SKATTEREFORMEN 2012 DANMARKS SKATTEADVOKATER 5. NOVEMBER 2012 TORBEN BUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTEREFORMEN 2012 DANMARKS SKATTEADVOKATER 5. NOVEMBER 2012 TORBEN BUUR TBU@DAHLLAW.DK"

Transkript

1 SKATTEREFORMEN 2012 DANMARKS SKATTEADVOKATER 5. NOVEMBER 2012 TORBEN BUUR 1

2 OVERBLIK L 192 Afskrivningssats forhøjes for investering i nye driftsmidler L 194 Forhøjelse beskæftigelsesfradrag og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige, aftrapning børne- og ungeydelse L 195 Nedsæt loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af udenlandsk lønindkomst og arbejdsudleje L 196 A Afskaffelse af fradragsret for indbetalinger til kapitalpension L 196 B - Adgang til fusion mellem pensionskasser og forsikringsselskaber L 197 Indeksering af punktafgifter og løbende bilafgifter, udligningsafgift og forlænget afgiftsfritagelse for bring- og elbiler L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring er regler om genoptagelse L 199 A Beskatning af aktionærlån, fortryk og låsning af indberetningspligter og optimeret forskudsproces L 199 B Feltlåsning for selvstændige erhvervsdrivende 2

3 L 192 Forhøjet afskrivningssats Ny AFL 5 D om afskrivning på driftsmidler. Valgfrit i stedet for at afskrive efter 5 kan den skattepligtige vælge at afskrive udgifter til anskaffelses af nye driftsmidler, som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, på en særskilt saldo, hvor anskaffelsessummen indgår med 115 %. Skal kunne afskrives efter 5, for at 5 D kan anvendes. Dvs. for det første 3 om leveret, bestemt til at indgå i driften og færdiggjort samt ikke omfattet af de særskilte saldi på 5B og 5 C (driftsmidler med lang levetid, infrastrukturanlæg) Nye driftsmidler defineres som anskaffet som fabriksnye Ikke blandede driftsmidler og ikke straksafskrives Saldoen forøges med anskaffelser i årets løb og fradrag af salgssummer begge med 115 % 3

4 L 192 Forhøjet afskrivningssats Gælder alene for driftsmidler der anskaffes senest Ved udgangen af indkomståret 2017 lægges saldoværdien sammen med den almindelige driftsmiddelsaldo efter 5 og summen udgør således den samlede driftsmiddelsaldo fra indkomståret 2018, der herefter behandles efter 5. Loven har virkning fra og med 30. maj

5 L 194 Beskæftigelsesfradrag, topskattegrænse, børneydelse Beskæftigelsesfradraget (LL 9 J i dag 4,4 % / kr.) hæves for 2013 til 6,95 % af arbejdsindkomsten, og maksimumbeløbet øges til kr. Forøges gradvist frem til 2022, hvor fradraget er 10,95 % og max kr. Skatteværdien af max fradrag efter gældende regler er kr. Skatteværdien med L 194 efter 2013 er kr. og 2022 er kr. Enlige forsørgere får et ekstra beskæftigelsesfradrag fra 2014 med yderligere 2,6 % og et maxbeløb på kr. forøges gradvis til 2019 til 6,25 % / kr. (Enlig forsøger defineres som den, der er berettiget til og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud) Topskattegrænsen (PSL 7 i dag kr.) forhøjes for 2013 til kr. Det svarer til en indkomst på ca kr. før AM-bidrag, eller en månedsløn på ca kr.) Forøges gradvist frem til 2022, hvor grænsen er kr. (Svarer til en indkomst før AM-bidrag på kr. / månedsløn kr.) 5

6 L 194 Beskæftigelsesfradrag, topskattegrænse, børneydelse Børne- og ungeydelse nedsættes (lov om børne- og ungeydelse 1 a) med et beløb svarende til 2 % af grundlaget for topskat, i det omfang grundlaget for topskat hos modtageren af ydelsen i det pågældende indkomstår overstiger kr. For samlevende ægtefæller sker nedsættelsen med 2 % af grundlaget over kr. hos hver af ægtefællerne. Nedsættelsen sker ved hver udbetaling, på baggrund af forskudsopgørelsen. Evt. reguleringsbeløb på baggrund af årsopgørelsen modregnes/tillægges så vidt muligt i de følgende udbetalinger. Virkning fra 1. januar

7 L 195 Rejsefradrag, fri bil, udenlandsk lønindkomst, arbejdsudleje Behandles på særskilt kursus den 28. november Hovedtræk: Godtgørelser for udlæg m.v. er i dag skattefri men bliver skattepligtig, hvis lønmodtageren kompenserer arbejdsgiveren for at få godtgørelsen (LL 9, stk. 4, 3. pkt.) Loftet for rejsefradrag nedsættes fra 50 t.kr. til 25. t.kr. (LL 9 A) Miljøtillægget ved opgørelsen af værdi af fri bil forhøjes med 50 % (LL 16, stk. 4) Perioden for beskatning af fri bil af fuld nyvognspris fastsættes til 36 mdr. fra første indregistrering (mod i dag: indregistreringsåret + 2 år) (LL 16, stk. 4) Skattefritagelse af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst efter LL 33 A afskaffes Der indføres beskatning af lønindtægt for udenlandske personer, der har en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted i DK, når personen opholder sig her i mere end 183 dage i en 12 måneders periode (KSL 2, stk. 9, nr. 2) Reglerne for beskatning ved arbejdsudleje strammes (KSL 2, stk. 1, nr. 3) 7

8 L 196 A og B Afskaffelse fradragsret kapitalpension og Fusion Fire hovedpunkter Afskaffelse af fradragsret for indbetaling på kapitalpension Indførelse af ny pensionsordning uden fradragsret for indbetalinger, benævnt alderspension/aldersforsikring og supplerende engangssum Mulighed for fremrykning af betaling af afgift af de eksisterende kapitalpensioner konvertering til alderspension Fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber 8

9 L 196 A og B Afskaffelse fradragsret kapitalpension og Fusion Kapitalpension i dag Der kan i dag indbetales op til kr. på kapitalpension med fradrag. Fradragsværdien er 37,5 % i gennemsnitskommune. Afkast beskattes med 15,3 %. Udbetaling i oe. m. udbetalingsvilkårene belægges med afgift på 40 %. Førtidig udbetaling belægges med 60 % afgift. 9

10 L 196 A og B Afskaffelse fradragsret kapitalpension og Fusion Afskaffelse af fradragsret for indskud på kapitalpension Fradragsretten afskaffes fra og med indkomståret Ny pensionsordning alderspension I stedet indføres fra og med 2013 ny pensionsopsparing alderspension (alderspension v. pengeinst., aldersforsikring v. livsforsikiringssel. og supplerende engangssum i stedet for supplerende engangsydelse ) Indbetaling på alderspension kan ske med kr. / år uden fradrag. Til gengæld er udbetalingen skattefri. Der betales kun 15,3 % i skat af afkastet. Indbetaling over grænsen pålægges afgift med 20 % - og ophævelse i utide udløser 20 % afgift. 10

11 L 196 A og B Afskaffelse fradragsret kapitalpension og Fusion Fremrykning af afgift på eksisterende kapitalpensioner konvertering til alderspension I 2013 kan eksisterende kapitalpension ændres til alderspension mod alene at betale en afgift på 37,3 % mod normalt 40 % ved udbetaling. Herefter 40 %. Efterfølgende ordinære udbetalinger fra alderspensionen bliver skattefri. Ordinær udbetaling fra eksist. kap.pens. ligeledes 37,3 % i Fusion af pensionskasse og livsforsikringsselskab skattefrit Mulighed for skattefrit at fusionere en tværgående pensionskasse m.v. ind i et livsforsikringsselskab ved overdragelse af pensionskassens egenkapital, pensionsforpligtelse og aktiver til livsforsikringsselskabet. Tilsvarende mulighed for et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskabs fusion ind i et livsforsikringsselskab. 11

12 L 197 Punktafgifter, udligningsafgift og afgiftsfritagelse af elbiler Et teknisk lovforslag om ændring af en lang række afgiftsforhold, bl.a.: Forbrugsafgiftsloven (glødelamper, autopærer, kaffe, te, røgfri tobak) Øl- og vinafgiftsloven Spiritusafgiftsloven Chokoladeafgiftsloven (chokolade, sukkervarer/slik, mandler/nødder) Isafgiftsloven Mineralvandsafgiftsloven (sodavand, limonade, læskedrikke) Fedtafgiftsloven (fedt i kød, mejeriprodukter, spiseolier m.v.) Vandafgiftsloven (husholdningernes vandforbrug) Brændstofforbrugsafgiftsloven (brændstofforbrugsafgift og udligningsafgift for dieselbiler) Vægtafgiftsloven Registreringsafgiftsloven Tonnageskattelovenh 12

13 L 197 Punktafgifter, udligningsafgift og afgiftsfritagelse af elbiler Overordnet består ændringerne i tre forhold: 1. Indeksering af afgiftsbeløb i lovene Afgiftsbeløbene indekseres med forskellige satser. Primært med virkning fra Forhøjelse af udligningsafgiften for dieselbiler Udligningsafgift opkræves af dieselbiler for at udligne forskellen mellem afgiften på benzin og diesel. Forhøjes i 2013 med 52 %. Den afgiftsmæssige fordel ved diesel sammenlignet med benzin udlignes. Efter forøgelsen indekseres på lige fod med øvrige afgifter. 3. Forlængelse af afgiftsfritagelse for el- og brintbiler El- og brintbiler er fritaget for registrerings- vægt- og brændstofforbrugsafgift til og med Fritagelsen forlænges til

14 L 197 Punktafgifter, udligningsafgift og afgiftsfritagelse af elbiler Lovforslaget skønnes samlet set at medføre et varigt provenu efter tilbageløb og adfærd på godt 1,9 mia. kr. 14

15 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Grundforbedringsfradrag ophæves Vurderingsloven afsnit D ( 17-21A) hjemler fradrag i grundværdien for grundforbedringer. Oprindeligt tiltænkt rå jord (mark) ejerens forbedring og værdiforøgelse heraf skulle ikke påvirke beskatningen, kun den rå jord. Anvendes i dag primært på byggemodningsarbejder i fb. m. udstykning af grunde. Fradrag opnås fx for vejanlæg, kloakering og forsyning (el, vand, varme) Fradraget kan gives for forbedringer, der er fuldført for indtil 30 år siden Rådgiverbranchen har systematiseret genoptagelsessager: stort antal sager, stort ressourceforbrug og lang sagsbehandlingstid Reglerne ophæves I kraft 1. januar

16 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Grundforbedringsfradrag - overgangsregler Allerede ansatte fradrag pr : Disse fradrag opretholdes indtil de udløber Fiksering: Eventuel anmodning om genoptagelse af sådanne ansættelser skal indgives inden Herefter kan genoptagelse ikke længere ske. Grundforbedringsarbejder er afsluttet tidligere, og efter gældende regler mulighed for at opnå ansættelse af grundforbedringsfradrag: Frist for anmodning herom Ved ansættelse gives fradraget i for den mulige periode 30/60 år Dokumentationskrav*: dokumentation for udgifterne m.v. skal vedlægges er specificeret i lovteksten Fradrag fås kun for dokumenterede udgifter ikke skønsbaseret Grundforbedringsarbejder er afsluttet tidligere, og anmodning om ansættelse af fradrag indsendt før : Dokumentationskravet* skal opfyldes senest *) næste slide 16

17 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Grundforbedringsfradrag - overgangsregler Dokumentationskravet: vedlægge dokumentation for de udgifter, som der ønskes fradrag for, i form af skøde, købsaftale, lokalplan, luftfoto af udstykningen eller storparcellen, byggeregnskab med underbilag for de pågældende poster og fakturaer eller anden dokumentation for det udførte arbejde og udgiftens størrelse. Ønskes der fradrag for anlægsudgifter, skal der på luftfoto eller kortprint være markeret de veje, stier eller andre anlægsarbejder, der ønskes fradrag for, herunder skal der foreligge kopi af originale ledningskort med markering af det forsyningsanlæg eller hovedanlæg, der ønskes fradrag for, når dette er aktuelt. Ønskes fradrag for tilslutningsafgifter, skal der fremsendes takstblade, vedtægter, fakturaer eller anden dokumentation, der indeholder en beskrivelse af, hvilke grundforbedrende arbejder tilslutningsafgiften indeholder for den pågældende ejendom på byggemodningstidspunktet. 17

18 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Grundforbedringsfradrag - overgangsregler Grundforbedringsarbejder er i gang, men ikke afsluttet pr : Fradrag kan opnås, hvis: Meddelelse om, at et grundforbedringsarbejder er påbegyndt, er modtaget af SKAT senest Anmodning om ansættelse af fradrag er modtaget af SKAT senest 1.7. i året efter første vurdering efter arbejdet er fuldført, dog senest Arbejdet udføres i det tempo, der er sædvanligt for sådanne grundforbedringsarbejder Grundforbedringsarbejder igangsættes efter Ingen mulighed for fradrag 18

19 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Genoptagelse af ejendomsvurdering proceduren skærpes Hidtil: Genoptagelse, SFL 33, meget lempelig blot fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen Genoptagelse kan gå meget langt tilbage i tid. Eksempel: 2012: Anmoder om genoptagelse af vurderingen 2009 Påstand: Forhold i 1997 (fx forbedringsarbejder) er ikke taget i betragtning Dvs.: alle vurderinger siden 1997 har været forkerte Resultat: Forholdene i 1997 skal undersøges for at ansætte 2009 og frem Ressourcekrævende 19

20 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Nye regler: Ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering: Anmodning senest 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget (Dvs. ikke længere langt tilbage ). Kun fejlagtig registrering af fysiske eller materielle forhold kan begrunde genoptagelse, jf. krav om at godtgøre at en vurdering er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold. Dokumentation skal fremlægges af ejeren Beløbsmæssige vurderingsskøn på et korrekt grundlag kan ikke længere genoptages de skal påklages. Klagefristen uændret ¾ år fra vurderingsterminen den 1.10, dvs. klagefrist 1/7 året efter. 20

21 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Ekstraordinær genoptagelse efter udløber af ordinær frist: Ophævelse af kravet om at kun Skatterådet kunne beslutte ekstraordinær genoptagelse nu kan SKAT selv beslutte det. Betingelser: 1. Vurdering foretaget på fejlagtigt grundlag (som ved ordinær genoptagelse ovenfor dvs. ikke beløbsmæssig vurderingsskøn) 2. Genoptagelse vil resultere i ændring af ejendomsværdi eller grundværdi med mindst 15 % 3. Anmodning indgives senest 6 mdr. efter kendskab til forholdet 21

22 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Gældende ret Udlån til aktionæren beskattes ikke, uanset lovlig/ulovlig efter SL Forrentes efter LL 2. Kun udbyttebeskatning af udlånet, hvis det på udbetalingstidspunktet stod klart, at aktionæren ikke vil være i stand til at tilbagebetale. Hvis aktionæren er solvent på udlånstidspunktet, så ingen udbyttebeskatning heller ikke selvom senere insolvent og lånet ikke tilbagebetales. Aktionærens gevinst på gælden beskattes typisk ikke, KGL 21. Typisk eksempel fra praksis, jf. forarbejderne: Selskab udlåner, og går derefter til tvangsopløsning. Aktionæren er blevet insolvent fordringen afskrives som uerholdelig Lånet beskattes ikke (hverken udbytteskat eller kursgevinst) Aktionæren opnår fradragsberettiget aktietab på aktierne 22

23 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Ny beskatning af aktionærlån - LL 16 E:»Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven 206, stk og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.«23

24 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Civilretten løsrives fra skatteretten Formål: fjerne mulighed for omgåelse af udbytteskat via langvarig udlån LL 16 E omfatter (i) lån, (ii) sikkerhedsstillelse og (iii) stille midler til rådighed Kun lån til fysiske personer ikke til selskaber (uanset ejerandel) Krav: direkte eller indirekte forbindelse omfattet af LL 2 NB: LL 16H, stk. 6 nærtståendes ejer- og stemmeandel medregnes ved bedømmelsen (fx ægtefælle og børn samt ejerandel via andet kontrolleret selskab). Beskatningen er uafhængig af, om lånet er ulovligt efter SL 210 eller ej Fx lån fra udenlandsk selskab ikke ulovlig, men beskattes Fx lån ulovlig uanset ejerandel, men beskattes kun hvis LL 2-forbindelse Fx lån til ledelsesmedlem uden ejerandel ulovligt, men beskattes ikke 24

25 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Beskatningen udbytte eller løn: Lånet behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt Dvs. kan være udbytte eller løn Forarbejder: Udg.pkt. : Beskattes som maskeret udlodning Modif. : Kan beskattes som løn (og selskabet har derved fradrag), hvis aktionæren er ansat i selskabet, og det samlede vederlag for personligt arbejde inklusive lånet kan rummes inden for en rimelig aflønning til aktionæren for det udførte arbejde. 25

26 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Beskatningen udbytte eller løn: Reglerne om indeholdelse skal opfyldes dvs. A-skat eller udbytteskat skal indeholdes ved udbetalingen. Selskabet hæfter for manglende indeholdelse efter reglerne herom i KSL. Ved selskabets betaling af den ikke-indeholdte skat får selskabet et regreskrav mod aktionæren. Er regreskravet nu et nyt ulovligt lån, der også skal beskattes? ( snebold ) Idet aktionærens gæld til selskabet er afhængig af, hvorledes opkrævningen af den ikke indeholdte skat gennemføres, er udgangspunktet, at der i det nævnte tilfælde ikke vil være tale om et nyt skattepligtigt aktionærlån. Ved selskabets sikkerhedsstillelse for aktionæren sker beskatningen på grundlag af sikkerhedsstillelsens nominelle størrelse (og ikke den sikrede gælds størrelse) 26

27 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Fejl og korrektion? Beskatningen indtræder på udbetalingstidspunktet Tilbagebetaling eliminerer ikke skatten dog skal selskabet ikke beskattes af tilbagebetalingen, jf. stk. 2. NB: evt. tilbagebetalingspligt efter SL!!! Ministersvar: Hvis det er en ren fejlekspedition, at selskabet har betalt hovedaktionærens regning, kan fejles rettes uden at søge omgørelse efter SFL 29. Hvis ikke ren fejl, da må søges omgørelse efter SFL 29. de skattemæssige konsekvenser af at optage et aktionærlån må forventes at være forudset på dispositionstidspunktet, idet der nu er en klar lovregel herom. Beløb ført på mellemregning (fx selskabets betaling af privat udgift) kan efterfølgende omposteres til løn uden yderligere konsekvenser. Beskatningen indtrådte allerede på lånetidspunktet bogføringen er uden betydning. 27

28 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Lån undtaget fra beskatningen U1: Lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Aktier på klods er selskabets fordring et skattepligtig aktionærlån? Forarbejder: et sådant lån anses for ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. derfor ikke omfattet, hvis den konkrete aktieudstedelse i øvrigt sker på sædvanlige vilkår. U2: Sædvanlige lån fra pengeinstitutter U3: Lån til selvfinansiering efter SL 206, stk. 2 28

29 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud I kraft LL 16 E har virkning for lån m.v., der ydes fra og med den 14. august Allerede ydede lån berøres ikke. Renter på allerede ydede lån, der tilskrives efter ikrafttræden er det lån? Ministersvar: Den skattemæssige behandling af forrentning af gammelt aktionærlån skal ske efter de hidtidige gældende regler. Dvs. rentetilskrivning anses ikke som et lån, der er ydet efter ikrafttrædelse. D.o. for renter på beskattede lån efter LL 16 E. Vilkårsændring kan bevirke, at der anses at være sket indfrielse og etablering af nyt lån, som derved bliver omfattet af skattepligten. 29

30 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Kursgevinstbeskatning ny KGL 21, stk. 2 Gevinst på gæld til selskaber, hvori debitor eller nærtstående direkte eller indirekte ejer eller har ejet aktier, bliver skattepligtig. Gælder ikke i det omfang den påtagne forpligtelse er omfattet af LL 16 E Gælder ikke pengeinstitutter, hvor den pågældende højst ejer 5 % Ligeledes angives i KGL 24, stk. 3: Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på gæld, der er omfattet af 21, stk. 2. I kraft: Virkning for gæld, der påtages fra og med den 14. august

31 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud LL 2 sekundær justering Efter LL 2, stk. 5, 1. pkt. kan sekundær justering undgås ved at forpligte sig til betaling af det pågældende beløb m.v. Der indsættes et 2. pkt. : Det er en forudsætning for anvendelsen af 1. pkt., at den påtagne forpligtelse også opfylder de i stk. 1 anførte betingelser. 1. pkt. gælder ikke, i det omfang den påtagne forpligtelse er omfattet af 16 E. Altså krav: på markedsvilkår: Der skal foreligge en aftale om afvikling af forpligtelsen. Føres beløbet på en mellemregningskonto, uden at der foreligger en afviklingsaftale, vil dette som udgangspunkt ikke opfylde betingelsen. Hvis der er tvivl om aktionærens betalingsevne, vil udgangspunktet derfor være, at betalingsforpligtelsen kun kan anses for at være på markedsvilkår, hvis der er stillet betryggende sikkerhed. Skal forrentes med markedsrenten. 31

32 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Afgrænsningen mellem LL 16 E og LL 2 Hvornår er påtagelsen af betalingsforpligtelsen et aktionærlån, der beskattes efter LL 16 E og hvornår er påtagelsen i stedet omfattet af 2, så evt. udbytteskat undgås? Forarbejder - Eks: Selskab sælger ejendom for 4 mio. til aktionær SKAT anser værdien for 4,3 mio. og beskatter aktionæren af 0,3 mio. kr. Da forskellen må anses at ligge inden for den normale skønsusikkerhed ved værdiansættelse af fast ejendom kan betalingsforpligtelse påtages efter LL 2, stk. 5 og dette er ikke et aktionærlån efter LL 16 E Forudsætning: markedsvilkår selskabet skal have pant for det manglende beløb. Påtagelse af betalingsforpligtelse vil derfor beskattes som aktionærlån, hvis selskabet ikke får pant for betalingsforpligtelsen - eller hvis ejendommen bevidst er overdraget til en klar [underpris] 32

33 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Bedre forskudsproces Banker, realkreditinstitutter m.v. skal indberette renter og bidrag kvartalsvis med henblik på mere aktuelle tal som grundlag for dannelsen af forskudsopgørelsen. Øvrige tekniske tiltag for at opnå mere korrekt forskudsopgørelse fx at relevante oplysninger fra andre registre også kan indgå i forskudsopgørelsen (fx Uddannelsesstyrelsen) Efter KSL 53, stk. 3 kan skatteyderen i dag forlange forskudsopgørelsen ændret, hvis han antager at indkomsten vil afvige væsentligt. Dette ændres til anmode om. 33

34 L 199 B Feltlåsning for selvstændige erhvervsdrivende Feltlåsning Skatteministeren bemyndiges i SKL 1 A til at fastsætte nærmere angivne grupper, for hvilke der sker feltlåsning. Tiltænkt selvstændigt erhvervsdrivende. Der indføres ansvarsfrihed for skatteyderen for urigtige, indberettede oplysninger, som feltlåses. Indberetning Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler om indberetning af honorarer m.v. Bl.a. tiltænkt indberetningspligt vedr. salær og godtgørelse, som domstolene udbetaler til beskikkede advokater efter retsplejeloven. Virkning fra indkomståret

35 35

36 L

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Udfordringer for ejerledere

Udfordringer for ejerledere Morgenmøde 1 Agenda Velkomst og morgenmad. Vederlag fra selskabet løn, bonus eller udbytte Rette omkostningsbærer Sponsor-omkostninger Rette indkomstmodtager Bestyrelseshonorarer Fri bolig/sommerhus Bolig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Positive konsekvenser/ mindreudgifter (Hvis ja, angiv omfang)

Positive konsekvenser/ mindreudgifter (Hvis ja, angiv omfang) Vurdering af konsekvenser af lovforslag Positive konsekvenser/ mindreudgifter (Hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/ merudgifter (Hvis ja, angiv omfang) Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 14 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Grundforbedringsfradrag snart en saga

Grundforbedringsfradrag snart en saga - 1 Grundforbedringsfradrag snart en saga Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen har de seneste uger fremsat en række lovforslag til gennemførelse af sommerens skattereform. Blandt disse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær - 1 Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selskab og hovedaktionær er to forskellige enheder. Både i det civile liv og i skatteretten

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0084 Udkast i høring 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen) 1 I lov om påligningen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Kapitalejerlån & Selvfinansiering

Kapitalejerlån & Selvfinansiering Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen Kapitalejerlån & Selvfinansiering Selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt Forord......................................................

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 353 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter SAU 4. september 2012 Oversigt over præsentation Definition af skatteudgifter Eksempler på skatteudgifter Beregning

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Aftale om skattereform

Aftale om skattereform Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skattereformen. Skattereformen PwC. september 2012 Slide 1

Skattereformen. Skattereformen PwC. september 2012 Slide 1 Kære læser Folketinget har i dag vedtaget skattereformen. Ændringerne vil berøre stort set alle danskere i større eller mindre omfang. Især vil reglerne i forhold til kapitalpensioner give behov for overvejelser

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

2011/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag.

2011/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag. 2011/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2012-321-0022 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Kundeårsmøde

Kundeårsmøde Aktuelt Skat Kundeårsmøde 2013 Revisorbranchens nye ambitiøse organisation 16.01.2013 Titel - Ændre dato og Titel i Indsæt > Hoved/Sidefod Side 1 Agenda: Aktuel Skat Udvalgte nye regler - indkomståret

Læs mere