i denne type ydelser er praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. Personlig pleje vil typisk være hjælp til dagligdags plejeopgaver som personlig hygiejne, hjælp til at komme i tøjet mv.. Den praktiske hjælp kan være rengøring, indkøb og andre praktiske opgaver i og omkring hjemmet. Madservice er produktion og eventuelt levering af færdiglavede måltider. Hjemmesygeplejen er ikke omfattet af reglerne om frit leverandørvalg. Kommunerne er derfor ikke forpligtede til at skabe valgfrihed i hjemmesygeplejen. De kan dog vælge også at lade frit valg gælde på dette område. 5

6 Om Fritvalgsdatabasen I forbindelse med vedtagelsen af frit valg loven, oprettede Socialministeriet en database/hjemmeside: Formålet med databasen er: At give borgere, kommuner, leverandører og andre interessenter let adgang til de offentliggjorte kvalitets og priskrav. At registrere leverandører, der er godkendt til levering af personlig og praktisk hjælp i de enkelte kommuner og give borgerne en oversigt over disse. At lette adgangen til løbende at følge implementeringen af lovgivningen. Alle kommuner skal offentliggøre deres kvalitets- og priskrav på hjemmesiden. De informationer, som kommunerne indberetter, er offentligt tilgængelige og kan findes via hjemmesidens søgefunktion. Hjemmesiden indeholder desuden en oversigt over relevante lovbestemmelser, vejledninger og andre officielle skrivelser vedrørende frit leverandørvalg. Yderligere spørgsmål kan rettes til Styrelsen for Social Service: 6

7 2. Det offentlige - en anderledes samarbejdspartner Samarbejde og dialog Frit valg ordningen indebærer, at kommunale myndigheder og private virksomheder skal samarbejde på en række nye områder. Blandt andet skal de to parter indgå i dialog om informationsmateriale, aftaleformuleringer mv. Det er kommunerne og de private virksomheder selv, der skal stå for den konkrete planlægning af samarbejdet. Det er også kommunerne og de private virksomheder, der skal indgå i forhandlinger, hvis der opstår uenighed. Begge parter skal derfor være bevidste om, hvor vigtigt det er at indgå i dialog. De skal samtidig gøre en aktiv indsats for at afstemme forventninger, inden samarbejdet går i gang. Før du går i gang Det offentlige er en anderledes samarbejdspartner, og samarbejdet byder på nye udfordringer. På findes en række nyttige værktøjer til virksomheder, der overvejer at byde ind på offentlige opgaver. Blandt værktøjerne er en guide for, hvordan man laver et tilbud. Der er også en tjekliste for virksomheder, der overvejer at byde ind på offentlige opgaver. 7

8 8

9 Et offentligt marked er politisk Det offentlige marked er anderledes end det private marked, blandt andet fordi rammerne for samarbejdet typisk vil være fastlagt politisk. Ydelserne vil ofte blive givet ud fra en konkret behovsvurdering hos den enkelte borger; det er fx tilfældet på hjemmehjælpsområdet. Samtidig skal man være opmærksom på, at det er skatteborgernes penge, der bliver brugt på at udføre opgaverne. Det betyder, at der ofte vil være større offentlig bevågenhed om, hvordan opgaverne bliver løst. Vil man som virksomhed tilbyde hjemmehjælp eller madservice, skal man derfor være forberedt på, at der vil være en større politisk interesse for ting, som på det private marked alene vil være en sag mellem virksomheden og den enkelte kunde. Kommunalbestyrelsens myndighedsansvar Kommunalbestyrelsen har myndighedsansvaret overfor kommunens borgere. På hjemmehjælpsområdet betyder dette, at kommunalbestyrelsen fortsat har ansvaret for, at borgeren får den nødvendige hjælp. Det gælder også selvom borgeren har valgt at lade et privat firma levere hjælpen. Kommunalbestyrelsen har også pligt til at føre tilsyn med både kommunale og private leverandører. Blandt andet derfor har kommunalbestyrelsen både ret og pligt til at stille en række krav til leverandørerne. Kravene skal sikre kvaliteten af de ydelser, der leveres. Samtidig bruger kommunalbestyrelsen kvalitetskravene til at fastlægge rammerne for leveringen af ydelserne - fx ved at stille krav om leverancesikkerhed, akutberedskab, bankgaranti mv.. Kommunalbestyrelsens overordnede myndighedsansvar betyder også, at det er kommunalbestyrelsen, leverandøren indgår kontrakt med. Det er altså kommunalbestyrelsen som er leverandørens primære kunde, selv om ydelserne naturligvis leveres til den enkelte hjemmehjælpsmodtager. 9

10 Leveringen af sociale ydelser Det er vigtigt at være opmærksom på, at levering af sociale ydelser medfører nogle særlige forpligtelser. Der er en væsentlig forskel på at yde rengøringshjælp til ældre på det offentliges vegne, med udgangspunkt i en kommunal, behovsbestemt afgørelse, og at yde rengøringshjælp med udgangspunkt i en kontrakt med den enkelte borger. Som privat virksomhed skal man således være indstillet på, at der på det offentlige marked gælder andre krav til fx dokumentation for den leverede ydelse, end man normalt vil møde på det private marked. Samarbejdet med offentlige myndigheder indebærer blandt andet en forpligtelse til at efterleve reglerne om tavshedspligt. Virksomheder der leverer hjemmehjælpsydelser, skal være villig til at yde akut hjælp i tilfælde af sygdom eller ulykker. Samtidig skal leverandøren være opmærksom på, om borgerens behov for hjælp har ændret sig. I så fald skal dette meddeles til den kommunale forvaltning. Derfor er samarbejdet med de kommunale myndigheder en vigtig del af det daglige arbejde. 10

11 1. Observations- og meddelelsespligt Ifølge Serviceloven skal den personlige og praktiske hjælp løbende tilpasses modtagerens behov. Det personale, der udfører hjælpen, har derfor pligt til at observere, om der sker ændringer i borgerens tilstand og behov for hjælp. Personalet har også pligt til at indberette eventuelle ændringer i modtagerens funktionsevne til forvaltningen. Formålet er at sikre, at hjælpen hele tiden er tilpasset borgerens aktuelle behov. 2. Beredskab Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at den personlige og praktiske hjælp leveres i overensstemmelse med den afgørelse, der er truffet og inden for den frist, der er aftalt i forbindelse med afgørelsen. Afgørelsen skal blandt andet indeholde navn og telefonnummer på en kontaktperson hos den kommunale myndighed, som borgeren kan ringe til, hvis hjælpen ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen. Kommunalbestyrelsen er også forpligtet til at stille krav om, hvilket beredskab der kræves af leverandører af personlig og praktisk hjælp. Formålet er at sikre, at borgerne får den hjælp, de har krav på. 11

12 3. Hvordan bliver man godkendt som leverandør? Der er to forskellige måder, hvorpå man som privat firma kan få adgang til at levere ydelser efter 71 i Lov om social service. Den ene er godkendelsesmodellen Godkendelsesmodellen indebærer, at kommunalbestyrelsen opstiller en række kvalitets- og priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp samt madservice. Udgangspunktet vil typisk være de kvalitetsog priskrav, der også blev stillet til den kommunale leverandør før loven om frit valg trådte i kraft. Alle virksomheder, som lever op til disse krav, kan blive godkendt. Retningslinierne for fastsættelsen af kvalitetsog priskravene beskrives nærmere i afsnit 6 og 7 i denne pjece. Virksomhederne kan søge om godkendelse inden for en eller flere ydelseskategorier for personlig og praktisk hjælp, herunder madservice. Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til alle ansøgninger inden for en rimelig tid. Der bør som minimum tages stilling til indkomne ansøgninger én gang i kvartalet. Er man som privat virksomhed blevet godkendt til at levere hjemmehjælpsydelser i én kommune, er man som udgangspunkt kvalificeret til også at udbyde hjemmehjælp i andre kommuner. Den enkelte kommune har dog ret til at fastsætte sine egne kvalitetskrav på baggrund af sit eget serviceniveau. Hvis en kommune afviser en virksomhed på baggrund af særlige kvalitetskrav, har virksomheden krav på en skriftlig begrundelse. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at skabe priskonkurrence inden for godkendelsesmodellens rammer, kan dette ske ved, at der gennemføres en udbudsforretning. I materialet skal det fremgå, at den (private) leverandør, der vinder udbuddet, skal lade sig konkurrenceudsætte i overensstemmelse med godkendelsesmodellens regler. 12

13 Den anden model er udbudsmodellen Modellen bruges, hvis kommunalbestyrelsen ønsker at skabe priskonkurrence om levering af ydelserne, og at begrænse antallet af godkendte leverandører. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt udbuddet skal omfatte en enkelt, flere eller alle ydelseskategorier. Der skal også træffes beslutning om, hvorvidt udbuddet skal gennemføres i hele kommunen eller kun i udvalgte distrikter. Ved at vælge udbudsmodellen kan kommunalbestyrelsen sikre en vis priskonkurrence i hjemmeplejen. Priskonkurrencen må dog ikke sikres på bekostning af borgernes valgfrihed. Det er derfor en forudsætning, at et udbud efter udbudsmodellen resulterer i, at kommunalbestyrelsen indgår kontrakt med 2-5 leverandører. På den måde sikres en reel valgmulighed for borgerne. 13

14 Hvis der efter et udbud ikke kan findes mindst 2 kvalificerede leverandører, skal valgfriheden i stedet sikres via godkendelsesmodellens regler. Hvis kommunalbestyrelsen vælger at begrænse udbuddet til enkelte ydelseskategorier eller distrikter, træder godkendelsesmodellen automatisk i kraft på de områder/i de distrikter, som ikke er i udbud. Hvis kommunalbestyrelsen bruger udbudsmodellen, skal den kommunale leverandør afgive tilbud på lige fod med private leverandører. Valget af leverandører skal foregå i overensstemmelse med de konkurrenceretlige regler. Det gælder også for indgåelsen af kontrakterne med de valgte leverandører. 14

15 4. Konkurrence på lige vilkår Ifølge reglerne om frit valg skal kommunale og private leverandører behandles lige. Det betyder, at kommunalbestyrelsen hverken før eller efter godkendelse af leverandører må stille krav, som giver enkelte leverandører konkurrencemæssige fordele frem for andre. Fx skal uddannelsesmæssige krav til personalet, eller krav om dokumentation for de ydelser, der er leveret, gælde både den kommunale leverandør og de private leverandører. Se mere om kvalitetskravene til leverandørerne i afsnit 6 i denne pjece. 15

16 Borgerens rettigheder påvirkes ikke af, om borgeren vælger en kommunal eller en privat leverandør. Det betyder, at afgørelsen om hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp skal træffes helt uafhængig af borgerens valg af leverandør. Valget af hjemmehjælper har heller ingen betydning for borgerens øvrige rettigheder. Fx kan en person sagtens blive ved med at anvende kommunens lokale ældrecentre, selvom vedkommende har valgt at få en privat leverandør af hjemmehjælp. Sikkerhedsstillelse Det er kommunalbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at den enkelte borger får den hjælp, som vedkommende har fået tildelt. Også selv om det som udgangspunkt er den enkelte leverandør, der skal sørge for, at hjælpen leveres ad anden vej, hvis en indgået aftale ikke kan overholdes. Hvis fx den private leverandør går konkurs er det altså de kommunale myndigheder, der skal sikre at borgerne får den nødvendige hjælp. Derfor har kommunalbestyrelsen ret til at forlange en sikkerhedsstillelse, fx i form af en bankgaranti, fra de leverandører, der bliver godkendt i kommunen. Der er ingen faste regler for, hvor store beløb, der må kræves som sikkerhed, men sikkerhedsstillelsen skal stå i et rimeligt forhold til den forventede omsætning. 16

17 5. Madservice Madservice er en del af den praktiske hjælp, borgere kan få tildelt efter 71 i serviceloven. Madservice adskiller sig væsentligt fra de andre ydelser, der leveres efter 71. Det skyldes at den ydelse, der leveres, kan være meget forskellig, afhængigt af hvilken leverandør der vælges. Desuden er der ofte delvis brugerbetaling på madservice. Den pris, leverandøren får på madservice-området er derfor ikke en egentlig timepris, men et fast tilskud. Madservice kan splittes op i to ydelseskategorier, nemlig madservice med og madservice uden udbringning. På madservice-området indebærer frit-valgsreglerne ikke blot en mulighed for at vælge imellem forskellige leverandører af madservice. De indebærer også en mulighed for - via valget af leverandøren - at vælge mellem forskellige måltidstyper og menuer. Formålet er at skabe større variation i tilbuddene til brugerne. På madserviceområdet kan Kommunalbestyrelsen stille kvalitetskrav til blandt andet ernæring, hygiejne og servering. Der kan dog ikke fastsættes kvalitetskrav, der bevirker, at alle leverandører skal benytte den samme produktionsform. Af eksempler på forskellige madserviceordninger kan fx nævnes: En traditionel madordning, hvor færdigtilberedt mad bringes ud til brugeren. En alternativ udbringningsordning, hvor den lokale slagter laver ugepakker. En ordning, hvor brugeren kan gå hen på den lokale kro og spise sit måltid. På madservice-området fastsættes der ikke priskrav på samme måde, som på den øvrige personlige og praktiske hjælp. Derimod er der et krav om, at alle de godkendte leverandører skal tilbyde mindst et måltid til samme pris som den, der gælder for den kommunale madservice. På den måde sikres, at alle modtagere tilbydes et måltid med samme egenbetaling. 17

18 Leverandøren kan frit vælge at tilbyde andre måltider, der kan være både billigere og dyrere end det kommunale tilbud. For disse måltider vil det kommunale tilskud være uændret, mens egenbetalingen kan variere. Brugerne har på den måde mulighed for at kunne vælge andre typer af tilbud mod at betale mere eller mindre selv. Hvis kommunalbestyrelsen bruger udbudsmodellen på madservice-området, gælder der et krav om, at der efter udbuddet skal indgås kontrakt med minimum 2 leverandører, så det sikres, at der skabes et reelt frit valg for borgerne. (Det tidligere krav om mindst 5 leverandører af mad er ændret med lov nr. 318 af 05/05/2004 Lov om ændring af lov om social service. Ændring i reglerne om udbud og frit valg og revision af reglerne om klageråd) Madservice og institutionsmad Der er forskel på at lave og levere de daglige måltider ud fra serviceloven og på at producere og servere mad til eksempelvis restaurationsbrug. Veterinær- og Fødevaredirektoratets publikation Anbefalinger for den danske institutionskost giver en god introduktion i de forhold, der skal tages hensyn til ved storproduktion af (offentlige) madtilbud. Publikationen kan findes på 18

19 19

20 6. Kommunale krav til kvalitet Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter hvilke kvalitetskrav, der skal stilles til leverandørerne af hjemmehjælp. Kvalitetskravene skal være sagligt begrundede, og de skal være de samme for private og kommunale leverandører. Formålet med kvalitetskravene er at sikre, at de godkendte leverandører af hjemmehjælp lever op til Servicelovens krav og til de kommunale kvalitetsstandarder. Kravene skal samtidig sikre, at borgerne får en professionel, værdig og kvalificeret behandling, der ligger i tråd med den afgørelse om hjælp, der er truffet for den enkelte borger. Kvalitetskravene skal: Medvirke til at sikre, at borgerne får den hjælp, de har fået tildelt. Være med til at skabe sikkerhed for, at alle leverandører lever op til de målsætninger, kommunalbestyrelsen har sat for arbejdsmiljø, personalepolitik, leverancesikkerhed mv. 20

21 Sikre, at leverandøren kan leve op til de afgørelser, der er truffet om leveringen af hjemmehjælp. Kommunalbestyrelsen kan fx stille konkrete krav om, at leverandøren er i stand til at håndtere ferie- og sygdomsperioder blandt personalet. Der kan også stilles krav, som skal sikre, at maden er af tilstrækkelig høj kvalitet, og at menuerne fx er planlagt ud fra viden om ernæring mv.. Kommunalbestyrelsen er kun forpligtet til at indgå aftaler om levering af personlig og praktisk hjælp med virksomheder, der kan leve op til kommunens kvalitetskrav. Uddannelseskrav Kommunalbestyrelsen kan vælge at lade krav om uddannelse indgå i de samlede kvalitetskrav. Det kan fx være krav om, at de medarbejdere der skal yde hjælp til personlig pleje, er uddannede social- og sundhedshjælpere. Kravene skal gælde for både kommunale og private leverandører, og de skal være sagligt begrundede. Krav til rummelighed Kommunalbestyrelsen må gerne stille kvalitetskrav, der omhandler arbejdspladsens rummelighed. Det kan typisk være krav, der omhandler stillinger på særlige vilkår, fastholdelse af særligt udsatte medarbejdere mv.. Læs eventuelt mere om emnet sociale klausuler på 21

22 7. Prisfastsættelse I de kommuner, hvor der skabes valgfrihed for borgerne via godkendelsesmodellen, skal kommunalbestyrelsen både fastsætte kvalitetskrav og priskrav til leverandørerne. Priskravene skal være ens for alle leverandører af hjemmehjælp. Betalingen til leverandøren sker på grundlag af kommunens priskrav, og den kontrakt, der er indgået mellem leverandøren og den kommunale myndighed. Priserne skal være beregnet på grundlag af de langsigtede, gennemsnitlige omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Udgangspunktet for prisberegningen vil typisk være de hidtidige omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Priserne skal baseres på både direkte og indirekte omkostninger, og skal bl.a. fastsættes på baggrund af udgifter til hjemmeplejepersonale, administration, transport og husleje mv. I de kommuner hvor leveringen af hjælpen blev varetaget af private firmaer før loven om frit valg trådte i kraft, er der ikke en kommunal leverandørvirksomhed at beregne priserne ud fra. Her skal priskravene til de nye leverandører fastsættes med udgangspunkt i den allerede eksisterende kontrakt mellem myndigheden og den gamle, private leverandør. I prisberegningerne indgår typisk de omkostninger, der har været/er forbundet med den leverandørvirksomhed, der hidtil har haft leverancen. Endelig kan priskravene til leverandørerne fastsættes via et udbud indenfor godkendelsesmodellens rammer. I sådanne tilfælde vil priskravet blive fastsat på baggrund af det tilbud, der har vundet udbudsforretningen. Denne model vil typisk blive valgt i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen ønsker at skabe priskonkurrence på levering af den personlige og praktiske hjælp, uden at sætte begrænsninger for hvor mange kvalificerede leverandører, der kan opnå godkendelse i kommunen. 22

23 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte priserne én gang årligt. Priserne kan dog reguleres oftere, hvis det viser sig, at de ikke er i overensstemmelse med de reelle omkostninger. Der kan på grund af det kommunale selvstyre være forskel på kommunernes serviceniveau og organisering af ældreområdet. Geografiske forskelle kan også give forskelle i omkostningsniveauet. Det betyder, at priskravene, og dermed også betalingen, kan variere fra kommune til kommune. Den kommunale myndighed skal kunne dokumentere grundlaget for prisberegningerne. Hvis kommunalbestyrelsen har gennemført et udbud efter udbudsmodellen, stilles der ikke krav om offentliggørelse af priserne. Alle kommuner skal indberette deres kvalitetsog priskrav til Socialministeriets frit valgs database. Indberetningerne kan læses på: 23

24 8. Information til borgerne Hvis borgeren skal kunne benytte sig af retten til frit valg, er det vigtigt, at de får information om deres valgmuligheder. Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde informationsmateriale om de leverandører, der er godkendt i kommunen. Informationsmaterialet skal udarbejdes i samarbejde med leverandørerne. Materialet skal præsentere alle de leverandører, der er godkendt/indgået kontrakt med i kommunen. Det skal også indeholde generelle oplysninger om frit valg, herunder om hvordan man skifter leverandør. Informationsmaterialet skal være neutralt, så ingen leverandører fremhæves frem for andre. Præsentationen af den enkelte leverandør skal være så præcis og udtømmende, at det giver borgerne et kvalificeret grundlag for at vælge imellem de godkendte leverandører. Ud over disse overordnede principper, er der ikke nogen nærmere retningslinier i lovgivningen for, hvordan informationsmaterialet skal se ud. Hvis de overordnede hensyn med informationsmaterialet er tilgodeset, er det således op til kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune at beslutte, hvordan orienteringsmaterialet skal se ud. Derfor er der også stor forskel på, hvordan kommunerne vælger at lave informationsmaterialet. Fx får leverandørerne i nogle kommuner selv lov til at lave deres præsentationsmateriale. Andre kommuner skriver oplysningerne om de enkelte leverandører ind i en skabelon, der præsenterer alle leverandører på samme måde. 24

25 Det er kommunens opgave at sørge for, at alle de borgere, der får tildelt hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, får informationsmaterialet. Kommunen er ikke forpligtet til at udbringe særskilt materiale om enkelte leverandører eller til at orientere om eventuelle muligheder for tilkøbsydelser mv. Hvis en kommune ikke vil informere om virksomhedernes tilkøbsydelser, er det virksomheden selv, som skal informere borgerne om dette. Kommunen er heller ikke forpligtet til at udlevere navn og adresse på de borgere, som modtager personlig og praktisk hjælp. Ifølge Persondataloven vil udleveringen af sådanne oplysninger kræve, at kommunen indhenter tilladelse fra samtlige af de nævnte personer. 25

26 9. Yderligere information og rådgivning Emnerne i denne pjece belyses mere indgående i vejledning nr. 95 af 9. oktober Særligt vedr. prisfastsættelse henvises til vejledning nr. 113 af 31. oktober Begge vejledninger findes på Hvis parterne får behov for yderligere rådgivning, kan følgende organisationer kontaktes: DH&S, Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade 19 Postboks København V HTS, Handel, Transport og Service. Børsen 1217 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks København S Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle København Ø Styrelsen for Social Service Skibhusvej 42, Odense C Desuden yder Socialministeriet vejledning i konkrete spørgsmål om fortolkning af reglerne. 26

27 Pjecen er udarbejdet af Socialministeriet I samarbejde med KL, Kommunernes Landsforening, DHS, Dansk Handel og Service samt HTS, Handel, Transport og Service Udgiver: Socialministeriet Departementet Holmens Kanal København K ISBN Elektronisk udgave: ISBN Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Det.Rigtige grafisk produktion & ide Fotos: Klaus Holsting Tryk: Nørhaven Book

28 Pjecen er udarbejdet af Socialministeriet I samarbejde med KL, Kommunernes Landsforening, DHS, Dansk Handel og Service samt HTS, Handel, Transport og Service Pjecen rekvireres hos: Socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Tlf Fax E-post:

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Mariager Kommunalbestyrelse Fjordgade Mariager. Vedr. Deres journalnr Ø54/15344

Mariager Kommunalbestyrelse Fjordgade Mariager. Vedr. Deres journalnr Ø54/15344 Mariager Kommunalbestyrelse Fjordgade 5 9550 Mariager 29-09- 2006 TILSYNET MED KOMMUNERNE Vedr. Deres journalnr. 16.08.04Ø54/15344 I ÅRHUS, VEJLE OG RINGKØBING AMTER Statsamtet Århus er i brev af 4. november

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører PLEJEOMRÅDET Servicebeviser og markedsføring af leverandører Nr. 03 den 7. juli 2009 1 Indledning. Folketinget har ved 3. behandling den 14.april 2009 vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. januar 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2012/1 LSF 121 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2011-5997 Fremsat den 24. januar 2013 af social-

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 23-09- 2010 Vedr.: Den tidligere Bogense Kommunes overholdelse af fritvalgsreglerne: Konkurrencestyrelsen anmodede

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem 1 1-0 8-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget din henvendelse af 21. december 2007 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i Kolding Byråd vedrørende Kolding

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Socialforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Socialforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 2 Etablering af Frit Valgs ordning i hjemmeplejen. 368773 Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at udvalget godkender reviderede standarder for indkøb og nye standarder

Læs mere

En undersøgelse af den kommunale MAD. service

En undersøgelse af den kommunale MAD. service En undersøgelse af den kommunale MAD service En undersøgelse af den kommunale MAD service Du kan læse mere om undersøgelsens metode i bilagsrapporten og delundersøgelsen fra Danmarks Fødevareforskning

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Markedsføring af leverandører af samt servicebevis til personlig og praktisk hjælp) 1

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Frit leverandørvalg Skive Kommune Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Marts 2011 1. Baggrund... 3 2. Leverandørmateriale... 3 3. Ansøgning om godkendelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Godkendelse: Leverandørkrav

Godkendelse: Leverandørkrav Ældre- og Handicapudvalget Punkt 6. Godkendelse: Leverandørkrav - 2015-83 2015-023303 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at de reviderede leverandørkrav

Læs mere

Tårnby Kommunes godkendelse og kontraktindgåelse efter fritvalgsordningen med Tårnby Husmoder-Hjælp I/S

Tårnby Kommunes godkendelse og kontraktindgåelse efter fritvalgsordningen med Tårnby Husmoder-Hjælp I/S Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup kommunen@taarnby.dk Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 2. Statsforvaltningen Hovedstaden Tlf. 3392 9300 3. Bornholms Husmoder-Hjælp I/S v/bartroff

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet

Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet Fælles pjece - om prisfastsættelse på ældreområdet 1. Forord 3 2. Hvorfor er korrekt prisfastsættelse nødvendig? 4 3. Hvilke ydelser skal prissættes? 4 4. Hvilke principper gælder for prisberegningerne?

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem () 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger Madservice udgør dagens hovedmåltid og består af en hovedret

Læs mere

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Bilag 1B UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 Side 2 af 16 1.0 INDLEDNING... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1 Materialets opbygning...2 1.2 YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2 GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Godkendelse af leverandører

Godkendelse af leverandører Formateret: Mindst 13,5 p Godkendelse af leverandører Frit valg inden for personlig pleje og/ praktisk hjælp Godkendelsesdokument 2012 2015 Godkendt af byrådet: 21.06.2012 xx.xx.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af madservice

Undersøgelse af madservice Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 157 Offentligt Socialministeriet Pjece Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. Indholdsfortegnelse Indledning...1 Den attraktive madservice...2 Kvalitet og brugernes behov...4

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure...

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure... FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP Godkendelsesmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser?

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Opdraget Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Særlige udbudsretlige opmærksomhedspunkter ved Gribskov-udbuddet i øvrigt

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Kontrakt mellem kommune og (privat) leverandør

Kontrakt mellem kommune og (privat) leverandør Kontrakt mellem kommune og (privat) leverandør November 2002 FORORD... 3 LOVENS BESTEMMELSER... 4 KONTRAKTENS ENKELTE DELE... 4 SIKKERHEDSSTILLELSE... 4 UNDERLEVERANDØRER... 5 SAMARBEJDSRELATIONEN... 5

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2. Regeringen Titel: Udgiver: Bedre mad til ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet Udgivelsesår: 2001 Udgave, oplag: Fotos: Sats: Tryk og bogbind: 1. udgave, 1. oplag, 1.000

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2015

Madservice. Kvalitetsstandard 2015 Madservice Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013 November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsamling på undersøgelsen 2 1.1 Baggrund og datagrundlag

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Det talte ord gælder. Jeg antager, at spørgsmålet er foranlediget

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Indhold Uddybning Lovgrundlag 83 i Lov om Social Service Ydelsens art Madservice med udbringning Ydelsens formål Dagligt at producere og levere et ernæringsrigtigt

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere