Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langesø Mose , , Domme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00. Fredningen vedrører: Langesø Mose 25-05-1962,30-01-1964 20-01-1961, 07-09-1963. Domme"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langesø Mose e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet , I e Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR...!~~/ U D S K R r F T af OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL År 1962, d~n 25~ maj, afsagde overfredningsnævnet på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende : k e n d e l s e i sagen nr. 1482/61 vedrørende fredning af Langesø mose. r den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 20. januar 1961 afsagte kendelse hedder det: n Ved skrivelse af 25. juli 1959 har Danmarks Naturfredningsforening rejst sag om fredning af Langesø Mose mtr. nr. l8d, 18 a, 8a, ll~, 212, 21p, 21r, 16e, 19k, 19 aq9 20~ og 20~ Rørvig by og sogn. Påstanden går ud på i det væsontltge at bevare den nuværende tilstand. Nævnet har holdt møderden 28. september den 12. oktober 1960 og dgn 9. december senere Mtr. nr. De ommeldte mtr. nr. ejes ifølgo tingbogen og dot oplyste af: l) 18a og 18d 2) 8a Ejer: fru overlægo L. Rottwitt gdr. H. Ørndrup, llc parcellist KrrQdHansen 3) 212,921p, 21r, 16e Schmidt, oe 19k Københavns Kommunelærerforoning, 4) 198.Q.og 20m greve Jons Krag Juel Vind Frijs, e 5) '2,,')a gdr. Kjeld Jensen.

4 I 18~ ;' '8 ~b... _- 15~ II~ r I,,,~ I, l I.I I 100 o J: I.----, , ~ l~uturfrednlo~skon.ulen%e;. Hon1(1(" København d :3 - &2- By: RØR'IIG ~: -..- Pltin nr. H O. \ \ 8.

5 - 2 - Nævnet har samrnen med lodsejerne bcsigtiget arealerne1 dog var nr. 4 ikke mødt. Fru overlæge Rottwitt Schmidt har orklæret~ at hun ikke vil protestere mod fredningen 1 men hun har påstået sig tillagt erstatning. Gdr. 0rndrup har erklæret 9 at han er villig til at gå med til fredningen ur-der forudsætning af 9 at der tillægges ham en erstatning på kr. og at han får ret til at anbringe 2 sommerhuse på den østlige del og således1 at der kommer til at høre ca. l tdr. land til hvert hus. Parcellist Knud Hansen har orklæret~ at han kun vil gå med til en fredning mod,at der ydes ham en erstatning på kr. Københavns komnlunelærerforening har erklærut at være sympatisk indstillet overfor fredningen men har forbeholdt sig ret til at udvide og o~illyggede nuværend8 bygninger? der anvendes til furiekoloni. Grev Frijs har som anført ikke givet møde. Gdr. Kjeld Jensen har erklæret 1 at han for at gå med til fredningen må kræve erstattet forskollen mellem prisen på jorden som sorlmorhusgrundc og prisen som landbrugsjord. en Nævnet har indhent8t/ erklæring fra landinspektør Rud-Petersen1 Nykøbing Sj.1 der under 20. august 1960 har erklæret: Dc omhandlede skovarealer er væsentlig beliggende på matr. nr. 18be og tilgrænsendo parceller? og består af et nordligt og vestligt beliggende afsnit af sammenhængende skovstykke på ialt ca ha samt af et sydøstligt afsnit på ca ha1 alt omfattende adskillige mtr. nre "

6 II eller dele deraf. De to afsnit er adskilt ved et ca. 90 m langt læbælte af 2-3 rækker fyrretræer på matr. nr. 18bp samt en spredt selvsået bevoksning ligeledes af fyr på matr. nre 18az og 18ch. For så vidt denne bevoksning og læbæltet måtte kunne siges at danne hovedsagolig sammenhæng mellem skovarcalerne~ er de samlede skovstykker over 20 ha. tt Nævnets medig~~er er enige om,at det orr~eldte areal~ der står i forbindelse med allerede fredede områdgr~ bortset fra mtr. nr. 19aq og 20m og den østlige halvdel af mtr. nr. 20~ på grund af sin landskabelige skønhed samt af naturvidenskabelige og undervisningsmæssige grunde har væsent- lig betydning for almenhed8n og bør fredes. Der pålægges herefter den nedenfor angivne servitut og tillægges ejerne de nedenfor angivne erstatninger, dor udredos mod 3/4 af statskassen og 1/4 af amtsfonden." Konklusionen er sålydende: "Mtr. nr. 18a, 18d~ 8a~ Ile, 21~? 21p? 21r~ 160, 19k 11 og den vestlige halvdel af 20a Rørvig by og sogn pålægges følgende g r v i t u t: Don nuværende tilstand skal i det væsentlige bevares~ græsning på de nuværende græsningsarea10r tillades ligesom kulturengeno skal kunne dyrkes som hidtil. Gdr. Kjeld Jensen har ret til en 4 m bred adgangsvej langs nord- eller sydskellet. Al bebyggolse udover de til engenos landbrugsmæssige drift nødvondigu bygninger forbydes dog med følgende undtageiser:.1

7 - 4 - Pd' de 2 tdr. land af mtr. nr. 8c 1 der ligger nærmcst Østskellet må anbringes 2 stråtækte sommerhuse og på den vestlige del ca. l tdr. land af mtr. nr. Ile må der opføres l stråtækt sommerhus. Københavns kommunelærerforening har ret til at lade foretage om- og tilbygninger i det omfang det er nødvendigt for feriekoloniens drift. Tegning og beskrivelse af bebyggelserne skal forinden bebyggelse finder sted forelægges Naturfredningsnævnet for Holbæk amt til godkendelse. Skæmmende master 1 boder o.l. må ikke anbringes. Træer og opvækst,der hindrer udsigten fra do offentlige veje 9 skal fjernes 9 når nævnet kræver det. Der tillæggoo følgende erstatninger: 1000 kr til fru overlæge L. Rottwitt Schmidt som ejer af 18 a og lsd kr til parcellist Knud Hanson som ejer af Ile. 'I e kr til gdr. Kjeld Jensen som ejer af mtr. nr. 20a. Ved fastsættelsen af erstatningern8 er dor tagot hensyn ti1 9 at alle de ommeldte arealer med undtagelse af mtr. nr. 20a ligger nærmere end 300 m fra skov 9 dor opfylder betingelserne efter Na turfredningsl ovens 25 9 stk. 2 9 (pri vate skove på over 20 ha bestående af hovedsagelig sammenhængendo skovstykker) Endvidore er der taget hensyn til 9 at en vis bcbyggelse Gr blevet tilladt for gdr. Ørndrup og parcellist Knud Hanson. " Sagen er forelagt overfredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens 19 9 stk. 3. Det er under overfredningsnævnets behandling af sagen

8 - 5 - ~ oplyst~ at matr. nr. 8~y 18~ og 20a af Rørvig by og sogn består af flere fra hinanden adskilte parceller. Fredningsnævnet har imidlertid bekræftet 9 at fredningskendelsen kun berører den østligste parcel &f hvort matr. nr. Om den østligste pc~rcel af matr. nr. 20a har matrikeldirekto:catet derhos oplyst y at den ved approbation af 22. septemb8r 1960 er blevet udskilt og nu er benævnt matr. nr. 2ov. Fredningen angår herefter flg. areal~ den østligste parcel af matr. nr. 18a~ 18d 9 den østligste parcel af matr. nr. 8a~ ll~~ E9 21~~ 16~~ 19k og den vestlige halvdel af matr. nr alle af Rørvig by og sogn. Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltrædo det i kendelsen anførte 9 vil d8nne være at stadfæste med de af det foranstående følgende ændringer. Et kort nr. HO 118 over, fredningsområdet er vedhæftet nærværendg kendelse. T h i b e s t e m m e s: Den af fredningsnævnet for Holbæk amt den 20. januar 1961 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer af Lan- II gesø mose stadfæstos mod de af foranstående følgende ændringer. I erstatning udbotales til fru overlæge L. Rottwitt Schmidt e kr., til.parcelj.i;~t'dluc1 Hansen kr. og til gårde jer Kield Jensen kr., alt med renter 5 % p.a fra den 20. januar 1961 at regne, til betaling sker. Erstatningsudgiften udredes mgd 3/4 af statskassen og 1/4 af Holbæk amtsfond og de i amtsrådskrodsen beliggende købstadskommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. Udskrift~. rigtighed bekræftos. ~"';:.:::J-.~'~~~:, ),,-o I.!,.,,/ (\/"~""';'i"c-.- F. Grage! overfredningsnævnets sekretær.

9 FREDNINGSNÆVNET>

10 REG. NR..l4~/ Mtr.nr. l8d m.fl. Rørvig by og sogn. CITERET FULDT UD I OFN K AF 25/ A n m e 1 d e r: Ude~ stempel og gebyr i h.t. naturfredningsloven. KENDELSE i Fr.j.nr. 1?O/1959: fredning af Langesø Mose. Ved skrivelse af ~5. juli 1959 har Danmarks Naturfredningsforening rejst sag om fredning af Langesø Mose mtr.nr. 18d, lsa, sa, lle, ~lo, 21p, ~lr, l6e, 19k, 19aq,?Oa og 20m Rørvig by og sogn. Påstanden får ud på i det væsentlige at bevare den nuværende tilstand Ṅævnet har holdt møder den 28. september 1959, den 12.oktober ti e 1960 og den 9. december De ommeldte mtr.nr. ejes ifølge tingbogen og det senere oplyste af: Mtr.nr. l) 18a og l8d 2) sa llc 3) 21Q, 21p, 21r, 16e Ej er: fru overlæge L. Rottwitt gdr. H. 0rndrup, parcellist Knud Hansen, Schmidt, og 19k Københavns Kommunelærerforening, 4) 19aq og 20m greve Jens Krag Juel Vind Frijs, 5) 20a gdr. Kjeld Jensen. Nævnet har sammen med lodsejerne besigtiget arealerne, dog var nr. 4 ikke mødt. Fru overlæge Rottwitt Schmidt har erklæret, at hun ikke vil protestere mod fredningen, men hun har påstået sig tillagt erstatning. Gdr. 0rndrup har erklæret, at han er villig til at gå med til fredningen under forudsætning af, at der tillægges ham en erstatning på kr. og at han får ret til at anbringe 2 sommerhuse på den østlige del og således, at der kommer til at høre ca. l tdr. land til hvert hus. Parcellist Knud Hansen har erklæret, at han kun vil gå med til en fredning mod at der ydes ham en erstatning på kr. Københavns kommunelærerforening har erklæret at være sympatisk indstillet overfor fredningen men har forbeholdt sig ret til at udvide og ombygge de nuværende bygninger, der anvendes til feriekoloni. Grev Frijs har som anført ikke givet møde. Gdr. Kjeld Jensen har erklæret, at han for at gå med til fredningen må kræve erstattet forskellen mellem prisen på jorden som sommerhusgrunde og prisen som landbrugsjord. Nævnet har indhentet en erklæring fra landinspektør Rud-Petersen, Nykøbing Sj., der under 20. august 1960 har erklæret: De omhandlede skovarealer er væsentlig beliggende på matr.nr.

11 FREDNINGSNÆVNET>

12 UDSKRIFT af OVERFREDNINGSNÆVlJETS KENDELSESPROTOKOL. År 1964, den 30. januar, afsagde Overfredningsnævnet føl- I I I gende t i l l æ g s k e n d e l s e i sagen nr. 1482/61 vedrørende fredning af Langesø mose. Ved Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1962, der stadfæstede den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 20. januar 1961 afsagte kendelse, pålægges der den østligste parcel af matr.nr. 18~, 18~, den østligste parcel af matr.nr. 8~, ll~, 2lQ, 21~, 21r l6~ 19~ og den vestlige halvdel af matr.nr. 20~, alle af Rørvig by og sogn, følgende fredningsservitut: Den nuværende tilstand skal i det væsentlige bevares, græsning på de nuværende græsningsarealer tillades,ligesom kulturengene skal kunne dyrkes som hidtil. Gdr. Kjeld Jensen har ret til en 4 m bred adgangsvej langs nord- eller sydskellet. Al bebyggelse udover de tt' til engenes landbrugsmæssige drift nødvendige bygninger forbydes dog med følgende undtagelser: På de 2 tdr. land af matr.nr. 8~, der ligger nærmest østskellet,må anbringes 2 stråtækte so~nerhuse,og på den vestlige del ca l tdr. land af matr.nr. Ile må der opføres l stråtækt sommerhus. Københavns kommunelærerforening har ret til at lade foretage om- og tilbygninger i det omfang det er nødvendigt for feriekoloniens drift.

13 -2- Tegning og beskrivelse af bebyggelserne skal forinden bebyggelse finder sted forelægges Naturfredningsnævnet for Holbæk amt til godkendelse. Skæmmende master, boder o.l. må ikke anbringes. Træer og opvækst, der hindrer udsigten fra de offentlige veje, skal fjernes, når nævnet kræver det. Efter afsigelse af Overfredningsnævnets kendelse har fru ē ~ overlæge L.Rottwitt Schmidt som eder af m~tr.nr. 18a og 18d, og parcellist Knud Hansen som ejer af matr.nr. llc rejst indsigelse imod afgørelsen, idet de gør gældende, dels at fredningsnævnets kendelse af 20. januar 1961 ikke er blevet forkyndt for dem på lovlig måde, dels at de ved fredningen er blevet stillet ringere end de øvrige lodsejere. Fredningsnævnet har derefter påny optaget forhandling med de pågældende. Ved et møde den 7. september 1963 har fru Rottwitt Schmidt erklæret sig for villig til uden vederlag at lade sin ejendom, matr. nr. 18a og 18~ status quo frede som ovenfor bestemt, såfremt der gives hende tilladelse til langs vestskellet at lade opføre 2 huse med garager på 2 tdr. land af ejendommen. Hun er indforstået med, at husenes platt cering og udseende skal godkendes af fredningsnævnet, og således at husenes tagbeklædning bliver enten græstørv eller stråtag. Parcellist Knud Hansen, der i mellemtiden har afhændet den parcel på l td.land af sin ejendom, matr.nr. llc, der i henhold til foranstående bestemmelser tillades udstykket og bebygget med l sommerhus, har på samme møde erklæret sig for villig til at status quo frede resten af ejendommen mod, at erstatningen forhøjes til kr. Fredningsnævnet har for sit vedkommende tiltrådt tilbudene og anbefalet dem tiloverfredningsnævnets godkendelse.

14 -3- r Overfredningsnævnet finder at kunne tiltræde fredningsnævnets indstilling. T h i b e s t e ID ID e s: Den af Overfredningsnævnet den 25. maj 1962 afsagte kendelse vedrørende fredning af Langesø mose ændres som foran angivet. I erstatning udbetales til parcellist Knud Hansen yderligere kr. med renter 5% p.a. fra den 20. januar 1961 at regne, til betaling sker. Beløbet udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Holbæk amtsfond og ti de i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. Den til fru overlæge L.Rottwitt Schmidt tidligere udbetalte erstatning på kr. vil - fraset det tillagte rentebeløb - være at tilbagebetale statskassen, Holbæk amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner efter samme forholdsberegning. e e Udskriftens rigtighed bekræftes. < "I, '? ~: ',',-,. :J.ffersin.

15 FREDNINGSNÆVNET>

16 \,... REG. NR..2~~/. d. I

17 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

18 ... ~ -.,.. _.....,... "ti'" -v Fredningsnavnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds odr. Domm... ontor.'. SOfi... 1., Holb." III. "r. (a) Q C2 11 /(.Q'- l<odi ti! orientering Modtaget I frednlngsstyrelsen Fr. j.nr. 143 B ' OKT REG. NR. ~ ~ ~ \ Vedr. Deres j.nr. A Plv!LH. I en hertil indsendt ansøgning har De på ejeren, Københavns lærerforenings Koloniers vegne, ansøgt om tilladelse til at opføre en om- og tilbygning på Nørrevang-ko1onien, matr.nr. 16 e oq 16 f RØrvig by, Rørvig, i overensstemmelse med det medsendte projekt. Nævnets tilladelse til det ansøgte er fornøden i ITedfør af overfredningsnævnets kendelse af 25/6 1962, der er tinglyst p~ bl.a. matr,nr. 16 ~ den 30/6 1962, idet det heraf fremger, at "KØbenhavns kommune lærerforening har ret til at lade foretage om- og tilbygninger i det omfang, det er nødvendigt for feriekoloniens drift" og at "tegning og beskrivelse.,. skal forinden. forelægges naturfredningsnævnet for Holbæk AP1t til godkendelse". Nævnet har om sagen brevvekslet med fredningsafdelingen under Vestsjællands amtskommune, hvis svarskrivelse af 28/ vedlægges i kopi. Under henvisning til ovenstående meddeler nævnet herved tillade Ise til om- og tilbygning på nævnte ejendom i overensstemmelse med det medsendte projekt. Opmærksomheden henledes?å, at nævnets afgørelse inden 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse kan p~klages til overfredningsnævnet af de i naturfredningslovens 58 nævnte myndigheder, samt at nævnets tilladelse ikke ~å udnyttes før efter fristens udløb. Kopi er tilstillet NYkøbing/~~~Vi9 ko~une. til orientering. Københavns kommune C\.\. \ \ \- '" \r. J rgerl\skude Stadsarkitektens direktorat fg. formand. Njalsgade KØbenhavn S. ~-~-;;~:'J~~o.~

19 Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds adr Dommerkontoret, Sof,eveJ 4, Holbæk tlf, nr ,r / ll~(';~).. ~a~ "-.IJJ lviodiia9~t g 8~{«lVuog Naturstyre-'iSG" 20/ Fr J nr. 40 B / e,e I et hertil indsendt andragende har De ansøgt om tilladelse til at opføre et 28 m 2 stort sommerhus på Deres ejendom matr.nr. 18 ct Rørvig by, Rørvig i overensstemmelse med et medsendt projekt. Nævnets tilladelse til det ansøgte er fornøden i medfør af overfredningsnævnets afgørelse af 31/5 1979, hvoraf bl.a. fremgår, at nævnet skal godkende husets ydre fremtræden og placering. Det er endvidere en betingelse for tilladelsen til opførelser af 3 sommerhuse på den tidligere samlede ejendom matr.nr. 18 ~, at grøften i vejsiden af det udstykkede ikke lider skade, samt at beplantningen langs grøften bibeholdes. Overfredningsnævnets tilladelse erstatter den i tillægskendelse af 30/ om fredning af LangesØ Mose givne tilladelse til at opføre 2 huse og er tidsbegrænset i 5 år. Nævnet har den 27/ i Fr.j.nr. 88 B/84 forlænget fristen til den 27/ Da projektet ikke ses at stride mod de til grund for overfredningsnævnets tilladelse af 31/ liggende overvejelser, meddeler nævnet herved tilladelse til at opføre et sommerhus på ovennævnte ejendom i overensstemmelse med det forelagte projekt, herunder størrelse, udseende og placering. Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgørelse inden 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse kan påklages til over fredningsnævnet af de i naturfredningslovens 58 nævnte myndigheder, samt at nævnets tilladeise ikke må udnyttes før efter fristens udløb. Schiønning. Benedicte Bojl~n Linnesgade 37 B 1361 København K. ~ovcntcr

20 Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk tlf. nr Fr. j. nr I et hertil indsendt andrag~nde har De ansøgt om tilladelse til at opføre et 65 m 2 stort aflangt sommerhus samt et 12 m 2 stort gæstehus på Deres ejendom matr.nr. 18 ~ Rørvig by, Rørvig, i overensstemmelse med et medsendt projekt:. De har endvidere ansøgt om, at fristen for opførelse af sommerhus og gæstehuset i givet fald forlænges fra den "27/ til den 1/ Nævnets tilladelse til det ansøgte er fornøden i medfør af over- ~f!edningsnævnets afgørelse af 31/5 1979, hvoraf bl.a. fremgår, at nævnet skal godkende husets ydre fremtræden og placering. Det er endvidere en betingelse for tilladelsen til opførelse af 3 sommerhuse på den tidligere samlede ejendom matr.nr. 18 ~ Rørvig by, Rørvig, at grøften i vejsiden af det udstykkede ikke lider skade, samt at beplantningen langs grøften bibeholdes. Overfredningsnævnets tilladelse erstatter den i tillægskendelse af 30/ om fredning af Langesø Mose givne tilladelse til at opføre 2 huse og er tidsbegrænset i 5 år. Nævnet har den 27/ i Fr.j.nr. som nævnt til den 27/ /84 forlænget fristen Nævnet har om sagen brevvekslet med fredningsafdelingen under Vestsjællands amtskommune, hvis svarskrivelse af 15/ vedlægges i kopi. Nævnet har den 26/ afholdt møde på ejendommen i overværelse af Dem, Deres rådgiver, rådg. ingeniør Owe Eriksson samt repræsentanter for Vestsjællands amtskommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite.

21 ,.. Det bemærkes, at nævnet den 20/ i Fr.j.nr. 40 B/88 har meddelt Deres søster, Benedicte Bojlen, tilladelse til at op- tt føre et traditionelt 28 m 2 stort sommerhus på naboejendommen, matr.nr. 18 El Rørvig by, Rørvig. Under hensyntagen til, at vilkåret i tillægskendelsen af 1964 om, at tagbeklædningen skal bestå enten af græs eller strå, er udgået i tilladelsen af 1979, at der på grund af den på ejendommen den - 1/ tinglyste s~rvitut om bevarelse og vedligeholdelse af beplantningen i en bredde af 5 m fra grøfterne, alene er et meget begrænset og aflangt byggefelt til rådighed for bebyggelsen, og ~ projek- tet under disse omstændigheder findes at tilgodese fredningen af Langesa Mose, har et enigt nævn fundet, at det foreliggende projekt II kan godkendes, og at fristen for opførelsen af sommerhus og gæstehus forlænges til den 1/ Det er en betingelse for tilladelsen, at beplantningen bevares i sit nuværende omfang, herunder at der etableres tæt pilekrat mod sydøst, således at den, i det omfang den ikke længere tjener sit formål,erstattes eller fornyes med naturligt forekommende danske træer og buske. Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgørelse inden 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse kan påklages til over fredningsnævnet af de i naturfredningslovens 58 nævnte myndigheder, og at nævnets ti tilladelse ikke må udnyttes inden fristens udløb, og at den bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden den 1/ Schiønning Jørgen Skude Sybille BojlEm Linnesgade 37 B 1361 København K.

22 '11; VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE 1NOG;(' I Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds I 1 () hug. ig~8 DMKTHO. Le Sofievej 4 L 4300 Holbæk Dato: 1 5 AU& Reference: V. A. journalnummer: Sagsbehandler: Lise Vesterskovjhhk Vedr: Byggeri på matr. nr. 18-cu, RØrvig by, RØrvig. Fredningsnævnet har den 29. juni 1988 fremsendt ansøgning fra Sybille Bojlen om tilladelse til at bygge et sommerhus på ovennævnte ejendom. Nævnet har i den anledning bedt fredningsafdelinggen om en redegørelse for de fredningsmæssige interesser i sagen., Ejendommen er fredet som en del af Langesø mose med Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj } e IOverfredningsnævnets tillægskendelse af 30. januar 1964 blev der givet tilladelse til ejeren af den daværende matr. nr. 18-a til at opføre to huse med garage på ejendommen. IfØlge kendelsen skal husenes placering og udseende godkendes af fredningsnævnet, II og således at husenes tagbeklædning bliver enten græstørv eller stråtag ll > I kendelsen af 31. maj 1979 ændrer Overfredningsnævnet den oprindelige tilladelse til nu at opføre tre sommerhuse på den Østligste del af matr. nr. 18-a. Med kendelsen følger en udstykningsplan, og tilladelsen er betinget af, at fredningsnævnet kunne godkende husenes ydre fremtræden og nærmere placering samt af, at grøften i vestsiden af det udstykkede ikke lider skade, samt at beplantningen langs grøften bibeholdes. Tilladelsen blev givet for 5 år. Alh~en 15, 4180 Sorø Telefon Postgiro MandilO tor~dij(j R 1() Telex Telefax Fredag Holbæk, Fr.j.nr. 65~ Fg-l /19 -}c; Alle skrivelser bedes stilet til Vestsjællands Amtskommune mf'd anglvelsp af V A!OlJ'nalnllmm~r - Ikke til personer.

23 y Fredningsnævnet gav den 27. juni 1984 påny en tilladelse på 5 år til at opføre sommerhuse på matr. nr. l8-ct og l8-cu Fredningsnævnet gav den 20. maj 1988 tilladelse til at opføre et 28 m 2 stort sommerhus på matr. nr. l8-ct. Det drejer sig om et lille beskedent træhus, der er ved at blive stillet op på ejendommen. Det hus, der nu ansøges opstillet på nabomatriklen, l8-cu, er af et _ ,---~-_..._ anderledes utraditionelt formsprog. Huset tænkes - sammen med et fremtidigt gæstehus - placeret på en ca. 280 m 2 stor platform. Selve huset har grundplan som en skive vandmelon og facade som en stor halvbue af glas. I Det er fredningsafdelingens opfattelse, at et så moderne hus ikke bør placeres i et fredet område. Husets udseende ligger meget langt fra områdets traditionelle byggestil og sommerhusbebyggelse, og OFN~s oprindelige tilladelse fra 1964, hvor der tales om en tagbeklædning af enten græs eller strå, indicerer at man dengang har tænkt på et mere beskedent og traditionelt hus. b Der er den 1. aug på ejendommen tinglyst en deklaration, hvor det i punkt 7 hedder, at "den eksisterende bevoksning langs den nord-sydgående og øst-vestgående grøft i en bredde af 5 m fra grøfterne skal bevares og stedse vedligeholdes". Fredningsafdelingen mener dog, da huset ønskes placeret temmelig højt på sin platform, og da grunden er temmelig lille, og man må forudse en del fældninger for at skaffe lys og solvarme til husets solopvarmningszone, at denne deklaration ikke i tilstrækkelig grad kan sikre, at huset ikke vil være synligt fra de omkringliggende fredede eng- og mosearealer. 5-FR-l-LV-005

24 ,\~ 3 ol. De vedlagte fotografier bedes returneret til fredningsafdelingeno Med venlig hilsen ~ Peer Holstein I Lise Vesterskov afdelingsleder arkitekt I 5-FR-l-LV-005 I I I!

25 Civildommeren i Næstved Modtaget Skov- og Naturstyrelsen - 8 mu l ~Co41.00 Dato: 7. okt Sags nr.: F. 55/1993 Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og indgået til nævnet den 8/ har kommunen ansøgt om tilladelse til ændringer i projektet vedrørende den af nævnet tilladte udbygning af Rørvig renseanlæg på matr. nr. 19 ~ Rørvig by, Rørvig. Vestsjællands Amtskommune har ved sagens fremsendelse bemærket: " Ejendommen ligger umiddelbart syd for Rørvig, og er omfattet af fredningsdeklaration, tinglyst den 24. juni 1947, for at bevare udsigten fra vejen Rørvig-Nakke udover Isefjorden. Fredningsnævnet har den 28. juni 1993 meddelt tilladelse til opførelse af udbygningen af renseanlægget i overensstemmelse med de fremsendte tegninger. Ændringerne drejer sig om, at overløbsbygværket ikke opføres, og at der i stedet opføres en seperat ristebygning. Amtets landskabsafdeling finder intet at bemærke til de ønskede ændringer, idet det stadig er sådan, at ingen dele af renseanlægget kan ses fra vejen Rørvig-Nakke"., I ~... I,,, " ' Under henvisning hertil bemærkes, at det ansøgte ikke findes at ;..'~ ~ ~~tride mod fredningens formål, hvorfor det meddeles, at nævnet i medfør :"'t' _ o :. M p (J1,:,,QQ _ :~ ;~f naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1 tillader opførelse af den sepe- -- :::J.~: ~ g ~~ate ristebygning, i stedet for anløbsbygværket, er overensstemmende med, ~~ O ~1 de fremsendte tegninger. G g. O ~ Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, -~ jvf. naturbeskyttelseslovens 50, jvf. 66, stk. 2. Skomagerrækken Næstved Telefon: Telefax: Giro: Fogedretten Telefon: Tingbogsoplysninger Telefon: kj

26 HJiCJ;",)j'\ ~fo4'1. 00 t 1:1':.'.'l,f_i.I.!){r~(~f)l:i 11{(,L~:/" 'I ~: c;; SC:JV t I,I! r ;.! l I ;,, u J) f3 K ]t I B' 'P A l!' lhhk! ' l' I " ",, l " I > ll' : I t " :, l 1

27 I" / e,.'.- i, i I j I I. i i" I tit U IJ S K H I }' T l \\: A l!'! JlJHK. e J",d;r. )JT.'. 19 n, 390,42 b ob Anr.1cltlcl' l n1t n f J(m.'vig fj 0en. J,()V H:r'. l~o nf 7/5,, _. -.:1' F R B D N I... N _-.. G S D R _-.--_ K L A R - A T I O N~,,}(lc.t'te{jncde crounorcr S. V. Hunnen, Klrkcvænget ll. Valby, f \l fr(;(lcr hl.'l'vcd Jilnd 1J:l ndenc10 vll:.'knin{s for mig og uoncro ojero den loie ~tjlj0rl:tlc1e ojcjl<lom lllfltr. nr. 19 a nf Hartkorn l td. l akp. 2 fdk. 0'111h, TIol'vlg by og Dogn, nrlledes, at denno fremoclefj nital henli[wo i I.d n nuvwronoc tilfjtnno, det vll si{jo Dom dyrket a1'eal. II ~l I l l j I I Dn. jeg i oo!rlie Grad mhjkor denne fret.1ninggennemført til bcvnrcloe uf den omukko udøigt, man har fra vojen Rørvig.Nakke mod øot udover Ioofjordcn, okal det ikke være tilladt noget sted på arealet at opføre b~byggeloo af nogen art, ligesom det. ikke er tilladt at forotage udaigtsforatyrrende beplantning. Det er ligeledes forbudt på arealet at opstille skure, boder, maoter eller andre indretninl~er, Dom kun virke mioprydende. Endelig er det på arealet forbu.dt a4tforetnge afgravninger eller l:i.bn., hvorved de nuturligo terrænformer ændres. Donne deklarntion vil være nt tinglyse pd ejendommen.

28 ,\, " /untett!l:~j~r'ctl:~of, Dan],"cbJ Ilaturfl'O(lninGllfor.,ll1~ t fol'elling eller hv01' fol' u:le. Rørvig, don 16. jmd Ro V. )Tonncn I, I! i f,, Havns Dopml1 Hnvns :J li11l:lllg I I(o:crcop0l)rl0nii, cnnd. Iling. JIontl'upuvoj 11, Vlll.hy.l(ølJunhnvn København V l I " I I don 21.. jllni 19~" :T:tll{',l'yt!.t. Anm. I Aildre oorvi tutter ae pnntol~i,'ld 1.:11. (l:!i;ifterneo KreditforeninG?5.000 )11', l [ I I N e o r g a a r d P a Cl t e g n 1 n g II FOl'Clllutdendefredninc,odeklarntion 01::0.1 ikke VW!'O til hinder for, at der på den af frednineen omfattede paroel matr. nr. 19 ao Rørvig by og sogn, skyldsat for hartkorn l tdr. O okp. 3 fdk. 2 alb. opføres de til et landbrug fornødne bygnin~er. En s&dnn bebyggelse vil dog forinden vr.ereat underkaste,fre(jningonævnets Censur både med hensyn til udflormning og beliggenhed. Endvidere okal nærværende fredninesdeklurntion ikke være I I I tl~inder for, at et areal beplllntos med frugttræer efter frodnlnf,e,- \' i l nro~nota nærmero bostcmmeloe. Dnnmnrko Nuturfrodninesforenine, den 25/ P. F. V.

29 ,./ J. 801'( 'luon " Jn(lf~.,rt i du~bo~on for Nykøbing Sjl~ll..Kob[Jtad DC DragfJholm Dirk j l I " :: '1!i ' I' :1 :. '1 ' " ';, I I, I, 1. :.: N o c r ~ a n r li, l r I.!",r l,' t-l iii "/)\ Url uh'1.r Gen a J::I {~j, ~.{~11n ri hc]i.1.'(:j.f LOB. \,,~:r)) O}"r t,, {'/l' I)t,l \ '~',,;. li' 'H'... J l.jo c~,li'. f>)', r.:.~ ::, O:\~'{;n r,." I.:5 li... ""l.,,\ I;~ ~ ~ f,- 1-".I, ti ::; ''J,-':";-'~;"':~H'"r'''G r~h'r(? 6 S EP. 1.9(;6 I. '; \, Ilen, t: 1 I -/;(Oli2t {\'/I(,j I. ~,I!~ I I, j, I:...,,!, ", " l ".,! I: I.' j:.

30 FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF BølIingsvej Ringsted Fax Nykøbing-Rørvig Kommune Teknik og Miljø, Vangen 1-3 Postboks Nykøbing Sj. REG. HR. i~li /.00 F39/00 3/82000 Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den 6/ har kommunen anmodet om nævnets tilladelse til bibeholdelse og fortsat drift af plads til grenaffald på ejendommen matr. nr. 19 at Rørvig by, Rørvig, beliggende Søndervangsvej 13. Der er nærmere redegjort for det ansøgte i kommunens supplerende redegørelse af 29/ stilet til Naturklagenævnet. Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet bemærket: "Ejendommen ligger umiddelbart syd for Rørvig, jf. vedlagte kortudsnit, og er omfattet af Fredningsdeklaration tinglyst den 24. juni Ifølge fredningsdeklarationen skal det, for at bevare udsigten fra vejen Rørvig - Nakke udover Isefjorden, ikke være tilladt på ejendommen at opføre bygninger af nogen art eller foretage udsigtsforstyrrende beplantning, ligesom det er forbudt at foretage afgravninger eller lignende, hvorved de naturlige terrænformer ændres. Fredningsnævnet har som påtaleberettiget ved afgørelse af 13. februar 1995 på nærmere betingelser bestemt, at pladsens hidtidige anvendelse kan fortsætte til senest den 31. december Natur & Miljø har herefter på amtsrådets vegne den 10. marts 1995 meddelt landzonetilladelse og tilladelse efter naturbeskyttelsesloven til, at pladsens hidtidige anvendelse kan fortsætte til senest den 31. december Den 20. april 1999 meddeler Natur & Miljø afslag på Nykøbing-Rørvig Kommunes ansøgning af 23. marts 1999 om landzonetilladelse og tilladelse efter naturbeskyttelsesloven til fortsat drift af plads til grenaffald på ejendommen. Nykøbing-Rørvig Kommune, der i 1998 har undersøgt mulighederne for at finde anden egnet placering, men uden held, klager ved brev af 11. maj 1999 over afslaget. Natur & Miljø sender den 9. juni 1999 klagen videre til Naturklagenævnet. Natur & Miljø aftaler den 29. februar 2000 med Nykøbing-Rørvig Kommune, Ole Mørch, og med Naturklagenævnet, Birgitte Olesen, at den supplerende redegørelse kan betragtes som en ny ansøgning. Naturklagenævnet sætter den verserende sag i

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01870.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00 Fredningen vedrører: Køge As Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet ,e 02708.00 - Afgørelser - Reg--:-nr.: 02708.00 Fredningen vedrører: Linde Alle e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-08-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed.

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed. Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Kit La Cour Bentzon og Jens Ole Andersen Tværgade 4 5500 Middelfart klc@estate.dk Jens.andersen@fredericia.dk

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en.

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. 05591.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03 Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1972 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03161.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00. Fredningen vedrører: Kjelderbakke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03161.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00. Fredningen vedrører: Kjelderbakke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03161.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00 Fredningen vedrører: Kjelderbakke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1963 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 6000 Kolding Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med integreret carport og to skure med solceller på tagene Kolding

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen.

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen. 02328.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00 Fredningen vedrører: Mesinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-03-1957, 06-11-1956, 31-10-1956 Kendelser

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

01856.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01856.01. Fredningen vedrører: Asnæs Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01856.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01856.01. Fredningen vedrører: Asnæs Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01856.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01856.01 Fredningen vedrører: Asnæs Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-04-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 01578.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00 Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-04-1952 Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

KENDELSE vedrørende fredning af ejendommen mtr.nr. 9a Bjørnstrup by, Røsnæs sogn afsagt af frednin~snævnet for Holbæk amt den 12. september 1962.

KENDELSE vedrørende fredning af ejendommen mtr.nr. 9a Bjørnstrup by, Røsnæs sogn afsagt af frednin~snævnet for Holbæk amt den 12. september 1962. 02787.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02787.00 Fredningen vedrører: Listrup Bakke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-09-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04554.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00 Fredningen vedrører: Storå Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ungdomsskolen Skive Frederiksdalallé Skive Mail: Den 20. juni 2014

Ungdomsskolen Skive Frederiksdalallé Skive Mail: Den 20. juni 2014 Ungdomsskolen Skive Frederiksdalallé 7 Mail: than@skivekommune.dk Den 20. juni 2014 Svansøvej 8, Skive Legaliserende landzonetilladelse til crossbane og halvtage samt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n.

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n. 00342.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00 Fredningen vedrører: Solrød Strandpark Domme la ksations kom miss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-07-1932 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

00690.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00. Fredningen vedrører: Allinge Udsigt. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet.

00690.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00. Fredningen vedrører: Allinge Udsigt. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. 00690.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00 Fredningen vedrører: Allinge Udsigt Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 05-07-1939 DEKLARATIONER>

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 1r, Skjød By, Skjød samt til opførelse af et enfamiliehus og garage/udhus bygning på grunden.

Landzonetilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 1r, Skjød By, Skjød samt til opførelse af et enfamiliehus og garage/udhus bygning på grunden. Postadresse: Ark.firmaet Leo T. Mortensen aps Skovbrynet 107 8450 Hammel Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere