Egnsteateraftale 1. januar december 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015"

Transkript

1 Egnsteateraftale 1. januar december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr af 29. november 2003, som ændret ved lov nr. 460 af 23. maj 2007, samt bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om cgnsteatre. 1. Aftale periode Nærværende aftale mellem Helsingør Kommune og HamletSeenen, der er en forlængelse af aftalen af 2008 gælder for perioden 1. januar december 2015 og omhandler HamletScenens virke som egnstcater i Helsingør. 2. Formål HamlctScenen skal som egnsteater i Helsingør Kommune producere og præsentere sccnekunst af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet, samt inspirere de kulturelle vækstlag til øget udvikling og samarbejde. I-lamletScenens overordnede mål er med afsæt i Shakespeares 1-lamlet at arbejde scenisk med grundlæggende spørgsmål om identitet og mening, at medvirke til styrkelsen afhelsingørs profil, som en international orienteret by mcd fokus på kultur, kunst og kreative processer. Med tiltag rækkende fra scenekunst på Kronborg Slot til tværfaglige kunstneriske aktiviteter i byen, lægges der op til scenekunst, der spiller sammen med byens liv og medvirker til, at gøre scenekunsten til en platform for en kunstnerisk grundforskning. HarnletScencn skal i kraft af den historiske og fysiske tilknytning til Kronborg Slot og helsingør videreudvikle på de unikke oplevelses.. og formidlingsmæssige kvaliteter på Kronborg Slot og medvirke til at styrke dansk scenekunst i internationalt perspektiv. HamletScenen sical manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, som tager afsæt i Helsingørs, Nordsjællands og Helsingør-I-helsingborg samarbejdets forudsætninger og behov. 3. Indhold I-larnletScenen forpligter sig til at udøve professionel scenekunstvirlcsomhed med hjemsted i Helsingør Kommune. FlamletSccncn skal i hver af rie fire aftaleår præsentere mindst tre Produktioner af professionel kvalitet, heraf fortsat en stor forestilling på Kronborg Slot og to andre sccnekunstproduktioner / projekter i 1-lelsingør, Mindst to afproduktionerne skal være nyproducerede egen- eller samproduktioncr.

2 vækstiag, skoler, institutioner mv. teatrets formål. HamletSeenen vil arbejde ud fra en projektbaseret teaterpraksis og vil lægge vægt på både smalle Vedtægterne for HamlctScenen skal minimum opfylde kravene i bekendtgørelsen om egnstcatre 4. Organisation uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål jf. teaterloven 31 stk. 2. Helsingør Kommunes kontakt til HamlctScenen er Center for Kultur, plan og erhverv. Der holdes mellem Centret og HarnletScenen kvartalsvise møder. og brede aktiviteter, som kan præge det kulturelle billede i Helsingør. Teatret vil berøre forskellige HamletSeenen kan gennemføre anden virksomhed, herunder indtægtsdækket virksomhed, indenfor befolkningsgrupper og give plads til det eksperirnenterende, det tværfaglige og lokalt forankrede. HarnletScenen kan bidrage til skabelsen af regionale netværk og samarbejdsprojckter. HarnletScenens sekundære aktiviteter kan være at tilbyde at tilrettelægge kurser, efterfølgende af Helsingør Kommune som hovedtilskudsyder til HamlotSeenen. De af Helsingør Kommune godkendte vedtægter skal indsendes til Kunststyrclsen til gennemsyn. samarbejdsprojekter, teaterfaglig bistand, festivaler eller lignende med inddragclse af de kulturelle HarnletScenens bestyrelse ansætter en teaterlcdelse. Der må ikke uden Kulturministeriets samtykke gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og Helsingør Kommune skal som hovedtilskudsyder godkende ansættelse af teaterlcdelsen og de vilkår der gælder for ansættelsen, jf. teaterlovens 31. bestyrelsen antaget registreret eller statsaittoriseret revisor. HamletScenen tilknytter en bogholder, som fører teatrets regnskab. Regnskab revideres af en af 5. Vedtægter 3. Vedtægterne for HamletScenen og ændringer hertil skal godkendes afhamletsccnens bestyrelse og l-iamletscenens vedtægter skal indeholde bestemmelser, der opfylder betingelser i lov om Det samlede tilskud fra Helsingør Kommune til HarnlctScenen i de enkelte år udgør følgende beløb: erhvervsdrivende fonde eller lov om fonde og visse foreninger, eller bestemmelser, der danner grundlag for undtagelse fra denne lovgivning. 6. Tilskud kr kr kr kr. 2

3 opnå statsrefijsion heraf. Eventuelle tilskud ud over det aftalte tilskud forhandles særskilt, og Helsingør Kommune vil ikke HarnletScenen har hjemsted i Helsingør. 7. Lokaler aftale. likviditetsbehov kan der desuden a conto udbetales yderligere 6 måneders tilskud efter nærmere Tilskudclet udbetales halvårligt forud ved overførsel til teatrets pengeinstitut. I perioder mcd stort Årsregnskabet skal overskueligt og på retvisende måde belyse 1-lamletSeenens drift og status. Årsregnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks, jf. Kommune. Årsregnskab og årsberetning for den afsluttende teatersæson fremsendes efter HamletSeenen udarbejder årligt et årsregnskab og en årsberetning, der fremsendes til Helsingør godkendelse i bestyrelsen til Helsingør Kommune senest 1. maj. HamletScenens budget- og regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 8. J3udget og aktivitctsplan m.v. 9. Årsregnskab og rsbcrctning forestillinger, publikurnsforventning mv. Budgettet skal på overskuelig måde redegøre for forventede indtægter og udgifter, antal Aktivitetsplanen skal understøtte egnsteatrcts formål, herunder mcd beskrivelse af aktuelle aktiviteter og planer. Dels en beskrivelse af teatrets primære opgaver i form af fordeling af sæsonens produktioner og forestillinger på stationære og opsøgende forestillinger, og dels en beskrivelse af de sekundære opgaver, som teatret vil udføre i den kommende sæson. HarnletScenen udarbejder årligt et budget og en aktivitetsplan, der fremsendes til Helsingør Kommune og fremlægges for Kulturudvalget snarest derefter. Budget og aktivitotsplan for den kommende teatersæson fremsendes hvert år til Helsingør Kommune efter godkendelse i bestyrelsen senest den 1. december. HarnletScenen har udarbejdet en perspektivplan for , som har været forelagt Kulturudvalget. kommunale tilskud med midler fra frtndraising og vort sponsorprogram. For at sikre kvalitet og økonomi i vores basisaktiviteter satser vi på at kunne supplere det For hele lejemålet svarer teatret en årlig leje på ,00 kr. Der kan opnås statsrefusion på en husleje op til 15 % af det samlede offentlige driftstilskud Lejemålet for Kronborg 13 omfatter lokaler til administration, prøvesal, depoter, værksted m.v. eksklusiv brug af cl, vand og varme. Helsingør. HamletScenen har fast spillested på Kronborg Slot samt på Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Tilskudsgivcrcn hjemtager statsrefusion af sit tilskud i henhold til teaterloven.

4 Senest d. 30. maj skal Helsingør Kommune indsende det reviderede og af Helsingør Kommune Helsingør Kommune skal som hovedtilskudsyder til l-iurnletsccnen godkende det reviderede årsregnskab, jf. bekendtgørelsen Kommune, efter indstilling af den sidst afgåede bestyrelse og efter godkendelse af Helsingør Kommune. I tilfælde af afialens ophør skal et eventuelt overskud anvendes til et andet teatcrformål i Helsingør 11. Ophør af aftacn Denne egnsteateraftale udløber den 31. december 2015, hvorefter aftaleparterne er frit stillet. Det er dog aftalt, at der i foråret 2014 optages forhandlinger mellem parterne om eventuel forlængelse af modtage forslag til forlængelse af aftalen senest den 1. april aftalen med henblik på, at forhandlingerne heroin skal afsluttes således, at Kunststyrelscn kan denne aftale. Helsingør Kommune har ret og pligt til at udøve den fornødne kontrol af egnsteatrets opfyldelse af Denne egnstcateraftalc gælder for hele aftaleperioden. Aftalen kan i princippet ikke ændres, med andre myndigheder. mindre der er enighed heroin mellem parterne, eller hvis ændringen skyldes konkrete forhold, som aftaleparterne ikke har indflydelse på, herunder feks. ændringer i lovgivningen eller påbud fra 10. Aftaleændring og genforhandling refusion. Den endelige refusion kan ikke overstige den forskudsvis udbetalte refusion. På grundlag af det godkendte reviderede årsregnskab foretages den endelige beregning af statens aktivitet. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor HamletScenen ikke opfylder betingelser for tilskuddct eller ikke gennemfører den forudsatte omfang de opstillede mål er opfyldt. Beretningen skal tillige indeholde statistisk materiale om antal Årsberetningen skal indeholde en beskrivelse af årets aktiviteter mcd udgangspunkt i forestillinger, arrangementer, besøgende mv., samt en oversigt over teatrets produktioner mcd angivelse af instruktør, scenograf, koreograf og de medvirkende. aktivitetsplanen for samme periode. Det skal af årsberetningen fremgå, på hvilken måde og i hvilket skriftlige godkendte årsregnskab til Kunststyrelsen. Det skal af årsregnskabet fremgå, hvorledes den tildelte driftsstøtte fordeler sig på de enkelte omkostningsenheder, herunder hvor stor en del af tilskuddet, der er anvendt til dækning afhusleje. I forbindelse med regnskab skal revisor tilse, at huslejen overholde den til en hver tid gældende bekendtgørelse. Der skal i aftalen redegøres for, hvordan huslejen finansieres, hvis den overstiger de nuværende 15 % af det samlede offentlige tilskud. bekendtgørelsens 18, stic. 3. Årsregnskabet skal ved fremsendclscn vedlægges en revisionsprotokol.

5 - tilskudsrater eller helt standse udbetaling af tilskud. påtalt dette over for HarnletScenen, kan Helsingør Kommune opsige aftalen, og kræve allerede udbetalte tilskud for indeværende sæson tilbagebetalt. Hvis aftalen i gentagne tilfælde misligholdes afharnletscenen og Helsingør Kommune skriftligt har I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan Helsingør Kommune helt eller delvist tilbageholde aktivitetsplan, årsregnskab og årsberetning, eller hvis HamletSccnen ikke opfylder aktivitetskravene som en væsentlig misligholdelse af aftalen, hvis HamletScenen ikke rettidig indsender budget, som beskrevet i 2, idet der tages forbehold for forhold, der ligger uden for teatrets indflydelse. for Hl 1ng (ommune for HamletScenen Eo4hlsen 4.elsandScnRrg Helsingør, den Dansk rets almindelige regler om misligholdelse af aftaler gælder for denne aftale. Det betragtes 12. Misligholdelse af aftalen 5

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog... Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere