Kvindemuseets mission er at indsamle, udforske og udbrede kendskabet til kvinders kulturhistorie og kønnets betydning i vor fælles kulturarv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvindemuseets mission er at indsamle, udforske og udbrede kendskabet til kvinders kulturhistorie og kønnets betydning i vor fælles kulturarv."

Transkript

1 KVINDEMUSEET I DANMARK - ARBEJDSPLANER Hvad er museets mission (opgave og ansvarsområde) og vision? Kvindemuseets mission er at indsamle, udforske og udbrede kendskabet til kvinders kulturhistorie og kønnets betydning i vor fælles kulturarv. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling belyser Kvindemuseet tilstande og forandringer indenfor kulturhistorien med køn som særligt fokus. Museet skal belyse kvinders hverdagsliv - såvel i dets objektive som i dets subjektive form og udtryk. Museet skal dokumentere de materielle, sociale og psykiske vilkår for den enkelte kvinde, for generationer, for klasser og grupper af kvinder - samt formning og ændring af disse vilkår, som kvinder gennem deres oplevelser, tolkning og praksis udvirker. Museet skal være en aktiv medspiller i den aktuelle, samfundsmæssige debat og gøre historien til et aktiv i fortolkningen af kvinders vilkår og muligheder. Indsamling, forskning og formidling skal reflektere, at urbaniseringen, industrialiseringen og globaliseringen har forudsat og medført fundamentale ændringer i kvinders traditionelle virkefelt og forholdet mellem kønnene. Museet skal fokuserer på samspil mellem forskellige livssfærer - på sammenhænge mellem traditioner og kvalifikationer, mellem håndværksmæssig kunnen og følelsesmæssige færdigheder, mellem livshistorie og kunstneriske produkt, mellem moderskab og arbejdsliv - som disse ytrer sig for den enkelte kvinde og formidles kvinder imellem i netværk af slægt, generationer, venskaber, fællesskaber og aktiviteter. Fællestræk og ligheder såvel som epoke-, klasse-, generationsmæssige og etniske forskelligheder i kvinders livsmønstre og -situation skal træde frem i samlingernes helhed og indtænkes i det enkelte indsamlings-, forsknings- og/eller formidlingstema. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stiller dem til rådighed for forskningen. Museet skal styrke det globale udsyn og engagement. Andre steder i verden findes kulturer, hvor kvinders adgang til læring, medbestemmelse over egen krop og involvering i samfundsmæssig udvikling er stærkt begrænset ligesom der findes kulturer, vi i Danmark kan lade os inspirere af. Museet skal styrke dialogen med børn og unge og øge deres viden og refleksion over kønnets betydning for hverdagsliv og politik, etnicitet og identitet. Køn udvikles fra tidlig alder. Barndommens kulturhistorie med fokus på piger og drenge og på familiemæssige såvel som samfundsmæssige fordringer og forventninger til de to køn til forskellige tider, i forskellige klasser og lag, skal være et væsentligt virkeområde for museets tilbud til og kontakt med det yngre publikum.

2 Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side) Kvindemuseet vil udbrede viden om kønnets betydning og involvere sig i åben dialog og gensidig læring med brugere, kvindeinstitutioner og miljøer og andre relevante partnere ved at - spørger kvinder til råds - involvere publikum og prioritere social inklusion - arbejde på tværs af sektorer - på tværs af den kulturelle og den sociale sektor - på tværs af den kultur og erhverv - på tværs af kultur og integration Museet vil til stadighed udvikle sig som mødested og ramme for debat, oplysning og oplevelse, og rumme et aktivt forskningsmiljø. Gennemgående fastholdes et kvindeligt perspektiv på hverdagsliv og krop, individualitet og fællesskaber, fortid, nutid og fremtid. Kvindemuseet vil være en ressource for byen og for hele landet - og vil fortsætte den gode udvikling med at få mange og gode internationale relationer og samarbejder. Kvindemuseet vil udvise et musealt samfundsengagement bl.a. ved at gøre konfliktfyldte og svære emner til genstand for undersøgelse og forskning, indsamling og formidling. Endvidere vil museet lægge rum til debatarrangementer og lade eksterne brugergrupper og aktører være medarrangører, i den udstrækning, det falder indenfor museets ansvarsområde. Museets tilgang til kvindelivets diversitet og medborgerskabets betydning fastholdes og videreudvikles bl.a. i projektformer, der omfatter kvinder i Danmark med anden etnisk baggrund. Gennem målrettede tilbud og ved eksperimenter med kommunikationsformer opbygges en øget dialog med børn og unge, men også voksne, om køn og identitet historisk og aktuelt. Digital formidling af samlinger, forskningsrapporter, undervisningsmaterialer mv. øges, og der vil blive arbejdet med nye former for digitale udstillinger og -indsamlinger, således at museet får bragt sin viden ud til et bredere publikum, og giver adgang til, at publikum meddeler sig til museet i første omgang landsdækkende; omkring udvalgte emner og temaer også udenfor landet ved samtidig at publicere og kommunikere i engelsksprogede versioner.

3 2. SAMLINGER museets samlingsmæssige fokus (eksempelvis tidsperiode og geografisk område)? Angiv om der er dele af samlingen, der falder uden for dette fokus Siden 1982 har museet samlet genstande, dokumenter, fotos og biografier til dokumentation af kvinders liv og virke. Dette afspejler - på godt og ondt - de store ændringer i kvinders liv. Samlingerne spænder over alle slags ting fra radrensere til tæppebankere, fra bind til brudekjoler, fra vaskevugger til fiskeskindssko, fra håndarbejder til kunstmalerier, fra skudsmålsbøger til kæreste-, svendeog næringsbreve. Hovedparten af samlingerne dateres til 1900-tallet. Inden for de enkelte registreringsgrupper findes dog ældre genstande. Det gælder især to af museets meget store samlinger: husarbejde og beklædning. Geografisk område er hele Danmark. Samlingerne dækker fra Bornholm til Vestjylland og fra Skagen til Lolland-Falster. Samlingerne består af såvel enkeltstående genstande som større helsamlinger, herunder slægtssamlinger. Museet har fra begyndelsen fokuseret på indsamling af mundtlige erindringer, ligesom flere forsknings- /undersøgelsestemaer har haft til formål at tilvejebringe viden og information om aspekter i kvinders hverdagsliv. Den immaterielle kulturarv indtager således en central plads i museets indsamlings- og undersøgelsesvirksomhed. For store dele af de fysiske samlinger er der udførlig dokumentation tilknyttet enkeltgenstandene. Genstande, der er indsamlet i forbindelse med museets undersøgelses- og indsamlingstemaer, er oftest ledsaget af dybtgående interviews om det liv, der er levet med og omkring genstandene. De mundtlige erindringer foreligger på magnetiske kasette-lydbånd og elektroniske minidisk. I samlingerne indgår også et omfattende fotoarkiv, dels i form af ældre originale fotos, negativer og affotograferede billeder, dels i form af samtidsdokumentariske diasoptagelser. Går man tæt på detaljerigdommen på tværs af objekttyper, har Kvindemuseet samlinger, ingen andre har - det slidte og klinkede - det forbudte og pinlige - det smertefulde og ubærlige - det, ingen snakker om, ingen viser frem, eller ingen regner for noget Museet har også det, andre museer har - smukke brudekjoler, med historier om harmoniske såvel som disharmoniske liv - fantastiske el-apparater, med historier om skepsis og lettelse - slidsomt erhvervede eksamensbeviser, med historier om kamp for at få lov - politiske dagbøger, med noter om sejre, kompromisser og nederlag Fokuserede emner i Kvindemuseets samlinger, hvor der er en bred repræsentation og en solid dokumentation, er følgende: - husholdning - dragt, mode og påklædning - brudeskikke - dåb og konfirmation - moderskab, enligt moderskab og uægtefødte børn - fødselskultur, krop og hygiejne - pigehjemsinstitutioner og opdragelse - skole, uddannelse og karriere

4 - kvindelige opfindere - selvstændige erhvervsdrivende kvinder - besættelsestidens kvinder i modstand og husholdninger - kvindeliv som flygtning eller indvandrer - barndommens kulturhistorie med vægt på køn - kvindekrisecentre Samlingerne omfatter ikke genstande eller anden dokumentation, som ikke falder inden for museets formålsbeskrivelse. En helt ny type indsamling, museet har åbnet for, sker via museets hjemmeside, hvor brugere på ENTER UNG kan sende historier ind, om hvad unge i dag synes er væsentlige emner at debattere, ligesom brugere kan sende et billede direkte til DEL ET BARNDOMSBILLEDE på museets hjemmeside, så det kan ses dér umiddelbart efter. Begge digitale indsamlingsrum er blevet lanceret i Museet gør sig herved i første omgang nogle erfaringer med, at bruge hjemmesiden til at lade strømmen af informationer gå ind til museet og har således indledt en ny form for passiv indsamling, dog uden at vi lover indsenderne at gemme det for eftertiden. Også sådanne optag skal gennem en kritisk udvælgelse. Angiv hvilke faglige hensyn og nødvendige prioriteringer, der ligger til grund for indsamlingen af værker og genstande Museet lægger vægt på at eliminere den passive indsamling mest muligt og i hovedsagen kun hjemtage genstande tredimensionale, arkivalier og erindringer i forbindelse med undersøgelser. Museet tager principielt gerne ældre genstande ind i samlingen, men genstande før midten af 1800-tallet, som er gemt, var stort set allerede indleveret på museer rundt om, inden Kvindemuseet startede indsamling i Derfor samlingens unge alder. Faglige hensyn tages altid, så indsamling sker i forhold til museets ansvarsområde: enhver genstand skal fortælle om kvinders liv og virke. Museets samlinger dækker hele landet med flest genstande fra Århus og Midtjylland. Geografisk nærhed betyder flere henvendelser fra potentielle givere herfra, ligesom museets aktive indsamlinger inden for almene emner - når det er muligt og repræsentativt dækkende oftere sker i nærområdet, af den enkle grund, at det økonomisk og tidsmæssigt er mest rentabelt. Pladshensyn (og dermed økonomi) påvirker også de nødvendige prioriteringer. Sådanne prioriteringer kan henføres til Størrelse. Af hensyn til magasinering indsamles meget sjældent virkelig store genstande f. eks har vi cykler fra sundhedsplejersker men ikke biler fra hjemmehjælpere, og høstredskaber fra landbokoner men ikke tærskeværk, fra kvindedrevne landbrug. Dubletter. Af hensyn til magasinering er museet blevet restriktivt med hensyn til identiske genstande: de tages ikke ind, om end de bærer forskellige historier. Udfordringen er herefter i registreringerne at få nedskrevet den nødvendige krydshenvisning, så en allerede indtagen genstand kan bliver bærer af flere personhistorier, dvs. får reference til flere sagsnumre, både det, det var indsamlet i, og det eller dem, hvor den fysiske historie om genstanden uden det fysiske objekt senere er indlemmet. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende indsamling Systematisk koordinering sker i forhold til Kvindehistorisk Samling på Statsbiblioteket, som ikke er et museum, men en samling under Kulturministeriets ressort, og som primært indsamler arkivalier fra kvindebevægelser og kvindeprofessioner. Mellem museet og Kvindehistorisk Samling sker løbende gensidig henvisning, således at sager, som primært indeholder arkivalier og fotos men ikke genstande, og som allerede findes i Kvindehistorisk Samling, henvises dertil, mens sager med væsentlige genstandssamlinger

5 optages i Kvindemuseet. Så vidt muligt holdes sagerne samlet, hvilket betyder, at der findes mindre genstande i Kvindehistorisk Samling, ligesom der findes arkivaliesamlinger fra bevægelser og professioner i Kvindemuseet. Jævnlig kontakt mellem de to institutioner sikrer kendskab til samlingernes egenart og overlap, giver basis for en god koordinering og gør de gensidige henvisninger smidige og minimalt tidskrævende. Gennem det formaliserede netværk Koordination af kønsforskning med sekretariat på Københavns Universitet og repræsentanter fra de 5 universiteter, KVINFO, Kvindehistorisk Samling og Kvindemuseet er Kvindemuseet en del af en landsdækkende koordinering af indsamling af viden og data. I forlængelse af fælles forsknings- eller samarbejdsprojekter med andre museer indgår Kvindemuseet som hovedregel fælles indsamlingsaftaler med kollegamuseet. Dette er sket f. eks. med Jagt- og Skovbrugsmuseet, Elmuseet og med Museum Lolland-Falster om hhv. kvinder og jagt, velfærd og Femø kvindelejr. Ved store indsamlinger orienteres det eller de museer, hvis geografiske område de indsamlede genstande hidrører fra. Dette er sket f. eks. med Københavns Museum ved indtag af genstande og dokumentation fra Grevinde Danner Stiftelsen. Hvordan ønsker museet at prioritere sin indsamling i den 4-årige planperiode? Angiv de enkelte satsningsområder Vel repræsenterede emner i museets samling vil blive gennemgået for huller eller mangler. Museet søger genstande, fotos og/eller erindringsbånd, som kan udfylde disse, og så vidt muligt også få del-emnerne ført op til nutiden. Museet vil holde sig vedvarende i beredskab til at modtage hele eller dele af Kvindehistorisk Samling, hvis Statsbibliotekets tidligere ytrede interesse i at udskille samlingen bliver aktuel igen. Dette for at forebygge det umiddelbare forskningstab, som en flytning af Samlingen fra byen ville betyde for Kvindemuseet, der gennem alle årene har koordineret indtag med Kvindehistorisk Samling, og det samme vil ske for kønsforskningsmiljøerne i Jylland. Nyindsamlinger vil ud over opfyldelse af mangler i velrepræsenterede delsamlinger prioritere følgende emneområder, hvor der indsamles genstande, erindringer, fotos og anden dokumentation: : Grevinde Danner Stiftelsen, indtagelse af dokumentation og enkeltgenstande fra Danmarks største kvindekrisecenter, som skal påbegynde en total bygningsrenovation. Store mængder af Krisecentrets arkivsamling over 30 års virke er allerede indleveret til museet : Vold i hushold og kvindekrisecentre, indsamling af interviews og anden dokumentation udvalgt ud over hele landet 2011: Unge kvinder i universitetsuddannelser, indsamling af interviews, fotos og genstande om uddannelse og karriere, økonomi og boligforhold (i samarbejde med museer i USA, Sudan og Filippinerne) : Indsamling af interviews, fotos og genstande fra nydanske kvinder fortrinsvis fra ikke-vestlige lande : Krig, indsamling af dokumentation og genstande fra mødre, koner, kærester til udsendte soldater, fra kvindelige soldater og fra børn og børnebørn til involverede modstandsfolk o.a. fra besættelsestiden : Moderskab og arbejde over flere generationer, indsamling med et europæisk/globalt perspektiv : Demokrati, indsamling af dokumentation vedrørende kvinder i politik, sociale bevægelser og kvindebevægelser omkring demokrati (frem mod jubilæet i 2015 for kvinders og de brede sociale massers stemmeret) : Filippinske aupair piger i Danmark (supplerende museets brede samling om tjenestepigeliv)

6 : Kvinder i ledelse, herunder også kvindelige iværksættere : Cross-over identiteter: homo- og transseksualitet, kønsskifte og queer Hvordan forholder museets indsamlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? Museets intention om at synliggøre kvinders liv og fortælle om det, som ofte er gemt bort eller fortiet, tilgodeses ved såvel at samle ind omkring det ordinære, main-stream kvindelivet, og samle ind omkring svære emner, skjulte forhold og aspekter af kvinders liv, som befinder sig på tilværelsens skyggesider. Diversitet, etnicitet og globalisering vil ligeledes være omfattet af indsamlingerne hvilket betyder at samlingerne på Kvindemuseet i Danmark på længere sigt kan indgå i og danne basis for sammenlignelige genstande, som dokumenterer og symboliserer ens og forskellige liv og vilkår på tværs af lande, på tværs af verdensdele. Indsamling blandt ny-danskere samt internationale partnerprojekter, vi med fornøden ekstern bevilling vil koordinere indsamling og formidling sammen med foreløbigt i to skitserede indsamlingsprojekter om hhv. unges uddannelse og vilkår og om moderskab og karriere i forskellige lande betyder, at samlingerne vedrørende danske kvinders kulturhistorie umiddelbart vil kunne drages ind i et globalt perspektiv på kvindehistorie og hverdagslivets forandring. Samlingerne, som vidner om medborgerskab hvor Kvindemuseets involverer aktive aktører udefra til identifikation og udpegning af kulturarv underbygges bl.a. gennem den vedvarende indsamling om såvel kvindebevægelser og kvinders tilstedeværelse i demokrati som unges udsagn og mening om fortid, nutid og fremtid herhjemme og andre steder i verden. Visionen om at tiltrække yngre brugere betyder også, at samlingerne skal afspejle genstande og anden dokumentation fra unge i dag. Samtid vægtes højt i flere indsamlingssatsninger, hvilket netop vil understøtte museets ønske om at praktisere principper om social inklusion såvel i indsamling, forskning og formidling. Store dele af museets indsamlingsprojekter vil være tæt forbundet med museets forskningsprojekter som nyindsamlet empiri og dokumentation.

7 3. KONSERVERING og bevaring skal indeholde status og en 4-årig strategi. Giv en overordnet status på samlingernes tilstand og redegør for aktuelle konserverings- /bevaringsrelaterede problemstillinger, der inkluderer såvel aktiv som præventiv konservering Museets samlinger er i generel god stand. Forebyggende frysekonservering ved indtag foretages på Naturhistorisk Museum af alt, som består af organisk materiale. Dette for at forhindre at insektspor eller andet bringes ind i samlingerne. Samme procedure anvendes efter udlån af genstande. Museet kan selv udføre basalt nødkonserveringsarbejde. Enkelte trængende genstande har gennemgået en egentlig konserveringsbehandling af fagkonservatorer. Ved at anvende autoriserede syrefri nedpakningsæsker og papir til alle genstande af tekstil, gummi, plast, pels, fjer o.l. optimeres opbevaringsforholdene for de magasinerede genstande. Genstande af plast- og gummimateriale forvolder problemer. De er uden knæk og ombuk nedpakket i syrefri emballage. Efter konserveringsfaglig forskrift drysses og gnides de med talkum o.l. Alligevel kan vi konstatere langsom nedbrydning. Rustangreb i genstande, hvor metal (eksempelvis som metalstivere eller knapper) er monteret i tekstiler eller andet organisk materiale, holdes under opsyn og begrænses ved den måde, genstandene nedpakkes på. Museets samling af fotos, som består af papirfotos på forskellige former for fotopapir, opbevares i museumsbygningen nedpakket i lystætte stålskabe. Nogle af fotografierne falmer ganske langsomt. Ved stabilt klima, mørke og syrefri emballage forsøger museet at forhale denne proces mest muligt. Samlingen af glasnegativer med fotos er renset for gammelt støv og snavs og adskilt af lag af silkepapir nedpakket i de originale æsker. Museets store samling af interviews, som fra 1983 og frem er optaget på magnetbånd (kassettebånd), opbevares ligeledes i museumsbygningen, nedpakket i syrefri æsker i mørke rum. Disse erindringsbånd eksisterer i en original-optagelse og i en kopi, og opbevares på to forskellige steder i museet. Endnu findes lyden intakt kun et enkelt lydbånd er fundet, hvor der lyder ekko, fordi der er sket afsmitning i selve båndet. Museet er opmærksomt på, at en snarlig indsats for digitalisering af de ældste lydbånd skal prioriteres for at sikre bevaring af de mundtlige beretninger. En del af fotosamlingen og en mindre del af lydbåndene er digitaliseret fra 2006 og frem forbindelse med, at de er anvendt i formidlingsprojekter. De digitaliserede fotos og interviews ligger på museets server. En stor samling dias, som fortrinsvis er dokumentation fra museets indsamling og formidling gennem 1980 erne, ligger monteret i diasrammer, nedpakket lys- og syrefrit og opbevaret i museumsbygningen. Konserveringsfaglige råd om, at de enkelte dias skal tages ud af rammerne af hensyn til fugtighedssvingninger er af tidsmæssige grunde og ud fra prioriteringshensyn ikke fulgt endnu. Beskriv kort museets magasiner og vurder den bygningsmæssige tilstand. Redegør for eventuelle nedbrydningsfaktorer, der kan gøre sig gældende overfor samlingerne Museets samlinger opbevares i en magasinbygning uden for byen. Bygningen er opført i 1992 med henblik på opbevaring af museumsgenstande, dvs. med klimastyring og uden lysindslip. Bygningen har et gulvareal på 600 m2 og et indskudt dæk på knap 300m2. Gulvplanet er indrettet dels med kompaktreoler, dels med pallereoler. Kompaktreolerne udnyttes primært til syrefri æsker med tekstiler o.l., pallereolerne primært til interiørgenstande og andre større genstande.

8 Det indskudte dæk er indrettet med almindelige hyldereoler, dels til opbevaring af genstande tilhørende husgeråd og husførelse, dels arkivalier. Magasinet er velfungerende. Pladsen er trang. Opsatte pallereoler til store genstande og kompaktreoler til genstande, som er pakket i syrefri æsker, optimerer udnyttelsen af pladsen og opfylder museets magasinbehov i nogle år frem. Men det er ikke ubegrænset. Der vil i tilfælde af store indtag, som kan blive relevant, men som ikke er besluttet nu, blive behov for at skaffe ny magasinplads. I museets nærhed findes et mindre magasin, hvor indlemmede, men endnu ikke registrerede genstande, befinder sig. Opbevaringsmæssigt er magasinet velfungerende. Tekstiler, gummi, plast, papir og andre støv-, fugt- og lysfølsomme genstande er nedpakket i kasser efter materialetype og den grønne registrants kategoriopdelinger. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende konservering og bevaring Museet har ikke selv ansat faguddannede konservatorer, men har samarbejdsaftale med konserveringsværkstedet i Den gamle By om kontinuerligt tilsyn af bevaringsforhold i de faste udstillinger og i magasin og opbevaringsrum på museet. Denne aftale er en videreførelse af Århus Amts konserveringsordning, som er opretholdt i overgangsårene. Konserveringsværkstederne på Moesgaard og Fælleskonservering Vest foretager bestilte konserveringsopgaver. F.eks. har begge i den forløbne periode gennemført lysmålinger i udstillingslokaler, og Fælleskonserveringen har vurderet tilstand og konserveringsbehov for udvalgte malerier. Naturhistorisk Museum udfører mod beskeden betaling løbende forebyggende frysekonservering af genstande. En egentlig fælles bevaringsplan, som er koordineret med andre museer med gennemgang af overlap og dubletter af større genstande, som kræver plads og særlige bevaringsindsatser, er ikke gennemført. Strategidel og udpegning af årlige mål Angiv de vigtigste indsatsområder og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode. Beskriv i denne sammenhæng hvilke dele af samlingen museet vil gennemgå med henblik på eventuel konservering og kassation Det er af største betydning for Kvindemuseets ubesværede og økonomisk fordelagtige adgang til konserveringsfaglig bistand, at den decentrale konserveringsordning, som museet er en del af nu, i en eller anden form videreføres. Ordningen blev opbygget under Amtsmuseumsrådet, da Århus Amt eksisterede, med flere specialiserede museumsværksteder, decentralt placeret ved flere museer. Forsvinder ordningen vil Kvindemuseet (ligesom flere andre museer i det gamle Århus Amt) stå uden kontinuerligt konserveringsmæssigt tilsyn og få behov for at opbygge egen konserveringsafdeling i museet, hvilket hverken vil være økonomisk eller fagligt hensigtsmæssigt. 2010: magasinkapacitet øges ved at supplere opstilling af kompaktreoler på skinner, så de dækker hele den ene side på langs af gulvarealet. Samtidig opstilles flere pallereoler, som kan udnytter magasinbygningens højde. 2011: Museet vil gennemgå de tidligst indtagne sagsnumres genstandsmængde af tekstiler, skind, papir og andet organisk materiale, som er nedpakket i syrefri æsker. Ompakning og eventuel udpegning af genstande, som kan vise sig, at museet vurderer, bør udskilles, vil ske i samme proces. 2012: Gennemgang af den øvrige del af de magasinerede genstande, ompakning og eventuel udpegning af genstande til kassation. Herefter vil museets samlede overblik over helsamlinger og enkeltgenstande være optimal, hvad den desværre ikke helt er i dag.

9 : Digitalisering af lyd fra kassettebånd med henblik på bevaring af interviews på museets server. De originale optagelser på kassettebånd nedpakkes bevaringsmæssigt optimalt og placeres på magasin kopierne destrueres : Digitalisering af museets samling af glasnegativer med henblik på bevaring af fotografierne som positiver på museets server. Glasnegativerne nedpakkes bevaringsmæssigt optimalt og placeres på magasin : Digitalisering af papirbilleder. En stor del af museets fotos er digitaliseret navnlig fotos med barndomsmotiver, som er anvendt til opbygning af den faste udstilling om barndom. Hvordan forholder museets planer vedr. konservering og bevaring sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? Samlingen skal afspejle den bredde, som er karakteristisk for Kvindemuseet, og som består af det fornemme såvel som det slidte, og af det nye såvel som af det klinkede, sådan at kvindelivets diversitet afspejler sig i samlingen. Bevaringsplanen vil tage højde for dette, da det kan være mere krævende at bevare noget, der er slidt og ridset, frem for noget der er helt og glat. Magasinpladsen, med den begrænsning den trods alt har, vil med stor sandsynlighed få betydning for museets indsamling og indlemmelse af genstande i samlingen. Dette kan være en fordel, fordi der vil blive anlagt en kritisk, faglig vurdering forud for enhver optagelse af en helsamling og af enkeltgenstande, men det kan også være en barriere for optag, hvis pladshensyn bliver dominerende over faglige vurderinger. I relation til forskning vil samlingen gøres til genstand for forskning, og genstande fra samlingen stilles til rådighed for andres forskning. Genstande, fotos og arkivalier fra samlingen anvendes i formidlingsøjemed i egne udstillinger og som udlån til andre museers udstillinger. Dog vil unikke, ikke erstatbare genstande, som museet vurderer, kan tage skade af en udstillingsperiode, blive tilbageholdt, sådan at bevaringshensynet i sådanne enkeltstående tilfælde overtrumfer formidlingshensynet. De mangeartede fortællinger på bånd anvendes af museet til forskning og formidling i en form, der tager hensyn til fortælleren og til eventuelle ønsker om anonymitet. Med beskyttelse af personfølsomme oplysninger og med kontrakter om tavshedspligt kan samlingens interviews stilles til rådighed for andres forskning.

10 4. REGISTRERINGSPRAKSIS OG MÅL Redegør for museets aktuelle registreringspraksis og -system Kvindemuseet registrerer efter sagsnummersystem og har siden 2004/2005 benyttet registreringsprogrammet Regin. I 2007 fik museet overført alle digitale registreringer i PC-file og i DMI med OCR-digitaliseringer til Regin. De tidligste genstande, som var helt eller halvt færdig registeret på blå kort ved brug af skrivemaskine, og som ikke var digitalt registreret, blev ikke OCR-scannet. Registreringsarbejdet omfatter konkret: Oprettelse af nye sager og registrering af nyindkomne sager i Regin Gennemgang enkeltvis af sager, som er overført til Regin gennem OCR- digitaliseringer, med navngivning på sagsniveau og fortløbende gennemgang, omskrivning og opdatering af de OCRdigitaliseringer genstandsregistreringer, således at Regin skemaerne udnyttes fuldt ud Digital genstandsfotografering Nummerering af fotos og import af fotos enkeltvis til genstand Publicering på Museernes Samlinger Fortrinsvis genstande registreres, men også arkivalier, som forinden sorteres i arkivlæg, fotografier og interviews, indføres i Regin. Personfølsomme oplysninger indskrives i interne noter. Museet har relativt få kunstværker. Registrering af kunst og publicering i KID er trods intentioner om det modsatte blevet nedprioriteret. Angiv status på handleplanen for indberetning til de centrale kulturarvsregistre KID og Museernes Samlinger (indsendt til Kulturarvsstyrelsen sommer 2008 og maj 2009) Kvindemuseet har indberettet en mindre andel af den registrerede samling til Museernes Samlinger og til KID end oprindeligt anslået. Forventningen om, at efterslæb kunne indhentes og indberettes i løbet af 2011 holder ikke. I forhold til ressourcer og personaletimer er det realistisk at nå igennem registreringer og publiceringer i løbet af planperioden. Forsinkelserne i registrering og indberetning skyldes: - efterbearbejdning af OCR- digitaliseringer sager og genstandsregistreringer er mere tidskrævende end vurderet - digitalfotografering af genstande, som forbedrer brugen af registreringerne væsentligt, lægger beslag på ekstra arbejdstimer til nummerering og sammenknytning af foto og genstand Status er: Regin indeholder i alt sagsnumre. Heraf er 786 gennemarbejdet og publiceret, og 858 afventer initiativ og er endnu ikke bearbejdet til publicering. I alt genstande er med støtte fra Kulturarvsstyrelsen - digitalt fotograferet. Mange genstande er for identifikationens skyld fotograferet fra to vinkler, typisk forfra og bagfra, når der er væsensforskelle på to sider. Ca. 6o % af de publicerede genstande er forsynet med 1-2 orienteringsfoto.

11 Regin har Samlingerne omfatter godt 500 sagsnumre uden for de digitale registre i tillæg til digitaliserede sagsnumre i. Disse sager er oprettet som sagsmapper med tildeling af nummer, men er ikke gennemregistreret. Nogle af disse sager er fra museets første år med indsamling, og nogle er sager, der alene indeholder erindringsbånd, fotosamlinger eller arkivalier, men ingen genstande. Fælles for dem er, at de ikke er OCR-scannede, fordi de var skrevet på skrivemaskine og ikke eksisterede i de elektroniske databaser i Udpeg særlige indsatsområder (for eksempel OCR-scanninger, overgang til nyt registreringssystem m.m.) og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode Gennem hele perioden: hurtig registrering af nyindkomne genstande. Gennemregistrering af genstandssamlinger, som er OCR-scannede vægtes over sager, som ikke er overført eller åbnet i Regin. Gennemregistrering af genstande fra sager, som er oprettet med numre vægtes af hensyn til overblikket over den kulturhistoriske genstandssamling før registrering af kunstværker. Ligeledes vægtes registrering af genstande over registrering af erindringer, fotos og dias, som befinder sig i museumsbygningen, og derfor enkeltvis lettere kan findes frem, hvis der bliver brug for udvalgte fotos, f.eks. Årsprioriteringerne kan skitseres som følger: : digital fotografering, nummerering og sammenføjning af fotos og genstande, så flest muligt publicerede genstande er forsynet med orienteringsfoto : gennemskrive de OCR-skannede sager og genstande samt udføre intern kvalitetskontrol med henblik på publicering, som foretages løbende 2011: kritisk og faglig gennemgang af ca. 500 sager, som IKKE er digitalt registreret og ikke OCR-scannet. Vi vil undersøge, om der kan opnås en tidsmæssig gevinst ved at søge om scanning, men umiddelbart ser det ud til, at der skal arbejdes med basal registrering, da mange af sagerne indeholder interviews og fotos, som hvor kun en mindre mængde nu er at finde opført og registreret i de digitale databaser 2011: digital fotografering af genstande og fotos (afhængigt af, om der kan søges og opnås støtte til ansættelse af fotograf) 2012-: digital sagsåbning og beskrivelse af disse indtil videre ikke digitalt registrerede objekter, hvad enten de omfatter genstande, kunstværker, erindringsbånd, fotos eller arkivalier : gennemarbejdning af emneregistrant for hvert interview, som digitaliseres fra kassettebånd. Emneregistranterne publiceres i Museernes Samlinger i en form, som ikke bryder med meddelers anonymitet : registrering af kunstværker i Regins kunstdel og publiceringer i KID : registrering af digitaliserede fotos og dias med henblik på publicering i Museernes Samlinger dog begrænset efter hensyntagen til 50-års reglen for offentliggørelse, når museet ikke for enkeltfotos har indhentet tilladelser til at publicere det på nettet.

MUSEERNES 4-ÅRIGE ARBEJDSPLANER

MUSEERNES 4-ÅRIGE ARBEJDSPLANER Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116978 Formularens ID: 494 Sendt til: gs@energimuseet.dk Sendt: 15-12-2010 09:35 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat.

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117083 Formularens ID: 494 Sendt til: lve@skagensmuseum.dk Sendt: 15-12-2010 13:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Arbejdsplan 2011-14. Museale opgaver. Museumsnummer 76102 Museumsakronym ELM CVR-nummer 69916619

Arbejdsplan 2011-14. Museale opgaver. Museumsnummer 76102 Museumsakronym ELM CVR-nummer 69916619 Arbejdsplan 2011-14 Museale opgaver Museumsnummer 76102 Museumsakronym ELM CVR-nummer 69916619 Museumsnavn Energimuseet e-mail info@energimuseet.dk Museets adresse Bjerringbrovej 44 8850 Bjerringbro Museets

Læs mere

Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side)

Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side) Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116988 Formularens ID: 494 Sendt til: info@arremus.dk Sendt: 15-12-2010 10:23 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Vision: "Fuglsang Kunstmuseum vil bevæge mennesker gennem kunst". Udtrykket "bevæge" dækker såvel den følelsesmæssige dimension som den. nmlkji.

Vision: Fuglsang Kunstmuseum vil bevæge mennesker gennem kunst. Udtrykket bevæge dækker såvel den følelsesmæssige dimension som den. nmlkji. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117206 Formularens ID: 494 Sendt til: ahp@fuglsangkunstmuseum.dk Sendt: 16-12-2010 15:18 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Kvalitetsvurdering af HEART

Kvalitetsvurdering af HEART Kvalitetsvurdering af HEART 2011 0 INDHOLD INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 HEART - HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART... 4 Nøgletal

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser

KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser Udarbejdet af Als Research for Ligestillingsafdelingen KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Lokalhistoriske billeder i Aarhus

Lokalhistoriske billeder i Aarhus 2013 Lokalhistoriske billeder i Aarhus Rapport fra arbejdsgruppen vedr. storiske billeder i Aarhus 18-01-2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Billedsamlinger i Aarhus på biblioteker, museer og i arkiver...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt. (Foto: Sv. Aa. Kühl, Aalborg Stadsarkiv)

Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt. (Foto: Sv. Aa. Kühl, Aalborg Stadsarkiv) Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt (Foto: Sv. Aa. Kühl, Aalborg Stadsarkiv) Udarbejdet af Aalborg Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekerne,

Læs mere