AKTIESELSKABET KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIESELSKABET KØBENHAVN"

Transkript

1 LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR AKTIESELSKABET DANSK LEGETØJSFABRIK KØBENHAVN

2 Efterskrift Denne udgave er en elektronisk genudgivelse af den oprindelige udgave. Ideen til genudgivelsen opstod i forbindelse med oprettelsen af en hjemmeside om Onkel Haralds Tog, dette lille spændende hæfte findes kun på 4 biblioteker og burde være tilgængeligt for samlere af dansk fængselslegetøj. For de lidt mere nørdede: Teksten er scannet ind og efterbehandlet med OCR software, så teksten ikke står som et billede men som rigtig tekst som man kan søge i på Internettet, og som også står pænere i et genoptryk. Billeder og grafik er også blevet efterbehandlet, så de fremstår bedst muligt. I dokumentet er der brugt de skrifttyper, der findes i Windows, de passer desværre ikke helt med de skrifttyper, der er brugt i det oprindelige dokument, derfor er linieskift ikke helt de samme steder. Hvidovre december 2006

3 LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR AKTIESELSKABET DANSK LEGETØJSFABRIK VIGERSLEV ALLÉ 160 KØBENHAVN VALBY Enefabrikation og Salg

4 ette lille Skrift udsendes af A/s Dansk Legetøjsfabrik i Anledning af, at det er 25 Aar siden, at Legetøjsarbejdet blev indført i danske Fængsler og Arresthuse. A/s Dansk Legetøjsfabrik har Eneret til Fabrikation af Legetøj i Fængslerne, dog med Forpligtelse til at beskæftige et nærmere bestemt Antal Fanger og at afgive til Fængslerne de hertil nødvendige Bestillinger efter Modeller, som med fornødent Hensyn til de særlige Forhold, der gør sig gældende i et Fængsel, iøvrigt lader sig fremstille med de forhaandenværende Kræfter. Som det vil fremgaa af det efterfølgende, er Virksomheden for 25 Aar siden paabegyndt af Grosserer Otto Larsen. Den overgik i Aaret 1916 til ovennævnte Selskab med Grosserer Otto Larsen som Direktør. Bestyrelsen bestaar af: Overretssagfører Axel Kaae, Formand, Inspektør i Statsanstalten for Livsforsikring H. Rasmussen og Grosserer Otto Larsen. Af tidligere nu afdøde Bestyrelsesmedlemmer bør nævnes Grosserer Carl Wright og Landstingsmand Henrik Nielsen, Roskilde. Grosserer Wright var i 11 Aar indtil sin Død i 1927 Formand i Bestyrelsen. Han var Selskabet en god Mand, der med Interesse og Virkelyst gik op i sit Hverv, som han røgtede samvittighedsfuldt gennem de mange Aar. Hvad der her er sagt om Grosserer Wright gælder lige saa fuldt Landstingsmand Henrik Nielsen, Roskilde, som døde i Foraaret Han var Medlem af Bestyrelsen fra 1916, de sidste 3 Aar som Formand. For at kunne føre denne Virksomhed igennem har det naturligvis været nødvendigt at anlægge den efter forretningsmæssigt lønnede Synspunkter, men disse har ikke udelukkende været de afgørende, hvad bl. a. fremgaar af, at adskillige kendte Navne i sit Tid har tegnet Aktier i Selskabet mere for at støtte Sagen end med Udbytte for Øje.

5 LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR EN LILLE HISTORISK OVERSIGT AF DIREKTØR OTTO LARSEN AAR er gaaet, siden Rigsdagen vedtog den Ændring i Straffeloven, som blev Aarsagen til, at Legetøjsarbejdet indførtes i danske Fængsler og Arresthuse, og da det vel tør forudsættes, at denne Virksomhed kan paaregne Interesse i videre Kredse end de, der har staaet denne Virksomhed nær, vil jeg forsøge i det efterfølgende at give en kort Oversigt over Legetøjsarbejdet i Fængslerne, Motiverne til dette Arbejdes Indførelse, dets Udvikling gennem Aarene og dets Stilling i Forhold til de hjemlige Erhverv. I sidstnævnte Henseende er det jo en kendt Sag, at adskillige Erhverv og Industrier med større eller mindre Berettigelse har protesteret imod Fængselsarbejde, naar dette føltes som en Konkurrence til det paagældende Fag, men naar der ogsaa i et enkelt Tilfælde har været protesteret imod Legetøjsarbejdet, beror dette, som det efterfølgende vil vise, paa en Misforstaaelse. At flere Hundrede Fanger beskæftiges med Legetøjsarbejde bevirker jo netop, at man kan holde disse Fanger borte fra egentlig Haandværks- og Industriarbejde, som kan genere hjemlige Fag og de i disse beskæftigede Arbejdere. Medens Straffeloven før 1905 afgjorde de fleste Volds- og Ejendomsforbrydelser med»vand og Brød«, ophævede den nye Lov praktisk talt»vand- og Brødstraffen«og indførte i Stedet»Fængsel paa sædvanlig Fangekost«, der nu almindeligvis idømmes de Lovovertrædere, hvis Forbrydelser ikke er af saa alvorlig Beskaffenhed, at Forbedringshus- eller Tugthusstraf bliver Følgen. Forskellen mellem»vand og Brød«og»Fængsel paa sædvanlig Fangekost«er hovedsagelig den, at»vand og Brød«kan afsones i Løbet af kort Tid med højst 6 Χ 5 Dage medens»fængsel paa sædvanlig Fangekost«kan idømmes indtil 180 Dage og medens»vand og Brød«afsonedes i Uvirksomhed, medfører sædvanlig Fangekost i alle Tilfælde Arbejdspligt. - (5)-

6 Man var i kompetente Kredse efterhaanden kommen til den Anskuelse, at»vand og Brød«med den korte Frihedsberøvelse ikke var af videre Virkning paa Individer, der udfra en næsten vanemæssig Øvelse ikke tog det saa nøje med nogle Dages Vand og Brød, naar de derefter ret hurtigt kunde vende tilbage til Knejpen og Kammeraterne.»Fængsel paa sædvanlig Fangekost«tog derfor navnlig Sigte paa dette Forhold ved at indføre ret lang Frihedsberøvelse og Arbejdspligt, som skal virke opdragende overfor den Arbejdsulyst, der ofte er Aarsagen til, at mange af disse Mennesker kommer i Konflikt med Loven. Denne pludselige Overgang til Arbejdsdrift i stor Stil stillede Fængselslederne overfor en vanskelig Opgave, thi udover at paabyde Arbejde gav Loven ingen Anvisning paa, hvorledes der kunde skaffes passende Beskæftigelse til de mange Hundrede Fanger, der kom ind under Lovens Bestemmelser om Arbejdspligt, og den kom derved til at virke paa samme Maade som Kogebogen, der siger til Husmoderen:»Man tager«, uden nærmere at paavise, hvorfra man tager. Medens de mindre Arresthuse rundt om i Landet søgte at klaret Skærene ved at optage eller udvide dertil mere eller mindre egnede Arbejdsvirksomheder, saasom Maattefletning, Tovværkspilning o. l., var særlig de københavnske Fængsler stillet i en meget vanskelig Situation, naar man betænker, hvad det vil sige med kort Frist at skulle skaffe passende Beskæftigelse til flere Hundrede Fanger. Af Erfaring vidste man, at ligegyldigt hvilket Fag, man valgte, vilde dets Udøvere under det frie Erhverv melde sig til Protest, hvad vel i og for sig er naturligt, idet Fængselsarbejde ikke bør konkurrere med frie Borgeres Erhverv, hvis det paa nogen Maade kan undgaas. Arbejdet med at pille Tovværk var jo ganske vist et Felt, der ikke korn ind under Fagene, men da der derved kun kunde skaffes Arbejde til et ret begrænset Antal Fanger, var Opgaven ikke løst med dette Arbejde, som desuden fra et humant og fængselspædagogisk Synspunkt lod meget tilbage at ønske. Tovværkspilning i længere tid vil sikkert virke aandssløvende og slappende ved sin Ensformighed og derved snarere fremme onde og bitre Instinkter i Stedet for at stimulere Arbejdsvilje og vække Arbejdsglæde, som mange af disse Mennesker savner. Alle disse Ting havde daværende Leder af Staden Københavns civile Fængsler, Birkedommer St. Grundtvig sikkert nøje overvejet, da han pludselig stod overfor den Opgave at skulle skaffe passende Arbejde til Fangerne i de Anstalter, der var - (6) -

7 ham underlagt, og det er derfor næppe for meget sagt, at Grundtvig paa genial Maade løste Spørgsmaalet om Arbejdsvirksomhed i Fængslerne ved at optage Fabrikationen af Legetøj, thi da saa godt som alt Legetøj indførtes fra Tyskland, kunde der jo ikke være Tale om Konkurrence med hjemlige Erhverv, og da dette Arbejde ogsaa kunde tilfredsstille fængselsmæssige Krav, var Virksomhedens nationale og humane Karakter dermed slaaet fast. Naar Fangen sysler med Legetøjsarbejdet, er det forstaaeligt, om der derved kaldes Minder frem fra Barndommen og Hjemmet, som kan have god indvirkning paa et forhærdet Sind, og det fremgaar da ogsaa af Breve fra Fanger, at Arbejdet med Legetøj har fremkaldt gode Tanker i Sindet. En 24-aarig ung Mand, straffet før 10 Gange, deraf to Gange Strafarbejde, skriver 14. Januar 1906 til sine Forældre om Legetøjsarbejdet:»Her følger nu med dette Brev 10 Kr., det er Ducør for, naar man passer sine Ting og opfører sig ordentlig. Jeg har aldrig før troet, der kunde være saadan en Glæde ved at arbejde. Nu siger jeg bort med Værtshusholderen og saa fremad med frisk Mod.«En anden ung Mand skriver bl. a., at den Mand, som havde fundet paa det Arbejde til Fangerne, havde haft Forstand paa Menneskehjerter. For at søge praktisk Erfaring i denne Virksomhed havde Grundtvig gjort en Studierejse i Norge, hvor man i Fængslerne bl. a. fremstillede Sportslegetøj, saasom Kælke, Skier o. lign. For imidlertid at være sikker paa, at dette Arbejdsfelt kunde betragtes som neutralt Omraade, forespurgte man Statistisk Bureau, om der var nogen Legetøjsindustri her i Landet, som kunde generes af dette Fængselsarbejde, og den foretagne Undersøgelse viste, at der paa dette Tidspunkt kun fandtes ialt 25 Mennesker, som helt eller delvis beskæftigede sig med Fremstilling af Legetøj, og da en Del af disse endda kun i deres Fritid fremstillede Legetøj, som Bierhverv, kunde man uden Betænkelighed indføre Legetøjsarbejdet i Forvisningen om, at Virksomheden egentlig kun vilde komme til at konkurrere med Indførsel udefra. Men skønt man saaledes mente sig garderet imod enhver Beskyldning for Konkurrence med indenlandske Erhverv, varede det dog ikke længe, før en saakaldt»forening af danske Legetøjsfabrikanter«rejste en flammende Protest imod dette Fængselsarbejde, der, som man sagde, vilde ødelægge den danske Legetøjs industri, men med den fra Statistisk Kontor indhentede Viden var man ikke - (7) -

8 i Tvivl om, at Protesterne kunde føres tilbage til Importører af tysk Legetøj, som i nogen Maade saa deres Interesser truede, og da Protestbevægelsen tilmed var saa daarlig maskeret, at dens virkelige Udspring stod de paagældende Autoriteter klart, lykkedes det ikke trods gentagne Forsøg at faa ændret noget som helst i de een Gang vedtagne Planer om Gennemførelse af Legetøjsvirksomheden i Fængslerne. Med selve Ideen til Legetøjsarbejdets Indførelse var Opgaven imidlertid langt fra løst, thi der stod jo endnu tilbage at sætte Arbejdet i System, hvorefter man først kunde faa Vished for, om det overhovedet lod sig udføre med de forhaandenværende Kræfter, og om det kunde fremstilles i en salgbar Skikkelse, og hvis dette lod sig gøre, meldte sig endelig Spørgsmaalet om en passende og betryggende Salgsorganisation. Som al Begyndelse havde Legetøjsfabrikationen i Fængslerne derfor ogsaa overordentlig mange Vanskeligheder at kæmpe med, og naar det alligevel forholdsvis hurtigt lykkedes Vestre Fængsel at oprette en systematisk, næsten fabriksmæssig anlagt Legetøjsvirksomhed, skyldes dette ikke mindst Vagtmester Billing, der med stor praktisk Sans organiserede hele denne i Virkeligheden ret vanskelige Virksomhed. Arrestvagtmester Billing, der døde i 1928, var nogle Aar forud overflyttet til den ny Politigaard, men den Virksomhed, han med saa stor Dygtighed havde organiseret, er senere blevet videreført og udvidet med ikke mindre Dygtighed og Energi af Ekspeditionssekretær F. Struer, der nu er Leder af Vestre Fængsels Arbejdsvirksomheder; men selvfølgelig er saavel al Arbejdsdrift, som de københavnske Fængslers øvrige Administration, underlagt Fængslets øverste Leder, Fængselsinspektør V. Waagensen. Det er næppe ret mange klart, hvor uendelig mange Ting der maa tages i Betragtning, naar en Arbejdsvirksomhed i Fængslet skal forløbe tilfredsstillende, idet Hensynet til Arbejdsvirksomheden naturligvis kommer i anden Række overfor alle de nødvendige Foranstaltninger, der af fængselsmæssige Grunde maa gaa forud, og som bl. a. medfører, at der kun i en vis Udstrækning kan overlades Fangerne det fornødne Værktøj, idet Ledelsen stadig maa overvaage, at Værktøjet ikke placeres paa Steder, hvor det kan blive til Fare for Personalet eller paa anden Maade foraarsage Misbrug. Alle disse Ting maa tages i Betragtning, naar man vil anlægge en retfærdig Bedømmelse af det Resultat, der hidtil er naaet, og naar man tager Hensyn til de - (8) -

9 særlige Forhold, hvorunder Fængselslegetøjet er ført frem, maa Resultatet vistnok siges at være ret tilfredsstillende, idet det nu fremtræder i en Skikkelse, der gør det fuldt konkurrencedygtigt indenfor en Gruppe af Trælegetøj, som ellers udelukkende indføres i Særdeleshed fra Tyskland. Dermed skal naturligvis ikke være sagt, at der er naaet et Standpunkt, som gør al videre Udvikling og Forbedring overflødig; men naar man sammenligner de i Vestre Fængsel opbevarede Modeller for de første famlende Forsøg med, hvad der nu præsteres, betegner de forløbne 25 Aar en Udvikling, der overgaar, hvad man den Gang turde vente. Det, der navnlig i Begyndelsen gav Fængselslegetøjet et noget dystert og mørkt Præg, var en vis Forkærlighed hos Fangerne til at anvende graa og mørke Farver, og dette i Forbindelse med en fremtrædende Mani til at anvende som Dekoration en Mængde som oftest overflødige Kruseduller og Sving, ledede ofte Tanken hen paa en overdaadig udført Sømandstatovering. Det var derfor af mange Grunde meget nødvendigt at faa ændret dette Forhold; thi Legetøj bor under en videre Synsvinkel set være»ej blot til Lyst«, men ogsaa tage visse pædagogiske Hensyn, og disse vil aldrig kunne forenes med dystre og mørke Farver, der ligger Barnesindet fjernt, hvorfor man da ogsaa efterhaanden har indført en Farveskala, som kun spænder over muntre og lyse Farver, f. Eks. smukke røde Tage og livlige gule Vægge til Hestestalde, Pakhuse og lignende. Ogsaa med Hensyn til Variation er Fængselslegetøjet naaet vidt, og det spænder nu over saa stort et Udvalg, at de fleste Sorter gangbart Trælegetøj fremstilles. Naar jeg, der har fulgt Legetøjsvirksomheden fra den første Tid, mindes Begyndelsen, er det mig ret ufatteligt, at Virksomheden har naaet den Udvikling, som de forløbne 25 Aar udviser. Vestre Fængsel begyndte sin Legetøjsfabrikation med en svimlénde Driftskapital af syv Kroner, for hvilket Beløb der indkøbtes Træ; thi der var og er ikke senere bevilget Midler til denne Arbejdsvirksomhed, som har udviklet sig ved Hjælp af det Overskud, Virksomheden efterhaanden indarbejdede. Straks efter, at man saaledes havde kapitaliseret Foretagendet, gik man i Gang med at fremstille nogle Prøver af Legetøj, som skulde forevises eventuelle Købere, og da en syv Kroners Træbeholdning ikke er videre omfattende, varede det ikke længe, før der forelaa et lille, ganske vist ikke særlig flatterende Udvalg af Prøver, som fordrede et ikke ringe Mod og nogen Veltalenhed hos den Agent, som skulde - (9)-

10 vove Forsøget med Salget, og det er forstaaeligt, at det voldte Vanskelighed at finde en Sælger med de fornødne Kvalifikationer. Men ofte kommer Tilfældet lykkeligt til Hjælp, og da Fængslet netop skulde løslade en Fange, som tilsyneladende besad de ønskede Egenskaber, overlod man ham Prøverne, for at han kunde forsøge at sælge, idet man samtidig haabede at hjælpe Manden til et lille Erhverv. Manden var meget villig og tilsyneladende interesseret i Opgaven, og med mange gode Formaninger vandrede han fortrøstningsfuldt ud med Prøverne for at erobre Verden for Dansk Legetøj, medens man hjemme i Fængslet i Uvished og Spænding afventede Resultatet af Repræsentantens Virksomhed. Der, er nu gaaet 25 Aar, og Manden er endnu ikke vendt tilbage, og da han ejheller har indsendt Ordrer eller afleveret Prøverne, er der Sandsynlighed for, at han har opgivet denne Virksomhed til Fordel for noget mere indbringende. Efter dette første mislykkede Salgsresultat henvendte man sig til forskellige Legetøjshandlere og Grossister; men det lykkedes ikke at interessere nogen for Sagen, idet de sikkert alle betragtede Foretagendet med Skepsis og ikke troede paa Muligheden af at oparbejde et Salg af nogenlunde Omfang. Da det saaledes havde vist sig vanskeligt eller rettere sagt umuligt at faa en i Legetøjsbranchen kyndig Mand til at tage Affære, maatte man ad anden Vej søge Forbindelse med en Forretningsmand, som havde fornøden Interesse for Spørgsmaalet, og da jeg havde faaet forebragt Sagen, resulterede Forhandlingerne med Fængselsinspektor Grundtvig i, at jeg skulde forsøge at afhænde Fængslets Produktion. Tiltrods for, at Legetøjsbranchen havde ligget min hidtidige Forretningsvirksomhed fjernt, havde jeg dog et stærkt indtryk af, at her var en Opgave at løse, og jeg følte mig overbevist om, at der kun ved Hjælp af denne særlige og billige Arbejdskraft vilde være Mulighed for at løse Spørgsmaalet om en effektiv Legetøjsfabrikation, som dansk Industri havde maattet lade ligge, bl. a. fordi Arbejdslønnen her i Landet gør det umuligt at konkurrere med Udlandet, og det bør tilføjes, at det næppe heller vilde være ønskeligt, om der her i Landet blev fremstillet Legetøj paa samme Maade som i det sydlige Udland, hvor en stor Del af Produktionen foregaar i Hjemmene og sikkert ofte under ret kummerlige Forhold. Mand, Kone og Børn maa som Regel alle deltage i Arbejdet for at opnaa et nogenlunde Udbytte af det Legetøjsarbejde, Hjemmet fremstiller for det Grossist- -(10)-

11 firma, som forhandler det. Da det af det tidligere fremgaar, at de første Salgsforsøg i København ikke faldt ganske heldigt ud, haabede jeg at finde større Forstaaelse i Provinsen, og jeg besluttede mig derfor til at gæste jydske Købstæder med en mindre Prøvekollektion, forinden der blev sat større Kraft ind paa at fremme Produktionen. Det var derfor med ikke ringe Spænding, jeg afventede Resultatet af min første Rejse, som gjaldt en Forretningsbekendt i en sydjydsk Købstad, til hvem jeg stod i et saa venskabeligt Forhold, at jeg nok uden større Risiko kunde anvende ham som Forsøgskanin, og jeg maa tilføje, at han med virkelig venskabelig Aabenhjertighed berøvede mig enhver Illusion om Produktets Fortræffelighed; thi efter at jeg havde indbudt ham til at tage Prøverne af en ny dansk Industri i Øjesyn, var hans første Ord, da jeg foreviste ham Prøverne:»Hvad skal det egentlig være«? Først da jeg forklarede ham, at det skulde være Legetøj, stillede han sig noget mere forstaaende. Skønt jeg af hans Udtalelser forstod, at det næppe nyttede at fortsætte Rejsen i denne Omgang, havde jeg dog ingenlunde i Sinde at opgive Sagen, og vi snakkede os efterhaanden saa meget til Rette om Tingene, at jeg fik ham, der var ret kyndig i Branchen, til at fremsætte forskellige Forslag til nødvendige Ændringer, og alle disse Ting noterede jeg mig omhyggeligt om Aftenen paa Hotellet, nedskrev Maal og udarbejdede Skitser, som senere blev til stor Nytte. Med dette noget nedslaaende Resultat vendte jeg tilbage til Vestre Fængsel, som imidlertid med usvækket Iver tog sig af Sagen, og de Oplysninger og Vink, jeg havde indsamlet, blev modtaget med Velvilje og Forstaaelse, saaledes at jeg en Maaned senere atter var i Stand til at forevise den samme Mand en ny Prøvekollektion og denne Gang med heldigere Resultat; thi da han saa de ny Prøver, udtalte han:»ja, naar det er fremstillet samme Sted, er Frernskridtet saa betydeligt, at det sagtens vil gaa«. Dermed var det slaaet fast, at der kunde fremstilles Fængselslegetøj i salgbar Skikkelse, og fra nu af gik Udviklingen Slag i Slag ikke alene med Hensyn til Arbejdets Organisation i Fængslet, men ogsaa i Retning af at faa indsamlet tilstrækkelig mange nye Ideer og Modeller, som var anvendelige under danske Forhold. Det tør nok uden Overdrivelse siges, at der af alle interesserede Parter er lagt et stort Arbejde i Sagen, og Vestre Fængsels Arbejdsleder og jeg besøgte navnlig i de første Aar saavel udenlandske Messer som Stormagasiner, hvor der var an- -(11)-

12 vendelige Ideer at hente for Fabrikationen. Her maa dog anføres, at de Ideer, man saaledes indsamlede, blev omformet efter danske Forhold, idet der stadig er lagt Vægt paa, at dansk Legetøj ikke kun bliver en Kopi af tysk Legetøj, men bliver et fuldgyldigt Udtryk for dansk Virke og Tankesæt. Børnenes Leg er jo ofte et Spejlbillede af Forældrenes Virksomhed og Erhverv, og da f. Eks. Landbruget spiller saa stor en Rolle i dansk Erhverv, er der et meget stort Forbrug i Legetøj, som tager Sigte paa dette Forhold, og Landbrugets Husdyr fremstilles derfor særlig i store Mængder, da Barnet ønsker Ko eller Hest, som Far har, og i Jylland foretrækkes særlig Køer af sort- og hvidbroget Race ligesom Mælkevogne, Arbejdskøretøjer og lign. fremstilles efter de Typer, der anvendes her i Landet. Men naturligvis tager Legetøjsfremstillingen ikke alene Sigte paa Landbruget, men ogsaa paa de øvrige Erhverv, og da bl. a. Industrien ogsaa herhjemme vinder mere og mere frem, fremstilles f. Eks. Lastbiler i alle mulige Typer, Luksusbiler, Sporvogne, Jernbanetog, Rutebiler og meget mere. Saaledes anlagt med alle mulige hensyn til det danske Forbrug har Fængselslegetøjet arbejdet sig ind overalt i Danmark, og der findes næppe nu noget Sted i Landet fra Skagen til Gedser og ogsaa i Sønderjylland, hvor dansk Legetøj ikke forhandles, og der er derfor med denne Virksomhed gjort en, omend kun ringe, Indsats til Fremme af en dansk Industri, som ellers paa dette Omraade vilde være ude af Stand til at optage Konkurrencen med Udlandet. Fra Vestre Fængsel og med dette som Foregangsled har Legetøjsarbejdet igennem Aarene vundet Indpas i de fleste af Landets Fængsler og Arresthuse. Kort Tid efter at Legetøjsarbejdet i Vestre Fængsel var sat i Gang, kom Arbejdsledere fra Vejle, Aarhus, Randers og Aalborg Arresthuse til Vestre Fængsel for at faa Kursus i Legetøjsarbejde, og disse Arresthuse har siden den Tid stadig fremstillet Legetøj i særdeles pæn og ensartet Udførelse tiltrods for den Vanskelighed, der ligger i, at Fangebestanden i Arresthuse meget hyppigt skifter. Horsens Straffeanstalt, som i en bestemt Periode har fremstillet meget Legetøj, har nu en konstant Afdeling i Kjølsen Fangelejr, som fremstiller Legetøj i de Perioder, hvor Frost og Mørke gør det umuligt at lade Fangerne arbejde ude ved Mergelgravning. I Vridsløselille Straffeanstalt har der ogsaa i en lang Aarrække været og er fremdeles en godt ledet Legetøjs-Afdeling, som fremstiller Legetøj i ret store Mængder. -(12)-

13 Vestre Fængsel fotograferet fra en Flyvemaskine Det samme gælder sønderjydske Arresthuse, som efter Indlemmelsen fik indført Legetøjsarbejde. I de første Aar blev det færdige Legetøj oplagret og ekspederet fra nogle Loftslokaler i sele Vestre Fængsel, men da Virksomheden stadig voksede, maatte man søge større Lokaler ude i Byen, indtil A/S Dansk Legetøjsfabrik i Aaret 1921, paa en dertil erhvervet Grund, opførte Savskæreri og Lagerbygning m. m. i Vigerslev Allé Nr. 160, som ligger om ikke midt imellem de to store Produktionssteder Vestre Fængsel og Vridsløselille saa dog saa bekvemt, som Forholdene tillader det. Foruden de færdige Varer, som opbevares i særlige Lagre i Anstalterne og tages hjem efterhaanden, er der i Vigerslev Allé en 30 Х 10 Meter stor Lagerbygning, hvorfra Ekspeditionen sker, og Virksomheden, der begyndte med for 7 Kroner -(13)-

14 Træ, er nu naaet saa vidt, at den aarlig kan anvende to mindre Skibsladninger, og der forhandles nu aarligt i danske Legetøjsudsalg for over 1/4 Million Kroner Fængselslegetøj. Ved Autoriteternes Forstaaelse og Velvilje er det saaledes lykkedes at føre Legetøjsvirksomheden frem til at indtage en sikker om end beskeden Plads i dansk Industri, og forhaabentlig vil det lykkes at føre denne nationale og humane Virksomhed endnu videre frem. Otto Larsen.

15 Arrestvagtmester Th. Billing Birkedommer Stener F. Grundtvig Direktør Otto Larsen Fængseisinsp. V. From Vridsløselille Straffeanstalt Fængseisinsp. V. Waagensen, Vestre Fængsel Fængselsinsp. I. H. Wandall, Straffeanstalten Horsens Bogholder Karby, Vridsløselille Straffeanstalt, Ekspeditionssekretær F. Struer, Vestre Fængsel Bogholder Otto Møller, Straffeanstalten Horsens Ledere af Arbejdsvirksornhederne i Fængslerne Grosserer C. Wright, Formand i A/S D. L.s Bestyrelse Landstingsm. Henrik Nielsen, Medlem af A/S D. Ls Bestyrelse Overretssafører Axel Kaae, Inspektør H. Rasmussen. Formand i A/S D. L.s Bestyrelse Medlem af A/S D. L.s Bestyrelse

16 Fængselsinspektør Viggo Waagensen, Vestre Fængsel, udtaler følgende om Legetøjsarbejdet F AAR Fangerne Lov at arbejde? Dette Spørgsmaal er ofte blevet stillet mig af Lægfolk, og mange forbavses, naar de faar at vide, at Fangerne ikke alene faar Lov at arbejde, men at alle Fanger, der afsoner Straf, endog er pligtige at arbejde. Nu til Dags er der blandt Kriminalister almindelig Enighed om, at Afsoning af Straf bør være forbundet med Arbejdspligt og dog skal vi ikke mere end 25 Aar tilbage i Tiden for at være Vidne til, at kun de langvarige Straffe, der under Navn af Forbedringshusarbejde og Tugthusarbejde afsones i Straffeanstalterne, var forbundet med Arbejdspligt, medens de kortvarige Frihedsstraffe, der afsones i Arresthusene: Fængsel paa Vand og Brød i indtil 6 Х 5 Dage og Fængsel paa sædvanlig Fangekost i indtil 180 Dage, ikke medførte nogen Arbejdspligt. Det var et af de store Fremskridt, som Straffelovstillæget af 1. April 1905 bragte, at det paalagde alle Fanger, der afsonede Fængsel paa sædvanlig Fangekost, Arbejdspligt og samtidig indskrænkede Brugen af Strafarten: Fængsel paa Vand og Brød ved at bemyndige Domstolene til i Stedet for denne Strafart at bringe Fængsel paa sædvanlig Fangekost i den firedobbelte Tid i Anvendelse. Det med Straffen forbundne pligtmæssige Arbejde er i og for sig ikke at anse som en Del af selve Strafondet. Det er ikke for at forhøje den i Straffen liggende Lidelse, at man forbinder Straffen med Arbejdspligt. Derfor er ogsaa den hidtil anvendte Fællesbetegnelse for Tugthus- og Forbedringshusstraffene: Strafarbejde misvisende, og Ordet Arbejde fuldstændig udgaaet af Betegnelsen for Straffene efter den nye Straffelov. Vægten maa lægges paa Arbejdets opdragende Betydning. Ud fra den Kendsgerning, at mange Forbrydelser er Udslag af Mangel paa Energi og Stadighed ved Arbejdet, er det netop af Værdi, at Forbryderen under Straffen vænnes til stadigt og regelmæssigt Arbejde, og at hans Lyst til og Interesse for at bestille noget vækkes. At spærre normale og sunde Mennesker inde i længere Tid i Straføjemed og samtidig holde dem hen i Lediggang vilde hurtigt virke demoraliserende paa dem, og det modsatte Resultat af det, der tilsigtedes ved Straffen, vilde opnaas. -(16)-

17 For en moderne Betragtning falder det ogsaa som noget selvfølgeligt, at Straffanger skal beskæftiges, og denne Betragtning har yderligere faaet det Udtryk i den nye Straffelov, at der endog for Hæftestraffen, der svarer til den nugældende Straffelovs»simpelt Fængsel«, som ikke er forbundet med Arbejdspligt, er indført en begrænset Arbejdspligt, saaledes at nu efter den nye Straffelov ingen Straffuldbyrdelse, end ikke Bødeafsoning, finder Sted uden Arbejdspligt. Heller ikke den Kendsgerning, at Arbejdstiden i Fængslerne som oftest er længere end den normale Arbejdsdag for den frie Mand Arbejdstiden er ofte 10 à 11 Timer i Døgnet maa ses som en Forøgelse af det i Straffen liggende Onde, men staar langt snarere i Forbindelse med den Omstændighed, at det ofte er meget vanskeligt for Fangerne at udnytte Fritiden paa en fornuftig og udbytterig Maade, saa det i Virkeligheden er et Gode for dem, at Fritiden ikke gøres for lang. Med Hensyn til selve Gennemførelsen af Arbejdspligten i Fængslerne er det interessant nu at se de Betænkeligheder, man under Forhandlingerne om en Reform af de kortvarige Frihedsstraffe for 25 Aar siden lod komme til Orde, og som særlig nu afdøde Professor Torp paa Dansk Kriminalistforenings Aarsmøde 1903 gav Udtryk for, da han udtalte, at Arbejdstvang ved de kortvarige Fængselsstraffe saa at sige er umulig at gennemføre paa virksom Maade. Erfaringen i de siden da forløbne 25 Aar har efter at Legetøjsarbejdet er indført i de københavnske Fængsler og derfra i en Række Provinsarresthuse til Fulde afsvækket de den Gang fremførte Betænkeligheder. Legetøjsarbejdet har netop den fortrinlige Egenskab, at det spænder over saa mange forskelligartede Manipulationer, lige fra de allersimpleste til de, der kræver Rutine eller medfødte Færdigheder, at det praktisk talt altid er muligt at finde et Arbejde, der egner sig for den enkelte Fange, selvom han er nok saa»fummelfingret«, eller hans Straffetid er saa kort, at der ikke maa ofres for megen Tid paa hans Oplæring. Forbavsende hurtigt naar derfor den enkelte Fange saa vidt, at han er i Stand til at producere salgbare Værdier. Oprindelig var Legetøjsarbejdet i de københavnske Fængsler kun tænkt som egentligt Haandværksarbejde, hvor man endda lagde stærk Vægt paa, at Fangen udførte det enkelte Stykke lige fra den første Begyndelse til det endelige Resultat. Med den stigende Produktion har man imidlertid maattet gaa over til mere maskinel Drift og har som Følge deraf i stor Udstrækning gennemført en egentlig Arbejdsdeling. I denne Henseende har man ment ogsaa til en vis Grad at maatte -(17)-

18 følge Udviklingen i det frie Erhverv, og man har ogsaa derved opnaaet i større Udstrækning at kunne drage sig den enkelte fanges specielle Uddannelse eller Færdigheder til Nytte. Men denne Arbejdsdeling og Udspecialisering af Arbejdet drives dog aldrig saa vidt, at man taber Arbejdets pædagogiske Betydning af Sigte. I videst muligt Omfang lægges der Vægt paa, at det Arbejde, den enkelte Fange skaber, er af saadan Beskaffenhed, at det kan virke inciterende paa hans Arbejdsglæde og præsentere sig for ham som et virkeligt Arbejdsresultat. Deri ligger jo netop Fængselsarbejdets væsentligste Betydning ikke alene skal det vænne Fangen til stadigt og regelmæssigt Arbejde, men det skal i ligesaa høj Grad vække hans Lyst til at arbejde derved, at han bliver stillet overfor Produkterne af sit Arbejde og kan glæde sig over disse. Arbejdet skal for Fangen ikke kun blive en Anspændelse for kvantitativt at yde det mest mulige for derved at forhøje den Ducør, der tillægges ham for hans Arbejde. Ganske vist er Akkordsystemet indført i vid Udstrækning, men Akkordens Størrelse retter sig ikke ensidigt efter Arbejdets kvantitative Udbytte, men afhænger ogsaa i høj Grad af det præsterede Arbejdes Kvalitet. Det er en Erfaring, alle Fængselstjenestemænd har gjort, at langt de fleste Fanger arbejder med Lyst og Interesse. Den modvillige eller dovne Fange er en Sjældenhed. Men Legetøjsarbejdet har ogsaa vist sig i fortrinlig Grad egnet til at vække Fangens Arbejdslyst. Ikke meget Arbejde giver saa hurtigt et Resultat, og et Resultat, hvis Beskuelse ikke alene glæder Fangen, men ogsaa sætter Tanker i Bevægelse og kalder Minder frem, der er egnede til at virke paa Sindet. Det var derfor en lykkelig Stjerne, der viste Vej for dem, der i sin Tid tog Initiativet til Indførelsen af Legetøjsarbejdet i Fængslerne, og som et af de mange Beviser herpaa, som Fængslet mellem Aar og Dag har Lejlighed til at se, skal jeg slutte med at gengive et Brev, skrevet af en Fange for adskillige Aar siden:»jeg er ogsaa glad, lille Ven, fordi Du arbejder saa flittig; der er en stor Velsignelse i alt Arbejde, hvilket ingen bedre kan bevidne end jeg, der har gjort saa meget offentlig Arbejde. Arbejde er godt, det er en stor Velsignelse her i Fængslet, et stort Fremskridt paa Humanitetens Vegne. Den Mand, der indførte denne særlige Industrigren her i Fængslet, nemlig Legetøjsfabrikationen, maa have haft meget stor Menneskekundskab, thi noget mere interessant Arbejde kunde mener jeg en Fange aldrig faa.«viggo Waagensen -(18)-

19 A /S Dansk Legetøjsfabriks Kontorer i Vigerslev Allé 160 A /S Dansk Legetøjsfabriks Kontorer i Vigerslev Allé 160

20 Savskærerbygning, Vigerslev Allé 160 Lagerbygning, Vigerslev Allé 160

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

BETÆNKNING FORTABELSE AF BORGERLIGE RETTIGHEDER ANGAAENDE KØBENHAVN A.-S..J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1938

BETÆNKNING FORTABELSE AF BORGERLIGE RETTIGHEDER ANGAAENDE KØBENHAVN A.-S..J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1938 BETÆNKNING ANGAAENDE FORTABELSE AF BORGERLIGE RETTIGHEDER KØBENHAVN A.-S..J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1938 Ved Skrivelse af 12. December 1936 nedsatte Justitsministeriet et Udvalg bestaaende af: Rigsadvokat

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR 1872 1922 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Omtale 16/10 (fuldt gengivet)

Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Tandlæge Meldorf-Hanssen død. Han fandtes i Morges, ramt af en Hjertelammelse. Tandlæge Meldorf-Hanssen, Nykøbing, er i Aftes pludseligt død. Han havde Besøg af en Sygeplejerske,

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Dagligt sidder der ca. 4200 indsatte i de danske fængsler. Alle disse indsatte har pårørende og mange har børn. (SAVN s hjemmeside 20.

Dagligt sidder der ca. 4200 indsatte i de danske fængsler. Alle disse indsatte har pårørende og mange har børn. (SAVN s hjemmeside 20. Besøg og kontakt Dagligt sidder der ca. 4200 indsatte i de danske fængsler. Alle disse indsatte har pårørende og mange har børn. (SAVN s hjemmeside 20. marts 2011) Når man modtager en fængselsdom, straffes

Læs mere

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele.

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. ( Jf. Lov 519. 21.December 1921 og Lov 212. 1.Juni 1922) 1. I de sønderjydske Landsdele skal dansk Personret, Familieret

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere