Klimahandlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimahandlingsplan 2011-2020"

Transkript

1

2 Sorø Kommune Klimahandlingsplan Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej Sorø Tlf Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø Kommunes hjemmeside: 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Klimakommissionens rapport... 5 Regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer... 6 Den regionale klimastrategi... 6 Sorø Kommunes vision på klimaområdet... 7 Sorø Kommunes målsætninger og ideer til handlinger... 7 Energisystemet... 8 Samarbejde med erhvervslivet... 9 Transport Byer og bygninger Landbruget og det åbne land Sundhed og beredskab Sorø Kommune som virksomhed Borgere, virksomheder, organisationer og foreninger Beboerne i det åbne land Realisering af klimahandlingsplanen Bilag Resumé af kortlægningen af CO 2 -udledningen i Sorø Kommune Resultatet af kortlægningen Fremskrivning af CO 2 -udledningen til Mål for reduktion af CO 2 -udledningen

4 Forord Sorø Kommune ønsker at medvirke til, at den menneskeskabte klimapåvirkning reduceres. Der er stor sandsynlighed for, at klimaændringerne vil blive forstærkede, hvis ikke udledningen af CO 2 og andre klimagasser begrænses. Klimakommissionen har i sin rapport fra september 2010 redegjort for, at det er muligt også økonomisk at Danmark i 2050 kan have et energisystem, der er 100 % uafhængigt af fossile brændsler. Nogle klimaændringer er allerede i gang, f.eks. øgede regnmængder, så vi må også tilpasse os klimaændringerne. Regeringen udarbejdede i 2008 en strategi for klimatilpasning. Region Sjælland og de 17 kommuner udarbejdede i 2009 en regional klimastrategi, der omfatter både CO 2 -reduktion og klimatilpasning. Sorø Kommune tager udgangspunkt i disse initiativer. Denne klimahandlingsplan omfatter især de tiltag, der skal gennemføres for at reducere udledningen af CO 2 i kommunen, men omfatter også målsætninger og handlinger for tilpasning til klimaændringerne. Sorø Kommune har tilsluttet sig Klimapagten (Borgmesterpagten Covenant of Mayors), som forpligter kommunen til at arbejde for, at CO 2 - udledningen reduceres med mindst 20 % fra 2009 til Sorø Kommune har også indgået en klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening og dermed forpligtet sig til en CO 2 -reduktion på mindst 2 % om året i kommunens egen drift. Målsætningen om en reduktion på mindst 20 % omfatter hele Sorø Kommune som geografisk område og tager udgangspunkt i kommunens kortlægning af niveauet for CO 2 -udledningen i Kortlægningen viser, at Sorø Kommune og kommunens borgere og virksomheder skal spare ca tons CO 2 om året for at nå 20 % s målet. Denne klimahandlingsplan omfatter konkrete handlinger svarende til ca tons CO 2 om året. Der skal med andre ord findes flere handlinger for at nå målet. Det vil Sorø Kommune arbejde på frem til revisionen af planen i Sorø Kommune vil samarbejde med borgere, virksomheder, organisationer og foreninger om at supplere klimahandlingsplanen, at udmønte handlingerne og at opnå reelle resultater på klimaområdet. Endelig ønsker kommunen et godt og tæt samarbejde med nabokommunerne, Region Sjælland og staten. Sorø Kommune kan gøre en del selv, men der er også brug for gode rammebetingelser og samarbejde på tværs for at nå målsætningen om en reduktion af CO 2 -udledningen. Et udkast til klimahandlingsplan har været i offentlig høring fra den 23. februar 2011 til den 20. april I høringsperioden er der afholdt tre offentlige møder med følgende temaer: Spar penge og CO 2, Ruds Vedby som energiby samt Landbruget og skovrejsning. Desuden er der kommet 13 høringssvar. Endelig har borgerpanelet besvaret en række spørgsmål om klima i januar Høringssvarene er sammenfattet i en hvidbog og behandlet i Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af klimahandlingsplanen i juni Fremdriften og realiseringen af planen vil afhænge budgetmidlerne til klima. Vi kan dog alle sammen gøre en forskel for klimaet hver dag. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at medvirke til at realisere klimahandlingsplanen f.eks. ved at spare på energien. Det er helt nødvendigt for at nå målsætningen om en CO 2 -reduktion på 20 % i Linda Nielsen Formand for Teknik- og Miljøudvalget Ivan Hansen Borgmester 4

5 Klimakommissionens rapport Regeringens Klimakommission kom i september 2010 med sine anbefalinger på klimaområdet. I kommissionens rapport Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 1 understreges udfordringerne: På klima- og energiområdet står det danske og internationale samfund overfor to store udfordringer. For det første skal den menneskeskabte globale opvarmning begrænses. Dette kræver en reduktion i udledningen af CO 2. For det andet vil den globale vækst i de kommende årtier kræve markant større mængder energi. Det vil give knaphed i adgangen til de fossile brændsler, som i dag dækker hovedparten af samfundets energibehov. Fossilfri i 2050? Klimakommissionen vurderer, at der er reelle muligheder for, at Danmark i 2050 kan have et energisystem, som er 100 % uafhængigt af fossile brændsler. Kommissionen forventer, at det grønne energisystem kan komme til at se sådan ud: - Vi vil bruge energien meget mere effektivt, så vi blandt andet kan varme huse op med halvt så meget energi som i dag og køre længere på den samme mængde energi. - El bliver omdrejningspunktet for energisystemet pct. af energiforbruget skal dækkes af el, mod 20 pct. i dag. - Havvindmøller bliver centrale. Der skal opstilles mange flere møller, og møllerne skal dække op til halvdelen af Danmarks energiforbrug. - Energisystemet skal være intelligent. Med de mange vindmøller er det nødvendigt, at vi forbruger el mere fleksibelt end i dag. Intelligente elmålere, tidsstyret opladning af elbiler og varmepumper i kombination med varmelagre er blot nogle af de teknologier, der skal til for at vi kan udnytte vinden, når vinden blæser. Vi skal også udbygge vores elforbindelser til udlandet, så vi kan eksportere og importere mere el, når der er rigelig og for lidt vind. - Biomasse kommer til at spille en vigtig rolle, ikke mindst i transportsektoren og som backup for vindmøllerne. - Vi skal varme vores huse op med eldrevne varmepumper, hvor vindmøllerne leverer energien og med fjernvarme. Biomasse, solvarme, geotermi og varmepumper skal tilsammen levere energien til fjernvarmen. - Biler skal i fremtiden køre på forskellige kombinationer af batterier og biobrændstoffer. De centrale anbefalinger i Klimakommissionens rapport er: - En ny afgift på fossile brændsler skal sikre, at markedet trækker udviklingen i den rigtige retning. En klar udmelding om gradvis indfasning skal skabe sikre rammer for investeringer. - En ny energisparekonto for samtlige bygninger i Danmark. Kontoen knyttes til den enkelte bolig. Jo dårligere energistand, jo mere skal man spare op. Pengene bruges målrettet til energieffektiviseringer af den konkrete bolig. - Afgiftsfritagelse for elbiler forlænges efter 2015 indtil der er kritisk masse med biler. - Udbygning med havvindmøller med 200 MW om året i perioden Anbefalinger til kommunerne Kommissionen har i alt 40 anbefalinger, herunder også - At kommunerne med udgangspunkt i den nationale vision om uafhængighed af fossile brændsler gennemfører en strategisk energiplanlægning, som omfatter planlægning af fremtidige forsyningsformer. (3. anbefaling) - At kommunerne og regionerne: o Opgør og offentliggør deres årlige energiforbrug pr. kvadratmeter opvarmet areal på basis af BBR registerets oplysninger. o Laver en langsigtet plan for nedbringelse af energiforbruget og for konvertering væk fra fossile brændsler. Planen skal sikre, at alle rentable energieffektiviseringsprojekter realiseres og skal tages op til revision hvert femte år bl.a. på baggrund af nye energimærkninger. (21. anbefaling) - At der med henblik på at fremme udfasningen af olie til individuel opvarmning ikke må installeres nye oliefyr efter (27. anbefaling) - At det sikres, at individuelle varmepumper er konkurrencedygtige i forhold til biomassefyr samt, at de er forberedt til fleksibelt elforbrug, dvs. at den nødvendige styringselektronik og lagerkapacitet er til rådighed. (28. anbefaling) 1 Rapporten kan ses på 5

6 Regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer Regeringen udarbejdede i 2008 en strategi for klimatilpasning 2. Baggrunden for strategien er, at FN s klimapanel (IPCC) vurderer, at den globale opvarmning med mere end 90 % sandsynlighed skyldes menneskeskabte drivhusgasser. Danmark får i løbet af de kommende årtier højere temperaturer, vandstanden i havene stiger, og der bliver nye mønstre i temperatur, nedbør og vind, som giver mere ekstremt vejr. Nogle af disse forandringer har vi allerede oplevet. Klimascenarie FN s klimapanel har udarbejdet en række klimascenarier. Klima- og energiministeren har i juni 2010 meldt ud, at kommunerne kan anvende det såkaldte A1B-scenarie i planlægningen. For perioden peger dette scenarie i retning af vintre, der i gennemsnit bliver 1 grad varmere, en vækstsæson, der i snit er tre uger længere samt ekstreme regnskyl, der kan bidrage med 6 % mere nedbør end i dag. Klimatilpasning på ti områder Klimaændringerne betyder, at det er nødvendigt at arbejde både med reduktion af CO 2 - udledningen og med tilpasning til ændringerne af klimaet. I strategien peges der på tilpasningsbehov inden for ti sektorer: Kyster, byggeri og anlæg, vandforsyning, energiforsyning, land- og skovbrug, fiskeri, natur, planlægning, sundhed, redningsberedskab og forsikring. Kraftigere nedbør kan oversvømme kældre og belaste anlæg som kloakker, veje, jernbaner og broer. Lokal afledning af regnvand kan afhjælpe dele af belastningen. Ændret nedbør med bl.a. tørre somre kan medføre begrænsninger i mulighederne for vandindvinding og behov for nye boringer i mere vandrige områder. Behov for mindre opvarmning om vinteren og mere køling om sommeren vil kræve en omlægning af energiforsyningen. Med øget nedbør bliver nogle områder vådere. Det kræver, at planlægningen fokuserer på disse områder og friholder dem for fremtidigt byggeri. Varmere og fugtigere klima kan give flere indeklimaproblemer og større sygelighed. Redningsberedskabet skal tilpasses til bl.a. storme, skybrud og naturbrande. Der er dog ikke nogle formelle krav til kommunerne om at udarbejde beredskabsplaner på klimatilpasningsområdet. Den regionale klimastrategi Kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland har i 2009 udarbejdet en 4-årig regional klimastrategi. 3 Strategien omfatter tre perspektiver: - Tilpasning i forhold til de igangværende klimaforandringer - Forebyggelse af klimaforandringer ved reduktion af CO2-udledningen - Innovationsmæssige potentialer i regionen som følge af klimaudfordringen Vision og handlinger Visionen er, at Region Sjælland i 2020 er internationalt kendt som én af de førende klimaregioner i Europa. Strategien omfatter otte handlingsprogrammer med målsætninger, indsatsfelter og realiseringsmuligheder. De otte handlingsprogrammer omfatter: - Det regionale energisystem - Landbruget - Industri og teknologi - Transport - Det åbne land - Byer og bygninger - Sundhed og beredskab - Kommunerne og regionen som virksomhed Tilslutningen til Klimapagten (Borgmesterpagten Covenant of Mayors) for byer og regioner i EU fremhæves som et af de vigtige led i realiseringen af klimastrategien. Det samme gælder bl.a. klimaaspektets indarbejdelse i kommune- og lokalplaner. I naturen vil nogle dyre- og plantearter svækkes, og der vil være risiko for uønskede arter. Problemer kan bl.a. afhjælpes ved omlægning til vådområder, naturgenopretning og etablering af grønne korridorer. 3 Den regionale klimastrategi kan ses på 2 Regeringens strategi kan ses på under Regionens opgaver > Natur og Miljø > Klima. 6

7 Sorø Kommunes vision på klimaområdet I Sorø Byråds Visioner og veje til virkeliggørelse fra 2010 indgår klimaområdet som en del af Visionen om Sorø som naturens kommune. Her fremgår det bl.a., at Sorø Kommune skal tage medansvar for beskyttelsen af naturen i bredeste forstand - både vores egen håndgribelige natur og den globale klimaudfordring. Sorø Kommune ønsker at medvirke til, at den menneskeskabte klimapåvirkning reduceres i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået nationalt og internationalt. Desuden ønsker Sorø Kommune at medvirke til en koordineret indsats, hvor natur og miljø også tænkes ind i forhold til de klimapåvirkninger, der allerede er en realitet eller som følger af det klimascenarie, som klima- og energiministeren har meldt ud. Sorø Kommune kan ikke løfte opgaven alene. Indsatsen på klimaområdet må ske i et tæt samarbejde med borgere, virksomheder, organisationer, foreninger og andre aktører i og uden for kommunen for at få størst mulig effekt. Målsætninger og handlinger for otte indsatsområder Der er udarbejdet målsætninger og handlinger for følgende indsatsområder: Energisystemet Samarbejde med erhvervslivet Transport Byer og bygninger Landbruget og det åbne land Sundhed og beredskab Sorø Kommune som virksomhed Borgere, virksomheder, organisationer og foreninger Beboerne i det åbne land På tværs af indsatsområderne er der også sat fokus på beboerne i det åbne land i afsnittet efter beskrivelsen af de otte indsatsområder. Sorø Kommunes målsætninger og ideer til handlinger Med udgangspunkt i de statslige initiativer og udmeldinger, Den Regionale Klimastrategi og kortlægningen af CO 2 -udledningen i hele Sorø Kommune i 2009 er der opstillet nedenstående målsætninger og handlinger i Sorø Kommune. Kortlægning Kortlægningen er nærmere omtalt i et resumé i bilag 1 og i rapporten Kortlægning af CO 2 - udledning fra Sorø Kommune som geografisk område mv. fra juli Kortlægningen viser, at de store kilder til CO 2 - udledningen er: transport (41 %) elforbrug (26 %) energiforbrug til individuel opvarmning (13 %) landbrug (14 %) Sorø Kommune har desuden fået lavet en simpel terrænanalyse af områder, der kan blive oversvømmet i forbindelse med ekstreme regnskyl. Analysen tager ikke højde for, at en del af vandet løber i kloaksystemet. 7

8 Energisystemet Energisektoren er den største producent af drivhusgasser. Udfordringen er derfor at udfase de fossile energikilder og gradvist erstatte dem med vedvarende energikilder. Samtidig er energibesparelser og en bedre udnyttelse af energien vigtige muligheder for at nedbringe CO 2 -udledningen. Ifølge kortlægningen for Sorø Kommune er elforbruget kilden til 26 % af CO 2 -udledningen. Elforbruget fordeler sig således: Handel og service 43 %, husholdninger 33 % og industrien 20 %. Sammen med elbesparelser er der et stort potentiale for omlægning fra fossile brændsler til CO 2 -neutrale energikilder som biomasse, biogas, vind mv. Energiforbruget til individuel opvarmning er kilden til 13 % af CO 2 -udledningen i kommunen. Her bidrager husholdningerne med 75 %. Her er der et stort potentiale for energibesparelser gennem bedre isolering og anvendelse af lavenergiløsninger. Derudover vil der være et stort potentiale for reduktion af CO 2 udledningen ved udskiftning af oliefyr til mere CO 2 -venlige opvarmningsformer. Målsætninger Medvirke til en væsentlig reduktion af energiforbruget Øge andelen af vedvarende energi i energisystemet i Sorø Kommune Medvirke til en mere effektiv udnyttelse af energien Handlinger Reduktion af CO 2 tons/år Tidsplan 1.1 Kampagner om energibesparelser i husholdninger og virksomheder Sorø Kommune vil ved kommende lokalplanlægning for nye bolig- og erhvervsområder uden for fjernvarmeområder stille krav om lavenergibyggeri. 1.3 Fokus på muligheder for anvendelse af eller supplering med vedvarende energi som solvarme og solceller ved udarbejdelse af lokalplaner. 1.4 Sorø Kommune vil udarbejde en strategisk energiplan for hele kommunen til erstatning for de nuværende tre varmeplaner for de tidligere kommuner. 1.5 Etablering af et nyt kraftvarmeværk på Tangagervej i Sorø baseret på biobrændsel samt ændring af driften på de øvrige kraftvarmeværker i Sorø Kommune. 1.6 Etablering af fjernvarme baseret på bio-brændsel i eksisterende boligområde med ca. 300 boliger i Sorø med individuel opvarmning med naturgas eller olie Opstilling af 2 vindmøller ved Tjørntved, Stenlille Ændring af individuel varmeforsyning i boliger uden for byer og landsbyer på ejendomme, svarende til ca. 25 % af ejendomme med eget centralvarmeanlæg, til fyring med træpiller. 1.9 Ændring af individuel opvarmning uden for byer og landsbyer fra elovne/elpaneler til varmepumper på 250 ejendomme, svarende til ca. 25 % med elopvarmning Oplysning til borgerne om muligheder for omstilling til vedvarende energikilder Solvarme- og solcelleanlæg ved Kolonien Filadelfia

9 Samarbejde med erhvervslivet Industriens og handels- og serviceerhvervenes energiforbrug kan reduceres og effektiviseres bl.a. gennem energistyring. Der kan etableres energi- og affaldssymbioser mv. Produkter kan designes med henblik på genanvendelse, så de ikke efter endt brug skal afbrændes eller deponeres. Industrien spiller også en nøglerolle i forhold til udvikling af produkter og services, som kan forebygge klimaforandringer og hjælpe med klimatilpasninger. Målsætninger Samarbejde med erhvervslivet i Sorø Kommune og andre relevante aktører om CO 2 - reduktion og klimatilpasning Tiltrække arbejdspladser bl.a. for at reducere andelen af pendlere ud af kommunen Handlinger Netværks- og dialogmøder med erhvervslivet om CO2-reduktion og klimatilpasning. 2.2 Vejledning om energieffektivisering ved virksomhedstilsyn, jf. Klimakommissionens anbefaling 18 om vilkår i miljøgodkendelse og krav om bedst tilgængelig teknologi ved nye anlæg. 2.3 Undersøgelse af mulighederne for salg af erhvervsjord til f.eks. test- og demonstrationsområder for grønne teknologier i forbindelse med en samlet markedsføringsplan for kommunens erhvervsjord. 2.4 Sorø Kommune efterspørger flere grønne/bæredygtige ydelser fra leverandører til kommunen via indkøbspolitikken. 2.5 Revision af Erhvervs-, Markedsførings- og Turismestrategien for Sorø Kommune. Reduktion af CO 2 tons/år Tidsplan

10 Transport En af de helt store udfordringer er transportsektoren, som helt overvejende er baseret på fossile brændstoffer. Ifølge kortlægningen for Sorø Kommune udgør CO 2 -udledningen fra transport 41 % af den samlede udledning mod ca. 25 % på landsplan. Det skyldes bl.a. den gennemkørende trafik på motorvejen og jernbane, som det er vanskeligt at ændre på som lokal myndighed. Personbilerne står for over halvdelen af udledningen inden for transportområdet. Udfordringen består i at mindske transportbehovet, øge brugen af cykler og kollektiv trafik og reducere anvendelsen af fossile brændstoffer i hele transportsektoren. Målsætninger Forbedre mulighederne for færdsel på cykel og til fods Øge anvendelsen af kollektiv trafik Øge anvendelsen af mere CO 2 -venlige biler og busser Handlinger Fremme af cykeltrafikken ved revisioner af trafiksikkerhedsplanen, stiplanen og stiprioriteringsplanen. 3.2 Sorø Kommune vil indgå i et samarbejde med frivillige foreninger om kampagner for at få flere til at benytte kollektiv trafik og flytte en del af transporten over på cykler i lokalområderne, fx transport til skolerne og daginstitutioner. 3.3 Cykelpendling i Sorø. På baggrund af erfaringer fra et samarbejde mellem hovedstadskommuner og DSB om lånecykler kan en lignende ordning eventuelt indføres ved Sorø Station. Reduktion af CO 2 tons/år Tidsplan Fremme brugen af kollektiv trafik Undersøgelse af mulighederne for mere CO2-venlige busser Elbil-projekt tilbud om afprøvning af mindre elbiler blandt familier i Sorø Kommune

11 Byer og bygninger Indretningen af byer og bygninger har stor betydning for belastningen af klimaet. Tættere byer, nærhed til stationerne og gode muligheder for at gå eller cykle eller for at tage bus og tog kan reducere CO 2 - udledningen. Det samme kan isolering af bygninger og anvendelse af lavenergi-løsninger. Klimaændringerne med bl.a. større mængder nedbør kan imødegås ved at anvende regnvandet til rekreative søer og åbne vandløb i byerne. Miljøministeriet, Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet Strukturbillede 2030 for den fremtidige by- og infrastrukturudvikling i regionen. Der er formuleret følgende principper for udviklingen: - At samle byvæksten i de største og transporteffektive stationsbyer - At placere nye boliger og arbejdspladser så tæt på en station som muligt - At øge bebyggelsestætheden i byerne - At anvende eksisterende bygninger i det åbne land og landsbyer, men ikke eller kun i ringe omfang udlægge ny rummelighed - At forbedre mulighederne for at fravælge bilen og at tilvælge tog, bus og cykel Målsætninger Samle byvæksten i de byområder, der er udpeget i kommuneplanen Formindske transportbehovet via større bytæthed og bedre tilgængelighed for kollektiv trafik, cykler og gående Nedbringe bygningernes andel af CO 2 -udledningen væsentligt Indrette byerne, så de bedre kan modstå ændringer i vejret Handlinger Sjællandsprojektets principper om bæredygtig udvikling af by- og infrastruktur søges indarbejdet i Udviklings- og Planstrategi 2011 og ved kommuneplanrevision Klima er et selvstændigt tema i Udviklings- og Planstrategi 2011 og ved kommuneplanrevision 2013, jf. Miljøministerens Landsplanredegørelse Udpegning og nærmere analyse af nuværende og fremtidige byområder med risiko for høj grundvandsstand eller oversvømmelse ved ekstreme regnskyl samt udpegning af arealer, der kan opmagasinere vand ved ekstreme regnskyl. 4.4 Udarbejdelse af en politik for bæredygtigt, energirigtigt byggeri, således at miljø og energi fremover bliver vigtige punkter, når nye lokalplaner skal udarbejdes og godkendes, herunder kombinere hensynet til klimaet med hensynet til bevarelse af kommunens værdier, når kommunens bygninger renoveres, jf. byrådets Visioner og veje til virkeliggørelse. 4.5 Revision af lokalplanskabelonen med fokus på krav om og muligheder for klimatiltag f.eks. bæredygtigt og energirigtigt byggeri samt lokal afledning og rekreativ brug af regnvand, jf. også spildevandsplanen. 4.6 Spildevandsplanens bestemmelser om lokal afledning af regnvand indarbejdes i alle nye lokalplaner. 4.7 Opfølgning på gennemførelsen af kloakseparering af fælleskloakerede områder, jf. tids- og investeringsplanen i spildevandsplanen. 4.8 Sorø Kommune oplyser generelt om adgangen til web-baserede beregningsmodeller for energitiltag, som kan reducere energiforbruget og hermed udledningen af CO2. Samlet for energirenoveringer af boliger i Sorø Kommune forventes, at oplysning om og brug af de web-baserede beregningsmodeller kan give en reduktion af udledningen af CO2 på tons pr. år i Energirenoveringer indgår også som en del af projektet Energiby Ruds Vedby. 4.9 Oplysning og inspiration til borgere og bygherrer om bæredygtigt og energirigtigt byggeri samt afledning af regnvand på egen grund. Reduktion af CO 2 tons/år Tidsplan

12 Landbruget og det åbne land Udfordringerne i landbruget er at bidrage til energiproduktionen med bl.a. biogas, at reducere energiforbruget i bygninger og produktion, at reducere udledningen af methan og lattergas, og at tilpasse afgrøder og dyrkningsformer til de ændrede klimaforhold. Ifølge kortlægningen for Sorø Kommune udgør CO 2 -udledningen fra landbruget 14 % af den samlede udledning i kommunen. Udledningen stammer primært fra drivhusgasser fra husdyr og fra udspredning af husdyrgødning på marker. Det vurderes vanskeligt at gennemføre indsatser, som kan påregnes at være vedvarende, idet landbruget konstant er underlagt markedets svingende konjunkturer m.m. Der vil dog kunne opnås en betydelig reduktion ved at udnytte de muligheder, der er givet i kommuneplanen til at lave skovrejsning og ved at udnytte en del af husdyrgødningen til biogas. Som opfølgning på vand- og naturplanerne skal Sorø Kommune udarbejde handlingsplaner. Disse planer skal bl.a. udpege vandløb med reduceret vedligeholdelse, der bl.a. vil medføre en forsinkelse af vandet fra ekstreme regnskyl ned gennem vandløbssystemet. Landmænd kan få erstatning for vandlidende arealer, der er en følge af denne udpegning. Etablering af vandplanernes vådområder har primært til formål at tilbageholde næringsstof. I visse tilfælde vil vådområderne samtidig kunne fungere som lagerkapacitet ved ekstreme regnskyl. Begge dele vil kunne modvirke oversvømmelse af byområder. Målsætninger Øge anvendelsen af husdyrgødning til biogas Øge skovrejsningen Handlinger Etablering af biogasanlæg baseret på husdyrgødning i samarbejde med landbrugets organisationer, nabokommuner, DONG Energy og eventuelle andre aktører. Her er regnet med en udnyttelse af 40 % af husdyrgødningen. 5.2 Sorø Kommune vil i samarbejde med landboforeninger og Skovdyrkerne søge at fremme skovrejsningen i kommunen. Det forventes, at der kan gennemføres skovrejsning på ca. 200 ha, svarende til ca. 17 % af de udlagte arealer til skovrejsning inden Reduktion af CO 2 tons/år Tidsplan

13 Sundhed og beredskab Flere ekstreme regnskyl kan betyde flere overløb med urenset spildevand til søer og vandløb med øget risiko for infektionssygdomme. Oversvømmelser af boligområder kan også indebære en sundhedsrisiko. Målsætninger Udvikle beredskabet i forhold til situationer med ekstrem regn og storm mv. Sikre rene søer og vandløb, herunder rent badevand Handlinger Udarbejde forslag til risikostyringsplan for områder med risiko for oversvømmelse fra vandløb og søer på baggrund af miljøministerens udpegninger inden december 2014, jf. lov nr af om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. Reduktion af CO 2 tons/år Tidsplan Undersøge behovet for en beredskabsplan i forhold til klimaændringer Registrering og forbedring af kloakoverløb til søer og vandløb, jf. spildevandsplanen

14 Sorø Kommune som virksomhed Sorø Kommune råder over en stor bygningsmasse, der skal opvarmes, oplyses og ventileres. Her er udfordringen at gennemføre energibesparelser og optimere styringen af energiforbruget. Kortlægningen af CO 2 - udledningen viser, at Sorø Kommune som virksomhed udledte ca tons CO 2 i 2009 som følge af energiforbrug til opvarmning og el. Kommunens transportforbrug i 2009 var ca. 1 mio. km svarende til ca. 200 tons CO 2. Udfordringen består bl.a. i at udvikle klimarigtige indkøb og at ændre adfærden omkring forbrug af el, papir, printere, transport mv. Sorø Kommune bør fremstå som det gode eksempel og feje for egen dør. Målsætninger Leve op til de indgåede aftaler om CO 2 -reduktion Reducere egen CO 2 -udledning med mindst 2 % om året Arbejde med interne adfærdsændringer, der reducerer klimapåvirkningen Handlinger ESCO-projektet for renovering af kommunens bygninger, hvor de efterfølgende energibesparelser er med til at finansiere renoveringen. Reduktion af CO 2 tons/år Tidsplan Energistyring i kommunens bygninger Opfølgning på Klimapagten (Borgmesterpagten) hvert andet år Samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening om realisering af og opfølgning på klimahandlingsplanen i henhold til aftalen om Sorø som DN klimakommune 7.5 Opfølgning på Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden / Center for energibesparelser. 7.6 Opfølgning på indkøbspolitik fra august 2010 med hensyn til grønne indkøb. 7.7 For kommunens befæstede arealer og grønne områder ses der fremadrettet på muligheden for lokal afledning af regnvand samt energibesparelser. 7.8 Grønt regnskab for Sorø Kommune udarbejdes og offentliggøres for parametrene: El, varme, vand og transport bl.a. med angivelse af årligt energiforbrug pr. kvadratmeter opvarmet areal. 7.9 Mål om aktiviteter på klimaområdet medtages i kommunens styringsværktøj på chefniveau Klimahandlingsplanen formidles på kommunens hjemmeside Årlig status på realiseringen af klimahandlingsplanen første gang i foråret Revision af klimahandlingsplanen i Omlægning og opgradering af den kommunale gadebelysning forudsættes at medføre en reduktion af elforbruget på 300 MWh fra

15 Borgere, virksomheder, organisationer og foreninger For at kunne realisere målet om en CO 2 -reduktion på 20 % fra 2009 til 2020 svarende til ca tons CO 2 om året er det helt nødvendigt, at borgere, virksomheder, organisationer og foreninger bidrager med en væsentlig indsats. Sorø Kommune som virksomhed er en vigtig, men mængdemæssig lille spiller i denne sammenhæng. Målet om en årlig besparelse på mindst 2 % svarer til ca. 120 tons CO 2 om året. Målsætninger Borgere, virksomheder, organisationer og foreninger medvirker til at færdiggøre og realisere klimahandlingsplanen Handlinger Reduktion af CO 2 tons/år Tidsplan 8.1 Borgermøder og brug af borgerpanel, herunder Energiby Ruds Vedby Inddragelse af borgere, virksomheder og organisationer i arbejdet med realisering af klimahandlingsplanen 8.3 Det forudsættes, at indsatsen i Energiby Ruds Vedby kan medføre, at elforbruget generelt kan reduceres ved ændret adfærd og give en besparelse på 2 % om året, svarende til 18 % i Det samlede elforbrug i Ruds Vedby kan anslås til ca MWh. En reduktion på 18 % vil betyde en mindre udledning af CO 2 på ca. 200 tons pr. år Beboerne i det åbne land Uden for de største byer i kommunen bor der ca beboere i landsbyerne og det åbne land. Flere af de målsætninger, der er nævnt ovenfor, omfatter også disse beboere. Det gælder f.eks. målsætninger om, at reducere energiforbruget øge andelen af vedvarende energi forbedre mulighederne for færdsel på cykel og til fods nedbringe bygningernes andel af CO 2 -udledningen, og borgere, virksomheder, organisationer og foreninger medvirker til at færdiggøre og realisere klimahandlingsplanen. Mange af de handlinger, der er nævnt ovenfor, vil således omfatte beboerne i det åbne land. Det gælder f.eks. 1.1 Kampagner om energibesparelser 1.8 Ændring af individuel opvarmning fra oliefyr til træpillefyr 1.9 Ændring af individuel opvarmning fra elvarme til varmepumper 1.10 Oplysning af borgerne om muligheder for vedvarende energi 3.1 Fremme af cykeltrafikken 3.6 Elbil-projektet 4.8 Sorø Kommune oplyser om adgangen til web-baserede beregningsmodeller for energitiltag, som kan reducere energiforbruget og hermed udledningen af CO Oplysning og inspiration til borgere og bygherrer om bæredygtigt og energirigtigt byggeri samt afledning af regnvand på grunden 15

16 Klimahandlingsplan Realisering af klimahandlingsplanen Handlinger vil - i det omfang det ikke allerede er sket - blive konkretiseret i samarbejde med de relevante aktører og forsynet med økonomi og tidsplan for gennemførelsen. Der vil blive udpeget en ansvarlig for gennemførelsen. Formålet med klimahandlingsplanen er at skabe et samlet overblik over klimaudfordringen og handlemulighederne i Sorø Kommune. Der bliver peget på de målsætninger og handlinger, der skal satses på for at nå de overordnede mål om 20 % CO2-reduktion fra 2009 til 2020 og tilpasning til klimaændringerne i samarbejde med borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger. Før budgetlægningen for det kommende år, vil der blive udarbejdet et forslag til prioritering af handlinger og økonomi. I 2013 bliver klimahandlingsplanen taget op til revision. Læs mere om muligheder for at spare el og CO2 på 16

17 Bilag 1 Resumé af kortlægningen af CO 2 -udledningen i Sorø Kommune Sorø kommune har i samarbejde med Rambøll Danmark A/S i juli 2010 lavet en kortlægning af CO 2 - udledningen fra kommunen som geografisk område samt kortlægning af el-, varme- og vandforbruget samt transportarbejdet for kommunen som virksomhed. Resultatet af kortlægningen Kortlægningen af CO 2 -udledningen omfatter Sorø Kommune som geografisk område og som virksomhed. Tallene er fra Den samlede udledning var ca tons CO 2 svarende til ca. 11,2 tons pr. indbygger. Til sammenligning var landsgennemsnittet ca. 9,4 tons pr. indbygger i For Næstved Kommune er der beregnet en udledning på 10,2 tons pr. indbygger i 2007, hvor landsgennemsnittet var 9,2 tons pr. indbygger. For Kalundborg Kommune er der beregnet en udledning på 13,2 tons pr. indbygger i Den forholdsvis høje udledning i Sorø Kommune kan hænge sammen med meget gennemkørende trafik, mindre bygningstæthed, en stor andel af opvarmning med naturgas og en stor andel af boliger fra før Kortlægningen for Sorø Kommune viser, at de store kilder til udledningen er: transport (41 %) elforbrug (26 %) energiforbrug til individuel opvarmning (13 %) landbrug (14 %) Kommunen som virksomhed udledte på udvalgte områder ca tons CO 2 svarende til 1,9 % af den samlede udledning fra kommunen som geografisk område. Til sammenligning er udledningen i Næstved opgjort til henholdsvis ca tons CO 2 i Slagelse Kommune har kortlagt udledningen på udvalgte områder til ca tons CO 2 i De store kilder til Sorø Kommunes egen udledning er: varmeforbrug (58 %) elforbrug (35 %) Sorø Kommunes Ejendomscenter kortlægger det årlige el-, varme- og vandbrug i de kommunale bygninger. Fremskrivning af CO 2 -udledningen til 2020 Fremskrivningen af CO 2 -udledningen til 2020 uden brug af særlige virkemidler viser, at udledningen vil falde fra ca tons i 2009 til ca tons i 2020 svarende til et fald på 9 %. Det skyldes primært, at der på nationalt plan forventes produceret mere vindenergi, og at Sjælland beregningsmæssigt får større glæde af energien fra de jyske vindmøller efter ibrugtagningen af Storebæltskablet. Desuden forventes sammensætningen af brændslerne på kraftværkerne at ændre sig i mere klimavenlig retning, som vist på nedenstående figur. 17

18 På tilsvarende måde forventes en reduktion af udledningen af CO 2. på transportområdet. Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i CO 2 -emissionsfaktorerne for de forskellige transportmidler opstillet. Udviklingen for personbiler, varebiler og lastbiler bygger på gennemsnitlige nationale tal opstillet i rapporten Scenarier for udvikling i CO 2 -emissioner i Københavns Kommune 4. Fremskrivningen går her til Det antages, at CO 2 -emissionsfaktoren er konstant for busser, MC, persontog og godstog (g CO 2 /km) 2015 (g CO 2 /km) 2020 (g CO 2 /km) Afvigelse ( ) (g CO 2 /km) Transporttype Personbil, benzin ,5 12% Personbil, diesel ,5 3% Varebiler, benzin % Varebiler, diesel % Lastbiler % Busser* % MC % Persontog % Godstog % Tabel 1: Udvikling i CO 2-emissionsfaktorer for forskellige transporttyper frem mod *) opgjort i personkilometer Fremskrivningen er behæftet med en vis usikkerhed, da den er afhængig af forskellige prognoser og forudsætninger, som kan ændre sig. F.eks. har brændselspriserne stor betydning for udviklingen af energiforbrug, transportvaner, valg af brændsler til fjernvarme mv. 18

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klima. Klimastrategi. Maj 2012

Klima. Klimastrategi. Maj 2012 Klima Klimastrategi Maj 2012 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst:

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Klimastrategi for Stevns

Klimastrategi for Stevns Klimastrategi for Stevns Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for Stevns Kommunes klimastrategi... 4 Status for Stevns kommune... 4 Økonomisk estimat... 4 - Et ambitiøst mål... 5

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Klimastrategi 2009. Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13

Klimastrategi 2009. Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13 Klimastrategi 2009 Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13 Borgmesterens forord 2 Det forekommer indlysende, hvorfor vi skal have en klimastrategi. Klimaforandringer er ikke længere noget videnskabsfolk

Læs mere