Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser"

Transkript

1 Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske vindmølleejere- og vindmøllelaug. - Energycodes.dk, som bl.a. CapNova A/S og den danske stat er medejer af. 2. El fra danske vindmøller Vindstød A/S leverer el til danske boliger og virksomheder. Vindstød er 100 % baseret på danske vindmøller. Du kan løbende følge, hvilke vindmøller, der bidrager til Vindstød A/S på 3. Adskilte regninger En kunde hos Vindstød modtager 2 selvstændige regninger. Den ene regning modtages fra Vindstød A/S for forbruget af el. Den anden regning dækker distribution gennem elnettet inkl. diverse afgifter, skatter m.m. og den modtager Kunden fra det lokale elnetselskab. 4. Periode og opsigelse Aftale- og leveringsperiode fremgår af Aftale om levering af el fra Vindstød A/S. Her fremgår det også, hvad der sker efter aftale- og leveringsperiodens udløb. Opsigelsesvarsel og eventuel bindingsperiode fremgår af Aftale om levering af el fra Vindstød A/S. Hvis kunden uberettiget ophæver aftalen, kan Vindstød A/S kræve erstatning for eventuelt tab. Sker ophævelsen inden bindingsperiodens ophør opkræves et gebyr på kr. 400,00 inkl. moms. Såfremt Vindstød har lavet en prissikring for kunden og har haft omkostninger ved dette, kan Vindstød desuden opkræve de omkostninger hos kunden, som Vindstød ikke kan undgå ved ophævelse af aftalen. 5. Levering og måledata Vindstød A/S forpligter sig til at levere det i Aftale om levering af el fra Vindstød A/S specificerede produkt.

2 De danske netvirksomheder tilstræber en nominel spændingskvalitet i nettet på 230V med maksimale udsving mellem 10 % og + 6 %. Det er elnetvirksomhedens måleudstyr og aflæsninger, herunder selvaflæsninger, der danner grundlag for afregning. Såfremt måleværdier mangler eller er fejlbehæftede, afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug, bl.a. baseret på Kundens tidligere forbrug. Vindstød A/S er berettiget til på vegne af Kunden at rette henvendelse til elnetvirksomheden, som foretager måling af elforbruget hos Kunden, hvis Kunden eller Vindstød A/S har formodning om, at de foretagne målinger ikke er korrekte. Vindstød kan alene gøre dette, når der er konstateret problemer eller er begrundet mistanke om fejlagtige data fra netselskabet med det formål, at sikre korrekt afregning. Kunden er ansvarlig for at der er indgået aftale med den lokale elnetvirksomhed om netadgang for det enkelte forsyningssted og transport af den leverede energi fra det overordnede elnet frem til Kundens forbrugssted. Hvis kunden allerede modtager el, bør dette ikke være et problem, og kunden skal ikke foretage sig noget, idet netadgang og transport af el blot fortsætter fra det lokale netselskab. Transport af el til forbrugsstedet (-erne) afregnes til nettarif af den lokale elnetvirksomhed og betales af Kunden. Hvis kunden flytter fortsætter aftalen på den nye adresse, såfremt Vindstød kan levere der. Aftalen ophører således ikke men flytter med kunden. 6. Pris, betaling og fakturering Prisen og øvrige prisbestemmelser fremgår af Aftale om levering af el fra Vindstød A/S, men er eksklusiv betaling til elnetselskabet, diverse afgifter, skatter m.m. Afregning sker kvartalsvist forud á conto. Første afregning kan have længere periode, dog maks. 5 måneder, hvorefter opkrævninger sker kvartalsvist. Efter aflæsninger af forbruget hos kundens elmåler, foretager Vindstød korrektioner i forhold til á conto-betalingerne og samtidig tilrettes fremtidige á contoopkrævninger. Ved produkter uden fast pris, fakturerer Vindstød den forventede pris på acontoopkrævningen. Denne kan ændre sige efterfølgende, hvorfor endelig afregning efter aflæsning kan være forskellig. Dette skyldes at den faktiske pris på en given måned ikke kendes, når der faktureres forud aconto. Vindstød forbeholder sig dog retten til uden varsel at ændre á contoopkrævningerne, såfremt forbruget ændrer sig væsentligt eller i øvrigt ikke svarer til Vindstøds forventninger. Såfremt Vindstød hæver aconto opkrævningen udover det, som kundes forbrug jf. måledata fra netselskabet angiver, da skal dette varsles med mindst løbende måned + 3 måneder. Vindstød kan alene gøre dette, hvis der er mistanke om øget forbrug udover det oplyste fra netselskabet. Såfremt kunden øger sit elforbrug væsentligt (med mindst 25%) ved f.eks. at anskaffe elbil, skifte til elvarme eller andre større aktiviteter, da skal kunden straks meddele dette til Vindstød via kontrolpanelet på Manglende meddelelse herom anses for væsentlig misligholdelse. Ved ophør af kundeforhold udformer Vindstød en slutafregning på baggrund af kundens eller netselskabets aflæsning. Dette sker senest 6 uger efter ophør dog under forudsætning af, at Vindstød har modtaget og behandlet information fra netselskabet og/eller kunden. Slutopgørelse vil kunden

3 kunne finde på kontrolpanelet. Netselskaber kan efterfølgende sende korrigerede tal, hvorfor der efter slutopgørelse kan laves ny korrigeret opgørelse. Vindstød kan kræve regulering af det afregnede for en periode, hvori fejl kan påvises. De almindelige forældelsesregler gælder. Fejl kan også være fejl i skønnet forbrug som konsekvens af manglende indberetning. Kunden skal gennem elnetvirksomheden sørge for at sikre Vindstød de måleværdier, som er nødvendige for at Vindstød kan foretage afregningen korrekt. Ved manglende informationer er Vindstød berettiget til at afregne á conto, efter et forventet elforbrug i perioden. Sidste rettidige betaling er 14 dage efter fakturadato. Forfaldsdatoer er fastsat i forvejen til 10/1, 10/4, 10/7 og 10/10 men kan variere. Øvrige afregningstidspunkter vil fremgå af faktura og kan variere grundet aflæsnings-, tilmeldings- og opsigelsestider m.m.. Ved forsinket betaling tilskrives renter i henhold til Rentelovens bestemmelser, og der pålægges gebyr for udsendte betalingspåmindelser. Vindstød kan som supplement til at sende rykkere pr. mail også sende via SMS. Vindstød forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage kreditvurdering af kunden. På baggrund af denne kan Vindstød kræve sikkerhed, forudbetaling eller - forud for leveringsstart - træde tilbage fra aftalen.i tilfælde af konkurs, tvangsakkord, rekonstruktion, dødsfald skal Vindstød straks underrettes. I disse tilfælde kan Vindstød kræve forudbetaling eller anden sikkerhed. Såfremt kunden ikke indenfor Vindstøds frist forudbetaler, betaler forfalden gæld eller stiller den krævede sikkerhed, kan Vindstød også vælge at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. 7. Persondata Vindstød A/S indsamler kun kundens data i henhold til bestemmelserne i Persondataloven. Vindstød kan indhente data fra CPR-registeret til entydig identifikation og verifikation af kunden. Det er et lovgivningsmæssigt krav fra 2015, at alle elhandlere indhenter CPR-numre på el-forbrugerne. Kundens data vil ikke blive udleveret til 3. mand. Vindstød kan dog give oplysningerne videre til koncern-forbundne selskaber. Kunden kan bede om at få oplyst, hvilke data, Vindstød har registreret. Undtaget herfra er dog tilfælde, hvor udlevering/videregivelse er fastsat ved lov, ved retskendelse/ dom eller efter påkrav fra offentlig myndighed som Vindstød A/S ikke lovligt kan modsætte sig. Vindstød behandler ikke kreditkortinformationer, da disse alene er registreret hos betalingsformidleren. Da Vindstød kommunikerer elektronisk til kunderne, for at begrænse omkostninger og miljøbelastning, skal kunden løbende holde Vindstød ajour med adresse, mailadresse og evt. mobilnummer. Hvis kunden ønsker betaling via Betalingsservice og i den forbindelse giver oplysninger om bankkonto via formular på Vindstøds hjemmeside, da opbevares disse data indtil tilmelding er gennemført. Når Vindstød opkræver via Betalingsservice fremgår specifikationer altid på kontrolpanel.

4 Såfremt kunden giver oplysninger omkring bankkonto i forbindelse med afregning af slutopgørelse, da gemmes disse indtil kunden har bekræftet at afregning er modtaget og oplysninger kan slettes. Vindstød udleverer aldrig bankoplysninger til tredjepart. Du giver ved indgåelse af aftale Vindstød lov til at kontakte dig pr. mail og telefon i op til 24 måneder efter at du måtte være stoppet som kunde hos Vindstød, hvor Vindstød kan give dig en kampagnepris. Såfremt du ikke ønsker dette, kan du blot sende Vindstød besked om dette pr. mail. Tilsvarende modtager du automatisk nyhedsbreve fra Vindstød, som du også kan afmelde via Misligholdelse I tilfælde af væsentlig misligholdelse af én af parternes forpligtelser i henhold til Kundeaftalen, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Et eksempel på væsentlig misligholdelse er Kundens manglende opfyldelse af sine betalingsforpligtelser, i tilfælde hvor Kunden ikke har uberettigede indsigelser mod kravet. Hvis elnetvirksomheden afbryder eller begrænser levering til Kunden som følge af forhold som ikke kan tilskrives Kunden, betragtes dette ikke som væsentlig misligholdelse af Kundeaftalen. Netvirksomheden er forpligtet til at underrette om planlagte afbrydelser m.v. Den misligholdende part er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Kunden kan dog ikke gøre krav på erstatning for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab overfor Vindstød A/S. Vindstød A/S er heller ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser, samt ændringer i spændingsniveauet, som alene netvirksomheden bærer ansvaret for. 9. Leveringshindringer og force majeure Vindstød A/S er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af fejl og afbrydelser i elnettet eller som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Energinet.dk. Vindstød A/S er fri for ethvert ansvar, f.eks. erstatningsansvar, for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Kundeaftalen samt følgerne heraf, såfremt Vindstød A/S kan godtgøre, at opfyldelse er umuliggjort grundet omstændigheder, der er indtruffet uden Vindstød A/S s skyld, og over hvilke Vindstød A/S ikke er herre, og som Vindstød A/S i øvrigt ikke på tidspunktet for Kundeaftalens indgåelse kunne forudse eller burde have taget i betragtning, jf. herved Købelovens 24. eller ved force majeure Som eksempel på force majeure kan nævnes krig, ildsvåde, strejke, lockout hærværk, indbrud, ITnedbrud, IT-manipulation, mangel på adgang til kvalificeret arbejdskraft samt usædvanlige naturbegivenheder. Force majeure er desuden gældende i situationer, hvor Vindstød A/S kun ved at afholde uforholdsmæssigt store omkostninger kan opfylde sine forpligtelser. Såfremt Energinet.dk, Nordpool, el-netvirksomheden eller den systemansvarlige virksomhed har foretaget indskrænkninger, pålagt Vindstød begrænsninger, fejl og afbrydelser i elnettet eller erklæret force majeure vil force majeure ligeledes være gældende.

5 10. Ændringer og tillæg i aftaleperioden Vindstød A/S er berettiget til med en måneds varsel at ændre vilkårene i Aftale om levering af el fra Vindstød A/S samt Vindstøds generelle leveringsbetingelser, så længe ændringerne ikke er væsentlige eller urimeligt byrdefulde for Kunden. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer, skal disse varsles individuelt med mindst 3 måneder, således at kunden kan opsige aftalen inden ændringerne træder i kraft. Oplysninger om ændringer meddeles Kunden ved tilsendelse af nye vilkår via eller på kontrolpanelet på 11. Overdragelse og/eller opsigelse i aftaleperioden Kunden kan kun overdrage aftalen samt dens rettigheder og forpligtelser efter forudgående skriftlig aftale med Vindstød. Vindstød A/S kan uden kundens samtykke og uden varsel overdrage aftalen samt dens rettigheder og forpligtelser til tredjemand. 12. Tvister Ønsker Kunden at klage over forhold i forbindelse med aftalen, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til Vindstød A/S, gennem kontakformular på Afviser Vindstød A/S Kundens indsigelser, kan klager indbringes for Ankenævnet på Energiområdet: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Enhver tvist i relation til aftalen, som ikke kan løses i mindelighed mellem Parterne, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Aarhus som rette værneting. Forbrugerkunden kan dog altid anlægge sag ved sit hjemting. Disse generelle leveringsbetingelser udgør sammen med Aftale om levering af el fra Vindstød A/S og produktbeskrivelsen på Vindstøds hjemmeside, den samlede aftale mellem Vindstød A/S og kunden. Hvis der er uoverensstemmelser mellem Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser og Aftale om levering af el fra Vindstød A/S, har den individuelle aftale forrang.

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. Generelle abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder, 1. juli 2009 side

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere