Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6"

Transkript

1 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers aktiviteter. Dette er beskrevet i DANAK s akkrediteringsbestemmelser AB 1 og AB 9. Når certificerings- og verifikationsaktiviteter udføres udenfor kontoradresserne, betegnes dette i denne AMC som eksterne aktiviteter og DANAK s bedømmelse heraf som markbesøg. Markbesøg foretages for at bedømme om certificeringsorganets eller verifikators ledelsessystem er effektivt mht. den praktiske udførelse. Omfang af markbesøg følger af DANAK s forpligtelse til at leve op til ISO/IEC Endvidere har European Co-operation for Accreditation (EA), International Accreditation Forum, Inc. (IAF) og EU- Kommissionen (på CO 2 -området) samt andre organisationer, der er ansvarlige for ordninger (scheme owners), fastlagt specifikke minimumskrav til akkrediteringsorganers omfang af markbesøg på nogle områder. På den baggrund har DANAK udarbejdet følgende politik for omfanget af markbesøg inden for ovennævnte områder. Omfanget af markbesøg vil altid blive besluttet ud fra en konkret vurdering. 1. Generelt vedrørende DANAK s markbesøg I forbindelse med behandling af en ansøgning om akkreditering vil DANAK gennemføre markbesøg af mindst én audit/verifikation/anden bedømmelsesaktivitet, forud for udstedelse af akkreditering. Afhængigt af bredden og kompleksiteten (eksempelvis risikomæssigt) af det ansøgte akkrediteringsområde, vil der blive foretaget markbesøg af et antal audits/verifikationer/andre bedømmelsesaktiviteter, sådan at et repræsentativt udsnit af området bliver bedømt. Disse kriterier er også gældende for ansøgning om udvidelse af et akkrediteringsområde med nye områder/krav for certificering/verifikation, medmindre andet er nævnt nedenfor. Når DANAK planlægger markbesøg i forbindelse med tilsyn og re-akkreditering, vil resultater fra tidligere markbesøg blive taget i betragtning mht. udvælgelse af audit/verifikation/anden bedømmelsesaktivitet. Derudover vil erfaringer fra sagsgennemgang/gennemgang af dokumentation for kompetence ved kontorbesøg også indgå i overvejelserne om udvælgelse af praktiske aktiviteter til markbesøg. DANAK vil så vidt muligt vælge at overvåge personer, som ikke er blevet overvåget tidligere inden for det specifikke kompetenceområde. En akkreditering kan omfatte flere ordninger, f.eks. certificering efter krav i flere standarder, bekendtgørelser eller EU-direktiver, og som hovedregel vil der blive foretaget markbesøg på hver ordning. Hvor flere ordninger kræver samme kompetencer, kan et markbesøg dække flere ordninger. DANAK kan vælge kombineret at overvåge flere ordninger på samme markbesøg, når det vurderes hensigtsmæssigt ud fra akkrediteringsområdets kompleksitet og det udpegede bedømmelsesteam. Overvågning af udenlandske aktiviteter vil følge samme principper som for nationale aktiviteter. Da udførelsen af aktiviteter i udlandet ofte vil øge kompleksiteten for certificeringsorganet, vil omfanget af DANAK s overvågning dog kunne blive øget. Dette gælder især, hvor ordningen påvirkes af nationale særkrav, kultur og sprog eller hvor certificeringsorganet anvender underleverandører eller udenlandske auditorer. Der vil som minimum være overvågning i et af de lande udenfor Danmark, hvor certificeringsorganet/verifikator opererer, inden for hver akkrediteringsperiode. Overvågning skal desuden omfatte en repræsentativ del af de

2 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 2/6 udenlandske aktiviteter over to akkrediteringsperioder. På EMAS-området gælder der særlige regler for overvågning af aktiviteter i udlandet jf. DANAK s AB Akkreditering til certificering af ledelsessystemer og EMAS-verifikation Ved behandling af ansøgning om akkreditering vil markbesøg omfatte ny-certificeringer eller recertificeringer, hvor alle krav i certificeringsgrundlaget auditeres, med mindre andet aftales specifikt. Der kan eventuelt også suppleres med markbesøg af præ-audit/audit fase 1 (systemcertificering jf. ISO/IEC 17021). Tilsvarende gælder for EMAS-verifikation. Ved behandling af ansøgning om udvidelse af akkrediteringsområdet med eksempelvis nye underliggende brancheområder (NACE-koder) med høj kompleksitet 1, vil DANAK som hovedregel foretage markbesøg. For brancher med mellem eller lav kompleksitet tilstræbes det, at udvidelse af akkrediteringsområdet med nye NACE-koder bliver foretaget administrativt, alene på baggrund af fremsendt dokumentation. 2.1 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer - miljø og energi Akkrediteringer med gyldighedsområde, der dækker både miljøcertificering efter ISO (for EMASverifikation se afsnit 2.7) og energicertificering efter ISO 50001, betragtes disse som to områder, hvor der for hvert område ved udstedelse af akkreditering, ved tilsyn (årligt) og ved fornyelse gennemføres markbesøg. Det vil blive tilstræbt at overvåge de mest komplekse brancher, men over tid vil der også blive foretaget markbesøg i forbindelse med audit af virksomheder med mellem og lav kompleksitet (særligt i tilfælde, hvor det er forskellige auditorer, audithold uden tilknyttede eksperter og lignende, der opererer inden for området). 2.2 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer - arbejdsmiljø DANAK s markbesøg bliver foretaget årligt. Ved udstedelse og fornyelse af akkreditering bliver det tilstræbt, at markbesøg omfatter de mest komplekse dele af gyldighedsområdet samt det konkrete kravgrundlag, som f.eks. de danske bekendtgørelser på området. Det vil blive tilstræbt at overvåge de mest komplekse brancher, men over tid vil der også blive foretaget markbesøg i forbindelse med audit af virksomheder med mellem og lav kompleksitet (særlig i tilfælde, hvor det er forskellige auditorer, audithold uden tilknyttede eksperter og lignende, der opererer inden for området). 2.3 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer - medicinsk udstyr (DS/EN ISO 13485) DANAK s markbesøg bliver foretaget årligt. Der tages hensyn til det omfattede akkrediteringsområde, og en repræsentativ del, fortrinsvis den mest komplekse, vil blive overvåget. 2.4 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer - fødevaresikkerhed Kriterier for udvælgelse af audit til markbesøg inden for fødevaresikkerhed fremgår af DANAK s AMC Inden for visse områder som miljø, arbejdsmiljø m.fl. er kompleksitetsniveauerne defineret i de ordningsspecifikke kriteriedokumenter. På andre områder vil DANAK vurdere kompleksitetsniveau, og om området er væsentligt forskelligt fra områder omfattet af gældende akkreditering.

3 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 3/6 2.5 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer - kvalitet (DS/EN ISO 9001) DANAK s markbesøg bliver foretaget årligt. Hvis akkrediteringens gyldighedsområde omfatter et meget bredt udsnit af NACE-koder, må der forventes flere markbesøg. Her bliver det også tilstræbt at overvåge auditering inden for de mest komplekse virksomheder, som samtidig kan betragtes som repræsentative for gyldighedsområdet. Ved tilsyn og fornyelse af en akkreditering vil nogle markbesøg kunne være i kombination med markbesøg på andre ordninger jf. afsnit 2.6. Der vil dog regelmæssigt blive foretaget markbesøg i gruppen af virksomheder, der kun har ISO 9001 som certificeringsgrundlag. 2.6 Akkreditering til certificering af andre ledelsessystemer Andre ledelsessystemer omfatter bl.a. certificering iht.: DS/ISO/IEC (eller DS 484) Informationssikkerhed Bekendtgørelser, der indfører EF eller EU-direktiver Bekendtgørelser om nationale krav Andre internationale eller nationale kravdokumenter Inden udstedelse af akkreditering vil der skulle foretages minimum ét markbesøg inden for en repræsentativ branche/område for den pågældende ordning. Efterfølgende vil DANAK som hovedregel foretage markbesøg årligt for områderne under 2.5 og 2.6, således at der hvert andet år udføres markbesøg for hver af ordningerne omfattet af akkrediteringen. 2.7 Akkreditering til EMAS-verifikation For opretholdelse af en akkreditering til EMAS-verifikation vil der blive foretaget årlige markbesøg på miljøområdet (EMAS-verifikation eller ISO certificeringsaktiviteter). Efter akkreditering til EMAS-verifikation vil DANAK gennemføre markbesøg af mindst en audit/verifikation efter EMAS-forordningen i hver akkrediteringsperiode. Ved fornyelsesbesøg af akkrediteringen kan markbesøg af EMAS-verifikation erstattes af markbesøg af ISO I tilfælde af at EMAS-forordningen bliver revideret, tilstræber DANAK, at der bliver foretaget markbesøg hurtigst muligt efter tidsfristen for implementering af de nye krav. 3. Akkreditering til CO 2 -verifikation Der vil blive foretaget markbesøg hos verifikationsselskabet forud for akkreditering og derefter årligt, for at bedømme den praktiske udførelse og kompetence på en repræsentativ del af akkrediteringsområdet. Det bliver tilstræbt, at DANAK s markbesøg i forbindelse med verifikation bliver gennemført inden for den mest komplekse del af det ansøgte/akkrediterede område. Se endvidere DANAK s AB Akkreditering til certificering af produkter Når der i certificeringsordningen er krav om gennemførelse af eksterne aktiviteter, vil DANAK foretage markbesøg forud for akkreditering og derefter normalt i forbindelse med hvert af de regelmæssige kontorbesøg.

4 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 4/6 4.1 Akkreditering til certificering af fødevarer IFS Food Jfr. bestemmelserne fra IFS vil DANAK inden udstedelse af akkreditering gennemføre mindst ét markbesøg og efterfølgende gennemføres mindst ét markbesøg hver andet år. Dog således at der i akkrediteringsperioden gennemføres markbesøg for et repræsentativt omfang af akkrediteringsområdet. IFS Logistic Jfr. bestemmelserne fra IFS vil DANAK inden akkreditering gennemføre mindst ét markbesøg og efterfølgende gennemføres mindst ét markbesøg hver andet år. Dog således at der i akkrediteringsperioden gennemføres markbesøg for et repræsentativt omfang af akkrediteringsområdet. GLOBALG.A.P Jfr. bestemmelserne fra GLOBALG.A.P. vil DANAK inden akkreditering til et ansøgt område (Crops, Livestock eller Aquaculture) fortage mindst ét markbesøg inden for hvert under område (for Aquaculture et besøg for området). Ved ansøgninger om Option 2 jfr. General Requirements fra GLOBALG.A.P. vil der blive gennemført mindst ét markbesøg inden udstedelse af akkreditering. Efterfølgende vil DANAK gennemføre mindst ét markbesøg årligt. I de tilfælde, hvor akkrediteringsområdet omfatter Option 2 og Option 1 multi-site med QMS certifikater, vil disse primært blive udvalgt til markbesøg. QS: Quality scheme for food, Guideline Livestock Transport Jfr. bestemmelserne fra QS vil DANAK gennemføre markbesøg mindst hvert andet år. Der vil desuden blive gennemført markbesøg inden akkreditering. 4.2 Akkreditering til certificering af byggevarer Inden akkreditering vil der blive gennemført markbesøg indenfor en produktfamilie, og derefter kan der veksles mellem produktfamilierne, således at hver produktfamilie bedømmes mindst hvert andet år. Ved certificering efter harmoniserede produktstandarder til brug for notificering er en produktfamilie de områder, hvor der er nedsat sektorgrupper af Group of Notified Bodies (produktfamilier er angivet i bilag 1). Ved certificering til brug for Europæisk teknisk godkendelse (ETA), og ved anden certificering af byggevarer, grupperes byggevarerne så vidt muligt i ovennævnte produktfamilier. Såfremt en byggevare ikke kan grupperes i en produktfamilie betragtes den som en selvstændig produktfamilie. 4.3 Akkreditering til certificering af andre typer produkter For andre typer produkter, hvor der udføres eksterne aktiviteter, vil der inden udstedelse af akkreditering blive gennemført minimum ét markbesøg inden for et repræsentativt område for den pågældende ordning. Efterfølgende vil DANAK som hovedregel foretage markbesøg i forbindelse med hvert kontorbesøg, således at der for hver af ordningerne omfattet af akkrediteringen udføres markbesøg i forbindelse med hvert andet kontorbesøg.

5 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 5/6 5. Akkreditering til certificering af personer Ved udstedelse af akkreditering til personcertificering og ved efterfølgende årlige tilsyn vil der blive gennemført overvågning af praktisk certificering for hver certificeringsordning (svejsning, NDT etc.) i første akkrediteringsperiode (dvs. mindst et markbesøg årligt). Hvor certificeringsorganet udviser stabilitet, og hvor der ikke konstateres væsentlig afvigelser, vil frekvens for markbesøg i efterfølgende akkrediteringsperioder kunne forlænges til ét besøg hvert andet år for hver ordning.

6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 6/6 BILAG 1 Produktfamilier for byggevarer SG01 Building finishes SG02 Cement, aggregates, mortar and concrete ancillary products SG03 Chimneys and flues SG04 Circulation fixtures SG05 Cladding and curtain walling SG06 Doors and windows SG07 Fixed firefighting systems SG08 Fixings SG09 Glass SG10 Masonry SG11 Membranes and geotextiles SG12 Pipes, tanks and related engineering products SG13 Precast concrete products SG14 Reinforcing and prestressing steels SG15 Road construction products SG16 Structural bearings SG17 Structural metallic products SG18 Structural timber products SG19 Thermal insulation products SG20 Wood-based panels SG21 Building kits SH01 Dangerous substances SH02 Fire

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere