Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning nr. 2/2012) 7. januar 2015 RN 701/15 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen, som blev indledt med en beretning i Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Rigsrevisionens opfølgning har vist, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har gennemført de initiativer, som klima-, energi- og bygningsministeren i sit svar på beretningen stillede Statsrevisorerne i udsigt. Derudover har Finansministeriet færdiggjort arbejdet med at fastsætte en ny rentesats til brug for samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Rigsrevisionen finder initiativerne tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har opgjort resultaterne af effekterne af de nationale reduktionstiltag. Dermed er det nu muligt at vurdere, i hvor høj grad de har bidraget til at opfylde Kyoto-målsætningen. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har opgjort statens omkostninger ved opfyldelsen af Kyoto-målsætningen. Dermed er det nu fx muligt at sammenligne de enkelte virkemidlers omkostningseffektivitet. Af regeringens klimaplan fra august 2013 fremgår det, at Danmarks CO2-udledning skal reduceres med 40 % i 2020 i forhold til niveauet i Både mål og indfrielse af mål skal opgøres som de udledninger, der sker i Danmark. Folketinget har desuden vedtaget en klimalov i juni 2014 med det formål at skabe en overordnet strategisk ramme for den danske klimapolitik. Finansministeriet har i maj 2013 udmeldt en ny kalkulationsrente til brug for samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Den danske kalkulationsrente er sat ned og er nu på niveau med kalkulationsrenten i sammenlignelige lande. Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på

3 2 I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i oktober 2012 en beretning om Danmarks reduktion af CO2-udledningen. Beretningen handlede om Miljøministeriets og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets indsats for at sikre, at Danmark nåede sin Kyoto-målsætning i overensstemmelse med den danske klimastrategi. Kyoto-protokollen omfatter udledningen af 6 drivhusgasser, hvoraf CO2 står for langt hovedparten af udledningen. I opgørelserne over CO2-udledningen indgår alle 6 drivhusgasser, idet virkningen af de øvrige 5 bliver omregnet, så de har samme drivhuseffekt som CO2. For nemheds skyld omtalte Rigsrevisionen i beretningen drivhusgasserne som CO2. 3. Beretningen viste, at Miljøministeriet (der havde det overordnede ansvar for klimapolitikken frem til november 2007) havde efterlevet klimastrategiens målsætning om, at reduktionen af CO2-udledningen i perioden skulle ske med færrest mulige samfundsøkonomiske omkostninger. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet overtog ansvaret for klimapolitikken i Ministeriets foreløbige opgørelser af CO2-udledningen viste, at Danmark ville overopfylde Kyoto-målsætningen. Beretningen gav imidlertid også anledning til enkelte bemærkninger og anbefalinger, der gennemgås nedenfor. 4. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at de fandt det tilfredsstillende, at Danmark forventedes at overholde det gennemsnitlige udledningsloft for CO2 i perioden , og at reduktionen stort set var sket til lave samfundsøkonomiske omkostninger. 5. Som svar på beretningen afgav klima-, energi- og bygningsministeren, miljøministeren, finansministeren og udviklingsministeren redegørelser til Statsrevisorerne i perioden oktober januar Miljøministeren og udviklingsministeren oplyste, at beretningen ikke gav anledning til nogen bemærkninger. Både finansministeren og klima-, energi- og bygningsministeren noterede sig, at Statsrevisorerne fandt det tilfredsstillende, at Danmark forventedes at overholde det gennemsnitlige udledningsloft for CO2 i perioden , og at reduktionsindsatsen stort set var sket til lave samfundsøkonomiske omkostninger. Klima-, energi- og bygningsministeren noterede sig også, at Statsrevisorerne fandt, at den faktiske reduktion af CO2-udledningen fordelt på køb af klimakreditter, nationale reduktionstiltag og tiltag i de kvotebelagte sektorer stort set svarede til den planlagte fordeling. Klima-, energi- og bygningsministeren oplyste, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ville igangsætte en samlet vurdering af effekterne af nationale reduktionstiltag iværksat i perioden Desuden ville ministeriet foretage en samlet opgørelse af den danske stats samlede omkostninger ved at opfylde Kyoto-målsætningen. Endelig oplyste klima-, energi- og bygningsministeren, at regeringen snart ville offentliggøre en ny klimaplan, som sigtede mod en reduktion af CO2-udledningen med 40 % i 2020 i forhold til 1990, og at det var regeringens hensigt, at de nødvendige reduktioner til opfyldelse af dette mål skulle ske i Danmark.

4 3 6. På baggrund af ministerredegørelserne afgav Rigsrevisionen i februar 2013 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori Rigsrevisionens planer for den videre opfølgning på beretningen fremgik. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for Det fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende områder: Klima-, Energi- og Bygningsministeriets opgørelse af effekterne af de nationale reduktionstiltag Klima-, Energi- og Bygningsministeriets opgørelse af statens omkostninger ved opfyldelsen af Kyoto-målsætningen omfanget af de nationale reduktionstiltag i regeringens næste klimaplan, herunder omfanget af langsigtede indenlandske reduktioner Finansministeriets arbejde med at fastsætte en ny rentesats i forbindelse med, at vejledningen om samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger opdateres. 7. Rigsrevisionen redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Ministeriernes initiativer 8. Rigsrevisionen gennemgår i det følgende Klima-, Energi- og Bygningsministeriets og Finansministeriets initiativer i forhold til de udestående punkter. Gennemgangen er baseret på redegørelser og dokumentation fra de 2 ministerier. Opgørelse af effekterne af de nationale reduktionstiltag 9. Beretningen viste, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ikke havde fulgt op på den CO2-reducerende effekt af de nationale reduktionstiltag, herunder hvilke reduktioner de enkelte tiltag havde bidraget med. Det var derfor ikke muligt at konkludere, om reduktionen skyldes disse tiltag. På den baggrund fandt Rigsrevisionen, at ministeriet inden for mulighedernes rammer burde opgøre effekten af de nationale reduktionstiltag. 10. Klima-, energi- og bygningsministeren oplyste i sin redegørelse til Statsrevisorerne, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ville igangsætte en samlet vurdering af effekterne af disse reduktionstiltag og fremlægge resultaterne i løbet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet sendte i december 2013 et notat til Rigsrevisionen, der indeholdt en effektvurdering af 8 af de i alt 9 nationale reduktionstiltag, som er behandlet i Rigsrevisionens beretning. Det sidste af de 9 nationale reduktionstiltag Landbruget en række initiativer i Grøn Vækst-aftalen fra 2009 var ikke indeholdt i notatet, fordi arbejdet med at evaluere effekten heraf ikke var færdigt. Ministeriet har i oktober 2014 sendt et supplerende notat til Rigsrevisionen, der indeholder en effektvurdering af det sidste nationale reduktionstiltag.

5 4 12. Tabel 1 viser den forventede og opgjorte CO2-reduktion for de 9 nationale reduktionstiltag, der er igangsat i perioden Tabel 1. Forventet og opgjort CO 2 -reduktion for de 9 nationale reduktionstiltag, der er igangsat i perioden (årlig effekt i perioden i mio. tons CO 2 ) Reduktionstiltag Forventet CO 2 -reduktion Opgjort CO 2 -reduktion 1. Varmepumper Udskiftning af oliefyr med varmepumper 0,03 0,02 2. Biogas Tilskud til biogasanlæg, når biogas anvendes sammen med naturgas Ukendt 0, Biobrændsel Biobrændstoffer til blanding i benzin og dieselolie 0,29 0,29 4. Landbruget En række initiativer på energi-, natur- og miljøområdet i Grøn Vækst-aftalen fra 2009, herunder reduktion af kvælstofudledning til vandmiljøet og permanente sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie zoner 0,24 0,24-0,26 5. Elbiler Pulje til forsøgsordning med elbiler Ukendt <0, Naturgasfyrede kraftvarmeværker Reduktion af metan fra gasmotorer ved indførelse af afgift svarende til CO 2 -afgiften 0,01 0,02 7. Energi- og CO 2 -afgifter Forhøjelse af energi- og CO 2 -afgifter i ikke-kvotebelagte sektorer 0,58 0,41 8. Energibesparelser og -effektiviseringer Øgede krav til energibesparelser i bygninger og elselskaber 0,13 1) 0,06 9. CO 2 -afgift på plast og affald Indførelse af samme afgift på plastic som afgift på fossile brændstoffer Ukendt - Samlet reduktion 1,28 1,06-1,08 1) Energistyrelsen har i december 2013 oplyst, at den oprindeligt forventede effekt af øgede krav til energibesparelser i bygninger og selskaber var 0,13 mio. tons og ikke 0,30 mio. tons, som Rigsrevisionen ved en beklagelig skrivefejl var blevet informeret om af Energistyrelsen, og som derfor indgår i tabel 5 i Rigsrevisionens beretning. Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Energistyrelsen fra april 2012, december 2013 og oktober Som det fremgår af tabel 1, estimerede Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, at de 9 nationale reduktionstiltag i perioden samlet ville reducere Danmarks årlige CO2-udledning med 1,28 mio. tons. Ministeriets opgørelse af effekterne af de nationale reduktionstiltag viser, at de 9 tiltag samlet har reduceret Danmarks årlige CO2-udledning med 1,06-1,08 mio. tons. Effekten af de 9 tiltag har således været lavere end forventet. Det skyldes primært, at forhøjelsen af energi- og CO2-afgifter i ikke-kvotebelagte sektorer og de øgede krav til energibesparelser i bygninger og elselskaber ikke har reduceret den danske CO2-udledning så meget, som det var forventet. 13. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har opgjort effekten af de nationale reduktionstiltag, så det nu er muligt at vurdere, i hvor høj grad de har bidraget til at opfylde Kyoto-målsætningen. Rigsrevisionen anbefaler, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet også fremadrettet opstiller mål for den forventede effekt af fremtidige nationale reduktionstiltag, og at ministeriet også følger op på, i hvor høj grad den forventede effekt bliver indfriet.

6 5 Opgørelse af statens omkostninger ved opfyldelsen af Kyoto-målsætningen 14. I beretningen fandt Rigsrevisionen, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet burde opgøre den danske stats samlede omkostninger ved at opfylde Kyoto-målsætningen. 15. Klima-, energi- og bygningsministeren oplyste i sin redegørelse til Statsrevisorerne, at der ville blive foretaget en samlet opgørelse af statens omkostninger i den vurdering af effekterne af nationale reduktionstiltag, som Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ville offentliggøre i løbet af Heri ville der også indgå en oversigt over de samlede udgifter til kreditkøbsprogrammet og antallet af leverede klimakreditter. 16. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets opgørelse af den danske stats samlede omkostninger ved at opfylde Kyoto-målsætningen fremgår af de notater, som ministeriet har sendt til Rigsrevisionen i henholdsvis december 2013 og oktober 2014.

7 6 17. Tabel 2 viser de statsfinansielle omkostninger ved opfyldelse af Kyoto-målsætningen. Tabel 2. Statsfinansielle omkostninger ved de nationale reduktionstiltag og køb af klimakreditter i andre lande til opfyldelse af Kyoto-målsætningen (i mio. kr. i gennemsnit pr. år i perioden ) Reduktionstiltag 1. Varmepumper Statens udgiftsbudget Afgiftsprovenutab Samlede statsfinansielle omkostninger Udskiftning af oliefyr med varmepumper Biogas Tilskud til biogasanlæg, når biogas anvendes sammen med naturgas 3. Biobrændsel Biobrændstoffer til blanding i benzin og dieselolie 0 Op til 250 Op til Landbruget En række initiativer på energi-, natur- og miljøområdet i Grøn Vækst-aftalen fra 2009, herunder reduktion af kvælstofudledning til vandmiljøet og permanente sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie zoner Ikke muligt at isolere omkostningen til CO 2 Ikke muligt at isolere omkostningen til CO 2 Ikke muligt at isolere omkostningen til CO 2 5. Elbiler Pulje til forsøgsordning med elbiler Naturgasfyrede kraftvarmeværker Reduktion af metan fra gasmotorer ved indførelse af afgift svarende til CO 2 -afgiften 7. Energi- og CO 2 -afgifter Forhøjelse af energi- og CO 2 -afgifter i ikke-kvotebelagte sektorer 8. Energibesparelser og -effektiviseringer Øgede krav til energibesparelser i bygninger og elselskaber CO 2 -afgift på plast og affald Indførelse af samme afgift på plastic som afgift på fossile brændstoffer Klimakreditter CO 2 -reducerende klimaprojekter i andre lande via det statslige JI- og CDM-program ) I alt 260 Op til 310 2) Op til 570 1) Den 9. december 2013 var de forventede maksimale omkostninger opgjort til 1.241,9 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig årlig udgift over 5 år på 248 mio. kr. Energistyrelsen har oplyst, at der er tale om et estimat på det pågældende tidspunkt, idet JI-/CDM-programmet havde og fortsat har åbne kontrakter frem til 2016 og for et mindre fondsengagement (Verdensbanken og NEFCO) så langt som til 2020, hvor omkostningerne kan opgøres endeligt. 2) Energistyrelsen har oplyst, at det opgjorte afgiftsprovenutab er forbundet med stor usikkerhed. Det skyldes særligt grænsehandelseffekten ved biobrændsler, som udgør den største del af det opgjorte provenutab. Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Energistyrelsen fra april 2012, december 2013 og oktober 2014.

8 7 Som det fremgår af tabel 2, har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet opgjort de samlede statsfinansielle omkostninger ved opfyldelse af Kyoto-målsætningen til op til 570 mio. kr. årligt i perioden For hele perioden svarer det til knap 2,9 mia. kr. De statsfinansielle omkostninger består for det første af statens direkte udgifter, der er opgjort til 260 mio. kr. årligt. Heraf udgør køb af klimakreditter størstedelen af udgifterne med 248 mio. kr. årligt. For det andet er der statens afgiftsprovenutab, der er opgjort til op til 310 mio. kr. årligt. Heraf udgør afgiftsprovenutabet ved biobrændsler størstedelen af tabet med op til 250 mio. kr. årligt. For 3 af de nationale reduktionstiltag naturgasfyrede kraftvarmeværker, energi- og CO2- afgifter samt CO2-afgift på plast og affald er de statsfinansielle omkostninger ikke opgjort i tabel 2. Det skyldes, at de 3 tiltag alle har medført øgede indtægter for staten i form af CO2- afgifter. Indtægterne fra de enkelte reduktionstiltag er imidlertid ikke opgjort. Klima-, Energiog Bygningsministeriet har oplyst, at det skyldes, at der i perioden har været flere lovændringer og en række andre faktorer, herunder konjunkturforhold, som har betydning for indtægterne fra CO2-afgifter. Det er derfor svært at vurdere, hvordan de enkelte lovændringer bidrager til det samlede afgiftsprovenu. Endelig fremgår det af tabel 2, at det for initiativerne i Grøn Vækst-aftalen fra 2009 ikke er muligt at isolere omkostningen til reduceret CO2-udledning. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har oplyst, at Grøn Vækst-initiativernes hovedformål ikke var at reducere CO2- udledningen, men derimod at reducere kvælstofudledningen, forbedre naturtilstanden m.m. Reduktionen af CO2-udledningen er med andre ord en sideeffekt af Grøn Vækst-initiativerne. De statsfinansielle omkostninger til Grøn Vækst-initiativerne kan opgøres til ca. 220 mio. kr. årligt i perioden Kun en mindre og ikke nærmere defineret andel af midlerne kan tilskrives hensynet til at reducere Danmarks CO2-udledning. 18. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har oplyst, at den samlede CO2-reduktion ved køb af klimakreditter kan opgøres til 3,16 mio. tons CO2 årligt i perioden Sammenholdt med de årlige statsfinansielle omkostninger ved klimakreditter på 248 mio. kr. årligt svarer det til en omkostning på ca. 78 kr. pr. årligt reduceret ton CO Til sammenligning har de 5 nationale reduktionstiltag, hvor der kan opgøres statsfinansielle omkostninger, givet en CO2-reduktion på 0,39 mio. tons CO2 årligt i perioden , jf. tabel 1. De årlige statsfinansielle omkostninger ved disse 5 nationale reduktionstiltag kan opgøres til op til 322 mio. kr. årligt, hvilket svarer til en omkostning på ca. 826 kr. pr. årligt reduceret ton CO2, dvs. godt det 10-dobbelte af omkostningen ved køb af klimakreditter. 20. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har opgjort statens omkostninger ved opfyldelsen af Kyoto-målsætningen, så det nu fx er muligt at sammenligne de enkelte virkemidlers omkostningseffektivitet. Omfanget af de nationale reduktionstiltag i regeringens næste klimaplan 21. Beretningen viste, at Danmark kun i begrænset omfang havde iværksat nationale reduktionstiltag, som kunne skabe grundlag for langsigtede CO2-reduktioner i Danmark. Det var derfor Rigsrevisionens opfattelse, at Danmark i kommende strategier i højere grad burde satse på at igangsætte langsigtede CO2-begrænsende tiltag, hvis Danmark skal indfri den meget ambitiøse målsætning om at udfase fossile brændstoffer i 2050.

9 8 Klimaplan 22. Klima-, energi- og bygningsministeren oplyste i sin redegørelse til Statsrevisorerne, at energiaftalen af 22. marts 2012 er et første, men ambitiøst eksempel på den omlægning, som Rigsrevisionen anbefalede. Aftalen sigter mod en samlet reduktion af CO2-udledningen i 2020 med godt 34 % i forhold til Ministeren oplyste desuden, at regeringen snart ville offentliggøre en ny klimaplan, som skulle sigte mod en reduktion af Danmarks samlede CO2- udledning med 40 % i 2020 i forhold til niveauet i Endelig oplyste ministeren, at det var regeringens hensigt, at de nødvendige reduktioner til opfyldelse af dette mål skulle ske i Danmark. 23. Regeringen offentliggjorde i august 2013 den bebudede klimaplan, hvoraf det fremgår, at regeringens mål er at reducere Danmarks samlede CO2-udledning med 40 % i 2020 i forhold til niveauet i Det fremgår af klimaplanen, at både mål og indfrielse af mål opgøres som de udledninger, der sker i Danmark. Det fremgår også af klimaplanen, at den ikke her og nu giver en samlet løsning på, hvordan reduktionsindsatsen skal tilrettelægges, eller hvilke konkrete tiltag der skal iværksættes hvornår. Det skyldes, at der er betydelig usikkerhed om, hvor mange nationale tiltag der er nødvendige for at indfri 40 %-målet. Derfor skal de enkelte løsninger fastlægges i en løbende dialog med både erhvervslivet og civilsamfundets aktører. 24. Regeringen offentliggjorde også i august 2013 et virkemiddelkatalog over potentialer og omkostninger ved en række nationale CO2-reducerende tiltag. Virkemiddelkataloget skal anvendes som et centralt redskab i regeringens løbende justering af klimapolitikken. 25. I februar 2014 indgik regeringen en aftale med Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om det nationale klimamål i Partierne aftalte, at de var enige om målet, at Danmarks CO2-udledning i 2020 reduceres med 40 % i forhold til niveauet i 1990, og at der løbende fremsættes forslag, der kan reducere CO2-udledningen med henblik på at nå målet. 26. Rigsrevisionen kan konstatere, at regeringens klimaplan lægger op til, at de nødvendige reduktioner af CO2-udledningen for at indfri målet om 40 % mindre CO2-udledning i 2020 i forhold til niveauet i 1990 skal ske ved at iværksætte nationale reduktionstiltag. Klimaplanen angiver ikke, hvilke konkrete tiltag der skal iværksættes. Regeringen har dog samtidig med offentliggørelsen af klimaplanen offentliggjort et virkemiddelkatalog, der kan bidrage til at udvælge konkrete tiltag. Efter Rigsrevisionens vurdering giver klimaplanen og virkemiddelkataloget tilsammen et fornuftigt afsæt for de politiske beslutninger om valg af nationale CO2- reducerende tiltag. Rigsrevisionen finder Klima-, Energi- og Bygningsministeriets initiativer tilfredsstillende. Klimalov 27. I februar 2014 indgik regeringen også en aftale med Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny klimalov. Partierne aftalte, at der skulle etableres en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik, og at der til det formål skulle vedtages en klimalov. Klimaloven blev vedtaget i Folketinget den 11. juni For det første fremgår det af klimaloven, at klima-, energi- og bygningsministeren skal nedsætte Klimarådet som et uafhængigt rådgivende ekspertorgan, så rådet kan gå i gang med arbejdet fra den 1. januar Formålet med Klimarådet er at fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning mv. om omstillingen til et lavemissionssamfund, jf. boks 1.

10 9 BOKS 1. KLIMARÅDETS HOVEDOPGAVER 1. Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser. 2. Analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 og mulige virkemidler for at opnå drivhusgasreduktioner. 3. Udarbejde anbefalinger om udformning af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstillingsveje. 4. Bidrage til den offentlige debat. For det andet fremgår det af klimaloven, at klima-, energi- og bygningsministeren skal udarbejde en årlig klimapolitisk redegørelse til Folketinget, jf. boks 2. BOKS 2. INDHOLD I KLIMAPOLITISK REDEGØRELSE 1. Historisk drivhusgasudledning fordelt på sektorer. 2. Fremskrivninger for drivhusgasudledninger. 3. Planlagte klimatiltag og virkemidler og forventet fremtidig effekt heraf. 4. Beskrivelse af og status for opfyldelse af nationale klimamålsætninger. 5. Beskrivelse af og status for opfyldelse af internationale klimaforpligtelser. 6. Klimarådets anbefalinger m.v. til klima-, energi- og bygningsministeren. 7. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse for og stillingtagen til Klimarådets anbefalinger m.v. For det tredje fremgår det af klimaloven, at klima-, energi- og bygningsministeren fremover mindst hvert 5. år skal fastsætte nationale klimamålsætninger med et 10-årigt perspektiv over for Folketinget. 29. Rigsrevisionen kan konstatere, at Folketinget med vedtagelsen af klimaloven har ønsket at skabe en overordnet strategisk ramme for den danske klimapolitik. Rentesats ved samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger 30. Beretningen viste, at Miljøministeriet fulgte Finansministeriets vejledning om samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger ved beregning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved de nationale reduktionstiltag, men at rentesatsen var højere end rentesatsen i andre lande. Rentesatsen var også højere end den rentesats, som De Økonomiske Råd anvendte, og EU s anbefaling. Det betød, at de nationale reduktionstiltag i Danmark fremstod som mindre rentable. Finansministeriet nedjusterede i 2011 kalkulationsrenten til 5 % og oplyste, at der var nedsat en arbejdsgruppe, som havde til opgave at opdatere vejledningen, herunder fastsætte en ny rentesats.

11 Finansministeriet offentliggjorde i maj 2013, at de havde gennemgået den faglige litteratur på området og de samfundsøkonomiske kalkulationsrenter, der anvendes i sammenlignelige lande. Ministeriet havde på den baggrund besluttet, at der fremover skal anvendes en lavere og faldende kalkulationsrente. Ændringen af kalkulationsrenten er vist i tabel 3. Tabel 3. Ændringen af den samfundsøkonomiske kalkulationsrente pr. 31. maj 2013 Hidtidig Fremover År % 4 % År % 3 % År 70 og efterfølgende år 5 % 2 % Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Finansministeriet. Som det fremgår af tabel 3, aftrappes kalkulationsrenten ved investeringer med lang tidshorisont. Aftrapningen betyder, at nutidsværdien af den effekt, der er af en investering, fx i år 50, udregnes ved at anvende en kalkulationsrente på 4 % de første 35 år og en kalkulationsrente på 3 % de efterfølgende 15 år. 32. Finansministeriet oplyste, at den lavere kalkulationsrente nu er på niveau med tilsvarende kalkulationsrenter i sammenlignelige lande. Desuden følger den nye kalkulationsrente i al væsentlighed anbefalingerne i en rapport fra et norsk ekspertudvalg fra oktober Klima-, Energi- og Bygningsministeriet opdaterede i juni 2013 ministeriets Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet på baggrund at de nye rentesatser fra Finansministeriet. 34. Rigsrevisionen konstaterer, at ændringen af den samfundsøkonomiske kalkulationsrente betyder, at særligt investeringer med relativt lang tidshorisont, og hvor gevinsterne typisk ligger sent i perioden, vil fremstå mere rentable end tidligere. Det gør sig bl.a. gældende for en række tiltag på klima- og energiområdet. Da den danske kalkulationsrente nu er på niveau med kalkulationsrenten i sammenlignelige lande, vil danske tiltag til reduktion af CO2 dermed alt andet lige fremstå lige så rentable som tilsvarende tiltag i andre lande. Det finder Rigsrevisionen tilfredsstillende. III. Afslutning 35. Rigsrevisionen finder ministeriernes initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Effektvurdering af tiltag til opfyldelse af Kyoto-forpligtelsen for 2008-12.

Effektvurdering af tiltag til opfyldelse af Kyoto-forpligtelsen for 2008-12. N OTAT 9. december 2013 J.nr. 1201/1083-0046 Ref. ca/jva Effektvurdering af tiltag til opfyldelse af Kyoto-forpligtelsen for 2008-12. 1. Indledning Rigsrevisionen har i oktober 2012 afgivet beretning om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

2/2012. Beretning om Danmarks reduktion af CO 2. - udledningen

2/2012. Beretning om Danmarks reduktion af CO 2. - udledningen Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 2 Beretning om Danmarks reduktion af CO2-udledningen Offentligt 2/2012 Beretning om Danmarks reduktion af CO 2 - udledningen 2/2012 Beretning om Danmarks reduktion

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks reduktion af CO 2. - udledningen. Oktober 2012

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks reduktion af CO 2. - udledningen. Oktober 2012 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks reduktion af CO 2 - udledningen Oktober 2012 BERETNING OM DANMARKS REDUKTION AF CO 2 -UDLEDNINGEN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger.

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere Forbrugernes stemme i energidebatten! Energistyrelsen dwc@ens.dk, skn@ens.dk, klimasekr@ens.dk Herrestrup, den 27. februar 2014. Høringssvar til forslag til

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks reduktion af CO 2. - udledningen. Oktober 2012

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks reduktion af CO 2. - udledningen. Oktober 2012 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks reduktion af CO 2 - udledningen Oktober 2012 BERETNING OM DANMARKS REDUKTION AF CO 2 -UDLEDNINGEN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2015 om lønforhold

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Att: Dorte Wied Christensen. 22. februar 2014

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Att: Dorte Wied Christensen. 22. februar 2014 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Att: Dorte Wied Christensen Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N 35361212 noah@noah.dk www.noah.dk NOAHs 1 høringssvar vedr. Udkast til forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 162 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere