Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012"

Transkript

1 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden Afgivet af et udvalg under kulturministeren nedsat i henhold til arkivloven, lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007

2 Indholdsfortegnelse I INDLEDNING... 3 II UDVALGETS OVERVEJELSER... 5 A. STATENS ARKIVER Bevaring, kassation og aflevering af arkivalier Aflevering af papirarkivalier Tilsyn med regionernes arkivforhold Sag om merbevaring hos Forsvaret Bevaring af efterretningstjenesternes arkivalier Politiets efterretningstjeneste (PET) Forsvarets efterretningstjeneste (FE) Uhjemlede kassationer Fastsættelse af længere tilgængelighedsfrister efter arkivlovens Praksis vedrørende dispensationer Sagsbehandlingstider i Statens Arkiver og hos myndigheder Tilladelser og afslag Afslag, partshøring og remonstration Enkeltsager om dispensation Særlige områder Tyverier fra Statens Arkivers læsesale og nye sikringstiltag Statens Arkivers digitaliseringsindsats...17 B. KOMMUNALE ARKIVER...18 III SAMMENFATNING

3 I. INDLEDNING Udvalget til vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet blev nedsat første gang i henhold til arkivloven fra 1994 og er senest nedsat i henhold til lov nr af 17. december 2002, som trådte i kraft den 1. juli Efter lovens 39 nedsætter kulturministeren et udvalg - Tilgængelighedsudvalget - til at vurdere de offentlige arkivers og myndigheders praksis på tilgængelighedsområdet. Det er udvalgets kommissorium at vurdere praksis på tilgængelighedsområdet på baggrund af en årlig rapport udarbejdet af rigsarkivaren og at udtale sig om, hvorvidt der bør gennemføres ændringer på området. Rigsarkivarens årlige rapport skal beskrive følgende hovedpunkter: Praksis vedrørende tilgængelighed til ikke-afleverede statslige arkivalier, der er over 20 år gamle. Afleveringspraksis Praksis vedrørende tilgængelighedsfrister og screening Praksis vedrørende dispensationer Praksis vedrørende tilgængelighed til kommunale og amtskommunale arkivalier, der er over 20 år gamle. Udvalget kan anmode om supplerende oplysninger om sagsbehandlingen fra Statens Arkiver og kan som led i den årlige rapportering kommentere enkeltsager af principiel interesse. En repræsentant fra Statens Arkiver kan deltage i udvalgets møder for at give udvalget de nødvendige oplysninger i den forbindelse. På baggrund af udvalgets drøftelser afgives en årlig beretning til kulturministeren. Udvalgets virksomhed omfatter statens arkiver og de kommunale arkiver. 3

4 Statens Arkivers Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet 2012 vedrører perioden fra 1. januar til 31. december Rapporten handler om såvel Statens Arkiver som de kommunale arkiver. Rapporten har dannet grundlag for udvalgets arbejde med Beretning 18. Udvalget har i perioden fra modtagelsen af Statens Arkivers rapport til afgivelsen af Beretning 18 afholdt to møder. Rigsarkivaren har deltaget i ét af disse. På tidspunktet for afgivelse af Beretning 18 er medlemmerne af Tilgængelighedsudvalget følgende: Formand: Dommer Anders Martin Jensen Øvrige medlemmer: Forskningens repræsentanter: Professor Niels Mygind, Copenhagen Business School Lektor Karen Gram-Skjoldager, Aarhus Universitet Pressens repræsentanter: Journalist Villy Dall, Dansk Journalistforbund Seniorkonsulent, cand.jur. Christina Moshøj, Danske Medier Forvaltningens repræsentanter: Fuldmægtig Sine Langskov Hansen, Udenrigsministeriet Pens. Major Bjørn Hartmann-Madsen, Forsvarsministeriet Seniorkonsulent Flemming Nielsen, Kommunernes Landsforening Som sekretær for udvalget fungerer Helle Jardorf. 4

5 II. UDVALGETS OVERVEJELSER A. STATENS ARKIVER 1. Bevaring, kassation og aflevering af arkivalier 1.1. Aflevering af papirarkivalier Status på aktivitetsplan 2012 Statens Arkivers aktivitetsplan, jf. cirkulære nr. 8 af 19. januar 2006 om bevaring og kassation samt aflevering af statslige myndigheders arkivalier i årene , blev i 2008 forlænget med to år til Formålet var at sikre aflevering af bevaringsværdige arkivalier i varetægt hos statslige myndigheder både på papir og i digital form, så arkivalierne kunne være til rådighed på Statens Arkivers læsesale, når de blev umiddelbart tilgængelige, dvs. efter 20 år, jf. arkivlovens 22. Statens Arkiver oplyser i rapporten, at man ved udgangen af 2012 manglede aflevering af papirarkivalier fra seks ud af 42 myndigheder, der skulle have afleveret i Det drejede sig om følgende myndigheder: Det tidligere Pædagogiske Universitet, Den tidligere Kunststyrelse, Koefoeds Skole, Det tidligere Sønderborg Politi, Den tidligere Retten i Frederikssund og Det tidligere Grenå Politi Det oplyses videre i rapporten, at forsinkelserne skyldtes manglende prioritering af opgaven hos de afleverende myndigheder, og at afleveringerne forventedes afsluttet i løbet af 1. halvår Rigsarkivaren har oplyst til udvalget, at alle papirarkivalierne nu er afleveret, og at der ikke i den forbindelse er fastsat særlige tilgængelighedsfrister. Ny aktivitetsplan I 2013 indledte Statens Arkiver et nyt tilsyn med alle statslige myndigheder. Formålet 5

6 med tilsynet er at tilvejebringe oplysninger til brug for udarbejdelsen af den nye aktivitetsplan, der skal dække perioden Samtidig blev der udsendt et cirkulære om hvilke myndigheder, der skulle aflevere papirarkivalier i 2013 baseret på myndighedernes egne ønsker. Cirkulæret om aflevering af digitalt skabte arkivalier i perioden blev offentliggjort på Statens Arkivers hjemmeside i januar Tilsynet skal danne grundlag for et nyt cirkulære om aflevering af statslige myndigheders papirarkivalier fra , der forventedes udsendt i 2. halvår af Cirkulæret om aflevering af digitale arkivalier i perioden forventes udsendt i Tilsyn med regionernes arkivforhold Regionerne har pligt til at aflevere arkivalier, der er omfattet af persondataloven, og som skal bevares, til et offentligt arkiv. Det gælder både data og dokumenter fra it-systemer og på papir. Aflevering skal ske senest på det tidspunkt, hvor de pågældende oplysninger ellers skulle have været slettet af den dataansvarlige myndighed, jf. arkivlovens 21. Et offentligt arkiv kan enten være Statens Arkiver eller et arkiv, regionen selv opretter. Ingen af regionerne har oprettet eget arkiv på nuværende tidspunkt. Regionerne kan derimod selv vælge, om de vil aflevere arkivalier, der ikke er omfattet af persondataloven, til et offentligt arkiv, jf. arkivlovens 19. I det omfang regionen vælger at beholde arkivalier, skal regionen selv sørge for at stille dem til rådighed for publikum. Statens Arkiver oplyser i rapporten, at de i 2012 afsluttede det tilsyn med regionerne, herunder med hospitaler og sygehuse, der blev indledt i efteråret Tilsynet var det første med de regionale arkiver efter kommunalreformen i Et af formålene med tilsynet var at kortlægge, hvilke it-systemer og papirarkivalier regionsmyndighederne råder over, og at afdække, hvilke planer regionerne har for arkivering af bevaringsværdige arkivalier. Tilsynet viste, at der især på sygehusene findes et meget stort antal forskellige it-systemer. Det kom også frem, at der findes 130 km patientjournaler på papir på sygehusene, og at de ældste stammer fra 1850 erne. Patientjournaler, der er ældre end 75 år, er umiddelbart tilgængelige, jf. arkivlovens 23. Rigsarkivaren har på forespørgsel oplyst, at regionerne ikke har oprettet offentlige arkiver. Vælger regionerne at aflevere de bevaringsværdige patientjournaler, kan det i dag kun ske til Statens Arkiver. Der er en pæn interesse for patientjournaler, hvor enkeltpersoner fortrinsvis ønsker adgang, men også forskere viser interesse. Statens Arkiver har pålagt regionerne at udarbejde en oversigt over, hvilke af regionernes it-systemer der indeholder bevaringsværdige data. Regionerne skal endvidere oplyse, hvornår de arkiverer data fra systemerne. Formålet med pålægget er at sikre, at bevaringsværdige data ikke bliver slettet, og at hjælpe regionerne med at lægge budget for 6

7 arkiveringsopgaverne Sagen om merbevaring hos forsvaret Baggrunden for sagen, der er omtalt i Tilgængelighedsudvalgets tidligere beretninger, var et debatindlæg i dagspressen i 2008 fra pensioneret brigadegeneral Michael H. Clemmesen, der var kritisk over for kassationspolitikken med hensyn til forsvarets arkivalier. Statens Arkiver har nu modtaget forsvarets forslag til merbevaring af arkivalier dannet før 2003, der fortsat er genstand for drøftelser, som forventes afsluttet inden rigsarkivarens rapport for Rigsarkivaren har i den forbindelse foreløbig oplyst, at Statens Arkiver oprindelig har bestemt, at alene arkivalier fra forsvarets øverste administrative niveauer skal bevares, mens forsvaret har udtrykt ønske om bevaring af arkivalier fra lavere niveauer (f.eks. bataljoner, eskadriller, værn mv.). Der er dog enighed om, at arkiveringen også skal tilgodese lokalforskningen. Oplysningerne om de igangværende aktiviteter giver ikke tilgængelighedsudvalget anledning til bemærkninger Bevaring af efterretningstjenesternes arkivalier Politiets Efterretningstjeneste (PET) Den 19. april 2012 rettede Statens Arkiver henvendelse til PET på baggrund af forlydender i pressen om efterretningstjenestens makulering af personsager om fremtrædende politikere. Statens Arkiver anmodede PET om at vurdere, hvorvidt aftalen af 17. december 1965 mellem rigsarkivaren og tjenesten om bevaring af visse arkivsager var efterlevet, eller om sager, som efter aftalen måtte forventes bevaret, var blevet kasseret. I aftalen af 17. december 1965 stod bl.a., at: Enkeltakter vedrørende personer, der har haft en mere fremtrædende politisk, kulturel, økonomisk eller administrativ position skulle bevares. Den 10. maj 2012 svarede PET ved at henvise til sin redegørelse af 17. april 2010 til Justitsministeriet og til, at regeringen havde besluttet at iværksætte en udredning af tjenestens makuleringer på det politiske område i perioden , som det bl.a. hed i Folketingets vedtagelse V 53, samlingen : Folketinget tager justitsministerens redegørelse til efterretning, men konstaterer, at der er skabt tvivl om PET s sletninger af visse sager på det politiske område. Derfor iværksættes en udredning af årsagen til PET s sletninger fra 1989 til Udredningen vare- 7

8 tages af en universitetsjurist. Udredningen, der blev lavet af professor, dr.jur. Linda Nielsen, var færdig i februar Udredningen er offentliggjort på Justitsministeriets hjemmeside. PETs makuleringspraksis gav også anledning til en offentlig debat i løbet af året og til en række sager i Folketinget. Statens Arkiver medtager således som bilag beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 19. december 2011 (Beretning om PETkommisionens beretning), afsnit 2.4.: 2.4.PET-kommissionen har med udgangspunkt i beskrivelsen af PET s virksomhed bidraget til at belyse aspekter af såvel den ældre som den nyere danske historie. Udvalget finder dog grund til at påpege skævheden i, at en stor del af det, der er offentliggjort i PET-kommissionens beretning og i den bog, som nogle af deltagerne i kommissionens arbejde efterfølgende har udgivet bygger på materiale, som de omtalte personer og organisationer og andre forskere ikke kan få adgang til, fordi kommissionens beretning og bogen især bygger på kilder i PET, men også på samtaler, vidneforklaringer og dokumenter fra ministerier. Der er således ved brug af dette materiale ikke tale om almindelig historisk forskning, der kan udsættes for kritisk gennemgang af andre forskere ud fra en kildekritisk tilgang. Dette indebærer, at det samlede resultat især belyser PET s opfattelse af forskellige personer, organisationer og begivenheder. Historieskrivningen er generelt set af væsentlig betydning for et samfund og er navnlig en opgave for forskere. Udvalget har den principielle holdning, at der på den ene side bør være størst mulig åbenhed med hensyn til statens arkivmateriale, men at åbenheden på den anden side ikke bør skade de registrerede personers interesser. Arkivloven afspejler denne afvejning. Loven bygger således på et udgangspunkt om mest mulig åbenhed. Omvendt må den, der får adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale, ikke offentliggøre fortrolige oplysninger, som den pågældende har fået kendskab til gennem arkivadgangen. En overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Det er endvidere ifølge Rigsarkivet fast praksis, at der ved meddelelse af arkivadgang fastsættes vilkår om, at oplysninger om enkeltpersoners private forhold ikke viderebringes, at der ikke må rettes henvendelse til personer, som er nævnt i det materiale, der gives adgang til, og at dokumenter m.v. ikke må gengives i deres helhed eller kopieres. Overtrædes et vilkår, kan dette straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Der er således snævre rammer for, hvad en forsker lovligt kan bruge personoplysninger til. Særlig i forhold til PET s arkivalier kan der imidlertid være grund til at overveje den 8

9 registreredes stilling, når forskere gives indsigt i PET s arkivmateriale. Udvalget er opmærksomt på, at der kan være meget væsentlige forhold, der taler imod, at en person, som er registreret af PET, får kendskab hertil. Udvalget finder imidlertid, at det navnlig i forhold til nulevende personer kan forekomme paradoksalt, hvis en person først får kendskab til oplysninger, som PET har registreret om vedkommende, når en forsker offentliggør oplysningerne. Udvalget er derfor meget tilfreds med, at Justitsministeriet har tilkendegivet, at PET, når der til brug for offentliggørelse af forskningsprojekter sker afklassificering af oplysninger i en personsag, som en forsker har fået adgang til, samtidig giver den person, som sagen omhandler, adgang til det afklassificerede materiale. Det politiske arbejde mundede ud i vedtagelsen af lov nr. 604 af 12. juni 2013 om Politiets Efterretningstjeneste, der er trådt i kraft den 1. januar Endvidere har rigsarkivaren oplyst, at han i løbet af 2012 og 2013 har udarbejdet bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier og en lang række databaser hos PET. For klassificerede arkivalier vil aflevering formentlig blive udskudt, indtil afklassificering kan finde sted. Tilgængelighedsudvalget finder det rimeligt, at de pågældende personer får adgang til afklassificeret materiale hos PET i forbindelse med offentliggørelse af forskningsprojekter og afklassificering af oplysninger i personsager, som en forsker har fået adgang til. Tilgængelighedsudvalget har ikke i øvrigt bemærkninger til sagen, der som nævnt ovenfor har givet anledning til en nøje, uafhængig udredning, politiske drøftelser, ny lovgivning, og nye bevarings- og kassationsbestemmelser om PET s arkivalier Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Den 16. maj 2012 skrev Statens Arkiver endvidere til FE ligeledes på baggrund af forlydender i pressen og bad om en redegørelse for, om tjenesten havde makuleret papirarkivalier i forbindelse med overgangen til digital arkivering. Den 6. juni 2012 svarede FE ved at henvise til Forsvarsministeriets retningslinjer om behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge udstedt den 12. maj Efter retningslinjerne er FE forpligtet til løbende at vurdere om hensynet til varetagelsen af efterretningstjenestens opgaver fortsat kan begrunde bevaringen af de indhentede personoplysninger. Hvis dette ikke er tilfældet, skal oplysningerne slettes og eventuelle tilknyttede sagsakter destrueres. Det politiske arbejde på dette område mundede ud ligeledes ud i vedtagelsen af en lov nr. 9

10 602 af 12. juni 2013 om Forsvarets Efterretningstjeneste, der er trådt i kraft 1. januar Rigsarkivaren har oplyst, at Statens Arkiver endnu ikke har fastsat nye bevarings- og kassationsbestemmelser for FE, men at der pågår drøftelser herom. Forhandlingerne med FE forventes afsluttet i nærmeste fremtid, så de offentligt tilgængelige akter også i den forbindelse kan blive beskrevet på Statens Arkivers hjemmeside. 2. Uhjemlede kassationer Arkivlovens 8 pålægger myndighederne at varetage arkivmæssige hensyn, herunder betryggende opbevaring af myndighedernes arkivmateriale. Det er således myndighedernes ansvar at sikre deres arkivalier mod enhver form for overlast. Myndighederne må ikke uden hjemmel kassere arkivalier. Arkivalier på elektroniske medier skal lagres, så de kan afleveres til offentlige arkiver. Statens Arkiver oplyser, at der ikke i rapportåret blev konstateret uhjemlede kassationer, der gav Statens Arkiver anledning til indberetning til overordnet myndighed eller tilsynsmyndighed efter bekendtgørelse nr. 596 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed 3, stk Fastsættelse af længere tilgængelighedsfrister efter arkivlovens 27 Forlængelsen af den almindelige tilgængelighedsfrist på 20 år medfører, at de pågældende arkivalier indtil fristens udløb kun er tilgængelige med samtykke fra den pågældende myndighed, jf. arkivlovens 33, nr. 1, jf. 22. Statens Arkiver oplyser i sin rapport, at der i 2012 blev fastsat særlige tilgængelighedsfrister i forbindelse med afleveringer fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), Dansk Dekommissioneringsanstalt og Politiets Efterretningstjeneste (PET). Fristforlængelsen til LD på 60 år har hjemmel i arkivlovens 27, stk. 1, nr. 5, og omfatter: Materiale vedrørende LD s børsnoterede og unoterede investeringssager til og med år 2000 Referater fra møder i LD s forretningsudvalg og bestyrelse til og med år 2000 Fristforlængelsen til Dansk Dekommissioneringsanstalt er ligeledes på 60 år og har hjemmel i arkivlovens 27, stk. 1, nr. 5 og 6. Forlængelsen omfatter følgende sager i anstaltens ESDH-system for perioden : cdms: Strålings- og Nuklear Sikkerhed/Sikring 10

11 cdms: Affaldshåndtering/Inventory/Særligt affald cdms: Strålings-og Nueklar Sikkerhed/Safeguards cdms: Ledelse/Særligt affald Projektstyring/Tungt vand/afhændelse/opg Canada cdms: Ledelse/Slutdepot /VTU-korrespondance Fristforlængelsen til PET er på 80 år og omfatter de arkivalier, som PET har afleveret siden 1. januar 2011 og fremover og som indeholder: Dokumenter med oplysninger, som kan føre til identifikation af PET s humane kilder Dokumenter med oplysninger, som hidrører fra PET s udenlandske samarbejdspartnere Klassificerede dokumenter, som PET har modtaget fra andre myndigheder Fristforlængelserne har ikke givet udvalget anledning til bemærkninger. 4. Praksis vedrørende dispensationer Sagsbehandlingstider i Statens Arkiver og hos myndigheder Statens Arkiver oplyser i lighed med tidligere, at sagsbehandlingstider og eventuelle overskridelser heraf udregnes i det elektroniske journalsystem. Sagerne opdeles i følgende tre kategorier: 1) sager, hvori rigsarkivaren eller den, han har bemyndiget hertil, træffer afgørelsen uden ekstern høring, 2) sager, hvor imødekommelse af en ansøgning afhænger af samtykke fra den afleverende myndighed eller ressortmyndigheden, og 3) henvendelser, der ikke har givet anledning til afgørelse om tilgængelighed, for eksempel fordi materialet er umiddelbart tilgængeligt, eller fordi materialet ikke er afleveret til Statens Arkiver eller ikke eksisterer. Arkivlovens 36 fastsætter en svarfrist på højest 15 dage for ansøgninger eller henvendelser om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale. Sagsbehandlingsfristerne er yderligere indskærpet i rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit A, hvori det hedder: A. Svarfrister 1. Ansøgeren skal efter arkivlovens 36 have svar inden 15 dage. Denne frist skal ubetinget overholdes. 2. Fristen regnes fra ansøgningens modtagelse til afsendelse af svar, således at alle kalenderdage regnes med, herunder modtagelsesdagen. Svar skal altså afgå fra Statens Arkiver senest den 15. dag. 3. Svarfristen gælder også i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en afgørelse. I så fald skal Statens Arkiver efter arkivlovens 36 oplyse om grunden hertil, herunder om hvornår svaret kan ventes. 4. Hvis rigsarkivaren eller den, han bemyndiger hertil, træffer afgørelse, vil grunden til senere besvarelse, normalt være, at afgørelsen kræver meget omfattende undersøgelser, eller at der er opstået en så alvorlig tvivl, at sagen er forelagt rigsarkivaren eller afleverende myndighed. 5. Skal der høres om samtykke, skal skrivelse til afleverende myndighed afgå snarest og senest den 15. dag 11

12 fra og med modtagelse af ansøgningen. 6. Ansøgeren orienteres med kopi af høringsskrivelse. I orienteringen anføres, at svar først kan ventes, når afleverende myndighed har taget stilling til samtykke. 7. I høringsskrivelse mindes afleverende myndighed om, at fristen for svar på samtykke efter arkivloven er 30 dage. 8. Har Statens Arkiver ikke modtaget svar på høring om samtykke inden 30 dage, rykkes afleverende myndighed snarest, dog senest inden 10 dage. Efter arkivlovens 37 skal de myndigheder, der skal give samtykke efter 24 (sager inden for strafferetsplejen) og (blandt andet sager, hvor der er fastsat en længere tilgængelighedsfrist, jf. 27) træffe afgørelse om samtykket så vidt muligt inden 30 dage og ellers underrette det pågældende arkiv. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for adgangssager, der afgøres af Statens Arkiver alene, var i ,95 dage mod 10,34 dage i 2011 og 8,7 dage Svarfristen på 15 dage blev overskredet i 310 ud af ud af sager eller i ca. 10,45 % af tilfældene mod ca. 12 % af tilfældene i 2011 og ca. 6 % af tilfældene i Af de 310 sager hidrørte størstedelen (248 sager) fra Rigsarkivet. For så vidt angår sager, der har krævet samtykke fra andre myndigheder, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Statens Arkiver og myndighederne tilsammen 11,34 dage. Svarfristen blev overskredet i ca. 14, 5 % af sagerne. For så vidt angår sager, der rejses som tilgængelighedssager, men som ikke fører til behandling af et konkret adgangsspørgsmål, var Statens Arkivers sagsbehandlingstid i gennemsnit ca. 10 dage i Overskridelse af fristen på 10 dage forekom i 222 sager ud af eller i ca. 10 % af sagerne. Rigsarkivaren oplyste i sidste beretningsår til udvalget, at sammenlægningen af Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland havde påvirket sagsbehandlingstiderne i negativ retning. Statens Arkiver oplyser i dette års rapport, at sagsbehandlingstiderne er steget stik mod forventningerne. En del af stigningen skyldes indførelse af sikringsforanstaltninger på grund af tyverier fra Statens Arkivers Læsesale. En anden del skyldes forsinkelser i ekspeditionstiderne på grund af uensartet registrering, der kan føre til, at for mange ekspeditioner registreres som fristoverskredne. Sagsbehandlerne afrapporterer ugentligt sagsbehandlingstider til ledelsen, og ledelsen vil fortsat have særlig opmærksomhed på dette område. Andre forsinkelser har Statens Arkiver ikke indflydelse på. Det gælder, hvor de myndigheder, der skal høres, svarer for sent eller slet ikke svarer, selvom Statens Arkiver rykker. Det er navnlig Statsministeriet, der fortsat i flere sager har været skyld i væsentlige fristoverskridelser både med hensyn til ministeriets egne arkivalier og arkivalier fra andre ministerier, som skal afklassificeres af Statsministeriet. Også Justitsministeriet og dets myndigheder PET, Rigspolitiet og Datatilsynet er skyld i 12

13 fristoverskridelser. En af forskningens repræsentanter i tilgængelighedsudvalget har gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at fristerne overholdes. Selv mindre fristoverskridelser kan have stor betydning, fx. for specialestuderende, der i forvejen arbejder med en kort tidshorisont og selv skal overholde frister. Det er derfor vigtigt, at Statens Arkiver og myndighederne overholder fristerne. Det er Tilgængelighedsudvalgets opfattelse, at der i 2012 har været for mange fristoverskridelser, som må antages at have medført problemer for brugerne af Statens Arkiver, for eksempel specialestuderende Tilladelser og afslag. Statens Arkiver oplyser i rapporten, at alle enheder i Statens Arkiver i rapportåret har ført statistik over modtagne ansøgninger og disses behandling i 2012 på samme måde som tidligere år. I rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit C, hedder det om indberetning af oplysninger: 1. Efter arkivlovens 39, stk. 3, skal rigsarkivaren hvert år til kulturministeren afgive rapport om tilgængelighed. 2. Med henblik på udarbejdelse af denne rapport afgiver alle enheder senest 14 dage efter udløbet af hvert kvartal oplysning om behandling og afgørelse af ansøgninger efter arkivlovens 31 efter de tidligere herom udstedte bestemmelser, dog således at indberetningerne nu følger kalenderens kvartaler. 3. Afslag indberettes løbende til rigsarkivaren med kopi af sagens vigtigste dokumenter (ansøgning, svar på Samtykkehøring og brev til ansøger). Statens Arkiver afgjorde i sager mod sager i Afgørelserne fordelte sig på tilladelser og 24 afslag mod tilladelser og 31 afslag i 2011 og omfatter de offentlige arkiver. Statens Arkiver oplyser, at faldet i antallet af afslag fra omkring 1 % til 0,5 % ikke skyldes en ændret eller mere liberal praksis. Statens Arkiver har i sin rapport i lighed med tidligere udarbejdet en statistik over særligt udvalgte grupper af ikke umiddelbart tilgængeligt materiale. Statens Arkiver behandlede i alt 35 sager om arkivadgang, der drejede sig om offentlige arkivalier, yngre end 20 år, jf. arkivlovens 22, stk ansøgninger blev imødekommet, og en blev afslået. I 2011 behandledes 75 sager om arkivadgang, hvoraf 72 ansøgninger blev imødekommet og tre afslået. Der blev behandlet i alt 14 ansøgninger om adgang til arkivenheder, der indeholder sager inden for strafferetsplejen, som er over 20, men under 50 år gamle, jf. arkivlovens ansøgninger blev imødekommet og 1 afslået. I 2011 blev der behandlet 29 ansøgnin- 13

14 ger, hvoraf 25 blev imødekommet og 4 afslået. I gruppen af ansøgninger efter arkivlovens 23, stk. 1, (sager om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, der er yngre end 75 år) blev der meddelt dispensationer, mens 13 blev afslået. I 2011 blev der meddelt dispensationer, og 13 ansøgninger blev afslået. En stor del af dispensationsansøgningerne i denne kategori vedrører borgere, der søger adgang til sager om egne forhold. I gruppen af ansøgninger efter arkivlovens 27, stk. 1, (sager om statens sikkerhed mv.) om tilgængelighed til materiale, der er fristforlænget i op til 60 år, og hvor rigsarkivaren meddeler tilladelse på betingelse af den afleverende myndigheds samtykke, blev der i forbindelse med 25 ansøgninger meddelt 17 tilladelser og 8 afslag, mens der i 2011 blev meddelt 28 tilladelser og 5 afslag ud af 33 ansøgninger. Statens Arkiver oplyser, at 8 af de meddelte afslag vedrørte områder med særlige frister, der er fastsat i arkivloven. 2 af de 8 afslag var begrundet med, at arkivenheden indeholdt dokumenter, der var klassificeret som fortroligt eller højere, mens 3 andre afslag var begrundet i udenrigspolitiske fortrolighedshensyn. De sidste 3 sager vedrørte adgang til originale kirkebøger (kontraministerialbøger) fra Begrundelsen var, at kirkebøger efter 1925 kan indeholde oplysninger om aktive personnumre. Fra statistikken kan endelig fremhæves, at der vedrørende ansøgninger til ikke umiddelbart tilgængelige private arkiver blev meddelt 329 tilladelser og 5 afslag. Hverken afslagsprocenten eller de statistiske oplysninger i øvrigt giver udvalget anledning til bemærkninger bortset fra, at det er positivt, at afslagsprocenten er lav og faldende Afslag, partshøring og remonstration Ifølge Statens Arkiver er alle afslag givet med anvisning af ankemulighed, bortset fra visse private arkivalier, hvor dispensation efter de derom fastsatte bestemmelser ikke kan meddeles før et senere tidspunkt. Gives afslaget af et landsarkiv, kan dette indbringes for rigsarkivaren. I tilfælde hvor den afleverende myndigheds samtykke er påkrævet før adgang, men dette ikke har kunnet opnås, har Statens Arkiver foretaget partshøring med en 30-dages frist til at fremkomme med nye oplysninger, Hvis ansøgeren har svaret, er partens udtalelse forelagt myndigheden til genovervejelse. Hvis ansøgeren ikke har svaret, er der meddelt endeligt afslag. Rigsarkivaren har tidligere over for udvalget oplyst, at afslagene tæller fuldt med i statistikken, også selvom nogle alene er delvise afslag på ansøgninger, der i øvrigt kan imø- 14

15 dekommes, og i så fald tillige tæller som en tilladelse Enkeltsager om dispensation Blandt de i Statens Arkivers seneste rapport omtalte enkeltsager, hvor der er meddelt afslag på tilgængelighed, har udvalget anmodet om yderligere oplysninger om følgende sager: Under gruppen af sager om afslag på arkivenheder, der er yngre end 20 år, er omtalt sag A (RA ). Sagen drejede sig om adgang til Danske Statsbaners Elektroniske Tegningsarkiv for perioden Rigsarkivet meddelte afslag, fordi DSB ikke gav samtykke. Afslaget var begrundet i, at togstationer udgør potentielle mål for terrorangreb, og at de større stationer er særligt udsatte hvad angår hærværk, graffiti, teknofester m.v. DSB meddelte samtidig, at man ville genoverveje afgørelsen, hvis ansøger præciserede projektets indhold, og hvilke stationer og tegninger det vedrørte. Udvalget har spurgt rigsarkivaren om, hvorvidt ansøger vendte tilbage med en mere detaljeret ansøgning, og hvad Statens Arkivers endelige svar i givet fald var. Rigsarkivaren har svaret, at ansøgeren ikke vendte tilbage med de ønskede præciseringer. Under gruppen af sager om afslag på adgang til arkivenheder, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold fremhæver udvalget sag B(RA ), der drejede sig om adgang for to søskende til en afdød bortadopteret brors dødsattest for at styrke eller svække bange anelser om kræfthyppighed i familien. Rigsarkivaren meddelte afslag, fordi dødsattesten indeholdt oplysninger om trediepart, der ikke kunne videregives på grund af privatlivets fred, men oplyste til ansøger, at dødsattesten ikke indeholdt de ønskede helbredsoplysninger og angav dødsårsagen. For så vidt angår adgang til private arkivalier fremgår det af sagerne PDO(RA ), PDO (RA ) og PDO ( ), at der i alle tilfælde blev meddelt afslag på specialestuderendes ansøgninger om adgang til materiale i Frihedsfondens arkiv begrundet i, at dispensation til adgang kun gives til seriøse formål. Ansøger skal mindst besidde en uddannelse på cand.phil. niveau for at komme i betragtning. Udvalget har spurgt, om Rigsarkivets afslag var begrundet i donators bestemmelse eller havde en anden baggrund. Rigsarkivaren har svaret, at efter tilgængelighedsaftalen er Frihedsfondens arkiv ikke umiddelbart tilgængeligt før 80 år fra afleveringstidspunktet (1998). Indtil udløbet af fristen kan der gives adgang til benyttelse med henblik på seriøse forskningsformål. Dispensation meddeles i givet fald af rigsarkivaren, der indhenter samtykke fra (i dag) Beskæftigelsesministeriets departementschef. 15

16 Vurderer Rigsarkivet, at en ansøgers formål ikke falder ind under seriøse forskningsformål, gives der afslag. Oplysning om egen slægt eller slægtsforskning regnes i denne forbindelse ikke til seriøse forskningsformål. Ansøger skal endvidere have en cand.phil. grad som minimum, og det har de specialestuderende ikke. Oplysningerne om afslag på dispensation i enkeltsager giver ikke udvalget anledning til bemærkninger. 5. Særlige områder 5.1. Tyverier fra Statens Arkivers læsesale og nye sikringstiltag Rigsarkivet indgav i oktober 2012 anmeldelse til Københavns Politi om omfattende tyverier fra læsesalene på Landsarkivet for Sjælland og Rigsarkivet. Under efterforskningen blev det konstateret, at det stjålne i overvejende grad bestod af arkivalier fra retsopgøret efter den tyske besættelse af Danmark , herunder særligt arkivalier om retssager mv. mod danskere, der havde gjort tjeneste i det tyske militær. Under efterforskningen blev en række arkivfonds, bl.a. Københavns Byrets afdeling , lukket for udlån i perioden fra slutningen af oktober 2012 til juni I oktober og november 2012 gennemførtes en række midlertidige sikringstiltag i forbindelse med publikums benyttelse af arkivalier, herunder forbud mod udlån af originale arkivalier til benyttelse på læsesale mv. uden for Statens Arkiver. I 2013 blev de foreløbige tiltag afløst af permanente ordninger. En af forskningens repræsentanter i Tilgængelighedsudvalget lektor Karen Gram- Skjoldager - har henledt opmærksomheden på, at det har haft store konsekvenser for forskningsmiljøet ved Ålborg Universitet, at originalarkivalierne ikke længere må udlånes dertil. Forskerne i Ålborg må nu rejse til Statens Arkivers læsesale i Århus eller Viborg for at få adgang til dokumenterne. Det er en stor udfordring for kvaliteten af historieforskningen i Ålborg. Statens Arkiver har afslået at genåbne for udlånet, hvilket har medført en klage til rigsarkivaren. På den baggrund har udvalget spurgt rigsarkivaren om, hvilke tilgængelighedsmæssige overvejelser Rigsarkivet har gjort sig med hensyn til udlånssituationen for at betjene det historiske forskningsmiljø i Ålborg og andre steder uden for Statens Arkivers læsesale. Rigsarkivaren har på mødet med udvalget svaret, at Statens Arkiver har været nødt til at lade al transport af arkivalier foretage af egne medarbejdere og helt afskaffe alle fremmede transporter. Det begrænser muligheden for transport, således at der kun kan bringes til Statens Arkivers egne læsesale i København, Odense, Åbenrå, Aarhus og Viborg. I alt steder har mistet hjemlånsretten. 16

17 Serviceforringelsen skal ifølge Rigsarkivaren afvejes mod beskyttelsen af uerstattelige, originale historiske dokumenter. Sammenlignet med landene omkring Danmark er afstandene stadig overkommelige, selvom transporttiden til arkiverne er blevet længere for nogle forskere. Danmark er på niveau med nordeuropæisk standard. Der bliver også bestilt mange arkivalier, der aldrig bliver brugt, og det er dyrt og risikabelt, hver gang de udlånes. For visse kildegrupper er der mulighed for at bestille arkivalier på mikrofilm, når det ikke er strengt nødvendigt at bruge originaldokumentet. Det er også langt billigere at udlevere digitale arkivalier end papirarkivalier. Statens Arkiver undersøger desuden muligheden for, at forskere kan få scannet og tilsendt enkelte dokumenter efter behov. Statens Arkiver drøfter for tiden disse og andre løsningsmodeller med Aalborg Universitet. Rigsarkivarens oplysninger om tiltagene i forbindelse med tyverierne giver ikke udvalget anledning til bemærkninger, men Karen Gram-Skjoldager har fastholdt, at der er tale om en væsentlig forringelse for forskere og studerende ved Aalborg Universitet Statens Arkivers digitaliseringsindsats Udvalget har spurgt Statens Arkiver, hvad status er på digitalisering af søgemidler, f.eks. journalplaner. Rigsarkivaren har på mødet i udvalget oplyst, at der er lavet en projektplan om emnet. Kerneområdet er de arkivskabte hjælpemidler, dvs. registraturer, registre, fortegnelser, kartoteker, guider og vejledninger. Formålet er at spare brugeren for at besøge en af læsesalene og i stedet hjemmefra foretage et enkelt opslag, før det korrekte materiale kan bestilles i søgesystemet Daisy. De centrale søgemidler i Rigsarkivet og i landsarkiverne vil blive digitaliseret, hvilket er med til at øge tilgængeligheden. Der er følgende prioritering ved udvælgelsen: Arkivskabte registre og kartoteker eller afskrifter af originale registre, der kan fungere som direkte indgangsmidler til søgesystemet Daisy. Registraturer eller afleveringsfortegnelser, der uddyber og supplerer arkivaliebeskrivelsen i Daisy og derved hjælper brugeren til at finde det arkivalier, vedkommende skal bruge. Her kan ocr-scanning (søgbar PDF-fil) med mulighed for fritekstsøgning være en fordel. Guider og vejledninger, der letter søgningen ved at oplyse om administrationshistoriske og heuristiske sammenhænge. Hvis et hjælpemiddel allerede findes i digital form, er det selvfølgelig at foretrække, men ellers tager Statens Arkiver udgangspunkt i papirversionen. Kun ganske få søgemidler er 17

18 mikrofilmet, og filmningen er som regel foretaget i forlængelse af originale arkivalier, hvilket gør det besværligt at digitalisere dem. Derfor er mikrofilm helt fravalgt projektet. Projektet er allerede godt i gang. I efteråret 2013 blev der udvalgt en række søgemidler, som er på Det kongelige Bibliotek. Med henblik på de næste to års scanninger er der med hjælp fra Landsarkiverne udarbejdet en bruttoopgørelse over den resterende mængde af relevant materiale og foretaget et overslag over antallet af billedfiler. I 2013 og januar 2014 er der allerede scannet billedfiler og med en forventet scanningsmængde på billedfiler i 2014 og 2015, vil der i alt blive scannet billedfiler, heraf protokolopslag og kartotekskort. Indtil videre koster en billedfil i bogscanner (protokoller)1,95 kr. pr. stk. og en billedfil i dokumentscanner (kartotekskort)1,50 kr. pr. stk. Dette giver en forventet udgift på godt 1.4 mio. kr., hvilket nogenlunde svarer til det beløb, der er afsat til den rå scanningsproces. Det er tilgængelighedsudvalgets opfattelse, at projektet om digitalisering af søgemidler vil være til stor nytte for alle brugere og er med til at udbrede tilgængeligheden til arkivalierne. B. DE KOMMUNALE ARKIVER. Det fremgår, at Statens Arkiver i 2012 i lighed med tidligere år udsendte et spørgeskema til samtlige 98 kommuner, der blev bedt om at indberette antallet og udfaldet af ansøgninger om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige offentlige arkivalier efter arkivlovens bestemmelser. Det fremgår af undersøgelsen, at 85 kommuner havde besvaret spørgeskemaet mod 68 kommuner i Heraf har 38 kommuner angivet at have modtaget i alt 537 henvendelser om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt materiale, mens 47 kommuner angiver ikke at have modtaget sådanne henvendelser. Af de 537 ansøgninger endte 524 med adgang og 13 med afslag. Til sammenligning modtog de kommunale arkiver 393 ansøgninger i 2011, hvoraf 370 endte med adgang og 23 med afslag. 7 af de 13 afslag var blandt 190 ansøgninger til Københavns Stadsarkiv, hvor arkivalierne ikke var fysisk tilgængelige. De sidste 6 afslag var begrundet i, at den pågældende kommune ikke var i besiddelse af det efterspurgte materiale. Ingen af afslagene var således begrundet i de pågældende dokumenters indhold af oplysninger m.v. Med hensyn til sagsbehandlingstiden har kommunerne og de kommunale arkivinstitutioner oplyst, at alle sager er afgjort inden for de i arkivloven fastsatte frister. 13 kommuner har på trods af flere rykkere ikke besvaret spørgeskemaet, hvilket er beklageligt. 18

19 Det fremgår af Tilgængelighedsudvalgets forrige beretning, at Københavns Stadsarkiver i 2010 havde nedpakket lægejournaler på grund af flytning fra et magasin, så de ikke var tilgængelige for publikum. Det var endvidere ikke muligt for arkiverne at angive en dato for, hvornår arkivalierne igen ville være tilgængelige. I en redegørelse af 25. juni 2012 udtalte kommunen bl.a.: På vegne af Københavns Kommune kan det indledningsvist bekræftes og beklages, at dele af Stadsarkivets arkivalier for tiden ikke er tilgængelige for borgerne. Der er kommet 11 egentlige klager til forvaltningen/borgmesteren fordelt med 1 i 2010, 3 i 2011 og foreløbig 7 i Stadsarkivet har store pladsproblemer med hensyn til opbevaring af papirarkivalier, hvilket betyder, at arkivet har arkivalier på flere forskellige adresser i byen. På baggrund af at et af lejemålene blev opsagt i 2010 har en større mængde papirarkivalier siden september 2010 været pakket ned, således at arkivalierne ikke er tilgængelige. Kultur- og Fritidsudvalget traf beslutningen herom den 10. juni 2010 som en midlertidig løsning. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med budgetforhandlingerne for både 2010 og 2011 arbejdet for, at der afsættes midler til enten opførelse eller køb af et nyt samlet Stadsarkiv. Der blev imidlertid hverken afsat penge til dette formål på Københavns Kommunes budget for 2010 eller for Det er således ikke muligt at angive en dato for, hvornår de nedpakkede arkivalier igen vil være tilgængelige. Københavns Kommune beklager de gener, det medfører. Rigsarkivaren har på mødet med Tilgængelighedsudvalget oplyst, at Københavns Stadsarkiv den 30. januar 2014 på sin hjemmeside har oplyst, at der nu igen åbnes for adgang til de pågældende arkivalier. Ekspeditionstiden er lang seks uger men ansøgningerne behandles og materialet udleveres. Stadsarkivet ønsker fortsat at overtage det gamle landsarkiv på Jagtvej, hvor indretningen passer til opbevaring af arkivalier. Det er som nævnt i udvalgets seneste beretning stærkt beklageligt, at arkivalierne i en længere periode fra efteråret 2010 ikke har været tilgængelige. Selvom arkivalierne nu igen er tilgængelige er den lange ekspeditionstid på grund af utilstrækkelige faciliteter fortsat beklagelig. 19

20 III. SAMMENFATNING Statens Arkiver har i sagen om merbevaring af arkivalier fra forsvaret nu modtaget et forslag fra forsvaret. Rigsarkivaren har i den forbindelse foreløbig oplyst, at Statens Arkiver oprindelig har bestemt, at alene arkivalier fra forsvarets øverste administrative niveauer skal bevares, mens forsvaret har udtrykt ønske om bevaring af arkivalier fra lavere niveauer (f.eks. bataljoner, eskadriller, værn mv.). Der er dog enighed om, at arkiveringen også skal tilgodese lokalforskningen. Oplysningerne herom har ikke givet tilgængelighedsudvalget anledning til bemærkninger. Sagen om kassation af PET s personsager om fremtrædende politikere har blandt andet givet anledning til en udredning fra professor, dr.jur. Linda Nielsen, og lov nr. 604 af 12. juni 2013 er nu vedtaget og trådt i kraft, ligesom rigsarkivaren har udarbejdet bevaringsog kassationsbestemmelser for papirarkivalier og databaser hos PET. Fastsættelsen af længere tilgængelighedsfrister for arkivalier fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Dansk Dekommissioneringsanstalt og Politiets Efterretningstjeneste har ikke givet udvalget anledning til bemærkninger. Det er Tilgængelighedsudvalgets opfattelse, at der i 2012 har været for mange overskridelser af fristerne i arkivlovens 36 og 37, som må antages at have medført problemer for brugerne af Statens Arkiver, for eksempel specialestuderende. Overskridelserne af fristerne må antages at skyldes dels Statens Arkivers sagsbehandling, dels de myndigheder, der skal høres, navnlig Statsministeriet og Justitsministeriet og dets myndigheder. Hverken afslagsprocenten, når der søges om arkivadgang, eller de statistiske oplysninger om tilladelser og afslag i øvrigt har givet udvalget anledning til bemærkninger, bortset fra at det er positivt, at afslagsprocenten er lav og faldende. Oplysningerne om afslag på dispensation i enkeltsager har heller ikke givet udvalget anledning til bemærkninger. Rigsarkivarens oplysninger om tiltagene i forbindelse med de omfattende tyverier af arkivalier - herunder forbuddet mod udlån af originale arkivalier til benyttelse på læsesale mv. uden for Statens Arkiver - har ikke givet udvalget anledning til bemærkninger. En af forskningens repræsentanter i udvalget, lektor Karen Gram-Skjoldager, har dog påpeget, at lukningen af fjernlånet af arkivalier til biblioteker og arkiver i Ålborg udgør en væsentlig forringelse for forskningen ved Aalborg Universitet. Det er som nævnt i udvalgets seneste beretning stærkt beklageligt, at nogle arkivalier, der hører til Københavns Stadsarkiv, i en længere periode siden efteråret 2010 ikke har været tilgængelige. Selvom arkivalierne nu er tilgængelige er den nuværende lange ekspeditionstid på grund af utilstrækkelige faciliteter fortsat beklagelig. 20

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 19 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2013-31.12.2013

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 20 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2014-31.12.2014

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Statens Arkiver 2013 1 Indhold Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier: Status på aktivitetsplan 2012... 4 Ny aktivitetsplan

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2011-31.12.2011

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2011-31.12.2011 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 17 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2011-31.12.2011

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven LBK nr 1201 af 28/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j. nr. 15/00613 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Rapport om. jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2007

Rapport om. jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2007 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2007 Rapport XV 2008 Indhold Indhold...2 Indledning....3 Ændring af arkivloven...4 Aflevering

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

B E R E T N I N G 15. om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden

B E R E T N I N G 15. om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 68 Offentligt TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 15 om vurdering af praksis

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K. PET s sletning af personregistreringssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K. PET s sletning af personregistreringssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Politiets Efterretningstjeneste Klausdalsbrovej 1 DK-2860 Søborg Telefon: +45 33 14 88 88 Telefax: +45 45 15 01 90 E-mail: pet@pet.dk Web: www.pet.dk

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2011 2012 1 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring...

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af arkivloven (Databeskyttelse af visse personoplysninger indsamlet

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge.

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. 12. maj 2010 Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. Indledning Forsvarets Efterretningstjeneste har til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2014/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 25. marts 2015 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

B E R E T N I N G 13

B E R E T N I N G 13 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Tuk Bagger Københavns Byret Nytorv, 1450 København K B E R E T N I N G 13 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2007-31.12.2007 Afgivet

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Modul 1: Ret og regler Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Emnet kan blive meget omfattende Afgrænses derfor til det meget specifikke, dvs. lovgivningen Andre, absolut

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for de konsekvenser, der er forbundet med flytningen af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for de konsekvenser, der er forbundet med flytningen af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samrådsspm. G om Rigsarkivets flytning af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg Åbent 12. november 2014

Læs mere

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold:

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold: Kendelse af 25. marts 1996. 95-48.007 Udlevering af fortrolige oplysninger til et universitet godkendt på vilkår. Betydningen af økonomiske og ressourcemæssige hensyn for udleveringen henvist til Erhvervsministeriet.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere