Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012"

Transkript

1 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden Afgivet af et udvalg under kulturministeren nedsat i henhold til arkivloven, lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007

2 Indholdsfortegnelse I INDLEDNING... 3 II UDVALGETS OVERVEJELSER... 5 A. STATENS ARKIVER Bevaring, kassation og aflevering af arkivalier Aflevering af papirarkivalier Tilsyn med regionernes arkivforhold Sag om merbevaring hos Forsvaret Bevaring af efterretningstjenesternes arkivalier Politiets efterretningstjeneste (PET) Forsvarets efterretningstjeneste (FE) Uhjemlede kassationer Fastsættelse af længere tilgængelighedsfrister efter arkivlovens Praksis vedrørende dispensationer Sagsbehandlingstider i Statens Arkiver og hos myndigheder Tilladelser og afslag Afslag, partshøring og remonstration Enkeltsager om dispensation Særlige områder Tyverier fra Statens Arkivers læsesale og nye sikringstiltag Statens Arkivers digitaliseringsindsats...17 B. KOMMUNALE ARKIVER...18 III SAMMENFATNING

3 I. INDLEDNING Udvalget til vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet blev nedsat første gang i henhold til arkivloven fra 1994 og er senest nedsat i henhold til lov nr af 17. december 2002, som trådte i kraft den 1. juli Efter lovens 39 nedsætter kulturministeren et udvalg - Tilgængelighedsudvalget - til at vurdere de offentlige arkivers og myndigheders praksis på tilgængelighedsområdet. Det er udvalgets kommissorium at vurdere praksis på tilgængelighedsområdet på baggrund af en årlig rapport udarbejdet af rigsarkivaren og at udtale sig om, hvorvidt der bør gennemføres ændringer på området. Rigsarkivarens årlige rapport skal beskrive følgende hovedpunkter: Praksis vedrørende tilgængelighed til ikke-afleverede statslige arkivalier, der er over 20 år gamle. Afleveringspraksis Praksis vedrørende tilgængelighedsfrister og screening Praksis vedrørende dispensationer Praksis vedrørende tilgængelighed til kommunale og amtskommunale arkivalier, der er over 20 år gamle. Udvalget kan anmode om supplerende oplysninger om sagsbehandlingen fra Statens Arkiver og kan som led i den årlige rapportering kommentere enkeltsager af principiel interesse. En repræsentant fra Statens Arkiver kan deltage i udvalgets møder for at give udvalget de nødvendige oplysninger i den forbindelse. På baggrund af udvalgets drøftelser afgives en årlig beretning til kulturministeren. Udvalgets virksomhed omfatter statens arkiver og de kommunale arkiver. 3

4 Statens Arkivers Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet 2012 vedrører perioden fra 1. januar til 31. december Rapporten handler om såvel Statens Arkiver som de kommunale arkiver. Rapporten har dannet grundlag for udvalgets arbejde med Beretning 18. Udvalget har i perioden fra modtagelsen af Statens Arkivers rapport til afgivelsen af Beretning 18 afholdt to møder. Rigsarkivaren har deltaget i ét af disse. På tidspunktet for afgivelse af Beretning 18 er medlemmerne af Tilgængelighedsudvalget følgende: Formand: Dommer Anders Martin Jensen Øvrige medlemmer: Forskningens repræsentanter: Professor Niels Mygind, Copenhagen Business School Lektor Karen Gram-Skjoldager, Aarhus Universitet Pressens repræsentanter: Journalist Villy Dall, Dansk Journalistforbund Seniorkonsulent, cand.jur. Christina Moshøj, Danske Medier Forvaltningens repræsentanter: Fuldmægtig Sine Langskov Hansen, Udenrigsministeriet Pens. Major Bjørn Hartmann-Madsen, Forsvarsministeriet Seniorkonsulent Flemming Nielsen, Kommunernes Landsforening Som sekretær for udvalget fungerer Helle Jardorf. 4

5 II. UDVALGETS OVERVEJELSER A. STATENS ARKIVER 1. Bevaring, kassation og aflevering af arkivalier 1.1. Aflevering af papirarkivalier Status på aktivitetsplan 2012 Statens Arkivers aktivitetsplan, jf. cirkulære nr. 8 af 19. januar 2006 om bevaring og kassation samt aflevering af statslige myndigheders arkivalier i årene , blev i 2008 forlænget med to år til Formålet var at sikre aflevering af bevaringsværdige arkivalier i varetægt hos statslige myndigheder både på papir og i digital form, så arkivalierne kunne være til rådighed på Statens Arkivers læsesale, når de blev umiddelbart tilgængelige, dvs. efter 20 år, jf. arkivlovens 22. Statens Arkiver oplyser i rapporten, at man ved udgangen af 2012 manglede aflevering af papirarkivalier fra seks ud af 42 myndigheder, der skulle have afleveret i Det drejede sig om følgende myndigheder: Det tidligere Pædagogiske Universitet, Den tidligere Kunststyrelse, Koefoeds Skole, Det tidligere Sønderborg Politi, Den tidligere Retten i Frederikssund og Det tidligere Grenå Politi Det oplyses videre i rapporten, at forsinkelserne skyldtes manglende prioritering af opgaven hos de afleverende myndigheder, og at afleveringerne forventedes afsluttet i løbet af 1. halvår Rigsarkivaren har oplyst til udvalget, at alle papirarkivalierne nu er afleveret, og at der ikke i den forbindelse er fastsat særlige tilgængelighedsfrister. Ny aktivitetsplan I 2013 indledte Statens Arkiver et nyt tilsyn med alle statslige myndigheder. Formålet 5

6 med tilsynet er at tilvejebringe oplysninger til brug for udarbejdelsen af den nye aktivitetsplan, der skal dække perioden Samtidig blev der udsendt et cirkulære om hvilke myndigheder, der skulle aflevere papirarkivalier i 2013 baseret på myndighedernes egne ønsker. Cirkulæret om aflevering af digitalt skabte arkivalier i perioden blev offentliggjort på Statens Arkivers hjemmeside i januar Tilsynet skal danne grundlag for et nyt cirkulære om aflevering af statslige myndigheders papirarkivalier fra , der forventedes udsendt i 2. halvår af Cirkulæret om aflevering af digitale arkivalier i perioden forventes udsendt i Tilsyn med regionernes arkivforhold Regionerne har pligt til at aflevere arkivalier, der er omfattet af persondataloven, og som skal bevares, til et offentligt arkiv. Det gælder både data og dokumenter fra it-systemer og på papir. Aflevering skal ske senest på det tidspunkt, hvor de pågældende oplysninger ellers skulle have været slettet af den dataansvarlige myndighed, jf. arkivlovens 21. Et offentligt arkiv kan enten være Statens Arkiver eller et arkiv, regionen selv opretter. Ingen af regionerne har oprettet eget arkiv på nuværende tidspunkt. Regionerne kan derimod selv vælge, om de vil aflevere arkivalier, der ikke er omfattet af persondataloven, til et offentligt arkiv, jf. arkivlovens 19. I det omfang regionen vælger at beholde arkivalier, skal regionen selv sørge for at stille dem til rådighed for publikum. Statens Arkiver oplyser i rapporten, at de i 2012 afsluttede det tilsyn med regionerne, herunder med hospitaler og sygehuse, der blev indledt i efteråret Tilsynet var det første med de regionale arkiver efter kommunalreformen i Et af formålene med tilsynet var at kortlægge, hvilke it-systemer og papirarkivalier regionsmyndighederne råder over, og at afdække, hvilke planer regionerne har for arkivering af bevaringsværdige arkivalier. Tilsynet viste, at der især på sygehusene findes et meget stort antal forskellige it-systemer. Det kom også frem, at der findes 130 km patientjournaler på papir på sygehusene, og at de ældste stammer fra 1850 erne. Patientjournaler, der er ældre end 75 år, er umiddelbart tilgængelige, jf. arkivlovens 23. Rigsarkivaren har på forespørgsel oplyst, at regionerne ikke har oprettet offentlige arkiver. Vælger regionerne at aflevere de bevaringsværdige patientjournaler, kan det i dag kun ske til Statens Arkiver. Der er en pæn interesse for patientjournaler, hvor enkeltpersoner fortrinsvis ønsker adgang, men også forskere viser interesse. Statens Arkiver har pålagt regionerne at udarbejde en oversigt over, hvilke af regionernes it-systemer der indeholder bevaringsværdige data. Regionerne skal endvidere oplyse, hvornår de arkiverer data fra systemerne. Formålet med pålægget er at sikre, at bevaringsværdige data ikke bliver slettet, og at hjælpe regionerne med at lægge budget for 6

7 arkiveringsopgaverne Sagen om merbevaring hos forsvaret Baggrunden for sagen, der er omtalt i Tilgængelighedsudvalgets tidligere beretninger, var et debatindlæg i dagspressen i 2008 fra pensioneret brigadegeneral Michael H. Clemmesen, der var kritisk over for kassationspolitikken med hensyn til forsvarets arkivalier. Statens Arkiver har nu modtaget forsvarets forslag til merbevaring af arkivalier dannet før 2003, der fortsat er genstand for drøftelser, som forventes afsluttet inden rigsarkivarens rapport for Rigsarkivaren har i den forbindelse foreløbig oplyst, at Statens Arkiver oprindelig har bestemt, at alene arkivalier fra forsvarets øverste administrative niveauer skal bevares, mens forsvaret har udtrykt ønske om bevaring af arkivalier fra lavere niveauer (f.eks. bataljoner, eskadriller, værn mv.). Der er dog enighed om, at arkiveringen også skal tilgodese lokalforskningen. Oplysningerne om de igangværende aktiviteter giver ikke tilgængelighedsudvalget anledning til bemærkninger Bevaring af efterretningstjenesternes arkivalier Politiets Efterretningstjeneste (PET) Den 19. april 2012 rettede Statens Arkiver henvendelse til PET på baggrund af forlydender i pressen om efterretningstjenestens makulering af personsager om fremtrædende politikere. Statens Arkiver anmodede PET om at vurdere, hvorvidt aftalen af 17. december 1965 mellem rigsarkivaren og tjenesten om bevaring af visse arkivsager var efterlevet, eller om sager, som efter aftalen måtte forventes bevaret, var blevet kasseret. I aftalen af 17. december 1965 stod bl.a., at: Enkeltakter vedrørende personer, der har haft en mere fremtrædende politisk, kulturel, økonomisk eller administrativ position skulle bevares. Den 10. maj 2012 svarede PET ved at henvise til sin redegørelse af 17. april 2010 til Justitsministeriet og til, at regeringen havde besluttet at iværksætte en udredning af tjenestens makuleringer på det politiske område i perioden , som det bl.a. hed i Folketingets vedtagelse V 53, samlingen : Folketinget tager justitsministerens redegørelse til efterretning, men konstaterer, at der er skabt tvivl om PET s sletninger af visse sager på det politiske område. Derfor iværksættes en udredning af årsagen til PET s sletninger fra 1989 til Udredningen vare- 7

8 tages af en universitetsjurist. Udredningen, der blev lavet af professor, dr.jur. Linda Nielsen, var færdig i februar Udredningen er offentliggjort på Justitsministeriets hjemmeside. PETs makuleringspraksis gav også anledning til en offentlig debat i løbet af året og til en række sager i Folketinget. Statens Arkiver medtager således som bilag beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 19. december 2011 (Beretning om PETkommisionens beretning), afsnit 2.4.: 2.4.PET-kommissionen har med udgangspunkt i beskrivelsen af PET s virksomhed bidraget til at belyse aspekter af såvel den ældre som den nyere danske historie. Udvalget finder dog grund til at påpege skævheden i, at en stor del af det, der er offentliggjort i PET-kommissionens beretning og i den bog, som nogle af deltagerne i kommissionens arbejde efterfølgende har udgivet bygger på materiale, som de omtalte personer og organisationer og andre forskere ikke kan få adgang til, fordi kommissionens beretning og bogen især bygger på kilder i PET, men også på samtaler, vidneforklaringer og dokumenter fra ministerier. Der er således ved brug af dette materiale ikke tale om almindelig historisk forskning, der kan udsættes for kritisk gennemgang af andre forskere ud fra en kildekritisk tilgang. Dette indebærer, at det samlede resultat især belyser PET s opfattelse af forskellige personer, organisationer og begivenheder. Historieskrivningen er generelt set af væsentlig betydning for et samfund og er navnlig en opgave for forskere. Udvalget har den principielle holdning, at der på den ene side bør være størst mulig åbenhed med hensyn til statens arkivmateriale, men at åbenheden på den anden side ikke bør skade de registrerede personers interesser. Arkivloven afspejler denne afvejning. Loven bygger således på et udgangspunkt om mest mulig åbenhed. Omvendt må den, der får adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale, ikke offentliggøre fortrolige oplysninger, som den pågældende har fået kendskab til gennem arkivadgangen. En overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Det er endvidere ifølge Rigsarkivet fast praksis, at der ved meddelelse af arkivadgang fastsættes vilkår om, at oplysninger om enkeltpersoners private forhold ikke viderebringes, at der ikke må rettes henvendelse til personer, som er nævnt i det materiale, der gives adgang til, og at dokumenter m.v. ikke må gengives i deres helhed eller kopieres. Overtrædes et vilkår, kan dette straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Der er således snævre rammer for, hvad en forsker lovligt kan bruge personoplysninger til. Særlig i forhold til PET s arkivalier kan der imidlertid være grund til at overveje den 8

9 registreredes stilling, når forskere gives indsigt i PET s arkivmateriale. Udvalget er opmærksomt på, at der kan være meget væsentlige forhold, der taler imod, at en person, som er registreret af PET, får kendskab hertil. Udvalget finder imidlertid, at det navnlig i forhold til nulevende personer kan forekomme paradoksalt, hvis en person først får kendskab til oplysninger, som PET har registreret om vedkommende, når en forsker offentliggør oplysningerne. Udvalget er derfor meget tilfreds med, at Justitsministeriet har tilkendegivet, at PET, når der til brug for offentliggørelse af forskningsprojekter sker afklassificering af oplysninger i en personsag, som en forsker har fået adgang til, samtidig giver den person, som sagen omhandler, adgang til det afklassificerede materiale. Det politiske arbejde mundede ud i vedtagelsen af lov nr. 604 af 12. juni 2013 om Politiets Efterretningstjeneste, der er trådt i kraft den 1. januar Endvidere har rigsarkivaren oplyst, at han i løbet af 2012 og 2013 har udarbejdet bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier og en lang række databaser hos PET. For klassificerede arkivalier vil aflevering formentlig blive udskudt, indtil afklassificering kan finde sted. Tilgængelighedsudvalget finder det rimeligt, at de pågældende personer får adgang til afklassificeret materiale hos PET i forbindelse med offentliggørelse af forskningsprojekter og afklassificering af oplysninger i personsager, som en forsker har fået adgang til. Tilgængelighedsudvalget har ikke i øvrigt bemærkninger til sagen, der som nævnt ovenfor har givet anledning til en nøje, uafhængig udredning, politiske drøftelser, ny lovgivning, og nye bevarings- og kassationsbestemmelser om PET s arkivalier Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Den 16. maj 2012 skrev Statens Arkiver endvidere til FE ligeledes på baggrund af forlydender i pressen og bad om en redegørelse for, om tjenesten havde makuleret papirarkivalier i forbindelse med overgangen til digital arkivering. Den 6. juni 2012 svarede FE ved at henvise til Forsvarsministeriets retningslinjer om behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge udstedt den 12. maj Efter retningslinjerne er FE forpligtet til løbende at vurdere om hensynet til varetagelsen af efterretningstjenestens opgaver fortsat kan begrunde bevaringen af de indhentede personoplysninger. Hvis dette ikke er tilfældet, skal oplysningerne slettes og eventuelle tilknyttede sagsakter destrueres. Det politiske arbejde på dette område mundede ud ligeledes ud i vedtagelsen af en lov nr. 9

10 602 af 12. juni 2013 om Forsvarets Efterretningstjeneste, der er trådt i kraft 1. januar Rigsarkivaren har oplyst, at Statens Arkiver endnu ikke har fastsat nye bevarings- og kassationsbestemmelser for FE, men at der pågår drøftelser herom. Forhandlingerne med FE forventes afsluttet i nærmeste fremtid, så de offentligt tilgængelige akter også i den forbindelse kan blive beskrevet på Statens Arkivers hjemmeside. 2. Uhjemlede kassationer Arkivlovens 8 pålægger myndighederne at varetage arkivmæssige hensyn, herunder betryggende opbevaring af myndighedernes arkivmateriale. Det er således myndighedernes ansvar at sikre deres arkivalier mod enhver form for overlast. Myndighederne må ikke uden hjemmel kassere arkivalier. Arkivalier på elektroniske medier skal lagres, så de kan afleveres til offentlige arkiver. Statens Arkiver oplyser, at der ikke i rapportåret blev konstateret uhjemlede kassationer, der gav Statens Arkiver anledning til indberetning til overordnet myndighed eller tilsynsmyndighed efter bekendtgørelse nr. 596 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed 3, stk Fastsættelse af længere tilgængelighedsfrister efter arkivlovens 27 Forlængelsen af den almindelige tilgængelighedsfrist på 20 år medfører, at de pågældende arkivalier indtil fristens udløb kun er tilgængelige med samtykke fra den pågældende myndighed, jf. arkivlovens 33, nr. 1, jf. 22. Statens Arkiver oplyser i sin rapport, at der i 2012 blev fastsat særlige tilgængelighedsfrister i forbindelse med afleveringer fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), Dansk Dekommissioneringsanstalt og Politiets Efterretningstjeneste (PET). Fristforlængelsen til LD på 60 år har hjemmel i arkivlovens 27, stk. 1, nr. 5, og omfatter: Materiale vedrørende LD s børsnoterede og unoterede investeringssager til og med år 2000 Referater fra møder i LD s forretningsudvalg og bestyrelse til og med år 2000 Fristforlængelsen til Dansk Dekommissioneringsanstalt er ligeledes på 60 år og har hjemmel i arkivlovens 27, stk. 1, nr. 5 og 6. Forlængelsen omfatter følgende sager i anstaltens ESDH-system for perioden : cdms: Strålings- og Nuklear Sikkerhed/Sikring 10

11 cdms: Affaldshåndtering/Inventory/Særligt affald cdms: Strålings-og Nueklar Sikkerhed/Safeguards cdms: Ledelse/Særligt affald Projektstyring/Tungt vand/afhændelse/opg Canada cdms: Ledelse/Slutdepot /VTU-korrespondance Fristforlængelsen til PET er på 80 år og omfatter de arkivalier, som PET har afleveret siden 1. januar 2011 og fremover og som indeholder: Dokumenter med oplysninger, som kan føre til identifikation af PET s humane kilder Dokumenter med oplysninger, som hidrører fra PET s udenlandske samarbejdspartnere Klassificerede dokumenter, som PET har modtaget fra andre myndigheder Fristforlængelserne har ikke givet udvalget anledning til bemærkninger. 4. Praksis vedrørende dispensationer Sagsbehandlingstider i Statens Arkiver og hos myndigheder Statens Arkiver oplyser i lighed med tidligere, at sagsbehandlingstider og eventuelle overskridelser heraf udregnes i det elektroniske journalsystem. Sagerne opdeles i følgende tre kategorier: 1) sager, hvori rigsarkivaren eller den, han har bemyndiget hertil, træffer afgørelsen uden ekstern høring, 2) sager, hvor imødekommelse af en ansøgning afhænger af samtykke fra den afleverende myndighed eller ressortmyndigheden, og 3) henvendelser, der ikke har givet anledning til afgørelse om tilgængelighed, for eksempel fordi materialet er umiddelbart tilgængeligt, eller fordi materialet ikke er afleveret til Statens Arkiver eller ikke eksisterer. Arkivlovens 36 fastsætter en svarfrist på højest 15 dage for ansøgninger eller henvendelser om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale. Sagsbehandlingsfristerne er yderligere indskærpet i rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit A, hvori det hedder: A. Svarfrister 1. Ansøgeren skal efter arkivlovens 36 have svar inden 15 dage. Denne frist skal ubetinget overholdes. 2. Fristen regnes fra ansøgningens modtagelse til afsendelse af svar, således at alle kalenderdage regnes med, herunder modtagelsesdagen. Svar skal altså afgå fra Statens Arkiver senest den 15. dag. 3. Svarfristen gælder også i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en afgørelse. I så fald skal Statens Arkiver efter arkivlovens 36 oplyse om grunden hertil, herunder om hvornår svaret kan ventes. 4. Hvis rigsarkivaren eller den, han bemyndiger hertil, træffer afgørelse, vil grunden til senere besvarelse, normalt være, at afgørelsen kræver meget omfattende undersøgelser, eller at der er opstået en så alvorlig tvivl, at sagen er forelagt rigsarkivaren eller afleverende myndighed. 5. Skal der høres om samtykke, skal skrivelse til afleverende myndighed afgå snarest og senest den 15. dag 11

12 fra og med modtagelse af ansøgningen. 6. Ansøgeren orienteres med kopi af høringsskrivelse. I orienteringen anføres, at svar først kan ventes, når afleverende myndighed har taget stilling til samtykke. 7. I høringsskrivelse mindes afleverende myndighed om, at fristen for svar på samtykke efter arkivloven er 30 dage. 8. Har Statens Arkiver ikke modtaget svar på høring om samtykke inden 30 dage, rykkes afleverende myndighed snarest, dog senest inden 10 dage. Efter arkivlovens 37 skal de myndigheder, der skal give samtykke efter 24 (sager inden for strafferetsplejen) og (blandt andet sager, hvor der er fastsat en længere tilgængelighedsfrist, jf. 27) træffe afgørelse om samtykket så vidt muligt inden 30 dage og ellers underrette det pågældende arkiv. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for adgangssager, der afgøres af Statens Arkiver alene, var i ,95 dage mod 10,34 dage i 2011 og 8,7 dage Svarfristen på 15 dage blev overskredet i 310 ud af ud af sager eller i ca. 10,45 % af tilfældene mod ca. 12 % af tilfældene i 2011 og ca. 6 % af tilfældene i Af de 310 sager hidrørte størstedelen (248 sager) fra Rigsarkivet. For så vidt angår sager, der har krævet samtykke fra andre myndigheder, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Statens Arkiver og myndighederne tilsammen 11,34 dage. Svarfristen blev overskredet i ca. 14, 5 % af sagerne. For så vidt angår sager, der rejses som tilgængelighedssager, men som ikke fører til behandling af et konkret adgangsspørgsmål, var Statens Arkivers sagsbehandlingstid i gennemsnit ca. 10 dage i Overskridelse af fristen på 10 dage forekom i 222 sager ud af eller i ca. 10 % af sagerne. Rigsarkivaren oplyste i sidste beretningsår til udvalget, at sammenlægningen af Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland havde påvirket sagsbehandlingstiderne i negativ retning. Statens Arkiver oplyser i dette års rapport, at sagsbehandlingstiderne er steget stik mod forventningerne. En del af stigningen skyldes indførelse af sikringsforanstaltninger på grund af tyverier fra Statens Arkivers Læsesale. En anden del skyldes forsinkelser i ekspeditionstiderne på grund af uensartet registrering, der kan føre til, at for mange ekspeditioner registreres som fristoverskredne. Sagsbehandlerne afrapporterer ugentligt sagsbehandlingstider til ledelsen, og ledelsen vil fortsat have særlig opmærksomhed på dette område. Andre forsinkelser har Statens Arkiver ikke indflydelse på. Det gælder, hvor de myndigheder, der skal høres, svarer for sent eller slet ikke svarer, selvom Statens Arkiver rykker. Det er navnlig Statsministeriet, der fortsat i flere sager har været skyld i væsentlige fristoverskridelser både med hensyn til ministeriets egne arkivalier og arkivalier fra andre ministerier, som skal afklassificeres af Statsministeriet. Også Justitsministeriet og dets myndigheder PET, Rigspolitiet og Datatilsynet er skyld i 12

13 fristoverskridelser. En af forskningens repræsentanter i tilgængelighedsudvalget har gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at fristerne overholdes. Selv mindre fristoverskridelser kan have stor betydning, fx. for specialestuderende, der i forvejen arbejder med en kort tidshorisont og selv skal overholde frister. Det er derfor vigtigt, at Statens Arkiver og myndighederne overholder fristerne. Det er Tilgængelighedsudvalgets opfattelse, at der i 2012 har været for mange fristoverskridelser, som må antages at have medført problemer for brugerne af Statens Arkiver, for eksempel specialestuderende Tilladelser og afslag. Statens Arkiver oplyser i rapporten, at alle enheder i Statens Arkiver i rapportåret har ført statistik over modtagne ansøgninger og disses behandling i 2012 på samme måde som tidligere år. I rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit C, hedder det om indberetning af oplysninger: 1. Efter arkivlovens 39, stk. 3, skal rigsarkivaren hvert år til kulturministeren afgive rapport om tilgængelighed. 2. Med henblik på udarbejdelse af denne rapport afgiver alle enheder senest 14 dage efter udløbet af hvert kvartal oplysning om behandling og afgørelse af ansøgninger efter arkivlovens 31 efter de tidligere herom udstedte bestemmelser, dog således at indberetningerne nu følger kalenderens kvartaler. 3. Afslag indberettes løbende til rigsarkivaren med kopi af sagens vigtigste dokumenter (ansøgning, svar på Samtykkehøring og brev til ansøger). Statens Arkiver afgjorde i sager mod sager i Afgørelserne fordelte sig på tilladelser og 24 afslag mod tilladelser og 31 afslag i 2011 og omfatter de offentlige arkiver. Statens Arkiver oplyser, at faldet i antallet af afslag fra omkring 1 % til 0,5 % ikke skyldes en ændret eller mere liberal praksis. Statens Arkiver har i sin rapport i lighed med tidligere udarbejdet en statistik over særligt udvalgte grupper af ikke umiddelbart tilgængeligt materiale. Statens Arkiver behandlede i alt 35 sager om arkivadgang, der drejede sig om offentlige arkivalier, yngre end 20 år, jf. arkivlovens 22, stk ansøgninger blev imødekommet, og en blev afslået. I 2011 behandledes 75 sager om arkivadgang, hvoraf 72 ansøgninger blev imødekommet og tre afslået. Der blev behandlet i alt 14 ansøgninger om adgang til arkivenheder, der indeholder sager inden for strafferetsplejen, som er over 20, men under 50 år gamle, jf. arkivlovens ansøgninger blev imødekommet og 1 afslået. I 2011 blev der behandlet 29 ansøgnin- 13

14 ger, hvoraf 25 blev imødekommet og 4 afslået. I gruppen af ansøgninger efter arkivlovens 23, stk. 1, (sager om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, der er yngre end 75 år) blev der meddelt dispensationer, mens 13 blev afslået. I 2011 blev der meddelt dispensationer, og 13 ansøgninger blev afslået. En stor del af dispensationsansøgningerne i denne kategori vedrører borgere, der søger adgang til sager om egne forhold. I gruppen af ansøgninger efter arkivlovens 27, stk. 1, (sager om statens sikkerhed mv.) om tilgængelighed til materiale, der er fristforlænget i op til 60 år, og hvor rigsarkivaren meddeler tilladelse på betingelse af den afleverende myndigheds samtykke, blev der i forbindelse med 25 ansøgninger meddelt 17 tilladelser og 8 afslag, mens der i 2011 blev meddelt 28 tilladelser og 5 afslag ud af 33 ansøgninger. Statens Arkiver oplyser, at 8 af de meddelte afslag vedrørte områder med særlige frister, der er fastsat i arkivloven. 2 af de 8 afslag var begrundet med, at arkivenheden indeholdt dokumenter, der var klassificeret som fortroligt eller højere, mens 3 andre afslag var begrundet i udenrigspolitiske fortrolighedshensyn. De sidste 3 sager vedrørte adgang til originale kirkebøger (kontraministerialbøger) fra Begrundelsen var, at kirkebøger efter 1925 kan indeholde oplysninger om aktive personnumre. Fra statistikken kan endelig fremhæves, at der vedrørende ansøgninger til ikke umiddelbart tilgængelige private arkiver blev meddelt 329 tilladelser og 5 afslag. Hverken afslagsprocenten eller de statistiske oplysninger i øvrigt giver udvalget anledning til bemærkninger bortset fra, at det er positivt, at afslagsprocenten er lav og faldende Afslag, partshøring og remonstration Ifølge Statens Arkiver er alle afslag givet med anvisning af ankemulighed, bortset fra visse private arkivalier, hvor dispensation efter de derom fastsatte bestemmelser ikke kan meddeles før et senere tidspunkt. Gives afslaget af et landsarkiv, kan dette indbringes for rigsarkivaren. I tilfælde hvor den afleverende myndigheds samtykke er påkrævet før adgang, men dette ikke har kunnet opnås, har Statens Arkiver foretaget partshøring med en 30-dages frist til at fremkomme med nye oplysninger, Hvis ansøgeren har svaret, er partens udtalelse forelagt myndigheden til genovervejelse. Hvis ansøgeren ikke har svaret, er der meddelt endeligt afslag. Rigsarkivaren har tidligere over for udvalget oplyst, at afslagene tæller fuldt med i statistikken, også selvom nogle alene er delvise afslag på ansøgninger, der i øvrigt kan imø- 14

15 dekommes, og i så fald tillige tæller som en tilladelse Enkeltsager om dispensation Blandt de i Statens Arkivers seneste rapport omtalte enkeltsager, hvor der er meddelt afslag på tilgængelighed, har udvalget anmodet om yderligere oplysninger om følgende sager: Under gruppen af sager om afslag på arkivenheder, der er yngre end 20 år, er omtalt sag A (RA ). Sagen drejede sig om adgang til Danske Statsbaners Elektroniske Tegningsarkiv for perioden Rigsarkivet meddelte afslag, fordi DSB ikke gav samtykke. Afslaget var begrundet i, at togstationer udgør potentielle mål for terrorangreb, og at de større stationer er særligt udsatte hvad angår hærværk, graffiti, teknofester m.v. DSB meddelte samtidig, at man ville genoverveje afgørelsen, hvis ansøger præciserede projektets indhold, og hvilke stationer og tegninger det vedrørte. Udvalget har spurgt rigsarkivaren om, hvorvidt ansøger vendte tilbage med en mere detaljeret ansøgning, og hvad Statens Arkivers endelige svar i givet fald var. Rigsarkivaren har svaret, at ansøgeren ikke vendte tilbage med de ønskede præciseringer. Under gruppen af sager om afslag på adgang til arkivenheder, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold fremhæver udvalget sag B(RA ), der drejede sig om adgang for to søskende til en afdød bortadopteret brors dødsattest for at styrke eller svække bange anelser om kræfthyppighed i familien. Rigsarkivaren meddelte afslag, fordi dødsattesten indeholdt oplysninger om trediepart, der ikke kunne videregives på grund af privatlivets fred, men oplyste til ansøger, at dødsattesten ikke indeholdt de ønskede helbredsoplysninger og angav dødsårsagen. For så vidt angår adgang til private arkivalier fremgår det af sagerne PDO(RA ), PDO (RA ) og PDO ( ), at der i alle tilfælde blev meddelt afslag på specialestuderendes ansøgninger om adgang til materiale i Frihedsfondens arkiv begrundet i, at dispensation til adgang kun gives til seriøse formål. Ansøger skal mindst besidde en uddannelse på cand.phil. niveau for at komme i betragtning. Udvalget har spurgt, om Rigsarkivets afslag var begrundet i donators bestemmelse eller havde en anden baggrund. Rigsarkivaren har svaret, at efter tilgængelighedsaftalen er Frihedsfondens arkiv ikke umiddelbart tilgængeligt før 80 år fra afleveringstidspunktet (1998). Indtil udløbet af fristen kan der gives adgang til benyttelse med henblik på seriøse forskningsformål. Dispensation meddeles i givet fald af rigsarkivaren, der indhenter samtykke fra (i dag) Beskæftigelsesministeriets departementschef. 15

16 Vurderer Rigsarkivet, at en ansøgers formål ikke falder ind under seriøse forskningsformål, gives der afslag. Oplysning om egen slægt eller slægtsforskning regnes i denne forbindelse ikke til seriøse forskningsformål. Ansøger skal endvidere have en cand.phil. grad som minimum, og det har de specialestuderende ikke. Oplysningerne om afslag på dispensation i enkeltsager giver ikke udvalget anledning til bemærkninger. 5. Særlige områder 5.1. Tyverier fra Statens Arkivers læsesale og nye sikringstiltag Rigsarkivet indgav i oktober 2012 anmeldelse til Københavns Politi om omfattende tyverier fra læsesalene på Landsarkivet for Sjælland og Rigsarkivet. Under efterforskningen blev det konstateret, at det stjålne i overvejende grad bestod af arkivalier fra retsopgøret efter den tyske besættelse af Danmark , herunder særligt arkivalier om retssager mv. mod danskere, der havde gjort tjeneste i det tyske militær. Under efterforskningen blev en række arkivfonds, bl.a. Københavns Byrets afdeling , lukket for udlån i perioden fra slutningen af oktober 2012 til juni I oktober og november 2012 gennemførtes en række midlertidige sikringstiltag i forbindelse med publikums benyttelse af arkivalier, herunder forbud mod udlån af originale arkivalier til benyttelse på læsesale mv. uden for Statens Arkiver. I 2013 blev de foreløbige tiltag afløst af permanente ordninger. En af forskningens repræsentanter i Tilgængelighedsudvalget lektor Karen Gram- Skjoldager - har henledt opmærksomheden på, at det har haft store konsekvenser for forskningsmiljøet ved Ålborg Universitet, at originalarkivalierne ikke længere må udlånes dertil. Forskerne i Ålborg må nu rejse til Statens Arkivers læsesale i Århus eller Viborg for at få adgang til dokumenterne. Det er en stor udfordring for kvaliteten af historieforskningen i Ålborg. Statens Arkiver har afslået at genåbne for udlånet, hvilket har medført en klage til rigsarkivaren. På den baggrund har udvalget spurgt rigsarkivaren om, hvilke tilgængelighedsmæssige overvejelser Rigsarkivet har gjort sig med hensyn til udlånssituationen for at betjene det historiske forskningsmiljø i Ålborg og andre steder uden for Statens Arkivers læsesale. Rigsarkivaren har på mødet med udvalget svaret, at Statens Arkiver har været nødt til at lade al transport af arkivalier foretage af egne medarbejdere og helt afskaffe alle fremmede transporter. Det begrænser muligheden for transport, således at der kun kan bringes til Statens Arkivers egne læsesale i København, Odense, Åbenrå, Aarhus og Viborg. I alt steder har mistet hjemlånsretten. 16

17 Serviceforringelsen skal ifølge Rigsarkivaren afvejes mod beskyttelsen af uerstattelige, originale historiske dokumenter. Sammenlignet med landene omkring Danmark er afstandene stadig overkommelige, selvom transporttiden til arkiverne er blevet længere for nogle forskere. Danmark er på niveau med nordeuropæisk standard. Der bliver også bestilt mange arkivalier, der aldrig bliver brugt, og det er dyrt og risikabelt, hver gang de udlånes. For visse kildegrupper er der mulighed for at bestille arkivalier på mikrofilm, når det ikke er strengt nødvendigt at bruge originaldokumentet. Det er også langt billigere at udlevere digitale arkivalier end papirarkivalier. Statens Arkiver undersøger desuden muligheden for, at forskere kan få scannet og tilsendt enkelte dokumenter efter behov. Statens Arkiver drøfter for tiden disse og andre løsningsmodeller med Aalborg Universitet. Rigsarkivarens oplysninger om tiltagene i forbindelse med tyverierne giver ikke udvalget anledning til bemærkninger, men Karen Gram-Skjoldager har fastholdt, at der er tale om en væsentlig forringelse for forskere og studerende ved Aalborg Universitet Statens Arkivers digitaliseringsindsats Udvalget har spurgt Statens Arkiver, hvad status er på digitalisering af søgemidler, f.eks. journalplaner. Rigsarkivaren har på mødet i udvalget oplyst, at der er lavet en projektplan om emnet. Kerneområdet er de arkivskabte hjælpemidler, dvs. registraturer, registre, fortegnelser, kartoteker, guider og vejledninger. Formålet er at spare brugeren for at besøge en af læsesalene og i stedet hjemmefra foretage et enkelt opslag, før det korrekte materiale kan bestilles i søgesystemet Daisy. De centrale søgemidler i Rigsarkivet og i landsarkiverne vil blive digitaliseret, hvilket er med til at øge tilgængeligheden. Der er følgende prioritering ved udvælgelsen: Arkivskabte registre og kartoteker eller afskrifter af originale registre, der kan fungere som direkte indgangsmidler til søgesystemet Daisy. Registraturer eller afleveringsfortegnelser, der uddyber og supplerer arkivaliebeskrivelsen i Daisy og derved hjælper brugeren til at finde det arkivalier, vedkommende skal bruge. Her kan ocr-scanning (søgbar PDF-fil) med mulighed for fritekstsøgning være en fordel. Guider og vejledninger, der letter søgningen ved at oplyse om administrationshistoriske og heuristiske sammenhænge. Hvis et hjælpemiddel allerede findes i digital form, er det selvfølgelig at foretrække, men ellers tager Statens Arkiver udgangspunkt i papirversionen. Kun ganske få søgemidler er 17

18 mikrofilmet, og filmningen er som regel foretaget i forlængelse af originale arkivalier, hvilket gør det besværligt at digitalisere dem. Derfor er mikrofilm helt fravalgt projektet. Projektet er allerede godt i gang. I efteråret 2013 blev der udvalgt en række søgemidler, som er på Det kongelige Bibliotek. Med henblik på de næste to års scanninger er der med hjælp fra Landsarkiverne udarbejdet en bruttoopgørelse over den resterende mængde af relevant materiale og foretaget et overslag over antallet af billedfiler. I 2013 og januar 2014 er der allerede scannet billedfiler og med en forventet scanningsmængde på billedfiler i 2014 og 2015, vil der i alt blive scannet billedfiler, heraf protokolopslag og kartotekskort. Indtil videre koster en billedfil i bogscanner (protokoller)1,95 kr. pr. stk. og en billedfil i dokumentscanner (kartotekskort)1,50 kr. pr. stk. Dette giver en forventet udgift på godt 1.4 mio. kr., hvilket nogenlunde svarer til det beløb, der er afsat til den rå scanningsproces. Det er tilgængelighedsudvalgets opfattelse, at projektet om digitalisering af søgemidler vil være til stor nytte for alle brugere og er med til at udbrede tilgængeligheden til arkivalierne. B. DE KOMMUNALE ARKIVER. Det fremgår, at Statens Arkiver i 2012 i lighed med tidligere år udsendte et spørgeskema til samtlige 98 kommuner, der blev bedt om at indberette antallet og udfaldet af ansøgninger om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige offentlige arkivalier efter arkivlovens bestemmelser. Det fremgår af undersøgelsen, at 85 kommuner havde besvaret spørgeskemaet mod 68 kommuner i Heraf har 38 kommuner angivet at have modtaget i alt 537 henvendelser om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt materiale, mens 47 kommuner angiver ikke at have modtaget sådanne henvendelser. Af de 537 ansøgninger endte 524 med adgang og 13 med afslag. Til sammenligning modtog de kommunale arkiver 393 ansøgninger i 2011, hvoraf 370 endte med adgang og 23 med afslag. 7 af de 13 afslag var blandt 190 ansøgninger til Københavns Stadsarkiv, hvor arkivalierne ikke var fysisk tilgængelige. De sidste 6 afslag var begrundet i, at den pågældende kommune ikke var i besiddelse af det efterspurgte materiale. Ingen af afslagene var således begrundet i de pågældende dokumenters indhold af oplysninger m.v. Med hensyn til sagsbehandlingstiden har kommunerne og de kommunale arkivinstitutioner oplyst, at alle sager er afgjort inden for de i arkivloven fastsatte frister. 13 kommuner har på trods af flere rykkere ikke besvaret spørgeskemaet, hvilket er beklageligt. 18

19 Det fremgår af Tilgængelighedsudvalgets forrige beretning, at Københavns Stadsarkiver i 2010 havde nedpakket lægejournaler på grund af flytning fra et magasin, så de ikke var tilgængelige for publikum. Det var endvidere ikke muligt for arkiverne at angive en dato for, hvornår arkivalierne igen ville være tilgængelige. I en redegørelse af 25. juni 2012 udtalte kommunen bl.a.: På vegne af Københavns Kommune kan det indledningsvist bekræftes og beklages, at dele af Stadsarkivets arkivalier for tiden ikke er tilgængelige for borgerne. Der er kommet 11 egentlige klager til forvaltningen/borgmesteren fordelt med 1 i 2010, 3 i 2011 og foreløbig 7 i Stadsarkivet har store pladsproblemer med hensyn til opbevaring af papirarkivalier, hvilket betyder, at arkivet har arkivalier på flere forskellige adresser i byen. På baggrund af at et af lejemålene blev opsagt i 2010 har en større mængde papirarkivalier siden september 2010 været pakket ned, således at arkivalierne ikke er tilgængelige. Kultur- og Fritidsudvalget traf beslutningen herom den 10. juni 2010 som en midlertidig løsning. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med budgetforhandlingerne for både 2010 og 2011 arbejdet for, at der afsættes midler til enten opførelse eller køb af et nyt samlet Stadsarkiv. Der blev imidlertid hverken afsat penge til dette formål på Københavns Kommunes budget for 2010 eller for Det er således ikke muligt at angive en dato for, hvornår de nedpakkede arkivalier igen vil være tilgængelige. Københavns Kommune beklager de gener, det medfører. Rigsarkivaren har på mødet med Tilgængelighedsudvalget oplyst, at Københavns Stadsarkiv den 30. januar 2014 på sin hjemmeside har oplyst, at der nu igen åbnes for adgang til de pågældende arkivalier. Ekspeditionstiden er lang seks uger men ansøgningerne behandles og materialet udleveres. Stadsarkivet ønsker fortsat at overtage det gamle landsarkiv på Jagtvej, hvor indretningen passer til opbevaring af arkivalier. Det er som nævnt i udvalgets seneste beretning stærkt beklageligt, at arkivalierne i en længere periode fra efteråret 2010 ikke har været tilgængelige. Selvom arkivalierne nu igen er tilgængelige er den lange ekspeditionstid på grund af utilstrækkelige faciliteter fortsat beklagelig. 19

20 III. SAMMENFATNING Statens Arkiver har i sagen om merbevaring af arkivalier fra forsvaret nu modtaget et forslag fra forsvaret. Rigsarkivaren har i den forbindelse foreløbig oplyst, at Statens Arkiver oprindelig har bestemt, at alene arkivalier fra forsvarets øverste administrative niveauer skal bevares, mens forsvaret har udtrykt ønske om bevaring af arkivalier fra lavere niveauer (f.eks. bataljoner, eskadriller, værn mv.). Der er dog enighed om, at arkiveringen også skal tilgodese lokalforskningen. Oplysningerne herom har ikke givet tilgængelighedsudvalget anledning til bemærkninger. Sagen om kassation af PET s personsager om fremtrædende politikere har blandt andet givet anledning til en udredning fra professor, dr.jur. Linda Nielsen, og lov nr. 604 af 12. juni 2013 er nu vedtaget og trådt i kraft, ligesom rigsarkivaren har udarbejdet bevaringsog kassationsbestemmelser for papirarkivalier og databaser hos PET. Fastsættelsen af længere tilgængelighedsfrister for arkivalier fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Dansk Dekommissioneringsanstalt og Politiets Efterretningstjeneste har ikke givet udvalget anledning til bemærkninger. Det er Tilgængelighedsudvalgets opfattelse, at der i 2012 har været for mange overskridelser af fristerne i arkivlovens 36 og 37, som må antages at have medført problemer for brugerne af Statens Arkiver, for eksempel specialestuderende. Overskridelserne af fristerne må antages at skyldes dels Statens Arkivers sagsbehandling, dels de myndigheder, der skal høres, navnlig Statsministeriet og Justitsministeriet og dets myndigheder. Hverken afslagsprocenten, når der søges om arkivadgang, eller de statistiske oplysninger om tilladelser og afslag i øvrigt har givet udvalget anledning til bemærkninger, bortset fra at det er positivt, at afslagsprocenten er lav og faldende. Oplysningerne om afslag på dispensation i enkeltsager har heller ikke givet udvalget anledning til bemærkninger. Rigsarkivarens oplysninger om tiltagene i forbindelse med de omfattende tyverier af arkivalier - herunder forbuddet mod udlån af originale arkivalier til benyttelse på læsesale mv. uden for Statens Arkiver - har ikke givet udvalget anledning til bemærkninger. En af forskningens repræsentanter i udvalget, lektor Karen Gram-Skjoldager, har dog påpeget, at lukningen af fjernlånet af arkivalier til biblioteker og arkiver i Ålborg udgør en væsentlig forringelse for forskningen ved Aalborg Universitet. Det er som nævnt i udvalgets seneste beretning stærkt beklageligt, at nogle arkivalier, der hører til Københavns Stadsarkiv, i en længere periode siden efteråret 2010 ikke har været tilgængelige. Selvom arkivalierne nu er tilgængelige er den nuværende lange ekspeditionstid på grund af utilstrækkelige faciliteter fortsat beklagelig. 20

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Statens Arkiver 2013 1 Indhold Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier: Status på aktivitetsplan 2012... 4 Ny aktivitetsplan

Læs mere

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2011 2012 1 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring...

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Betænkning om Revision af arkivloven

Betænkning om Revision af arkivloven Betænkning om Revision af arkivloven Betænkning nr. 1404 Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven 11 Betænkning om revision af arkivloven Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere