hidtil største og mest teknologisk avancerede afleverings- og sorteringssystem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hidtil største og mest teknologisk avancerede afleverings- og sorteringssystem."

Transkript

1

2 Forord Torben Brandi Nielsen rådmand Skoler og Kultur Århus Kommunes Biblioteker har i 2003 fortsat udviklingen af digitale produkter og selvbetjeningsløsninger. Den har været med til at placere bibliotekerne blandt de mest forandringsorienterede offentlige virksomheder. To begivenheder har markeret Hovedbiblioteket som en væsentlig drivkraft i en fælles udvikling af bibliotekerne. Den ene var indførelsen af søndagsåbning, den anden indvielsen af verdens hidtil største og mest teknologisk avancerede afleverings- og sorteringssystem. Det Digitale Bibliotek er med sine funktioner inden for IT, mediekøb og PR en forudsætning for, at de andre biblioteker overhovedet fungerer. Det Digitale Bibliotek er stærkt medvirkende til, at vi kunne lancere nye udviklinger og tjenester som filmprojektet BibCast, undervisningsprogrammet Klikstart og brugerservicen Betaling på Nettet. På Lokalbibliotekerne har personalet ligeledes været involveret i en række udviklingsprojekter. Det er f.eks. indretning og drift af kombi-bibliotekerne og det skelsættende URBAN-projekt om IT-kompetenceløft i Gellerup, Hasle og Herredsvang. I biblioteksforvaltningen har en af de store opgaver været den interne kontraktstyring. Efter en to-årig forsøgsperiode er den nu permanent og udgør et godt grundlag for moderne forvaltning. Personalet i bibliotekerne har utrætteligt arbejdet med det vigtige daglige formidlingsarbejde og brugerkontakten. En af de gedigne publikumssucceser var fortsat bestilling og reservering over Internettet, som næsten har væltet dem over ende. De største politiske begivenheder på biblioteksområdet knytter sig på godt og ondt til det budgetforlig, som blev indgået i september Med et sparebehov for hele kommunen på ca. 280 mio kr. har der desværre v æ- ret behov for ganske hårdhændede indgreb, således også på biblioteksområdet. Det mindste lokalbibliotek og de to bogbusser lukkes, der skæres lidt i lokalbibliotekernes og Hovedbibliotekets åbningstider, ligesom der gennemføres en række afledte administrative besparelser. Med budgetforliget blev der desuden vedtaget en 10-årig anlægsplan for Århus Kommune, hvori indgår den længe savnede afløser for Hovedbiblioteket: Multimediehuset. Anlægsfinansieringen blev ganske vist udskudt til start i 2006 med forventet afslutning i 2012, men efter mange års tilløb er beslutningen nu truffet. Der skal skabes et åbent, aktivt og uformelt lærings- og videncenter. Det bliver et sted for viden og personlig vækst, som skal understøtte uddannelsesbyen Århus. Det har byen fortjent. Redaktion: stadsbibliotekar Rolf Hapel Århus Kommunes Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Aarhus C. Layout: Søren Holm Tryk: LaserTryk.dk, Århus 2

3 Preface By Alderman of Education and Culture Torben Brandi Nielsen In 2003, the development of digital resources and self-service solutions continued in Aarhus Public Libraries. These and other developments are placing the libraries among the most innovative of public services. Two events have marked Aarhus Main Library as the driving force of development of libraries. One was when the Main Library opened on Sundays, the other was the introduction of the largest and most technologically advanced delivery and sorting system in the world. With its functions within IT, PR and purchase of materials, The Digital Library is the basis for the work carried out at the individual libraries. The Digital Library plays a large part in projects such as the film-project BibCast, the educational project Klikstart and the new service to users Web-payment. Likewise, the staff members at the branch libraries have been involved in a number of development projects. E.g. the establishment and running of new joint-facilities libraries and the landmark URBAN project on raising IT-competences in a particular area of Aarhus where a large percentage of the population is immigrants and refugees. In the library administration one of the major tasks has been the implementation of internal contracts. After a trial period of two years, this organisation has now been made permanent and is forming a good basis for modern administration. The staff at the libraries has worked tirelessly with the important daily tasks of dissemination and usercontact. One of the biggest successes was still the new service with ordering and reserving materials via the Internet. The most significant political events in the library sector are for better and for worse connected to the budget settlement that was reached in September As a result of the need to cut expenditures by 280 mill. DKR in the municipality as a whole, one branch library and the two mobile libraries have been closed down. Furthermore, the opening hours at the Main Library and the branch libraries have been reduced slightly and administrative costs deriving from other cuts in the budget have been reduced. The budget settlement included a 10-year investment plan in which a replacement for the Main Library (the Multimedia House) was planned for the years With the new Multimedia House an open, active and informal centre for learning will be created. It will be a place for knowledge and personal development, and the library can thus support Aarhus as a centre for education. Tlf Webudgave: 3

4 Kombi-biblioteker Joint-facilities libraries combined public & school libraries Combining public and school libraries has been a political priority in Aarhus for some years. The aim is better library service in both respects by joining resources. The model for organising the jointfacilities libraries is under development with experiences drawn from three joint-facilities libraries already established and with a fourth on the way. En politisk prioriteret indsats i Århus har været etableringen af kombibiblioteker. Århus Kommune ansøgte allerede i 1999 om dispensation for folkeskolelovens bestemmelser om ledelse af skolebiblioteker. Med lovændringen blev det muligt at gennemføre forsøg med nye ledelsesformer, og Århus Kommune har lagt billet ind på muligheden. Der vil blive gennemført forsøg med forskellige ledelsesformer, herunder énstrengede, således at ét kombi-bibliotek vil blive ledet af skolen, mens et andet vil blive ledet i folkebiblioteksregi. De tre øvrige vil blive ledet på basis af andre samarbejdsmodeller. I 2003 er der blevet udarbejdet ansøgning dels om dispensation, dels om udviklingsmidler fra Biblioteksstyrelsen i et samarbejde mellem Århus Kommunes Biblioteker og Århus Kommunale Skolevæsen. Begge ansøgninger er blevet imødekommet. Trige Bibliotek blev officielt indviet i maj. Med den fine beliggenhed i kanten af Bakkegårdsskolen er den et perfekt eksempel på idéen om kombibiblioteket som en portal mellem skolen og lokalsamfundet. Egå Bibliotek er under etablering og forventes indviet i foråret Hjortshøj Bibliotek på Virupskolen blev udvidet og åbnede i moderniseret form som formelt kombi-bibliotek i september, mens Kolt/Hasselager blev indviet allerede i Det politiske budgetforlig, der blev indgået i efteråret, medfører etablering af nyt kombi-bibliotek i Harlev. Blandt de mest effektive biblioteker Among the most efficient public libraries in Denmark 4 National statistics show that Aarhus Public Libraries has the highest productivity per employee measured by circulation. On top of that the library expenses in Aarhus are among the lowest per capita in Denmark. En statistik offentliggjort i Danmarks Biblioteksforenings tidsskrift Danmarks Biblioteker i 2003 viste, at Århus Kommunes Biblioteker har den højeste produktivitet pr. medarbejder målt i udlån. Bibliotekerne i de 45 kommuner, som har mere end indbyggere, er blevet sammenlignet på tre områder. Det er produktivitet pr. medarbejder, udlån pr. indbygger og biblioteksudgifter pr. indbygger. Århus Kommunes Biblioteker er blandt de allerbilligste hvad angår udgifter pr. indbygger, ligger i den bedste tredjedel, når det drejer sig om udlån pr. indbygger og altså helt i top, når det drejer sig om produktivitet pr. medarbejder.

5 Udbudsforretninger Tenders The transport of library materials between the public libraries in the Aarhus County Library region has been subject to a tender in 2003/2004 and as of 1 April 2004 the service was taken over by a private haulier. Likewise, the library system has been subject to a tender, and at present the library is negotiating the contract with a supplier. Der er forberedt og gennemført nogle store EU-udbud i løbet af året. Som følge af et udbud af national kørselsordning for biblioteksmaterialer foranstaltet af Biblioteksstyrelsen, besluttede Århus Kommune at afholde EUudbudsforretning på den regionale kørselsordning i centralbiblioteksområdet. Det forberedende arbejde foregik i løbet af efteråret. Økonomisk Afdeling i Borgmesterafdelingen har stået for udbudsopgaven. Efter Århus Kommunes regler har Århus Kommunes Biblioteker selv skullet byde på opgaven. Pr. 1. april 2004 er der indgået kontrakt med et privat vognmandsfirma. Der har ligeledes været forberedt og afholdt EU-udbudsforretning på bibliotekets edb-system. Efter prækvalifikationsrunde blev 6 tilbudsgivere prækvalificeret, hvorefter fristen for afgivelse af tilbud var 20. november. Der blev i forbindelse med udbuddet udarbejdet en udførlig kravspecifikation med knap 600 krav. Efter udbudsrunden er der indgået forhandlinger med en leverandør om kontrakt. Klikstart I samarbejde med DR 1's kraftigt markedsførte kampagne Klikstart arrangerede Århus Kommunes Biblioteker et to-dages kursus i Internet for IT-uvante brugere. Kampagnen blev støttet af den Europæiske Socialfond, hvorfor der var lønkompensation for deltagerne. Der var over 100 deltagere til kurset, som blev en stor succes. Klikstart Campaign In cooperation with the national TV, the libraries took part in the Klikstart campaign aimed at introducing user-groups not familiar with computers and IT to the Internet. 5

6 BIBCAST BIBCAST is a development project which is aimed at providing access to Video On Demand (VOD) for library users, based on Gigabit networks currently being established between the institutions of Aarhus Municipality and Aarhus County. Agreements have been made with local production companies and distributors for a range of short films, documentaries and educational films. BIBCAST er et udviklingsprojekt, der har til hensigt at etablere adgang til Video On Demand (VOD) for biblioteksbrugere. Baggrunden er at såvel Århus amt som Århus Kommune er i færd med at udrulle Gigabit netværk mellem sine institutioner. Det førte til, at Århus Kommunes Biblioteker, Det Danske Filminstitut, DBC Medier, og Amtscentret for Undervisning i foråret 2003 startede et forsøg, som skal udvikle og teste en VOD-platform for distribution af film og video over fibernettet i Østjylland. Forsøget er to-årigt og finansieret delvis af udviklingsmidler fra Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje. BIBCAST har foreløbig etableret en sikker model for VOD-streaming, som kan tilfredsstille rettighedshavernes krav om garanti mod download, skamklipning og misbrug af filmene i andre sammenhænge, ligesom der er streamet et antal film og dokumentarprogrammer. Der er kontakt med en række produktionsselskaber og distributører, og der er indgået aftale om en række kort-, dokumentar- og undervisningsfilm fra lokale østjyske producenter. Et frugtbart samarbejde, som vi håber kan udbygges i Der er næppe tvivl om, at VOD er en af fremtidens vigtige distributionsformer for film - især for den kulturpolitisk betydende smalle produktion, der sikrer variationen i tilbuddet til brugerne. Betaling over Internettet Internet payments Fines and fees are now payable through the web. The service which opened in November has been a huge success: 600 borrowers used the system within the first three weeks. The service is an element in the general service strategy regarding digital administration, self-service and automation. I november blev der åbnet for at brugerne kan betale mellemværender med biblioteket over nettet. Om betaling af bøder kan siges at være en populær aktivitet er naturligvis et åbent spørgsmål, men allerede fra starten blev e-betalingssystemet flittigt anvendt af brugerne. Allerede efter tre uger havde knap 600 brugere anvendt systemet til betalinger. En lettelse både for brugere og administration. Denne service er et led i den generelle servicestrategi, der handler om digital forvaltning, selvbetjening og automatisering. 6

7 2003 i tal Facts and figures 2003 Efter flere års stigninger er besøgstallet aftaget i 2002 og 2003 og ligger nu på godt 2,1 mio. After several years of rising numbers of visitors, the number has decreased in 2002 and 2003 and is now at 2.1 mill. Efter en stabil periode er udlånet på andet år stigende og var i 2003 på 5,3 mio. After a stable period circulation has risen to 5.3 mill. units Andelen af ikke-boglige materialer stiger fortsat. Non-book materials is still a growing part of the stock of materials Med knap 4 mio. besøg - en stigning på 60% på et år - er bibliotekernes hjemmesider blandt de mest brugte i regionen. With almost 4 mill. visits the library website is among the most used in the region 7

8 Det Digitale Bibliotek The Digital Library A number of new Internet services have been introduced during 2003 resulting in a vast increase in activity on the libraries website. The number of hits was increased by 20%. The new services include Internet payment of fees and fines, booking of the public PCs at the library and downloading of e-books. A range of the library s digital resources have been made available to the borrowers on their PCs at home, and the Main Library has established a wireless network allowing borrowers to access the library s digital resources from their own PCs at the library. 8 Aarhus Public Libraries is partner in a number of projects, e.g. Net-library my personal library service, which is working on personalised services for the borrowers, and Calimera, an EUproject that is building on the former projects PubliCA and PULMAN. The Digital Library organises training, workshops and courses for library staff in Aarhus County and 8 municipalities from Viborg County. The Digital Library is also in charge of the PR for Aarhus Public Libraries, and carries out user surveys for the individual libraries or for the organisation as a whole. Den relativt nye organisatoriske enhed Det Digitale Bibliotek arbejder med en række opgaver for hele Århus Kommunes Biblioteker: indkøb af alle typer medier, fælles IT-funktioner samt projekter og markedsføring. Medier Der er i 2003 indkøbt og klargjort godt materialer i fast form, dvs. bøger, tidsskrifter, musik-cd er, videoer, lydbøger og multimedier. Desuden har Det Digitale Bibliotek indgået licenser til netbårne ressourcer, f.eks. avisdatabaser og elektroniske leksika; de fleste af disse licenser er i årets løb blevet tilbudt folkebibliotekerne i centralbiblioteksområdet. Via bibliotekets katalog Aros linkes der nu til over forskellige medier. En række nye digitale medier har også set dagens lys i 2003: ebøger: I november blev der åbnet for at brugerne kan læse ebøger på deres egen pc eller PDA er (mobilt udstyr). Se Ved åbningen var der adgang til omkring 430 bøger for både voksne og børn, og antallet af titler vokser til stadighed. Servicen er blevet etableret gennem aftaler primært med det århusianske forlag Systime og det svenske forlag elib. Databaser: Under titlen Databaser fra lænestolen er der åbnet for at bibliotekets brugere kan få adgang hjemmefra til en række af de databaser, som Århus Kommunes Biblioteker har købt licens til. I første omgang drejer det sig om udenlandske tidsskriftartikler, forfatterleksika m.v. emusik: I forbindelse med projektet Fremtidsmusikken er der indgået aftaler med bl.a. en række lokale musikbands om at give biblioteksbrugerne adgang til deres musik via bibliotekets hjemmeside. Århus Kommunes Biblioteker indgår i det musikkonsortium der er etableret mellem 6 centralbiblioteker, Statsbiblioteket og Biblioteksstyrelsen med henblik på at give adgang for biblioteksbrugere til musikfiler. efilm: Ældre film af lokalhistorisk interesse er via et samarbejde mellem Århus Bymuseum og Århus Kommunes Biblioteker blevet efterlyst i avisartikler, og det har givet mange henvendelser fra borgerne og en del meget interessante film. Arbejdet med at digitalisere filmene er gået i gang, og der er fra hjemmesiden adgang til foreløbigt 18 film fra det gamle Århus.

9 Digital selvbetjening En række nye netservices er iværksat i løbet af året, hvilket har medført en stærkt øget aktivitet på bibliotekets hjemmesider, således at antallet af hits er steget med omkring 20 % siden 2002 og antallet af besøg på hjemmesiden er steget med næsten 60 %. Mest trækker bibliotekets katalog og de dermed forbundne services: lånerstatus, fornyelser og nyhedslister. Nye selvbetjeningsløsninger er gennemført i 2003, bl.a. muligheden for at brugerne selv kan booke pc er, selv kan afhente hjemkomne reserverede materialer og betale skyldige beløb til biblioteket via internettet. Bibliotekets intranet er videreudviklet især inden for grupperum til afdelinger, teams og projekter. Projektet Netbiblioteket min personlige biblioteksservice er foregået i et samarbejde mellem Århus Kommunes Biblioteker og 5 andre biblioteker. Der er foretaget et udredningsarbejde om individualiserede netservices. Analysearbejdet har bl.a. bestået i at gennemføre fokusinterviews med personer i forskellige aldre og livssituationer. Resultatet af dette er foreløbigt beskrevet i en rapport, og projektet fortsætter i Brugerundersøgelser Der er gennemført borger- og brugerundersøgelse i kombi-bibliotekerne i Kolt-Hasselager, Hjortshøj og Trige gennem udsendelse af spørgeskemaer til en række husstande i områderne. Desuden er der gennemført tilfredshedsundersøgelser i lokalbibliotekerne i Risskov, Sabro og Skødstrup. Også i 2003 er brugerne ovenud tilfredse med bibliotekerne idet 95% er enten tilfredse eller meget tilfredse med biblioteket generelt set. Resultaterne af brugerundersøgelserne kan ses på bru2003.pdf I samarbejde med Århus Sporveje præsenterer Århus Kommunes Biblioteker på 4. år århusianske lyrikeres digte på reklameskilte i Sporvejenes bybusser. Digtene kører parvis en måned ad gangen og giver anledning til mange positive reaktioner fra passagererne In co-operation with local public transport lyrics by local poets are advertised on cardbords in city busses 9

10 Hovedbiblioteket The Main Library Selvaflevering - selvbetjening Det store selvafleverings- og sorteringsanlæg - verdens største biblioteksanlæg - er installeret og efter en indkøringsperiode klarer anlægget nu mellem 7000 og 8000 materialer om dagen. 96 % af alle materialer afleverer brugerne direkte selv, og der er sjældent kø ved de 4 afleveringsautomater. Tilsvarende udnoteres over 90% af alle udlånene af brugerne. At det er lykkedes at skabe så høj grad af selvbetjening skyldes et tæt samarbejde mellem leverandørerne af teknikken og edb en, medarbejderne og - ikke mindst brugerne. Brugerne har deltaget i arbejdet med at udforme teknik og informationer samt været helt utroligt villige og motiverede til selv at gå ind i håndteringerne. In 2003, the Main Library installed a new self-service delivery system the world s largest library facility. Presently 96% of all deliveries and 90% of all loans are carried out by the borrowers using self-service automatons. Likewise, reserved materials are now picked up by the borrowers themselves. During winter, the Main Library is also open on Sundays, which families with children in particular have taken advantage of. And especially students enjoy the new WIFI-Zone, the wireless network established at the Main Library, allowing the users to access the Internet and library resources from their own PCs at the library. The Main Library is partner in the project Music of the Future, which offers download of music from the Internet. Reserveringerne findes nu selv af brugerne De seneste par måneder har brugerne selv fundet bestilte og reserverede materialer på afhentningshylderne. En af årsagerne til de tidligere ventetider ved Disken var udlevering af reserverede materialer. Disse materialer er nu placeret på hylder, hvor brugerne selv finder dem. Det fungerer godt, og dermed er en flaskehals ved benyttelsen af biblioteket elimineret. Disken er flyttet Lånernes benyttelse af teknikken til en række af udlånsrutinerne har givet mulighed for at flytte Disken fra placeringen lige i fronten af biblioteket til området til højre for indgangen. Herfra klares de tilbageværende opgaver med indmeldelse, udlevering af materialer der er lånt fra andre biblioteker, regninger m.m. 10 Wireless - WIFI-ZONE Fra slutningen af året har brugere med bærbare pc ere udstyret med wirelesskort mulighed for frit at benytte bibliotekets internetressourcer via trådløs opkobling. Denne udvidelse af gør-det-selv mulighederne på biblioteket forventes ikke mindst mange studerende at få glæde af. Antallet af bærbare pc ere vokser kraftigt nu, og adgang til

11 internettet fra biblioteket og nu også fra bærbare pc ere er et oplagt servicetilbud. Søndagsåbent Hovedbiblioteket har nu åbent 4 timer om søndagen i vinterperioden. Blandt andet familier har efterspurgt denne mulighed for at kunne benytte biblioteket om søndagen. Og det ser ud til at netop om søndagene kommer der mange børn på biblioteket. Fremtidsmusikken Det lykkedes i 2003 at få aftaler om at tilbyde musik direkte fra internettet til biblioteksbrugernes pc ere. Ikke mindst lokale bands har vist interesse for at få mulighed for at gøre egne musiknumre tilgængelige via nettet. Projektet videreføres i 2004, hvor alle danske folkebiblioteker får mulighed for at tilbyde brugerne musik direkte fra nettet. Hvordan skal fremtidens bibliotek fungere? Forandringerne af arbejdsopgaver i biblioteket er i fuld gang. Brugerne klarer selv mange af de arbejdsopgaver, der tidligere kostede mange medarbejdertimer. Samtidig bliver flere og flere materialer og informationer i biblioteket elektroniske og redskaberne til at finde dem udvikles hele tiden, så brugerne selv kan finde meget mere i dag end tidligere. Der er derfor behov for at se på hvilke opgaver medarbejderne skal løse fremover og hvordan bibliotekets rum skal understøtte de aktiviteter brugerne har behov for. For at bidrage til afklaring og udvikling af fremtidens bibliotek er der fastlagt to spor for forandrings- og udviklingsarbejdet i Hovedbiblioteket. I det ene spor skal bibliotekets og medarbejdernes opgaver i forhold til læringssamfundet udvikles. I det andet spor arbejdes der med hvordan biblioteksrummene, brugerne, medierne og medarbejderne skal fungere for at understøtte brugernes behov. Disse udviklingsopgaver vil tage flere år. Introduktion til IT og internet På Hovedbiblioteket gennemføres løbende introduktioner til brug af biblioteket rettet mod bestemte brugergrupper: skoleklasser, ældre og indvandrere. Der er gennemført ialt 88 introduktioner, hvoraf de 45 specielt drejede sig om brug af IT og internet. 11

12 Lokalbibliotekerne Branch Libraries The branch libraries arranged an array of events for children (237), exhibitions (174) and library information meetings (255). The branch libraries are active in the integration of immigrants and refugees. 11 discussion meetings were held in 2003, and the libraries initiated the projects Raising IT Competences and Free IT Both projects aim to improve the knowledge of IT in the so-called Urban-area of Aarhus, where immigrants and refugees make up a large percentage of the population. 10 branch libraries and the Main Library work together on the project Flying Suitcases which aims at strengthening children s love of reading. And self-service has become such an integrated part of the branch libraries that staff members are now acting as consultants for other libraries in Denmark. Stor aktivitet med arrangementer og udstillinger Hovedparten af byens børn bor i Lokalbibliotekernes områder, og derfor afholdes der mange arrangementer for børn - det blev til i alt 237. Her kan nævnes, at den TV-kendte løgnhals, Carl Quist Møller, turnerede med bogbusserne i september og optrådte for forældre, dagplejemødre og børn. Bibliotekerne er aktive i integrationsprocessen i forhold til flygtninge og indvandrere. Der blev afholdt ikke mindre end 11 debatmøder med 348 deltagere. F.eks. afholdt Tranbjerg Bibliotek d. 26.marts et debatarrangement med Ralf Pittelkow, hvor udgangspunket var hans bog Efter 11 september. Vesten og islam. Den livlige debat drejede sig især om indvandringen i Europa, dens årsager og problemer og om udlændingepolitikken herhjemme. Arrangementet var velbesøgt med ca. 70 deltagere. I februar afholdt Tilst Bibliotek en debataften i samarbejde med FO Århus og folkekirkerne i området. Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev, talte om emnet Islam - trussel eller udfordring og berettede herunder om islams opståen og udbredelse. 80 mennesker deltog aktivt i den efterfølgende livlige og sobre debat. Også den lokalhistoriske interesse blomstrer i lokalbibliotekerne. Åby Bibliotek og Åby - Åbyhøj Lokalhistoriske Forening har i fællesskab og med stor succes afholdt en aften om Slægtsforskning og internettet v. afdelingsbibliotekar Leif Dehnits. Desuden kan nævnes at der er afholdt 255 biblioteksorienteringer og 174 udstillinger. Læselyst Lokalbibliotekerne og Hovedbiblioteket søgte Læselyst - Kulturministeriets kampagne om børn og bøger om støtte til projektet De flyvende kufferter og fik bevilget kr I projektet deltager 10 lokalbiblioteker og Hovedbiblioteket. Projektet skal udvikle modeller, hvor der med kufferten som rød tråd fokuseres på udviklingen af børns læseglæde. I kufferten er der måske et eventyr, og en lokal kunstner folder eventyret ud for børnene ved fortælling eller dramatisering. Gratis IT for alle i Urban-området IT-kompetenceløft er et 1½-årigt samarbejdsprojekt, som er finansieret af Urbanprogrammet og Århus Kommunes Biblioteker. Hensigten med projektet er at udbrede kendskabet til 12

13 IT i Urban-området: Gellerup-Hasle- Herredsvang. EU har udpeget det til et område, hvor der i de kommende år skal sættes ind med ekstra midler for at få skabt et kvartersløft. Århus Kommunes Biblioteker har siden maj 2003 bidraget med at skabe dette kvartersløft udmøntet gennem projektet, Gratis IT som giver tilbud om IT-undervisning til alle borgerne i området. Herudover uddannes IT-guider i projektet, og de skal være med til at skabe inspiration og grobund for en større anvendelse af IT i området. Kulturen på loftet i Beder-Malling bibliotek Beder-Malling bibliotek engagerede sig i samarbejde med Fællesrådet i Kulturloftet, som nu er gjort permanent. Kulturloftet blev indrettet i et loftslokale over biblioteket i et unikt samarbejde mellem Biblioteksvæsenet, Magistratens 4. afdeling, som ejer huset, og en privat gruppe borgere. Det huser i dag 2 grønne guider, en datastue for pensionister og en læsestue i bibliotekets åbningstid. Det fungerer også som mødelokale for Fællesrådet og diverse lokale grupper, f.ex. en læsekreds og partiforeninger og inddrages jævnligt til udstillingslokale Biblioteksintroduktion Som en fast indarbejdet praksis gennemfører Lokalbibliotekerne løbende introduktioner for grupper og skoleklasser til hvordan man bruger biblioteket. I 2003 er der gennemført 226 biblioteksintroduktioner, hvoraf de 102 var henvendt til børn og 10 rettet specielt mod indvandrere. Selvbetjening Selvbetjening ved udlån og aflevering fungerer så godt i Lokalbibliotekerne, at medarbejdernes know-how sælges videre som konsulentbistand til andre biblioteker. Desuden er der afholdt 8 oplæg om emnet til kolleger fra hele landet. Århus Kommunes Biblioteker var i 2003 med til at udvikle servicen tagselv-reserveringer. Det betyder, at de reserverede materiale er opstillet på en sådan måde, at brugerne selv kan finde frem til det reserverede materiale. Mange brugere er nu blevet særdeles selvhjulpne og kan f.eks. søge i biblioteks-databasen, reservere et ønsket biblioteksmateriale fra hjemmepc'en, finde det hjemkomne materiale på det lokale bibliotek, samt udlåne og aflevere det på en selvbetjeningsautomat. 13

14 Lokalarkiverne i Århus Kommune Local Archives in Aarhus Municipality 14 The local archives receive a subsidy from Aarhus City Council and are administered through Aarhus Public Libraries. The archives are organised in an association with the purpose of collecting, registering and preserving records and documents printed materials and photographs of a nonpublic origin connected to the local society. The local archives are thus a supplement to the archive function for public records that is prescribed by law. In Aarhus Municipality this function is out-sourced to The Danish National Business Archives. More than 100 volunteers at 22 archives work with collecting and registering records and photographs. Classes are held for the volunteers, and the archives organise exhibitions, teach school classes and reply to individual inquiries on among other things genealogy. A key issue for the association is the establishment of an actual city archive for mid-town Aarhus, a longstanding wish that has not yet come to fruition. Lokalarkiverne får et tilskud fra Århus Kommune og administreres gennem Århus Kommunes Biblioteker. En del af arkiverne har lokalefællesskab med biblioteker. De er organiseret i en forening med det formål at indsamle, registrere og bevare arkivalier, trykte materialer og billeder af ikke-offentlig oprindelse med tilknytning til lokalområdet. Lokalarkiverne supplerer dermed den lovbundne arkivfunktion for offentlige arkivalier, som Århus Kommune har udliciteret til Erhvervsarkivet. Over 100 frivillige i 22 arkiver arbejder med indsamling og registrering af arkivalier og billeder. Der afholdes kurser for de frivillige og arkiverne afholder udstillinger, undervisning af skoleklasser og besvarer individuelle forespørgsler, blandt andet om slægtsforskning. Et af foreningens mærkesager er etablering af et egentligt byarkiv, et midtbyarkiv for Århus. Det er et længe næret ønske, som endnu ikke er gået i opfyldelse.

15 Lokalhistorisk Samling Department of Local History Services such as Censuses and Marriage Data have made the local history websites very popular, resulting in more than 1 mill. hits in The database of local history photographs, Danish Photos, has continued to grow in 2003 and now contains approximately 13,000 photos. A local branch, Aarhus Photos was opened in 2003 and the service includes, apart from photos, films from the Aarhus-area. Folket i midten Brugen af de webtilgængelige og søgbare personhistoriske data fra Århusområdet stiger fortsat og nåede med udgangen af 2003 over 1 mill. hits årligt. Det var især folketællingerne og vielsesdataene, der med mere end poster er særdeles velbesøgte. Frivillige indtastere bidrager fortsat med en tilvækst i data og der arbejdes videre med dataforbedring på området. Arkivernes dag den 9. november bød på udstillinger og andre aktiviteter. Danskebilleder I løbet af 2003 er der kommet 11 nye institutioner med i foreningen, hvoraf to er hjemmehørende i Århus Kommune, nemlig Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv og Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Samling. Antallet af billeder er næsten fordoblet, således at der nu ligger ca fotografier i databasen. Administrationsdelen i danskebilleder.dk er udviklet og gjort bedre med flere muligheder. Århus billeder I oktober åbnede Århus billeder, en lokal udgave af danskebilleder. Der har været stor interessse omkring dette website, der foruden fotografier indeholder filmklip fra gamle dage. Se 15

16 Internationalt samarbejde International co-operation The EU-project PULMAN terminated in Among other activities the project published best practice guidelines within a range of areas, e.g. digitalisation for libraries, archives and museums and prepared training workshops for library leaders particularly from southern and central Europe. Part of the project is carried on in the new project CALIMERA. Library Director Rolf Hapel is a member of Bertelsmann s International Network of Public Libraries, which prepares analyses and reports on library-related issues. The aim is to develop future-oriented concepts for the running of libraries within all countries represented in the network. Aarhus Public Libraries is a member of IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) and EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations). PULMAN Public Libraries Mobilising Advanced Networks er et projekt, støttet af EUkommissionen. Det startede i 2001 og udløb i I projektet var der partnere fra England, Finland, Portugal, Frankrig, Tyskland, Belgien og Irland. Projektdeltagerrne har bl.a. udarbejdet best practise retningslinier for arkiver, biblioteker og museer indenfor socialpolitiske, ledelsesmæssige og tekniske områder samt landerapporter fra partnerlandene. Se mere på CALIMERA En del af aktiviteterne i PULMAN projektet videreføres i et nyt projekt CALIMERA, Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access Projektet er en koordinerende aktion under EU's IST program. Formålet er at støtte lokale institutioner (biblioteker, museer, arkiver) i at anvende og udvikle innovative teknologier og strategier for den almindelige borger. Der er desuden arbejdet med forberedelse af et samarbejdsprojekt med partnere fra 6 europæiske lande. Foundation - en ideel fond udsprunget af det verdensomspændende tyske Bertelsmann forlag. Netværket udarbejder analyser og rapporter inden for biblioteksfaglige områder. Formålet er at udvikle fremtidsorienterede koncepter for biblioteksdrift, der kan anvendes af alle lande, der er repræsenteret i netværket. På grund af fondens reorganisering nedlægges netværket fra 2004, men der vil blive arbejdet for en videreførelse på andet grundlag. Stadsbibliotekar Rolf Hapel, Århus Kommunes Biblioteker, er medlem i netværket og har deltaget i udarbejdelsen af en række publikationer. IFLA og EBLIDA Biblioteksvæsenet er medlem af IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) og EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), henholdsvis en global og en europæisk interesseorganisation, der arbejder med bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige/juridiske spørgsmål, som f.eks. ytrings- og informationsfrihed og copyright. 16 International Network of Public Libraries The International Network of Public Libraries startede i 1996 og består af biblioteksledere fra USA, Australien, Canada, New Zeeland, England, Tyskland, Frankrig, Holland, Finland, Sverige, Singapore og Danmark. Netværket er etableret af Bertelsmann Besøg Århus Kommunes Biblioteker modtager hvert år besøg af fagfolk fra mange lande, såvel europæiske som oversøiske, ligesom personale fra Århus Kommunes Biblioteker har haft lejlighed til at optræde som oplægsholdere ved adskillige internationale konferencer.

17 Centralbiblioteket County Library From county to region As of 1 January 2004 the area serviced by the County Library was extended. The new region comprises 34 municipalities with a total population of 760,000. At the same time the types of materials supplied by the County Library have increased over the years; presently the only kind of material not supplied is video/dvd. The staff-day that was introduced in 2002 has become a huge success. In March 2004 more than hundred staff members participated in one or more of the presentations arranged by the County Library. Fra amt til region. I forbindelse med vedtagelsen af den nye bibliotekslov i 2000 blev en ny geografisk opdeling af ansvaret for Centralbiblioteksopgaverne annonceret. I 2002 blev den nye regionsstruktur fastlagt og i 2003 er der arbejdet med at opbygge netværk og procedurer, sådan at regionen kan fungere fra 1. januar For Centralbiblioteket betyder det at serviceområdet nu er udvidet til 34 kommuner med indbyggere. Samtidig er centralbibliotekets materialeforsyning til bibliotekerne i regionen gennem årene udvidet til at omfatte de allerfleste biblioteksmaterialer. Den eneste reelle undtagelse er video/dvd materialer, der ikke er obligatoriske i loven. I 2003 er der arbejdet med at opbygge kendskab til hinanden bibliotekerne og medarbejderne imellem. Der har været arrangeret studieture med besøg i bibliotekerne for medarbejdere, der har været en række præsentations- og fokusmøder hvor kendskab til kompetencer og forventninger til samarbejdet er blevet drøftet og alle nye biblioteker i regionen har fået tilknyttet en tutor-kollega i Centralbiblioteket, som kan hjælpe med at løse problemer gennem direkte kontakter. Et nyt initiativ er medarbejderdagen for medarbejderne i bibliotekerne, hvor der har været lejlighed til at deltage i præsentationer og diskussioner med kolleger fra de andre biblioteker om en række af de varme emner og få de nyeste erfaringer fra kolleger. Omkring 100 medarbejdere deltog i et eller flere programpunkter på dagen, men meget stor energi og begejstring. De mange digitale muligheder for samarbejde og fremskaffelse af informationer som bibliotekerne generelt har udviklet til brugerne de senere år anvendes også i stigende grad i det interne samarbejde mellem bibliotekerne. En stor del af de bestillinger der tidligere blev fremsendt på blanketter sendes i dag over internettet. På samme måde udnyttes mulighederne for samarbejde om anskaffelse af databaser i regionen. Det er dog stadig de fysiske materialer der udgør den største enkelt aktivitet i samarbejdet. I den forbindelse er kørselsordningen mellem bibliotekerne udvidet til at omfatte de 8 nye kommuner i regionen. Kompetenceudvikling I 2003 har der været afholdt en række kurser i forskelligt regi 18 Centralbibliotekskurser for 273 medarbejdere, kurser og temadage for trænergruppen i Det midt/nordjyske Netværkssamarbejde samt 6 kurser afholdt af trænergruppen for 62 medarbejdere. Konferencen Når brugerne overtager dit skrivebord... trak 155 deltagere til Århus Amts Biblioteksforenings mest velbesøgte arrangement nogensinde. 17

18 Nøgletal Key figures Åbningstimer pr. uge Opening hours per week Indbyggertal i virkeområdet Population in servicearea Besøg Visits %-andel af samlet besøg Percentage of total visits Udlån Circulation %-andel af samlet udlån Percentage of total circulation Hovedbiblioteket , ,8 Beder-Malling , ,2 Bogbusser 59, , ,3 Egå , ,8 Gellerup 40, , ,8 Harlev , ,9 Hasle 38, , ,0 Hjortshøj 13, , ,6 Højbjerg 49, , ,4 Kolt-Hasselager , ,5 Lystrup , ,7 Nordlys , ,6 Risskov , ,6 Sabro , ,5 Skødstrup , ,2 Solbjerg , ,6 Tilst , ,8 Tranbjerg , ,3 Trige , ,4 Viby , ,8 Åby , ,5 Øvrige LB Web * 18,6* DDB Øvrige ÅKB Total 705, , ,0 * Fornyelser via web 18

19 Udlån pr. besøg Udlån pr. indbygger Personale Nøgletal Udlån pr. personaleenhed Materialebestand Cirkulationstal Loans per visit Loans per inhabitant Staff key figures Loan per Staff Stock of materials Circulation figures 2,1 39,0 84, ,1 2,3 8,7 2, ,8 2,7 5, ,1 2,3 5,6 1, ,7 0,9 9,8 4, ,7 2,2 14,2 1, ,2 1,6 6,1 3, ,9 2,9 14,0 0, ,8 2,7 15,6 9, ,3 0,6 5,6 1, ,6 1,8 17,5 3, ,5 2,2 11,5 1, ,7 2,7 26,8 14, ,2 3,7 8,9 0, ,8 3,0 13,0 1, ,5 2,6 8,7 1, ,3 1,6 12,9 5, ,4 1,5 20,3 3, ,7 1,0 7,6 1, ,3 2,3 15,8 10, ,3 2,2 39,0 10, ,7 13,3 27,8 21,1 2,5 18,4 230, ,8 19

20

Tabeloverskrifter. Folkebiblioteksstatistik 2000 279

Tabeloverskrifter. Folkebiblioteksstatistik 2000 279 Tabeloverskrifter 2000 Folkebiblioteksstatistik 2000 279 Tabeloverskrifter Tabel 1. Folkebiblioteker 2000. Bestand af monografier og abonnementer på seriepublikationer Indbyggertal i betjeningsområdet

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010.

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Rapport fra Studietur til IFLA 2010 i Gøteborg 30-12-2010 Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene10.-15. august

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour.

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek

Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Budget 2007-2010 - 1 - Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice 1. december 2006 Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Følgende mål ændres som følge af bevarelsen af Åby. Ændringerne er markeret.

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Globale trends, borgernes forventninger og fremtiden kulturinstitutioner

Globale trends, borgernes forventninger og fremtiden kulturinstitutioner Globale trends, borgernes forventninger og fremtiden kulturinstitutioner - Hvordan skaber vi fremtidens kulturinstitutioner så de matcher de globale tendenser og borgerne forventninger til dem? Michel

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark

Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark Ansøger: Borgerservice og Biblioteker Århus (ÅKB)

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Folkebibliotekerne og samskabelse

Folkebibliotekerne og samskabelse Folkebibliotekerne og samskabelse - Visioner fra et civilsamfundsperspektiv Ved Katrine Pram Nielsen Udviklingskonsulent i Frivilligrådets sekretariat Forløb for oplæg Frivilligrådets mærkesager og visioner

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Erfaringer med Åbne Biblioteker. 1. Baggrund. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 8. juni 2012. Borgerservice og Biblioteker. Fællessekretariatet

Erfaringer med Åbne Biblioteker. 1. Baggrund. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 8. juni 2012. Borgerservice og Biblioteker. Fællessekretariatet Kulturudvalget Dato 8. juni 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Erfaringer med Åbne Biblioteker 1. Baggrund I 2009-2010 etablerede Aarhus Kommune såkaldt Åbne Biblioteker på to lokalbiblioteker,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Formidling via YouTube

Formidling via YouTube Formidling via YouTube Program Velkomst/introduktiontil Baggrund hvorfor video? Erfaringer med video påcbs Bibliotek -Egenproduktion Samarbejde Hvad har vi lært? -Strategi-Praktisk udførelse Vores favoritvideoer

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere