Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge"

Transkript

1 2010/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage, m.v.) 1 I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som bl.a. ændret ved 1 i lov nr af 20. december 2006, 1 i lov nr. 480 af 12. juni 2009 og senest ved 2 i lov nr. 701 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 13, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»ved opfølgningen skal der altid tages nødvendigt hensyn til den syges helbredstilstand.«2. 13, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Ved alle opfølgninger holdes en individuel samtale, jf. dog stk. 5 og 6. Opfølgningen kan dog ske telefonisk, digitalt eller ved brev, hvis 1) den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk, og tilbagevenden på fuld tid sker inden for 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor samtalen skal finde sted, 2) den sygemeldte er i tilbud eller 3) den sygemeldte er delvis uarbejdsdygtig og har genoptaget arbejdet delvist.«3. I 13 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:»stk. 5. Hvis sygdommen forhindrer en individuel samtale, jf. stk. 4, kan opfølgningen ske telefonisk, digitalt eller ved brev. Stk. 6. Hvis alvorlig sygdom forhindrer enhver form for kontakt til den sygemeldte, foregår opfølgningen uden kontakt til den sygemeldte (standby).«stk. 5 bliver herefter stk I 24 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Ved beregningen af sygedagpengeperioder efter stk. 1 medregnes endvidere ikke søgnehelligdage.«5. I 25, stk. 2, ændres» 24, stk. 2«til:» 24, stk. 2 og 3«. 6. I 32, stk. 1, nr. 1, ændres»13 uger«til:»26 uger«, og»120 timer«ændres til:»240 timer«. 7. I 32, stk. 2, ændres»13-ugers-perioden«til:»26-ugers-perioden«. 1

2 8. I 50, stk. 3 og 52, stk. 2, ændres»pr. dag«til:»pr. dag, jf. dog 53 a«. 9. I 51, 1. pkt., ændres»været syg«til:»været syg, jf. dog 53 a«. 10. Efter 53 indsættes i kapitel 18:» 53 a. En person har ikke ret til sygedagpenge på søgnehelligdage.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. juli 2012, jf. dog stk. 2. Stk , stk. 1 og stk. 4-6, i lov om sygedagpenge, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1-3, træder i kraft den 3. januar Stk , stk. 1, nr. 1, og 32, stk. 2, i lov om sygedagpenge, som affattet ved denne lovs 1, nr. 6-7, finder ikke anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag ligger før den 2. juli Disse sygdomstilfælde behandles efter de hidtil gældende regler. Stk. 2. Uanset 24, stk. 3, i lov om sygedagpenge medregnes søgnehelligdage, der ligger før den 2. juli 2012, ved opgørelsen af sygedagpengeperioden efter 24, stk. 1, eller 25, stk. 1, i lov om sygedagpenge. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2. Afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage Gældende ret Den foreslåede ordning 2.3. Præcisering af fleksibiliteten i reglerne om samtaler som led i sygedagpengeopfølgningen Gældende ret Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Forlængelse af beskæftigelseskravet 3.2. Afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v Økonomiske konsekvenser 4.2. Administrative konsekvenser 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi, maj 2010, som er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen og reglerne om sygedagpenge på søgnehelligdage. Desuden er der i lovforslaget medtaget et forslag om en præcisering af fleksibiliteten i de nuværende regler om, hvordan kommunerne skal afholde samtale som led i sygedagpengeopfølgningen. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen Gældende ret Sygedagpenge er oprindeligt tænkt som en korttidsydelse (1 år) med en relativ høj sats. Heraf følger et forholdsvist lempeligt beskæftigelseskrav sammenlignet med dagpenge ved arbejdsløshed. 3

4 Sygedagpengeloven omfatter en række bestemmelser, der muliggør at sygedagpengeretten kan forlænges ud over 1 år, når bestemte betingelser er opfyldt. Disse forlængelsesbestemmelser er løbende blevet udvidet senest i forbindelse med finansloven for henholdsvis 2007, 2008 og 2010 uden at beskæftigelseskravet er fulgt med. Udgangspunktet er dog fortsat, at sygedagpenge er tidsbegrænset til 1 år. Med de eksisterende forlængelsesmuligheder kan sygemeldte, der opfylder en eller flere betingelser for forlængelse, modtage sygedagpenge i flere år og i nogle tilfælde i en endnu længere periode. Efter gældende regler er en sygemeldt lønmodtager berettiget til sygedagpenge fra kommunen, når ét af følgende beskæftigelseskrav er opfyldt: Lønmodtageren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 13 uger før sygdommen med mindst 120 timers beskæftigelse. Lønmodtageren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis personen var blevet ledig og ikke havde været syg. Lønmodtageren har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af en vis varighed. Lønmodtageren er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov. Lønmodtageren er ansat i fleksjob. Personer, der har pådraget sig en arbejdsskade, er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, uanset om et af beskæftigelseskravene er opfyldt eller ej. Hvis lønmodtageren er berettiget til løn under sygdom, udbetales sygedagpengene til arbejdsgiveren som lønkompensation. Beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren er, at lønmodtageren har haft 8 ugers uafbrudt ansættelse med mindst 74 timers beskæftigelse. For så vidt angår sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende er beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen, at der inden for de seneste 12 måneder har været udøvet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for sygefraværet Den foreslåede ordning Det foreslås, at det nuværende beskæftigelseskrav for, hvornår en lønmodtager er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, hæves fra 13 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 120 timers beskæftigelse til 26 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 240 timers beskæftigelse. Forslaget indebærer, at kravet om en øget forudgående beskæftigelse modsvarer den øgede adgang til at modtage sygedagpenge i en længere periode end 1 år, således som udbygningen af forlængelsesreglerne har givet mulighed for. Der ændres ikke på de øvrige beskæftigelseskrav, der kan give ret til sygedagpenge. Det betyder, at den sygemeldte fortsat kan opfylde beskæftigelseskravet ved fx at være dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse. Der ændres heller ikke på beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren. Der henvises til lovforslagets 1, nr Afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage Gældende ret Efter gældende lovgivning har arbejdsgiveren ikke pligt til at udbetale sygedagpenge på søgnehelligdage i arbejdsgiverperioden på de tre første uger af fraværsperioden. Efter praksis gælder det tilsvarende, når det er kommunen, der udbetaler sygedagpenge i de tre første fraværsuger. Efter de tre første uger udbetales også sygedagpenge på søgnehelligdage. 4

5 Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag, fx Skærtorsdag og Store Bededag. Derimod er fx grundlovsdag og juleaftensdag ikke officielle helligdage i Danmark, og disse dage er derfor ikke søgnehelligdage. Der henvises i øvrigt til de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 10 for så vidt angår en nærmere beskrivelse af en søgnehelligdag Den foreslåede ordning Det foreslås, at der ikke udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage fra hverken arbejdsgiveren eller kommunen. Det betyder, at der ikke vil blive udbetalt sygedagpenge til sygedagpengemodtagere på søgnehelligdage. Arbejdsgivere vil ligeledes ikke kunne få sygedagpengerefusion for søgnehelligdage i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren som følge af overenskomst eller aftale har udbetalt løn til den ansatte, idet arbejdsgiverens refusionskrav er et afledt krav. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4-5 og Præcisering af fleksibiliteten i reglerne om samtaler som led i sygedagpengeopfølgningen Gældende ret Efter sygedagpengelovens 8, stk. 1, skal kommunen tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningforløb under hensyn til sygdommens karakter og sygemeldtes behov og forudsætninger. Efter gældende regler i sygedagpengelovens 13, stk. 4, holdes der som udgangspunkt individuelle samtaler ved alle opfølgninger i sygedagpengesager. Opfølgningen kan ske telefonisk i visse situationer. Når sygdommen forhindrer samtale, kan opfølgningen endvidere ske på anden måde, herunder fx ved at kontakte sygehuset Den foreslåede ordning Med forslaget præciseres det, at sygedagpengeopfølgningen i de tilfælde, hvor den i dag kan ske telefonisk, fremover kan ske telefonisk, ved brev eller digitalt, fx ved en . Desuden foreslås formen for opfølgningen præciseret i de tilfælde, hvor alvorlig sygdom forhindrer opfølgning ved individuel samtale, og opfølgningen skal ske uden kontakt med den sygemeldte (standby). Opfølgningen skal da i stedet iværksættes ved hjælp af kontakt til fx læge, sygehuslæge og andre kommunale forvaltninger for at skaffe oplysninger i sagen om borgerens helbred og behandlingsforløb. Opfølgningen med kontakt med den sygemeldte sættes således på standby. Der henvises til lovforslagets 1, nr Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Forlængelse af beskæftigelseskravet Med lovforslaget forlænges beskæftigelseskravet for, hvornår en person er berettiget til sygedagpenge fra kommunen fra 13 uger til 26 uger. Justeringen skønnes samlet at berøre forløb og medføre offentlige mindreudgifter på 35 mio. kr. i 2012 og på 70,1 mio. kr. fra 2013 og fremefter. Forslaget skønnes at medføre mindreudbetaling af sygedagpenge på samlet 125,7 mio. kr. Heraf skønnes kommunerne at spare 61 mio. kr., og staten sparer 64,7 mio. kr. For de ikke arbejdsløshedsdagpengeberettigede personer, der ikke opfylder det nye beskæftigelseskrav, vil en del kunne modtage kontanthjælp. Der skønnes på den baggrund merudgifter til kontanthjælp på 16,7 mio. kr. svarende til merudgifter for kommunerne på 10,9 mio. kr. og 5,8 mio. kr. for staten. 5

6 Forslaget træder i kraft den 2. juli 2012 for nye sygedagpengeforløb, hvorfor der først er fuld effekt i Tabel 2.1.a. Konsekvenser vedrørende sygedagpenge- og kontanthjælpsudbetalingerne fordelt på kommune og stat som følge af forslag om at forlænge beskæftigelseskravet fra 13 til 26 uger Mio. kr Kommuner - Sygedagpenge - Kontanthjælp - -30,5 5,5-61,0 10,9-61,0 10,9 Staten - Sygedagpenge - Kontanthjælp - -32,4 2,9-64,7 5,8-64,7 5,8 I alt - -54,5-109,0-109,0 For personer, der via deres ansættelse er sikret ret til løn under sygdom, vil det være arbejdsgiveren, der mister sygedagpengerefusionen. Det er skønnet, at 75 pct. af de sygemeldte er beskæftigede og modtager løn under sygdom af arbejdsgiveren. Forslaget indebærer merudgifter for kommunerne og regionerne som arbejdsgivere for de ansatte, der ikke opfylder det nye beskæftigelseskrav, idet de ikke længere er berettiget til refusion for disse personer. De samlede offentlige mindreudgifter til sygedagpenge svarer derfor kun til mindreudgifterne vedrørende private arbejdsgivere og til ikke arbejdsløshedsdagpengeberettigede personer. De private arbejdsgivere skønnes at miste sygedagpengerefusion på 27,7 mio. kr. i 2012 og på 55,4 mio. kr. i 2013 og frem. Kommunernes, regionernes og statens andel af merudgiften til sygedagpenge opgøres på baggrund af en vægtet andel af beskæftigelsen og sygefraværet. De øgede arbejdsgiverudgifter skønnes at udgøre 24,2 mio. kr. for kommunerne, 6,0 mio. kr. for regionerne og 8,7 mio. kr. for staten ved fuld indfasning. Tabel 2.1.b. Øgede arbejdsgiverudgifter fordelt på kommune, region og stat som følge af forslag om at forlænge beskæftigelseskravet fra 13 til 26 uger Mio. kr Kommuner - 12,1 24,2 24,2 Regioner - 3,0 6,0 6,0 Staten - 4,4 8,7 8,7 I alt - 19,5 38,9 38,9 De samlede offentlige mindreudgifter skønnes at være på 35 mio. kr. i 2012 og på 70,1 mio. kr. fra 2013 og fremefter. Tabel 2.1. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune, region og stat som følge af forslag om at forlænge beskæftigelseskravet fra 13 til 26 uger Mio. kr Kommuner - -12,9-25,9-25,9 Regioner - 3,0 6,0 6,0 Staten - -25,1-50,2-50,2 I alt - -35,0-70,1-70,1 De økonomiske konsekvenser af forslaget skal forhandles med kommunerne og regionerne. 6

7 Forslaget vurderes alene at have begrænsede administrative konsekvenser for det offentlige Afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage Med lovforslaget foreslås det, at der ikke udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage fra hverken arbejdsgiveren eller kommunen. Forslaget skønnes samlet at indebære offentlige mindreudgifter på 203,6 mio. kr. årligt i et gennemsnitsår. Lovforslaget skønnes at betyde mindreudgifter til sygedagpenge på 365,7 mio. kr. ved fuld indfasning. Heraf skønnes kommunerne at have mindreudgifter på 201,1 mio. kr. og staten på 164,6 mio. kr. Som følge af at der ikke ydes refusion af udgifter til sygedagpenge på søgnehelligdage, vil bidragene fra forsikringsordningerne for selvstændige og forsikrede mindre arbejdsgivere falde. Samlet set forventes bidragsindtægterne at falde med 11 mio. kr. ved fuld indfasning. Statens besparelse reduceres dermed med 11 mio. kr. og bliver på 153,6 mio. kr. ved fuld indfasning. Forslaget træder i kraft den 2. juli 2012, hvorfor der er regnet med 2 søgnehelligdage i Tabel 2.2.a. Mindre sygedagpengeudgifter fordelt på kommune og stat som følge af forslag om at ændre reglerne for udbetaling af sygedagpenge på søgnehelligdage Mio. kr Kommuner - -57,5-201,1-201,1 Staten - -43,9-153,6-153,6 I alt ,4-354,7-354,7 For de arbejdsgivere, der udbetaler løn eller sygedagpenge til ansatte under sygdom, betyder forslaget mindre i sygedagpengerefusion. Forslaget indebærer merudgifter for kommunerne og regionerne som arbejdsgivere vedrørende den mistede sygedagpengerefusion på søgnehelligdage for de sygemeldte ansatte. Den samlede offentlige mindreudgift ved forslaget svarer derfor til mindreudgifterne vedrørende private arbejdsgivere og sygemeldte personer, der modtager sygedagpenge. De private arbejdsgivere skønnes at miste sygedagpengerefusion på 40,9 mio. kr. i 2012 og på 143,1 mio. kr. i 2013 og frem. Kommunernes, regionernes og statens andel af merudgiften til sygedagpenge opgøres på baggrund af en vægtet andel af beskæftigelsen og sygefraværet. De øgede arbejdsgiverudgifter skønnes at udgøre 94 mio. kr. for kommunerne, 23,4 mio. kr. for regionerne og 33,7 mio. kr. for staten ved fuld indfasning. Tabel 2.2.b. Øgede arbejdsgiverudgifter fordelt på kommune, region og stat som følge af forslag om at ændre reglerne for udbetaling af sygedagpenge på søgnehelligdage Mio. kr Kommuner - 26,8 94,0 94,0 Regioner - 6,7 23,4 23,4 Staten - 9,6 33,7 33,7 I alt - 43,1 151,1 151,1 De samlede offentlige mindreudgifter skønnes at være i størrelsesordenen 58,3 mio. kr. i 2012 og 203,6 mio. kr. fra 2013 og fremefter. Tabel 2.2. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune, region og stat som følge af forslag om at ændre reglerne for udbetaling af sygedagpenge på søgnehelligdage Mio. kr

8 Kommuner - -30,7-107,1-107,1 Regioner - 6,7 23,4 23,4 Staten - -34,3-119,9-119,9 I alt - -58,3-203,6-203,6 De økonomiske konsekvenser af forslaget skal forhandles med kommunerne og regionerne. Forslaget vurderes alene at have begrænsede administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v Økonomiske konsekvenser Forslagene betyder, at arbejdsgiverne mister refusion af sygedagpengene fra kommunen for medarbejdere, der er sygemeldt på søgnehelligdage og for medarbejdere, der ikke opfylder det nye beskæftigelseskrav på 26 uger. Private arbejdsgivere skønnes at miste sygedagpengerefusion for 143,1 mio. kr. vedrørende forslaget om søgnehelligdage og 55,4 mio. kr. vedrørende det nye beskæftigelseskrav Administrative konsekvenser Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Styrelsen vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang, der berettiger, at det bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget har derfor ikke været forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at lovforslagets administrative konsekvenser for erhvervslivet er af begrænset omfang. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Forslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Ankestyrelsen, Danske Statsforvaltninger, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Kristelig Fagbevægelse og Kristelig Arbejdsgiverforening. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser / mindreudgifter Negative konsekvenser / merudgifter 8

9 Økonomiske konsekvenser Stat: for stat, regioner og kommuner 2011: 0 mio. kr. 2012: 79,4 mio. kr. 2013: 229,3 mio. kr. 2014: 229,3 mio. kr. Kommuner: 2011: 0 mio. kr. 2012: 88,0 mio. kr. 2013: 262,1 mio. kr. 2014: 262,1 mio. kr. Regioner: 2011: 0 mio. kr. 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. Stat: 2011: 0 mio. kr. 2012: 20,0 mio. kr. 2013: 59,2 mio. kr. 2014: 59,2 mio. kr. Kommuner: 2011: 0 mio. kr. 2012: 44,4 mio. kr. 2013: 129,1 mio. kr. 2014: 129,1 mio. kr. Regioner: 2011: 0 mio. kr. 2012: 9,7 mio. kr. 2013: 29,4 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. Administrative konsekvenser for stat, regioner og ne at have begrænsede ad- Lovforslaget vurderes ale- kommuner ministrative konsekvenser Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 2014: 29,4 mio. kr. Mistet sygedagpengerefusion for private arbejdsgivere 2011: 0 mio. kr. 2012: 68,6 mio. kr. 2013: 198,5 mio. kr. 2014: 198,5 mio. kr. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 9

10 Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter sygedagpengelovens 13, stk. 4, skal der ved opfølgningen i en sygedagpengesag altid tages nødvendigt hensyn til den syges helbredstilstand. Det foreslås at tydeliggøre dette generelle hensyn ved at flytte bestemmelsen herom frem fra 13, stk. 4 til 13, stk. 1. Til nr. 2 og 3 Efter sygedagpengelovens 13, stk. 4, skal der ved alle opfølgninger i sygedagpengesager som udgangspunkt holdes individuelle samtaler. I visse situationer kan opfølgningen ske telefonisk. Når sygdommen forhindrer samtale, kan opfølgningen endvidere ske på anden måde, herunder uden kontakt med den sygemeldte. Med forslagene om ændret formulering af stk. 4 og indsættelse af stk. 5 og 6 præciseres det, at opfølgningen i de tilfælde, hvor den i dag kan ske telefonisk, fremover kan ske telefonisk, ved brev eller digitalt, fx ved en . Desuden præciseres det, at hvis sygdommen forhindrer en individuel samtale, kan opfølgningen ske telefonisk, digitalt eller ved brev. Endelig foreslås der en redaktionel præcisering af formen for opfølgningen i de tilfælde, hvor sygdommen forhindrer opfølgning ved individuel samtale, og opfølgningen skal ske uden kontakt med den sygemeldte (standby). Hvis alvorlig sygdom forhindrer enhver form for kontakt med den sygemeldte, skal opfølgningen foregå uden kontakt med den sygemeldte, jf. sygedagpengelovens 13, stk. 4, 4. pkt. Opfølgningen iværksættes i stedet ved hjælp af kontakt til fx læge, sygehuslæge, andre kommunale forvaltninger, med henblik på at tilvejebringe oplysninger i sagen om borgerens helbred og behandlingsforløb. Men opfølgningen med kontakt med den sygemeldte sættes på standby. Standby anvendes i situationer med alvorlig sygdom som fx kræftsygdom, hvor den sygemeldte er indlagt, i gang med et omfattende behandlingsforløb, eller netop har gennemgået en stor operation, og hvor kontakt med den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig. Det er sygemeldtes samlede situation, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om opfølgningen skal sættes på standby. Sygemeldtes psykiske tilstand skal således også indgå i vurderingen, og der skal i vurderingen være særlig opmærksomhed på den psykiske tilstand i forbindelse med livstruende sygdomme. Det beror altid på en konkret vurdering i den enkelte sag, hvordan opfølgningen tilrettelægges. I sager hvor jobcentret er i tvivl om, hvorvidt opfølgningen med personligt fremmøde er muligt og hensigtsmæssigt, eksempelvis i forbindelse med alvorlig kræftsygdom eller anden alvorlig sygdom, skal jobcentret kontakte den syges egen læge eller sygehusets læge, før der evt. indkaldes til opfølgningssamtale. Jobcenteret vurderer på baggrund af lægens input, om opfølgningen sættes på standby, fordi sygdommen forhindrer opfølgningen ved kontakt med den sygemeldte. Der skal være tungtvejende grunde til, at jobcentret ikke beslutter at sætte opfølgningen på standby, når der foreligger oplysninger om, at kontakt til sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af sygemeldtes helbredssituation. Når en sag er sat på standby, foretager jobcentret opfølgningen uden kontakt med sygemeldte. Ved hver opfølgning skal jobcentret kontakte sygemeldtes egen læge eller sygehuslægen for at indhente informationer om udviklingen og på den baggrund vurdere, om sagen fortsat skal være på standby. Sager, hvor opfølgningen er sat på standby, vil altid blive visiteret til kategori 3. Anden opfølgning er således senest inden 3 måneder regnet fra 1. fraværsdag, jf. sygedagpengelovens 13, stk. 2. Efterfølgende opfølgninger er herefter senest hver 3. måned. Kommunen skal ved hver opfølgning tage stilling til, om opfølgningen fortsat skal ske uden kontakt til den sygemeldte, eller om opfølgningen kan tilrettelægges med kontakt. 10

11 I sager, hvor opfølgningen er sat på standby, kan kommunen efter en konkret vurdering beslutte fx ved brev at oplyse den sygemeldte om, hvem den pågældende har som kontaktperson i kommunen, og at sygemeldte selv har mulighed for at henvende sig for at få vejledning og hjælp, så længe sagen er sat på standby. Til nr. 4 og 5 I sygedagpengelovens 24, stk. 2, er der fastsat regler om, hvilke dage der ikke medregnes ved opgørelsen af sygedagpengeperioden i forbindelse med varighedsbegrænsningen. Der er med de foreslåede ændringer tale om konsekvensændringer som følge af forslaget i 1, nr. 10 om, at der ikke udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage. Med hensyn til en nærmere beskrivelse af en søgnehelligdag henvises til bemærkningerne til forslagets 1, nr. 10. Det foreslås med forslaget i 1, nr. 4, at der i sygedagpengelovens 24 indsættes som nyt stk. 3, at der i opgørelse af sygedagpengeperioden på 52 uger efter sygedagpengelovens 24, stk. 1, ikke skal medregnes søgnehelligdage. Med forslaget i 1, nr. 5 om ændring af sygedagpengelovens 25, stk. 2, foreslås det, at søgnehelligdage heller ikke skal medregnes ved opgørelse af den særlige sygedagpengeperiode på 26 uger, der gælder for personer omfattet af sygedagpengelovens 25, stk. 1. Med forslagene sikres, at der ved opgørelsen af sygedagpengeperioden i forbindelse med varighedsbegrænsningen ikke medregnes dage, hvor den sygemeldte ikke har været berettiget til sygedagpenge på søgnehelligdage. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 6 og 7 I sygedagpengelovens 32, stk. 1, nr. 1, er det fastsat, at en lønmodtager har ret til sygedagpenge, hvis den pågældende har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 13 uger før sygdommens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer. Efter forslaget skal dette beskæftigelseskrav udvides, således at det fremover bliver et krav, at lønmodtageren skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 240 timer. Som konsekvens heraf foreslås en ændring i sygedagpengelovens 32, stk. 2, således at der henvises til en 26-ugers-periode i stedet for den nuværende 13-ugers-periode. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 8 og 9 Der er i sygedagpengelovens fastsat regler om sygedagpengenes størrelse til lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Med de foreslåede ændringer i lovens 50, stk. 3, 51, stk. 1, og 52, stk. 2, er der tale om konsekvensændringer som følge af forslaget om ikke at udbetale sygedagpenge på søgnehelligdage, jf. lovforslagets 1, nr. 10. Med forslaget sikres det, at det tydeligt fremgår af de 3 ovennævnte bestemmelser i sygedagpengeloven, at der ved udbetaling af sygedagpenge til lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse ikke udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt

12 Til nr. 10 Der stilles forslag om, at der som 53 a indsættes en ny bestemmelse i sygedagpengeloven om, at en person ikke har ret til sygedagpenge på søgnehelligdage. Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Det er Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag. Endvidere er 1. og 2. juledag samt Nytårsdag også søgnehelligdage, forudsat de ikke falder på en søndag. Der kan således være mellem 6-9 søgnehelligdage i løbet af et kalenderår. Den 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag er ikke officielle helligdage i Danmark, og disse dage er derfor ikke søgnehelligdage. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 2. juli Dog foreslås det, at lovens 1, nr. 1-3, om ændring af sygedagpengelovens 13, stk. 1 og 4, vedrørende fleksibiliteten i reglerne om samtaler som led i kommunernes sygedagpengeopfølgning, træder i kraft den 3. januar Til 3 De foreslåede ændringer i 1, nr. 6-7, om forlængelse af beskæftigelseskravet fra 13 uger til 26 uger, træder i kraft den 2. juli Forlængelsen af beskæftigelseskravet skal imidlertid ikke have virkning for personer, der allerede ved lovens ikrafttræden er berettiget til sygedagpenge. Det foreslås derfor i stk. 1, at forlængelsen af beskæftigelseskravet ikke finder anvendelse på sygedagpengesager, hvor den sygemeldtes 1. fraværsdag ligger før den 2. juli Disse sager skal behandles efter de hidtil gældende regler. Forslaget i l, nr. 4-5 og 8-10 om afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage træder i kraft den 2. juli Søgnehelligdage med udbetaling af sygedagpenge indgår efter de gældende regler ved opgørelse af sygedagpengeperioden i forhold til dagpengenes varighed på som udgangspunkt 52 uger. Det foreslås derfor i stk. 2, at der i forhold til varighedsbegrænsningen kun skal medregnes søgnehelligdage, der ligger før lovens ikrafttræden den 2. juli

13 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som bl.a. ændret ved 1 i lov nr af 20. december 2006, 1 i lov nr. 480 af 12. juni 2009 og senest ved 2 i lov nr. 701 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 13. Kommunen fastlægger ved visitationen efter 12 proceduren for opfølgningsforløbet, herunder hyppighed af den løbende opfølgning. Stk. 2. I sager, der er omfattet af 12, nr. 1 og 3, skal der første gang senest følges op inden udgangen af den 8. uge regnet fra første fraværsdag. Der skal anden gang senest følges op inden 3 måneder regnet fra første fraværsdag. Herefter skal der følges op senest hver 3. måned. Stk. 3. I sager, der er omfattet af 12, nr. 2, skal der første gang senest følges op inden udgangen af den 8. uge regnet fra første fraværsdag. Herefter skal der følges op mindst hver 4. uge. Stk. 4. Ved alle opfølgninger holdes der individuelle samtaler. Opfølgningssamtalen kan ske telefonisk, hvis sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk og tilbagevenden på fuld tid sker inden for 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor samtalen skal finde sted. Opfølgningssamtalen kan ske telefonisk, når sygdommen forhindrer individuel samtale, når den sygemeldte er i tilbud, eller når den sygemeldte er delvis uarbejdsdygtig og har genoptaget arbejdet delvis. Når sygdommen forhindrer en samtale, kan opfølgningen ske ved brev, digitalt eller på anden måde uden kontakt til den sygemeldte. Ved opfølgningen skal der altid 1. I 13, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»ved opfølgningen skal der altid tages nødvendigt hensyn til den syges helbredstilstand.«2. 13, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Ved alle opfølgninger holdes en individuel samtale, jf. dog stk. 5 og 6. Opfølgningen kan dog ske telefonisk, digitalt eller ved brev, hvis 1) den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk, og tilbagevenden på fuld tid sker inden for 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor samtalen skal finde sted, 2) den sygemeldte er i tilbud eller 3) den sygemeldte er delvis uarbejdsdygtig og har genoptaget arbejdet delvist.«3. I 13 indsættes efter stk. 4 som nye stykker: 13

14 tages nødvendigt hensyn til den syges helbredstilstand. Stk Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge, eller løn under sygdom for mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder, jf. dog 25. Stk. 2. Ved beregningen af sygedagpengeperioder efter stk. 1 medregnes ikke de dage, for hvilke der er udbetalt dagpenge eller løn 1) fra arbejdsgiveren i de første 21 kalenderdage af fraværsperioden ved sygdom, 2) fra kommunen i de første 21 kalenderdage af fraværsperioden for lønmodtagere og i de første 2 uger af fraværsperioden for selvstændige erhvervsdrivende eller 3) i anledning af graviditet, barsel eller adoption eller ved børns alvorlige sygdom, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven). 25. Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge, eller løn under sygdom for mere end 26 uger i de 12 forudgående kalendermåneder til personer, der 1) modtager førtidspension bortset fra invaliditetsydelse, 2) opfylder de helbredsmæssige betingelser for at kunne få førtidspension bortset fra invaliditetsydelse eller 3) har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension. Stk. 2. Ved beregningen af sygedagpengeperioder efter stk. 1 finder 24, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk »Stk. 5. Hvis sygdommen forhindrer en individuel samtale, jf. stk. 4, kan opfølgningen ske telefonisk, digitalt eller ved brev. Stk. 6. Hvis alvorlig sygdom forhindrer enhver form for kontakt til den sygemeldte, foregår opfølgningen uden kontakt til den sygemeldte (standby).«stk. 5 bliver herefter stk I 24 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Ved beregningen af sygedagpengeperioder efter stk. 1 medregnes endvidere ikke søgnehelligdage.«5. I 25, stk. 2, ændres» 24, stk. 2«til:» 24, stk. 2 og 3«. 14

15 32. En lønmodtager har ret til sygedagpenge fra kommunen, når den pågældende 1) har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 13 uger før sygdommens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold, 2) hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 3) inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, 4) er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov, eller 5) er ansat i fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 2. I opgørelsen af 13-ugers-perioden i stk. 1, nr. 1, indgår perioder, hvor lønmodtageren har 1) arbejdet som lønmodtager, 2) arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende umiddelbart forud for arbejdet som lønmodtager og med virksomheden har opfyldt beskæftigelseskravet efter 42, 3) modtaget sygedagpenge eller dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, 4) modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, 5) afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse, 6) modtaget godtgørelse i en opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond eller 7) været omfattet af en arbejdskonflikt. Stk Stk. 3. Medmindre andet er oplyst, udbetales sygedagpenge til lønmodtagere efter en 5-dages-uge med lige store andele pr. dag. 6. I 32, stk. 1, nr. 1, ændres»13 uger«til:»26 uger«, og»120 timer«ændres til:»240 timer«. 7. I 32, stk. 2, ændres»13-ugers-perioden«til:»26-ugers-perioden«. 8. I 50, stk. 3 og 52, stk. 2, ændres»pr. dag«til:»pr. dag, jf. dog 53 a«. 15

16 Stk Stk. 2. Til selvstændige erhvervsdrivende udbetales sygedagpenge efter en 5-dagesuge fra mandag til fredag med lige store andele pr. dag. 51. Sygedagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse udgør samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke havde været syg. Til personer, der ved deltagelse i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager ydelser, som træder i stedet for arbejdsløshedsdagpenge, udgør sygedagpengene et beløb svarende til den aktuelle indtjening, dog maksimalt det højeste sygedagpengebeløb. 9. I 51, 1. pkt., ændres»været syg«til:»været syg, jf. dog 53 a«. 10. Efter 53 indsættes i kapitel 18:» 53 a. En person har ikke ret til sygedagpenge på søgnehelligdage.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. juli 2012, jf. dog stk. 2. Stk , stk. 1 og stk. 4-6, i lov om sygedagpenge, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1-3, træder i kraft den 3. januar Stk , stk. 1, nr. 1, og 32, stk. 2, i lov om sygedagpenge, som affattet ved denne lovs 1, nr. 6-7, finder ikke anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag ligger før den 2. juli Disse sygdomstilfælde behandles efter de hidtil gældende regler. Stk. 2. Uanset 24, stk. 3, i lov om sygedagpenge medregnes søgnehelligdage, der ligger før den 2. juli 2012, ved opgørelsen af 16

17 sygedagpengeperioden efter 24, stk. 1, eller 25, stk. 1, i lov om sygedagpenge. 17

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 1032 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00196

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 7. februar 2011. Nr. 85. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med de ændringer, der følger

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 938 af 12/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05677

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselloven

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselloven 2011/1 LSF 71 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0009935 Fremsat den 18. januar 2012

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag. til

Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag. til Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 55 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2015-16 Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29.

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december Forslag. til

2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december Forslag. til 2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/06574 Fremsat den

Læs mere

2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til

2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til 2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002764 Fremsat

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til. Lov om sygedagpenge. Afsnit I

Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til. Lov om sygedagpenge. Afsnit I Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 90 Offentligt Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om sygedagpenge Afsnit I Formål og målgrupper

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke beskæftigelseskrav der gælder for en lønmodtager for at opnå

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager

Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager December 2008 Titel Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager Udgiver Ankestyrelsen, december 2008 ISBN

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere