Policy paper. Dansk klimapolitik Galt eller genialt? Foråret 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Policy paper. Dansk klimapolitik Galt eller genialt? Foråret 2015"

Transkript

1 Policy paper Dansk klimapolitik Galt eller genialt? Foråret 2015

2 Policy paper - Dansk klimapolitik Tak til følgende som vi har holdt møder med under forløbet Sigurd Lauge Pedersen - Energistyrelsen, Søren Smidt - Dansk Arkitektur Center, Jakob Askou Bøss - DONG, Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet og professor i økonomi, Anders Eldrup Grøn Energi, Connie Hedegaard Formand for Kann Foundation, Katherine Richardson Professor ved Sustainability Science Center, Jesper Roug Kristensen - Samsø Energiakademi og Peter Nedergaard Professor ved institut for statskundskab. Forløbsdeltagere Mathias Terp, Ida-Marie Ulbæk, Elias Stapput Knudsen, Kirsten Skifter Laursen, Anna Victoria Bach, Martin Birk Rasmussen, Sara Simone Strøm, Trine Lindgaard Kloster, Johan Møller Nielsen, Christoffer Berg Larsen, Nikolaj Herning Gitz-Johansen og Amalie Græsbøll Weimann. Kontakt vedrørende forløbet om dansk klimapolitik Forløbskoordinatorerne Johan Møller Nielsen, Sara Simone Strøm og Amalie Græsbøll Weimann. Baggrund Den danske klimapolitik er et kompliceret politikområde, som deler vandene mellem de politiske fløje i Danmark. Udformningen af den danske klimapolitik er karakteriseret af en lang række klimaog energipolitiske målsætninger, som involverer et bredt udsnit af forskellige sektorer og politiske aktører. I dette policy paper vil anbefalingerne til den fremtidige danske klimapolitik have grobund i tre grundlæggende betragtninger. For det første er det en kendsgerning, at klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som Danmark sammen med det globale samfund står over for. Stigende vandstande, faldende biodiversitet og destabilisering af den globale fødevaresikkerhed er blot nogle af de effekter, som de globale klimaforandringer afføder. I Danmark er klimaforandringerne mest mærkbare ved, at ekstreme vejrfænomener forekommer hyppigere. For det andet er den danske selvforsyning af energi faldende. Den danske selvforsyningsgrad i energisektoren er i dag under 100% pga. faldende olie- og gasressourcer i Nordsøen, og i

3 brugte EU-landene mere end 368 mia. euro på import af gas og råolie til energisektoren. Den globale værdi på subsidier til fossile brændsler var ifølge IEA på 544 mia. dollars i 2013, hvilket svarer til 5 gange så meget som støtten til vedvarende energi. For det tredje influerer de klimapolitiske tiltag på den danske erhvervspolitik. I 2013 var den danske eksport af energiteknologi og udstyr på 67,6 mia. kr. svarende til 10,8% af den samlede danske vareeksport, hvilket i vidt omfang kan tilskrives den mangeårige satsning på vedvarende energi i Danmark. Ud fra disse betragtninger er den overordnede problemstilling i nærværende policy paper: Hvordan tilrettelægges den danske klimapolitik bedst muligt, så vi lever op til EU s målsætninger og det danske mål om at være et lavemissionssamfund i 2050? På baggrund af dette vil vi introducere tre overordnede anbefalinger til den fremtidige danske klimapolitik. Anbefaling 1: Legitimitet kommer nedefra, men ikke uden hjælp I 1970 erne under oliekrisen, betød den reducerende energitilførsel, at Danmark var nødsaget til at energieffektivisere. Derfor kunne staten af økonomiske årsager legitimere top-down styring, som indebar for eksempel bilfrie søndage. Omstillingen af energisektoren var altså need to have for befolkningen, da de kunne mærke energikrisen på deres pengepung. I dag er konsekvenserne af klimaforandringerne mere diffuse og kan ikke direkte mærkes på pengepungen nu og her. Derfor er det svært at legitimere top-down styring fra staten, som man så det ved energikrisen. For mange er den grønne omstilling i dag mere nice to have end need to have, og den har derfor ikke samme presserende prioritet. Derfor må staten spille en anden rolle i dag. Vi anbefaler, at staten skal agere som katalysator for lokale klimainitiativer. Det kan den for eksempel gøre ved at sætte konkurrencer i gang, som da tidligere miljø-og klimaminister Svend Auken startede en konkurrence i 1997 om at blive Danmarks Vedvarende Energi-Ø. Samsø vandt 3

4 konkurrencen, og siden 2007 har øen været selvforsynende med vedvarende energi og går nu efter at være fri for fossile brændstoffer inden Alle kommuner kan selvfølgelig ikke brande sig som klimadukse ligesom Samsø har gjort, men man kan lade sig inspirere af metoden til at legitimere en omstilling nedefra og få borgerne involveret uden lovmæssig tvang. På Samsø blev der holdt borgermøder i forbindelse med omstillingen, hvor øboerne selv kunne komme med ideer til omstillingen, de blev tilbudt medejerskab af vindmøller og hørte om de økonomiske fordele ved klimarenoveringer. På den måde fik man mobiliseret lokale kræfter og opnåede en bred opbakning til projektet, hvor borgerne frivilligt dannede arbejdsgrupper, der kunne fortsætte omstillingen på forskellige områder. Samsø historien er et godt eksempel på, at staten kan sparke gang i en grøn omstilling ved at fungere som katalysator for kommunale projekter og bottom-up initiativer. For at igangsætte sådanne initiativer er vi dog også nødsaget til at få staten til at tvinge mere koordinering mellem kommunerne, så de kan gå sammen om vedvarende energi. Lige nu har vi for eksempel for mange små fjernvarmeanlæg, der af stordriftsfordele kunne sammenlægges. Vores anbefaling lyder derfor på, at man på nationalt plan skal lade sig inspirere af Samsø, men at dette kun kan ske, hvis staten i højere grad faciliterer og igangsætter initiativer. Det vil sige, at der er behov for en grad af top-down styring, som forhåbentlig vil medføre resultater bottom-up, når borgerne tager ejerskab på den grønne omstilling. Dette vil sikre den grønne omstilling en langsigtet forankring i befolkningen og en legitimitet, der er nødvendig for at kunne holde kursen mod det overordnede mål. Dog er borgernes legitimitet nedefra ikke nok. Vores anbefaling med mindre top-down styring skal også resultere i, at den grønne omstilling i langt højere grad vil blive drevet af markedet. Dette skal blandt andet ske ved lave konkurrencer i stil med Samsø-konkurrencen både regioner og kommuner i mellem, men også internt i kommuner, hvor den virksomhed, der kommer med det bedste forslag, vil vinde. Hvis ikke virksomhederne ser den grønne omstilling som en rentabel investering, vil det være svært at få virksomhedernes økonomiske opbakning til omstillingen. En grøn omstilling er afhængig af at være markedsdrevet, da dette kan fremskynde den teknologiske udvikling samt konkurrencedygtige priser på vedvarende energi. 4

5 Anbefaling 2: Lad midlerne afspejle målet Folketingets klimaaftale fra 2012 sigter efter at have 100% vedvarende energi i 2050 i Danmark, men for at dette kan opnås vil vi stille skarpt på nødvendigheden af delmål, afgifter og grøn opkvalificering. Disse midler er afgørende, hvad enten målet for 2050 er fossiluafhængighed eller fossilfrihed, som i øjeblikket diskuteres politisk. Delmål Regeringens overordnede klimamålsætninger er afgørende for at skabe en klar retning for klimaindsatsen, men vil ikke i sig selv medføre igangsættelse af konkrete initiativer til reduktion af Danmarks drivhusgasudledning. Det er muligt at tegne konturerne af et energisystem uden fossile brændsler i 2050 og identificere en række af de centrale elementer, der er nødvendige for at nå målet, men man kan ikke forudsige størrelsen af den økonomiske vækst, teknologiudviklingen eller CO2-priser 35 år frem i tiden, og dermed i dag fastlægge i detaljer, hvilket energisystem, der vil være optimalt i Derfor er debatten om den grønne omstilling forfejlet, når fokus er på, om det er mest realistisk at blive fossilfrie eller fossiluafhængige i Udviklingen og pris på teknologier og brændsler afhænger i høj grad af, hvor ambitiøs en klima- og energipolitik, der bliver ført i resten af verdenen. Samtidig har det også indflydelse på, hvordan man bedst opnår et omkostningseffektivt energisystem uden fossile brændsler. Derfor anbefaler vi en omkostningseffektiv omstilling, hvor regeringen ikke har et ensidigt fokus på vind og biomasse, men på sigt sikrer en nogenlunde ensartet støtte på tværs af teknologier. Vi anbefaler, at der opstilles flere konkrete delmål, der rækker fem til ti år frem i tiden, som kan fastlægge en midlertidig kurs frem mod den overordnede kurs. På denne måde kan der skabes et stabilt investeringsklima, hvor erhvervslivet kan træffe de nødvendige investeringsbeslutninger. Erhvervslivet efterspørger netop sådanne delmål, der kan vejlede dem i deres beslutningstagen i forhold til grønne investeringer. Derfor skal delmålene tilrettelægges, så virksomhederne kan indrette sig herefter. På denne måde ville den grønne omstilling i højere grad sende de rette signaler til markedet. Endvidere vil delmål signalere troværdighed over for det overordnede 2050-mål. 5

6 Vi anbefaler endvidere, at delmålene bunder i brede, politiske forlig, således at skiftende regeringer ikke ændrer ved de overordnede rammer, men kun tager stilling til den indeværende konteksts nødvendige ændringer. Nødvendigheden af disse brede forlig medvirker også, at det kan være på bekostning af målsætningernes ambitionsniveau, som man kan være nødsaget til at sænke. Afgifter Regeringen skal indføre flere grønne afgifter for at give markedet og forbrugerne incitamenter til en mere miljøvenlig adfærd og udviklingen af grønne teknologier. For at omstillingen kan realiseres skal priserne på sigt afspejle de reelle miljømæssige omkostninger i forbindelse med produktion og transport. I dag beskattes vedvarende energi baseret elektricitet tre gange så hårdt som fossile brændsler. Vi anbefaler derfor, at regeringen omlægger energiafgifterne, så afgifterne på fjernvarme og især el sænkes markant, mens afgifterne på brug af olie, naturgas og kul til opvarmning og transport hæves. Der er i øjeblikket ingen direkte afgifter på fossile brændsler på den baggrund, at de skader miljøet. Et konkret tiltag inden for transportsektoren er at regulere registreringsafgiften efter, hvor meget CO2 køretøjet udleder. En CO2-baseret registreringsafgift vil tilskynde bilkøberen til at købe den mest CO2 effektive bil og give bilproducenterne et større incitament til at investere i energieffektive biler. Grøn opkvalificering En væsentlig drivkraft i Samsøs omstilling til en vedvarende energi ø er håndværkernes evne til at sælge grønne energibesparende løsninger til husstandene. Det kommer af, at håndværkerne er efteruddannet i energivejledning med særligt fokus på, hvordan boligejere isolerer huset bedst og sparer på varmen eller strømmen og dermed på pengene. Denne anbefaling vil endvidere også kunne biddrage til vores bottom-up anbefaling, da det økonomiske incitament ved den grønne omstilling kan få flere privat personer til at investere i grøn energi. Vi anbefaler, at man i højere grad tænker klima og energi ind i erhvervsuddannelserne, så det bliver en integreret del af flere sektorer, heriblandt boligsektoren, transportsektoren og landbrugssektoren. 6

7 Anbefaling 3: Danmark skal beholde førertrøjen på Danmark har allerede en førerposition inden for vedvarende energi og udmærker sig især inden for vindkraft og fjernvarmeanlæg. Mange af vores største virksomheder arbejder i denne branche, og den spiller en vigtig rolle for eksporten. Derudover er vores know-how på området efterspurgt verden over, hvorfor Danmark eksempelvis har eksperter på området i Kina til at hjælpe med at lave samme beregninger, som Klimakommissionen gjorde. Dette vil ikke fortsætte i fremtiden, hvis Danmark ikke opretholder sin førerposition, da andre lande er begyndt at få øjnene op for mulighederne inden for vedvarende energi. Hvis ikke Danmark fortsat udvikler sig, vil andre lande overhale os. Vi anbefaler, at man opretholder Danmarks position som foregangsland på klimaområdet. Det kan ikke økonomisk betale at trække i land nu på den grønne omstilling, da Danmark har satset mange penge på forskning inden for området. Endvidere ville det være en falliterklæring ikke at fortsætte den kurs, som vi har brandet os selv på globalt. Den grønne omstilling er ikke noget, der skal igangsættes. Den grønne omstilling startede allerede under oliekrisen i 1970 erne, og vi står midt i den. Den er sket gradvist og på tværs af mange sektorer. Årsagen til, at Danmark har virksomheder, der er langt fremme inden for vedvarende energi, er netop, at overliggeren for dansk klimapolitik er blevet lagt højt. Der er masser lowhanging fruits i form af simple og tilgængelige teknologier, som for eksempel varmeisolering, som vi kan plukke, mens vi venter på, at andre teknologier, som for eksempel elbiler, modnes yderligere. For at Danmark skal kunne beholde førertrøjen på er det dog helt centralt, at der sættes fokus på øget gennemsigtighed i den måde, som man støtter den grønne omstilling på. Subsidier til den grønne omstilling samt skatter, kvoter og afgifter på energi er komplicerede at gennemskue, hvorfor det er svært for den almindelige danske sætte sig ind i. Derudover bliver mange skatter og afgifter, der intet har med den grønne omstilling at gøre, forklædt i en klimadiskurs, hvilket bestemt ikke øger transparensen. Hvis ikke statens regulerende rolle simplificeres, er der en unødvendig høj risiko for en modkultur i befolkningen, hvilket vil fjerne den folkelige legitimitet til den grønne omstilling. Vi anbefaler derfor en øget gennemsigtighed i statens klimapolitik. 7

8 Overordnet skal Danmark passe på med for stor berøringsangst ved at forfordele nogle brancher, virksomheder og kommuner i forbindelse med den grønne omstilling. Den grønne omstilling handler om politik, og midlerne til målet handler om, at der foregår en omfordeling på baggrund af politiske valg. Danmark har et ansvar for at reducere vores eget CO2-udslip, men vi kan ikke tage ansvar for hele verdens udslip. Men hvis Danmarks grønne førertrøje på nogen måde kan inspirere andre lande, så vi ved eksemplets magt kan fremme grøn omstilling globalt, vil dette være ønskværdigt. 8

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Ensartet skat på drivhusgasser. En ambitiøs klimapolitik med mindst mulige omkostninger

Ensartet skat på drivhusgasser. En ambitiøs klimapolitik med mindst mulige omkostninger Ensartet skat på drivhusgasser En ambitiøs klimapolitik med mindst mulige omkostninger CONCITO 22. oktober 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Borgernes KlimaKatalog Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland: Borgertopmøde om klima

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Miljø- og Energiministeriet 1996 Titel Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Forside Klaus Holsting Illustrationer Af fotograf Klaus Holsting over

Læs mere

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S LBs Indhold 10 byer 10 bud Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Gennemgående temaer og spørgsmål... 4 1. Adfærd... 9 2. Boliger... 11 3. Erhvervsliv...

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA Erhvervspanelet for Grøn Omstilling INDHOLD Resume 4 Forord 8 Introduktion 10 Anbefalinger 14 Udgiver: Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, oktober

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere