Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper"

Transkript

1 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version december 2014

2 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version december 2014 Vejledningen findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside: og på Illustrationer og layout: MN-design, København Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, København K Tlf.: Version december 2014 side 2

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 5 Ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser 5 Om nærværende vejledning 6 Udgives i etaper 6 1. LÆSEVEJLEDNING Overblik over ændringerne Formålet med adresserne Forenklet adressebegreb Øvrige begreber og definitioner KOLONIHAVEOMRÅDER Indledning De nye regler 14 Eksempel 2A: Adresser fastsat ud fra områdets interne veje 16 Eksempel 2B: Adresser fastsat ud fra haveforeningens navn 18 Eksempel 2C: Adresser fastsat ud fra tilstødende vej 20 Eksempel 2D: Enkelt adresse for hele området FERIECENTRE M.V Indledning De nye regler 23 Eksempel 3A: Adresser fastsat ud fra et enkelt vejnavn ERHVERVSEJENDOMME MED MERE END ÉN VIRKSOMHED Indledning De nye regler 27 Eksempel 4A: Nyere erhvervsejendom med flere virksomheder 31 Eksempel 4B: Ældre ejendom med virksomheder i baghuse o.l. 33 Eksempel 4C: Butikker o.l. i gadeplan BUTIKSCENTRE Indledning De nye regler 38 Eksempel 5A: Adresser til indgange til et butikscenter 42 Eksempel 5B: Adresser til indgange til et butikscenter HOSPITALER OG SYGEHUSE Indledning De nye regler 45 Eksempel 6A: Adresser til et sygehus 49 Version december 2014 side 3

4 7. UNIVERSITETER O. L Indledning De nye regler 51 Eksempel 7A: Adresser til et universitetskompleks ØVRIGE INSTITUTIONER Indledning De nye regler 56 Eksempel 8A: Adresser til en folkeskole med institutioner HAVNEOMRÅDER Indledning De nye regler 61 Eksempel 9A: Havneområde med virksomheder og bolværkspladser for husbåde TEKNISKE ANLÆG Indledning De nye regler 67 Eksempel 10A: Forsyningsanlæg og spildevandsanlæg 71 Eksempel 10B: Offentligt ejede toiletbygninger og busstation UBEBYGGEDE OMRÅDER Indledning De nye regler 74 Eksempel 11A: Parker og legepladser 76 Eksempel 11B: Seværdigheder INTERIMISTISK BEBYGGELSE M.V Indledning De nye regler 79 Eksempel 12A: Interimistisk bebyggelse 81 Version december 2014 side 4

5 Indledning Som led i regeringens og kommunernes beslutning om, at iværksætte det igangværende Adresseprogram er det aftalt, at kvaliteten og aktualiteten af adresserne i Danmark skal forbedres. Målet er at opnå et systematisk genbrug af adresserne som fælles autoritative grunddata for den offentlige forvaltning, for virksomhederne og for beredskabet. Blandt de væsentlige aftalte forbedringer er, at der skal fastsættes præcise adresser i de områder og bebyggelser, hvor der i dag kun er få eller ingen officielle adresser. Eksempler på sådanne områder er visse kolonihaveområder, større erhvervsejendomme, butikscentre, sygehuse og universiteter mv. Der er tale om en betydelig opgave såvel for den kommunale adressemyndighed, der har den udførende rolle, som for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), der har det overordnede ansvar. Opgaven blev påbegyndt i maj 2014 og forventes afsluttet i Ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser For at sikre et ensartet regelgrundlag for suppleringsopgaven har MBBL i maj 2014 udstedt en ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser (BEK nr. 436 af 2. maj 2014). Bekendtgørelsen erstatter den hidtidige bekendtgørelse fra Den nye bekendtgørelse indeholder en række mindre forenklinger og opdateringer af eksisterende regler. Herudover indeholder bekendtgørelsen tre nye elementer: En forenklet adressemodel, der sammenlægger de hidtidige begreber adgangsadresse og enhedsadresse, og som gør det nemmere at anvende adresserne som autoritative grunddata En række særlige regler for adresser i områder og bebyggelser, hvor der erfaringsmæssigt mangler adresser fx kolonihaveområder, erhvervsejendomme, butikscentre Regler om at en ejer på anmodning skal meddele oplysninger om adgangsforhold, skiltning mv. som er af betydning for fastsættelse af vejnavne og adresser. Ved en beklagelig fejl i publiceringen af adressebekendtgørelsen, var nogle minus-tegn i 18 stk. 5 faldet ud. Fejlen er efterfølgende blevet rettet med en ændringsbekendtgørelse nr. 983 af 6. september Den aktuelle bekendtgørelse med tilhørende ændringsbekendtgørelse er baseret på de nuværende registre, dvs. at adresserne registreres i BBR s nuværende adresseregister, og at vejnavnene registreres i CPR s Vejregister. Det er imidlertid en del af Adresseprogrammet, at der i løbet af skal etableres et nyt, egentligt adresseregister, som også skal omfatte registreringen af vejnavne. Version december 2014 side 5

6 Før det nye adresseregister sættes i drift, vil der blive udarbejdet endnu en bekendtgørelse, som vil indeholde forskrifterne for, hvordan både vejnavne og adresser skal registreres i det nye register. Om nærværende vejledning Nærværende vejledning skal støtte kommunernes ibrugtagen af den nye bekendtgørelse både i den daglige opgave som adressemyndighed og i forbindelse med den igangværende opgave med at supplere adressebestanden. Vejledningen lægger hovedvægten på at gennemgå de nye regler for de områdetyper, hvor adresserne skal suppleres. For hver områdetype gennemgås hovedreglerne, og der vises et eller flere illustrerede eksempler på, hvordan reglerne kan udmøntes i praksis. Udgives i etaper Af tidsmæssige årsager vil vejledningen blive færdigskrevet og publiceret etapevis. Nærværende version 2.0 indeholder samtlige kapitler, dvs. den indledende læsevejledning samt vejledning, eksempler til de områdetyper, som ligger først i kommunernes arbejde med supplerende adresser. MBBL modtager stadig gerne bemærkninger og forbedringsforslag på denne e-post adresse: Med ikrafttræden af den nye bekendtgørelse om vejnavne og adresser er de to nuværende publikationer fra marts 2009, med vejledning og eksempelsamling for vejnavne og adresser, ikke længere dækkende. Teksten i de to publikationer vil derfor snarest muligt blive opdateret og udvidet med tekster og illustrationer fra nærværende vejledning. Tak Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de parter, der har bidraget med synspunkter forslag og anden hjælp til indholdet af den nye bekendtgørelse og udformningen af nærværende vejledning. Takken gælder både myndigheder, virksomheder, regionerne, KL og kommunale adressemedarbejdere og andre, som har bidraget på dialogmøder og i forberedelses- og høringsprocessen. En speciel tak skal gå til deltagerne i Taskforcen for supplerende adresser og pilotkommunerne, som har leveret gennemarbejdede og velbegrundede bidrag. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 11. december 2014 Version december 2014 side 6

7 1. Læsevejledning 1.1 Overblik over ændringerne Skal og kan Den nye bekendtgørelse om vejnavne og adresser indeholder både bestemmelser, som er opretholdt uændret eller næsten uændret, og bestemmelser, som er omformuleret eller helt nyskrevne. Generelt skal man være opmærksom på, at bekendtgørelsen ligesom tidligere versioner opererer med bestemmelser, som indeholder et skal, og bestemmelser, som indeholder et kan. Forskellen skal tages helt bogstaveligt. I skal-situationen har adressemyndigheden pligt til at efterleve bestemmelsens ordlyd, hvorimod kan-situationen betyder, at adressemyndigheden har ret (men ikke pligt) til at udnytte den mulighed, som bestemmelsen beskriver. De enkelte dele af bekendtgørelsen I 1, formålsparagraffen, er ordet navigationssystemer tilføjet i stk. 2, og der er tilføjet en ny stk. 4, som præciserer, at vejnavne og adresser er en praktisk foranstaltning, som ikke medfører ændringer i rettigheder. I 2-3 om myndighedsforhold er der ingen indholdsmæssige ændringer. Det samme gælder 4-10 om vejnavne, bortset fra en ny 8 stk. 4 om sammenlægning af navngivne veje og 9, stk. 3, som præciserer reglerne for retskrivning af supplerende bynavne. I om adresser, adressebetegnelse, adgangspunkt og tidspunkt for fastsættelse, er hovedparten af bestemmelserne omskrevet og tilpasset den forenklede adressemodel, der er beskrevet nærmere i afsnittet nedenfor. I om husnumre er der foretaget en række ændringer og opdatering af reglerne, især i 17, der dels giver mulighed for at godkende en eksisterende husnummerering, der er almindeligt fortløbende, dels giver mulighed for, under helt bestemte forudsætninger, at fravige rækkefølgen i husnumre med bogstaver. I 18 indføres, som noget nyt, en mulighed for i butikscentre, universiteter, sygehuse og lignende, større bygningskomplekser at godkende etagebetegnelsen 1 som nederste etage uanset dennes placering i forhold til terræn. I er der ingen indholdsmæssige ændringer. De følgende indeholder de udvidede adressebestemmelser for de særlige områdetyper, således: 23: Kolonihaveområder 24: Feriecentre mv. 25: Erhvervsejendomme med mere end en virksomhed 26: Butikscentre 27: Hospitaler, sygehuse og universiteter 28: Øvrige institutioner mv. 29: Havneområder 30: Tekniske anlæg 31: Ubebyggede områder, interimistisk bebyggelse mv. Version december 2014 side 7

8 I de nævnte særlige områdetyper gælder således både de almindelige regler, som fremgår af 11 til 14, og de særlige regler, som er formuleret i den relevante paragraf. I er der foretaget enkelte konsekvensændringer. Den tidligere bestemmelse om, at adressens geografiske position kun skulle ajourføres årligt, er dog slettet, hvilket betyder, at kravet fremover er, at oplysningen registreres og ajourføres løbende i takt med, at der sker ændringer. I 34 fastsættes bestemmelser om, at ejer har oplysningspligt om forhold, som har betydning for fastsættelse af adresser, og om eventuelle fejl og mangler som ejeren konstaterer. Bestemmelserne om oplysningspligt fandtes tidligere i en bekendtgørelse til Bygnings- og Boligregistret (BBR). I 35 præciseres det som noget nyt, at oplysningerne om alle vejnavne og adresser skal være til rådighed for offentligheden. I praksis vil dette ske via og de datatjenester som udvikles i forbindelse med Adresseprogrammet, herunder Bestemmelsens stk. 2 omhandler en digital indberetningsmulighed som ejere og andre parter kan benytte, og som ligeledes vil blive etableret i forbindelse med Adresseprogrammet. 1.2 Formålet med adresserne Adressebekendtgørelsens 1 fastlægger formålet med vejnavne og adresser. Ifølge stk. 2 er formålet med, at den kommunale adressemyndighed fastsætter vejnavne og adresser, at vi skal kunne orientere os og finde vej. I forhold til den hidtidige bekendtgørelse, er ordene herunder ved brug af navigationssystemer tilføjet. Hensigten hermed er at understrege, at samfundet er blevet mere og mere digitalt og at den store udbredelse af forskellige mobile apparater, der hjælper os med at finde vej, gør det endnu mere vigtigt, at adresserne findes og er tilstrækkeligt præcise. Ifølge stk. 3, som er uforandret i forhold til den hidtidige bekendtgørelse, er formålet med at adressemyndigheden registrerer de fastsatte vejnavne og adresser, at de korrekte oplysninger herom, dvs. adressedata, kan stilles til rådighed for alle de parter, som anvender data, på en ensartet måde. Bestemmelsen foregriber således det aktuelle Grunddataprogram, der netop har til formål at udpege en enkelt autoritativ kilde til de (grund)data, som mange parter er afhængig af. I 1 stk. 4 er der tilføjet en ny bestemmelse, som understreger, at vejnavne og adresser er praktiske redskaber, og at det forhold, at den kommunale adressemyndighed fastsætter eller registrer et vejnavn eller en adresse, ikke giver ændringer i rettigheder. Bestemmelsen kan sammenlignes med reglerne for Bygnings- og Boligregistret, som tilsvarende fastslår, at BBR skal registrere de faktisk, fysiske forhold. Eksempelvis bliver en ulovlig anlagt vej, eller en ulovlig opført bygning ikke mere lovlig af, at der er en adresse. Tilsvarende bliver en anvendelse af en bygning, som er i modstrid med byggelovgivningen, planlovgivningen eller miljølovgivningen, ikke mere lovlig af, at kommunen tidligere har fastsat en adresse eller eventuelt beslutter sig til at fastsætte en ny adresse. Her gælder, som alle andre steder, at når kommunen eller en anden myndighed bliver opmærksom på et ulovligt forhold, vil en eventuel sag eller påtale blive rejst efter den relevante lovgivning. Version december 2014 side 8

9 1.3 Forenklet adressebegreb Den nye bekendtgørelse om vejnavne og adresser indfører et nyt og forenklet adressebegreb. Baggrunden for denne ændring er det fællesoffentlige Grunddataprogram, hvor tankegangen er, at man skal kunne udpege én enkelt kilde til de autoritative grunddata for personer, virksomheder, ejendomme, adresser osv. NU FREMOVER Enhedsadresser + = Adresser Adgangsadresser Én enkelt, autoritativ kilde til adresser Figur 1. Én enkelt kilde til autoritative adresser Tidligere var BBR s adresser delt op i to adskilte kategorier: adgangsadresser og enhedsadresser. En sådan opdeling er ikke hensigtsmæssig at opretholde i en situation, hvor adresserne er grunddata, og alle parter har behov for at anvende det samme, ensartede datagrundlag. Adresseprogrammets opgave er tværtimod, at skabe én enkelt autoritativ liste med adresser, der skal kunne bruges som grundlag for alle offentlige myndigheder og private virksomheder og andre som behandler oplysninger, hvori der indgår adresser. Når eksempelvis CPR s folkeregistrering og CVR s og SKAT s virksomhedsregistrering i fremtiden skal anvende adresserne som grunddata, er det ikke hensigtsmæssigt, at man nogle gange skal anvende adresser fra den ene tabel, og andre gange skal kigge i den anden tabel. Adresser erstatter adgangsadresser og enhedsadresser Dette er baggrunden for, at den nye adressebekendtgørelse sammenlægger de to begreber adgangsadresse og enhedsadresse til et enkelt begreb: adresse Princippet er, at en ubebygget byggegrund får tildelt en adresse, fx Lærkevej 14. Når der indgives byggetilladelse, er der stadig kun den samme adresse: Lærkevej 14, uanset om der registreres en BBR-enhed (fx en bolig) i den nye bygning eller ej. I langt de fleste tilfælde vil en adresse således være konstant og uforandret i hele ejendommens levetid. Version december 2014 side 9

10 Lærkevej 14 Lærkevej 14 En byggegrund Bygning opføres Figur 2. Med det nye adressebegreb forbliver adressen konstant, når en byggegrund bebygges, eksempelvis med et enfamiliehus Det er kun hvis der opstår behov for flere adresser på grunden, at der vil være behov for at oprette og ændre i den adresse, der allerede er tildelt. Skal der fx opføres et flerfamiliehus vil der være behov for at oprette nye adresser som fx Lærkevej 14, st. tv, Lærkevej 14 st. th, Lærkevej 14, 1. tv osv. I så fald vil der også være behov for at afgøre, om den første adresse dvs. Lærkevej 14 skal nedlægges. Fremover vil der således kun være tale om adresser : En byggegrund har en eller flere adresser, et teknisk anlæg kan have en adresse, en bygning kan have en eller flere adresser, en bolig har en adresse osv. Indtil et nyt adresseregister er etableret, vil det være BBR s nuværende enhedsadressetabel, der udgør facitlisten dvs. som indeholder samtlige adresser efter det nye adressebegreb. Fordele for brugerne Det betyder, at eksempelvis CPR, CVR og mange andre brugere i fremtiden vil have en enkelt adressetabel at kigge i, når de skal validere en adresse (herudover vil det naturligvis for CPR s vedkommende kontrolleres, om der er en bolig på den pågældende adresse). Også andre brugere, fx forsyningsselskaber, banker og kreditforeninger mv. vil kunne drage nytte af, at alle autoritative adresser findes ét sted, og at der ikke længere sker et skift fra adgangs- til enhedsadresser, når enfamiliehusene i en udstykning opføres. I langt de fleste tilfælde vil den adressereference som forsyningsselskabet registrerer første gang, når grunden er udstykket, kunne bibeholdes uændret i hele ejendommens levetid. Brugere og it-systemer, som ikke har behov for de mest præcise adresseoplysninger med alle etage- og dørbetegnelser, vil fortsat kunne bruge et reduceret husnummer-datasæt, som kun består af vejnavne, husnumre og postnumre, dvs. svarende til de tidligere adgangsadresser. Et sådant husnummer-tema kan fx bruges i digitale kort og GIS (geografiske informationssystemer) og i GPS-baserede navigationssystemer, hvor etagebetegnelser mm. ikke betyder noget, idet man kun har behov for at søge på vejnavn, husnummer og postnummer, by osv. Tilsvarende vil eksempelvis BBR kun bruge adressens husnummerdel, når man skal angive beliggenheden af en bygning. Rummer en bygning i BBR eksempelvis de fire adresser Lærkevej 14, st. tv, Lærkevej 14, st. th, Lærkevej 14, 1. tv og Lærkevej 14, 1. th, vil bygningens adressebetegnelse alene bestå af vejnavn og husnummer, dvs. Lærkevej 14. Version december 2014 side 10

11 Etableres maskinelt Det nye, forenklede adressebegreb er etableret maskinelt i BBR s adressedel i begyndelsen af maj Princippet er, som nævnt ovenfor, at BBR s nuværende enhedsadressetabel fremover vil være den autoritative adressetabel. Når det nye adresseregister etableres i løbet af 2015, vil BBR s nuværende (enheds)adresser blive lagt over i den egentlige, nye adressetabel. I forbindelse med den maskinelle etablering af adresserne var metoden, at for adgangsadresser uden tilhørende enhedsadresser, blev der automatisk oprettet en adresse i enhedsadressetabellen. Det var eksempelvis tilfældet for adgangsadresser på en ubebygget grund, eller på en erhvervsbygning som ikke har BBR-enheder. Fremover vil der således være en hel del adresser i den nuværende enhedsadressetabel, som ikke refererer til en BBR-enhed. Hvis BBR s bygnings- og boligdel får behov for at knytte en konkret BBR-enhed til en af de nye adresser, er de til rådighed, ellers har de maskinelt oprettede adresser ikke betydning for BBR. 1.4 Øvrige begreber og definitioner Adresse En adresse er en angivelse af en bestemt adgangsvej til et jordstykke, en bygning eller en del af en bygning, teknisk anlæg o.l. Hvis adressen er fastsat til et ubebygget areal, angiver adressen adgangsvejen fra vejarealet og ind på grunden, dvs. svarende til indkørsel, låge e.l. Der kan godt fastsættes to eller flere adresser til det ubebyggede jordstykke; i så fald er det fordi der er flere forskellige adgangsveje til arealet, svarende til forskellige indkørsler eller låger, fra samme vejareal eller eventuelt fra forskellige veje. Hvis adressen er fastsat til en bygning, angiver adressen adgangsvejen frem til den pågældende udefra kommende indgang til bygningen. Har bygningen flere indgangsdøre, kan der være én adresse til hver. Hvis adressen er fastsat til en bestemt del af en bygning, fx en bolig i et flerfamiliehus, angiver den adgangsvejen fra indgangsdøren i terræn, op ad trappen og frem til den rigtige dør på etagen, dvs. lejlighedens entrédør. I visse tilfælde er adressen blot fastsat til en bestemt etage i opgangen, måske fordi der kun er én dør på etagen eller fordi en enkelt adresse er tilstrækkelig. I så fald angiver adressen blot adgangsvejen fra indgangsdøren og op ad trappen til den rigtige etageafsats. For et fritliggende teknisk anlæg angiver adressen adgangsvejen til anlægget, som om det var en bygning. Adressebekendtgørelsen 11 indeholder de almindelige bestemmelserne om, hvad der skal fastsættes adresser til. Reglerne svarer til de nuværende regler, men er udvidet med henvisninger til de nye, supplerende regler som findes i bekendtgørelsens om særlige bebyggelser og om tekniske anlæg og ubebyggede arealer mv. Adressebetegnelsen Adressebekendtgørelsens 12 indeholder bestemmelserne for adressebetegnelsen dvs. de enkelte elementer, der indgår i adressen, og som gør adressen læsbar og forståelig som fx vejnavnet, husnummeret, etage osv. Version december 2014 side 11

12 I 12, stk. 1 præciseres det, at de enkelte dele af adressebetegnelsen skal fastsættes sådan, at de angiver adgangsvejen frem til den ting, som adressen hører til. Adressebetegnelsen vil således fungere som en vejbeskrivelse, som eksempelvis Lærkevej 14A, 2. th, der beskriver den samlede adgangsvej fra Lærkevej gennem indgangsdøren, som har husnummer 14A til den rigtige éntredør, som ligger på anden sal til højre. Når man lægger de enkelte dele sammen til en samlet adressebetegnelse, må der ikke være to adresser, som er ens. I de efterfølgende bestemmelser i 12 stk. 2-8, beskrives det, hvordan de enkelte dele af adressebetegnelsen fastsættes således, at de tilsammen gør adressen logisk og entydig. I stk. 2 beskrives hvordan det vejnavn, der skal indgå i adressebetegnelsen, skal angive den navngivne vej, der giver adgang til adressen. I stk. 3-5 beskrives, at det husnummer, der skal indgå i adressebetegnelsen skal angive den udefra kommende adgang, dvs. indgangsdør e.l. som man skal benytte. Hvis flere adresser, fx flere beboelseslejligheder ligger i samme opgang, er husnummeret fælles for dem alle. Hvis adressen hører til et ubebygget areal angiver husnummeret adgangsvejen ind på dette. Vejnavn, husnummer Vejnavn, husnummer og etage Vejnavn, husnummer Vejnavn, husnummer, etage og dør Figur 3. Antallet af elementer som indgår i en adressebetegnelse afhænger af situationen I 12, stk. 6-7 forklares hvordan etagebetegnelse og dørbetegnelse skal beskrive adgangsvejen frem til adressen inde i bygningen, dvs. hvilken etage man skal til, og hvilken dør på etagen man skal benytte. Som nævnt ovenfor kan dørbetegnelsen i nogle tilfælde udelades. I så fald viser adressebetegnelsen kun op på den rigtige etage. I 12, stk. 8 bestemmes, at det postnummer og eventuelt supplerende bynavn, som adressen geografisk er beliggende i, indgår i den samlede adressebetegnelse. Herved sikres det, at adressebetegnelserne er entydige for hele landet. Version december 2014 side 12

13 Adgangspunkt Adressebekendtgørelsens 13 definerer et adgangspunkt, som svarer til den hidtidige bekendtgørelses begreb adressepunkt. Reglerne for adgangspunktets placering og registrering svarer ligeledes til de hidtidige regler. Bestemmelsen i 13, stk. 1 præciserer, at adgangspunktet repræsenterer beliggenheden af den udefra kommende adgangsvej, dvs. indgangsdør, indkørsel, låge e.l., som husnummeret hører til. Det betyder også som hidtil at hvis husnummeret er fælles for flere adresser, så er der kun et adgangspunkt. Når begrebet adgangspunkt er indført, er det bl.a. fordi en ejer eller bruger af en ejendom kan oplyse om adgangsforholdene til en bebyggelse ved hjælp af adgangspunkter. Ejeren kan på et digitalt kort placere et adgangspunkt ved hver af de indgangsdøre, der findes i bebyggelsen, og eventuelt supplere med oplysninger om funktionen af hver dør. Tidligere var reglen, at adressens adressepunkt skulle ajourføres årligt. I den nye adressebekendtgørelse skal adgangspunktet ajourføres løbende, såfremt der sker ændringer. I forbindelse med det fremtidige adresseregister er det planen, at den tilhørende, kommende bekendtgørelse tillige vil definere et vejpunkt, som repræsenterer dét sted på den adgangsgivende vej, hvorfra der er adgang til adressen. Vejpunktet vil således repræsentere dét sted, hvor bilens navigationssystem i dag typisk fortæller, at man er fremme ved destinationen. I det fremtidige adresseregister vil det endvidere være muligt at registrere et dørpunkt, som repræsenterer den enkelte adresses beliggenhed inde i en bygning. Dørpunkter kan vise sig at være relevante i større bygningskomplekser som fx butikscentre, hvor man benytter systemer til indendørs navigation. Version december 2014 side 13

14 2. Kolonihaveområder 2.1 Indledning Kolonihaven udgør rammen om mange menneskers fritidsliv. Når der er mulighed for det flytter kolonihavefolket ofte ud i huset i weekender, ferier eller i længere perioder i sommerhalvåret. Hvis haveforeningens medlemmer bor der i ferieperioderne og melder flytning af post, avis mm, vil der være behov for den præcise adresse. På samme måde som i et sommerhusområde kan beboerne herudover have behov for offentlige serviceydelser, som fx hjemmepleje, ligesom pizzabude, vareleverancer og håndværkere nemt skal kunne finde frem. Hertil kommer, at der uanset årstiden altid kan opstå situationer hvor politi, ambulancereddere eller brandfolk skal kunne finde vej, og hvor blot få minutters forsinkelse kan være kritisk. Aktiviteter, der udgør en selvstændig produktionsenhed (p-enhed) i henhold til CVR-loven, fx marketenderi eller kiosk, vil have behov for at registrere sig digitalt med en korrekt adresse, fx i CVR. Samfundet er blevet mere og mere digitalt, og vi er blevet mere afhængige af internet, smartphones, GPS og elektronisk vejvisning. Når der er en præcis og officiel adresse til hver havelod og fællesfunktion, vil adressen kunne bruges af alle parter lige fra til pizzabudet. Det er baggrunden for adressebekendtgørelsens nye regler i 23 om kolonihaveområder De nye regler Hovedregler De nye regler i adressebekendtgørelsens 23 omfatter områder, som er omfattet af kolonihaveloven. Reglerne skelner herefter i stk. 1 og 2 mellem to typer af kolonihaveområder: Områder hvor det er tilladt at opføre egentlig bebyggelse ( kolonihavehus ), på de enkelte havelodder Områder hvor der ikke må opføres bebyggelse, bortset fra et redskabsskur e.l. I det første tilfælde skal adressemyndigheden fastsætte særskilte adresser for hver havelod samt adresser til eventuelle fællesfunktioner så som marketenderi, kiosk, fælleshus og lign. Hvis de nævnte fællesfunktioner ligger i hver sin bygning eller har særskilte indgangsdøre (fx i hver ende af bygningen) må det forudsættes, at der fastsættes en adresse til hver bygning, hhv. indgangsdør. Bekendtgørelsen nævner ikke eksempler på andre fællesfunktioner, men det kan fx være værksted, toilet- eller badebygning, fælles garage o.l., medens helt små bygværker, som fx redskabsskur e.l., ikke er omfattet. Bekendtgørelsen præciserer, at hver adresse skal skiltes tydeligt med et husnummerskilt ud for hver havelod og fællesfunktion. Skiltning på et fælles postkasseanlæg, oversigtskort eller henvisningsskilte er et godt og praktisk supplement. Version december 2014 side 14

15 I det andet tilfælde dvs. haveforeninger, hvor der ikke må opføres egentlig bebyggelse, bortset fra redskabsskur e.l., skal adressemyndigheden fastsætte mindst én adresse, der angiver hovedadgangen til området, dvs. dér hvor en låge eller indkørsel er placeret. Kommunens beslutning om hvordan adressebekendtgørelsens nye regler skal anvendes og hvordan adresserne skal fastsættes i det konkrete kolonihaveområde, bør altid træffes i samråd med den berørte haveforening. Hvad registreres? Det bør bemærkes, at fastsættelsen af adresser i kolonihaveområder efter reglerne i 23 ikke er afhængig af, om de enkelte bygninger er registreret i BBR eller ej. Efter BBR-bekendtgørelsens 7 stk. 4 er det kommunalbestyrelsen, som bestemmer om kolonihavehuse af forholdsvis ringe værdi skal registreres i BBR. I de fleste tilfælde betyder dette, at haveforeningens bygninger ikke er registreret i BBR, hvilket igen betyder, at de adresser, der fastsættes, ikke har en relation til BBR s bygningsregister. Adresserne vil derimod ligesom alle andre adresser skulle registreres med en geografisk placering i et adgangspunkt på den enkelte havelod og en oplysning om det jordstykke (dvs. matrikelnummer), som haveforeningen ligger på. Ved hjælp af det registrerede adgangspunkt vil navigationssystemer og smartphones have mulighed for med stor nøjagtighed at pejle sig frem til den rigtige havelod. Eksisterende nummerering af havelodder I så godt som alle kolonihaveforeninger er de enkelte havelodder allerede nummereret med et internt have- eller parcelnummer. I mange tilfælde er havenumrene så entydige og systematiske, at numrene kan tages i brug som husnumre i de officielle adresser. Måske skal der dog først foretages nogle få ændringer eller tilføjelser, eksempelvis skal eventuelle fællesfunktioner have sin egen adresse. I andre tilfælde vil det være nødvendigt at fastsætte helt nye husnumre til hver enkelt havelod, fællesfunktion e.l. selv om havenumrene eventuelt stadig opretholdes som en intern betegnelse, for at holde styr på kontrakter og opkrævninger mv. Det er i alle tilfælde adressemyndigheden, som i sidste ende vurderer om en eksisterende nummerering opfylder kravene til husnumre i adressebekendtgørelsens 15-17, herunder om der skal være lige og ulige husnumre i hver side af vejen, eller om en almindelig, stigende rækkefølge uden hensyntagen til lige eller ulige numre. Tre metoder for vejnavne og husnumre Bekendtgørelsens 23 stk. 3 nævner udtrykkeligt tre metoder, som adressemyndigheden kan anvende når vejnavne og dermed husnumre skal fastsættes i kolonihaveområdet: Der fastsættes vejnavne til områdets interne veje og stier Områdets navn fastsættes som vejnavn for det samlede område Vejnavnet for den vej der giver adgang til området anvendes som grundlag for adresserne De følgende tre eksempler illustrerer hver af disse metoder. Det fjerde eksempel viser en haveforening uden egentlig bebyggelse, hvor der kun er fastsat en enkelt adresse til hele området. Version december 2014 side 15

16 fællesareal Blommegangen 2 Hf. Sommerlyst 5720 Sommerby parkering 4 Blommegangen butik 1 Blommegangen Kirsebærgangen Blommegangen Blommegangen 10 Hf. Sommerlyst 5720 Sommerby 23 Fjordvej 1 Kirsebærgangen 2 Hf. Sommerlyst 5720 Sommerby Eksempel 2A: Adresser fastsat ud fra områdets interne veje Generelt Har kolonihaveforeningen et vej- eller stisystem med flere særskilte veje eller stier, kan adresserne fastsættes med udgangspunkt i en navngivning af disse, på samme måde som for ethvert andet byområde. Princippet er, at de pågældende vej- og stinavne får samme status som kommunens øvrige vejnavne efter reglerne i adressebekendtgørelsens kapitel 2, dvs Husnumrene fastsættes herefter også efter de almindelige regler i 16, dvs. med ulige og lige husnumre i hver sin side af vejen eller stien. Hvis forholdene taler for, det kan adressemyndigheden alternativt anvende reglerne i 17 om husnumre i almindelig stigende rækkefølge. Bemærk i så fald, at 17 stk. 3 stiller krav om, at der skal etableres oversigts- og henvisningsskilte. Eventuelle fællesfunktioner som marketenderi, kiosk, fælleshus mv. skal ligeledes tildeles en adresse, ligesom der bør afsættes plads i husnummerrækken til eventuelt fremtidige fællesfunktioner eller yderligere havelodder. Da adresserne fastsættes med udgangspunkt i vejnavne for områdets interne veje og stier, gælder adressebekendtgørelsens 3, stk. 5 om, at fastsættelsen skal ske efter samråd med grundejeren. Såfremt haveforeningen ikke selv ejer området, anbefales det, at denne alligevel indbydes til samrådet. Efter bestemmelsen har kommunen ikke pligt til at opnå enighed, dvs. at kommunen under alle omstændigheder i sidste ende har hjemmel til at træffe den endelige beslutning. Version december 2014 side 16

17 Supplerende bynavn Da haveforeningens navn ofte er alment kendt, kan dette eventuelt fastsættes som supplerende bynavn for de pågældende vejnavne, efter de almindelige regler i bekendtgørelsens 9. Bynavnet skal, jf. 32 stk. 2, registreres i CPR s Vejregister, hvorved det sikres, at haveforeningens navn indgår som et supplement til vejnavn og husnummer for alle adresser i området. Bemærk, at haveforening forkortes Hf. Eksisterende navne og nummerering Det vil naturligvis være en fordel, hvis adresseringen kan tage udgangspunkt i de eksisterende navne og numre, som allerede findes i haveforeningen. I nogle tilfælde vil dette dog ikke være muligt, fx hvis samme eller næsten enslydende vejnavne allerede findes andetsteds i området, jf. reglerne i bekendtgørelsens 7 om vejnavnes entydighed, eller hvis nummereringen ikke kan bringes til at opfylde reglerne for husnumre i I sidste ende er det altid adressemyndigheden, der bestemmer hvilken løsning, der skal vælges. I det viste eksempel anvendes de to interne vejnavne Blommegangen og Kirsebærgangen, og det er bestemt, at husnumrene fastsættes i ulige og lige nummerorden herfra. Skiltning Det er vigtigt for alle parter, at de fastsatte adresser er synlige vha. husnummerskilte. Bekendtgørelsens 23 stk. 1 præciserer, at de fastsatte husnumre skal skiltes med et husnummerskilt ud for hver havelod og på fællesfunktioner. Oversigtskort eller henvisningsskilte ved indgangene til området vil være et godt supplement. Pligten til at skilte med de fastsatte husnumre påhviler efter BBR-lovens 3 c ejeren. Loven giver ikke mulighed for at overføre denne pligt til andre, fx lejere eller brugere af området. I almindelighed er der dog tradition for, at det er kolonihaveforeningen selv eller brugerne af de enkelte havelodder, der sørger for en god og tydelig skiltning. De fastsatte vejnavne bør ligeledes skiltes. Efter BBR-lovens 3 d stk. 3 kan kommunen stille krav om, at ejeren bekoster og opsætter vejnavneskilte efter samme regler, som gælder for øvrige vejnavne i kommunen eller området. Også hér vil det være en stor fordel, at der ved indgangene til området findes en oversigtstavle eller et kort, som viser de pågældende vejnavne. Særligt om vejkoder De to vejnavne, der oprettes i dette eksempel, vil få hver sin nye vejkode i CPR s Vejregister, således at de relevante adresser kan registreres hertil. Hvis der i forvejen fandtes en vejkode og et vejnavn, som repræsenterede hele haveforeningen dvs. Hf. Sommerlyst, skal adressemyndigheden sørge for, at denne markeres om udgået i CPR s vejregister. Version december 2014 side 17

18 Hf. Sommerlyst Sommerby Hf. Sommerlyst Sommerby 21 fællesareal 26 parkering butik Fjordvej Eksempel 2B: Adresser fastsat ud fra haveforeningens navn Generelt Kolonihaveforeningens adresser kan fastsættes med udgangspunkt i haveforeningens eller områdets navn. Princippet i denne løsning er, at haveforeningens navn fastsættes og registreres som et vejnavn for hele området, sådan som adressebekendtgørelsens 4, stk. 3 giver mulighed for. Herefter kan hver enkelt havelod tildeles et selvstændigt husnummer fra nr. 1 og opefter. Bemærk, når vejnavnet registreres i CPR s Vejregister, at haveforening forkortes Hf.. Eventuelle fællesfunktioner som marketenderi, kiosk, fælleshus mv. skal ligeledes tildeles en adresse, ligesom der bør afsættes plads i husnummerrækken til eventuelle fremtidige fællesfunktioner eller yderligere havelodder. Eksisterende nummerering Det vil være en stor fordel, hvis man som husnummerering kan anvende en eksisterende nummerering af havelodderne. Ifølge adressebekendtgørelsens 23 stk. 4 kan numrene være fortløbende, dvs. i almindelig stigende rækkefølge uden hensyn til lige og ulige numre. Bemærk i så fald, at 17 stk. 3 stiller krav om, at der skal etableres oversigts- og henvisningsskilte. Når alle sider af sagen er belyst er det altid adressemyndigheden der bestemmer, hvilken husnummerering der skal anvendes. I det viste eksempel anvendes haveforeningens navn Hf. Sommerlyst og de fortløbende husnumre fra 1 til 26. Version december 2014 side 18

19 Skiltning Det er vigtigt for alle parter, at de fastsatte adresser er synlige vha. husnummerskilte. Bekendtgørelsens 23 stk. 1 præciserer, at de fastsatte husnumre skal skiltes med et husnummerskilt ud for hver havelod og på fællesfunktioner. Oversigtskort eller henvisningsskilte ved indgangene til området vil være et godt supplement. Pligten til at skilte med de fastsatte husnumre påhviler efter BBR-lovens 3 c ejeren. Loven giver ikke mulighed for at overføre denne pligt til andre, fx lejere eller brugere af området. I almindelighed er der dog tradition for, at det er kolonihaveforeningen selv eller brugerne af de enkelte havelodder, der sørger for en god og tydelig skiltning. Det fastsatte vejnavn (dvs. haveforeningens navn) skal ligeledes skiltes ved indgangene til området. I denne løsning vil eventuelle ældre, interne vej- og stinavne ikke indgå i adressebetegnelsen. Det betyder, at disse navne ikke kan bruges ved opkald til fx 1-1-2, over for Post Danmark eller i GPS systemet. For at undgå misforståelser, bør foreningens medlemmer informeres tydeligt om dette og eventuel skiltning med disse navne bør nedtages. Version december 2014 side 19

20 Fjordvej 47L Hf. Sommerlyst 5720 Sommerby fællesareal Fjordvej 47A Hf. Sommerlyst 5720 Sommerby 47N 47P 47M parkering 47H 47K 47L 47G 47F 47E 47A 47B 47C butik 47D Fjordvej Eksempel 2C: Adresser fastsat ud fra tilstødende vej Generelt Kolonihaveområdets adresser kan fastsættes ud fra navnet på den tilstødende vej, som giver adgang til området. Princippet i denne løsning er, at haveforeningen bliver adresseret på samme måde, som hvis der var tale om en rækkehusbebyggelse e.l., dvs. ud fra de almindelige regler om husnumre i adressebekendtgørelsens Giver den eksisterende husnummerrække mulighed for det, kan man foretage en normal husnummerering med brug af det nødvendige antal lige eller ulige husnumre, alt efter hvilken vejside haveforeningen ligger på. Alternativt kan man være nødt til at anvende et eller flere husnumre med bogstaver. Eventuelle fællesfunktioner som marketenderi, kiosk, fælleshus mv. skal ligeledes tildeles en adresse, ligesom der bør afsættes plads i husnummerrækken til eventuelle fremtidige fællesfunktioner eller yderligere havelodder. I det viste eksempel anvendes husnumrene på Fjordvej fra nummer 47A til nummer 47M. Supplerende bynavn Da haveforeningens navn ofte er alment kendt kan dette fastsættes som supplerende bynavn for de pågældende adresser, efter de almindelige regler i adressebekendtgørelsens 9. Bynavnet skal, jf. 32 stk. 2, registreres i CPR s Vejregister, hvorved det sikres, at haveforeningens navn indgår som et supplement til vejnavn og husnummer for alle adresser i området. Bemærk, at haveforening forkortes Hf. Skiltning Det er vigtigt for alle parter at de fastsatte adresser er synlige vha. husnummerskilte. Adressebekendtgørelsens 23 stk. 1, sidste punktum præciserer, at de Version december 2014 side 20

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ

Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ NOTAT Dato: 18/7-2014 Kontor: EJD Sagsbeh: DKS Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ DANMARKSADRESSER.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Opgavelister... 2 2.1 Ikke en facitliste...

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Eksempelsamling Fastsættelse af vejnavne og adresser Eksempelsamling Marts 2009 , eksempelsamling Eksempelsamlingen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside:

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering tæt på Rådhuset og Hovedbanegården,

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098 Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail til sns@sns.dk og pve@sns.dk 15. december 2009 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørernbedet Tlf. 66 5699 Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej / hus. Vdist 6 09 11 ygn. F8 = Jyllingevej 9 001

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere