Rammeaftale Computere. Rammeaftale Computere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere"

Transkript

1 Rammeaftale Computere Rammeaftale Computere

2 Rammeaftale Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge København S. (herefter benævnt SKI) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) Side 2 af 41

3 Bilagsfortegnelse bilag A : Liste over Kunder bilag B : Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud. bilag B1 : Miniudbudsbetingelser miniudbud 1 og 2 bilag B2 : Miniudbudsbetingelser miniudbud 3 bilag C : bilag C1 : Leveringsaftale Direkte tildeling med underbilag Bilag C2.1 : Leveringsaftale Miniudbud 1 og 2 med underbilag Bilag C3.1 : Leveringsaftale Miniudbud 3 med underbilag bilag D : Leverandørens rapportering til SKI bilag E : SKI s generelle kravspecifikation bilag E1 Tilbudsliste - produkter bilag E2 Tilbudsliste - serviceydelser bilag E3 Leverandørens udfyldte tilbudslister (Leverandørens tilbud) bilag F : Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt regulering af priser bilag G : SKIs E-katalog og E-handel bilag H : CSR bilag I : UDGÅR bilag J : Leverandørens adgang til SKI.dk bilag K : Webshop Side 3 af 41

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner SKI Rammeaftalen Kredsen af Kunder Leverandørens hovedydelser under Rammeaftalen SKIs E-katalog Leverandørens adgang til SKI.dk Leverandørens organisation, varesortiment m.v Håndtering af udgåede varer og substitution heraf Leverandørens anvendelse af underleverandører Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Vejledning m.v. af Kunder Leverandørens vejledning m.v SKIs vejledning m.v Kunders anvendelse af Rammeaftalen Dokumentations- og underretningspligt Dokumentation m.v Underretningspligt Priser SKI s andel i Leverandørens omsætning m.v Generelt Andelen Periodevis opgørelse Leverandørens ledelses- og revisorerklæring SKIs adgang til revision Fakturering og betalingsbetingelser Renter Præceptive regler og CSR Præceptive regler CSR Garantier Generel garanti Tredjemands rettigheder Miljø Prisgaranti Misligholdelse Generelt Misligholdelse af CSR krav Bod Suspension Afhjælpning SKIs E-katalog Ophævelse Erstatningspligt og ansvarsforsikring Force Majeure Fortrolighed Overdragelse Side 4 af 41

5 19. Ændringer Varighed og opsigelse m.v Varighed og forlængelse Opsigelse og uden virkning Generel opsigelsesadgang Opsigelse ved underkendelse Uden virkning Bistand i forbindelse med ophør Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Selvstændig aftale Digital signatur Side 5 af 41

6 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Rammeaftalen (ekskl. bilag E, der indeholder de i hver af disse bilag anvendte definitioner). Ved Aftale forstås en Leveringsaftale mellem en Kunde og Leverandøren. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Direkte tildeling forstås en Kundes tildeling af Leveringsaftale til et Firma i overensstemmelse med procedure m.v. i bilag B uden forudgående Miniudbud. Ved Firmaer forstås de juridiske enheder eller sammenslutninger heraf, inklusiv Leverandøren, som SKI har tildelt rammeaftaler svarende til nærværende Rammeaftale. SKI har tildelt [antal indsættes af SKI inden kontraktindgåelse] sådanne parallelle rammeaftaler, inklusiv nærværende Rammeaftale. Ved Kunde forstås en offentlig organisation eller institution, der i henhold til Rammeaftalens punkt 4 er berettiget til at gøre brug af Rammeaftalen. Ved Leveringsaftale forstås en konkret i henhold til en Direkte tildeling mellem Leverandøren og en Kunde indgået aftale om leverance af varer omfattet af Rammeaftalen. Ved Miniudbud forstås en Kundes tilbudsindhentning fra Firmaer, evaluering heraf og eventuel tildeling af Leveringsaftale i overensstemmelse med procedure m.v. i bilag B. Ved Parallelle rammeaftaler (i udbudsdirektivets artikel 32 omtalt som rammeaftale med flere økonomiske aktører) forstås de rammeaftaler svarende til nærværende, som efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved den nedenfor nævnte udbudsbekendtgørelse er blevet indgået mellem SKI og andre Firmaer end Leverandøren. Ved Part eller Parterne forstås henholdsvis SKI og/eller Leverandøren. Ved Prisindekset forstås det indeks, som er angivet i bilag F. Ved Rammeaftalen forstås nærværende aftaledokument, som Parterne har underskrevet efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr ( ) og eventuelle supplerende bekendtgørelser i EU-Tidende, med de til aftaledokumentet hørende bilag og eventuelle senere aftalte ændringer. Side 6 af 41

7 Ved Rammeaftalekomplekset forstås Rammeaftalen og Parallelle Rammeaftaler. Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af ovennævnte udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den [dato og årstal]. Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument anført litreret bilag. I Rammeaftalen anvendes ordene vare og produkt som synonymer. Side 7 af 41

8 2. SKI SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. Sådanne organisationer og institutioner kan ved at tegne abonnement blive kunde hos SKI. SKIs kunder får med et sådan abonnement adgang til at anskaffe varer, der er omfattet af de rammeaftaler, som SKI konkurrenceudsætter og indgår med leverandører efter kundens tegning af abonnement. SKI tilstræber generelt, at rammeaftalerne rammer til kundernes behov, har konkurrencedygtige og attraktive priser og er lette at anvende. Formålet med konkurrenceudsættelsen og indgåelsen af rammeaftalerne er endvidere at afløfte udbudspligten for SKIs kunder, således at kunderne med hjemmel i rammeaftalerne kan anskaffe varer og tjenesteydelser efter behov, uden først på egen hånd eller på anden vis at skulle konkurrenceudsætte varerne i et EU-udbud eller i en annoncering efter tilbudslovens regler. SKIs leverandører såvel som kunderne skal og overholde de vilkår, som er fastlagt i rammeaftalerne i forbindelse med henholdsvis indkøb og leverancer i henhold til rammeaftalerne, herunder overholdelse af de i rammeaftalerne beskrevne procedurer for kundernes efterfølgende tildeling af konkrete leverancer. Side 8 af 41

9 3. Rammeaftalen Rammeaftalen er indgået mellem SKI og Leverandøren efter afholdelse af EU-udbud offentliggjort i Supplement til EU-Tidende. Rammeaftalen er en af flere tilsvarende rammeaftaler, som SKI i forlængelse af EU-udbuddet har indgået med et antal Firmaer, jf. Rammeaftalens punkt 1. I tråd med betragtningerne i punkt 2 er et væsentligt formål med Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler at give Kunder adgang til hos Leverandøren eller andre Firmaer at anskaffe de af disse rammeaftaler omfattede varer under samtidig overholdelse af de relevante EU-retlige og/eller nationale udbudsregler i kraft af SKIs forudgående konkurrenceudsættelse i EUudbuddet. Kunder har ret, men ikke pligt til at anvende Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler til anskaffelse af varer, idet rammeaftalerne ikke etablerer et eksklusivforhold mellem Kunder og Firmaer, herunder Leverandøren. Den skønnede omsætning for Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler under ét fremgår af den i punkt 1 anførte EU-udbudsbekendtgørelse. Hverken SKI eller Kunder indestår dog over for Leverandøren for, at denne omsætning indfries. Side 9 af 41

10 4. Kredsen af Kunder Offentlige organisationer og institutioner, der forud for Udbudstidspunktet har tegnet abonnement hos SKI, har indtil ophør af rammeaftalerne eller ophør af vedkommendes abonnement hos SKI ret til at indgå leveringsaftaler med hjemmel i Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler. Disse organisationer og institutioner er udtømmende angivet i bilag A. Side 10 af 41

11 5. Leverandørens hovedydelser under Rammeaftalen Rammeaftalen omfatter de varer, der er angivet i bilag E Leverandøren er under Rammeaftalen forpligtet til at drage omsorg for, at de i bilag E angivne varer - når Kunder efter gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud måtte indgå Aftaler med Leverandøren - kan leveres under opfyldelse af de krav og beskrivelser, der er indeholdt i bilag C og bilag E SKIs E-katalog Til brug for bestilling af varer omfattet af denne Rammeaftale stiller SKI et web-baseret varekatalog (SKIs E-katalog) til rådighed, jf. bilag G SKIs E-katalog skal ved etableringen omfatte de varer, der er indeholdt i bilag E. De nærmere krav til E-kataloget og Leverandørens medvirken m.h.t. E-kataloget fremgår af bilag G. Opdatering, ajourføring eller ændring af bilag G i henhold til bestemmelser i Rammeaftalen, herunder f.eks. prisregulering ifølge bilag F, erstattes fra samme tidspunkt af opdatering, ajourføring eller ændring af E-kataloget. Leverandøren er ansvarlig for opdatering af E-kataloget, herunder at de produkter, som fremgår af E-kataloget, er i overensstemmelse med SKI s kravspecifikation, jf. bilag E samt det af Leverandøren tilbudte i forbindelse med afgivelse af tilbud på Rammeaftalen, jf. bilag E1 og bilag E Leverandørens adgang til SKI.dk Leverandørens adgang til SKI.dk er reguleret i bilag J. Side 11 af 41

12 6. Leverandørens organisation, varesortiment m.v. Leverandøren skal, i den udstrækning det har betydning for opfyldelsen af forpligtelserne i Rammeaftalens punkt 5, opretholde sin organisation, den heri forankrede viden, sit varesortiment og sine øvrige faciliteter og ressourcer, herunder aftaler med underleverandører Håndtering af udgåede varer og substitution heraf Enhver af de i bilag E angivne varer er omfattet af Leverandørens forpligtelser under Rammeaftalen, indtil varen måtte være udgået i henhold til 2. afsnit nedenfor. Leverandøren kan lade varer i udgå af bilag E i overensstemmelse med de betingelser og den procedure, der gælder herfor i bilag F, og inden for de grænser, som i øvrigt følger af Rammeaftalen, herunder bestemmelserne om misligholdelsesbeføjelser. Leverandøren skal substituere udgåede varer i bilag E med andre varer i overensstemmelse med de betingelser og den procedure m.v., der gælder herfor i bilag F, herunder for så vidt angår eventuelle prismæssige konsekvenser. Det er Leverandørens ansvar, at substituerende varer og opdaterede varer efterlever kravspecifikationen Leverandørens anvendelse af underleverandører Leverandøren er berettiget til at anvende og udskifte underleverandører i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen og Aftaler i den udstrækning, anvendelse eller udskiftning ikke strider imod de til enhver tid gældende udbudsregler. Leverandørens adgang til at anvende og udskifte underleverandører begrænser dog ikke SKIs beføjelser og rettigheder under Rammeaftalen, herunder i henhold til dennes punkt 14. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsninger i Leverandørens ansvar. Leverandøren hæfter således for underleverandørers varer og forhold på ganske samme måde som for sine egne forhold, og SKI kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til Leverandøren. Side 12 af 41

13 6.3. Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Såfremt Leverandøren er en sammenslutning af juridiske enheder (et konsortium), hæfter de deltagende juridiske enheder solidarisk for opfyldelsen af Rammeaftalen. Leverandøren har i så fald inden Rammeaftalens indgåelse udpeget en fælles befuldmægtiget, til hvem SKI er berettiget til at rette henvendelse om ethvert forhold i relation til Rammekontrakten, herunder for så vidt angår eventuelle påkrav. Side 13 af 41

14 7. Vejledning m.v. af Kunder 7.1. Leverandørens vejledning m.v. Når Leverandøren som led i sin bedrift måtte tage kontakt til eller blive kontaktet af en Kunde, skal Leverandøren udvise loyale bestræbelser på at vejlede Kunden om dennes muligheder for at gøre brug af Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler, såfremt der er rimelig anledning hertil. Sådan rimelig anledning kan eksempelvis være til stede, såfremt Kunden over for Leverandøren giver udtryk for behov, der ville kunne opfyldes ved indgåelse af leveringsaftale i henhold til Rammeaftalen eller en af de Parallelle rammeaftaler, eller såfremt Leverandørens bestående kendskab til Kundens behov i sammenhæng med den konkrete anledning til kontakten mellem Leverandøren og Kunden gør det naturligt at yde Kunden vejledning om mulighederne. Leverandøren må ikke opfordre eller anspore Kunder til at foretage indkøb i strid med gældende udbudsregler, eller til at anvende Rammeaftalen eller de Parallelle rammeaftaler i strid med bestemmelserne i disse, f.eks. ved at iværksætte Direkte tildelinger eller Miniudbud om varer, som ikke er omfattet af Rammeaftalen. Såfremt SKI bliver opmærksom på, at Leverandøren har overtrådt forpligtelsen i ovenstående 2. afsnit, er SKI berettiget til at fremsende en skriftlig meddelelse til Leverandøren med angivelse af de faktiske omstændigheder, der udgør tilsidesættelse af forpligtelsen, og med indskærpelse af, at fremtidige overtrædelser vil kunne føre til ophævelse af Rammeaftalen SKIs vejledning m.v. SKI må gøre alle dele af Leverandørens tilbud tilgængeligt for Kunder via log-in på SKI må endvidere med respekt af præceptive retsregler give Kunder enhver relevant information, der er fornøden eller hensigtsmæssig til administration og anvendelse af Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler. Side 14 af 41

15 8. Kunders anvendelse af Rammeaftalen Når en Kunde måtte ønske at indgå en Leveringsaftale om konkrete varer under Rammeaftalen eller en af de Parallelle rammeaftaler, skal dette ske ved Direkte tildeling eller Miniudbud, som nærmere beskrevet i bilag B. Fornyet konkurrenceudsættelse sker ved Kundens gennemførelse af et Miniudbud, som nærmere beskrevet i bilag B. Kunden er således ikke under Rammeaftalen eller de Parallelle rammeaftaler berettiget til uden Direkte tildeling eller forudgående Miniudbud at indgå Leveringsaftaler med Firmaer. Kunden er af SKI blevet gjort opmærksom på Kundens forpligtelse til at iagttage procedurerne i bilag B. Ved en Kundes Direkte tildeling af Leveringsaftale forpligtes Leverandøren i forhold til Kunden ved modtagelse af dennes bestilling. Når Leverandøren efter en Kundes gennemførelse af et Miniudbud måtte blive tildelt opgaven med at levere de konkurrenceudsatte varer, forpligtes Leverandøren til at indgå Leveringsaftale herom med Kunden i overensstemmelse med procedure for aftaleindgåelse i bilag B. Side 15 af 41

16 9. Dokumentations- og underretningspligt 9.1. Dokumentation m.v. SKI kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for - eller på anden for SKI tilfredsstillende måde redegør for - at de varer, som Leverandøren anvender til opfyldelse af Aftaler, overholder samtlige Rammeaftalens krav og beskrivelser, herunder særligt SKIs kravspecifikation og Leverandørens varebeskrivelser i bilag E. Dokumentationen eller redegørelsen skal foreligge senest 20 Arbejdsdage efter, at SKI skriftligt har fremsat påkrav herom. Hvor krav rejst mod Leverandøren eller andre omstændigheder måtte skabe begrundet tvivl om, hvorvidt varen overholder Rammeaftalens krav og beskrivelser, skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt underrette SKI herom samt oplyse, hvilke handlinger Leverandøren vil foretage for at verificere de pågældende forhold ved varen. Forholdene skal være adresseret på en for SKI tilfredsstillende måde senest 20 Arbejdsdage efter Leverandørens underretning af SKI, dog under alle omstændigheder ikke senere end 40 Arbejdsdage efter, at Leverandøren er blevet opmærksom på det krav eller de omstændigheder, der skaber tvivl om en vares kontraktmæssighed. Ved begrundet mistanke om at Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen strider imod de Rammeaftalens bilag H punkt 3, 4 og 5 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter SKI s anmodning herom fremsende skriftlig redegørelse vedr. de påståede overtrædelser af kravene i Rammeaftalens bilag H punkt 3, 4 og 5, jf. i øvrigt Rammeaftalens bilag H punkt Underretningspligt Hvis Leverandøren undlader at deltage med tilbudsafgivelse i et Miniudbud, skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt meddele den berørte Kunde og SKI dette, herunder med angivelse af begrundelsen for Leverandørens manglende deltagelse i Miniudbuddet. Hvis Leverandøren under en Aftale påberåber sig Aftalens bestemmelser om force majeure i forhold til at afvise en bestilling eller i forhold til forsinkelse med leverance af varer omfattet af Aftalen, skal Leverandøren inden for fristerne i force majeure bestemmelserne skriftligt meddele SKI dette, herunder med angivelse af den forventede varighed af force majeure samt retvisende og fyldestgørende begrundelse. Såfremt Leverandøren i øvrigt får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til Side 16 af 41

17 uden ugrundet ophold at give SKI skriftlig meddelelse herom. Underretning kan i overensstemmelse hermed udskydes, så længe underretning måtte stride mod præceptive retsregler. Underretningspligten i foregående afsnit gælder også, såfremt Leverandøren under opfyldelse af en Aftale bliver opmærksom på forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko for, at andre Aftaler med andre Kunder ikke kan opfyldes korrekt. SKI og Leverandøren er herudover forpligtede til inden for rimelig tid at underrette hinanden om forhold af betydning for Rammeaftalens opfyldelse. Side 17 af 41

18 10. Priser Leverandøren opnår ikke krav på noget vederlag, godtgørelse el.lign. fra SKI for opfyldelsen af Rammeaftalen, idet Leverandørens optjening af vederlag i det hele beror på de Aftaler, som Leverandøren indgår med Kunder. Alle priser i bilag E er angivet i danske kroner (DKK), inklusiv alle på tidspunktet for indgåelse af Rammeaftalen gældende afgifter og told, dog eksklusiv moms. Priserne i bilag E skal anvendes ved indgåelse af Leveringsaftaler efter Direkte tildeling Side 18 af 41

19 11. SKI s andel i Leverandørens omsætning m.v Generelt Leverandøren er forpligtet til at indrapportere i forhold til den via Rammeaftalen foretagne tildeling, herunder ved Direkte tildeling og/eller Miniudbud til SKI iht. retningslinjerne angivet i Rammeaftalen samt bilag D, ligesom Leverandøren er ansvarlig for at fremsende korrekte og fuldstændige indrapporteringsdata i overensstemmelse med retningslinjerne angivet i bilag D. Såfremt Leverandøren ikke indrapporterer rettidigt som anført i bilag D er SKI berettiget til at opkræve bod i overensstemmelse med Rammeaftalens punkt 14.2, 1 afsnit. Leverandøren har ansvaret for, at indrapporteringen er korrekt og fuldstændig, og skal på SKI s foranledning fremsende dokumentation herfor. Såfremt Leverandøren gentagne gange ikke er i stand til at dokumentere, at en given omsætning hos en SKI-kunde ikke er sket via Rammeaftalen, kan dette betragtes som væsentlig misligholdelse, der berettiger SKI til at ophæve Rammeaftalen, jf. punkt 14.5 Dokumentation kan ske ved udfyldelse af en af SKI udformet kundeblanket, hvor Kunden og Leverandøren underskriver på tro- og love, at det konkrete køb er sket udenfor Rammeaftalen, jf. bilag D, litra A. Der skal indrapporteres i hele Rammeaftalens varighed samt for alle Leveringsaftaler (tildelinger) mm. indgået ved anvendelse af Rammeaftalen, der løber udover end Rammeaftalens varighed Andelen Leverandøren skal til SKI betale en andel på 1 % af den samlede fakturerede omsætning på alle Aftaler under Rammeaftalen, herunder inklusiv fakturering efter Rammeaftalens ophør baseret på Aftaler indgået før Rammeaftalens ophør. Den samlede fakturerede omsætning skal opgøres eksklusiv moms og eventuelle afgifter. Andelen opgøres, faktureres og betales periodevis, jf. punkt 11.3 og Periodevis opgørelse Leverandøren skal foretage månedsvis opgørelse af Leverandørens samlede fakturering i opgørelsesperioden, jf. bilag D. Side 19 af 41

20 Opgørelsen skal være SKI i hænde senest 10 Dage efter udgangen af en opgørelsesperiode (kalendermåned). Ud fra opgørelsen beregner SKI sin andel. Hvis den af Leverandøren fremsendte opgørelse først er SKI i hænde efter fristudløb, eller er behæftet med ikke uvæsentlige mangler eller udeladelser, er SKI berettiget til i stedet at beregne sin andel på grundlag af en af SKI skønnet omsætning for perioden, og udstede faktura herfor, jf. punkt Når SKI senere måtte have modtaget opgørelsen/korrigeret opgørelse, regulerer SKI snarest muligt herfor i efterfølgende beregninger af andel. Såfremt Leverandøren flere gange over 12 måneder afleverer ikke-forskriftsmæssige og/eller ukorrekt eller ufuldstændig rapportering, kan dette anses som væsentlig misligholdelse, jf. punkt SKI skal varsle Leverandøren mindst 14 dage forud for en indrapporteringsfrist, hvis Leverandørens næste aflevering af ikke-forskriftsmæssige og/eller ukorrekt eller ufuldstændig rapportering vil blive anset som væsentlig misligholdelse. SKI har ret til at bearbejde og sammenstille indholdet af Leverandørens rapportering til SKI til intern brug, samt gøre bearbejdninger og sammenstillinger af en Kundes anskaffelse af varer under Rammeaftalen tilgængelige for Kunden til dennes interne brug, herunder i forbindelse med eventuelle begæringer om aktindsigt Leverandørens ledelses- og revisorerklæring Leverandøren skal indsende ledelses- og revisionserklæring til SKI som anført i bilag D. Såfremt Leverandøren ikke rettidigt fremsender ledelses- og revisorerklæring er SKI berettiget til at opkræve bod, jf. Rammeaftalens punkt 14.2, 2. afsnit SKIs adgang til revision SKI er berettiget til at foretage revision som anført i bilag D, herunder udtage Leverandører til stikprøvekontrol til revision Fakturering og betalingsbetingelser SKI fremsender på baggrund af sin beregning af andel, jf. punkt 11.2, faktura på beløbet til Leverandøren til forfald senest 30 Dage efter opgørelsesperiodens (kalendermånedens) afslutning, jf. bilag D Renter Ved forsinket betaling af fakturaer har SKI ret til at beregne sig rente i henhold til rentelovens regler, regnet fra betalingsfristens udløb, til betaling sker. Side 20 af 41

21 Side 21 af 41

22 12. Præceptive regler og CSR Præceptive regler Leverandøren har pligt til at sikre, at varerne i bilag E og Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen overholder de til enhver tid gældende præceptive retsregler. Dette omfatter også krav til varernes lovlighed og sikkerhed CSR Leverandøren skal efterleve de krav og beskrivelser om CSR, som er indeholdt i bilag H, jf. i øvrigt punkt 9. Side 22 af 41

23 13. Garantier Generel garanti Leverandøren indestår indtil ophør af Rammeaftalen for opfyldelse af Rammeaftalens punkt Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelsen af Rammeaftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder Miljø Leverandøren indestår for, at alle varer i bilag E opfylder de generelle miljøkrav i samme bilag, og at varer i bilag E, opfylder bilagets krav til sådanne varer Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke i forbindelse med Direkte tildeling anvender eller i Miniudbud tilbyder priser, der er i strid med Rammeaftalens punkt 10. Side 23 af 41

24 14. Misligholdelse Generelt Dansk rets almindelige regler gælder i forhold til Leverandørens og SKIs indbyrdes ansvar og misligholdelse, herunder reglerne om adgang til ophævelse, afhjælpning og erstatning, med mindre andet følger af Rammeaftalen, herunder punkt 15 nedenfor om erstatning Leverandøren er forpligtet til straks ved enhver opstået misligholdelse, eller når misligholdelse må påregnes at indtræde, skriftligt at meddele SKI dette, samt årsagen hertil og, hvornår misligholdelsen forventes afhjulpet Misligholdelse af CSR krav SKI er berettiget til at ophæve Rammeaftalen som følge af Leverandørens manglende overholdelse kravene i bilag H. Følgende forhold - men ikke begrænset hertil - betragtes som væsentlig misligholdelse der berettiger SKI til at ophæve Rammeaftalen: a) Leverandøren har, efter påkrav fra SKI, ikke igangsat reelle initiativer, der har fokus på at bringe misligholdelsen til ophør, jf. afsnit 1-3 i punkt 8.1 i bilag H b) Leverandøren har ikke, inden for 2 måneder efter Leverandørens meddelelse igangsat initiativer, der har fokus på at forbedre det misligholdte forhold, jf. punkt 3-4, punkt 8.1 i bilag H, c) Leverandøren eller dennes underleverandører ikke har overholdt kravene i bilag H, punkt 4, og/eller dømmes ved retskraftig dom for korruption, jf. punkt 4 i bilag H d) Leverandøren eller dennes underleverandører dømmes ved en retskraftig dom for overtrædelse af en eller flere af de i Rammeaftalens bilag H, punkt 3-5, nævnte bestemmelser, love, konventioner, erklæringer og/eller øvrige krav, e) Leverandøren eller dennes underleverandører i en redegørelse til SKI eller i øvrigt erkender overtrædelse af en eller flere af de i Rammeaftalens bilag H, punkt 3-5, nævnte bestemmelser, love, konventioner, erklæringer og/eller øvrige krav, f) Leverandøren ikke indenfor den i Rammeaftalens bilag H, punkt 6, anførte tidsfrist har fremsendt skriftlig dokumentation for, at de i Rammeaftalens bilag H, punkt 3-5, nævnte bestemmelser, love, konventioner, erklæringer og/eller øvrige krav er overholdt. Side 24 af 41

25 14.2. Bod Såfremt forskriftsmæssig og korrekt rapportering, jf. punkt 11.3, ikke finder sted inden 2. påmindelse, jf. bilag D, kan SKI kræve en bod på DKK 5.000,00 samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,00 pr. påbegyndt Arbejdsdag efter 2. påmindelse. Boden for en mangelfuld eller forsinket rapportering kan i alt ikke overstige DKK ,00. Såfremt forskriftsmæssig og korrekt ledelses- og revisorerklæring, jf. Rammeaftalens punkt 11.4, ikke foreligger inden 2. påmindelse, jf. bilag D, kan SKI kræve en bod på DKK 5.000,00 samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,00 pr. påbegyndt Arbejdsdag efter udløb af det i 1. påmindelse anførte varsel. Boden for en således mangelfuld eller forsinket ledelses- og revisorerklæring kan i alt ikke overstige DKK ,00. Såfremt Leverandøren ikke rettidigt fremsender de til brug for SKIs etablering af E-kataloget i bilag G foreskrevne oplysninger i det krævede format, kan SKI kræve en dagbod på DKK 5.000,00 pr. påbegyndt Arbejdsdags forsinkelse. Bodsbeløbet til SKI vedrørende E-katalog kan ikke overstige i alt DKK ,00. Såfremt Leverandøren ikke rettidigt opdaterer E-kataloget, jf. bilag G, kan SKI kræve en dagbod på DKK 5.000,00 pr. påbegyndt Arbejdsdags forsinkelse. Bodsbeløbet til SKI vedr. manglende opdatering af E-kataloget kan ikke overstige i alt DKK ,00. Såfremt Leverandøren i forbindelse med substitution tilbyder varer, som ikke kan efterleve kravspecifikationen og dermed ikke er egnet til at indgå i sortimentet på Rammeaftalen, kan SKI kræve dagbod på DKK 5.000,00 pr. påbegyndt Arbejdsdag indtil Leverandøren bringer de substituerende varer i overensstemmelse med kravspecifikationen. Bodsbeløbet til SKI kan ikke overstige i alt DKK ,00. Såfremt Leverandøren i forbindelse med opdatering af sortimentet tilbyder varer, som ikke kan efterleve kravspecifikationen og dermed ikke er egnet til at indgå i sortimentet på Rammeaftalen, kan SKI kræve dagbod på DKK 5.000,00 pr. påbegyndt Arbejdsdag indtil Leverandøren bringer de opdaterede varer i overensstemmelse med kravspecifikationen. Bodsbeløbet til SKI kan ikke overstige i alt DKK ,00. Såfremt Leverandøren, som tildeles som nr. 1 i kaskaden som Leverandør ved Direkte tildeling, jf. bilag B, ikke har etableret fuldt funktionsdygtig webshop senest på tidspunktet for Rammeaftalens ikrafttrædelse kan SKI kræve en dagbod på DKK 5.000,00 pr. påbegyndt Arbejdsdags forsinkelse. Bodsbeløbet til SKI vedr. etablering af webshop vedr. manglende eller mangelfuld etablering af webshop kan ikke overstige DKK ,00. Bod forfalder til betaling ugevis bagud. Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod. Side 25 af 41

26 14.3. Suspension Såfremt Leverandøren ikke inden for fristen i punkt 9,1. afsnit har fremsendt dokumentation eller tilfredsstillende redegørelse for, at en vare er i overensstemmelse med Rammeaftalens krav og beskrivelser, er SKI berettiget til ved skriftligt påkrav straks at suspendere Kunders ret til i henhold til Rammeaftalen, at indgå Aftaler med Leverandøren om denne vare. Fra Leverandørens modtagelse af påkravet er Leverandøren forpligtet til, at afstå fra at indgå Aftaler omfattende den suspenderede vare, indtil forholdene måtte være berigtiget af Leverandøren, og dette er dokumenteret over for SKI. Tilsvarende beføjelser tilkommer SKI, såfremt Leverandøren ikke inden for fristerne i punkt 9.1, 2. afsnit på tilfredsstillende vis har afkræftet en begrundet tvivl om kontraktmæssighed af en vare Afhjælpning SKIs E-katalog Leverandøren skal uden ugrundet ophold i nødvendigt omfang loyalt medvirke til at afhjælpe mangler ved oplysninger i SKIs E-katalog, såfremt de mangelfulde eller manglende oplysninger er eller har skullet tilvejebringes af Leverandøren Ophævelse SKI og Leverandøren kan med virkning for fremtiden ophæve Rammeaftalen, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger SKI til at ophæve Rammeaftalen med virkning for fremtiden: a) Såfremt en eller flere af Leverandørens garantier i Rammeaftalens punkt 13 svigter, og Leverandøren ikke senest 30 Dage efter skriftligt påkrav fra SKI har afhjulpet dette; b) Såfremt Leverandøren ikke efterlever sit ansvar for at sikre, at substituerende og/eller opdaterede varer opfylder kravspecifikationen, jf. punkt 6.1; c) Såfremt Leverandøren tilsidesætter en suspension, der er meddelt Leverandøren i henhold til Rammeaftalens punkt 14.3, ved at indgå Aftale omfattende suspenderet vare efter modtagelse af SKI s påkrav; d) Såfremt Leverandøren har ifaldet maksimal bod i henhold til punkt 14.2 afsnit 1, 2, 3, 4 eller 5; e) Såfremt Leverandørens gentagne gange ikke er i stand til at dokumentere, at en allerede indrapporteret omsætning ikke vedrører en kundes anvendelse af Rammeaftalen, jf. punkt 11.1; Side 26 af 41

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere