Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langesø Mose , , Domme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00. Fredningen vedrører: Langesø Mose 25-05-1962,30-01-1964 20-01-1961, 07-09-1963. Domme"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langesø Mose e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet , I e Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR...!~~/ U D S K R r F T af OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL År 1962, d~n 25~ maj, afsagde overfredningsnævnet på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende : k e n d e l s e i sagen nr. 1482/61 vedrørende fredning af Langesø mose. r den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 20. januar 1961 afsagte kendelse hedder det: n Ved skrivelse af 25. juli 1959 har Danmarks Naturfredningsforening rejst sag om fredning af Langesø Mose mtr. nr. l8d, 18 a, 8a, ll~, 212, 21p, 21r, 16e, 19k, 19 aq9 20~ og 20~ Rørvig by og sogn. Påstanden går ud på i det væsontltge at bevare den nuværende tilstand. Nævnet har holdt møderden 28. september den 12. oktober 1960 og dgn 9. december senere Mtr. nr. De ommeldte mtr. nr. ejes ifølgo tingbogen og dot oplyste af: l) 18a og 18d 2) 8a Ejer: fru overlægo L. Rottwitt gdr. H. Ørndrup, llc parcellist KrrQdHansen 3) 212,921p, 21r, 16e Schmidt, oe 19k Københavns Kommunelærerforoning, 4) 198.Q.og 20m greve Jons Krag Juel Vind Frijs, e 5) '2,,')a gdr. Kjeld Jensen.

4 I 18~ ;' '8 ~b... _- 15~ II~ r I,,,~ I, l I.I I 100 o J: I.----, , ~ l~uturfrednlo~skon.ulen%e;. Hon1(1(" København d :3 - &2- By: RØR'IIG ~: -..- Pltin nr. H O. \ \ 8.

5 - 2 - Nævnet har samrnen med lodsejerne bcsigtiget arealerne1 dog var nr. 4 ikke mødt. Fru overlæge Rottwitt Schmidt har orklæret~ at hun ikke vil protestere mod fredningen 1 men hun har påstået sig tillagt erstatning. Gdr. 0rndrup har erklæret 9 at han er villig til at gå med til fredningen ur-der forudsætning af 9 at der tillægges ham en erstatning på kr. og at han får ret til at anbringe 2 sommerhuse på den østlige del og således1 at der kommer til at høre ca. l tdr. land til hvert hus. Parcellist Knud Hansen har orklæret~ at han kun vil gå med til en fredning mod,at der ydes ham en erstatning på kr. Københavns komnlunelærerforening har erklærut at være sympatisk indstillet overfor fredningen men har forbeholdt sig ret til at udvide og o~illyggede nuværend8 bygninger? der anvendes til furiekoloni. Grev Frijs har som anført ikke givet møde. Gdr. Kjeld Jensen har erklæret 1 at han for at gå med til fredningen må kræve erstattet forskollen mellem prisen på jorden som sorlmorhusgrundc og prisen som landbrugsjord. en Nævnet har indhent8t/ erklæring fra landinspektør Rud-Petersen1 Nykøbing Sj.1 der under 20. august 1960 har erklæret: Dc omhandlede skovarealer er væsentlig beliggende på matr. nr. 18be og tilgrænsendo parceller? og består af et nordligt og vestligt beliggende afsnit af sammenhængende skovstykke på ialt ca ha samt af et sydøstligt afsnit på ca ha1 alt omfattende adskillige mtr. nre "

6 II eller dele deraf. De to afsnit er adskilt ved et ca. 90 m langt læbælte af 2-3 rækker fyrretræer på matr. nr. 18bp samt en spredt selvsået bevoksning ligeledes af fyr på matr. nre 18az og 18ch. For så vidt denne bevoksning og læbæltet måtte kunne siges at danne hovedsagolig sammenhæng mellem skovarcalerne~ er de samlede skovstykker over 20 ha. tt Nævnets medig~~er er enige om,at det orr~eldte areal~ der står i forbindelse med allerede fredede områdgr~ bortset fra mtr. nr. 19aq og 20m og den østlige halvdel af mtr. nr. 20~ på grund af sin landskabelige skønhed samt af naturvidenskabelige og undervisningsmæssige grunde har væsent- lig betydning for almenhed8n og bør fredes. Der pålægges herefter den nedenfor angivne servitut og tillægges ejerne de nedenfor angivne erstatninger, dor udredos mod 3/4 af statskassen og 1/4 af amtsfonden." Konklusionen er sålydende: "Mtr. nr. 18a, 18d~ 8a~ Ile, 21~? 21p? 21r~ 160, 19k 11 og den vestlige halvdel af 20a Rørvig by og sogn pålægges følgende g r v i t u t: Don nuværende tilstand skal i det væsentlige bevares~ græsning på de nuværende græsningsarea10r tillades ligesom kulturengeno skal kunne dyrkes som hidtil. Gdr. Kjeld Jensen har ret til en 4 m bred adgangsvej langs nord- eller sydskellet. Al bebyggolse udover de til engenos landbrugsmæssige drift nødvondigu bygninger forbydes dog med følgende undtageiser:.1

7 - 4 - Pd' de 2 tdr. land af mtr. nr. 8c 1 der ligger nærmcst Østskellet må anbringes 2 stråtækte sommerhuse og på den vestlige del ca. l tdr. land af mtr. nr. Ile må der opføres l stråtækt sommerhus. Københavns kommunelærerforening har ret til at lade foretage om- og tilbygninger i det omfang det er nødvendigt for feriekoloniens drift. Tegning og beskrivelse af bebyggelserne skal forinden bebyggelse finder sted forelægges Naturfredningsnævnet for Holbæk amt til godkendelse. Skæmmende master 1 boder o.l. må ikke anbringes. Træer og opvækst,der hindrer udsigten fra do offentlige veje 9 skal fjernes 9 når nævnet kræver det. Der tillæggoo følgende erstatninger: 1000 kr til fru overlæge L. Rottwitt Schmidt som ejer af 18 a og lsd kr til parcellist Knud Hanson som ejer af Ile. 'I e kr til gdr. Kjeld Jensen som ejer af mtr. nr. 20a. Ved fastsættelsen af erstatningern8 er dor tagot hensyn ti1 9 at alle de ommeldte arealer med undtagelse af mtr. nr. 20a ligger nærmere end 300 m fra skov 9 dor opfylder betingelserne efter Na turfredningsl ovens 25 9 stk. 2 9 (pri vate skove på over 20 ha bestående af hovedsagelig sammenhængendo skovstykker) Endvidore er der taget hensyn til 9 at en vis bcbyggelse Gr blevet tilladt for gdr. Ørndrup og parcellist Knud Hanson. " Sagen er forelagt overfredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens 19 9 stk. 3. Det er under overfredningsnævnets behandling af sagen

8 - 5 - ~ oplyst~ at matr. nr. 8~y 18~ og 20a af Rørvig by og sogn består af flere fra hinanden adskilte parceller. Fredningsnævnet har imidlertid bekræftet 9 at fredningskendelsen kun berører den østligste parcel &f hvort matr. nr. Om den østligste pc~rcel af matr. nr. 20a har matrikeldirekto:catet derhos oplyst y at den ved approbation af 22. septemb8r 1960 er blevet udskilt og nu er benævnt matr. nr. 2ov. Fredningen angår herefter flg. areal~ den østligste parcel af matr. nr. 18a~ 18d 9 den østligste parcel af matr. nr. 8a~ ll~~ E9 21~~ 16~~ 19k og den vestlige halvdel af matr. nr alle af Rørvig by og sogn. Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltrædo det i kendelsen anførte 9 vil d8nne være at stadfæste med de af det foranstående følgende ændringer. Et kort nr. HO 118 over, fredningsområdet er vedhæftet nærværendg kendelse. T h i b e s t e m m e s: Den af fredningsnævnet for Holbæk amt den 20. januar 1961 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer af Lan- II gesø mose stadfæstos mod de af foranstående følgende ændringer. I erstatning udbotales til fru overlæge L. Rottwitt Schmidt e kr., til.parcelj.i;~t'dluc1 Hansen kr. og til gårde jer Kield Jensen kr., alt med renter 5 % p.a fra den 20. januar 1961 at regne, til betaling sker. Erstatningsudgiften udredes mgd 3/4 af statskassen og 1/4 af Holbæk amtsfond og de i amtsrådskrodsen beliggende købstadskommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. Udskrift~. rigtighed bekræftos. ~"';:.:::J-.~'~~~:, ),,-o I.!,.,,/ (\/"~""';'i"c-.- F. Grage! overfredningsnævnets sekretær.

9 FREDNINGSNÆVNET>

10 REG. NR..l4~/ Mtr.nr. l8d m.fl. Rørvig by og sogn. CITERET FULDT UD I OFN K AF 25/ A n m e 1 d e r: Ude~ stempel og gebyr i h.t. naturfredningsloven. KENDELSE i Fr.j.nr. 1?O/1959: fredning af Langesø Mose. Ved skrivelse af ~5. juli 1959 har Danmarks Naturfredningsforening rejst sag om fredning af Langesø Mose mtr.nr. 18d, lsa, sa, lle, ~lo, 21p, ~lr, l6e, 19k, 19aq,?Oa og 20m Rørvig by og sogn. Påstanden får ud på i det væsentlige at bevare den nuværende tilstand Ṅævnet har holdt møder den 28. september 1959, den 12.oktober ti e 1960 og den 9. december De ommeldte mtr.nr. ejes ifølge tingbogen og det senere oplyste af: Mtr.nr. l) 18a og l8d 2) sa llc 3) 21Q, 21p, 21r, 16e Ej er: fru overlæge L. Rottwitt gdr. H. 0rndrup, parcellist Knud Hansen, Schmidt, og 19k Københavns Kommunelærerforening, 4) 19aq og 20m greve Jens Krag Juel Vind Frijs, 5) 20a gdr. Kjeld Jensen. Nævnet har sammen med lodsejerne besigtiget arealerne, dog var nr. 4 ikke mødt. Fru overlæge Rottwitt Schmidt har erklæret, at hun ikke vil protestere mod fredningen, men hun har påstået sig tillagt erstatning. Gdr. 0rndrup har erklæret, at han er villig til at gå med til fredningen under forudsætning af, at der tillægges ham en erstatning på kr. og at han får ret til at anbringe 2 sommerhuse på den østlige del og således, at der kommer til at høre ca. l tdr. land til hvert hus. Parcellist Knud Hansen har erklæret, at han kun vil gå med til en fredning mod at der ydes ham en erstatning på kr. Københavns kommunelærerforening har erklæret at være sympatisk indstillet overfor fredningen men har forbeholdt sig ret til at udvide og ombygge de nuværende bygninger, der anvendes til feriekoloni. Grev Frijs har som anført ikke givet møde. Gdr. Kjeld Jensen har erklæret, at han for at gå med til fredningen må kræve erstattet forskellen mellem prisen på jorden som sommerhusgrunde og prisen som landbrugsjord. Nævnet har indhentet en erklæring fra landinspektør Rud-Petersen, Nykøbing Sj., der under 20. august 1960 har erklæret: De omhandlede skovarealer er væsentlig beliggende på matr.nr.

11 FREDNINGSNÆVNET>

12 UDSKRIFT af OVERFREDNINGSNÆVlJETS KENDELSESPROTOKOL. År 1964, den 30. januar, afsagde Overfredningsnævnet føl- I I I gende t i l l æ g s k e n d e l s e i sagen nr. 1482/61 vedrørende fredning af Langesø mose. Ved Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1962, der stadfæstede den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 20. januar 1961 afsagte kendelse, pålægges der den østligste parcel af matr.nr. 18~, 18~, den østligste parcel af matr.nr. 8~, ll~, 2lQ, 21~, 21r l6~ 19~ og den vestlige halvdel af matr.nr. 20~, alle af Rørvig by og sogn, følgende fredningsservitut: Den nuværende tilstand skal i det væsentlige bevares, græsning på de nuværende græsningsarealer tillades,ligesom kulturengene skal kunne dyrkes som hidtil. Gdr. Kjeld Jensen har ret til en 4 m bred adgangsvej langs nord- eller sydskellet. Al bebyggelse udover de tt' til engenes landbrugsmæssige drift nødvendige bygninger forbydes dog med følgende undtagelser: På de 2 tdr. land af matr.nr. 8~, der ligger nærmest østskellet,må anbringes 2 stråtækte so~nerhuse,og på den vestlige del ca l tdr. land af matr.nr. Ile må der opføres l stråtækt sommerhus. Københavns kommunelærerforening har ret til at lade foretage om- og tilbygninger i det omfang det er nødvendigt for feriekoloniens drift.

13 -2- Tegning og beskrivelse af bebyggelserne skal forinden bebyggelse finder sted forelægges Naturfredningsnævnet for Holbæk amt til godkendelse. Skæmmende master, boder o.l. må ikke anbringes. Træer og opvækst, der hindrer udsigten fra de offentlige veje, skal fjernes, når nævnet kræver det. Efter afsigelse af Overfredningsnævnets kendelse har fru ē ~ overlæge L.Rottwitt Schmidt som eder af m~tr.nr. 18a og 18d, og parcellist Knud Hansen som ejer af matr.nr. llc rejst indsigelse imod afgørelsen, idet de gør gældende, dels at fredningsnævnets kendelse af 20. januar 1961 ikke er blevet forkyndt for dem på lovlig måde, dels at de ved fredningen er blevet stillet ringere end de øvrige lodsejere. Fredningsnævnet har derefter påny optaget forhandling med de pågældende. Ved et møde den 7. september 1963 har fru Rottwitt Schmidt erklæret sig for villig til uden vederlag at lade sin ejendom, matr. nr. 18a og 18~ status quo frede som ovenfor bestemt, såfremt der gives hende tilladelse til langs vestskellet at lade opføre 2 huse med garager på 2 tdr. land af ejendommen. Hun er indforstået med, at husenes platt cering og udseende skal godkendes af fredningsnævnet, og således at husenes tagbeklædning bliver enten græstørv eller stråtag. Parcellist Knud Hansen, der i mellemtiden har afhændet den parcel på l td.land af sin ejendom, matr.nr. llc, der i henhold til foranstående bestemmelser tillades udstykket og bebygget med l sommerhus, har på samme møde erklæret sig for villig til at status quo frede resten af ejendommen mod, at erstatningen forhøjes til kr. Fredningsnævnet har for sit vedkommende tiltrådt tilbudene og anbefalet dem tiloverfredningsnævnets godkendelse.

14 -3- r Overfredningsnævnet finder at kunne tiltræde fredningsnævnets indstilling. T h i b e s t e ID ID e s: Den af Overfredningsnævnet den 25. maj 1962 afsagte kendelse vedrørende fredning af Langesø mose ændres som foran angivet. I erstatning udbetales til parcellist Knud Hansen yderligere kr. med renter 5% p.a. fra den 20. januar 1961 at regne, til betaling sker. Beløbet udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Holbæk amtsfond og ti de i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. Den til fru overlæge L.Rottwitt Schmidt tidligere udbetalte erstatning på kr. vil - fraset det tillagte rentebeløb - være at tilbagebetale statskassen, Holbæk amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner efter samme forholdsberegning. e e Udskriftens rigtighed bekræftes. < "I, '? ~: ',',-,. :J.ffersin.

15 FREDNINGSNÆVNET>

16 \,... REG. NR..2~~/. d. I

17 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

18 ... ~ -.,.. _.....,... "ti'" -v Fredningsnavnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds odr. Domm... ontor.'. SOfi... 1., Holb." III. "r. (a) Q C2 11 /(.Q'- l<odi ti! orientering Modtaget I frednlngsstyrelsen Fr. j.nr. 143 B ' OKT REG. NR. ~ ~ ~ \ Vedr. Deres j.nr. A Plv!LH. I en hertil indsendt ansøgning har De på ejeren, Københavns lærerforenings Koloniers vegne, ansøgt om tilladelse til at opføre en om- og tilbygning på Nørrevang-ko1onien, matr.nr. 16 e oq 16 f RØrvig by, Rørvig, i overensstemmelse med det medsendte projekt. Nævnets tilladelse til det ansøgte er fornøden i ITedfør af overfredningsnævnets kendelse af 25/6 1962, der er tinglyst p~ bl.a. matr,nr. 16 ~ den 30/6 1962, idet det heraf fremger, at "KØbenhavns kommune lærerforening har ret til at lade foretage om- og tilbygninger i det omfang, det er nødvendigt for feriekoloniens drift" og at "tegning og beskrivelse.,. skal forinden. forelægges naturfredningsnævnet for Holbæk AP1t til godkendelse". Nævnet har om sagen brevvekslet med fredningsafdelingen under Vestsjællands amtskommune, hvis svarskrivelse af 28/ vedlægges i kopi. Under henvisning til ovenstående meddeler nævnet herved tillade Ise til om- og tilbygning på nævnte ejendom i overensstemmelse med det medsendte projekt. Opmærksomheden henledes?å, at nævnets afgørelse inden 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse kan p~klages til overfredningsnævnet af de i naturfredningslovens 58 nævnte myndigheder, samt at nævnets tilladelse ikke ~å udnyttes før efter fristens udløb. Kopi er tilstillet NYkøbing/~~~Vi9 ko~une. til orientering. Københavns kommune C\.\. \ \ \- '" \r. J rgerl\skude Stadsarkitektens direktorat fg. formand. Njalsgade KØbenhavn S. ~-~-;;~:'J~~o.~

19 Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds adr Dommerkontoret, Sof,eveJ 4, Holbæk tlf, nr ,r / ll~(';~).. ~a~ "-.IJJ lviodiia9~t g 8~{«lVuog Naturstyre-'iSG" 20/ Fr J nr. 40 B / e,e I et hertil indsendt andragende har De ansøgt om tilladelse til at opføre et 28 m 2 stort sommerhus på Deres ejendom matr.nr. 18 ct Rørvig by, Rørvig i overensstemmelse med et medsendt projekt. Nævnets tilladelse til det ansøgte er fornøden i medfør af overfredningsnævnets afgørelse af 31/5 1979, hvoraf bl.a. fremgår, at nævnet skal godkende husets ydre fremtræden og placering. Det er endvidere en betingelse for tilladelsen til opførelser af 3 sommerhuse på den tidligere samlede ejendom matr.nr. 18 ~, at grøften i vejsiden af det udstykkede ikke lider skade, samt at beplantningen langs grøften bibeholdes. Overfredningsnævnets tilladelse erstatter den i tillægskendelse af 30/ om fredning af LangesØ Mose givne tilladelse til at opføre 2 huse og er tidsbegrænset i 5 år. Nævnet har den 27/ i Fr.j.nr. 88 B/84 forlænget fristen til den 27/ Da projektet ikke ses at stride mod de til grund for overfredningsnævnets tilladelse af 31/ liggende overvejelser, meddeler nævnet herved tilladelse til at opføre et sommerhus på ovennævnte ejendom i overensstemmelse med det forelagte projekt, herunder størrelse, udseende og placering. Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgørelse inden 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse kan påklages til over fredningsnævnet af de i naturfredningslovens 58 nævnte myndigheder, samt at nævnets tilladeise ikke må udnyttes før efter fristens udløb. Schiønning. Benedicte Bojl~n Linnesgade 37 B 1361 København K. ~ovcntcr

20 Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk tlf. nr Fr. j. nr I et hertil indsendt andrag~nde har De ansøgt om tilladelse til at opføre et 65 m 2 stort aflangt sommerhus samt et 12 m 2 stort gæstehus på Deres ejendom matr.nr. 18 ~ Rørvig by, Rørvig, i overensstemmelse med et medsendt projekt:. De har endvidere ansøgt om, at fristen for opførelse af sommerhus og gæstehuset i givet fald forlænges fra den "27/ til den 1/ Nævnets tilladelse til det ansøgte er fornøden i medfør af over- ~f!edningsnævnets afgørelse af 31/5 1979, hvoraf bl.a. fremgår, at nævnet skal godkende husets ydre fremtræden og placering. Det er endvidere en betingelse for tilladelsen til opførelse af 3 sommerhuse på den tidligere samlede ejendom matr.nr. 18 ~ Rørvig by, Rørvig, at grøften i vejsiden af det udstykkede ikke lider skade, samt at beplantningen langs grøften bibeholdes. Overfredningsnævnets tilladelse erstatter den i tillægskendelse af 30/ om fredning af Langesø Mose givne tilladelse til at opføre 2 huse og er tidsbegrænset i 5 år. Nævnet har den 27/ i Fr.j.nr. som nævnt til den 27/ /84 forlænget fristen Nævnet har om sagen brevvekslet med fredningsafdelingen under Vestsjællands amtskommune, hvis svarskrivelse af 15/ vedlægges i kopi. Nævnet har den 26/ afholdt møde på ejendommen i overværelse af Dem, Deres rådgiver, rådg. ingeniør Owe Eriksson samt repræsentanter for Vestsjællands amtskommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite.

21 ,.. Det bemærkes, at nævnet den 20/ i Fr.j.nr. 40 B/88 har meddelt Deres søster, Benedicte Bojlen, tilladelse til at op- tt føre et traditionelt 28 m 2 stort sommerhus på naboejendommen, matr.nr. 18 El Rørvig by, Rørvig. Under hensyntagen til, at vilkåret i tillægskendelsen af 1964 om, at tagbeklædningen skal bestå enten af græs eller strå, er udgået i tilladelsen af 1979, at der på grund af den på ejendommen den - 1/ tinglyste s~rvitut om bevarelse og vedligeholdelse af beplantningen i en bredde af 5 m fra grøfterne, alene er et meget begrænset og aflangt byggefelt til rådighed for bebyggelsen, og ~ projek- tet under disse omstændigheder findes at tilgodese fredningen af Langesa Mose, har et enigt nævn fundet, at det foreliggende projekt II kan godkendes, og at fristen for opførelsen af sommerhus og gæstehus forlænges til den 1/ Det er en betingelse for tilladelsen, at beplantningen bevares i sit nuværende omfang, herunder at der etableres tæt pilekrat mod sydøst, således at den, i det omfang den ikke længere tjener sit formål,erstattes eller fornyes med naturligt forekommende danske træer og buske. Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgørelse inden 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse kan påklages til over fredningsnævnet af de i naturfredningslovens 58 nævnte myndigheder, og at nævnets ti tilladelse ikke må udnyttes inden fristens udløb, og at den bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden den 1/ Schiønning Jørgen Skude Sybille BojlEm Linnesgade 37 B 1361 København K.

22 '11; VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE 1NOG;(' I Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds I 1 () hug. ig~8 DMKTHO. Le Sofievej 4 L 4300 Holbæk Dato: 1 5 AU& Reference: V. A. journalnummer: Sagsbehandler: Lise Vesterskovjhhk Vedr: Byggeri på matr. nr. 18-cu, RØrvig by, RØrvig. Fredningsnævnet har den 29. juni 1988 fremsendt ansøgning fra Sybille Bojlen om tilladelse til at bygge et sommerhus på ovennævnte ejendom. Nævnet har i den anledning bedt fredningsafdelinggen om en redegørelse for de fredningsmæssige interesser i sagen., Ejendommen er fredet som en del af Langesø mose med Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj } e IOverfredningsnævnets tillægskendelse af 30. januar 1964 blev der givet tilladelse til ejeren af den daværende matr. nr. 18-a til at opføre to huse med garage på ejendommen. IfØlge kendelsen skal husenes placering og udseende godkendes af fredningsnævnet, II og således at husenes tagbeklædning bliver enten græstørv eller stråtag ll > I kendelsen af 31. maj 1979 ændrer Overfredningsnævnet den oprindelige tilladelse til nu at opføre tre sommerhuse på den Østligste del af matr. nr. 18-a. Med kendelsen følger en udstykningsplan, og tilladelsen er betinget af, at fredningsnævnet kunne godkende husenes ydre fremtræden og nærmere placering samt af, at grøften i vestsiden af det udstykkede ikke lider skade, samt at beplantningen langs grøften bibeholdes. Tilladelsen blev givet for 5 år. Alh~en 15, 4180 Sorø Telefon Postgiro MandilO tor~dij(j R 1() Telex Telefax Fredag Holbæk, Fr.j.nr. 65~ Fg-l /19 -}c; Alle skrivelser bedes stilet til Vestsjællands Amtskommune mf'd anglvelsp af V A!OlJ'nalnllmm~r - Ikke til personer.

23 y Fredningsnævnet gav den 27. juni 1984 påny en tilladelse på 5 år til at opføre sommerhuse på matr. nr. l8-ct og l8-cu Fredningsnævnet gav den 20. maj 1988 tilladelse til at opføre et 28 m 2 stort sommerhus på matr. nr. l8-ct. Det drejer sig om et lille beskedent træhus, der er ved at blive stillet op på ejendommen. Det hus, der nu ansøges opstillet på nabomatriklen, l8-cu, er af et _ ,---~-_..._ anderledes utraditionelt formsprog. Huset tænkes - sammen med et fremtidigt gæstehus - placeret på en ca. 280 m 2 stor platform. Selve huset har grundplan som en skive vandmelon og facade som en stor halvbue af glas. I Det er fredningsafdelingens opfattelse, at et så moderne hus ikke bør placeres i et fredet område. Husets udseende ligger meget langt fra områdets traditionelle byggestil og sommerhusbebyggelse, og OFN~s oprindelige tilladelse fra 1964, hvor der tales om en tagbeklædning af enten græs eller strå, indicerer at man dengang har tænkt på et mere beskedent og traditionelt hus. b Der er den 1. aug på ejendommen tinglyst en deklaration, hvor det i punkt 7 hedder, at "den eksisterende bevoksning langs den nord-sydgående og øst-vestgående grøft i en bredde af 5 m fra grøfterne skal bevares og stedse vedligeholdes". Fredningsafdelingen mener dog, da huset ønskes placeret temmelig højt på sin platform, og da grunden er temmelig lille, og man må forudse en del fældninger for at skaffe lys og solvarme til husets solopvarmningszone, at denne deklaration ikke i tilstrækkelig grad kan sikre, at huset ikke vil være synligt fra de omkringliggende fredede eng- og mosearealer. 5-FR-l-LV-005

24 ,\~ 3 ol. De vedlagte fotografier bedes returneret til fredningsafdelingeno Med venlig hilsen ~ Peer Holstein I Lise Vesterskov afdelingsleder arkitekt I 5-FR-l-LV-005 I I I!

25 Civildommeren i Næstved Modtaget Skov- og Naturstyrelsen - 8 mu l ~Co41.00 Dato: 7. okt Sags nr.: F. 55/1993 Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og indgået til nævnet den 8/ har kommunen ansøgt om tilladelse til ændringer i projektet vedrørende den af nævnet tilladte udbygning af Rørvig renseanlæg på matr. nr. 19 ~ Rørvig by, Rørvig. Vestsjællands Amtskommune har ved sagens fremsendelse bemærket: " Ejendommen ligger umiddelbart syd for Rørvig, og er omfattet af fredningsdeklaration, tinglyst den 24. juni 1947, for at bevare udsigten fra vejen Rørvig-Nakke udover Isefjorden. Fredningsnævnet har den 28. juni 1993 meddelt tilladelse til opførelse af udbygningen af renseanlægget i overensstemmelse med de fremsendte tegninger. Ændringerne drejer sig om, at overløbsbygværket ikke opføres, og at der i stedet opføres en seperat ristebygning. Amtets landskabsafdeling finder intet at bemærke til de ønskede ændringer, idet det stadig er sådan, at ingen dele af renseanlægget kan ses fra vejen Rørvig-Nakke"., I ~... I,,, " ' Under henvisning hertil bemærkes, at det ansøgte ikke findes at ;..'~ ~ ~~tride mod fredningens formål, hvorfor det meddeles, at nævnet i medfør :"'t' _ o :. M p (J1,:,,QQ _ :~ ;~f naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1 tillader opførelse af den sepe- -- :::J.~: ~ g ~~ate ristebygning, i stedet for anløbsbygværket, er overensstemmende med, ~~ O ~1 de fremsendte tegninger. G g. O ~ Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, -~ jvf. naturbeskyttelseslovens 50, jvf. 66, stk. 2. Skomagerrækken Næstved Telefon: Telefax: Giro: Fogedretten Telefon: Tingbogsoplysninger Telefon: kj

26 HJiCJ;",)j'\ ~fo4'1. 00 t 1:1':.'.'l,f_i.I.!){r~(~f)l:i 11{(,L~:/" 'I ~: c;; SC:JV t I,I! r ;.! l I ;,, u J) f3 K ]t I B' 'P A l!' lhhk! ' l' I " ",, l " I > ll' : I t " :, l 1

27 I" / e,.'.- i, i I j I I. i i" I tit U IJ S K H I }' T l \\: A l!'! JlJHK. e J",d;r. )JT.'. 19 n, 390,42 b ob Anr.1cltlcl' l n1t n f J(m.'vig fj 0en. J,()V H:r'. l~o nf 7/5,, _. -.:1' F R B D N I... N _-.. G S D R _-.--_ K L A R - A T I O N~,,}(lc.t'te{jncde crounorcr S. V. Hunnen, Klrkcvænget ll. Valby, f \l fr(;(lcr hl.'l'vcd Jilnd 1J:l ndenc10 vll:.'knin{s for mig og uoncro ojero den loie ~tjlj0rl:tlc1e ojcjl<lom lllfltr. nr. 19 a nf Hartkorn l td. l akp. 2 fdk. 0'111h, TIol'vlg by og Dogn, nrlledes, at denno fremoclefj nital henli[wo i I.d n nuvwronoc tilfjtnno, det vll si{jo Dom dyrket a1'eal. II ~l I l l j I I Dn. jeg i oo!rlie Grad mhjkor denne fret.1ninggennemført til bcvnrcloe uf den omukko udøigt, man har fra vojen Rørvig.Nakke mod øot udover Ioofjordcn, okal det ikke være tilladt noget sted på arealet at opføre b~byggeloo af nogen art, ligesom det. ikke er tilladt at forotage udaigtsforatyrrende beplantning. Det er ligeledes forbudt på arealet at opstille skure, boder, maoter eller andre indretninl~er, Dom kun virke mioprydende. Endelig er det på arealet forbu.dt a4tforetnge afgravninger eller l:i.bn., hvorved de nuturligo terrænformer ændres. Donne deklarntion vil være nt tinglyse pd ejendommen.

28 ,\, " /untett!l:~j~r'ctl:~of, Dan],"cbJ Ilaturfl'O(lninGllfor.,ll1~ t fol'elling eller hv01' fol' u:le. Rørvig, don 16. jmd Ro V. )Tonncn I, I! i f,, Havns Dopml1 Hnvns :J li11l:lllg I I(o:crcop0l)rl0nii, cnnd. Iling. JIontl'upuvoj 11, Vlll.hy.l(ølJunhnvn København V l I " I I don 21.. jllni 19~" :T:tll{',l'yt!.t. Anm. I Aildre oorvi tutter ae pnntol~i,'ld 1.:11. (l:!i;ifterneo KreditforeninG?5.000 )11', l [ I I N e o r g a a r d P a Cl t e g n 1 n g II FOl'Clllutdendefredninc,odeklarntion 01::0.1 ikke VW!'O til hinder for, at der på den af frednineen omfattede paroel matr. nr. 19 ao Rørvig by og sogn, skyldsat for hartkorn l tdr. O okp. 3 fdk. 2 alb. opføres de til et landbrug fornødne bygnin~er. En s&dnn bebyggelse vil dog forinden vr.ereat underkaste,fre(jningonævnets Censur både med hensyn til udflormning og beliggenhed. Endvidere okal nærværende fredninesdeklurntion ikke være I I I tl~inder for, at et areal beplllntos med frugttræer efter frodnlnf,e,- \' i l nro~nota nærmero bostcmmeloe. Dnnmnrko Nuturfrodninesforenine, den 25/ P. F. V.

29 ,./ J. 801'( 'luon " Jn(lf~.,rt i du~bo~on for Nykøbing Sjl~ll..Kob[Jtad DC DragfJholm Dirk j l I " :: '1!i ' I' :1 :. '1 ' " ';, I I, I, 1. :.: N o c r ~ a n r li, l r I.!",r l,' t-l iii "/)\ Url uh'1.r Gen a J::I {~j, ~.{~11n ri hc]i.1.'(:j.f LOB. \,,~:r)) O}"r t,, {'/l' I)t,l \ '~',,;. li' 'H'... J l.jo c~,li'. f>)', r.:.~ ::, O:\~'{;n r,." I.:5 li... ""l.,,\ I;~ ~ ~ f,- 1-".I, ti ::; ''J,-':";-'~;"':~H'"r'''G r~h'r(? 6 S EP. 1.9(;6 I. '; \, Ilen, t: 1 I -/;(Oli2t {\'/I(,j I. ~,I!~ I I, j, I:...,,!, ", " l ".,! I: I.' j:.

30 FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF BølIingsvej Ringsted Fax Nykøbing-Rørvig Kommune Teknik og Miljø, Vangen 1-3 Postboks Nykøbing Sj. REG. HR. i~li /.00 F39/00 3/82000 Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den 6/ har kommunen anmodet om nævnets tilladelse til bibeholdelse og fortsat drift af plads til grenaffald på ejendommen matr. nr. 19 at Rørvig by, Rørvig, beliggende Søndervangsvej 13. Der er nærmere redegjort for det ansøgte i kommunens supplerende redegørelse af 29/ stilet til Naturklagenævnet. Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet bemærket: "Ejendommen ligger umiddelbart syd for Rørvig, jf. vedlagte kortudsnit, og er omfattet af Fredningsdeklaration tinglyst den 24. juni Ifølge fredningsdeklarationen skal det, for at bevare udsigten fra vejen Rørvig - Nakke udover Isefjorden, ikke være tilladt på ejendommen at opføre bygninger af nogen art eller foretage udsigtsforstyrrende beplantning, ligesom det er forbudt at foretage afgravninger eller lignende, hvorved de naturlige terrænformer ændres. Fredningsnævnet har som påtaleberettiget ved afgørelse af 13. februar 1995 på nærmere betingelser bestemt, at pladsens hidtidige anvendelse kan fortsætte til senest den 31. december Natur & Miljø har herefter på amtsrådets vegne den 10. marts 1995 meddelt landzonetilladelse og tilladelse efter naturbeskyttelsesloven til, at pladsens hidtidige anvendelse kan fortsætte til senest den 31. december Den 20. april 1999 meddeler Natur & Miljø afslag på Nykøbing-Rørvig Kommunes ansøgning af 23. marts 1999 om landzonetilladelse og tilladelse efter naturbeskyttelsesloven til fortsat drift af plads til grenaffald på ejendommen. Nykøbing-Rørvig Kommune, der i 1998 har undersøgt mulighederne for at finde anden egnet placering, men uden held, klager ved brev af 11. maj 1999 over afslaget. Natur & Miljø sender den 9. juni 1999 klagen videre til Naturklagenævnet. Natur & Miljø aftaler den 29. februar 2000 med Nykøbing-Rørvig Kommune, Ole Mørch, og med Naturklagenævnet, Birgitte Olesen, at den supplerende redegørelse kan betragtes som en ny ansøgning. Naturklagenævnet sætter den verserende sag i

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere