3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015"

Transkript

1 Mandag d i 4. modul Mandag d i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio: Præsentation af opgaven hvert sted kl Præsentation af de tre hovedområder samt gode råd til det at modtage vejledning kl , kl , kl og De 4 lærere går rundt til de 4 lokaler. 1. vejledningsrunde: Præsentation af fag. Du kan nå at høre tre fags præsentation og stille spørgsmål ud fra dine egne ideer - udvælg de tre fag på forhånd. Oversigt over hvor fagene præsenteres kommer senere. Tirsdag d i 5. modul. Torsdag d kl Torsdag d i 3., 4. og 5. modul Tirsdag d i 3., 4. og 5. modul Torsdag d Fredag d kl. 14 Mandag d i 4. modul. Kl : Idéstafet i stamklasser Hvordan kan din AT-ide blive endnu bedre? Fælles vejledningsrunde for elever, der vil vælge innovativ opgave - i Studiecenteret Eleverne vælger fag via Lectio spørgeskema og angiver ønske om vejledere og skriver om de planlægger at lave en innovativ besvarelse. 2.vejledningsrunde med de to tildelte vejledere. 15 min pr. samtale. 3. vejledningsrunde med de to tildelte vejledere. 15 min pr. samtale Skrivedag og vejledning med begge vejledere i løbet af dagen Skrivedag Synopsis afleveres i 3 eksemplarer senest kl. 14 Brug skolens forsidedokument som forside på din opgave. AT-brush-up for alle 3.g ere: Hvordan forløber AT-eksamen - Talepapir - Teori og Metode Synopsis præsenteres til AT-eksamen Kære 3g er - I det afsluttende eksamensforløb i Almen studieforberedelse skal du vælge inden for de rammer, ministeriet angiver i den stillede opgave vedr. emne(r), overordnede problemstillinger og fagkombinationer. Du skal arbejde med et emne og nogle problemstillinger, der ligger inden for to af de fag, du har haft i gymnasiet. Det ene fag skal være på mindst B-niveau, og begge fag skal bruges på det højeste niveau, du har haft dem på. Læs kravene til den stillede opgave grundigt igennem! Din arbejdsmåde skal afspejle de metoder og teorier, du har mødt i AT og i fagene Du skal udarbejde en synopsis ud fra dette arbejde. Du skal til mundtlig eksamen til sommer med fremlæggelse og dialog på basis af din synopsis. Der kan ud over den sædvanlige opgave vælges en B-opgave med innovative krav. 1

2 Den innovative opgave - Vælger du den innovative opgave, vil du kunne møde krav i opgaveformuleringen om at udarbejde en problemformulering (dvs. pege på et konkret problem / en problemstilling) og et innovativt løsningsforslag (dvs. det skal have værdi for andre og bidrage med noget nyt i den konkrete sammenhæng) at vurdere løsningsforslaget (dvs. vurdere dets relevans og konsekvenser) GODE RÅD OM AT KOMME I GANG: Disse spørgsmål er en hjælp, når du skal i gang med arbejdsprocessen. De kan også bruges i slutningen af processen som en slags checkliste: Har du fået det hele med?: 1. Hvad spørges der om? (Hvad er din undersøgelses hovedspørgsmål? Dette skal senere danne grundlag for problemformuleringen) 2. Hvorfor spørges der? (Hvorfor er det interessant? Hvad er din undersøgelses formål?) 3. Hvilket materiale undersøges? (Empiri? Data? Fænomener? Artikler? Bøger?) 4. Hvilken teori / hvilke metoder skal anvendes? (Hvilke fag er i spil? Hvilke områder af fagene? Hvilke faglige metoder?) 5. Hvordan vil du gå frem i din undersøgelse? (Har du en arbejdsplan og første rå disposition til synopsis?) Du skal helst kunne komme med svar og ideer til hvert af de fem punkter. Kan du ikke det, selv om du gør en ekstra indsats, tyder det på, at dit emnevalg ikke egner sig til AT-prøvens arbejdsproces, så du må vælge et andet emne. Se fx på, om enkelte af de fem spørgsmål kan besvares tilfredsstillende, og drej så herfra dit emnevalg i en retning, der egner sig bedre til den stillede opgave. GODE RÅD OM DIN SYNOPSIS: se også vurderingskriterierne på side 5. 1) Sådan bygges din synopsis op (i alt 3-5 sider): titel på emnet og angivelse af fagkombination (med niveauer og hovedområder: hum/nat/samf) problemformulering (ved den innovative opgave anføres det konkrete problem, der søges løst; den konkrete sammenhæng; målet: at udvikle en innovativ løsning. Det skal omtales, hvem eller hvad problemet vedrører, og om eksterne parter indgår). præsentation af de underspørgsmål der er arbejdet med (ved den innovative opgave: Hvad handler problemet om, hvad er dets årsager, omfang, konsekvenser?). diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene (ved den innovative opgave: Hvilken faglig viden og metoder er anvendt for at undersøge problemet, udvikle løsningsforslaget og/eller vurdere løsningsforslaget? - Prioriter evt. her, så diskussionen fokuserer på enten undersøgelsen, udviklingen og/eller vurderingen). konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål (ved den innovative opgave: Hvilket innovativt løsningsforslag er udarbejdet? - dette inkluderer kort præsentation af produktet samt en evt. illustration). 2

3 en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse (ved den innovative opgave: Hvordan og i hvor høj grad er problemet løst gennem det innovative løsningsforslag?). litteraturliste en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten. Husk at din synopsis skal være klart og stramt struktureret i punkter den er ikke en stil eller en rapport. Det er en god ide at skrive i synopsen, hvilke elementer du senere vil uddybe mundtligt. 2) Hvad er problemformulering og underspørgsmål? En problemformulering i AT er fokuseret og kort. Den fortæller præcist og afgrænset, hvad opgaven drejer sig om. Den kan bestå af et eller flere sammenhængende spørgsmål en kort beskrivelse af sammenhængende fænomener eller udsagn, du ønsker at redegøre for/beskrive, klassificere, analysere, diskutere, vurdere/perspektivere. en påstand, du vil argumentere for. se ovenfor om den innovative opgaves problemformulering Problemformuleringen behøver ikke at være skrevet som spørgsmål, men en god regel er, at en problemformulering oftest vil kunne omdannes til spørgsmål. Din konklusion skal rumme svaret på dine spørgsmål - der er altså en direkte linje fra problemformulering til konklusion. For at kunne besvare din problemformulering opstiller du en række underspørgsmål Besvarelsen af dine underspørgsmål kaldes delkonklusioner. Problemformuleringen skal være knyttet til hovedkonklusionen. Det kan være en god hjælp i sidste fase af arbejdet med synopsen at lægge problemformuleringen og hovedkonklusionen ved siden af hinanden og se, om der er sammenhæng. Er der ikke det, behøver det ikke være konklusionen, det er galt med. I arbejdet med synopsen kan det sagtens ske, at man bevæger sig i en lidt anden retning, end man havde forudset. Hovedkonklusionen kan være både god og skarp, men uden en tæt sammenhæng med problemformuleringen, og så er opgaven måske at vende tilbage til problemformuleringen og skærpe denne, så der bliver en bedre sammenhæng. 3) Hvad er Materialer, teorier og metoder? Se i AT-håndbogen til eksamen i almen studieforberedelse om teorier og metoder i de to fag, du har valgt. Med materiale (eller empiri) forstås data og materiale, som indgår i eller er genstand for din undersøgelse. Teori er her et system af læresætninger, antagelser, begreber eller modeller. Metode er en systematisk måde du kan behandle materiale og data på. I din diskussion af materialer, teorier og metoder forventes det, at du gør rede for og diskuterer dine to fags metoder og/eller teorier set i lyset af det materiale, du har valgt at bruge og den måde, du har valgt at arbejde på - du skal altså vise, hvilke overvejelser du har haft i dine valg af materiale, teorier og 3

4 metoder. Det vigtigste er ikke, at du kan sætte en etiket på metoder ( jeg har valgt den hermeneutiske metode ), men at du viser, at du reelt og konkret kan reflektere over metoder og teori i materialet og i din egen fremgangsmåde. Vælger du den innovative opgave, kan du i diskussionen inddrage: Hvordan er løsningsforslaget inkl. et evt. produkt en løsning af problemet, og hvilke konsekvenser har løsningsforslaget i øvrigt? Vurdering af løsningsforslagets relevans fx på baggrund af eksperimenter, mulige scenarier eller fremlæggelse for en ekstern partner. Vurdering af løsningsforslagets konsekvenser fx på baggrund af relevante samfundsmæssige, etiske, æstetiske eller miljømæssige kriterier. Hvordan vurderes fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelsen, løsningsforslaget og/eller vurdering af løsningsforslaget? Her indgår videnskabsteoretiske overvejelser og begreber (som fx kvantitativ / kvalitativ - induktiv / deduktiv - kausal / intentionel). 4) Hvad betyder perspektivering til studierapporten? - Du kan fx henvise til dit arbejde med et andet AT-emne, hvor du belyste en lignende problemstilling og påpege hvad dét arbejde gav af resultater sammenlignet med dit arbejde nu. påpege hvordan din forståelse af fx videnskabsteori eller af en problemstilling har ændret sig i forhold til din forståelse i et tidligere forløb henvise til at du har brugt en anden metode eller en anden teori i et andet AT-forløb og herudfra påpege nogle fordele/ulemper ved de forskellige metoder/teorier Ved den mundtlige prøve har du selv din studierapport i print med til eksaminator og censor. Nyttige links: - interaktiv hjælp til at udvikle din problemformulering m.m. - konkrete eksempler på synopser og talepapir samt materiale om fagenes metoder 4

5 GODE RÅD OM EKSAMEN 1) Den tredelte prøve Når du planlægger eksamen, skal du huske at der er tre elementer i prøven: 1. synopsis (som du har afleveret i april) 2. den mundtlige fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen (via talepapir) 3. samtale med lærer og censor (her kan du selv spille ud) De tre elementer skal spille hver sin rolle. I synopsen lægger du vægt på nogle aspekter, i fremlæggelsen skal andre aspekter fremhæves, og i samtalen kan du igen vælge at spille ud med noget tredje. 2) Gode råd til synopsiseksamen: I forberedelsen til den mundtlige eksamen skal du genlæse og gentænke din synopsis med henblik på at planlægge den mundtlige fremlæggelse og samtale. Etablér sammenhæng mellem de tre dele ved at bruge det skriftlige som springbræt for det mundtlige og ved at bruge din fremlæggelse som springbræt for jeres diskussion. Det er i den mundtlige del, at du kan udfolde det mest interessante / det mest selvstændige i modsætning til den korte punkt-form i synopsen. Formuler et talepapir, der kan fungere som disposition for dit mundtlige oplæg. Se rådene til udformningen af dit talepapir på sidste side. Du må gerne bruge hjælpemidler (powerpoint, overheads, skrive på tavlen osv.) i din præsentation, men det er dit helt eget ansvar, at udstyret virker, så hav en B-plan med.. Din fremlæggelse må ikke vare mere end ca. 10 minutter, så der er 14 minutter eller mere til samtalen. Vælger du den innovative opgave skal fremlæggelsen som tidligere nævnt også indeholde en præsentation af dit løsningsforslag (med et evt. produkt og/eller illustration af det) - her må fremlæggelsen ikke vare længere end 12 minutter. Fremlæggelsen og samtalen behøver ikke at være klart adskilte, men det er dig, som har udspillet. NB: Vurderingen - Det er ikke din synopsis, men din mundtlige præstation ved eksamen, du bedømmes på, og det sker ud fra i hvor høj grad du viser, at du kan tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder (ved den innovative opgave med fokus på hvordan fag og metoder er anvendt til at undersøge sagen, udarbejde et løsningsforslag og/eller vurdere løsningsforslaget) foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf (ved den innovative opgave vil "behandle en problemformulering" være med fokus på de ovennævnte aktiviteter: at undersøge / udarbejde / vurdere ) perspektivere sagen vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag. Prøv at medtænke disse kriterier, både når du arbejder med synopsis og med at forberede eksamen. 5

6 Hvordan du kommer fra din synopsis til et brugbart talepapir NB Har du valgt den innovative opgave, så vær opmærksom på de særlige elementer, omtalt på s. 5. Din synopsis er en skriftlig sammenfatning i punkter af dit arbejde med emnet Dit talepapir i stikord - er din disposition til 10 minutters selvstændig mundtlig forklaring og uddybning af synopsen Forblad med dit navn og klasse, dit emne og din fagkombination (med niveau) Problemformulering Præsenter kort dig selv og dit valg af fokus inden for emnet samt din fagkombination Præsenter din problemformulering (hvad er det du har undersøgt?) og fortæl herefter de vigtigste konklusioner på din undersøgelse. Præsentation af underspørgsmål, du har arbejdet med Her forklarer og uddyber du det, du har skrevet i synopsen om dine underspørgsmål. Du kan forholde dig kritisk, hvis du er blevet klar over, at det måske ikke alt sammen var så relevant, og du kan inddrage nye aspekter, du har arbejdet med efter at synopsen blev afleveret i april. Det er kun positivt, hvis du har fundet nye vinkler. Diskussion af materialer, teorier og metoder Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål Sammenfattende konklusion relateret til problemformuleringen (samt spørgsmål til videre undersøgelse) Forklar hvordan du har brugt de to fags materiale, teorier og metoder i din undersøgelse, og læg vægt på at overveje om samspillet mellem de to områder har givet dig en mere nuanceret indsigt i dit emne. Vend herefter kort og sammenfattende tilbage til de konklusioner du nævnte i starten. Nævn klart, hvis noget er revideret og kunne være undersøgt anderledes og læg gerne op til, hvad I kan diskutere i den efterfølgende samtale. Perspektivering til din studierapport Her trækker du tråde fra dit emne til tidligere ATforløb, du har arbejdet med i løbet af gymnasiet. Gefion

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1)

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Skim nogle gode specialer (der har fået 12 eller 10) skrevet på dit fag eller hos din vejleder. Læs dit fags studieordning

Læs mere

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere