Årbog 2009 December Årgang 38 nr. 5 ISSN Smakker fra FTSF ved Snekkersten, foto: Sven Bülow

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årbog 2009 December 2009. Årgang 38 nr. 5 ISSN 0905-1635. Smakker fra FTSF ved Snekkersten, foto: Sven Bülow"

Transkript

1 Årbog 2009 December Årgang 38 nr. ISSN Smakker fra FTSF ved Snekkersten, foto: Sven Bülow

2 REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Nøjsomhedsvej 7, kld. tv., 2100 Ø Grafiker Jesper Rossing, Nøjsomhedsvej 1, st.th., 2100 Ø Jollestof Ulf Brammer, Møllehaven 44, 4300 Holbæk / Annoncer Se under sekretariatet næste side TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGENS BESTYRELSE: Formand Poul-Erik Clausen, Karetmagerstien 3, 8400 Ebeltoft / net Næstformand Nis-Edwin List-Petersen, Møllevænget 19, Hostrupskov, 200 Aabenraa, Kasserer Egon Hansen, Engbjerget 4, 4300 Holbæk Best. medlem Alexander Feirup, Søndergade 7, 720 Lemvig Best. medlem Jørn Hansen, Kirkevej 14, Strynø, 900 Rudkøbing com Best. medlem Gert Iversen, Havebyen Mozart 34, 240 SV Best. medlem Ole Brauner, Eskjærsvej 10, 7800 Skive suppleant Karsten Heide, Dalbyvej 3, Nr. Dalby, 4140 Borup suppleant Jens Glinvad, Provstskovvej 9, 00 Middelfart Revisor Kirsten Hjort, Løjtoftevej 189, 4900 Nakskov Revisor. supp. Sv. Erik Haase, Hvidtjørnen 44, 2791 Dragør TS-LOKALFOLK: Nordjylland Bo Rosbjerg, FDF, Vestre Fjordvej 7, 9000 Aalborg aau.dk Djursland Torben Kirkegaard, Silkehalevej 18, 8400 Ebeltoft / Limfjorden Niels Sohn, Engvej 31, 7800 Skive / Vestkysten Svend Lykke, Sandgade 9, 980 Hirtshals Østjylland Poul Erik Bugge, Hvidbjergvej 1, Ølsted, 8380 Trige / Sønderjylland Maria Heebøll, Jormorvej 11, 100 Haderslev / Østfyn Kristian Fribo, Fiskergade 38, 300 Kerteminde / Vestfyn Jens Glindvad, Provstskovvej 9, 00 Middelfart Sydfyn Peter Ladefoged, Strandvejen 1a, 720 V. Skerninge Nordsjælland Ingelise Brandt, Krondrevet 3, 3140 Aalsgaarde mail.dk Vestsjælland Flemming Olsen, Hallenslevvej 31, 4281 Gørlev / kirst. mik. tele.dk Lolland Benny Jacobsen, Løjtoftevej 3, 4900 Nakskov Isefjord Henning Sanderhof, Sleipners Plads, 30 Ølstykke / Køge Bugt Peter Holger Nielsen, Vænget 4, Hastrup, 400 Køge 03 / Kbh. Chr. havn Anvar Tollan, Overgaden Oven Vandet 44, st. 141 K tdcadsl.dk Kbh. Nyhavn Eric Erichsen, Knapmagerstien 30, 2300 S / Bornholm Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, 3700 Rønne / REPRÆSENTANTER I SKIBSBEVARINGSFONDEN: Jens Poulsen, Jac. Gadesv. 20, Torø Huse, 10 Assens / com John Walsted, Dråby Bygade 10 B, 8400 Ebeltoft REPRÆSENTANTER I EMH Nis-Edwin List-Petersen (se næstformanden) REPRÆSENTANT I TRÆSKIBENES FOND Nis-Edwin List-Petersen (se næstformanden) FORSIKRING Dansk System Assurance KONSULENTER: Restaurering: Skibsbevaringsfonden, Skovhusevej 3, 4720 Præstø (hverdage 8-1) Sejl og rig: Harry Randa, Narviksgade 11, 8200 Århus N

3 Formanden har ordet Af Poul-Erik Clausen, formand TS-sekretariatet v/lisbeth Møller Andersen Postbox 14, 700 Telefon: Ekspedition af alle annoncer - dvs. medlemsannoncer (vises i bladet kun som en henvisning til hjemmesiden) og betalingsannoncer. TS-hjemmeside: www. ts-skib.dk Webredaktør: Andrea Gotved (se redaktionen side 2) Medlemskontingent for 2010, kr. 30, - Ungdomskontingent u. 2 år, kr. 10, - Alle interesserede kan blive medlem. Benyt indmeldelsesformularen på hjemmesiden. Foruden medlemskontingentet betales kontingent for fartøjer, der er optaget på fartøjslisten som flg: Joller og åbne både under 2 BRT kr. 0, - Fartøjer mellem 2 og 13, 9 BRT kr. 300, - Fartøjer mellem14 og 19, 9 BRT kr. 00, - Fartøjer mellem 20 og 49, 9 BRT kr. 900, - Fartøjer over 0 BRT kr. 1200, - For at få glæde af TS-havneordningen kræves betalt fartøjskontingent og samtidig visning på fartøjet af årsmærkat og jomfrustander. Deadline til blad 1 er 1. januar 2010 Tiden er med os... Den forgangne tid, hvor vi oplevede det ene store havneprojekt efter det andet blive skudt i gang, er passé. Hvor der tidligere blev fokuseret på havnen som det centrale boområde, er øjnene blevet rettet mere mod de værdier, som disse friarealer indeholder. Rundt om i landet ser vi græsrodsarbejdet med at etablere aktiviteter i og omkring de gamle beddinger og værfter bære frugt. Ved at der er åbenhed omkring disse tiltag, oplever vi, at der etableres mange forskelligartede aktiviteter omkring værftsbygningerne, som måske ikke har en direkte berøring med det maritime, men som er med til at der kan skabes en økonomisk forudsætning for, at værftsbygning og bedding kan bevares. Dette er lig med, at vore medlemmers både kan blive vedligeholdt. Kystkulturen blomster som aldrig før, og vi er en del af kystkulturen. Og vi kan snart begynde at høste, af det arbejde vi alle har været med til at så og pleje. Der skyder flere og flere projekter op som Lillebælt Værft Middelfart. Vort tilsagn fra Friluftsrådet om økonomisk støtte til en registrering af vore værfter og beddinger rundt om i landet, sætter bestyrelsen nu i gang, og forhåbentligt er dette arbejde færdigt til sommer. På nordisk plan arbejdes der også med vore kulturværdier i og omkring vore kyster. TS er sammen med Landsforeningen Kystkultur med i et nordisk kystkulturprojekt, der vil blive afholdt på skift mellem landene, men derom nyt i næste nummer. God vind ind i det nye år Poul-Erik Clausen Formand TS 1

4 Træskibsammenslutningens Love 1 Navn Sammenslutningens navn er Træskibs Sammenslutningen - Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer. 2 Formål Sammenslutningens formål er at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi. Sammenslutningen skal være et forum for gensidig vejledning og støtte i alle forhold, der vedrører medlemmernes fartøjer. Sammenslutningens fartøjer bør følge skibstilsynets krav. Alle ombygninger skal foretages under videst mulig hensyntagen til håndværksmæssig kvalitet og fartøjets oprindelige udseende. Sammenslutningen søger samarbejde med foreninger med nærbeslægtede formål. I den sammenhæng har TS medvirket ved udarbejdelsen af et fælles europæisk charter for fartøjsbevaring - Barcelona Charteret, der redegør for filosofi og retningslinjer for det kulturelle fartøjsbevaringsarbejde for sejlende skibe. TS har tiltrådt charteret, der udgør et selvstændigt bilag til denne paragraf 3 Bemyndigelse TS repræsenterer træskibenes sag overfor offentlige myndigheder og andre institutioner. Lokale træ-skibsforeninger / TS-afdelinger kan dog bemyndiges til at repræsentere Sammenslutningen vedrørende lokale spørgsmål. 4 Medlemskab Alle interesserede, der vil støtte foreningens arbejde, kan optages i Træskibs Sammenslutningen som stemmeberettigede medlemmer. Medlemmerne kan få deres fartøjer optaget i fartøjsregisteret - med ret til at føre foreningens stander - under følgende forudsætninger: 1. at der er tale om et ældre brugsfartøj eller en materiale-ægte kopibygning. 2. at rigningen er i overensstemmelse med skibstypen, hvis fartøjet er sejlførende. 3. at ejeren (fartøjsrepræsentanten) udfylder foreningens fartøjsoplysningsskema, samt erklærer sig enig i Træskibs Sammenslutningens målsætning som formuleret i at fartøjet til enhver tid er ansvars forsikret. Eksklusion af et medlem skal varsles skriftligt af bestyrelsen sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og vedtages på denne af et flertal af de fremmødte medlemmer. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med pinseregatta. Generalforsamlingen indvarsles til alle medlemmer senest 1 måned før. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Har medlemmet et fartøj, betales tillige et gebyr for dette. Gebyrets størrelse afhænger af fartøjets tonnage. Årskontingent og gebyr betales forud i januar kvartal. Kun fremmødte medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent. Valg i henhold til 7: a. formand/kasserer b. bestyrelsesmedlemmer c. bestyrelsessuppleanter d. 1 revisor e. 1 revisorsuppleant f. godkendelse af lokalfolk 7. Eventuelt Regnskab Regnskabet revideres af den valgte revisor og skal forelægges på den årlige ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet offentliggøres ved udsendelse til medlemmerne inden generalforsamlingen. 2 7 Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal. Farmandsposten og mindst 3 af de øvrige bestyrelsesposter skal besættes med fartøjsrepræsentanter. Valgperioden for suppleanter og revisor er1 år. 8 Lokalfolk Landet opdeles i lokalområder, der repræsenteres ved en kontaktperson, der skal godkendes på generalforsamlingen. Efter behov kan bestyrelsen opfordre andre personer til at indgå i udvalg med bestemte arbejdsområder. Formanden for disse udvalg samt lokalfolk tilsendes bestyrelses-korrespondance. Bestyrelsen afholder mindst I gang om året et fællesmøde et centralt sted i landet for ovennævnte personer, bladfolk, bestyrelse o.a. 9 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som den ordinære. Beslutning herom kan træffes af bestyrelsen eller mindst 1/ af medlemmerne. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er pligtig til at afholde en sådan generalforsamling senest uger efter begæring er indgivet, dog således at juni, juli og august ikke medregnes. 10 Opløsning Forslag til sammenslutningens opløsning skal forelægges for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til opløsnings vedtagelse kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Derudover kræves, at oplægning vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der afholdes indenfor 2 måneder derefter. Generalforsamlingen afgør, hvilken institution, museum eller lignende, sammenslutningens aktiver skal tilfalde.

5 Oprettelse og virke Ideen til Træskibs Sammenslutningen opstod i pinsen I971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe var forsamlet i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl påny. Under samlingen blev der sendt et brev til Kulturministeriet og Handelsministeriet, hvori ministerierne opfordredes til at støtte arbejdet med at sikre bevaringen af de gamle danske skibe, inden de blev solgt til udlandet eller hugget op. Efter et større forberedende arbejde kunne der den 2. marts 1972 afholdes stiftende generalforsamling i Nyborg for foreningen, som fik navnet Træskibsejernes Sammenslutning -senere ændret til Træskibs Sammenslutningen. TS er i dag en forening, der er åben for enhver, som interesserer sig for bevaring af ældre brugsfartøjer af alle typer og størrelser. Man behøver således ikke at være fartøjsejer for at blive optaget som medlem. Alle, som gerne vil støtte bevaringssagen, herunder også bevaringen af de dele af vores kystkultur, som har betydning for, at træskibe fortsat kan blive vedligeholdt i Danmark, er velkomne i TS. Gennem sin bestyrelse, tilknyttede lokalfolk og nedsatte udvalg søger TS at varetage medlemmernes interesser på en lang række områder, og, som udtrykt i foreningens formålsparagraf, at arbejde på at»fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til, at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi«. Hvert år afholdes generalforsamling i forbindelse med et pinsestævne i skiftende danske havne. I 2008 fandt stævnet sted i, 2009 i Stubbekøbing, 2010 bliver i Århus, 2011 i Nyhavn og i 2012 bliver Marstal vært for pinsestævne og generalforsamling. Under stævnet hædres et TS-fartøj med trofæet Jomfruen, som gives for særlig god bevaring. Jomfruen pryder også TS foreningsstander. Den er hvid med en sort jomfru og føres af alle TS s fartøjer. I træskibsverdenen er en jomfru en rund træskive med huller, der blev brugt i sejlskibenes rigninger, og originale jomfruer bruges stadig på mange af fartøjerne. TS udsender årligt fire foreningsblade og en årbog, som rummer en fartøjsfortegnelse og en medlemsliste. I 2007 har foreningen desuden udsendt jubilæumsbogen Arv og Gæld, som skildrer sammenslutningens første 3 år og giver et indblik i dansk søfarts historie. Artikelregister 2009 Den blå rute, af Poul-Erik Clausen, blad 1, s. 9 Kystkultur en opfordring, af Ulf Brammer, blad 1, s Søsætning, af Jørn Jønne Hansen, blad 1, s. 11 Bob bob bob små slag de store koster penge, af Ole Vistrup, blad 1, s Replik, af Arne Gotved, blad 1, s Ib Engholm in memoriam m.m., af Flemming Olsen, blad 1, s. 1 Registrering af bevaringsværdige marinemotorer, af Peter Ladefoged, blad 1, s. 1 Nyt fra Århus, TSA, blad 1, s Generationsskifte i træskibsflåden, af Alexander Feirup, blad 1, s. 18 Kursus i træbådens vedligeholdelse, af Jens Glindvad, blad 1, s. 19 Interviewundersøgelsen af læserinteressen, TS, blad 1, s var et godt år for jollerne i Øresund, af Ulf Brammer, blad 1, s SVALAN, nu med master, SVALAN, blad 2, s Landsforeningen Kystkultur, af Poul-Erik Clausen, blad 2, s. 13 Medlemsmøde i København og PR til skibene, af Arne Gotved, blad 2, s Strynø får en ny havn med respekt for fortiden, af Poul Henrik Harritz, blad 2, s Ret op mand, af Rikke de Neergaard, blad 2, s. 21 Foreningsskibe LOTTE BRINCH, af Eric Erichsen, blad 2, s Norske sjægter fra Sørlandet, af Ulf Brammer, blad 2, s Per Hjort er død., af Arne Gotved, blad 3, s. 10 Så langt du kan kaste en åre, af Ulf Brammer, blad 3, s Foreningsskibe BONA GRATIA, af Karsten Heide, blad 3, s.1-17 Pinsetræffet, af Jørgen Junge Busch, blad 3, s. 20 Mere Pinsetræf, af Tina og Thomas LARUS, blad 3, s. 21 LOA igen, af Jens Thidemann, blad 3, s S.O.S. fra Nyhavn, af Arne Gotved, blad 3, s Hilsen fra Hardanger, af Arne Gotved, blad 4, s. Farled i endring og Fartøyvernmagasinet, af Karsten Mæhl, blad 4, s. Historien og SKJOLD, af Winnie og Kjeld Larsen, blad 4, s. -9 Fyn Rundt 2009, af Andrea Gotved, blad 4, s Jollen VILHELMs genskabelse, af Kristian Fribo, blad 4, s Bedding i Kerteminde, af Jens Kristensen, blad 4, s 14-1 Sol, regn, blæst, skumsprøjt, himmel og hav, af Annette Dres, blad 4, s1-17 Hollandske både, af Arne Gotved, blad 4, Vinden drar 2009 på Fejø, af Hans Christian Nielsen, blad 4, s Boganmeldelser Lys langs Kysten, anmeldt af Arne Gotved, blad 3, s. 28 Orlogsbriggen Lougen, anmeldt af Anders Monrad Møller, blad 4, s. 27

6 Barcelona Charteret I 194 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som bærere af et åndens budskab fra fortiden er folkenes historiske mindesmærker det levende vidnesbyrd i nutiden om overleveringer gennem århundreder. Menneskeheden, der dag for dag bliver sig stærkere bevidst, at de menneskelige værdier er en enhed, betragter mindesmærkerne som en fælles arv og erkender sig over for fremtidens generationer solidarisk ansvarlig for bevaringsarbejdet. Den forpligter sig til at give dem uforfalsket videre i deres rigdom. Det er følgelig af væsentlig betydning, at de principper, som bør gælde for konservering og restaurering, udvikles i fællesskab og formuleres på internationalt plan, hvorefter det helt må overlades hver enkelt nation at sørge for gennemførelsen indenfor rammerne af egen kultur og egne traditioner. Ved for første gang at formulere disse grundlæggende principper bidrog Athen-charteret af 1931 til udviklingen af et omfattende internationalt fælles virke, som har givet sig tydeligt udslag i nationale vedtagelser, i ICOM s og UNESCO s arbejde og i sidstnævnte organisations oprettelse af det Internationale Center for Studiet af Konservering og Restaurering af Genstande af Kulturel Betydning«. Begge dokumenter omfatter monumenter og områder på land. Den maritime kulturarv de bevaringsværdige skibe - er ikke indbefattet på trods af det nære slægtskab. Derfor besluttede den 4de EMH kongres der fandt sted i Barcelona i at oversætte VENEDIG CHARTERET til et specielt charter for den maritime arv i Europa under navnet BARCELONA CHARTERET: DEFINITIONER ARTIKEL 1 Begrebet den flydende maritime kulturarv omfatter det enkelte traditionelle skib hvor der findes vidnesbyrd om en særlig civilisation eller en betydningsfuld udvikling, samt fartøjets særlige håndtering, sømandsskabet og det maritime håndværk. Det gælder for såvel større skibe som for beskedne småfartøjer der har en særlig kulturhistorisk værdi. ARTIKEL 2 Restaurering, vedligehold og brug af traditionelle skibe (»bevaringsarbejdet«) må have tilknytning til alle de videnskaber og tekniske fagområder, der kan bidrage til udforskning og beskyttelse af den maritime kulturarv. MÅL ARTIKEL 3 Formålet med at bevare, restaurere og holde de traditionelle skibe sejlende er at beskytte dem som kunstværker og historiske vidnesbyrd samt bevare og videreføre fortidens færdigheder i håndværk og sejlads. BEVARELSE ARTIKEL 4 Forudsætningen for en fortsat overlevelse for de sejlende traditionelle skibe er en permanent og fortsat vedligeholdelse. ARTIKEL Brugen af traditionelle skibe i en samfundsmæssig brugbar sammenhæng letter altid deres bevarelse. En sådan brug er derfor at foretrække, men formålet må ikke på afgørende måde ændre skibets ydre fremtræden. Nødvendige ændringer forårsaget af ændret brug, bør holdes inden for disse grænser. ARTIKEL Et traditionelt skib er uadskillelig fra den historie det bærer vidnesbyrd om og det farvand det besejlede. Derfor bør skibets hjemhavn og sejlområde ideelt afspejle denne historie. RESTAURERING ARTIKEL 7 At restaurere et skib er en højt specialiseret indsats. Målet er at bevare og tydeliggøre skibets æstetiske, funktionelle og historiske værdi med respekt for originalt materialevalg og autentiske dokumenter. Restaureringen må i alle tilfælde tage udgangspunkt i skibets foreliggende historie suppleret med opfølgende studier. 4 ARTIKEL 8 Restaureringen af traditionelle skibe udføres bedst ved hjælp af tidstro materialer og teknikker. Hvor det viser sig at tidstro materialer og teknikker ikke kan bruges, kan bevarelsen af det sejlende skib opnås ved brug af moderne konserveringsmaterialer, hvis egnethed er blevet påvist videnskabeligt og efterprøvet i praksis. ARTIKEL 9 Restaureringen af et historisk skib behøver ikke at føre skibet tilbage til sin oprindelse. Nogle skibe har stor historisk værdi fra en senere periode i deres aktive arbejdsliv. Restaureringen til en hvilken som helst periode bør kun udføres efter omhyggelige overvejelser med hensyn til kvaliteten af den historiske og tekniske dokumentation tilgængelig fra den valgte periode. ARTIKEL 10 Obligatorisk navigations- og sikkerhedsudstyr skal indgå så harmonisk i helheden som muligt, men samtidig afvige så meget fra det originale skib, at restaureringen hverken æstetisk eller historisk bliver forfalsket. ARTIKEL 11 Tilføjelser kan ikke tillades, medmindre de respekterer skibets vigtigste dele, den traditionelle opbygning, helhedsbilledet og balancen i kompositionen. ARTIKEL 12 Ved restaureringer bør der altid være præcis dokumentation i form af analytiske og kritiske rapporter, illustreret med tegninger og/eller fotografier og videofilm m.m. Hvert trin i arbejdet med adskillelse, materialebehandling, samling og tilføjelse af nye dele, såvel som tekniske og strukturelle særpræg som afdækkes i løbet af restaureringen, bør indeholdes i dokumentationen. BARCELONA CHARTERET blev vedtaget af EMHs repræsentantskab 28. september 2002 i Enkhuizen. Underskrevet på Fregatten JYL- LAND den 30. marts 2003, hvor originaldokumentet opbevares.

7 Kadrejerer og bumbådsmænd Af Henning Henningsen Forord ved Ulf Brammer Som knægt lærte jeg at sejle Havmændenes ålborgjoller. Det var en søspejdertrop i Skovshoved og vores patruljejolle hed HAJEN. Den sejler stadig i det sydfynske. Efter Krigen flyttede min familie til Helsingør. Kammeraten Niels og jeg sejlede ud i piratjolle fra Aalsgaarde. Jeg var maskinlærling og arbejdede af og til på Helsingør Skibs- og Maskinværft. Det var stort: kæmpe fragtskibe af stål og voldsomt når værftsarbejdere myldrede ud af porten til fyraften. I nogle år boede jeg i Skyttenstræde, mens flere af vennerne boede i Strandgade. I 1970 erne udskiftede jeg min folkebåd med smakkejollen SOFIE på 17½ fod og sejlede vandet tyndt på begge sider af Sundet. Tidligere var det lige så almindeligt at tage sin jolle og sejle ud til de store, som vi i dag ta r vores cykel og kører til bageren. Og dog! Der er den væsentlige forskel, at kadrejerne skulle tjene til livets opretholdelse. De var handelsfolk og mange af dem levede godt. Ved en god handel skal begge parter ha noget ud af det! Det er ikke noget galt ved, selv om de pæne borgere i land kaldte det tuskhandel. Levevejen ved den trafik var både indbringende og farlig. Det krævede godt sømandsskab at holde gående på siden af et stort handelsskib, der ikke sagtnede farten synderlig, trods chancen for at få friske forsyninger. eller ankerliggere på reden og tilbød dem, hvad de havde brug for, først og fremmest proviant, men også knap så vigtige luksus- og brugsting. De handlede åbenlyst med skipperen eller styrmanden og i smug med mandskabet. De tog mod rede penge eller tuskede mod varer. De var ikke bange for at snyde søfolkene lidt, og også toldvæsnet, hvor de kunne, og de havde ikke altid det bedste ry. Men der stod en vis nimbus om deres vejrbidte, skæggede hoveder, og der var lidt af en eventyrstemning over deres færden. Ordet kadrej har ikke noget at gøre med at»dreje om kajen«eller»sejle langs kajen«, som det har været foreslået. Det er i virkeligheden et portugisisk ord catraia eller catraio, og det betyder lille fartøj (med sejl eller årer), specielt på Tajo-floden. Til dansk er ordet kommet via hollandsk kadraai. 13 træffes det første gang i skrift i formen kaydray. 1 Til ordet er dannet kadraaien og kadraaier, som vi har overtaget på dansk som kadreje (drive handel i lille båd) og kadrejer (den der driver en sådan handel). Hvornår det er blevet almindeligt i dansk vides ikke. I 100-tallet talte man i Helsingør om dem, der ror til skibs, Inden for de maritime service-fag har kadrejerne spillet en ikke uvigtig rolle, ikke mindst i sejlskibstiden. Tilmed står der ligefrem en vis glans om dem på grund af deres frie og dristige erhverv. Kadrejeriet fandt i Danmark især sted i Øresund. Kadrejerne var i sejlskibstiden havets ambulante småhøkere, bissekræmmere og tuskhandlende. De sejlede deres små og letmanøvrede både ud til kunderne: forbisejlende sejlskibe

8 Den danske ostindierfarer Oldenborg passerer Shetlandsøerne 172, og lokale fiskere kommer ud for at sælge helleflyndere, kabliau, sild o.s.v. til skibet. Oprindelsen til kadrejeriet ligger formentlig i fiskernes handel med forbisejlende skibe. Tegning af skibslæge J. P. Cortemünde i hans dagbog, Kgl. Bibliotek, Ny kgl Saml hvilket både synes at have omfattet færgemænd og kadrejere. I lodsreglementet for Århus 170 nævnes, at lodserne også var udroere, dvs. færgemænd. På Bornholm brugte man endnu i forrige århundrede udtrykket at ro til skibs og kaldte kadrejerne skibsroere ( sjevroara ). 2 Ordet kadrejer er måske først blevet almindeligt i Helsingør i 1700-tallet og er i Danmark aldrig blevet brugt uden for Øresund. Det er heller ikke trængt ind i andre sprog, for svensk kattdrejare og tysk Kattdreiers benyttes kun om kadrejerne i Sundet og må stamme derfra. I stedet for brugte man verden over sammensætninger med det engelske bumboat, som første gang træffes 18 3 og som til syvende og sidst også stammer fra hollandsk, nemlig fra boomboot, et bredt bygget fisker-og lodsfartøj (boom betyder træ, men også»dam«i fiskerbåd). Man har også prøvet at forklare det som båd, der fastgøres ved den bom, som rigges ud fra skibssiden; sådanne bomme fandtes dog kun på orlogsskibe. På tysk bruger man Bumboot, og på dansk er det også almindeligt, når det drejer sig om fremmede forhold, både i formen bum- og bombåd. Betingelsen for at et kadrejeri kan opstå er, at der kommer mange skibe forbi, eller at der ligger mange skibe på reden. I Danmark var dette især tilfældet i Øresund, og Helsingør, hvor skibene op til 187 måtte stoppe op for at erlægge øresundstold, var så givet midtpunktet. Her kunne under kontrære vindforhold ligge hundreder af fartøjer i dage-, ja ugevis. I det følgende skal vi berette om det helsingørske kadrejeri, men også tage oplysninger med fra de små steder langs kysten: Gilleleje, Hornbæk, Ålsgårde, Snekkersten, Espergærde, Humlebæk og Sletten, hvorfra der ligeledes blev drevet en livlig kadrejervirksomhed. 4

9 Begyndelsen til kadrejervæsnet ligger tilbage i fjern tid. Det er ikke usandsynligt, at dets oprindelse er den handel med fiskere, som vel til alle tider har været drevet på søen, når langfarere passerede udeliggende fiskerbåde. Det har været naturligt, at de af dem har tiltusket sig friskfangede fisk. Så tidligt som fra slutningen af 1300-tallet fortæller en fransk pilgrim, der kom gennem Øresund, at de fik sild fra fiskerbådene, og omkring 1900 hører vi, at en thurinerskonnert i Sundet blev stoppet af en fisker i sin lille jolle og blev lokket til at købe en stor torsk, han holdt op. Fiskerne fra den jyske vestkyst slog ofte en handel af med de forbisejlende skibe, der trængte til fersk fisk. Det samme hører vi fra Skotlands kyst, på Doggerbanken, i Kanalen, ud for Labrador, ved Japans kyst og mange andre steder. Man kan tænke sig, at fiskerne, hvor dette skete på et befærdet strøg, har været så forsynlige at tage levnedsmidler og drikkevarer med hjemmefra for eventuelt at sælge dem på den måde. Kadrejeri på Sundet ved Helsingør Allerede i 100-tallet hører vi, at kadrejere har handlet med søfolk på Helsingørs red, og vi ved, at der f.eks. fra Rostock kom skibe op for at sælge øl og viktualier til de opankrede skibe, så det har givetvis været en god forretning. 128 var Christian IV vred over, at folk i Helsingør sejlede ud til skibene, der kom fra Spanien, for at bytte med dem mod pommeranser, citroner osv., hvorved de forhindrede tolderen i at indkøbe sådanne frugter til kongens eget brug. Kadrejeriet var ikke noget borgerligt erhverv, som man kunne løse næringsbevis til. Kadrejerne optræder simpelthen som»fiskere«eller»søfarende og fiskere«. Uden tvivl har også lodser og færgemænd i det små tusket lidt med de skibe, de kom i forbindelse med, som det nævnes i 1743, da byens købmænd klagede derover forbødes det direkte i reglementet for færgefarten, at færgemændene drev kadrejhandel. Til gengæld tilbød fiskerne også i en snæver vending at sætte folk i land fra skibene, hvad der var strengt forbudt, da det var et privilegium, som færgemændene havde. I Færgelavets protokol 1882 ff. (Helsingør havnekontor) klages der langt op i tiden over, at kadrejerne mod penge eller gammelt tovværk færgede kaptajner i land. Så sent som i 1909 fik en fisker fra Espergærde en advarsel af havnerådet derfor. I forskellige familier i Helsingør, hvor man mere drev handel end fiskeri, opstod der en hel kadrejertradition, således at kadrejeriet gik i arv fra far til søn. Sønnerne lærte fra den tidligste barndom af at tumle en båd i al slags vejr. De fik lov til at gå ud med deres far, og efter konfirmationen gik de til søs som skibsdrenge og kom hjem som helbefarne, hvorefter de giftede sig og ernærede sig ved det spændende kadrejeri. Af gamle kadrejerslægter nævnes i Helsingør Knoblauch, Seifert, Lind, Holm, Larsen (ved Trykkerdammen); i Snekkersten Petersen, Andersen, Børresen; i Espergærde Aanonsen. Sømændene kendte nogle af kadrejerne ved navn, som f.eks. Ole Petersen i Aalsgaarde, kaldet Ole Peter, Peter Petersen i Humlebæk, Slæde-Jens i København, men ofte brugte de et fællesnavn, som de tiltalte dem alle med, nemlig Christian Kadrejer. Kadrejerne var særdeles modige og dygtige folk, rene akrobater til at sejle deres små, tit overlastede, fartøjer i al slags vejr og til at løbe op på siden af kunderne. Deres kendskab til farvandene med grunde og strøm og til kystens smuthuller var eminent; de kunne godt, når de så deres snit til det, optræde som lods. Når alle lodser og reservelodser var ude, tog kadrejere og for den sags skyld også fiskere chancen som»kendt mand«og lodsede skibene gennem Sundet. Nogle af kadrejerne, som f.eks. Jens Holm, var Petersborglodser, der påtog sig at lodse fremmede skibe gennem Østersøen til St. Petersborg. De menige søfolk var glade for kadrejerne, som de ofte kendte, hvis de tit passerede Helsingør. Kadrejerne var ægte sømandstyper, besindige og rolige, godlidende, ofte fåmælte, indtil man blev fortrolig med dem; så kunne de spinde en ende så godt som nogen. De regnede sig selv som gode samfundsborgere, der passede deres arbejde, gav enhver sit, levede ædrueligt, var gode familiefædre, der opdrog deres børn godt. 7

10 Ankerbakken på Strandgades sydside ug for Grollowstræde, Helsingør. Det var en af de pladser, hvor kadrejernes både lå. Navnet kommer af, at blinde ankre, som fiskerne bjergede, blev oplagt her. Efter maleri Alligevel rangerede de ret lavt i det pæne borgerskabs omdømme. Deres handel ansås for lyssky, og de selv for smuglere og på sin vis tyveknægte. Digteren Holger Drachmann siger som sin mening, at det kun var de dårligste fiskere, der blev kadrejere. På den anden side var der mange, der betragtede dem som en slags hverdagens helte. Kadrejernes fartøjer var hurtige og velsejlende, og altid meget velholdte. I Sundet var de af den lokale type. Fiskerne i Aalsgaarde brugte store 22 fods både. Midtskibs stod en stor kiste til varerne, dækket med sejldug. Der var mindst to mands besætning, da en mand ikke kunne klare manøvrering og handel alene. Kadrejeren havde derfor altid en medhjælper med. I Snekkersten byggede bådebyggerdynastiet Svendsen i 1800-tallet 18 fods åbne, spidsgattede både, i klink, og rigget med sprydsejl og løs gaffel; de førte klyver, fok, stor- og topsejl og var meget hurtige. Spanterne var forstærkede, så bådene tålte at skure mod siden af skibene, hvad der selvfølgelig tog på dem, selvom de havde fendere ude. Derfor var materialet af det bedste. Plankerne skulle f.eks. være af godt lagret eg, som gerne måtte have ligget år. Kadrejerne udvalgte selv kævlerne, der så blev kløvet i op til 12 fod lange planker med økse og høvlet. De skulle spejlhugges for være rigtig stærke. Der eksisterer forøvrigt stadig en del af de gamle kadrejerbåde. Kadrejernes både lå ikke i havnen i Helsingør, men ved de forskellige»bakker«ved kysten neden for Strandgade, hvor de ligesom flere færgemænd havde lejet plads. Det var små afgrænsede strandstykker, ialt en halv snes; nogle af dem eksisterer endnu som smågader. Der nævnes f.eks. Ankerbakken ud for Grollowstræde (her var oplagsplads for opfiskede ankre), Bornholms bakke ud for Skyttenstræde, nu Blicherbakken (vist opkaldt efter færgemand Bornholm), Holms bakke ud for Gyldenstræde (opkaldt efter bådebygger Holm; her holdt forøvrigt lodserne til, indtil de omkr fik deres egen»lodsbakke«på nordre mole), Jens Hansens bakke (opkaldt efter den senere nævnte tovværkshandler, der aftog kadrejernes varer) og Anthonis bakke (opkaldt efter færgemand Anthoni). En del kadrejere gik også ud fra den lille Trykkerdamshavn ud for vejen, der førte op til Trykkerdammen, en god halv kilometer syd for statshavnen. De fleste kadrejere var så velstående, at de selv ejede deres båd og selv kunne investere de trods alt ret beskedne beløb, der var tale om, i varelageret, så de handlede for egen regning. Det hændte dog også, at de arbejdede for en bestemt købmand, som leverede båd og varer og til gengæld tog en del af profitten. Man handlede i reglen med skibe, der stod Sundet ind, mest i tiden fra sidst i april til hen i oktober. Kadrejerne gik f.eks. helt op til Sundets indløb ved KulIen og Nakkehoved og lå her og spejdede efter de indkommende skibe. Om natten lå de i bådene og sov under en presenning. Fik de øje på et skib, kunne der være en hel kapsejlads mellem de mange konkur- 8

KADREJERE OG BUMBÅDSMÆND

KADREJERE OG BUMBÅDSMÆND KADREJERE OG BUMBÅDSMÆND Af HENNING HENNINGSEN Inden for de maritime service-fag har kadrejerne spillet en ikke uvigtig rolle, ikke mindst i sejlskibstiden. Tilmed står der ligefrem en vis glans om dem.

Læs mere

Årbog 2007 December 2007. Årgang 36 nr. 5 ISSN 0905-1635

Årbog 2007 December 2007. Årgang 36 nr. 5 ISSN 0905-1635 Årbog December. Årgang nr. ISSN 9-1 Vikingeskibsmuseets Áttamannafar TROLLE for fuld maskine i sekundmeter. Foto: Werner Karrasch REDAKTIONEN: Redaktør Per Hjort, St.Karlsmindevej 1, 9 Hundested ph@cervus.nu

Læs mere

Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635. Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen

Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635. Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635 Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100 København Ø, 22 75 51 35 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635 Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (pr. 15.01.09) Redaktører: Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

April 2010 Årgang 39 nr. 2 ISSN 0905-1635. Odden Havn, forår 2010. Foto: Flemming Olsen

April 2010 Årgang 39 nr. 2 ISSN 0905-1635. Odden Havn, forår 2010. Foto: Flemming Olsen April 2010 Årgang 39 nr. 2 ISSN 0905-1635 Odden Havn, forår 2010. Foto: Flemming Olsen 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Viborggade 74, 2. th., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Grafiker Jesper Rossing,

Læs mere

Februar 2010 Årgang 39 nr. 1 ISSN 0905-1635. Lemvig, vinter 2010. Foto: Alexander Feirup

Februar 2010 Årgang 39 nr. 1 ISSN 0905-1635. Lemvig, vinter 2010. Foto: Alexander Feirup Februar 2010 Årgang 39 nr. 1 ISSN 0905-1635 Lemvig, vinter 2010. Foto: Alexander Feirup 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Nøjsomhedsvej 7, kld. tv., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Grafiker Jesper

Læs mere

Juni 2010 Årgang 39 nr. 3 ISSN 0905-1635. Eskadersejllads, Pinsestævne 2010, foto: Viggo Johansen, copyright viggfoto

Juni 2010 Årgang 39 nr. 3 ISSN 0905-1635. Eskadersejllads, Pinsestævne 2010, foto: Viggo Johansen, copyright viggfoto Juni 2010 Årgang 39 nr. 3 ISSN 0905-1635 Eskadersejllads, Pinsestævne 2010, foto: Viggo Johansen, copyright viggfoto 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Viborggade 74, 2. th., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635. Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres

Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635. Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635 Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Viborggade 74, 2. th., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Grafiker

Læs mere

September 2007 Årgang 36 nr. 3 ISSN0905-1635. Nybygning i sydspanien, februar 2007. Foto: Sven Bülow

September 2007 Årgang 36 nr. 3 ISSN0905-1635. Nybygning i sydspanien, februar 2007. Foto: Sven Bülow September 2007 Årgang 36 nr. 3 ISSN0905-1635 Nybygning i sydspanien, februar 2007. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: Redaktør Simon Hansen, Bygaden 72, Orø, 4300 Holbæk 2298 1674 / 5916 1674 post@simonhansen.dk

Læs mere

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635 Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo REDAKTIONEN: Redaktør Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 ts.red@teliamail.dk Kirsten Hjort, Løjtoftevej

Læs mere

Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635. BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen

Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635. BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635 BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100

Læs mere

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Skibsdagene på Fejø trækker flere og flere TS-medlemmer, heldigvis også unge og endnu yngre. Læs om det spændende program i år, der netop har mange tilbud til

Læs mere

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 Feltet set fra VIKTORIA af Roskilde, Rum Regatta på Flensborg Fjord, hvor vi snart mødes til pinse. Foto Jakob Juel Sørensen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN Marts 2008 Årgang 37 nr. 1 TS TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN LANDSFORENINGEN FOR BEVARELSE AF ÆLDRE BRUGSFARTØJER TS-bestyrelse Formand Poul-Erik Clausen Karetmagerstien 3 8400 Ebeltoft 8634 2688/2339 3123

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

April 2007 Årgang 36 nr. 2 ISSN0905-1635. Kalfatring og begning af stød - lige på mærket. Foto Sven Bülow

April 2007 Årgang 36 nr. 2 ISSN0905-1635. Kalfatring og begning af stød - lige på mærket. Foto Sven Bülow April 2007 Årgang 36 nr. 2 ISSN0905-1635 Kalfatring og begning af stød - lige på mærket. Foto Sven Bülow REDAKTIONEN: Redaktør Simon Hansen, Bygaden 72, Orø, 4300 Holbæk 2298 1674 / 5916 1674 post@simonhansen.dk

Læs mere

September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635. Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117

September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635. Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117 September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635 Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117 REDAKTIONEN: Redaktør Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 ts.red@teliamail.dk Kirsten Hjort,

Læs mere

Årbog 2013 December 2013 Årgang 42 nr. 5 ISSN 0905-1635. Han herreds joller hales på land foto: Kirsten Pipsen Monrad Hansen

Årbog 2013 December 2013 Årgang 42 nr. 5 ISSN 0905-1635. Han herreds joller hales på land foto: Kirsten Pipsen Monrad Hansen Årbog 2013 December 2013 Årgang 42 nr. ISSN 090-13 Han herreds joller hales på land foto: Kirsten Pipsen Monrad Hansen 1 REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Silkeborggade 10A, st. th, 2100 København

Læs mere

Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635 Engang var der hundredvis af rebslagere i Danmark. Nu er der kun en enkelt fastansat af slagsen, Carsten Hvid på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Men han kan fortælle

Læs mere

Oktober 2011 Årgang 40 nr. 4 ISSN 0905-1635. Sidste ben til Skive, Limfjorden Rundt 2011. Foto: Andrea Gotved.

Oktober 2011 Årgang 40 nr. 4 ISSN 0905-1635. Sidste ben til Skive, Limfjorden Rundt 2011. Foto: Andrea Gotved. Oktober 2011 Årgang 40 nr. 4 ISSN 0905-1635 Sidste ben til Skive, Limfjorden Rundt 2011. Foto: Andrea Gotved. 1 REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100 København Ø, 22 75 51 35 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Februar 2007 Årgang 36 nr. 1 ISSN0905-1635

Februar 2007 Årgang 36 nr. 1 ISSN0905-1635 Februar 2007 Årgang 36 nr. 1 ISSN0905-1635 Fuldt lastet mod ukendte strande for en frisk agten for tværs.detalje af maleri. Ukendt kunstner. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (Redaktør) Sven Bülow, Birkevænget

Læs mere

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635 Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise REDAKTIONEN: Redaktør: Nis Olsen, Slotsvej 12, 1. 4300 Holbæk 2049 5174 ts.redaktion@gmail.com

Læs mere

Juli 2014 Årgang 43 nr. 3 ISSN 0905-1635

Juli 2014 Årgang 43 nr. 3 ISSN 0905-1635 Juli 2014 Årgang 43 nr. 3 ISSN 0905-1635 3 bovspryd på stribe - til pinsestævnet i Flensborg havde HJALM fint selskab på siden, nemlig MARTHA, FULTON og LOA, Foto: Andrea Gotved REDAKTIONEN: Redaktør:

Læs mere

Juli 2015 Årgang 44 nr. 3 ISSN 0905-1635

Juli 2015 Årgang 44 nr. 3 ISSN 0905-1635 Juli 2015 Årgang 44 nr. 3 ISSN 0905-1635 Godt 60 TS-skibe af varierende størrelse samledes til pinsetræffet i Lemvig. De trak op mod 20.000 mennesker ned på havnen trods kølig blæst og regnbyger. På generalforsamlingen

Læs mere

Fartøjsbevaring i Danmark

Fartøjsbevaring i Danmark Fartøjsbevaring i Danmark Rapport udarbejdet af Skibsbevaringsfonden for Planstyrelsen Rapporten Fartøjsbevaring i Danmark blev udarbejdet af Skibsbevaringsfonden for Planstyrelsen og fremlagt i 1989.

Læs mere

Nr. 111 februar 2012 LILLE BÅD stor glæde

Nr. 111 februar 2012 LILLE BÅD stor glæde DFÆL bladet Nr. 111 februar 2012 LILLE BÅD stor glæde 1 Bestyrelsen og kontakt Lokale initiativer Nr. 111, februar 2012 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt. Redaktion: Stig Ekblom,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bilag til det foregående:

Indholdsfortegnelse: Bilag til det foregående: 1 2 Interviewer og pennefører Johan Peter Aakjær Ravn. Korrektur fr. Birthe Andreasen. Forsidedesign Mogens Skov Jeppesen. Forside tegnet og farvelagt af Klaus Roos. Forord Niels Mikkelsen. Skrevet i Times

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS li I li/^,w/t : t s >'%/n; M«n'MS Lystbådehavnen i København under den Første Verdenskrig, hvor en del af de hollandske småskibe, der var blevet»fanget«i dansk havn, var blevet oplagt. De havde ingen mulighed

Læs mere

laugsnyt Kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle niveauforskelle optages naturligt, uden kantstene og trin.

laugsnyt Kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle niveauforskelle optages naturligt, uden kantstene og trin. laugsnyt 21 årgang - nr 53 - juli 2013 - Medlemsblad for Nysted Bådelaug Læs også En sømand på trampfart blandt pirater Kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle

Læs mere