Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program"

Transkript

1 Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Indledning I Horsens kommunale Tandpleje bliver der hvert år lavet opgørelser over cariesudviklingen ud fra vores OCR-statistikker. Vi bruger opgørelserne til at følge udviklingen i de enkelte skoledistrikter og sundhedsdistrikter 1, og den forebyggende behandling tilrettelægges ud fra opgørelserne. Op gennem 90 erne har der i Horsens været en stagnation i tandsundheden, og specielt for ét distrikt har der været en markant stigning i cariesudviklingen. Det drejer sig om distrikt Nord, hvor Fussingsvej Klinik ligger. Klinikken har ansvaret for 2200 børn og unge fordelt på 3 skoledistrikter. Tandsundhedsstatus hos børn og unge i et af de tilhørende skoledistrikter, Vestby skolens distrikt, adskiller sig tydeligt fra kommunens øvrige skoledistrikter, og dette hænger sammen med, at skolen er beliggende i et belastet område, hvor den sociale negative arv er meget stor. Ved gennemgang af OCR-statistikker fra Vestbyskolens distrikt i 1997, hvor jeg startede som klinikleder på Fussingsvej Klinik, så vi, at 65 % af de 10-årige og 79 % af de 12-årige allerede havde carieserfaring i det permanente tandsæt. Ved gennemgang af samme aldersgruppes OCR blanketter fandt vi, at det hovedsageligt drejede sig om caries occlusalt i første permanente molar. Tallene viste, at den forebyggende indsats, som vi i en lang årrække havde anvendt, der var baseret på tværfaglige og tværsektorielle metoder, ikke havde reduceret cariesmængden. Vi besluttede derfor, at udarbejde et nyt cariesforebyggende program, der skulle starte som et pilotprojekt på Fussingsvej Klinik, og derfor fik navnet: Projekt cariesforebyggelse i Nord. Formålet med denne rapport er at beskrive programmet, samt resultaterne af en effektevaluering gennemført efter en 4-årig projektperiode. 1 Horsens kommunale Tandpleje har en klinik i hvert af de 5 sundhedsdistrikter, til hver klinik hører der 2-3 skoledistrikter. Fussingsvej Klinik ligger i Distrikt Nord. 1

2 Baggrund I efteråret 1997 blev der i tandplejen i Horsens nedsat en internat gruppe, der indhentede nyere litteratur om cariesætiologi og forebyggelse. Formålet var at finde frem til et nyt cariesforebyggende program og samtidig at opdatere tandplejeteamets viden. Med udgangspunkt i artikler fra tidsskrifter og forskellige lærebøger [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] afholdt vi i tandplejen en intern profylaksedag, hvor det blev besluttet at implementere den nye viden specielt fra Nexø-metoden [2] i et cariesforebyggende program, da denne metode netop fokuserede på caries occlusalt i første permanente molar, og var rapporteret at give, et markant fald i caries [2, 6]. En søgning af artikler om cariesforebyggelse på MEDLINE dannede endvidere baggrund for indholdet af det cariesforbyggende program. En forudsætning for at kunne reducere cariesudviklingen var at vægte den non-operative behandling højere end den operative behandling. Ifølge Thylstrup[7] defineres operativ behandling som fyldningsterapi og non-operativ behandling som alle de interventioner, der foretages for at undgå fyldningsterapi: Professionel plakfjernelse, tidlig diagnose, risikovurdering, fluorpensling, tandbørstetræning og fissurforsegling. Programmet blev baseret på effektiv plakfjernelse, fordi undersøgelser har vist, at rutinemæssig professionel plakfjernelse kan standse den initiale cariesudvikling[9,10]. Indkaldeintervallerne fastlægges individuelt og i relation til frembrud af første permanente molar, fordi undersøgelser har vist, at tænder i frembrud akkumulerer mere plak pga. nedsat eller manglende funktion, og at mekanisk fjernelse af plakken kan forebygge cariesudvikling[11]. Den kliniske undersøgelse blev standardiseret med baggrund i viden om, at rene tænder og tørlægning er en forudsætning for at kunne stille den rette diagnose og vælge den rette behandling af caries[12]. Der skelnes i den kliniske undersøgelse mellem aktiv og 2

3 inaktiv caries (bilag 1, skema udarbejdet efter kursus med Kim Ekstrand), og den aktive initiale carieslæsion behandles med non-operativ behandling[13]. Alle besøg på klinikken forudgås af indfarvning af alle tænder og intensiv tandbørstetræning (IT). Mængden af plak registreres, således at mundhygiejnen kan følges. Vi vil anvende lokal behandling med 2 % NaF ved initial caries, da det er angivet at kunne kontrollere caries sammen med effektiv renhold af tænderne[14]. Vi vil endvidere anvende fissurforsegling på følgende indikationer, 1) manglende kooperation og høj cariesaktivitet, 2)occlusal caries, hvor den røntgenologiske skygge når til emalje dentin grænsen, idet det er vist, at der ved intakte forseglinger ikke observeres cariesprogression i denne del af dentinen[15]. Det cariesforebyggende program anvendes som basisprofylakse på hele interventionsgruppen og derudover indkaldes børnene ud fra en individuel risikovurdering efter følgende kriterier: - Forældrekooperation (mundhygiejne-plak). - Cariesprogression i tandsættet som helhed. - Eruptionsstadie for første permanente molar. - Occlusalfladerne (morfologi-initialcaries). - Sociale indikatorer (kendskab til familien, søskende med caries). En forudsætning for at iværksætte projektet var uddannelse af alle personalekategorier, og vi besluttede derfor på klinikken at holde en intern kursusrække, hvor vi ville gennemgå følgende områder: Cariesætiologi. Anvendelsen af fluor. Fissurforseglinger. Afpudsning med roterende instrumenter. 3

4 Indfarvning af patienter med plak registrering (bilag 2). Ud over denne uddannelse af det samlede personale på klinikken, har vi i projektperioden deltaget i en række kurser, der har haft relevans for projektet. De overordnede emner har her været cariesætiologi, cariesprocessen, de tidlige kliniske tegn på caries, røntgendiagnostik og indkaldeintervallernes betydning for cariesudviklingen (bilag 3). Projektet er hvert år på klinikkens planlægningsdage blevet evalueret og revideret i forhold til den nye viden. Metode og materiale. Pilotprojektet: Cariesforebyggelse i Nord startede i oktober Det var planlagt, at projektet skulle afsluttes i foråret 2002 på baggrund af de projektmidler, der var søgt. Det blev besluttet at evaluere projektet hvert år. Evalueringen blev efter det første år foretaget ud fra journalmateriale. Interventionsgruppen var ved projektstart 0. klasserne på Vestbyskolen.(40 elever). Det var planlagt at inddrage en ny årgang skolebørn hvert år. Eleverne indkaldes individuelt med forældrene, hvis det ikke er muligt, indkaldes de efter aftale med klasselærer alene på klinikken. Mål : - At reducere antallet af carieslæsioner occlusalt i første permanente molar. - At reducere antallet af fissurforseglinger i første permanente molar. Metode : - Undervisning af forældre og børn i at forstå caries som en lokal sygdom - Intensiv træning i hjemmebehandling baseret på omhyggelig formidling 4

5 - Individualiseret risikovurdering og professionel plak kontrol baseret på specielt tandfrembrudsstadium af første permanente molar. Informationsmateriale til hjem og skole : - Startpakke indeholdende information om cariesrisiko i forbindelse med frembrud af første permanente molar (bilag 4), tandbørstevejledning (bilag 5), tandbørste Gum 211, rød farvetablet. Startpakken udleveres ved frembrud af første permanente molar og er udgangspunkt for formidling af budskabet om intensiv træning i hjemmebehandling. - Informationsskrivelse (bilag 6) til orientering af hjem og skole om, hvorfor og hvornår barnet næste gang vil blive indkaldt. Information sendes både til hjem og skole, da mange børn selv må sørge for at komme. I tabel 1 er det cariesforebyggende program beskrevet i forhold til personale fordeling og udførelse: Personale Tandplejeprogram Tandplejer Klinikassistent Intensiv træning i hjemmetandpleje baseret på omhyggelig formidling: Børnene indfarves med Butler Gum, Red-Cote på en lang vatpind. Forældrene får vist plakken specielt med henblik på første permanente molar i frembrud. Der registreres plak i flg. regioner: 6+, 2+, -2, -6 på en skala fra 0-3. Forældrene undervises i at fjerne plakken efter Bassmetoden. Ved første permanente molars frembrud instrueres i at børste i facio-oral retning med børstehårene ned i occlusalrelieffet. Der anvendes engangsbørste. 5

6 Tandlæge Tandplejer Klinikassistent Undervisning i at forstå caries som en lokal sygdom: Der informeres ud fra plakregistreringen om caries occlusalt på første permanente molar. Professionel plakfjernelse foretages efter behov med roterende børste på occlusalflader, gummikop på glatflader og tandtråd på mesialfladen af første permanente molar. Tandlæge Tandplejer Tandlæge Tandlæge Tandplejer Klinisk undersøgelse: Foretages efter tørlægning med vatrulle og spiralsug. Der registreres progression af eksisterende emaljelæsioner og nye tegn på caries, samt om det drejer sig om aktive eller inaktive læsioner (bilag 1). Aktive læsioner pensles lokalt med 2 % NaF i et minut. Kontrol af fyldninger, fissurforseglinger, tandstilling og slimhinder. Behandlingsplan: Ud fra diagnosen fastlægges en individuel plan for den indsats, der skal foregå i perioden til næste undersøgelse hos tandlæge. Indkaldeinterval fastlægges ud fra risikovurdering og kan variere fra 1 måned til 2 år. Tandlægen fastlægger det overordnede interval og uddelegerer derefter til TP eller KA ud fra den individuelle plan (bilag 7). Interval og indsats noteres i journalen. Fastlæggelse af indkaldeinterval ud fra risikovurdering: Forældrekooperation: Findes der ved undersøgelse plak især occlusalt i første permanente molar, gives ny instruktion efter en måned hos KA, indtil tænderne børstes rene. Cariesprogressionen i tandsættet. Er der mange initiale læsioner tilsættes hos KA til instruktion og pensling med 2 % NaF min 4xårligt. Der fissurforsegles hvis læsionerne fortsat er aktive. Carieserfaring i det primære tandsæt, søskende med caries. Ved stor carieserfaring foretages fissurforsegling af første permanente molar. Tilsættes hos TP/KA Eruptionsstadium for første permanente molar. Under frembruddet af første permanente molar indkaldes min. 2xårligt hos TP/KA til intensiv tandbørstetræning med forældre. Occlusalfladernes udformning og relief. Ved dybe fissurer og fossae indkaldes min. 3xårligt til tænderne er i occlusion. KA foretager indfarvning og tandbørstetræning. Ved initial caries fissurforsegles. Sociale indikationer. Mange børn på Vestbyskolen er belastet af social arv, disse tilsættes hos KA til indfarvning, tandbørstetræning og afpudsning 1xmåned samt fluorbehandling 4xårligt ved initial caries. Første permanente molar fissurforsegles. Tabel 1: Det cariesforebyggende program med fordeling af personalegrupper. 6

7 Resultater Projektet startede i oktober 1998 og de efterfølgende resultater er baseret på journalmateriale indsamlet i oktober 2002, samt SCOR-tabellerne baseret på indberetningerne fra Interventionsgruppen er sammenlignet med en alderssvarende historisk sammenligningsgruppe af samme størrelse fulgt i perioden oktober 1995 til oktober Det vil sige, at observationsperioden for begge grupper var 48 måneder Tidsforbruget opgjort ud fra antal besøg er blevet målt ved at optælle det gennemsnitlige antal besøg pr. år for hvert barn i henholdsvis interventionsgruppen og sammenligningsgruppen i den 4 årige periode. Ved optællingen er der ikke medregnet besøg på grund af tandregulering eller traumer samt udeblivelser og afbud. Der er heller ikke skelnet mellem besøg hos tandlæge/tandplejer/klinikassistent. Interventionsgruppe Sammenligningsgruppe Antal besøg / år 4,30 4,63 Tabel 2. Det gennemsnitlige antal besøg pr. barn pr. år, opgjort 48 mdr. efter projektstart. Det gennemsnitlige antal besøg per barn var nogenlunde lige stort i de to grupper (Tabel 2). Ser man på den procentuelle fordeling af børn i henholdsvis interventionsgruppen og sammenligningsgruppen (Fig.1) fremgår det, at antal besøg varierer fra 5 til 44 besøg for det enkelte barn i hele perioden, men i interventionsgruppen har mere end 60 % af børnene haft <10-14 besøg fordelt over de 48 måneder, mens en mindre gruppe til gengæld har haft >40 besøg. Der ses således i interventionsgruppen en polarisering, hvor der for sammenligningsgruppen mere er tale om en normalfordeling. 7

8 Børn 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Int. Gr. Sam. Gr Besøg Fig. 1. Den procentuelle fordeling af børn efter antal besøg i en 48 måneders.periode for henholdsvis interventionsgruppen (Int. Gr) og sammenligningsgruppen (Sam. Gr). Den indsats, der er gjort ved besøgene er imidlertid meget forskellig i de to grupper (Fig. 2). Andelen af besøg, hvor der udføres operativ behandling, er således næsten halveret i interventionsgruppen, mens antallet af besøg til tandbørstning, der også indeholder afpudsning og fluorbehandlinger er steget fra 7,5 % til 33 %. Antal besøg til undersøgelse og fissurforsegling er faldet i overensstemmelse med at indkaldeintervallerne er blevet længere, da børnene i henhold til det nye program mere målrettet tilsættes til forebyggende behandling. Det fremgår da også af fig.2, at den nonoperative behandling i interventionsgruppen udgør mere end 80 % af det samlede antal besøg, medens den non-operative behandling i sammenligningsgruppen udgør 63,5 % af det samlede antal besøg. 8

9 Antal besøg 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35,50% 7,50% 56% Sam. Gr. op beh tdb us + ff 19% 33% 48% Int. Gr. Fig. 2. Den procentuelle fordeling af besøg efter henholdsvis operativ behandling (op beh) og nonoperativ behandling delt op i tandbørstetræning (tdb) samt undersøgelse og fissurforsegling (us+ff) i sammenligningsgruppen (Sam. Gr) og interventionsgruppen (Int. Gr). I tabel 3 og 4 er den cariesforebyggende indsats vurderet i forhold til antal fyldte, fissurforseglede og sunde flader. Antallet af fyldte flader er for sammenligningsgruppen allerede 12 måneder efter projekt start næsten 5 gange større end for interventionsgruppen. Antallet af sunde flader udgør 57 % af det samlede antal flader i interventionsgruppen, hvor der i sammenligningsgruppen kun findes 38 %. Antallet af fissurforseglede flader findes lidt lavere i interventionsgruppen. Interventionsgruppe Sammenligningsgruppe Fyldte flader 3,00 14,00 Fissurforseglede flader Sunde Flader Total 40,00 57,00 100,00 48,00 38,00 100,00 Tabel 3. Andelen (pct.) af fyldte, fissurforseglede og sunde occlusalflader i første permanente molar opgjort for interventionsgruppen og sammenligningsgruppen 12 mdr. efter projekt start. 9

10 Interventionsgruppe Sammenligningsgruppe Fyldte flader 3,80 16,00 Fissurforseglede flader Sunde flader Total 71,00 25,20 100,00 71,00 13,00 100,00 Tabel 4. Andelen (pct.) af fyldte, fissurforseglede og sunde occlusalflader i første permanente molar opgjort for interventionsgruppen og sammenligningsgruppen 48 mdr. efter projektstart. Efter den 4-årige projektperiode er antallet af fyldte flader i sammenligningsgruppen fortsat ca. 4 gange større end i interventionsgruppen. Der findes ingen forskel i antallet af fissurforseglede flader, men antallet af sunde flader er nu næsten fordoblet i interventionsgruppen (25,2 %) i forhold til sammenligningsgruppen (13 %). 3,50 3,00 2,50 DMFS 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Fig. 3. Den gennemsnitlige carieserfaring (DMFS) 11 årige på Vestbyskolen. I fig. 3 og 4 refererer søjlerne fra 1999 til sammenligningsgruppen og søjlerne fra 2002 til interventionsgruppen. Fig. 3 viser, at gennemsnitligt DMFS for 11-årige er faldet fra 1,79 i 1999 til 0,33 i

11 % børn med DMFS> Fig. 4. Andelen af 11 årige børn med DMFS >0 på Vestbyskolen. Når man ser på andelen af 11-årige børn med DMFS større end 0 finder man, at kun 22,5 % af de 11-årige i interventionsgruppen har caries erfaring, hvor der i interventionsgruppen findes 54,7 % med caries erfaring. Tabel 5, 6, 7 og 8 viser den gennemsnitlige carieserfaring i de fem sundhedsdistrikter i Horsens samt Horsens total fra 1998 til På distriktsplan ses der for de 7, 12, 15 og 17-årige et fald i gennemsnitligt DMFS, der er større end nedgangen i de øvrige distrikter. 7 årige Horsens Syd Midt Vest Øst Nord ,12 0,12 0,07 0,07 0,06 0, ,09 0,07 0,04 0,09 0,10 0,13 Tabel 5. Den gennemsnitlige carieserfaring (DMFS) hos 7 årige 11

12 12 årige Horsens Syd Midt Vest Øst Nord ,66 1,38 1,69 1,38 1,37 2, ,15 0,95 1,11 1,37 1,50 0,93 Tabel 6. Den gennemsnitlige carieserfaring (DMFS) hos 12 årige. 15 årige Horsens Syd Midt Vest Øst Nord ,99 3,62 3,85 3,11 3,92 5, ,88 2,29 2,87 2,72 3,07 3,80 Tabel 7. Den gennemsnitlige carieserfaring (DMFS) hos 15 årige. 17 årige Horsens Syd Midt Vest Øst Nord ,06 5,90 5,67 5,29 5,47 8, ,11 3,58 4,61 3,91 4,30 4,67 Tabel 8. Den gennemsnitlige carieserfaring (DMFS) hos 17 årige. Distrikt Nord er ikke længere cariesmæssigt det tungeste område for alle aldersgrupper, når man ser på de 12 årige i tabel 6, så finder man den laveste gennemsnitlige carieserfaring i distrikt Nord. DMFS for de øvrige aldersgrupper i distrikt Nord har tilnærmet sig de andre distrikters tandsundhed, hvor distriktet tidligere adskilte sig markant, hvilket fremgår af den gennemsnitlige carieserfaring i 1998 ligeledes vist i tabel 5, 6, 7 og 8. 12

13 Diskussion Hensigten med pilotprojektet: Cariesforebyggelse i Nord har været at finde frem til et caries forebyggende program, der kan reducere antallet af carieslæsioner i første permanente molar og reducere antallet af fissurforseglinger. Gennem litteratursøgninger og erfaringer fra Nexø metoden har vi udarbejdet en model til et cariesforebyggende program, der passer til både vores klientel og personalesammensætning. I litteraturen er der beskrevet undersøgelser, der viser, at plakfjernelse [9,10], fissurforsegling [15], tidlig diagnose [11] og fluorbehandling [13] kan reducere mængden af caries, og i SBU s rapport [16] om at forebygge caries, er cariesforebyggende programmer, der udgør en kombination af information om cariesætiologi, instruktion i tandbørstning, regelmæssig professionel rengøring af tænderne og anvendelse af fluor rubriceret i kategorien evidens 2 2. Det interventionsprogram, som vi har anvendt i distrikt Nord i perioden til 10.02, har netop været sammensat af disse komponenter. Vi har lagt vægt på en enkel og forståelig både mundtlig og skriftlig information om cariesudvikling, intensiv tandbørstetræning, professionel plakfjernelse og lokal fluorbehandling. Vores basis profylakse, der gives ved samtlige besøg, er den samme for alle børn og unge, men det er den individualiserede risikovurdering, der er bestemmende for, hvor hyppigt det skal foregå. Vi har i forbindelse med pilotprojektet ikke fået tilført flere ressourcer, derfor har vi ved projektets start kun valgt en årgang ud for herefter at udbygge med en årgang pr. år. Det har vist sig, at programmet ikke er så tidskrævende, når det først er standardiseret og metoderne effektiviseret, og vi har derfor allerede i 2000 inddraget alle elever på 2 Evidens 1 størst videnskabeligt underlag Evidens 2 middel stærkt videnskabeligt underlag Evidens 3 begrænset videnskabeligt underlag Evidens 4 utilstrækkelig videnskabeligt underlag 13

14 Vestbyskolen (320elever) og i 2001 alle børn og unge i hele distrikt Nord (1500 børn og unge). Specielt også set i relation til de gode resultater, der allerede forelå ved evaluering ud fra journaldata efter et år. Det har derfor ikke været muligt at udvælge en direkte sammenligningsgruppe, og interventionsgruppen er i projektet sammenlignet med en alderssvarende udvalgt historisk gruppe af samme størrelse og i en tidssvarende periode. Som det fremgår, foregår der en stor uddelegering af den forebyggende indsats til hjælpepersonale. Vi havde ved projekt start en normering på 1,9 tdl., 0,8 TP, 4 KA. På baggrund af denne normering besluttede vi at bruge hjælpepersonalet i større udstrækning. Tandplejeren skulle overtage flere undersøgelser, og klinikassistenterne skulle selvstændigt varetage den forebyggende indsats og følge patienterne mellem undersøgelserne. På denne måde udnyttede vi også den enkeltes kvalifikationer bedre. Tandlægerne har et overordnet ansvar for det team, som de uddelegerer patienterne til. De ser børnene sjældnere og skal derfor lægge en langvarig behandlingsplan. Der lægges vægt på at skelne mellem aktiv og inaktiv caries[12], cariesprogressionen[17] vurderes, og der tages stilling til henholdsvis non-operativ eller operativ behandling. En undersøgelse kræver større viden og tager længere tid, og en del af denne tid hentes ved at afgive mere kompetence til tandplejer og klinikassistent. Tandplejeren vil komme til at undersøge mange børn og have ansvaret for dem i 1-2 år alt efter tandlægens behandlingsplan. Det kræver en stor viden om cariesætiologi og udvikling, og det forudsætter også, at der er overensstemmelse i diagnostikken. I foråret 99 igangsatte vi derfor en kalibreringsproces. Vi har på klinikken løbende fulgt op på denne proces, og er i dag nået til en høj grad af samscoring 14

15 Med hensyn til vurdering af ressourcerne, fremgår det, at det gennemsnitlige antal besøg pr. barn pr. år har været lidt lavere for interventionsgruppen end for sammenligningsgruppen. Variationen i antal besøg er for begge gruppers vedkommende meget stor, men for interventionsgruppen viser opgørelsen, at der er tale om en mere selektiv udvælgelse, hvor størstedelen af børnene har været indkaldt til få besøg, medens en mindre del har været indkaldt til mange besøg, hvilket stemmer overens med den individuelle fastsættelse af indkalde interval ud fra risikovurdering. Andelen af besøg, hvor der foretages operativ behandling er halveret i projektperioden, hvilket viser, at det er lykkes at omlægge indsatsen fra operativ til non-operativ behandling. Den del af den non-operative behandling, der omfatter undersøgelse og fissurforsegling, er også faldet (fra 56,00 % til 42,36 %), hvilket hovedsageligt må ses som en konsekvens af, at indkalde intervallerne er forlænget og erstattet af den forebyggende indsats, der foregår i forbindelse med den intensive tandbørstetræning. Det cariesforebyggende program har ført til en reduktion på næsten 75 % i antal fyldte occlusale flader i første permanente molar (tabel 3 og 4). Målet at reducere antallet af fyldninger er således opfyldt. Med hensyn til at reducere antallet af fissurforseglinger er målet ikke opfyldt, da der findes det samme antal fissurforseglinger i interventionsgruppen og sammenligningsgruppen efter den 4-årige projektperiode; men dette skal ses i relation til, at vi med baggrund i ny viden om cariesudvikling og progression [17,18] samt fissurforsegling [19] som tidligere anført har ændret vore indikationer for fissurforsegling. Det er ikke de samme tænder, vi fissurforsegler, og vi må tilskrive en del af cariesreduktionen, at vi i dag i henhold til den nye viden om 15

16 cariesætiologi, cariesprogression og aktivitet er senere til at gribe til operativ behandling. Der er dog ingen tvivl om, at interventionsprogrammet har haft en effekt, da antallet af sunde flader er betydeligt højere i interventionsgruppen end i sammenligningsgruppen; og når vi ser på den samlede cariesforekomst, fremgår det af SCOR-tabellerne, at sundhedsforbedringen også slår igennem her, hvilket nok især skyldes, at der i vores population, som jeg indledningsvis har beskrevet, findes meget occlusal caries i første permanente molar. Distrikt Nord er ikke længere det tungeste område for alle aldersgrupper, idet de 12-årige i distriktet som tidligere anført har den laveste gennemsnitlige carieserfaring i Horsens. For de øvrige beskrevne aldersgrupper er der sket en tilnærmelse til de andre distrikters gennemsnitlige carieserfaring. Konklusion Vi har gennem projekt cariesforebyggelse i Nord fået udviklet et cariesforebyggende program, der har vist sig effektivt med hensyn til at reducere antallet af fyldninger occlusalt i første permanente molar. Programmet har ikke medført nogen øgning i antallet af besøg pr. elev pr. år. Personaleressourcerne har kunnet reduceres, idet tandlægetimer er konverteret til tandplejertimer Programmet har haft en cariesforebyggende effekt. 16

17 Litteraturliste. 1. Poulsen S, Sundhedsstyrelsens SCOR-følgegruppe. Beskrivelse af caries hos danske børn og unge i 1997 og orientering om SCOR-følgegruppen. Tandlægernes Tidsskr 1998; 7: Thylstrup A, Christiansen J, Vinther D. Effekten af innovation I klinisk praksis. Tandlægernes Tidsskr 1995; 10: Petersen PE, Torres AM. Forebyggelses- og sundhedsarbejdet i den kommunale tandpleje i Danmark. Tandlægernes Tidsskr 1995; 3: Manji F, Fejerskov O. An epidemiological approach to dental caries. In: Thylstrup A, Fejerskov O, eds. Textbook of clinical cariology. 2 edn. Copenhagen : Munksgaard 1994; Carvalho JC, Ekstrand KR, Thylstrup A. Results of 3 years of non-operative occlusal caries treatment of erupting permanent first molars. Community Dent Oral Epidemiol 1992; 20: Thylstrup A, Vinther D, Christiansen J. Promoting changes in clinical practice. Treatment time and outcome studies in a Danish public child dental health clinic. Community Dent Oral Epidemiol 1997; 25: Thylstrup A. Caries: summary observations of applied knowledge in view of new knowledge. Tandlaegebladet 1988 Jan; 92: Carvalho JC, Ekstrand KR, Thylstrup A. Dental plaque and caries on occlusal surfaces of first permanent molars in relation to stage of eruption. J Dent Res. 1989; 68: Holmen L Mejáre I, Malmgren B, Thylstrup A. The effect of regular professional plaque removal on dental caries in vivo. A polarized light and scanning electron microscope study. Caries Res.1988; 22: Thylstrup A, Bruun C, Holmen L. In vivo caries-mechanisms for caries initiation and arrestment. Adv Dent Res.1994; 8: Carvalho JC, Thylstrup A, Ekstrand KR. Results after 3 years of non-operative caries treatment of erupting permanent first molars. Community Dent Oral Epidemiol 1992; 20: Ekstrand KR, Ricketts DNJ, Kidd EAM. Reproducibility and Accuracy of Three Methods for Asessment of Demineralization Depth on the Occlusal Surface: An in vitro Examination. Caries Res 1997; 31:

18 13. Nyvad B, Fejerskov O. Assessing the stage of caries lesion activity on the basis of clinical and microbiological examinations. Community Dent Oral Epidemiol 1997; 25: Fejerskov O. Concepts of dental caries and their consequences for understanding the disease. Community Dent Oral Epidemiol 1997; 25: Handelman SL.Therapeutic use of sealants for incipient or early carious lesions in children. Finn Dent Soc. 1991; 87: Holm AK, Mejare I, Axelsson S, Nordenram G, Dahlgren H, Petersson L et al. Sammenfattning av SBU:s rapport om: Att förebygga karies. Tandlægernes Tidsskr 2002; 12: 17. Mejare I, Källestål C, Stenlund H. Incidence and Progression of Approximal Caries from 11 to 22 Years of Age in Sweden; A proepective Radiographic study. Caries Res 1999; 33: Mejare I, Stenlund H. Caries Rates for the Mesial Surface of the First Permanent Molar and the Distal Surface of the Second Primary Molar from 6 to 12 Years of Age in Sweden. Caries Res 2000; 34: Mørup Karen, Ekstrand Kim. Fissurforsegling til behandling af caries hos born og voksne. Tandlægebladet 2000; 104:

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Kollektiv eller individuel profylakse?

Kollektiv eller individuel profylakse? Kollektiv eller individuel profylakse? sven poulsen Forebyggelsen er til stadig diskussion som følge af en lang række forhold. Men ét af de hyppigst stillede spørgsmål er: Skal vi fortsætte med den brede

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid 8; 8: 9 9 Kim Rud Ekstrand og Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram,

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen.

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2014 Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i børn og unges tandsundhed på baggrund

Læs mere

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse.... Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN Indledning

Læs mere

Cariesstrategi Grønland

Cariesstrategi Grønland Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Hele Grønlandstandplejen Fremgangsmåde Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Fissurforsegling år 2006

Fissurforsegling år 2006 Fissurforsegling år 2006 sven poulsen, göran koch og lill-kari wendt Metoder til forebyggelse af caries i okklusale fissurer har eksisteret længe. De tidligste metoder var de såkaldte profylaktiske fissurrensninger

Læs mere

SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE

SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE Sundhedsplanen bør beskrive: de mål, vores tandpleje ønsker at tilstræbe og helst opfylde, samt de metoder, vi bør anvende, for at opnå disse mål på en sådan

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. 2 Sundhedstal 2013 Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for 2013 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation.

Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation. Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation. Dagens temaer Hvorfor denne forandring? Hvad ved vi om cariessygdommen? Hvad gør vi i Odder? Non-operativ tandpleje. Anerkendende kommunikation.

Læs mere

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015 Notat om status på tandsundheden i Kommune 5/LL Status på tandsundheden i Kommune 5 Tandplejen i Kommune opgør hvert år tandsundheden i kommunen ud fra SCOR tal (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2013 Aalborg har de gladeste tænder Aalborg har de gladeste tænder Tandplejen og Fristedet har i anledning af Tandplejens 100 års fødselsdag 24.04.2013 indspillet

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Sundhedsplan 2016-2020

Sundhedsplan 2016-2020 Sundhedsplan 2016-2020 Skive Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Forord.. 1 Sundhedsplanen 2016-2020.. 2 Sundhedspolitikken. 3 Børnepolitikken. 3 Sundhedsudviklingen. 4 Fremtidens tandpleje 5 Sundhedsplanens

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2011

Forebyggelsesstrategi 2011 Forebyggelsesstrategi 2011 Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent Jane

Læs mere

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Dato 10-05-2017 Sagsnr. 4-1013-1/1 PLAN plan@sst.dk Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Caries i pædodontien

Caries i pædodontien Caries i pædodontien Caries i pædodontien Det enkelte barns behov Clara Mohammad Caries i pædodontien Carieserfaring Forekomst, progression og behandling af caries Det primære tandsæt ( ca. 0-6 år) Blandingstandsættet

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Kim Rud Ekstrand, Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram, som blev udviklet og igangsat i 1987-1988

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012 1 ; - Årsrapport omhandlende tandsundhedsudviklingen i Struer frem til 2012 er baseret på talmateriale fra Sundhedsstyrelsen. På grundlag af indberetning af

Læs mere

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4 Figur A 2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s, Smnl-gr., og Tabel 1 og 4 Tallene udtrykker gennemsnitlige antal flader. 3, 5 og 7 årige er det mælketænder (ud af 88 mulige tandflader) 12, 15 og 18 årige er

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Faglig viden om caries:

Faglig viden om caries: Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det endnu bedre? Kim Ekstrand På trods af at den kommunale tandpleje i Danmark kan fremvise flotte resultater mht. cariesreduktion gennem tiderne,

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Non-invasiv behandling af carieslæsioner Plastforsegling er en gængs non-invasiv behandling til standsning af superficielle okklusale carieslæsioner i det unge

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk

Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk Tekst og foto: Lene Outzen Foghsgaard Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk Der skal generelt normændringer til, hvis vi vil skabe større lighed i tandsundhed blandt børn og unge. Sådan siger

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Behandling af børnepatienter

Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video Behandling

Læs mere

Cariesfrekvensen i det primære tandsæt er i de skandinaviske

Cariesfrekvensen i det primære tandsæt er i de skandinaviske Cariesprogression i det primære tandsæt fra 3- til 7-års-alderen Lis Almer Nielsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Iden

Læs mere

FISSURFORSEGLING SOM KARIES- FOREBYGGELSE OG -BEHANDLING AF TASJA VILLÉGAS, DISTRIKTSTANDLÆGE, HØJE TAASTRUP KOMMUNALE TANDPLEJE

FISSURFORSEGLING SOM KARIES- FOREBYGGELSE OG -BEHANDLING AF TASJA VILLÉGAS, DISTRIKTSTANDLÆGE, HØJE TAASTRUP KOMMUNALE TANDPLEJE AF TASJA VILLÉGAS, DISTRIKTSTANDLÆGE, HØJE TAASTRUP KOMMUNALE TANDPLEJE VEJLEDER: METTE BORUM, OVERTANDLÆGE, PHD, MASTER PP DKTE 2012-2013 FISSURFORSEGLING SOM KARIES- FOREBYGGELSE OG -BEHANDLING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Forandring Okt. 2011, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti Ministeriet for Sundhed

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014.

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014. Kommunale Tandpleje Afrapportering af Tandsundheden i Kommune for året 2014. Hvert kalenderår indberetter Kommunale Tandpleje tandstatus - udtrykt ved talværdier - til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

4.3 Brug af forebyggende ordninger

4.3 Brug af forebyggende ordninger Kapitel 4.3 Brug af forebyggende ordninger 4.3 Brug af forebyggende ordninger Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en række forebyggende ordninger til befolkningen, eksempelvis i form af skoletandpleje,

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. SCOR 2 Sundhedstal Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for viser, at børn og unges tandsundhed i Herning Kommune fortsat er helt

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Omfang af praktikværtevalueringer De tandplejestuderende er i den sidste del af deres uddannelse hvert

Læs mere

Hvert år møder ca årige på session, og ca.

Hvert år møder ca årige på session, og ca. Cariesaktivitet og cariesbehandling på 18-26-årige mænd under værnepligt Birgit Petersen, Marianne Geisler og Kim Ekstrand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Tandplejen Poul Folke Christensen og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. 2 Sundhedstal 211 Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for 211 foreligger nu. Det viser sig igen i år at børn og unges tandsundhed

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Det er et ikke et spørgsmål om enten eller

Det er et ikke et spørgsmål om enten eller Trepartsinterview AF LENE OUTZEN FOGHSGAARD, JOURNALIST., PROFESSOR, MPH, PH.D., DR. ODONT, ODONTOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET OG ELSE SOMMER, OVERTANDLÆGE, HORSENS KOMMUNALE TANDPLEJE. FOTOGRAF:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Om brugen af fluorider i cariesforebyggelsen

Om brugen af fluorider i cariesforebyggelsen videnskab Artiklen er udarbejdet i samarbejde mellem TNT og Tandlægebladet og bringes i julinummeret af Tandlægebladet Om brugen af fluorider i cariesforebyggelsen Sven Poulsen, professor, dr.odont., Afdeling

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 FLUORID OG CARIES BAGGRUND Emaljen består hovedsageligt af krystaller af hydroxylapatit,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Vordingborg kommunale Tandpleje 2016.

Vordingborg kommunale Tandpleje 2016. Vordingborg kommunale Tandpleje 2016. Dette oplæg er drøftet på Lokal MED udvalgsmøde d. 23/2-2016, hvor der var opbakning til dette notat. Status: Antal patienter: 0-18 år 9.296 Specialtandpleje 18 Omsorgstandpleje

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Mundpleje opstart af ny pakke Læringsseminar 9. Jannie Boel, Kirsten Hau og Mona Østergaard Klit Sygehus Thy-Mors

Mundpleje opstart af ny pakke Læringsseminar 9. Jannie Boel, Kirsten Hau og Mona Østergaard Klit Sygehus Thy-Mors Mundpleje opstart af ny pakke Læringsseminar 9 Jannie Boel, Kirsten Hau og Mona Østergaard Klit Sygehus Thy-Mors Baggrund: Inspiration fra Læringsseminar 8: How to Design a Bundle from the Topic Area to

Læs mere

5.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget folkesundhed

5.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget folkesundhed 5.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER 5.2.1 Øget folkesundhed Sundhedsprofil Sundhedsprofilen er et stort sæt af helbreds- og livsstilr. Der ønskes færre daglige rygere, færre der vir tegn på alkoholafhængighed,

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Hvordan kom projektet i gang? v. Steen Overgaard Larsen, Overtandlæge Den praktiske udførelse af projektet og evaluering. v. Stine Tick,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014 Rejseholdet Tandplejens rejsehold er etableret for at understøtte den forebyggende indsats mod huller i tænderne. Rejseholdet rejser

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen

Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen Effektevaluering hvorfor og hvordan? Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen Kandidat i folkesundhedsvidenskab Siden november 2010 ansat på projekt Trivsel,

Læs mere

Klinisk vejledning i brug af fluorid

Klinisk vejledning i brug af fluorid AARHUS UNIVERSITET Institut for Odontologi og Oral Sundhed Juni 2017 Klinisk vejledning i brug af fluorid Følgende fluoridbehandlinger gennemgås i vejledningen Fluortandpasta 1.000-1.450 ppm fluorid Duraphat

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/ Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/03 2012 SKT, KU & AU v/conni Parsner og Caroline Hørsted Baggrund for at foreslå trindeling af Tandklinikassistentuddannelsen

Læs mere