/ Forord / 2010 i overblik / Hoved- og nøgletal for koncernen / Regnskabsberetning / Trafik / Kommerciel / International / / Kommentarer til øvrige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ Forord / 2010 i overblik / Hoved- og nøgletal for koncernen / Regnskabsberetning / Trafik / Kommerciel / International / / Kommentarer til øvrige"

Transkript

1 Koncernårsrapport 2010

2 Indhold Ledelsesberetning Forord i overblik 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Regnskabsberetning 8 Trafik 10 Kommerciel 16 International 20 Kommentarer til øvrige regnskabsposter 21 Risici 23 Forventninger til Aktierelateret information 27 Henvisning til redegørelse for samfundsansvar samt redegørelse for virksomhedsledelse 29 Bestyrelsen 30 Direktionen 32 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: Fax: Web: CVR-nr.: Stiftet: 19. september 1990 Hjemsted: Tårnby Kommune Indholdsfortegnelse 35 Resultatopgørelse 36 Totalindkomstopgørelse 37 Balance 38 Egenkapitalopgørelse 40 Pengestrømsopgørelse 42 Noter 43 Påtegninger Ledelsespåtegning 73 Den uafhængige revisors påtegning 74 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S er udarbejdet i en separat publikation, der kan rekvireres ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S, ligesom den er tilgængelig på Årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, er en integreret del af den samlede årsrapport. Den samlede årsrapport inklusive årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 30. marts 2011 kl i Vilhelm Lauritzen Terminalen. Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets dattervirksomheder og associerede virksomheder bruges synonymt. Københavns Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Roskilde Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Roskilde.

3 Forord 2010 i overblik CPH har opnået stærke resultater i 2010 med udvikling på en række vigtige områder. Trafikken steg kraftigt, og antallet af passagerer var tilbage på det høje niveau fra Københavns Lufthavn var en af de hurtigst voksende lufthavne i Europa med en passagervækst på 9,1 procent, hvilket understreger betydningen af København som vigtigt nordeuropæisk trafikknudepunkt og gateway til Skandinavien. Med CPH s resultater for 2010 har lufthavnen en stærk position, hvorfra CPH vil udvide og videreudvikle alle sider af virksomheden. CPH har fortsat med at investere i infrastruktur, blandt andet med investeringer i CPH Go, en ny odd size baggage drop i Terminal 3 og et anlæg til grundvandskøling (ATES) til Terminal 3. Også på andre områder stilles der øgede krav til CPH, der som en af Danmarks største virksomheder mødes af nye regler for årsrapportering, krav om lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR), lovpligtig redegørelse om virksomhedsledelse med videre samt fondsbørsregler. I kombination med et skærpet behov for målrettet kommunikation af CPH s brede betydning for det omkringliggende samfund, og samfundets betydning for CPH, har CPH s årsrapportering derfor fra i år ændret struktur. For at opfylde de nye corporate governance behov vil CPH fra i år udarbejde en finansiel rapport med fokus på CPH s finansielle resultater, og en ikke-finansiel rapport med primært fokus på CPH s samfundsmæssige ansvar og engagement. Med den ikke-finansielle rapport CPH og samfundet ønsker CPH at skabe en platform, hvorfra virksomheden kan rapportere om sin tilgang til de mange ikke-finansielle forhold, hvor Københavns Lufthavn har særlig stor betydning for og interaktion med det omkringliggende samfund. Nogle af disse forhold er tidligere blevet afrapporteret i CPH s Miljørapport, der fra i år således er en del af den ikke-finansielle rapport. Der er en generel udvikling mod at løfte perspektivet op til i højere grad at se virksomheder i det samspil, de indgår i med deres omkringliggende samfund. Denne udvikling udmønter sig i luftfartsindustrien i en skærpet konkurrence mellem lufthavnene. Dette skaber behov for skærpet fokus på de mange ikke-finansielle forhold, der har afgørende betydning for opretholdelsen af Københavns Lufthavns position som trafikalt knudepunkt og gateway til verden. For det er ikke alene Københavns Lufthavns rolle som arbejdsplads for cirka mennesker, der skaber et stort behov for, at CPH forholder sig ansvarsfuldt og innovativt til de udfordringer og muligheder, der ligger forude. Det er i særdeleshed Københavns Lufthavns rolle som trafikalt knudepunkt, der stiller CPH i en position med mange interessenter, mange samarbejdspartnere, mange konkurrenter og med dette en stor direkte og indirekte betydning for regionens og Danmarks internationale tilgængelighed og konkurrenceevne. CPH forholder sig ansvarsfuldt og innovativt til de udfordringer og muligheder, der ligger forude Med denne opdeling er det hensigten, at CPH s forskellige interessenter i ind- og udland kan få let adgang til netop den information, de efterspørger. Herudover er CPH forpligtet til at sikre, at selskabet lever op til såvel eksisterende som nye rapporteringsregler og leverer klar og specifik information. CPH er i øjeblikket i gang med en formel søgeproces efter en ny administrerende direktør. CPH takker Brian Petersen, der forlod CPH den 1. oktober 2010, for hans arbejde over de sidste 3½ år. Henrik Gürtler Formand Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn steg til 21,5 mio. i 2010, svarende til en stigning på 9,1 procent i forhold til året før, og Københavns Lufthavn blev dermed en af de hurtigst voksende europæiske lufthavne i Havde det ikke været for askeskyen, der lukkede Københavns Lufthavn i 5½ døgn i april 2010, ville Københavns Lufthavn have overgået sin egen passagerrekord fra Passagertallet for 2010 var blot under passagerrekorden fra 2008 Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 9,5 procent, mens transfertrafikken steg med 7,8 procent. I løbet af året åbnede der syv nye interkontinentale ruter: Cimber Sterling til Tel Aviv, Norwegian til Agadir og Marrakech, Qatar Airways til Doha, Air Canada til Toronto, Delta Air Lines til New York JFK og Egypt Air til Kairo. Dermed steg antallet af interkontinentale ruter til 22, det højeste antal i dette årtusinde I 2010 blev takstaftalen med flyselskaberne ændret. Ændringerne betyder, at passagertaksten i Københavns Lufthavns lavprisfacilitet, CPH Go, blev reduceret med cirka 35 procent i forhold til den tidligere passagertakst. Københavns Lufthavn blev dermed den første europæiske storlufthavn med differentierede takster. Den langvarige takstaftale er et tillæg til den eksisterende takstaftale fra efteråret 2009, og aftalen løber frem til 31. marts Der er tale om en balanceret aftale, der skaber grundlaget for mange nye ruter og en markant forbedring af Danmarks internationale tilgængelighed. Ud over ændringerne i passagertaksterne indebærer aftalen også, at CPH har indført en emissionsbestemt afgift på flyenes udledning af kvælstofoxider (NO X ) for at fremme brugen af mere miljørigtige fly Udviklingen i det driftsmæssige og finansielle resultat i 2010 ligger i den høje ende af forventningerne, der blev udmeldt på side 4 i delårsrapporten for tredje kvartal 2010 af 28. oktober 2010 Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver i 2010 udgjorde i alt DKK 774,7 mio. CPH fortsatte i 2010 med at investere i lufthavnens infrastruktur, blandt andet i form af etablering af den nye lavprisfacilitet, CPH Go, en ny odd size baggage drop Terminal 3, et nyt centralt serverrum, en ny indgang (nord) samt et nyt Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) system, der leverer grundvandskøling til Terminal 3 I juni 2010 blev bankfaciliteter på DKK 1.043,0 mio. og EUR 83,8 mio. refinansieret. CPH optog nye faciliteter på USD 247,0 mio. og GBP 23,0 mio. i juni 2010 med otte og ti års løbetid via US Private Placement lån (USPP). De nye faciliteter svarer til DKK 1.704,2 mio. I oktober 2010, solgte CPH hele sin ejerandel på 49 procent i Inversiones y Técnicas Aeroportuarias, S.A. de C.V. ( ITA ), for i alt USD 93,7 mio. svarende til DKK 498,5 mio. Den samlede nettofortjeneste på salget udgjorde DKK 286,7 mio. Omsætningen steg med DKK 319,1 mio. til DKK 3.241,9 mio. korrigeret for særlige forhold, se note 2 for en oversigt over særlige forhold. Udviklingen skyldes primært stigningen i antallet af passagerer på 9,1 procent og ekstra lejeindtægter vedrørende en aftale om opsigelse af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før renter og skat DKK 1.292,9 mio. (2009: DKK 1.103,8 mio.). Resultat før renter og skat udgjorde DKK 1.498,9 mio. (2009: DKK 1.061,6 mio.) Resultat før skat korrigeret for særlige forhold udgjorde DKK 1.021,6 mio. (2009: DKK 861,7 mio.) svarende til en stigning på DKK 159,9 mio. Denne stigning skyldtes hovedsageligt stigningen i passagertallet og opsigelsen af SAS Cargo kontrakten, delvist modsvaret af større afskrivninger på aktiver grundet det høje investeringsniveau og højere finansieringsomkostninger. Resultat før skat udgjorde DKK 1.227,6 mio. (2009: DKK 819,5 mio.) Korrigeret for særlige forhold steg resultat efter skat 18,2 procent til DKK 763,4 mio. (2009: DKK 645,9 mio.). Resultat efter skat udgjorde DKK 908,8 mio. (2009: DKK 614,3 mio.) Det anbefales, at der udbetales et endeligt udbytte på DKK 909,9 mio., svarende til DKK 115,9 pr. aktie 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 5

4 Hoved- og nøgletal for koncernen Hoved- og nøgletal for koncernen Pax (passagerer) Omsætning DKK mio Passagerer ( 000) Transfer % af lokalt afgående DKK mio DKK/Pax Resultatopgørelse Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Passagerer Transfer % Omsætning Omsætning/Pax Totalindkomstopgørelse Anden totalindkomst Totalindkomst OPEX (driftsomkostninger) DKK mio. (korrigeret for særlige forhold) DKK/Pax EBITDA (resultat før afskrivninger, renter og skat) DKK mio. (korrigeret for særlige forhold) DKK/Pax Balance Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investering i materielle anlægsaktiver Investering i immaterielle anlægsaktiver Investering i finansielle anlægsaktiver OPEX OPEX/Pax EBITDA EBITDA/Pax Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo CAPEX (køb af anlægsaktiver) DKK mio CAPEX CAPEX/Pax 2009 DKK/Pax FCF (frit cash flow) DKK mio FCF FCF/Pax DKK/Pax Nøgletal EBITDA-margin 60,6% 52,0% 52,0% 61,0% 54,1% EBIT-margin 45,4% 35,8% 39,4% 48,9% 42,8% Aktivernes omsætningshastighed 0,39 0,37 0,41 0,41 0,42 Afkastningsgrad 17,9% 13,2% 16,1% 19,8% 18,0% Egenkapitalforrentning 27,2% 19,2% 21,8% 31,0% 21,3% Soliditetsgrad 37,5% 37,0% 39,6% 48,8% 42,7% Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) 115,8 78,3 96,2 141,8 92,8 Cash earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) 178,5 138,3 146,3 186,9 134,4 Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK ,5 406,5 407,2 475,8 437,9 Udbytte i DKK pr. aktie à DKK ,9 78,3 87,1 141,8 105,3 NOPAT margin 36,1% 29,3% 28,6% 42,0% 30,8% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,39 0,38 0,43 0,40 0,37 ROCE 14,1% 11,1% 12,3% 16,8% 11,3% De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra 2010 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på 6 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 7

5 Regnskabsberetning Resultat i forhold til forventning Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 1.021,6 mio. (2009: DKK 861,7 mio.), svarende til en stigning 18,6 procent, hvilket hovedsagligt skyldes stigningen i passagertallet på 9,1 procent samt ekstra lejeindtægter på DKK 135,5 mio. vedrørende en opsagt lejekontrakt med SAS Cargo. Resultatet er i den høje ende af det forventede i forhold til udmeldingen på side fire i delårsrapporten for tredje kvartal 2010 af 28. oktober CPH opnåede i 2010 et resultat før skat på DKK 1.227,6 mio. (2009: DKK 819,5 mio.). Resultat i forhold til 2009 CPH s omsætning er steget med DKK 315,9 mio. til DKK 3.238,7 mio., hvilket hovedsageligt skyldes stigningen på 9,1 procent i passagertallet og den nævnte opsigelsesaftale med SAS Cargo. Andre driftsindtægter steg til DKK 286,8 mio. grundet salget af internationale aktiver i ITA, Mexico. Trafikindtægterne er steget med 8,0 procent til DKK 1.691,4 mio. primært på grund af stigningen i passagertallet. Dette på trods af påvirkningen af den islandske askesky i andet kvartal De kommercielle indtægter er steget med 14,3 procent primært grundet effekten af lejeindtægterne fra aftalen om opsigelse af SAS Cargo kontrakten og grundet ændret indregning af omsætningen fra CPH Parkering A/S. Siden overtagelsen af CPH Parkering A/S (tidligere Lufthavnsparkeringen København A/S) pr. 31. december 2009, er parkeringsaktiviteterne konsolideret på linje-for-linje basis, se proforma opstilling på side 9 for sammenligning. Indtægterne fra shoppingcentret steg med 6,0 procent hovedsaglig på grund af stigningen i passagertallet samt en stigning i forbruget pr. passager. Der blev i 2010 også introduceret nye butikker, som eksempelvis JOE & THE JUICE og Dixons Travel, 8.0% Trafikindtægterne er steget med 8,0 procent til DKK 1.691,4 mio., primært på grund af stigningen i passagertallet der er en del af en udvikling mod en større differentiering af produkter og priser. Både stigningen i forbrug pr. passager og introduktionen af nye butikker bidrog til stigningen i 2010 i forhold til sidste år. Desuden var omsætningen i 2009 påvirket negativt af afviklingen af samarbejdet med en valutahandler, samt ændringer i kontraktvilkår. Korrigeret for askeskyen ville shoppingcentret have realiseret en stigning i koncessionsindtægter på cirka 8,0 procent. Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med 7,7 procent og udgjorde DKK 1.976,2 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Dette skyldes hovedsagligt en stigning i eksterne omkostninger på DKK 103,0 mio., hvilket primært forårsages af ændret indregning af CPH Parkering A/S. Energi- og vedligeholdelsesomkostninger steg grundet højere aktivitet og snerydning i den hårde vinter i første kvartal og fjerde kvartal Herudover var 2009 positivt påvirket af tilbageførsel af hensættelser. Korrigeret for særlige forhold og ændringen i indregning af CPH Parkering A/S steg de eksterne omkostninger med DKK 66,3 mio. til DKK 578,5 mio. Med tilsvarende korrektioner er personaleomkostningerne steget med DKK 5,2 mio. svarende til 0,6 procent, dette trods den store stigning i aktiviteten. Endvidere er afskrivninger steget med DKK 20,8 mio. som følge af det høje investeringsniveau. Resultatet af de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 27,1 mio., hvilket er en stigning på DKK 12,8 mio. sammenlignet med Nettofinansieringsomkostningerne er steget med DKK 29,2 mio., hvilket primært skyldes realiserede markedsværditab i Dette relaterer sig til et tab på renteswaps i forbindelse med tilbagebetaling af bankgæld og efterfølgende terminering af renteswaps, hvorimod markedsværdireguleringer i 2009 vedrører et mindre nettotab på valutaterminsforretninger. Korrigeret for særlige forhold steg CPH s resultat efter skat med DKK 117,5 mio. til DKK 763,4 mio. i forhold til 2009, svarende til 18,2 procent. Internationale regnskabsstandarder Indvirkningen af vedtagne ændringer til de internationale regnskabsstandarder er nærmere beskrevet i note 1 Anvendt regnskabspraksis side Ændringerne har begrænset påvirkning på indregning, måling eller pengestrømmene. Gennemgang af driften Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for året med udgangspunkt i segmentafsnittene på side Resultatopgørelse DKK mio Udv. Pct. Omsætning 3.238, ,8 315,9 10,8% Andre driftsindtægter 286,8 1,2 285,6 - Driftsomkostninger 2.053, ,7 177,0 9,4% Driftsresultat 1.471, ,3 424,5 40,5% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 27,1 14,3 12,8 89,5% Nettofinansieringsomkostninger 271,3 242,1 29,2 12,1% Resultat før skat 1.227,6 819,5 408,1 49,8% Skat af årets resultat 318,8 205,2 113,6 55,4% Årets resultat 908,8 614,3 294,5 47,9% Resultatopgørelse korrigeret for særlige forhold DKK mio Udv. Pct. Omsætning 3.241, ,8 319,1 10,9% Andre driftsindtægter 0,1 1,2-1,1 - Driftsomkostninger 1.976, ,5 141,7 7,7% Driftsresultat 1.265, ,5 176,3 16,2% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 27,1 14,3 12,8 89,5% Nettofinansieringsomkostninger 271,3 242,1 29,2 12,1% Resultat før skat 1.021,6 861,7 159,9 18,6% Skat af årets resultat 258,2 215,8 42,4 19,6% Årets resultat 763,4 645,9 117,5 18,2% Resultatopgørelse korrigeret for særlige forhold og linje-for-linje konsolidering af CPH Parkering A/S Korrigeret for særlige forhold CPH Parkering A/S proforma 2009 DKK mio korrektion Proforma Omsætning 3.241, ,8 49, ,2 Andre driftsindtægter 0,1 1,2-1,2 Eksterne omkostninger 578,5 475,5 36,7 512,2 Personaleomkostninger 905,8 887,9 12,7 900,6 EBITDA 1.757, , ,6 8 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 9

6 Trafik Strategi CPH har i 2010 udarbejdet en dual airport strategi, hvor der fokuseres på at udvide forretningen med de to primære typer flyselskaber, der benytter Københavns Lufthavn: netværksselskaber og lavprisselskaber. På netværkssiden arbejder CPH på at styrke sin position som nordeuropæisk knudepunkt med særlig fokus på Norden og Baltikum. På lavprissiden kommer strategien til udtryk gennem tiltag rettet mod lavprisselskabernes særlige driftsmæssige behov, hvilket færdiggørelse og ibrugtagning af den nye lavprisfacilitet, CPH Go i 2010 er eksempel på. SAS SAS er fortsat en nøglesamarbejdspartner, hvilket førte til indgåelse af strategisk partnerskab med SAS som blev offentliggjort i efteråret I 2010 har de to parter arbejdet sammen om at forbedre transferproduktet, hvilket har reduceret transfertiden i Københavns Lufthavn. Det er sket gennem hurtigere og mere effektiv bagagehåndtering, optimering af fælles processer, dedikeret standpladsdisponering, optimeret gatetildeling og forbedret skiltning. Københavns Lufthavn og SAS har derfor kunnet nedsætte den såkaldte minimum connection time, det vil sige tiden mellem ankommende og afgående fly, fra 40 til 30 minutter. Det åbner for det første op for en lang række nye forbindelsesmuligheder, og for det andet forkorter det passagerernes samlede rejsetid. Begge dele er til gavn for passagererne, og det er samtidig essentielt for SAS og CPH i konkurrence med andre flyselskaber og lufthavne. Initiativet har gjort det mere attraktivt at transferere i Københavns Lufthavn, og i 2010 steg antallet af transferpassagerer i Københavns Lufthavn med 7,8 procent, hvilket blandt andet skyldes den forkortede transfertid. Norwegian CPH har også indgået et strategisk partnerskab med Norwegian, det næststørste flyselskab i Københavns Lufthavn. Det første initiativ i partnerskabet var samling af hovedparten af Norwegian s trafik på Finger A, hvilket imødekommer selskabets voksende antal af transferpassagerer, forenkler flyselskabets operationer i Københavns Lufthavn samt støtter Norwegians fortsatte vækst i Københavns Lufthavn. Partnerskabet omfatter desuden en tydeligere branding af Norwegian i Finger A. CPH Go og lavpristrafik Opførelsen af CPH Go, der blev taget i brug i efteråret 2010 er et vigtigt skridt i styrkelsen af CPH s andet kundesegment: lavprisselskaberne. CPH Go er designet og udviklet i tæt samarbejde med en række af de lavprisselskaber, der benytter Københavns Lufthavn. Det betyder, at lavprisselskaberne nu har fået en facilitet, der understøtter den hurtigere turnaround tid, som efterspurgt af lavprisselskaberne. Samtidig med opførelsen af CPH Go har CPH forhandlet et tillæg til takstregulativet på plads med de flyselskaber, der bruger CPH Go, så Københavns Lufthavn nu kan tilbyde lavprisselskaberne en lavere differentieret passagertakst (35 procent lavere), når de benytter CPH Go. easyjet, der er et af de hurtigst voksende lavprisselskaber i Københavns Lufthavn med en vækst på cirka 28,4 procent i 2010 alene i København, er det første selskab, der opererer i CPH Go. Åbningen af CPH Go har været stærkt medvirkende til, at easyjet i 2010 har åbnet to nye ruter ud af København, til Paris og Basel, hvilket bringer selskabet op på i alt otte ruter ud af København. Dermed er easyjet det største ikke-skandinaviske selskab i Københavns Lufthavn. Væksten genereret fra Norwegian og easyjet har bidraget til at Københavns Lufthavn har øget den samlede markedsandel for lavprisselskaber til 17,8 procent, hvilket er en stigning på 3,3 procentpoint i forhold til året før. Cimber Sterling Cimber Sterling, der er det tredjestørste flyselskab i Københavns Lufthavn, fortsatte også sin vækst i 2010, hovedsagelig drevet af en stærk vækst i antallet af indenrigspassagerer, og Cimber Sterling har formået af få indenrigsmarkedet til at vokse med 18,2 procent i Cimber Sterling har desuden tilføjet flere nye internationale destinationer ud af København i Konsekvenser af askeskyen Den delvise lukning af det europæiske luftrum gennem flere døgn i april 2010 som følge af udbruddet fra den islandske vulkan Eyjafjallajökull havde store konsekvenser og omkostninger for europæisk luftfart. Ifølge den internationale luftfartsorganisation IATA berørte lukningen af det europæiske luftrum op til 1,2 millioner passagerer om dagen. Københavns Lufthavn var lukket i 5½ døgn som følge af askeskyen, og i alt blev cirka passagerer berørt af lukningen i form af aflyste eller udskudte flyafgange. Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 9,1 procent i Den massive vækst gjorde Københavns Lufthavn til en af de europæiske storlufthavne med størst vækst i 2010, og med flere end 21,5 mio. passagerer var CPH blot cirka passagerer fra at slå sin egen passagerrekord fra Ledelsesberetning

7 CPH reducerede den finansielle effekt fra askeskyen via en række operationelle tiltag, herunder flytning af nødvendigt vedligeholdelsesarbejde til dagtimerne og nedlukning af store dele af lufthavnen for at spare på elektriciteten og reducere behovet for arbejdskraft. CPH kompenserede for noget af det tab, askeskyen førte med sig for passagerer, flyselskaber og forretninger i Københavns Lufthavn. CPH er klar over, at både passagerer og virksomheder har lidt tab og CPH mener, at det er fair at tage hånd om nogle konkrete ting, som CPH kan gøre noget ved. CPH refunderede således opkrævet parkeringsafgift til de passagerer, der grundet lukningen, havde været nødsaget til at parkere i et af Københavns Lufthavns parkeringshuse ud over det planlagte tidsrum. Ligeledes besluttede CPH ikke at opkræve opholdsafgift for de fly, der har parkeret i Københavns Lufthavn imens luftrummet var lukket, og butikkerne i Københavns Lufthavns transitområde blev ikke opkrævet koncessionsafgifter for den periode, hvor der ikke har været passagerer i transitområdet. Askeskyen lukkede lufthavnen i 5½ dag, men CPH var tilbage på fuld styrke tre dage efter luftrummet blev åbnet. Ruteudvikling CPH deltog i 2010 med ledende medarbejdere fra ruteudviklingsafdelingen på den globale ruteudviklingskonference World Route Development Forum (World Routes) i Vancouver i Canada, samt på Regional Routes konferencer i Asien og Europa. Routes er verdens største mødeforum for ledere på højt plan fra flyselskaber og lufthavne. På konferencerne og gennem løbende dialog præsenterer CPH flyselskaberne for markedsanalyser og -muligheder, ofte i tæt samarbejde med danske organisationer som Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Alene på årets World Routes afholdt Københavns Lufthavn møder med 63 forskellige flyselskaber. Det arbejde, og ikke mindst de seneste års arbejde på tidligere Routes konferencer, har dannet basis for etableringen af en stor del af de 33 nye ruter og 59 øgede frekvenser, som nye og eksisterende flyselskaber har etableret ud af Københavns Lufthavn gennem det forgangne år. Et trafikknudepunkts styrke måles blandt andet på antallet af interkontinentale ruter, og i det perspektiv er det tilfredsstillende at konstatere, at Københavns Lufthavns ruteudviklingsafdeling gennem et målrettet arbejde har formået at øge antallet af interkontinentale ruter ud af København markant i I løbet af året åbnede der syv nye interkontinentale ruter, Cimber Sterling til Tel Aviv, Norwegian til Agadir og Marrakech, Qatar Airways til Doha, Air Canada til Toronto, Delta Air Lines til New York JFK og Egypt Air til Kairo. Dermed er antallet af interkontinentale ruter oppe på 22, hvilket er det højeste antal i dette årtusinde. Lavprisselskabet transavia.com annoncerede i løbet af efteråret 2010, at selskabet trækker sig ud af Københavns Lufthavn pr. april 2011 grundet krav til driften fra moderselskabet. En række andre selskaber som SAS, Norwegian og Cimber Sterling har gennem nye ruter og ekstra kapacitet stort set formået at fylde hullet efter transavia.com, og minimere betydningen af det hollandske selskabs exit. Trafikudvikling 2010 Det samlede passagertal i Københavns Lufthavn steg til 21.5 mio. i 2010, svarende til en stigning på 9,1 procent i forhold til Stigningen skyldes en forøgelse af passagertallet på henholdsvis 11,4 procent i første kvartal og 1,3 procent i andet kvartal på trods af påvirkningen fra askeskyen, der lukkede Københavns Lufthavn i 5½ døgn i april I andet halvår 2010 fortsatte den positive udvikling med en stigning i passagertallet på 12,2 procent i tredje kvartal og 12,0 procent i fjerde kvartal. Uden påvirkningen fra askeskyen havde Københavns Lufthavn slået sin passagerrekord fra I årets løb steg antallet af lokaltafgående passagerer med 9,5 procent, og antallet af afgående transferpassagerer steg med 7,8 procent. Transferandelen faldt således en smule fra 25,0 procent i 2009 til 24,7 i Lavpristrafikken tegnede sig for 3,8 mio. passagerer i 2010, svarende til en stigning på 34,3 procent. Lavpristrafikken udgør i ,8 procent af trafikken i Københavns Lufthavn, og andelen har været stigende hen over året. Nyt tillæg til langvarig takstaftale relateret til CPH Go Statens Luftfartsvæsen (i dag underlagt Trafikstyrelsen) godkendte med udgangen af august 2010 et tillæg til takstaftalen. Aftalen betyder, at passagertaksten i Københavns Lufthavns lavprisfacilitet, CPH Go, blev reduceret med cirka 35 procent i forhold til den tidligere passagertakst. Københavns Lufthavn blev dermed den første europæiske storlufthavn med differentierede takster, og CPH tilgodeser dermed både netværks- og lavprisselskaber. De nye takster giver CPH og vigtige flyselskaber nye muligheder for vækst, Danmarks internationale tilgængelighed forbedres, og passagererne får adgang til flere billige billetter til flere destinationer. Den langvarige takstaftale er et tillæg til den eksisterende takstaftale fra efteråret 2009, og aftalen løber frem til 31. marts Tillægget til aftalen blev indgået mellem CPH og SAS, Cimber Sterling, Norwegian samt den internationale lufttransportsammenslutning (IATA), der til sammen udgør cirka 88 procent af trafikken i Københavns Lufthavn. Aftalen indebærer, at alle passagerrelaterede takster blev ændret, så de i højere grad afspejler de underliggende omkostninger, hvor nogle af taksterne er facilitets-specifikke. Dermed efterlever CPH EU s direktiv om lufthavnstakster fra 2009, som skal implementeres i dansk lov senest den 15. marts Implementeringen af omkostningsrelaterede takster betød, at passagertaksten for alle udenrigsafgange samt indenrigstransfer reduceres, mens taksterne for indenrigsafgange, udenrigstransfer samt security- og handlingafgifterne blev sat op. Der er tale om en balanceret aftale, der skaber grundlaget for mange nye ruter og en markant forbedring af Danmarks internationale tilgængelighed. Takststrukturen betyder, at Københavns Lufthavn er i stand til at konkurrere mere effektivt med andre europæiske storlufthavne. Udover ændringerne i passagertaksterne, indebærer aftalen også, at CPH har indført en emissionsbestemt afgift på flyenes udledning af kvælstofoxider (NO X ), hvilket skal fremme brugen af mere miljørigtige fly. Startafgiften blev nedsat med fem procent, og i stedet er der blevet indført en NO X afgift på DKK 16,50 pr. udledt kg NO X, hvilket betyder, at de flyselskaber, der anvender de mest miljørigtige fly og motorer, kommer til at betale en lavere startafgift i forhold til det, de betaler i den nuværende takstaftale. Omvendt vil ældre flytyper med ældre motorteknologi komme til at betale en højere startafgift end i dag. Samlet set er NO X afgiften omsætningsneutral. Ifølge takstaftalen forpligter CPH sig til årligt at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. i udbygning og forbedring af infrastrukturen. I overensstemmelse med aftalen vil CPH derfor i 2011 fortsat fastholde et højt investeringsniveau, hvilket blandt andet udmønter sig i yderligere udbygning og forbedring af kapaciteten. I 2010 har Københavns Lufthavn haft en massiv vækst i sin langdistancetrafik, og for at styrke kapaciteten og forbedre passageroplevelsen på det område vil CPH derfor i det kommende år yderligere udbygge Finger C, der primært anvendes til interkontinental trafik. På samme måde vil CPH i 2011 udbygge check-in faciliteterne i Terminal 2 for at imødekomme efterspørgslen efter flere check-in skranke. I 2011 vil CPH ligeledes øge kapaciteten på afgående bagage gennem ombygning og optimering af bagagesystemet. Cargo Københavns Lufthavn har det største interkontinentale cargorutenet i Skandinavien med forbindelser til de vigtigste handelscentre i Asien og Nordamerika. Flyselskaber som blandt andre SAS, Thai Airways, Singapore Airlines Cargo, Air China Cargo, Korean Air Cargo og China Cargo Airlines bidrager til, at dansk erhvervsliv har gode forbindelser og kapacitet til de vigtigste markeder i verden. 1. august 2009 flyttede DHL Aviation deres hub funktion for Norden og Baltikum fra Københavns Lufthavn til Leipzig, Tyskland og Stavanger, Norge, hvilket havde en negativ påvirkning af transferfragten gennem København. Gennem 2010 har den generelle vækst i den resterende cargoaktivitet i Københavns Lufthavn dog sørget for, at dette tab er dækket ind. Fragtmængden i Københavns Lufthavn er faldet med 0,9 procent i forhold til året før. Korrigeret for tabet af DHL steg fragtmængden i 2010 med 9,2 procent. Cargomarkedet har således rettet sig efter den økonomiske afmatning, og de fleste cargo selskaber er kommet tilbage på normal kapacitet eller har tilmed øget antallet af ugentlige afgange. Dette gælder eksempelvis på langdistanceruterne, hvor der er kommet ny cargo kapacitet i form af Qatar Airways, Air Canada og Delta Airlines. CPH arbejder fortsat på at udvide cargo-rutenetværket ud af København, hvilket i 2010 resulterede i både en ny cargorute til Chennai, Indien i oktober, samt en ny cargorute til East Midlands, UK, fra november måned. Den generelle bedring på cargomarkedet betyder, at Worldwide Flight Services (WFS) udvider deres cargo terminal i Københavns Lufthavns østlige område med m 2. CPH Cargo City Københavns Lufthavn overtog den 1. juli 2010 SAS cargobygningen, der er beliggende imellem Hangar 1 og Hangar 3 i lufthavnens nordområde. Denne bygning skal fremover blandt andet danne rammerne for de planer, CPH gennem en årrække har haft om et dedikeret Cargo City koncept et kontorfællesskab for handlingselskaber, speditører, Air Cargo Truckers, kurerfirmaer og lignende. 12 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 13

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2011 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 Koncernårsrapport 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

/ Forord / Finansiel udvikling / Hoved- og nøgletal 2006-2010 / Finansielle resultatindikatorer 2006-2010 / / Et stærkt trafikalt knudepunkt /

/ Forord / Finansiel udvikling / Hoved- og nøgletal 2006-2010 / Finansielle resultatindikatorer 2006-2010 / / Et stærkt trafikalt knudepunkt / CPH og Samfundet 2010 Indhold Københavns Lufthavn er arbejdsplads for flere end 22.000 mennesker, og som et af Nordeuropas største trafikknudepunkter er den en port til verden og en port til Danmark. Københavns

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2012. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH Marts 2013 CPH NEWS Inion to the shareholders of Copenhagen Airports Læs side 4. Ekstraordinære kundeoplevelser, konkurrencedygtighed og en effektiv drift er fokusområderne i CPHs World Class Hub strategi.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

/ Forord / Profil / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og takster /

/ Forord / Profil / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og takster / CPH og Samfundet 2011 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S. konsolideret med dets dattervirksomheder

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S. konsolideret med dets dattervirksomheder CPH og Samfundet 2011 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN 2003 CPH COPENHAGEN KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ÅRSRAPPORT 2003 Årsrapport 2003 Indhold 3 Indhold 2003 i overblik 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning Den administrerende direktør har ordet 9 Størst i

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx C Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH.

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH. Koncernårsrapport 2008 Københavns Lufthavne er det gule bånd, der forbinder passagerer og flyselskaber og bringer Skandinavien og verden sammen. I år har vi investeret i fremtiden, så rejsen fra din stue

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2008, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2007.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE Koncernårsrapport CVRnr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet.

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet. 1 FORMANDENS BERETNING INDLEDNING (V) Jeg vil lige starte med at henvise til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2013. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Københavns Lufthavn. Håndtering af aktive aktionærer. Jon Iversen, General Counsel, Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavn. Håndtering af aktive aktionærer. Jon Iversen, General Counsel, Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavn Håndtering af aktive aktionærer Jon Iversen, General Counsel, Computershares generalforsamlingskonference den 10. oktober 2013 Kort om Formål: at eje, drive og udbygge lufthavnene i

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE Koncernårsrapport CVRnr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere