PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger"

Transkript

1 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Ekspertgruppe under RKKP organisationen December 2012, endelig version

2 1 PROM Indholdsfortegnelse 1. Indledning Vestkronik Knæalloplastik og hoftealloplastik... 3 Metode... 4 Foreløbige resultater... 5 Konklusion Prostatakræft... 7 Metode... 7 Foreløbige resultater... 8 Konklusion Økonomi Anbefalinger angående brug af PROM i RKKP regi... 10

3 2 PROM 1. Indledning Der er bred enighed blandt alle aktører inden for sundhedsområdet om, at patientperspektivet er afgørende i forhold til at indrette og drive et moderne og effektivt sundhedsvæsen. På trods heraf inddrages patientperspektivet i dag kun i meget begrænset omfang systematisk i tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenets ydelser og vurderingen af ydelsernes kvalitet. Den afgørende barriere i forhold til inddragelse af patientperspektivet er manglende tilgængelighed af systematisk indsamlede data, som på valid vis afspejler centrale aspekter af patientperspektivet. Disse aspekter varierer mellem forskellige patientgrupper, men omfatter typisk funktionsniveau, livskvalitet, smerter, depression, angst etc. Der findes en række validerede relevante måleredskaber af både generel og sygdomsspecifik karakter. Disse redskaber betegnes samlet som PatientRapporterede Outcome Mål (PROM) og består af spørgeskemaer, som besvares af patienterne selv, evt. med bistand fra pårørende eller plejepersonale. Redskaberne anvendes allerede i klinisk forskning, men har hidtil ikke vundet større udbredelse i den daglige drift, hvilket bl.a. hænger sammen med, at det er ressourcekrævende for den enkelte afdeling eller klinik at opbygge og drive en organisation og en platform, som kontinuerligt kan varetage dataindsamlingen. Denne begrænsning har også været medvirkende til at bestræbelserne på at inddrage PatientRapporterede Outcome (PRO) data som en del af datagrundlaget i de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser har været begrænsede. Internationalt har England været foregangsland i forhold til at anvende PRO data til kvalitetsudvikling. National Health Services indførte således allerede i april 2008 krav om at der fra 2009 rutinemæssigt skulle indsamles PRO data for patienter der undergik hoftealloplastik, knæalloplastik, hernieoperation eller operation for åreknuder (se Næste skridt i England har derefter været at se på hvordan PROM har kunnet implementeres som en væsentlig kvalitetsindikator for patienter med udvalgte typer af cancer (primært bryst, lunge, kolorektal og prostatakræft). Tilsvarende er der i regi af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Danmark iværksat en række udviklingsprojekter med henblik på at afklare mulighederne for at inddrage systematisk PRO data indsamling som en fremtidig del af databasernes datagrundlag. Dette notat opsummerer de foreløbige erfaringer fra en række af disse udviklingsprojekter (Hofte og knæalloplastik samt prostatacancer). Fælles for PRO udviklingsprojekterne har været at de har anvendt Vestkronik som platform for dataindsamlingen.

4 3 PROM Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (Nord) og Vestkronik, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning: Afdelingslæge, ph.d, Morten Smærup Olsen Afdelingslæge, ph.d. Alma Becic Pedersen Overlæge, ph.d Mette Nørgaard Forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen Overlæge, ph.d Niels Henrik Hjøllund 2. Vestkronik VestKronik drives af Arbejdsmedicinsk Klinik, Sygehusenheden Vest, Regionshospitalet Herning. Det er fællesbetegnelsen for en række parallelle projekter med selvstændige formål, som med fælles teknologi repetitivt indsamler patientrapporterede helbredsdata i patientgrupper med maligne og kroniske sygdomme til klinisk og forskningsmæssig brug. Grundpillen i VestKronik er et integreret system til repetitiv dataindsamling med mixed mode inklusiv både papir spørgeskemaer, internet og telefon. Systemet er udviklet over de seneste 6,5 år og kan administrere et vilkårligt antal parallelle projekter, som udadtil fremstår som selvstændige med egne skemaer, følgebreve, procedurer og logo samt egen internet portal. Papirskema funktionen er maksimalt integreret og administreres fra samme web interface. Når en webskema er defineret er det tilsvarende papir skema klar til ud printning og en opsætning til Optical character recognition (OCR system) er genereret. OCR system, såkaldt optisk tegngenkendelse, kan konvertere håndlavede, skrevne eller printede billeder med tekst, til maskinredigerbar tekst. Systemet kører automatisk 24 timer 7 dage om ugen, og manuelle opgaver, som varetages af studentermedhjælp få timer ugentligt, omfatter kun kuvertering af ud printede skemaer og breve samt scanning af indkomne skemaer og verificering i OCR systemet, hvorefter data befinder sig i samme Structured Query Language (SQL) database som de indgåede besvarelser fra internet. SQL er en standard programmerings sprog som er ansvarlig for at forespørge og redigering af oplysninger lagret i en bestemt database management system. Uddata kan momentant downloades af slutbruger i analyseklart format med labels og kalkulerede scores. Datamanager funktionen er dermed overflødiggjort. Systemet har online adgang til services hos Central Personal Register (CPR) og det Fælles Medicin Kort. Systemet er i permanent drift og administrerer p.t. 10 forskellige projekter, hvoraf 8 kører i mixed mode. Der findes ikke tilsvarende systemer tilgængeligt. 3. Knæalloplastik og hoftealloplastik Der foretages årligt ca operationer med indsættelse af knæ eller hofteprotese i Danmark og disse indgreb er således blandt de hyppigste operative indgreb i det danske sundhedsvæsen. Antallet af

5 4 PROM operationer forventes at stige yderligere i de kommende år. Det er således et område som lægger beslag på betydelige ressourcer, hvorfor der er et stort behov for løbende at sikre at patientforløbene tilrettelægges så effektivt som muligt. Operationerne er generelt vellykkede og ukomplicerede og resulterer ofte i dramatisk forbedring af livskvaliteten. Der er hos patienterne generelt en tilfredshed med resultaterne af behandlinger på ca. 90%. I Dansk Knæalloplastik Register og Dansk Hoftealloplastik Register monitoreres patientudfaldet primært vedr. resultatindikatorer, som afspejler risikoen for reoperation og revision af det indsatte protesemateriale. Dette er oplagt ikke særligt sensitive indikatorer for kvaliteten, idet patienterne kan have betydelige problemer (f.eks. smerter og funktionsnedsættelse) uden at det nødvendigvis vil resultere i en reoperation eller revision. Metode Der findes imidlertid validerede PROMer, der med stor sikkerhed udtrykker det funktionelle resultat efter knæ og hoftealloplastikoperation. Disse PROMer kan bl.a. anvendes til at identificere patienter, der har behov for konsultation. I England foregår der således allerede i regi af National Health Service (NHS) en rutinemæssig landsdækkende indsamling af data fra knæ og hofteprotesepatienter v.h.a. af Oxford Knee Score/Oxford Hip Score. Dataindsamlingen blev påbegyndt i De samme måleredskaber har været anvendt i New Zealand Joint Registry i de sidste 10 år. I Norge har det nationale alloplastik register endvidere indsamlet PROM data i flere år på hofte fraktur (EuroQ 5D skema) og korsbånd operations patienter (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score KOOS) med en stor succes. I Sverige har man anvendt PROM (EuroQ 5D og Visual Analog Scala VAS skema) til hoftealloplastik patienter siden 2002 med svar procent på over 90%. På denne baggrund blev der i 2011 iværksat et udviklingsprojekt (DanPROM) med henblik på at indsamle PRO data hos danske patienter med knæ eller hoftealloplastik. Patienterne blev inkluderet i perioden 1/ / fra ortopædkirurgiske afdelinger i Region Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Data indhentes med et PROM spørgeskema udfyldt i forbindelse med præoperativ konsultation, samt inden planlagt rutine kontrol. Det første skema udleveres fra afdelingen, mens de øvrige skemaer fremsendes af VestKronik.

6 5 PROM Foreløbige resultater Per november 2012 var der i DanPROM inkluderet 999 knæalloplastik og 636 hoftealloplastik patienter. Disse fordelte sig således at der i 3. og 4. kvartal af 2011 blev inkluderet 401 knæ og 325 hofte patienter, mens der i 1. og 2. kvartal af 2012 blev inkluderet 598 knæ og 311 hofte patienter. Henholdsvis 40% og 39% af knæ og hofte patienterne var mænd og 45% af både knæ og hofte patienterne var ældre end 70 år. Der er aktuelt 398 knæ og 324 hofte patienter med, hvor 12 måneder postoperative follow up er mulig, svarende til henholdsvis 40% og 51% af de inkluderede. Svarprocenten blandt patienter der har fået tilsendt 12 måneders follow up skema er over 90% for både knæ og hofte patienter (Tabel 1). Præoperativt havde 97,9% af knæ patienterne en Oxford score på >24, sammenlignet med 46% 1 år postoperativt. Dvs. 46% af knæ patienter burde indkaldes til klinisk kontrol. Kvinder havde generelt højere PROM score postoperativ i forhold til mænd, dvs. 55% af kvinder over 65 år og 50% af kvinder under 64 år burde indkaldes til klinisk kontrol pga. Oxford score over 24, sammenlignet med henholdsvis 37% og 38% af mændene (Tabel 2). Præoperativt havde 94% af hofte patienterne en Oxford score på >24, sammenlignet med 24% 1 år postoperativt. I alt burde 24% af hofte patienterne således indkaldes til klinisk kontrol. Kvinder over 65 år havde den højeste PROM score postoperativt, idet 31% af kvinder over 65 år burde indkaldes til klinisk kontrol, sammenlignet med 21% af kvinder under 64 år og 24% af mænd over 65 år (Tabel 3). Tabel 1. Svarprocent ved PROM follow up DanPROM DanPROM (hofte) (knæ) Follow up 1 12 mdr post OP 12 mdr post OP Antal patienter med forsøgt follow up pr 12. nov Død v/ follow up Response rate (crude) % 67.5 % Response rate (estimeret) % 90.9 % 1: I flere af databaserne gennemføres follow up på flere tidspunkter. Her rapporteres kun for den nævnte. 2: Ved follow up indhentes on line data fra CPR om adresseændring samt vital status mhp at undgå at tilskrive afdøde. Dødsfald registreres kun på dette tidspunkt og antallet afspejler dermed ikke mortaliteten i populationen. 3: Crude respons rate i kohorter med ongoing dataindsamling underestimerer den endelige respons rate. I protokoller med mindst 2 rykker procedurer har det vist sig at den endelige respons rate løbende kan estimeres ved at antage respons fra alle hvor der aktuelt afventes svar på 1. rykker og ingen response fra deltagere, hvor der aktuelt afventes svar på 2. rykker.

7 6 PROM Tabel 2. Fordeling af Oxford Knee Score præoperativt og 12 måneder efter primær knæalloplastik [%] Alle Kvinder Mænd Score 64 år 65+ år 64 år 65+ år Præoperativ Postoperativ Note: En høj score indikerer påvirket funktionsevne og smerter. En OKS på 24 eller mere blev i DanPROM projektet anvendt som kriterium for indikation for kontrol efter knæ alloplastik. Tabel 3. Fordeling af Oxford Hip Score præoperativt og 12 måneder efter primær hoftealloplastik [%] Alle Kvinder Mænd Score 64 år 65+ år 64 år 65+ år Præoperativ Postoperativ Note: En høj score indikerer påvirket funktionsevne og smerter. En OHS på 27 eller mere blev i DanPROM projektet anvendt som kriterium for indikation for kontrol efter hofte alloplastik. Konklusion PROM data anvendes internationalt til at monitorere kvaliteten af behandlingen med knæ og hoftealloplastik, samt for at screene patienter som burde indkaldes til klinisk kontrol. Udviklingsprojektet DanPROM demonstrerer, at det også er muligt at opnå en meget høj svarprocent blandt danske patienter som har gennemgået knæ og hoftealloplastik. Det skal dog bemærkes, at svarprocenten i høj grad synes at være påvirket af de praktiske forhold omkring udleveringen af spørgeskemaerne samt af patientgruppen. Dansk Ortopædisk Fællesdatabase har således allerede erfaring fra Dansk Skulder Alloplastik Register med indsamling af Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder Index (WOOS) PRO data. Skulderalloplastikpatienterne modtager et skema, som bliver sendt per almindelig post 1 år postoperativt fra Fællessekretariatet. På landsbasis, har 75% af patienterne udfyldt og returneret WOOS skema. I Dansk Korbånds Rekonstruktions Register er erfaringerne vedr. indsamling af PRO data dog mindre positive. I

8 7 PROM denne database skal patienterne selv gå på internettet og udfylde et PROM skema (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)) præoperativ og 1 år postoperativt. På landsbasis har kun 30% af patienterne udfyldt KOOS skemaet postoperativt. Rykker via almindeligt brev øger kun svarprocenten beskedent, d.v.s. 5%. Konklusionen synes at være, at forskellige metoder til at indhente PRO data kan påvirke svarprocenten betydeligt, men selv ved sammenlignelige dataindsamlingsmetoder vil der kunne forekomme betydningsfulde forskelle i svarprocenten mellem forskellige patientgrupper. 4. Prostatakræft Med mere end 4000 nye tilfælde om året er prostatakræft den hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark og incidensen er stigende (Cancerregisteret). Den stigende incidens skyldes næppe en reel stigning i forekomsten af prostatakræft men tilskrives et stigende antal mænd hvert år får målt prostata specifikt antigen (PSA). Behandlingen af prostatakræft har skiftet karakter i løbet af de sete 10 år idet der er sket en ændring således at man i mindre grad vælger at observere mænd med klinisk lokaliseret sygdom for at afvente sygdomsprogression inden stillingtagen til eventuel operation. I stedet tilbydes en større andel nu intenderet kurativ operation eller strålebehandling (Borre et al. Clin Epidemiol 2011;3 Suppl 1:41 6.) Behandlingen af prostatakræft kan dog have uhensigtsmæssige følgevirkninger som impotens og urininkontinens og da overlevelsesgevinsten ved lav risikosygdom er diskutabel er det væsentligt at monitorere både patienternes præoperative funktionsniveau og deres outcome. For at udføre en dækkende opgørelse af behandlingskvaliteten er det ikke tilstrækkeligt at anvende data fra eksisterende registre eller andre lægerapporterede data. I Dansk Prostata Cancer database (DaProCadata) som har været i drift siden 2010 har man derfor valgt fra starten af at implementere dataindsamling via PROM. Metode Der findes mindst 10 forskellige cancer eller prostatakræft specifikke PROMs rapporteret i litteraturen og ifølge NHS rapporten på området fra 2009 var der ikke tilstrækkelig evidens som kunne anvendes til entydigt at vælge mellem disse PROMS (Report fra Oxford 2009). Det anbefales derfor at vælge ud fra antal, type og detaljeringsniveau af de spørgsmål, man ønsker at få belyst. I DaProCaData anvendes Expanded Prostate Index Composite (EPIC) i en modificeret og dansk version EPIC er også i modificeret form vurderet til at være et validt instrument til at måle helbredsdata (Chang et al J Urol Sep;186(3):865 72). Dette instrument måler information om fysisk funktion, symptomer, psykisk velbefindende og aktivitetsniveau.

9 8 PROM Det første spørgeskema udleveres på diagnosetidspunktet af de behandlende afdelinger. Til alle patienter der fortsat er i live udsendes opfølgende skemaer efter 1 og 3 år fra VestKronik (se ovenfor). Foreløbige resultater I 2011 indsendte 958 patienter besvarelser på spørgeskemaer udleveret ved diagnosetidspunktet, svarende til ca. 37 % af de 2557 patienter der fik oprettet et lægerapporteret diagnoseskema i DaProCa databasen. I 2010 var der besvarelser fra ca. 46% af de oprettede patienter. Patienter med diagnoseskemaer i DaProCa databasen får tilsendt de opfølgende spørgeskemaer fra Vestkronik. Indtil nu (12. nov. 2012) har 5386 været fulgt et år efter diagnosetidspunktet. Heraf var 274 patienter døde ved tidspunktet for 1 års followup, og de fik derfor ikke tilsendt spørgeskema. Svarprocenten for de resterende patienter var på over 90 % (Tabel 4). På spørgsmålet om hvilket udsagn der bedst beskrev patientens evne til at kontrollere sin vandladning inden for de seneste 4 uger, svarede ca. 2 % at de ingen kontrol havde, mens ca. 54 % angav fuldstændig kontrol. Resten havde varierende grader af urininkontinens (Tabel 5). Størstedelen (79 %) angav god eller nogenlunde fysisk form, mens ca. 5 % angav enten fremragende eller dårlig fysisk form (Tabel 5). Tabel 4. Svarprocent ved 1 års opfølgning. Follow up 1 Antal patienter med forsøgt follow up pr 12. nov DanCap 12 mdr efter diagnose Død v/ follow up Response rate (crude) % Response rate (estimeret) % 1: I flere af databaserne gennemføres follow up på flere tidspunkter. Her rapporteres kun for den nævnte. 2: Ved follow up indhentes on line data fra CPR om adresseændring samt vital status mhp at undgå at tilskrive afdøde. Dødsfald registreres kun på dette tidspunkt og antallet afspejler dermed ikke mortaliteten i populationen. 3: Crude respons rate i kohorter med ongoing dataindsamling underestimerer den endelige respons rate. I protokoller med mindst 2 rykker procedurer har det vist sig at den endelige respons rate løbende kan estimeres ved at antage respons fra alle hvor der aktuelt afventes svar på 1. rykker og ingen response fra deltagere, hvor der aktuelt afventes svar på 2. rykker.

10 9 PROM Tabel 5. Fordeling af to funktionsmål 12 mdr. efter diagnosedato for prostata cancer Alle Alder 64 år 65+ år Fysisk form 1 Fremragende 5.1 % 5.8 % 4.8 % God 43.7 % 44.1 % 43.4 % Nogenlunde 35.3 % 36.0 % 34.9 % Mindre god 11.6 % 10.7 % 12.1 % Dårlig 4.2 % 3.3 % 4.7 % Kontrol vandladning 2 Ingen kontrol 1.9 % 1.7 % 2.0 % Drypper hyppigt 11.4 % 11.8 % 11.1 % Drypper sjældent 32.5 % 35.6 % 30.6 % Fuldstændig kontrol 54.2 % 50.9 % 56.1 % 1: Spørgsmålet lyder "Samlet set, hvordan vurderer du din fysiske form?" 2: Spørgsmålet lyder "Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst din evne til at kontrollere din vandladning inden for de seneste 4 uger?" Konklusion PRO data anvendes internationalt til at monitorere kvaliteten af behandlingen for prostatakræft. Vi har i Danmark demonstreret at det er muligt at få danske mænd med prostatakræft til i høj grad at deltage i spørgeskemaundersøgelser omkring dette. På linje med erfaringerne fra DanPROM synes de praktiske forhold omkring udleveringen af spørgeskemaerne at spille en stor rolle, idet de foreløbige erfaringer viser en betydeligt lavere komplethed af data fra skemaer, hvor de enkelte hospitalsafdelinger selv har ansvaret for udsendelsen af skemaerne sammenlignet med kompletheden af de skemaer som via post eller internet udsendes fra en central instans (i dette tilfælde Vestkronik). 5. Økonomi Baseret på de hidtidige erfaringer med etablering og drift af PRO data indsamling på Vestkronik platformen kan udgifterne til etablering af evt. nye PRO projekter opgøres som følger: Udgifterne til et PRO projekt kan sammensættes af 3 dele: 1. Oprettelse a. Eget www domæne b. Egne tabeller i database c. Adgang til programbibliotek og OCR system d. Brugeroprettelse (dataeksport, statusside, brugermenu) 2. Specifik udvikling a. Oprettelse af web og papirskema

11 10 PROM b. Følgebreve og rykkerskrivelser c. Eventuel projektspecifik kodeudvikling 3. Driftsudgifter a. Printudgifter, papir, kuverter, returkuverter b. Datamanagement, studentermedhjælp c. Web server og licenser d. Porto, returporto e. Bidrag til systemvedligeholdelse Pkt 1+ 2: kr (betales kun år 1. Ekstra udgifter må påregnes såfremt der er krav om projekt specifik kodeudvikling). Pkt 3: /år + 35 kr/patient pr runde (inkl porto/returporto og 2 rykkerprocedurer pr runde) Ved opstart af beslægtede nye projekter (.f.eks. i forbindelse med PRO indsamling vedr. beslægtede patientgrupper) kan pkt 1+2 reduceres til pr nyt projekt. 6. Anbefalinger angående brug af PROM i RKKP regi De opsamlede erfaringer fra ovennævnte initiativer vedr. systematisk indsamling af PRO data i udvalgte landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser udmønter sig i følgende konklusioner og anbefalinger: Der eksisterer for en række store folkesygdomme veletablerede og validerede PROM redskaber. Redskaberne anvendes i stigende omfang i stor skala i en række andre sammenlignelige lande, hvilket potentielt muliggør direkte sammenligning med danske resultater. Danske patienter er villige til at deltage i PRO data indsamling også i tilfælde med ret omfattende og krævende spørgeskemaer. Der kan ved anvendelse af mixed mode teknologi (kombination af web og papirbaseret dataindsamling), som den er anvendt i Vestkronik, opnås meget høje svarprocenter (d.v.s. 90% eller højere). Alternative måder at indsamle data på, f.eks. per internet alene ser umiddelbart ud til at resultere i væsentligt lavere svarprocenter. Patienttypen kan i den sammenhæng også spille ind. Der er eksempelvis observeret en generelt meget lav svarprocent hos patienter som har fået foretaget korsbåndsoperationer. Denne patientgruppe er karakteriseret ved at være yngre personer med et overvejende højt funktions og aktivitetsniveau og mange patienter føler sig formentlig færdigbehandlet i forbindelse med operationen og har som følge heraf muligvis mindre incitament til at afsætte tid til besvarelse af PROM skemaer.

12 11 PROM De indsamlede PRO data udviser generel betydelig variation, hvilket tyder på at de valgte PROM redskaber er velegnede som grundlag for egentlige PROM baserede resultatindikatorer. Der tilvejebringes via PROM erne tydeligvis et indblik i sygdomsudfaldet fra et patientperspektiv, som ikke opnås med eksisterende resultatindikatorer vedr. død, genindlæggelse og recidiv af sygdom. Det bemærkes f.eks. hos patienter med knæ og hoftealloplastik at PROM redskaberne er i stand til at påvise, at en betydelig del af patienterne i det postoperative forløb oplever smerte, funktionsnedsættelse og andre symptomer, og burde indkaldes til en klinisk kontrol. Denne andel af patienterne er langt højere end andelen som ender med at blive reopereret og evt. får protesen revideret. Såfremt der kun fokuseres på sidstnævnte, som det aktuelt er tilfældet, vil panelet af kvalitetsindikatorer ikke give en reel afspejling af udfaldet af operationerne. PROM data indsamling er i forhold til den økonomiske ramme i RKKP forbundet med betydelige udgifter. Det anbefales derfor, at der ikke udrulles PRO dataindsamling bredt udover de eksisterende landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, men at indsatsen målrettes mod områder, hvor følgende kriterier er opfyldt: o o o o Veletablerede PROM redskaber er til rådighed Mulighed for international sammenligning af resultater Der kan forventes høj svarprocent fra patienterne (f.eks. længerevarende eller kroniske sygdomsforløb) Patientperspektivet er af afgørende vigtighed for at vurdere en given behandlings effekt og sikkerhed (d.v.s. andre let tilgængelige resultatindikatorer vurderes som utilstrækkelige)

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

PRO-målinger og RKKP

PRO-målinger og RKKP Notat PRO-målinger og RKKP Oversigt over projekter og aktiviteter Anbefaling af fremtidig strategi Databasernes Fællessekretariat, juni 2014, version 1.2 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...2 2. Status

Læs mere

PROM i kliniske kvalitetsdatabas Søren Paaske Johnsen PROM-KONFERENCE 15. MARTS 2016

PROM i kliniske kvalitetsdatabas Søren Paaske Johnsen PROM-KONFERENCE 15. MARTS 2016 PROM i kliniske kvalitetsdatabas Søren Paaske Johnsen PROM-KONFERENCE 15. MARTS 2016 Definition: Klinisk kvalitetsdatabase En klinisk kvalitetsdatabase er et register, der indeholder kvantificerbare indikatorer,

Læs mere

AmbuFlex: Erfaringer med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) på patient- og gruppeniveau

AmbuFlex: Erfaringer med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) på patient- og gruppeniveau Kvalitetskonference 2014; Danske Regioner og Lægeforeningen, København AmbuFlex: Erfaringer med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) på patient- og gruppeniveau Niels Henrik Hjøllund VestKronik Hospitalsenheden

Læs mere

Patienten som dokumentalist

Patienten som dokumentalist Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning www.amkherning.dk Patienten som dokumentalist Systematisk brug af patient rapporterede helbreds data Niels Henrik Hjøllund

Læs mere

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome :

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : HVAD ER PRO(M)? Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : Any report of the status of a patient s health condition that comes directly from the patient, without

Læs mere

Værdibaseret styring eksempler på konkrete effektmål, som regionerne

Værdibaseret styring eksempler på konkrete effektmål, som regionerne NOTAT Værdibaseret styring eksempler på konkrete effektmål, som regionerne vil styre efter Regionerne ønsker at udvikle et mere værdibaseret sundhedsvæsen, hvor effekt og værdi for patienten er i fokus.

Læs mere

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden INDHOLD 1. Kvalitet og patientperspektivet 2. Hvad er Patient Reported Outcome (PRO)? 3. Program PRO: Baggrund, fokus, anvendelse og potentiale 4. Måling og evidens 5. Opsummering 6. Spørgsmål VIBIS Videnscenter

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

AmbuFlex: Klinisk anvendelse af telepro

AmbuFlex: Klinisk anvendelse af telepro AmbuFlex: Klinisk anvendelse af telepro Niels Henrik Hjøllund Professor i anvendt epidemiologi, overlæge, ph.d. AmbuFlex/VestKronik Hospitalsenheden Vest Herning Kendte kurver Vi skal nu og i fremtiden:

Læs mere

HVORFOR ET PROGRAM PRO?

HVORFOR ET PROGRAM PRO? HVORFOR ET PROGRAM PRO? For at skabe et solidt vidensgrundlag for, hvordan man kan anvende PRO-data i systematisk kvalitetsudvikling af patientforløb på tværs af sektorer- og For at et levere bud på, hvordan

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA Danske Patienter offentliggjorde i september 2013 indspillet: Patientcentrerede kvalitetsmål. Heri opfordrer Danske Patienter til, at der i Danmark igangsættes et strategisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger ( Tele-PRO ) i klinikken. Niels Henrik Hjøllund Overlæge, klinisk lektor, ph.d.

Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger ( Tele-PRO ) i klinikken. Niels Henrik Hjøllund Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger ( Tele-PRO ) i klinikken Niels Henrik Hjøllund Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Liv Marit Schougaard Sygeplejerske, Cand.scient.san. Louise Pape Larsen

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL Patientrapporterede oplysninger (PRO) er både relevante og effektive mål for kvalitet i sundhedsvæsenet. Derfor bør de indgå i vurderingen af sundhedsvæsenets

Læs mere

Direktører (oversættelse af politiske ambitioner og visioner til drift og udvikling)

Direktører (oversættelse af politiske ambitioner og visioner til drift og udvikling) VÆRDIBASERET STYRING I EN KLINISK HVERDAG - HELENE HEDENSTED, SUNDHEDSØKONOM HVEM STYRER HVAD? Politisk niveau (økonomiaftaler, budgetforlig m.m.) Direktører (oversættelse af politiske ambitioner og visioner

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san.

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. AmbuFlex Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. Louise Pape Larsen Ph.d. studerende, sygeplejerske, cand. scient.

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san.

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. AmbuFlex Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. Louise Pape Larsen Ph.d. studerende, sygeplejerske, cand. scient.

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

ANALYSE AF PATIENT- RAPPORTEREDE OPLYSNINGER (PRO) Bilag C2 - Håndtering af spørgeskemaer i PRO-forløb

ANALYSE AF PATIENT- RAPPORTEREDE OPLYSNINGER (PRO) Bilag C2 - Håndtering af spørgeskemaer i PRO-forløb ANALYSE AF PATIENT- RAPPORTEREDE OPLYSNINGER (PRO) Bilag C2 - Håndtering af spørgeskemaer i PRO-forløb 2. marts 2015 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax: +45

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport.

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport. E-POST BLF@SST.DK FØLGEBREV Statusrapporter i specialeplanlægningen for 2011 I følge Sundhedslovens 208 stk. 5 skal regioner og private sygehuse årligt afgive en statusrapport til Sundhedsstyrelsen om

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

ØNH Symposium Sygeplejerske Tina Anette Tejlmand. Udviklingssygeplejerske Ida Zerlang. Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest

ØNH Symposium Sygeplejerske Tina Anette Tejlmand. Udviklingssygeplejerske Ida Zerlang. Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest ØNH Symposium 2017 Sygeplejerske Tina Anette Tejlmand Udviklingssygeplejerske Ida Zerlang Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest Hvad er PRO(M)? PRO (Patient Reported Outcome (measures) er oplysninger

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning.

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Baggrund Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Halvdelen af alle voksne danskere har haft muskel- og skeletbesvær indenfor de sidste 14 dage, og 24 % angav at have været

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

PRO-data i kræftforløb hvorfor og hvordan? Konkrete erfaringer og resultater fra systematisk anvendelse af PRO-data

PRO-data i kræftforløb hvorfor og hvordan? Konkrete erfaringer og resultater fra systematisk anvendelse af PRO-data PRO-data i kræftforløb hvorfor og hvordan? Konkrete erfaringer og resultater fra systematisk anvendelse af PRO-data 25. oktober 2016 kl. 13.00-14.30 Workshop: Patientrapporterede data hvordan og til hvad

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter

Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter Forfattere: Marlene Willemann Würgler og Mette Lundsby Jensen DSI-publikation september 2009

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Fokuserede spørgsmål Hofteartrose ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA. Indhold

Fokuserede spørgsmål Hofteartrose ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA. Indhold Fokuserede spørgsmål Hofteartrose ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA. Indhold PICO 1 Bør patienter med hofteartrose tilbydes neuromuskulær/funktionel træning? 2 PICO 2 Bør patienter med

Læs mere

Surveys. processer, muligheder og faldgruber

Surveys. processer, muligheder og faldgruber Surveys processer, muligheder og faldgruber >> >> Indhold 1. Undersøgelsestyper og metoder for dataindsamling 2. Kontakten med respondenten 3. Konsekvenser af valg af dataindsamlingstype og kontaktstrategi

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter?

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Kan man måle m kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Rigshospitalet 28. februar 2017 Overlæge Christian Fynbo Christiansen, AUH Professor, overlæge, dr.med. Annmarie Touborg Lassen, OUH Ledende

Læs mere

Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Hvordan sikres fællesskabets adgang til data opsamlet af kommercielle apps? Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Hvad er Regionernes Kliniske Kvalitets National

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Juni 2015. Opdateret September 2015 Indhold 1. Baggrund for projektet... 4 2. Formål med projektet...

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe.

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 374 Offentligt C ' -C t D A N B I O ^i DANSK REUMATOLOGISK DATABASE Juli 2010 Til alle med interesse for behandling af patienter med kronisk leddegigt. Hermed

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Kliniske databaser i et EPJ perspektiv Klinisk kvalitetsudvikling ved hjælp af indikatorer i H:S

Kliniske databaser i et EPJ perspektiv Klinisk kvalitetsudvikling ved hjælp af indikatorer i H:S Kliniske databaser i et EPJ perspektiv Klinisk kvalitetsudvikling ved hjælp af indikatorer i H:S Johan Kjærgaard Ledende overlæge, dr.med. Enhed for Klinisk Kvalitet Hovedstadens Sygehusfællesskab jk02@bbh.hosp.dk

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Hvordan kan vi evaluere omkostningseffektiviteten af det nye kvalitetsprogram?

Hvordan kan vi evaluere omkostningseffektiviteten af det nye kvalitetsprogram? Hvordan kan vi evaluere omkostningseffektiviteten af det nye kvalitetsprogram? Lars Ehlers Aalborg Universitet lehlers@business.au.dk Kjeld Møller Pedersen Aalborg Universitet & Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

At være pårørende...

At være pårørende... At være pårørende... Prædiktorer for depression, angst, kompliceret sorg og dårligt fysisk helbred Vejledere: Mette Kjærgaard Nielsen, Læge & ph.d. studerende Mai-Britt Guldin Mette Asbjørn Neergaard Flemming

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

En litteraturbaseret klinisk vejledning

En litteraturbaseret klinisk vejledning En litteraturbaseret klinisk vejledning Patienten med atrieflimren Pernille Palm, Kirsten Larsen, Lotte Boehm, Susanne L. Johansen Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital FS K og T Landskursus 2011

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Komplethedsgrad 2014 94% Antal

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI 2005 Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Hvem slukker branden hos en brandmands datter, når en brandmand går og slukker

Læs mere