SKATTEREFORMEN 2012 DANMARKS SKATTEADVOKATER 5. NOVEMBER 2012 TORBEN BUUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTEREFORMEN 2012 DANMARKS SKATTEADVOKATER 5. NOVEMBER 2012 TORBEN BUUR TBU@DAHLLAW.DK"

Transkript

1 SKATTEREFORMEN 2012 DANMARKS SKATTEADVOKATER 5. NOVEMBER 2012 TORBEN BUUR 1

2 OVERBLIK L 192 Afskrivningssats forhøjes for investering i nye driftsmidler L 194 Forhøjelse beskæftigelsesfradrag og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige, aftrapning børne- og ungeydelse L 195 Nedsæt loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af udenlandsk lønindkomst og arbejdsudleje L 196 A Afskaffelse af fradragsret for indbetalinger til kapitalpension L 196 B - Adgang til fusion mellem pensionskasser og forsikringsselskaber L 197 Indeksering af punktafgifter og løbende bilafgifter, udligningsafgift og forlænget afgiftsfritagelse for bring- og elbiler L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring er regler om genoptagelse L 199 A Beskatning af aktionærlån, fortryk og låsning af indberetningspligter og optimeret forskudsproces L 199 B Feltlåsning for selvstændige erhvervsdrivende 2

3 L 192 Forhøjet afskrivningssats Ny AFL 5 D om afskrivning på driftsmidler. Valgfrit i stedet for at afskrive efter 5 kan den skattepligtige vælge at afskrive udgifter til anskaffelses af nye driftsmidler, som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, på en særskilt saldo, hvor anskaffelsessummen indgår med 115 %. Skal kunne afskrives efter 5, for at 5 D kan anvendes. Dvs. for det første 3 om leveret, bestemt til at indgå i driften og færdiggjort samt ikke omfattet af de særskilte saldi på 5B og 5 C (driftsmidler med lang levetid, infrastrukturanlæg) Nye driftsmidler defineres som anskaffet som fabriksnye Ikke blandede driftsmidler og ikke straksafskrives Saldoen forøges med anskaffelser i årets løb og fradrag af salgssummer begge med 115 % 3

4 L 192 Forhøjet afskrivningssats Gælder alene for driftsmidler der anskaffes senest Ved udgangen af indkomståret 2017 lægges saldoværdien sammen med den almindelige driftsmiddelsaldo efter 5 og summen udgør således den samlede driftsmiddelsaldo fra indkomståret 2018, der herefter behandles efter 5. Loven har virkning fra og med 30. maj

5 L 194 Beskæftigelsesfradrag, topskattegrænse, børneydelse Beskæftigelsesfradraget (LL 9 J i dag 4,4 % / kr.) hæves for 2013 til 6,95 % af arbejdsindkomsten, og maksimumbeløbet øges til kr. Forøges gradvist frem til 2022, hvor fradraget er 10,95 % og max kr. Skatteværdien af max fradrag efter gældende regler er kr. Skatteværdien med L 194 efter 2013 er kr. og 2022 er kr. Enlige forsørgere får et ekstra beskæftigelsesfradrag fra 2014 med yderligere 2,6 % og et maxbeløb på kr. forøges gradvis til 2019 til 6,25 % / kr. (Enlig forsøger defineres som den, der er berettiget til og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud) Topskattegrænsen (PSL 7 i dag kr.) forhøjes for 2013 til kr. Det svarer til en indkomst på ca kr. før AM-bidrag, eller en månedsløn på ca kr.) Forøges gradvist frem til 2022, hvor grænsen er kr. (Svarer til en indkomst før AM-bidrag på kr. / månedsløn kr.) 5

6 L 194 Beskæftigelsesfradrag, topskattegrænse, børneydelse Børne- og ungeydelse nedsættes (lov om børne- og ungeydelse 1 a) med et beløb svarende til 2 % af grundlaget for topskat, i det omfang grundlaget for topskat hos modtageren af ydelsen i det pågældende indkomstår overstiger kr. For samlevende ægtefæller sker nedsættelsen med 2 % af grundlaget over kr. hos hver af ægtefællerne. Nedsættelsen sker ved hver udbetaling, på baggrund af forskudsopgørelsen. Evt. reguleringsbeløb på baggrund af årsopgørelsen modregnes/tillægges så vidt muligt i de følgende udbetalinger. Virkning fra 1. januar

7 L 195 Rejsefradrag, fri bil, udenlandsk lønindkomst, arbejdsudleje Behandles på særskilt kursus den 28. november Hovedtræk: Godtgørelser for udlæg m.v. er i dag skattefri men bliver skattepligtig, hvis lønmodtageren kompenserer arbejdsgiveren for at få godtgørelsen (LL 9, stk. 4, 3. pkt.) Loftet for rejsefradrag nedsættes fra 50 t.kr. til 25. t.kr. (LL 9 A) Miljøtillægget ved opgørelsen af værdi af fri bil forhøjes med 50 % (LL 16, stk. 4) Perioden for beskatning af fri bil af fuld nyvognspris fastsættes til 36 mdr. fra første indregistrering (mod i dag: indregistreringsåret + 2 år) (LL 16, stk. 4) Skattefritagelse af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst efter LL 33 A afskaffes Der indføres beskatning af lønindtægt for udenlandske personer, der har en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted i DK, når personen opholder sig her i mere end 183 dage i en 12 måneders periode (KSL 2, stk. 9, nr. 2) Reglerne for beskatning ved arbejdsudleje strammes (KSL 2, stk. 1, nr. 3) 7

8 L 196 A og B Afskaffelse fradragsret kapitalpension og Fusion Fire hovedpunkter Afskaffelse af fradragsret for indbetaling på kapitalpension Indførelse af ny pensionsordning uden fradragsret for indbetalinger, benævnt alderspension/aldersforsikring og supplerende engangssum Mulighed for fremrykning af betaling af afgift af de eksisterende kapitalpensioner konvertering til alderspension Fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber 8

9 L 196 A og B Afskaffelse fradragsret kapitalpension og Fusion Kapitalpension i dag Der kan i dag indbetales op til kr. på kapitalpension med fradrag. Fradragsværdien er 37,5 % i gennemsnitskommune. Afkast beskattes med 15,3 %. Udbetaling i oe. m. udbetalingsvilkårene belægges med afgift på 40 %. Førtidig udbetaling belægges med 60 % afgift. 9

10 L 196 A og B Afskaffelse fradragsret kapitalpension og Fusion Afskaffelse af fradragsret for indskud på kapitalpension Fradragsretten afskaffes fra og med indkomståret Ny pensionsordning alderspension I stedet indføres fra og med 2013 ny pensionsopsparing alderspension (alderspension v. pengeinst., aldersforsikring v. livsforsikiringssel. og supplerende engangssum i stedet for supplerende engangsydelse ) Indbetaling på alderspension kan ske med kr. / år uden fradrag. Til gengæld er udbetalingen skattefri. Der betales kun 15,3 % i skat af afkastet. Indbetaling over grænsen pålægges afgift med 20 % - og ophævelse i utide udløser 20 % afgift. 10

11 L 196 A og B Afskaffelse fradragsret kapitalpension og Fusion Fremrykning af afgift på eksisterende kapitalpensioner konvertering til alderspension I 2013 kan eksisterende kapitalpension ændres til alderspension mod alene at betale en afgift på 37,3 % mod normalt 40 % ved udbetaling. Herefter 40 %. Efterfølgende ordinære udbetalinger fra alderspensionen bliver skattefri. Ordinær udbetaling fra eksist. kap.pens. ligeledes 37,3 % i Fusion af pensionskasse og livsforsikringsselskab skattefrit Mulighed for skattefrit at fusionere en tværgående pensionskasse m.v. ind i et livsforsikringsselskab ved overdragelse af pensionskassens egenkapital, pensionsforpligtelse og aktiver til livsforsikringsselskabet. Tilsvarende mulighed for et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskabs fusion ind i et livsforsikringsselskab. 11

12 L 197 Punktafgifter, udligningsafgift og afgiftsfritagelse af elbiler Et teknisk lovforslag om ændring af en lang række afgiftsforhold, bl.a.: Forbrugsafgiftsloven (glødelamper, autopærer, kaffe, te, røgfri tobak) Øl- og vinafgiftsloven Spiritusafgiftsloven Chokoladeafgiftsloven (chokolade, sukkervarer/slik, mandler/nødder) Isafgiftsloven Mineralvandsafgiftsloven (sodavand, limonade, læskedrikke) Fedtafgiftsloven (fedt i kød, mejeriprodukter, spiseolier m.v.) Vandafgiftsloven (husholdningernes vandforbrug) Brændstofforbrugsafgiftsloven (brændstofforbrugsafgift og udligningsafgift for dieselbiler) Vægtafgiftsloven Registreringsafgiftsloven Tonnageskattelovenh 12

13 L 197 Punktafgifter, udligningsafgift og afgiftsfritagelse af elbiler Overordnet består ændringerne i tre forhold: 1. Indeksering af afgiftsbeløb i lovene Afgiftsbeløbene indekseres med forskellige satser. Primært med virkning fra Forhøjelse af udligningsafgiften for dieselbiler Udligningsafgift opkræves af dieselbiler for at udligne forskellen mellem afgiften på benzin og diesel. Forhøjes i 2013 med 52 %. Den afgiftsmæssige fordel ved diesel sammenlignet med benzin udlignes. Efter forøgelsen indekseres på lige fod med øvrige afgifter. 3. Forlængelse af afgiftsfritagelse for el- og brintbiler El- og brintbiler er fritaget for registrerings- vægt- og brændstofforbrugsafgift til og med Fritagelsen forlænges til

14 L 197 Punktafgifter, udligningsafgift og afgiftsfritagelse af elbiler Lovforslaget skønnes samlet set at medføre et varigt provenu efter tilbageløb og adfærd på godt 1,9 mia. kr. 14

15 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Grundforbedringsfradrag ophæves Vurderingsloven afsnit D ( 17-21A) hjemler fradrag i grundværdien for grundforbedringer. Oprindeligt tiltænkt rå jord (mark) ejerens forbedring og værdiforøgelse heraf skulle ikke påvirke beskatningen, kun den rå jord. Anvendes i dag primært på byggemodningsarbejder i fb. m. udstykning af grunde. Fradrag opnås fx for vejanlæg, kloakering og forsyning (el, vand, varme) Fradraget kan gives for forbedringer, der er fuldført for indtil 30 år siden Rådgiverbranchen har systematiseret genoptagelsessager: stort antal sager, stort ressourceforbrug og lang sagsbehandlingstid Reglerne ophæves I kraft 1. januar

16 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Grundforbedringsfradrag - overgangsregler Allerede ansatte fradrag pr : Disse fradrag opretholdes indtil de udløber Fiksering: Eventuel anmodning om genoptagelse af sådanne ansættelser skal indgives inden Herefter kan genoptagelse ikke længere ske. Grundforbedringsarbejder er afsluttet tidligere, og efter gældende regler mulighed for at opnå ansættelse af grundforbedringsfradrag: Frist for anmodning herom Ved ansættelse gives fradraget i for den mulige periode 30/60 år Dokumentationskrav*: dokumentation for udgifterne m.v. skal vedlægges er specificeret i lovteksten Fradrag fås kun for dokumenterede udgifter ikke skønsbaseret Grundforbedringsarbejder er afsluttet tidligere, og anmodning om ansættelse af fradrag indsendt før : Dokumentationskravet* skal opfyldes senest *) næste slide 16

17 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Grundforbedringsfradrag - overgangsregler Dokumentationskravet: vedlægge dokumentation for de udgifter, som der ønskes fradrag for, i form af skøde, købsaftale, lokalplan, luftfoto af udstykningen eller storparcellen, byggeregnskab med underbilag for de pågældende poster og fakturaer eller anden dokumentation for det udførte arbejde og udgiftens størrelse. Ønskes der fradrag for anlægsudgifter, skal der på luftfoto eller kortprint være markeret de veje, stier eller andre anlægsarbejder, der ønskes fradrag for, herunder skal der foreligge kopi af originale ledningskort med markering af det forsyningsanlæg eller hovedanlæg, der ønskes fradrag for, når dette er aktuelt. Ønskes fradrag for tilslutningsafgifter, skal der fremsendes takstblade, vedtægter, fakturaer eller anden dokumentation, der indeholder en beskrivelse af, hvilke grundforbedrende arbejder tilslutningsafgiften indeholder for den pågældende ejendom på byggemodningstidspunktet. 17

18 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Grundforbedringsfradrag - overgangsregler Grundforbedringsarbejder er i gang, men ikke afsluttet pr : Fradrag kan opnås, hvis: Meddelelse om, at et grundforbedringsarbejder er påbegyndt, er modtaget af SKAT senest Anmodning om ansættelse af fradrag er modtaget af SKAT senest 1.7. i året efter første vurdering efter arbejdet er fuldført, dog senest Arbejdet udføres i det tempo, der er sædvanligt for sådanne grundforbedringsarbejder Grundforbedringsarbejder igangsættes efter Ingen mulighed for fradrag 18

19 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Genoptagelse af ejendomsvurdering proceduren skærpes Hidtil: Genoptagelse, SFL 33, meget lempelig blot fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen Genoptagelse kan gå meget langt tilbage i tid. Eksempel: 2012: Anmoder om genoptagelse af vurderingen 2009 Påstand: Forhold i 1997 (fx forbedringsarbejder) er ikke taget i betragtning Dvs.: alle vurderinger siden 1997 har været forkerte Resultat: Forholdene i 1997 skal undersøges for at ansætte 2009 og frem Ressourcekrævende 19

20 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Nye regler: Ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering: Anmodning senest 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget (Dvs. ikke længere langt tilbage ). Kun fejlagtig registrering af fysiske eller materielle forhold kan begrunde genoptagelse, jf. krav om at godtgøre at en vurdering er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold. Dokumentation skal fremlægges af ejeren Beløbsmæssige vurderingsskøn på et korrekt grundlag kan ikke længere genoptages de skal påklages. Klagefristen uændret ¾ år fra vurderingsterminen den 1.10, dvs. klagefrist 1/7 året efter. 20

21 L 198 Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og genoptagelse Ekstraordinær genoptagelse efter udløber af ordinær frist: Ophævelse af kravet om at kun Skatterådet kunne beslutte ekstraordinær genoptagelse nu kan SKAT selv beslutte det. Betingelser: 1. Vurdering foretaget på fejlagtigt grundlag (som ved ordinær genoptagelse ovenfor dvs. ikke beløbsmæssig vurderingsskøn) 2. Genoptagelse vil resultere i ændring af ejendomsværdi eller grundværdi med mindst 15 % 3. Anmodning indgives senest 6 mdr. efter kendskab til forholdet 21

22 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Gældende ret Udlån til aktionæren beskattes ikke, uanset lovlig/ulovlig efter SL Forrentes efter LL 2. Kun udbyttebeskatning af udlånet, hvis det på udbetalingstidspunktet stod klart, at aktionæren ikke vil være i stand til at tilbagebetale. Hvis aktionæren er solvent på udlånstidspunktet, så ingen udbyttebeskatning heller ikke selvom senere insolvent og lånet ikke tilbagebetales. Aktionærens gevinst på gælden beskattes typisk ikke, KGL 21. Typisk eksempel fra praksis, jf. forarbejderne: Selskab udlåner, og går derefter til tvangsopløsning. Aktionæren er blevet insolvent fordringen afskrives som uerholdelig Lånet beskattes ikke (hverken udbytteskat eller kursgevinst) Aktionæren opnår fradragsberettiget aktietab på aktierne 22

23 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Ny beskatning af aktionærlån - LL 16 E:»Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven 206, stk og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.«23

24 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Civilretten løsrives fra skatteretten Formål: fjerne mulighed for omgåelse af udbytteskat via langvarig udlån LL 16 E omfatter (i) lån, (ii) sikkerhedsstillelse og (iii) stille midler til rådighed Kun lån til fysiske personer ikke til selskaber (uanset ejerandel) Krav: direkte eller indirekte forbindelse omfattet af LL 2 NB: LL 16H, stk. 6 nærtståendes ejer- og stemmeandel medregnes ved bedømmelsen (fx ægtefælle og børn samt ejerandel via andet kontrolleret selskab). Beskatningen er uafhængig af, om lånet er ulovligt efter SL 210 eller ej Fx lån fra udenlandsk selskab ikke ulovlig, men beskattes Fx lån ulovlig uanset ejerandel, men beskattes kun hvis LL 2-forbindelse Fx lån til ledelsesmedlem uden ejerandel ulovligt, men beskattes ikke 24

25 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Beskatningen udbytte eller løn: Lånet behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt Dvs. kan være udbytte eller løn Forarbejder: Udg.pkt. : Beskattes som maskeret udlodning Modif. : Kan beskattes som løn (og selskabet har derved fradrag), hvis aktionæren er ansat i selskabet, og det samlede vederlag for personligt arbejde inklusive lånet kan rummes inden for en rimelig aflønning til aktionæren for det udførte arbejde. 25

26 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Beskatningen udbytte eller løn: Reglerne om indeholdelse skal opfyldes dvs. A-skat eller udbytteskat skal indeholdes ved udbetalingen. Selskabet hæfter for manglende indeholdelse efter reglerne herom i KSL. Ved selskabets betaling af den ikke-indeholdte skat får selskabet et regreskrav mod aktionæren. Er regreskravet nu et nyt ulovligt lån, der også skal beskattes? ( snebold ) Idet aktionærens gæld til selskabet er afhængig af, hvorledes opkrævningen af den ikke indeholdte skat gennemføres, er udgangspunktet, at der i det nævnte tilfælde ikke vil være tale om et nyt skattepligtigt aktionærlån. Ved selskabets sikkerhedsstillelse for aktionæren sker beskatningen på grundlag af sikkerhedsstillelsens nominelle størrelse (og ikke den sikrede gælds størrelse) 26

27 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Fejl og korrektion? Beskatningen indtræder på udbetalingstidspunktet Tilbagebetaling eliminerer ikke skatten dog skal selskabet ikke beskattes af tilbagebetalingen, jf. stk. 2. NB: evt. tilbagebetalingspligt efter SL!!! Ministersvar: Hvis det er en ren fejlekspedition, at selskabet har betalt hovedaktionærens regning, kan fejles rettes uden at søge omgørelse efter SFL 29. Hvis ikke ren fejl, da må søges omgørelse efter SFL 29. de skattemæssige konsekvenser af at optage et aktionærlån må forventes at være forudset på dispositionstidspunktet, idet der nu er en klar lovregel herom. Beløb ført på mellemregning (fx selskabets betaling af privat udgift) kan efterfølgende omposteres til løn uden yderligere konsekvenser. Beskatningen indtrådte allerede på lånetidspunktet bogføringen er uden betydning. 27

28 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Lån undtaget fra beskatningen U1: Lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Aktier på klods er selskabets fordring et skattepligtig aktionærlån? Forarbejder: et sådant lån anses for ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. derfor ikke omfattet, hvis den konkrete aktieudstedelse i øvrigt sker på sædvanlige vilkår. U2: Sædvanlige lån fra pengeinstitutter U3: Lån til selvfinansiering efter SL 206, stk. 2 28

29 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud I kraft LL 16 E har virkning for lån m.v., der ydes fra og med den 14. august Allerede ydede lån berøres ikke. Renter på allerede ydede lån, der tilskrives efter ikrafttræden er det lån? Ministersvar: Den skattemæssige behandling af forrentning af gammelt aktionærlån skal ske efter de hidtidige gældende regler. Dvs. rentetilskrivning anses ikke som et lån, der er ydet efter ikrafttrædelse. D.o. for renter på beskattede lån efter LL 16 E. Vilkårsændring kan bevirke, at der anses at være sket indfrielse og etablering af nyt lån, som derved bliver omfattet af skattepligten. 29

30 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Kursgevinstbeskatning ny KGL 21, stk. 2 Gevinst på gæld til selskaber, hvori debitor eller nærtstående direkte eller indirekte ejer eller har ejet aktier, bliver skattepligtig. Gælder ikke i det omfang den påtagne forpligtelse er omfattet af LL 16 E Gælder ikke pengeinstitutter, hvor den pågældende højst ejer 5 % Ligeledes angives i KGL 24, stk. 3: Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på gæld, der er omfattet af 21, stk. 2. I kraft: Virkning for gæld, der påtages fra og med den 14. august

31 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud LL 2 sekundær justering Efter LL 2, stk. 5, 1. pkt. kan sekundær justering undgås ved at forpligte sig til betaling af det pågældende beløb m.v. Der indsættes et 2. pkt. : Det er en forudsætning for anvendelsen af 1. pkt., at den påtagne forpligtelse også opfylder de i stk. 1 anførte betingelser. 1. pkt. gælder ikke, i det omfang den påtagne forpligtelse er omfattet af 16 E. Altså krav: på markedsvilkår: Der skal foreligge en aftale om afvikling af forpligtelsen. Føres beløbet på en mellemregningskonto, uden at der foreligger en afviklingsaftale, vil dette som udgangspunkt ikke opfylde betingelsen. Hvis der er tvivl om aktionærens betalingsevne, vil udgangspunktet derfor være, at betalingsforpligtelsen kun kan anses for at være på markedsvilkår, hvis der er stillet betryggende sikkerhed. Skal forrentes med markedsrenten. 31

32 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Afgrænsningen mellem LL 16 E og LL 2 Hvornår er påtagelsen af betalingsforpligtelsen et aktionærlån, der beskattes efter LL 16 E og hvornår er påtagelsen i stedet omfattet af 2, så evt. udbytteskat undgås? Forarbejder - Eks: Selskab sælger ejendom for 4 mio. til aktionær SKAT anser værdien for 4,3 mio. og beskatter aktionæren af 0,3 mio. kr. Da forskellen må anses at ligge inden for den normale skønsusikkerhed ved værdiansættelse af fast ejendom kan betalingsforpligtelse påtages efter LL 2, stk. 5 og dette er ikke et aktionærlån efter LL 16 E Forudsætning: markedsvilkår selskabet skal have pant for det manglende beløb. Påtagelse af betalingsforpligtelse vil derfor beskattes som aktionærlån, hvis selskabet ikke får pant for betalingsforpligtelsen - eller hvis ejendommen bevidst er overdraget til en klar [underpris] 32

33 L 199 A Aktionærlån, fortryk/låsning indberetninger og forskud Bedre forskudsproces Banker, realkreditinstitutter m.v. skal indberette renter og bidrag kvartalsvis med henblik på mere aktuelle tal som grundlag for dannelsen af forskudsopgørelsen. Øvrige tekniske tiltag for at opnå mere korrekt forskudsopgørelse fx at relevante oplysninger fra andre registre også kan indgå i forskudsopgørelsen (fx Uddannelsesstyrelsen) Efter KSL 53, stk. 3 kan skatteyderen i dag forlange forskudsopgørelsen ændret, hvis han antager at indkomsten vil afvige væsentligt. Dette ændres til anmode om. 33

34 L 199 B Feltlåsning for selvstændige erhvervsdrivende Feltlåsning Skatteministeren bemyndiges i SKL 1 A til at fastsætte nærmere angivne grupper, for hvilke der sker feltlåsning. Tiltænkt selvstændigt erhvervsdrivende. Der indføres ansvarsfrihed for skatteyderen for urigtige, indberettede oplysninger, som feltlåses. Indberetning Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler om indberetning af honorarer m.v. Bl.a. tiltænkt indberetningspligt vedr. salær og godtgørelse, som domstolene udbetaler til beskikkede advokater efter retsplejeloven. Virkning fra indkomståret

35 35

36 L

Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde. Anders Lützhøft

Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde. Anders Lützhøft Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde Anders Lützhøft Indholdsfortegnelse S. 3 Tidsoversigt S. 9 Ny klagestruktur på skatteområdet S. 15 Den nye offentlighedslov S. 17 Ulovlige aktionærlån S. 38 Efterårets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E.

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E. Aarhus Universitet - Business and Social Sciences Juridisk Institut - Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling Afleveringsdato: 1. november 2013 Beskatning af aktionærlån En analyse og vurdering af de skatteretlige

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEinformation august 2006 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere