RFID NAVIGATION. Mesim Bajrami

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RFID NAVIGATION. Mesim Bajrami"

Transkript

1 RFID NAVIGATION af Mesim Bajrami Vejleder: Robin Sharp Informatik Civilingeniør Eksamensprojekt IMM-THESIS Danmarks Tekniske Universitet Informatik og Matematisk Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Lyngby, Denmark Phone , Fax

3 Resumé Beregning af optimale ruter og navigering har været og er et problem i mange situationer, hvilket igennem tiden har medført forskellige løsningsmodeller. I dag forbinder man ofte et navigationssystem med GPS navigering som er meget udbredt blandt befolkningen og ikke mindst militæret. En af ulemperne ved GPS navigering er at den ikke kan anvendes indendørs pga. usikkerheden på ca. ±10 m, samt at den kræver frit udsyn til mindst tre af de 24 GPS satellitter, der er i konstant kredsløb med jorden. Behovet for indendørs navigering kan være til stede i større bygninger som man ikke kender, f.eks. hospitaler eller lign. Behovet vokser endda stærkt hvis det gælder personer med et handicap som f.eks. personer i rullestol. I sådan et tilfælde vil det være rart med et system som kan vise den korteste vej mellem to punkter og samtidigt undgå trapper eller elevatorer. I dag må man nøjes med at følge skiltning som ikke altid er lige præcis og nem at forstå. I denne rapport undersøges mulighederne for at anvende RFID (Radio Frequency Identification) teknologien som et hjælpemiddel til at løse indendørs navigeringsproblemet. RFID teknologien har udviklet sig meget igennem de sidste år, og har fået en stigende interesse blandt virksomhederne der ønsker at anvende teknologien til automatisk identificering af objekter. Rapporten er en del af et større projekt hvor mulighederne for anvendelse af RFID til formålet er blevet undersøgt i praksis, i form af test af tilgængeligt udstyr samt implementering af en prototype. I rapporten undersøges forskellige løsningsmodeller for en eventuel løsning med henblik på at belyse fordele og ulemper. Den teoretiske baggrund for repræsentation af digitale kort, i form af matematiske grafer undersøges. Forskellige algoritmer der kan anvendes på graferne til at beregne optimale ruter mellem to punkter undersøges også. Et krav til sådan et system er bl.a. sikkerheden, hvilket også bliver undersøgt i rapporten. Herved undersøges evt. svagheder og trusler, samt de ting som skal være til stede for systemet kan sikres. De afsluttende bemærkninger for projektet konkluderer at systemet rent teoretisk og praktisk kan realiseres. Der er en række sikkerhedsproblemer samt stabilitetsproblemer ved RFID udstyret, som kræver nærmer analyse. Ydermere er den økonomiske del af projektet slet ikke undersøgt her, hvilket ligeledes kræver nærmere analyse inden evt. videreudvikling af projektet. 2

4 Abstract Calculation of optimal paths and navigation has been and is still a problem in many situations, which through the years has resulted in different solution models. Nowadays one often relates a navigation system with GPS navigation which is very widely distributed among the population and especially in the military. One of the disadvantages with the GPS navigation is that it cannot be used indoor because of the uncertainty at approx. ±10 m and the need for unobstructed view for at least three of the 24 GPS satellites which are in earth orbit. The need for indoor navigation can appear in greater buildings that one is not aware of, for instance in hospitals. The need for the system grows even more when it concerns people with a handicap, for instance people in a wheelchair. In these cases it would be comfortable to have a system that can show the shortest path between two locations and at the same time avoid stairways or lifts. Nowadays the posting of signs is applied which is not always equally well and easy to understand. In this thesis, the possibility to use RFID (Radio Frequency identification) technology as a remedy to solve the indoor navigation problem will be investigated. The RFID technology has matured through the last period of years and it has received an increasing interest among companies who find it desirable to use the technology for auto identification. This thesis is part of a larger project where the possibilities for the use of RFID to the purpose has been examine in practice by testing the available equipment and implementing a prototype. This thesis examines different solutions to illuminate advantages and disadvantages. The theoretical background for the representation of the digital map in the way of mathematical graphs is examined together with the different algorithms that can be used on the graphs to calculate optimal paths between two locations. One of the requirements for such a system is among other factors the security, which will also be examined in this thesis. Vulnerabilities and threats for this system are examined and solutions for ensuring confidentiality, integrity and availability. The final remarks for this thesis conclude that the system can become reality in theory and practice. A number of security issues and stability problems with the RFID equipment require further investigation. Furthermore the economic part of the project has not been examined which as well require analysis on closer examination before further development of the project. 3

5 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Rapportens indhold RFID Teknologien Forskellige teknologier Frekvens og Rækkevidde Induktiv Kobling Backscatter Kobling RFID og andre Auto ID systemer Valgkriterier for RFID teknologi RFID Anvendelsesscenarios Port Applikationer Transportbånd Applikationer Kontrol Applikationer Teknologi Opsummering System Arkitektur Kravspecifikation Løsningsmodeller Tag eller Reader Stand-alone Applikation Distribuerede systemer Client-Server System Mobile agenter Peer-to-Peer System Fordele og Ulemper for løsningsmodellerne Ruteberegning Repræsentation af kort Algoritmer Dijkstra's Shortest Path Algoritme Best-First-Search (BFS) Algoritmen A* Algoritmen Måleparametre og Heuristik Opsummering

6 5 Sikkerhed Sikkerhed i RFID teknologien Sikkerhed i Systemet Opsummering Prototypen Afgrænsning & Kravspecifikation Design & Implementering System test og kvalitetssikring Afsluttende bemærkninger Fremtidige forbedringer Referencer BILAG A - Prototypens Udviklingsforløb RFID Udstyret Opsætning af udstyret Test af udstyret Driver Udvikling Grafrepræsentation Grafisk komponent til grafdesign Shortest Path Algoritmen Sammensætning af RFID Navigation Klient BILAG B RFID Standarder

7 Kapitel 1 1 Introduktion Introduktion Problemer eller besvær med navigering er et fænomen som man altid har kendt til. For mange tusinde år tilbage anvendte man simple løsninger som afmærkninger af en rute, hvilket gjorde at man kunne finde tilbage. Senere hen stiftede man bekendtskab med astronomi og kunne anvende stjernernes position, samt solen som hjælpemiddel til navigering når man var til havs, ørknen og andre steder. I nyere tid er skiltningen og infrastrukturen blevet meget bedre hvilket letter denne opgave. Men nye navigeringsmetoder er også opfundet. Den mest almindelige form for navigering i dag er vha. GPS (Global Positioning System) satellitter. Kort fortalt fungerer metoden ved hjælp af 24 GPS satellitter fordelt i kredsløb om jorden i seks baneplaner. Dette svarer til at der altid er seks eller syv satellitter over et punkt på jorden. En GPS modtager kan bestemme positionen på jorden ud fra afstanden til satellitterne. Den skal således bruge afstanden til mindst 3 satellitter for at kunne bestemme positionen vha. trigeometri. Afstanden til den første satellit danner en kugle med afstanden som radius, og placeringen kan således være ethvert punkt på kuglen. Afstanden til den anden satellit danner ligeledes en kugle, og skæringen mellem de to kugler danner en cirkel som begrænser mulighederne til at positionen er et punkt på cirklen. Se Figur 1 nedenfor. Figur 1 - Afstanden til to satellitter begrænser position til en banecirkel 6

8 Skæringen med den tredje kugle begrænser mulighederne til to punkter på cirklen, og herefter kan GPS modtageren anvende jordens overflade som den 4. kugle til at udpege hvilket punkt som svarer til positionen på jorden. Se Figur 2 nedenfor. Figur 2 - Skæringen med den 3. kugle fra den 3. satellit begrænser positionen til to punkter Positionen angives som et punkt i rummet, med længde- og breddegrader, samt højden over vandets overflade. I moderne navigationssystemer, som man bl.a. kender fra biler, bliver ens position vist på et kort, da det er nemmere at forstå. Dette muliggøres vha. digitale kort som associerer koordinaterne med bestemte steder på kortet. GPS navigation har en usikkerhed på op til 10 meter, hvilket ikke normalt betyder så meget når man skal navigerer rundt på jordens overflade. Men ønsker man en mere præcis navigering, måske på cm niveau kan GPS ikke anvendes. Ydermere er GPS navigation afhængig af frit udsyn til satellitterne, hvilket betyder at det ikke kan anvendes indendørs. Hvis man aldrig har haft problemer med at finde rundt i store bygninger kan hele idéen med indendørs navigering være svær at få øje på. Men faktum er at det kan være svært at finde rundt i store bygninger, som f.eks. hospitaler man ikke kender, og det kan især være svært at vide hvordan man kommer fra et sted til et andet sted hurtigst muligt. Behovet kan være til stede og endnu større for folk med et handicap. Personer i rullestol ønsker f.eks. den korteste rute som kun gør brug af elevator, og ikke trapper. Denne problemstilling ligger til grundlag for denne opgave, hvor vi undersøger RFID som en teknologi til indendørs navigering. 7

9 1.1 Rapportens indhold I kapitel 2 beskrives RFID teknologierne, efterfulgt af fordele og ulemper sammenlignet med andre lignende teknologier til automatisk identificering. Der vil også være en kort opsummering af anvendelsesscenarios for RFID, således at læseren kan danne sig et indtryk af den teknologi, som resten af rapporten omhandler. I kapitel 3 tages der udgangspunkt i problemstillingen, og forskellige løsningsmodeller for et indendørs navigationssystem fremstilles. De forskellige løsninger diskuteres med henblik på at belyse fordele og ulemper. I kapitel 4 ser vi på grafer som kan anvendes til opbygning af digitale kort over en bygning, samt forskellige algoritmer til rutebestemmelser på en graf. Den bedste rute er ikke nødvendigvis den korteste rute, hvilket leder os til en undersøgelse af måleparametre for rutebestemmelserne. I kapitel 5 skal vi se nærmere på sikkerheden i RFID teknologien samt i et samlet system som den der beskrives her i rapporten. I dette kapitel vil man kunne læse hvad der skal til for at systemet kan betragtes som sikkert, samt hvordan denne sikkerhed opnås hvis muligt. I kapitel 6 beskrives den prototype som er udviklet i forbindelse med projektet. Prototypen skulle vise om hele idéen med RFID navigering kan implementeres i den virkelige verden. Detaljeret udviklingsnotaer vedlægges som bilag samt på en CD med kildekoden til prototypen. Rapporten slutter af med en konklusion i form af afsluttende bemærkninger som kommer i kapitel 7. Her opsummeres resultaterne samt muligheden for fremtidige forbedringer. Som bilag er der vedlagt prototypens udviklingsnota samt en oversigt for de forskellige RFID standarder. Ydermere er der vedlagt en Cd-rom som indeholder en demo video af prototypen i funktion, installationsfil til prototypen og alt kildekode. 8

10 9

11 Kapitel 2 2 RFID Teknologien RFID Teknologien I de fleste industrier er der behov for automatisk identificering. Der er behov for identificering af mennesker, dyr og materielle varer. Stregkoden er den mest udbredte form for automatisk identificering af varer, primært fordi metoden er billig. Ulemperne ved denne er dog at den bl.a. kan indeholde begrænset information, samt kræver synlighed for at kunne aflæses med en stregkodelæser. En anden måde at opbevare information på er på en chip, som vi allerede kender fra telefonkort og lign. Her er mængden af informationer større, men aflæsningen kræver kontakt mellem læseren og chippen som indeholder informationen. Den optimale måde ville være at anvende en passiv (uden intern strømkilde) og billig chip, som vil kunne aflæses på afstand uden at være synlig for læseenheden. Sådan en service kan opnås med RFID (Radio Frequency Identification), hvilket er årsagen til den stigende interesse inden for området blandt store virksomheder som ønsker sporbarhed i deres varer. Et RFID system består altid af to dele: Interrogator, også kaldet reader er i stand til at læse et tag. I nogle tilfælde kan den også omprogrammere et tag. Transponder, også kaldet et tag, som placeres på den enhed man ønsker at identificerer. En reader er et elektronisk kredsløb med en eller flere antenner som har til formål at læse informationer fra tags. De fleste readere kan læse flere tags på samme tid, ved at sende en forespørgsel i form af radiobølger, og derefter lytte på svar fra tags. Ordet Transponder er en sammensætning af ordene TRANSmitter og responder hvilket siger noget om dens funktion. Dette betyder at en transponder besvarer en forespørgsel ved at sende den information som den har i sin hukommelse. 10

12 Figur 3 - Reader og Tag kommunikation Figur 3 viser sammenspillet mellem et tag og en reader som er tilkoblet et computersystem. 2.1 Forskellige teknologier Alle RFID teknologier har reader og transponder til fælles og den grundlæggende måde de fungerer på er også ens. Men alligevel findes der mange forskellige RFID teknologier fra forskellige producenter. I følgende afsnit skal vi se hvordan RFID teknologierne kan kategoriseres og hvordan de adskiller sig fra hinanden, dette er også illustreret af Figur 4 nedenfor. Et RFID system opererer efter et af følgende to principper: FDX/HDX (Full duplex/half duplex ) SEQ(Sequential systems) FDX/HDX systemer fungere ved at transponderen svarer tilbage så snart readerens RF felt er slået til. Det betyder at svaret kan komme på et tidspunkt hvor readerens antenne fortsat sender energi ud. Readerens eget signal kan være meget kraftigere end det signal som modtages fra transponderen. Dette kræver en bestemt procedure implementeret i kommunikationsprocessen for at readeren kan aflæse signalet fra en transponder. I praktisk forgår dette vha. load modulation, som kan adskille transponderens signal fra readerens eget signal. Load modulation forklares senere i rapporten. SEQ systemer opererer ved at readerens signal slås fra i faste intervaller, og dette interval udnytter transponderen til at sende sit svar i. Ulempen ved sådan et system er at den energi som transponderen ikke får i det interval hvor readeren er passiv, skal komme fra en ekstern energi kilde, som f.eks. batteriet. 11

13 Mængden af data som kan indeholdes af en transponder kan også variere fra få bytes til flere kilobytes. Men der findes også 1-bit transpondere, som er billigere at fremstille og anvendes typisk i alarm systemer på butiksvarer. Disse transpondere kan kun signalere at der findes et tag inden for readerens læsevidde. Operation type: FDX SEQ Data quantity: >1 Bit 1 Bit AES Programmable: Yes No Yes/No Data carrier s operating principle: IC SAW Physical Sequence State Machine µp Power supply: Battery Passive Frequency range: LF RF Microwave Data transfer transponder -> reader Sub harmonics Back-scatter/load modulation Other Response frequency: Figur 4 - Forskellige funktioner i RFID systemer 1/n-fold 1:1 Various Transponderens energikilde er også en måde at klassificere et RFID system på. En transponder kan være passiv, semipassiv eller aktiv og består af en antenne som er forbundet til en chip. En passiv transponder har ikke nogen intern energikilde, dvs. batteri eller lign., men får dens energi ved induktion fra de radiobølger som readeren sender med en forespørgsel. Figur 5 - Et passivt RFID Tag Semipassive transpondere minder om de passive, med den forskel at de har en lille energikilde, typisk et batteri, som gør dem i stand til konstant at være klar til at besvare forespørgsler. Det betyder, at de ikke først skal generere energi til besvarelsen og er derfor hurtigere end de passive tags. En aktiv transponder har sin egen energikilde, typisk i form af et større batteri. De aktive transpondere er mere pålidelige og især i områder med væsker eller anden materiale som absorberer radiobølger. Aktive tags har 12

14 en større rækkevidde og kan derfor anvendes i områder hvor de passive tags ikke er tilstrækkelige. Ud over energi kilden på transponderen kan man også klassificere et RFID system ud fra måden man skiver data i transponderen på. Der findes simple transpondere hvor data er forud programmeret under fremstillingen og kan ikke ændres efterfølgende. Men for de transponder som kan omprogrammeres, findes der tre typiske måde at gemme data på: 1. EEPROMs (electrically erasable programmable read-only memory) som er den mest udbredte metode blandt induktive RFID systemer. Ulempen ved EEPROMs er det store energiforbrug under skrive processen, samt et begrænset antal skrivecykluser (typisk til ). 2. FRAMs (ferromagnetic random access memory) er kun anvendt og testet i isoleret omgivelser. Sammenlignet med EEPROMs er skrivehastigheden 1000 gange større og strømforbruget 100 gange mindre. Men fremstillingsproblemer har forhindret dens udbredelse på markedet. 3. SRAMs (static random access memory) bruges især af mikrobølge systemer til at opbevare data. SRAMs er hurtig, men kræver konstant strøm fra et batteri for at fastholde data. Transponderene produceres i forskellige former og indpakninger. Indpakningen er ofte afgørende for transponderenes anvendelse i et bestemt miljø, hvor temperatur og andre forhold kan være ekstreme. Eksempelvis fremstilles transpondere i glasindpakning, som egner sig til implantering under huden på dyr og mennesker. Plastik indpakning er også en mulighed, eller ingen indpakning men som smart label der kan klistres på f.eks. pakker. Et af de vigtigste områder at klassificere et RFID system på er ud fra frekvens og rækkevidde, hvilket beskrives nærmere i næste afsnit. 2.2 Frekvens og Rækkevidde Koblingen mellem transponder og reader, samt den anvendte frekvens og rækkevidde inddeler RFID systemerne i tre kategorier: Close coupling systems Remote coupled systems/hf or RF (high frequency or radio frequency Long-range systems 13

15 Close Coupling Systems, er de systemer som typisk kun rækker op til 1 cm. Det betyder at reader og transponder skal være meget tæt på hinanden for at kunne kommunikere, og disse systemer kan opererer i frekvensområdet fra DC til 30MHz. Pga. den tætte tilkobling kan man her bruge transpondere med energikrævende mikroprocessorer. Disse systemer anvendes ofte til løsninger hvor sikkerheden er vigtigere end rækkevidden. Det kan f.eks. være betalingssystemer, eller adgangssystemer. Remote Coupled Systems, er de systemer som kan læse og skrive tags fra en afstand på op til 1 m. De fleste af disse systemer er baseret på en induktiv (magnetisk) kobling mellem reader og transponder, hvilket er gældende for ca. 90 % af alle RFID systemer der bliver solgt i dag[1]. Ydermere findes der kapacitiv (elektrisk) kobling, som er mindre udbredt blandt disse systemer. Remote Coupled Systems opererer typisk i frekvensområdet under 13,56MHz. Long-range Systems, har en rækkevidde over 1m, og opererer med elektromagnetiske bølger i UHF og mikrobølgeområdet. De fleste af disse systemer betegnes som backscatter systems pga. deres virkemåde, hvilket vi vender tilbage til. Disse systemer opererer på UHF frekvensen 868MHz (Europa) og 915MHz (USA) og mikrobølgeområdet på 2,5GHz og 5,8GHz. Den typiske rækkevidde for passive backscatter transponder er op til 3 m, men kan komme op på 15m for aktive backscatter transponder. Frequency ranges for RFID-Systems Frequency range Comment Allowed fieldstrength / transmission power < 135 khz low frequency, inductive coupling 72 dbµa/m max EAS 13.5 dbµa/m MHz medium frequency (ISM), inductive coupling 42 dbµa/m MHz medium frequency, used for EAS (electronic 9 dbµa/m MHz article surveilance) only Medium frequency (13.56 MHz, ISM), inductive 60(!) dbµa/m MHz coupling, wide spread usage for contactless smartcards (ISO 14443, MIFARE, LEGIC,...), smartlabels (ISO 15693, Tag-It, I-Code,...) and item management (ISO ) medium frequency (ISM), inductive coupling, 42 dbµa/m MHz special applications only 433 MHz UHF (ISM), backscatter coupling, rarely used mw for RFID MHz UHF (RFID only), Listen before talk 100 mw ERP Europe only UHF (RFID only), Listen before talk 2W ERP (=3.8W EIRP) 14

16 MHz MHz MHz UHF (SRD), backscatter coupling, new frequency, systems under developement UHF (SRD), backscatter coupling, several systems GHz SHF (ISM), backscatter coupling, several systems, SHF (RFID and AVI (automatic vehicle GHz identification)) SHF (ISM), backscatter coupling, rarely used GHz for RFID Tabel 1 - Frekvensområder for RFID teknologier [26] Europe only 500 mw ERP, Europe only 4 W EIRP - spread spectrum, USA/Canada only 4 W - spread spectrum, USA/Canada only 0.5 W EIRP outdoor 4 W EIRP, indoor 4 W USA/Canada, 500 mw Europe Diagrammet nedenfor viser en oversigt over forskellige RFID systemer. Figur 6 - Forskellige RFID systemer[1] Ud over at klassificere transmissionsfrekvenserne i de tre hovedkategorier, så vi at man kunne underinddele i rækkevidde ud fra deres kobling: close-coupling (0-1cm), remote-coupling (0-1m) og longrange (>1m). En anden måde at inddele efter, er ud fra den procedure som transponderen anvender til at sende data tilbage til readeren med. Det kan være: 15

17 Induktiv kobling med load-modulation, hvor readerens energifelt påvirkes af transponderen. Backscatter kobling, som ved hjælp af reflektering svarer tilbage med bølger svarende til readerens frekvens Induktiv Kobling Induktiv kobling, indikerer den måde som der kommunikeres mellem reader og transponder på. Denne form for kobling kræver en bestemt type transponder som består af en chip og en spole fordelt på et større område, der fungerer som transponderens antenne. Denne form for transpondere er næsten altid passive, dvs. at chippen får alt energi fra readeren. Readerens antenne generer et stærk elektromagnetisk felt som går igennem transponderens spole (antenne). Ved hjælp af induktion genereres en spænding ved transponderens antenne, hvilket sammen med en parallel kondensator fungerer som en strømforsyning til transponderens elektriske kredsløb. Figur 7 - Induktiv kobling mellem reader og transponder Når sådan en transponder bringes i readerens elektriske magnetfelt, vil den svare tilbage med en resonansfrekvens, svarende til den frekvens der kommer fra readeren. Dette vil betyde at en del af den energi der er i readerens magnetfelt vil falde, hvilket readeren kan opdage som tab i spænding ved dens spole/antenne. På den måde kan man slå en belastningsmodstand til og fra i transponderens antenne og påvirke spændingen ved readerens antenne. Hvis til og frakobling af belastningsmodstanden er styret af data man ønsker at sende, kan disse data sendes fra transponder til readeren. Denne form for data transmittering kaldes også load-modulation. 16

18 2.2.2 Backscatter Kobling Backscatter (tilbagespredning) er en anden måde at kommunikere mellem reader og transponder på. Dette kendes bl.a. for RADAR teknologien hvor elektromagnetiske bølger bliver reflekteret, når de rammer objekter større end ca. halvdelen af bølgernes bølgelængde. Figur 8 - Backscatter Kobling mellem reader og transponder Backscatter transpondere hører ofte til long-range systemerne som opererer i UHF frekvensområdet på 868Mhz og 915 MHz, samt i mikrobølgeområdet med frekvenser på 2,5GHz og 5,8GHz for hhv. Europa og USA. For at udnytte den energi som sendes af readeren, kræver det en anden transponder arkitektur som vist på Figur 8. Rækkevidden kan beregnes ved først at udregne free space path loss af. I beregningen indgår afstanden mellem readerens og transponderens antenne samt deres styrke. Størrelse af af er et mål for forholdet mellem den HF energi som går tabt i luften og den HF energi som faktisk når frem til transponderens antenne. Herefter er transponderens energiforbrug en afgørende faktor. Moderne transponder chips kan komme ned på et energiforbrug i nærheden af 5µW [1]. Beregninger [1] viser at dette giver en rækkevidde på lidt over 3 meter ved en frekvens på 868 MH, og lidt over 1 meter kan nås ved 2,45 GHz. Ønsker man længere afstande på op til 15 meter er man nød til at have en ekstern energikilde til transponderens chip. Batteri energien anvendes udelukkende af chippen og ikke til at transmittere svaret med, den energi kommer udelukkende fra readeren. 2.3 RFID og andre Auto ID systemer RFID sammenlignes ofte med stregkoder når man taler om anvendelsesmuligheder. Men teknisk set er det en teknologi med mange anvendelsesmuligheder i mange forskellige brancher, hvor der er behov for automatisk identificering af personer eller objekter. Sammenlignet 17

19 med andre identificerings teknologier som f.eks. stregkoder, OCR, stemme genkendelse, biometri og smartcard er der en række fordele ved at anvende RFID. En af fordelene er at læseafstanden mellem reader og tag typisk er op til 5 meter, hvor kommunikationen sker vha. mikrobølger. Det betyder også at støv og lign ikke påvirker aflæsningen, da det ikke er nødvendigt med direkte kontakt eller frit udsyn mellem tag og reader (non line of sight). Sammenlignet med stregkoden kan RFID indeholde større mængde af information. Stregkoden kan typisk indeholde bytes mens RFID typisk kan indeholde 16-64k bytes. En af ulemperne ved RFID er at det ikke kan aflæses af mennesker, dvs. en beskadiget RFID tag kan være en katastrofe, mens en beskadiget stregkode som ikke kan læses af en maskine i nogle tilfælde kan læses af mennesker. Stregkoder er meget billige at producerer, og ofte en del af emballagen uden ekstra omkostning mens RFID tags er en ekstra omkostning. Enhedspriserne er efterhånden kommet ned på et niveau hvor flere større virksomheder er begyndt at overveje dens anvendelse. Eksempelvis koster et Class bit tag ca. 1 DKKR [27]. Tabellen nedenfor viser en oversigt som sammenligner RFID teknologien med en række andre auto-id teknologier på en række områder. System Parametre Stregkode OCR 1 Stemme Biometri Smart RFID genkendelse card Typisk data k 16-64k kvantitet (bytes) Data densitet Lav Lav Høj Høj Meget høj Meget høj Maskine God God Dyr Dyr God God læsbarhed Læsbar af Begrænset Simpel Simpel Svær Umulig Umulig mennesker Indflydelse af støv/damp Meget høj Meget høj - - Mulig (kontakt) Ingen påvirkning 2 Indflydelse af optisk frakobling Total ubrugelig Total ubrugelig - Mulig - Ingen påvirkning Indflydelse af retning og Lav Lav - - Ensrettet Ingen påvirkning placering Forringelse ved brug Begrænset Begrænset - - Kontakt Ingen påvirkning Omkostning ved Meget lav Lav Meget høj Meget høj Lav Middel køb af systemer Omkostning ved Lav Lav Ingen Ingen Middel Ingen drift Uautoriseret Lille Lille Mulig (eks. Umuligt Umuligt Umuligt kopiering/ændring lydoptagelse) Læsehastighed Lav Lav Meget lav Meget lav Lav Høj 1 Optical character recognition 2 Afhænger af RFID tag og reader, da nogle tag er meget følsomme over for væsker. 18

20 inkl. data transmission Maksimale afstand mellem data carrier og reader ~4s ~3s >5s >5-10s ~4s ~0,5s 0-50cm <1cm Scanner 0-50 cm Direkte kontakt (fingeraftryk) Tabel 2- RFID sammenlignet med andre auto-id teknologier [1] Direkte kontakt 0-5m Mikrobølger Af tabellen fremgår det at RFID er et sikkert system mod både uautoriseret kopiering eller modificering men også at det ikke påvirkes af omgivelserne så længe et tag er inden for læserens læseafstand. Dette faktum afhænger af både reader og tag, samt den sikkerhed man har valgt at implementere i systemet. I kapitel 5 ser vi nærmere på sikkerheden i RFID og navigeringssystemet. 2.4 Valgkriterier for RFID teknologi Valget af RFID teknologi afhænger af systemets formål. De mest almindelige valgkriterier for RFID teknologien kan inddeles i følgende fire grupper: Frekvens Rækkevidde Sikkerhed Hukommelseskapacitet Frekvensen på RFID systemer bestemmer måden de kommunikerer på. Vi så at systemer i området 100kHz - 30MHz opererer vha. induktion, hvorimod mikrobølgesystemerne i området 2,45-5,8 GHz er koblet sammen vha. et elektromagnetisk felt. Absorberingsraten (absorbation rate) stiger i takt med frekvensen, og er ca gange større ved 1GHz end 100 khz. Dette er vigtigt når man skal operer i miljøer som kan absorbere energien, f.eks. væsker i dyr. Her anvendes lavfrekvens systemer <135 khz som bedre kan trænge igennem absorberende materialer. Ydermere skal man tænke på følsomheden overfor elektromagnetisk interferens. Her egner de induktive transpondere sig ikke særligt godt pga. deres følsomhed, men i disse tilfælde anvender man typisk mikrobølge systemerne. Som vi tidligere har været inde på har frekvensen også betydning for hvilket rækkevidde man opnår. Rækkevidden skal bestemmes ud fra det ønskede formål. Det er ikke altid optimalt med en lang rækkevidde. F.eks. er det en god ide at anvende induktiv kobling med kort rækkevidde for betalingssystemer. 19

21 Her går man ud fra at brugeren står meget tæt på readeren og måske indfører transponderen i et bestemt område i nærheden af readeren, hvilket også øger sikkerheden. I andre tilfælde ønsker man at læse/skrive en transponder på længere afstand, f.eks. containere som bevæger sig igennem en port. Man ved ikke hvor på containeren transponderen er placeret, hvilket betyder at man skal kunne læse fra reader til det punkt længst på containeren. Her anvender man typisk højfrekvens eller mikrobølge systemer da de har en længere rækkevidde. I disse situationer hvor transponder, reader eller begge er i bevægelse, er man nød til at tage højde for deres hastighed i forhold til hinanden samt den maksimale afstand. Det bestemmer den tid som readeren har til at læse/skrive en transponder, hvilket er afgørende for systemets stabilitet. Sikkerhed er også et vigtigt valgkriterium for systemet. Kravet til sikkerheden afhænger af de data som skal kommunikeres mellem reader og transponder, samt om systemet anvendes i offentligt rum eller isoleret omgivelser. Vi vender tilbage til sikkerheden senere i rapporten. Hukommelseskapacitet er afgørende for mængden af data man ønsker en transponere skal håndterer. De forud programmerede transpondere som ikke kan omprogrammeres, indeholder typisk kun en ID. Disse kan anvendes i applikationer hvor man ikke har brug for at ændre data og prisen er afgørende. Ønsker man mere avanceret transpondere med mulighed for omprogrammering og større hukommelse skal man vælge nogle med EEPROM hukommelse, som typisk anvendes i induktive systemer og har en kapacitet mellem 16 bytes og 8 Kbytes. For mikrobølge systemerne er det typisk SRAM hukommelse som har en kapacitet på 256 bytes til 16 Kbytes. 20

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

RFID teknologien 1 - Basis. Henrik B. Granau

RFID teknologien 1 - Basis. Henrik B. Granau RFID teknologien 1 - Basis Henrik B. Granau Hvad består et RFID System af? Host Computer RFID Tags Antenne Forretnings applikation API RFID API Software (Sørger for kommunikation med RFID Reader) Reader

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1 - ELEKTROMAGNETISKE BØLGER I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling (EM- stråling). I skal lære noget om synligt lys, IR- stråling, UV-

Læs mere

TCP/IP stakken. TCP/IP Protokollen består af 5 lag:

TCP/IP stakken. TCP/IP Protokollen består af 5 lag: Trådløse netværk TCP/IP stakken TCP/IP er nok den mest benyttede netværks protokol. Protokollen har fået sit navn efter de to vigtigste protokoller i den : Transmission Control Protocol (TCP) og Internet

Læs mere

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. RFID i Danmark 2011! den 3. maj i København

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. RFID i Danmark 2011! den 3. maj i København RFID i Danmark Henrik B. Granau RFID i Danmark 2011! den 3. maj i København Nu gør vi noget i Danmark! Vi vil positionere Danmark som et førende land inden for udnyttelse af RFID teknologi til forbedring

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515 LED ARMATUR MED RF-SENSOR Med Master-Master trådløs forbindelse Bestillingsnr. 441515 Dette armatur er ideelt at bruge til trappeopgange, gangarealer m.m. Armaturet har et højt lysudbytte, og giver et

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug: Portégé M300

Toshiba EasyGuard i brug: Portégé M300 Den ultimative og robuste all-in-one ultrabærbare pc. Toshiba EasyGuard består af en række funktioner, der hjælper erhvervskunder med at opfylde deres behov for større datasikkerhed, avanceret systembeskyttelse

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Dagsorden Præsentation Baggrund for ønsket om ny teknologi til at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

RS30. series. Touch Mobile Computer RS30. Touch Mobile Computer

RS30. series. Touch Mobile Computer RS30. Touch Mobile Computer 1 RS30 Transport branchen RS30 2 Ruteplanlægning for det daglige arbejde tager tid og må planlægges nøje således at omkostninger og tidsforbrug gøres mindst mulig. Koordinatoren har svært ved at overskue

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Begge bølgetyper er transport af energi.

Begge bølgetyper er transport af energi. I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling(em-stråling). Herunder synligt lys, IR-stråling, Uv-stråling, radiobølger samt gamma og røntgen stråling. I skal stifte bekendtskab med EM-strålings

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C COMPUTER ANATOMI Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT C Indhold Indledning... 2 Kravspecifikation... 2 Computerens historie... 2 Computerens ydre dele...

Læs mere

Positionering og tracking

Positionering og tracking Click to edit Master title style Positionering og tracking Teknologier og anvendelser Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets Pervasive Positioning Lab Click to edit Master title style Dagens Teknologi

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Computerens - Anatomi

Computerens - Anatomi 2014 Computerens - Anatomi Rapporten er udarbejdet af Andreas og Ali Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Formål... 2 Indledning... 2 Case... 3 Design... 3 Skitser... 4 Planlægning... 5 Kravsspecifikation...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Optimering af dit trådløse net

Optimering af dit trådløse net Optimering af dit trådløse net Her er en lille guide til nogle forslag du selv kan gøre for at optimere dit trådløse net. Du skal dog være opmærksom på følgende: - Den hastighed du køber er garanteret

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Betjeningsvejledning RSP3 - Rørspætte Akustisk pulstransmitter

Betjeningsvejledning RSP3 - Rørspætte Akustisk pulstransmitter Betjeningsvejledning RSP3 - Rørspætte Akustisk pulstransmitter El.nr. 63 98 964 645 Seba rørspætte RSP3 side 2 Indhold Introduktion... 2 Beskrivelse... 2 Konstruktion... 2 Pulstransmitter IG3... 3 Kontrolenhed

Læs mere

Kvalitet i den ubrudte kølekæde

Kvalitet i den ubrudte kølekæde Kvalitet i den ubrudte kølekæde Torger Børresen, Ph.D. Forskningschef Afdeling for Fiskeindustriel Forskning 1/18 DFU i DTU DFU er selvstændigt institut med struktur som tidligere Myndighedsopgaver og

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision, og uafhængig

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

ELTEL NETWORKS. Eltel Networks Mobile Unit. Agenda:

ELTEL NETWORKS. Eltel Networks Mobile Unit. Agenda: Eltel Networks Mobile Unit ELTEL NETWORKS Agenda: Hvordan servicerer Eltel markedet for mobilitet. Hvordan sikres den nødvendige kapacitet, når man går mobil. Landscape of modern infrastructure Morten

Læs mere

Dansk radio grænseflade November 2001

Dansk radio grænseflade November 2001 Dansk radio grænseflade 00 032 November 2001 Laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd

Læs mere

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1 TCP & UDP - de transportansvarlige på lag 4 Netteknik 1 TCP & UDP TCP og UDP er begge netværksprotokoller til transport, med hver deres header-information i pakken (segmentet): TCP: 0 8 16 31 bit Sequence

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport.

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport. 03-10-2013 Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

TUR s Krankonference 28 april 2010

TUR s Krankonference 28 april 2010 TUR s Krankonference 28 april 2010 Nyt maskindirektiv pr 29-12-2009 Ny kran-standard EN 12999 Ved: Jens Poulsen, Teknisk chef SAWO A/S, Medlem af DS/S-353 Nyt maskindirektiv pr. 29-12-2009 Nyt maskindirektiv

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Real-time Lokations Systemer for sundheds sektoren

Real-time Lokations Systemer for sundheds sektoren Real-time Lokations Systemer for sundheds sektoren Steen Thygesen Jens Grønvold 1. juni 2010 1 Xtend Mobile 2010. All rights reserved. Xtend Mobile Xtend Mobile Solutions Productivity Mobile Workforce

Læs mere

Med Fokus på Fremtiden

Med Fokus på Fremtiden Med Fokus på Fremtiden Din guide til MJ Vision videoovervågning i HD Tlf.: +45 70 20 82 12 Email.: Info@mjvision.dk Web.: www.mjvision.dk Hvorfor vælge? Herunder en guide 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvad er Økonomi

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro 1 Materiale 1 Materiale 1 FIberIntro Fiberintro Hvad er et fibersignal? I bund og grund konverterer vi et elektrisk signal til et lyssignal for at transmittere det over lange afstande. Der er flere parametre,

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5.

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Den nuværende persondatalov Fra år 2000, løbende smårevisioner

Læs mere

Teknologi Projekt. Trafik - Optimal Vej

Teknologi Projekt. Trafik - Optimal Vej Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Projekt Trafik - Optimal Vej Af Nikolaj Seistrup, Henrik Breddam, Rasmus Vad og Dennis Glindhart Roskilde Tekniske Gynasium Klasse 1.3 7. december 2006 Indhold 1 Forord

Læs mere

Advanceret køretøj til mand

Advanceret køretøj til mand Advanceret køretøj til mand Kollisions detekterings system SSZ ECHO GUARD Hvad er SSZ ECHO GUARD? SSZ ECHO GUARD er et advanceret teknologisk system der er designet til at forøge sikkerheden, under kørsel

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack - og hvordan man forsvarer sig imod det. Bo Lindhøj Artavazd Hakhverdyan May 21, 2012

Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack - og hvordan man forsvarer sig imod det. Bo Lindhøj Artavazd Hakhverdyan May 21, 2012 Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack - og hvordan man forsvarer sig imod det Bo Lindhøj Artavazd Hakhverdyan May 21, 2012 1 Contents 1 Introduktion 3 2 Hvad er et DDoS angreb? 3 2.1 Direkte angreb............................

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

Overblik over de førende teknologier og internationale standarder...

Overblik over de førende teknologier og internationale standarder... Overblik over de førende teknologier og internationale standarder... Henrik B. Granau den 22. maj 2014 Healthcare workshop på RFID i Danmark 2014 konferencen Radiobølger Frekvens (Hz) 10 24 Betegnelse

Læs mere

Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / a/b/g/n/ac

Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / a/b/g/n/ac Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n/ac Description Apple AirPort Time Capsule - NAS server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n/ac

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse:

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse: Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Hvilke egenskaber gælder ikke for radiobølger? Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds. De kan reflekteres, når de rammer

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem?

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Jakob Illeborg Pagter Alexandra Instituttet A/S Oplæg En af de konkrete visioner for pervasive computing er det intelligente hjem. Dette begreb dækker

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer.

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere