RFID NAVIGATION. Mesim Bajrami

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RFID NAVIGATION. Mesim Bajrami"

Transkript

1 RFID NAVIGATION af Mesim Bajrami Vejleder: Robin Sharp Informatik Civilingeniør Eksamensprojekt IMM-THESIS Danmarks Tekniske Universitet Informatik og Matematisk Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Lyngby, Denmark Phone , Fax

3 Resumé Beregning af optimale ruter og navigering har været og er et problem i mange situationer, hvilket igennem tiden har medført forskellige løsningsmodeller. I dag forbinder man ofte et navigationssystem med GPS navigering som er meget udbredt blandt befolkningen og ikke mindst militæret. En af ulemperne ved GPS navigering er at den ikke kan anvendes indendørs pga. usikkerheden på ca. ±10 m, samt at den kræver frit udsyn til mindst tre af de 24 GPS satellitter, der er i konstant kredsløb med jorden. Behovet for indendørs navigering kan være til stede i større bygninger som man ikke kender, f.eks. hospitaler eller lign. Behovet vokser endda stærkt hvis det gælder personer med et handicap som f.eks. personer i rullestol. I sådan et tilfælde vil det være rart med et system som kan vise den korteste vej mellem to punkter og samtidigt undgå trapper eller elevatorer. I dag må man nøjes med at følge skiltning som ikke altid er lige præcis og nem at forstå. I denne rapport undersøges mulighederne for at anvende RFID (Radio Frequency Identification) teknologien som et hjælpemiddel til at løse indendørs navigeringsproblemet. RFID teknologien har udviklet sig meget igennem de sidste år, og har fået en stigende interesse blandt virksomhederne der ønsker at anvende teknologien til automatisk identificering af objekter. Rapporten er en del af et større projekt hvor mulighederne for anvendelse af RFID til formålet er blevet undersøgt i praksis, i form af test af tilgængeligt udstyr samt implementering af en prototype. I rapporten undersøges forskellige løsningsmodeller for en eventuel løsning med henblik på at belyse fordele og ulemper. Den teoretiske baggrund for repræsentation af digitale kort, i form af matematiske grafer undersøges. Forskellige algoritmer der kan anvendes på graferne til at beregne optimale ruter mellem to punkter undersøges også. Et krav til sådan et system er bl.a. sikkerheden, hvilket også bliver undersøgt i rapporten. Herved undersøges evt. svagheder og trusler, samt de ting som skal være til stede for systemet kan sikres. De afsluttende bemærkninger for projektet konkluderer at systemet rent teoretisk og praktisk kan realiseres. Der er en række sikkerhedsproblemer samt stabilitetsproblemer ved RFID udstyret, som kræver nærmer analyse. Ydermere er den økonomiske del af projektet slet ikke undersøgt her, hvilket ligeledes kræver nærmere analyse inden evt. videreudvikling af projektet. 2

4 Abstract Calculation of optimal paths and navigation has been and is still a problem in many situations, which through the years has resulted in different solution models. Nowadays one often relates a navigation system with GPS navigation which is very widely distributed among the population and especially in the military. One of the disadvantages with the GPS navigation is that it cannot be used indoor because of the uncertainty at approx. ±10 m and the need for unobstructed view for at least three of the 24 GPS satellites which are in earth orbit. The need for indoor navigation can appear in greater buildings that one is not aware of, for instance in hospitals. The need for the system grows even more when it concerns people with a handicap, for instance people in a wheelchair. In these cases it would be comfortable to have a system that can show the shortest path between two locations and at the same time avoid stairways or lifts. Nowadays the posting of signs is applied which is not always equally well and easy to understand. In this thesis, the possibility to use RFID (Radio Frequency identification) technology as a remedy to solve the indoor navigation problem will be investigated. The RFID technology has matured through the last period of years and it has received an increasing interest among companies who find it desirable to use the technology for auto identification. This thesis is part of a larger project where the possibilities for the use of RFID to the purpose has been examine in practice by testing the available equipment and implementing a prototype. This thesis examines different solutions to illuminate advantages and disadvantages. The theoretical background for the representation of the digital map in the way of mathematical graphs is examined together with the different algorithms that can be used on the graphs to calculate optimal paths between two locations. One of the requirements for such a system is among other factors the security, which will also be examined in this thesis. Vulnerabilities and threats for this system are examined and solutions for ensuring confidentiality, integrity and availability. The final remarks for this thesis conclude that the system can become reality in theory and practice. A number of security issues and stability problems with the RFID equipment require further investigation. Furthermore the economic part of the project has not been examined which as well require analysis on closer examination before further development of the project. 3

5 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Rapportens indhold RFID Teknologien Forskellige teknologier Frekvens og Rækkevidde Induktiv Kobling Backscatter Kobling RFID og andre Auto ID systemer Valgkriterier for RFID teknologi RFID Anvendelsesscenarios Port Applikationer Transportbånd Applikationer Kontrol Applikationer Teknologi Opsummering System Arkitektur Kravspecifikation Løsningsmodeller Tag eller Reader Stand-alone Applikation Distribuerede systemer Client-Server System Mobile agenter Peer-to-Peer System Fordele og Ulemper for løsningsmodellerne Ruteberegning Repræsentation af kort Algoritmer Dijkstra's Shortest Path Algoritme Best-First-Search (BFS) Algoritmen A* Algoritmen Måleparametre og Heuristik Opsummering

6 5 Sikkerhed Sikkerhed i RFID teknologien Sikkerhed i Systemet Opsummering Prototypen Afgrænsning & Kravspecifikation Design & Implementering System test og kvalitetssikring Afsluttende bemærkninger Fremtidige forbedringer Referencer BILAG A - Prototypens Udviklingsforløb RFID Udstyret Opsætning af udstyret Test af udstyret Driver Udvikling Grafrepræsentation Grafisk komponent til grafdesign Shortest Path Algoritmen Sammensætning af RFID Navigation Klient BILAG B RFID Standarder

7 Kapitel 1 1 Introduktion Introduktion Problemer eller besvær med navigering er et fænomen som man altid har kendt til. For mange tusinde år tilbage anvendte man simple løsninger som afmærkninger af en rute, hvilket gjorde at man kunne finde tilbage. Senere hen stiftede man bekendtskab med astronomi og kunne anvende stjernernes position, samt solen som hjælpemiddel til navigering når man var til havs, ørknen og andre steder. I nyere tid er skiltningen og infrastrukturen blevet meget bedre hvilket letter denne opgave. Men nye navigeringsmetoder er også opfundet. Den mest almindelige form for navigering i dag er vha. GPS (Global Positioning System) satellitter. Kort fortalt fungerer metoden ved hjælp af 24 GPS satellitter fordelt i kredsløb om jorden i seks baneplaner. Dette svarer til at der altid er seks eller syv satellitter over et punkt på jorden. En GPS modtager kan bestemme positionen på jorden ud fra afstanden til satellitterne. Den skal således bruge afstanden til mindst 3 satellitter for at kunne bestemme positionen vha. trigeometri. Afstanden til den første satellit danner en kugle med afstanden som radius, og placeringen kan således være ethvert punkt på kuglen. Afstanden til den anden satellit danner ligeledes en kugle, og skæringen mellem de to kugler danner en cirkel som begrænser mulighederne til at positionen er et punkt på cirklen. Se Figur 1 nedenfor. Figur 1 - Afstanden til to satellitter begrænser position til en banecirkel 6

8 Skæringen med den tredje kugle begrænser mulighederne til to punkter på cirklen, og herefter kan GPS modtageren anvende jordens overflade som den 4. kugle til at udpege hvilket punkt som svarer til positionen på jorden. Se Figur 2 nedenfor. Figur 2 - Skæringen med den 3. kugle fra den 3. satellit begrænser positionen til to punkter Positionen angives som et punkt i rummet, med længde- og breddegrader, samt højden over vandets overflade. I moderne navigationssystemer, som man bl.a. kender fra biler, bliver ens position vist på et kort, da det er nemmere at forstå. Dette muliggøres vha. digitale kort som associerer koordinaterne med bestemte steder på kortet. GPS navigation har en usikkerhed på op til 10 meter, hvilket ikke normalt betyder så meget når man skal navigerer rundt på jordens overflade. Men ønsker man en mere præcis navigering, måske på cm niveau kan GPS ikke anvendes. Ydermere er GPS navigation afhængig af frit udsyn til satellitterne, hvilket betyder at det ikke kan anvendes indendørs. Hvis man aldrig har haft problemer med at finde rundt i store bygninger kan hele idéen med indendørs navigering være svær at få øje på. Men faktum er at det kan være svært at finde rundt i store bygninger, som f.eks. hospitaler man ikke kender, og det kan især være svært at vide hvordan man kommer fra et sted til et andet sted hurtigst muligt. Behovet kan være til stede og endnu større for folk med et handicap. Personer i rullestol ønsker f.eks. den korteste rute som kun gør brug af elevator, og ikke trapper. Denne problemstilling ligger til grundlag for denne opgave, hvor vi undersøger RFID som en teknologi til indendørs navigering. 7

9 1.1 Rapportens indhold I kapitel 2 beskrives RFID teknologierne, efterfulgt af fordele og ulemper sammenlignet med andre lignende teknologier til automatisk identificering. Der vil også være en kort opsummering af anvendelsesscenarios for RFID, således at læseren kan danne sig et indtryk af den teknologi, som resten af rapporten omhandler. I kapitel 3 tages der udgangspunkt i problemstillingen, og forskellige løsningsmodeller for et indendørs navigationssystem fremstilles. De forskellige løsninger diskuteres med henblik på at belyse fordele og ulemper. I kapitel 4 ser vi på grafer som kan anvendes til opbygning af digitale kort over en bygning, samt forskellige algoritmer til rutebestemmelser på en graf. Den bedste rute er ikke nødvendigvis den korteste rute, hvilket leder os til en undersøgelse af måleparametre for rutebestemmelserne. I kapitel 5 skal vi se nærmere på sikkerheden i RFID teknologien samt i et samlet system som den der beskrives her i rapporten. I dette kapitel vil man kunne læse hvad der skal til for at systemet kan betragtes som sikkert, samt hvordan denne sikkerhed opnås hvis muligt. I kapitel 6 beskrives den prototype som er udviklet i forbindelse med projektet. Prototypen skulle vise om hele idéen med RFID navigering kan implementeres i den virkelige verden. Detaljeret udviklingsnotaer vedlægges som bilag samt på en CD med kildekoden til prototypen. Rapporten slutter af med en konklusion i form af afsluttende bemærkninger som kommer i kapitel 7. Her opsummeres resultaterne samt muligheden for fremtidige forbedringer. Som bilag er der vedlagt prototypens udviklingsnota samt en oversigt for de forskellige RFID standarder. Ydermere er der vedlagt en Cd-rom som indeholder en demo video af prototypen i funktion, installationsfil til prototypen og alt kildekode. 8

10 9

11 Kapitel 2 2 RFID Teknologien RFID Teknologien I de fleste industrier er der behov for automatisk identificering. Der er behov for identificering af mennesker, dyr og materielle varer. Stregkoden er den mest udbredte form for automatisk identificering af varer, primært fordi metoden er billig. Ulemperne ved denne er dog at den bl.a. kan indeholde begrænset information, samt kræver synlighed for at kunne aflæses med en stregkodelæser. En anden måde at opbevare information på er på en chip, som vi allerede kender fra telefonkort og lign. Her er mængden af informationer større, men aflæsningen kræver kontakt mellem læseren og chippen som indeholder informationen. Den optimale måde ville være at anvende en passiv (uden intern strømkilde) og billig chip, som vil kunne aflæses på afstand uden at være synlig for læseenheden. Sådan en service kan opnås med RFID (Radio Frequency Identification), hvilket er årsagen til den stigende interesse inden for området blandt store virksomheder som ønsker sporbarhed i deres varer. Et RFID system består altid af to dele: Interrogator, også kaldet reader er i stand til at læse et tag. I nogle tilfælde kan den også omprogrammere et tag. Transponder, også kaldet et tag, som placeres på den enhed man ønsker at identificerer. En reader er et elektronisk kredsløb med en eller flere antenner som har til formål at læse informationer fra tags. De fleste readere kan læse flere tags på samme tid, ved at sende en forespørgsel i form af radiobølger, og derefter lytte på svar fra tags. Ordet Transponder er en sammensætning af ordene TRANSmitter og responder hvilket siger noget om dens funktion. Dette betyder at en transponder besvarer en forespørgsel ved at sende den information som den har i sin hukommelse. 10

12 Figur 3 - Reader og Tag kommunikation Figur 3 viser sammenspillet mellem et tag og en reader som er tilkoblet et computersystem. 2.1 Forskellige teknologier Alle RFID teknologier har reader og transponder til fælles og den grundlæggende måde de fungerer på er også ens. Men alligevel findes der mange forskellige RFID teknologier fra forskellige producenter. I følgende afsnit skal vi se hvordan RFID teknologierne kan kategoriseres og hvordan de adskiller sig fra hinanden, dette er også illustreret af Figur 4 nedenfor. Et RFID system opererer efter et af følgende to principper: FDX/HDX (Full duplex/half duplex ) SEQ(Sequential systems) FDX/HDX systemer fungere ved at transponderen svarer tilbage så snart readerens RF felt er slået til. Det betyder at svaret kan komme på et tidspunkt hvor readerens antenne fortsat sender energi ud. Readerens eget signal kan være meget kraftigere end det signal som modtages fra transponderen. Dette kræver en bestemt procedure implementeret i kommunikationsprocessen for at readeren kan aflæse signalet fra en transponder. I praktisk forgår dette vha. load modulation, som kan adskille transponderens signal fra readerens eget signal. Load modulation forklares senere i rapporten. SEQ systemer opererer ved at readerens signal slås fra i faste intervaller, og dette interval udnytter transponderen til at sende sit svar i. Ulempen ved sådan et system er at den energi som transponderen ikke får i det interval hvor readeren er passiv, skal komme fra en ekstern energi kilde, som f.eks. batteriet. 11

13 Mængden af data som kan indeholdes af en transponder kan også variere fra få bytes til flere kilobytes. Men der findes også 1-bit transpondere, som er billigere at fremstille og anvendes typisk i alarm systemer på butiksvarer. Disse transpondere kan kun signalere at der findes et tag inden for readerens læsevidde. Operation type: FDX SEQ Data quantity: >1 Bit 1 Bit AES Programmable: Yes No Yes/No Data carrier s operating principle: IC SAW Physical Sequence State Machine µp Power supply: Battery Passive Frequency range: LF RF Microwave Data transfer transponder -> reader Sub harmonics Back-scatter/load modulation Other Response frequency: Figur 4 - Forskellige funktioner i RFID systemer 1/n-fold 1:1 Various Transponderens energikilde er også en måde at klassificere et RFID system på. En transponder kan være passiv, semipassiv eller aktiv og består af en antenne som er forbundet til en chip. En passiv transponder har ikke nogen intern energikilde, dvs. batteri eller lign., men får dens energi ved induktion fra de radiobølger som readeren sender med en forespørgsel. Figur 5 - Et passivt RFID Tag Semipassive transpondere minder om de passive, med den forskel at de har en lille energikilde, typisk et batteri, som gør dem i stand til konstant at være klar til at besvare forespørgsler. Det betyder, at de ikke først skal generere energi til besvarelsen og er derfor hurtigere end de passive tags. En aktiv transponder har sin egen energikilde, typisk i form af et større batteri. De aktive transpondere er mere pålidelige og især i områder med væsker eller anden materiale som absorberer radiobølger. Aktive tags har 12

14 en større rækkevidde og kan derfor anvendes i områder hvor de passive tags ikke er tilstrækkelige. Ud over energi kilden på transponderen kan man også klassificere et RFID system ud fra måden man skiver data i transponderen på. Der findes simple transpondere hvor data er forud programmeret under fremstillingen og kan ikke ændres efterfølgende. Men for de transponder som kan omprogrammeres, findes der tre typiske måde at gemme data på: 1. EEPROMs (electrically erasable programmable read-only memory) som er den mest udbredte metode blandt induktive RFID systemer. Ulempen ved EEPROMs er det store energiforbrug under skrive processen, samt et begrænset antal skrivecykluser (typisk til ). 2. FRAMs (ferromagnetic random access memory) er kun anvendt og testet i isoleret omgivelser. Sammenlignet med EEPROMs er skrivehastigheden 1000 gange større og strømforbruget 100 gange mindre. Men fremstillingsproblemer har forhindret dens udbredelse på markedet. 3. SRAMs (static random access memory) bruges især af mikrobølge systemer til at opbevare data. SRAMs er hurtig, men kræver konstant strøm fra et batteri for at fastholde data. Transponderene produceres i forskellige former og indpakninger. Indpakningen er ofte afgørende for transponderenes anvendelse i et bestemt miljø, hvor temperatur og andre forhold kan være ekstreme. Eksempelvis fremstilles transpondere i glasindpakning, som egner sig til implantering under huden på dyr og mennesker. Plastik indpakning er også en mulighed, eller ingen indpakning men som smart label der kan klistres på f.eks. pakker. Et af de vigtigste områder at klassificere et RFID system på er ud fra frekvens og rækkevidde, hvilket beskrives nærmere i næste afsnit. 2.2 Frekvens og Rækkevidde Koblingen mellem transponder og reader, samt den anvendte frekvens og rækkevidde inddeler RFID systemerne i tre kategorier: Close coupling systems Remote coupled systems/hf or RF (high frequency or radio frequency Long-range systems 13

15 Close Coupling Systems, er de systemer som typisk kun rækker op til 1 cm. Det betyder at reader og transponder skal være meget tæt på hinanden for at kunne kommunikere, og disse systemer kan opererer i frekvensområdet fra DC til 30MHz. Pga. den tætte tilkobling kan man her bruge transpondere med energikrævende mikroprocessorer. Disse systemer anvendes ofte til løsninger hvor sikkerheden er vigtigere end rækkevidden. Det kan f.eks. være betalingssystemer, eller adgangssystemer. Remote Coupled Systems, er de systemer som kan læse og skrive tags fra en afstand på op til 1 m. De fleste af disse systemer er baseret på en induktiv (magnetisk) kobling mellem reader og transponder, hvilket er gældende for ca. 90 % af alle RFID systemer der bliver solgt i dag[1]. Ydermere findes der kapacitiv (elektrisk) kobling, som er mindre udbredt blandt disse systemer. Remote Coupled Systems opererer typisk i frekvensområdet under 13,56MHz. Long-range Systems, har en rækkevidde over 1m, og opererer med elektromagnetiske bølger i UHF og mikrobølgeområdet. De fleste af disse systemer betegnes som backscatter systems pga. deres virkemåde, hvilket vi vender tilbage til. Disse systemer opererer på UHF frekvensen 868MHz (Europa) og 915MHz (USA) og mikrobølgeområdet på 2,5GHz og 5,8GHz. Den typiske rækkevidde for passive backscatter transponder er op til 3 m, men kan komme op på 15m for aktive backscatter transponder. Frequency ranges for RFID-Systems Frequency range Comment Allowed fieldstrength / transmission power < 135 khz low frequency, inductive coupling 72 dbµa/m max EAS 13.5 dbµa/m MHz medium frequency (ISM), inductive coupling 42 dbµa/m MHz medium frequency, used for EAS (electronic 9 dbµa/m MHz article surveilance) only Medium frequency (13.56 MHz, ISM), inductive 60(!) dbµa/m MHz coupling, wide spread usage for contactless smartcards (ISO 14443, MIFARE, LEGIC,...), smartlabels (ISO 15693, Tag-It, I-Code,...) and item management (ISO ) medium frequency (ISM), inductive coupling, 42 dbµa/m MHz special applications only 433 MHz UHF (ISM), backscatter coupling, rarely used mw for RFID MHz UHF (RFID only), Listen before talk 100 mw ERP Europe only UHF (RFID only), Listen before talk 2W ERP (=3.8W EIRP) 14

16 MHz MHz MHz UHF (SRD), backscatter coupling, new frequency, systems under developement UHF (SRD), backscatter coupling, several systems GHz SHF (ISM), backscatter coupling, several systems, SHF (RFID and AVI (automatic vehicle GHz identification)) SHF (ISM), backscatter coupling, rarely used GHz for RFID Tabel 1 - Frekvensområder for RFID teknologier [26] Europe only 500 mw ERP, Europe only 4 W EIRP - spread spectrum, USA/Canada only 4 W - spread spectrum, USA/Canada only 0.5 W EIRP outdoor 4 W EIRP, indoor 4 W USA/Canada, 500 mw Europe Diagrammet nedenfor viser en oversigt over forskellige RFID systemer. Figur 6 - Forskellige RFID systemer[1] Ud over at klassificere transmissionsfrekvenserne i de tre hovedkategorier, så vi at man kunne underinddele i rækkevidde ud fra deres kobling: close-coupling (0-1cm), remote-coupling (0-1m) og longrange (>1m). En anden måde at inddele efter, er ud fra den procedure som transponderen anvender til at sende data tilbage til readeren med. Det kan være: 15

17 Induktiv kobling med load-modulation, hvor readerens energifelt påvirkes af transponderen. Backscatter kobling, som ved hjælp af reflektering svarer tilbage med bølger svarende til readerens frekvens Induktiv Kobling Induktiv kobling, indikerer den måde som der kommunikeres mellem reader og transponder på. Denne form for kobling kræver en bestemt type transponder som består af en chip og en spole fordelt på et større område, der fungerer som transponderens antenne. Denne form for transpondere er næsten altid passive, dvs. at chippen får alt energi fra readeren. Readerens antenne generer et stærk elektromagnetisk felt som går igennem transponderens spole (antenne). Ved hjælp af induktion genereres en spænding ved transponderens antenne, hvilket sammen med en parallel kondensator fungerer som en strømforsyning til transponderens elektriske kredsløb. Figur 7 - Induktiv kobling mellem reader og transponder Når sådan en transponder bringes i readerens elektriske magnetfelt, vil den svare tilbage med en resonansfrekvens, svarende til den frekvens der kommer fra readeren. Dette vil betyde at en del af den energi der er i readerens magnetfelt vil falde, hvilket readeren kan opdage som tab i spænding ved dens spole/antenne. På den måde kan man slå en belastningsmodstand til og fra i transponderens antenne og påvirke spændingen ved readerens antenne. Hvis til og frakobling af belastningsmodstanden er styret af data man ønsker at sende, kan disse data sendes fra transponder til readeren. Denne form for data transmittering kaldes også load-modulation. 16

18 2.2.2 Backscatter Kobling Backscatter (tilbagespredning) er en anden måde at kommunikere mellem reader og transponder på. Dette kendes bl.a. for RADAR teknologien hvor elektromagnetiske bølger bliver reflekteret, når de rammer objekter større end ca. halvdelen af bølgernes bølgelængde. Figur 8 - Backscatter Kobling mellem reader og transponder Backscatter transpondere hører ofte til long-range systemerne som opererer i UHF frekvensområdet på 868Mhz og 915 MHz, samt i mikrobølgeområdet med frekvenser på 2,5GHz og 5,8GHz for hhv. Europa og USA. For at udnytte den energi som sendes af readeren, kræver det en anden transponder arkitektur som vist på Figur 8. Rækkevidden kan beregnes ved først at udregne free space path loss af. I beregningen indgår afstanden mellem readerens og transponderens antenne samt deres styrke. Størrelse af af er et mål for forholdet mellem den HF energi som går tabt i luften og den HF energi som faktisk når frem til transponderens antenne. Herefter er transponderens energiforbrug en afgørende faktor. Moderne transponder chips kan komme ned på et energiforbrug i nærheden af 5µW [1]. Beregninger [1] viser at dette giver en rækkevidde på lidt over 3 meter ved en frekvens på 868 MH, og lidt over 1 meter kan nås ved 2,45 GHz. Ønsker man længere afstande på op til 15 meter er man nød til at have en ekstern energikilde til transponderens chip. Batteri energien anvendes udelukkende af chippen og ikke til at transmittere svaret med, den energi kommer udelukkende fra readeren. 2.3 RFID og andre Auto ID systemer RFID sammenlignes ofte med stregkoder når man taler om anvendelsesmuligheder. Men teknisk set er det en teknologi med mange anvendelsesmuligheder i mange forskellige brancher, hvor der er behov for automatisk identificering af personer eller objekter. Sammenlignet 17

19 med andre identificerings teknologier som f.eks. stregkoder, OCR, stemme genkendelse, biometri og smartcard er der en række fordele ved at anvende RFID. En af fordelene er at læseafstanden mellem reader og tag typisk er op til 5 meter, hvor kommunikationen sker vha. mikrobølger. Det betyder også at støv og lign ikke påvirker aflæsningen, da det ikke er nødvendigt med direkte kontakt eller frit udsyn mellem tag og reader (non line of sight). Sammenlignet med stregkoden kan RFID indeholde større mængde af information. Stregkoden kan typisk indeholde bytes mens RFID typisk kan indeholde 16-64k bytes. En af ulemperne ved RFID er at det ikke kan aflæses af mennesker, dvs. en beskadiget RFID tag kan være en katastrofe, mens en beskadiget stregkode som ikke kan læses af en maskine i nogle tilfælde kan læses af mennesker. Stregkoder er meget billige at producerer, og ofte en del af emballagen uden ekstra omkostning mens RFID tags er en ekstra omkostning. Enhedspriserne er efterhånden kommet ned på et niveau hvor flere større virksomheder er begyndt at overveje dens anvendelse. Eksempelvis koster et Class bit tag ca. 1 DKKR [27]. Tabellen nedenfor viser en oversigt som sammenligner RFID teknologien med en række andre auto-id teknologier på en række områder. System Parametre Stregkode OCR 1 Stemme Biometri Smart RFID genkendelse card Typisk data k 16-64k kvantitet (bytes) Data densitet Lav Lav Høj Høj Meget høj Meget høj Maskine God God Dyr Dyr God God læsbarhed Læsbar af Begrænset Simpel Simpel Svær Umulig Umulig mennesker Indflydelse af støv/damp Meget høj Meget høj - - Mulig (kontakt) Ingen påvirkning 2 Indflydelse af optisk frakobling Total ubrugelig Total ubrugelig - Mulig - Ingen påvirkning Indflydelse af retning og Lav Lav - - Ensrettet Ingen påvirkning placering Forringelse ved brug Begrænset Begrænset - - Kontakt Ingen påvirkning Omkostning ved Meget lav Lav Meget høj Meget høj Lav Middel køb af systemer Omkostning ved Lav Lav Ingen Ingen Middel Ingen drift Uautoriseret Lille Lille Mulig (eks. Umuligt Umuligt Umuligt kopiering/ændring lydoptagelse) Læsehastighed Lav Lav Meget lav Meget lav Lav Høj 1 Optical character recognition 2 Afhænger af RFID tag og reader, da nogle tag er meget følsomme over for væsker. 18

20 inkl. data transmission Maksimale afstand mellem data carrier og reader ~4s ~3s >5s >5-10s ~4s ~0,5s 0-50cm <1cm Scanner 0-50 cm Direkte kontakt (fingeraftryk) Tabel 2- RFID sammenlignet med andre auto-id teknologier [1] Direkte kontakt 0-5m Mikrobølger Af tabellen fremgår det at RFID er et sikkert system mod både uautoriseret kopiering eller modificering men også at det ikke påvirkes af omgivelserne så længe et tag er inden for læserens læseafstand. Dette faktum afhænger af både reader og tag, samt den sikkerhed man har valgt at implementere i systemet. I kapitel 5 ser vi nærmere på sikkerheden i RFID og navigeringssystemet. 2.4 Valgkriterier for RFID teknologi Valget af RFID teknologi afhænger af systemets formål. De mest almindelige valgkriterier for RFID teknologien kan inddeles i følgende fire grupper: Frekvens Rækkevidde Sikkerhed Hukommelseskapacitet Frekvensen på RFID systemer bestemmer måden de kommunikerer på. Vi så at systemer i området 100kHz - 30MHz opererer vha. induktion, hvorimod mikrobølgesystemerne i området 2,45-5,8 GHz er koblet sammen vha. et elektromagnetisk felt. Absorberingsraten (absorbation rate) stiger i takt med frekvensen, og er ca gange større ved 1GHz end 100 khz. Dette er vigtigt når man skal operer i miljøer som kan absorbere energien, f.eks. væsker i dyr. Her anvendes lavfrekvens systemer <135 khz som bedre kan trænge igennem absorberende materialer. Ydermere skal man tænke på følsomheden overfor elektromagnetisk interferens. Her egner de induktive transpondere sig ikke særligt godt pga. deres følsomhed, men i disse tilfælde anvender man typisk mikrobølge systemerne. Som vi tidligere har været inde på har frekvensen også betydning for hvilket rækkevidde man opnår. Rækkevidden skal bestemmes ud fra det ønskede formål. Det er ikke altid optimalt med en lang rækkevidde. F.eks. er det en god ide at anvende induktiv kobling med kort rækkevidde for betalingssystemer. 19

21 Her går man ud fra at brugeren står meget tæt på readeren og måske indfører transponderen i et bestemt område i nærheden af readeren, hvilket også øger sikkerheden. I andre tilfælde ønsker man at læse/skrive en transponder på længere afstand, f.eks. containere som bevæger sig igennem en port. Man ved ikke hvor på containeren transponderen er placeret, hvilket betyder at man skal kunne læse fra reader til det punkt længst på containeren. Her anvender man typisk højfrekvens eller mikrobølge systemer da de har en længere rækkevidde. I disse situationer hvor transponder, reader eller begge er i bevægelse, er man nød til at tage højde for deres hastighed i forhold til hinanden samt den maksimale afstand. Det bestemmer den tid som readeren har til at læse/skrive en transponder, hvilket er afgørende for systemets stabilitet. Sikkerhed er også et vigtigt valgkriterium for systemet. Kravet til sikkerheden afhænger af de data som skal kommunikeres mellem reader og transponder, samt om systemet anvendes i offentligt rum eller isoleret omgivelser. Vi vender tilbage til sikkerheden senere i rapporten. Hukommelseskapacitet er afgørende for mængden af data man ønsker en transponere skal håndterer. De forud programmerede transpondere som ikke kan omprogrammeres, indeholder typisk kun en ID. Disse kan anvendes i applikationer hvor man ikke har brug for at ændre data og prisen er afgørende. Ønsker man mere avanceret transpondere med mulighed for omprogrammering og større hukommelse skal man vælge nogle med EEPROM hukommelse, som typisk anvendes i induktive systemer og har en kapacitet mellem 16 bytes og 8 Kbytes. For mikrobølge systemerne er det typisk SRAM hukommelse som har en kapacitet på 256 bytes til 16 Kbytes. 20

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

RFID teknologien 1 - Basis. Henrik B. Granau

RFID teknologien 1 - Basis. Henrik B. Granau RFID teknologien 1 - Basis Henrik B. Granau Hvad består et RFID System af? Host Computer RFID Tags Antenne Forretnings applikation API RFID API Software (Sørger for kommunikation med RFID Reader) Reader

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Dagsorden Præsentation Baggrund for ønsket om ny teknologi til at

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Finn.Zoega@teknologisk.dk, Teknologisk Institut,

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Overblik over de førende teknologier og internationale standarder...

Overblik over de førende teknologier og internationale standarder... Overblik over de førende teknologier og internationale standarder... Henrik B. Granau den 22. maj 2014 Healthcare workshop på RFID i Danmark 2014 konferencen Radiobølger Frekvens (Hz) 10 24 Betegnelse

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

GARBAGE TRANSPORT COMPUTER

GARBAGE TRANSPORT COMPUTER DK GARBAGE TRANSPORT COMPUTER Garbage Transport Computer GTC moduler GTC Garbage Transport Computer er et kontor system der styrer driften, disponeringen og kørslen for den enkelte vognmand eller for

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem?

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Jakob Illeborg Pagter Alexandra Instituttet A/S Oplæg En af de konkrete visioner for pervasive computing er det intelligente hjem. Dette begreb dækker

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Lokationsbestemmelse Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Projekt Fokus på fremtiden arkitektur, applikationer og grænseflader til trådløs

Læs mere

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5.

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Den nuværende persondatalov Fra år 2000, løbende smårevisioner

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Apresa Call Recording

Apresa Call Recording Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte KPI er

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Kvalitet i den ubrudte kølekæde

Kvalitet i den ubrudte kølekæde Kvalitet i den ubrudte kølekæde Torger Børresen, Ph.D. Forskningschef Afdeling for Fiskeindustriel Forskning 1/18 DFU i DTU DFU er selvstændigt institut med struktur som tidligere Myndighedsopgaver og

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

RFID: Mere end identifikation - RFID fra et forskningsperspektiv

RFID: Mere end identifikation - RFID fra et forskningsperspektiv RFID: Mere end identifikation - RFID fra et forskningsperspektiv Rasmus Krigslund, Petar Popovski and Gert F. Pedersen Department of Antennas, Propagation and Radio Networking Aalborg Universitet 16. marts,

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT WSPR Introduktion WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT OZ1PIF, Peter Frenning EDR Frederikssund Afd. Ons. 1. april 2009 Hvem er K1JT? K1JT = Joe Taylor, Professor i Astrofysik

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Security Center Et overblik

Security Center Et overblik 01.03.2012 Security Center Et overblik mailfence/spamfence... 2! Generelt om spamfence... 2! Generelt om mailfence... 2! Gennemse e-mails... 2! Overblik... 2! Statistik... 3! E-mail rapport... 3! Indstillinger...

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Farer i den trådløse jungle af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Radiomæssig baggrund Leget med radioteknik som barn Radio/radar tekniker på transport-, rednings og kampfly 100kHz- 10GHz Ingeniør i Radioingeniørtjenesten

Læs mere

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro 1 Materiale 1 Materiale 1 FIberIntro Fiberintro Hvad er et fibersignal? I bund og grund konverterer vi et elektrisk signal til et lyssignal for at transmittere det over lange afstande. Der er flere parametre,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession Datalogisk Institut Aarhus Universitet Plan Kort introduktion til protokoller Protokoller i ISIS Katrinebjerg projekter Internet-baseret trådløs telefoni

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi?

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? IT-drift Landsdækkende IT-service til landbrug Installation og drift af netværk IT support (via fjernbetjening) Softwareudvikling Datalogi Herd Management Statistik

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Simon Mikkelsen & Phillip Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Projekt- og produktmål: 3 Idé udvikling og brainstorm: 3 Afgrænsning: 3 Farver:

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Den intelligente reol. - rapport fra Silkeborg Bibliotek

Den intelligente reol. - rapport fra Silkeborg Bibliotek Den intelligente reol - rapport fra Silkeborg Bibliotek Juli 2006 Den intelligente Reol Projektmodning støttet af Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje Projektmodning er foregået via en arbejdsgruppe på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere