BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat Kl Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet"

Transkript

1 BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat Kl Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen Jens-Olav Pedersen Ole Jacobsen Svend Pedersen Allan Thomsen Kim Simonsen Kirsten Jensen (til kl ) Lars Dyrstrøm Mogens Larsen (til kl 18.30) Anders Taarnby Thomsen Marianne Mensal Mads Melchiorsen Marianne Thellersen (til kl ) Inge Prip, direktør, tilforordnet for skolen Glenn Christensen, ressourcecenterchef, tilforordnet for skolen Astrid Berg, referent, tilforordnet for skolen Henrik Pedersen, vicedirektør, tilforordnet for skolen Pia Guldbæk, uddannelseschef for 10. klasse, GF1, brobygning, fødevarer, service og business Bilag: Pkt. 3 Årsrapport Pkt. 3 Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat Pkt. 3 Status på søgetal Pkt. 4 Oplæg til evaluering af direktørens resultatkontrakt Pkt. 5 Strategi Pkt. 6 Handlingsplan for øget gennemførsel 2014 Pkt. 9 Notat om evalueringsmøder om OK13/L409 Pkt. 10 Notat om sygefravær Pkt. 12 Års- og mødeplan resten af Side 1 af 8 -

2 Punkt 1 Velkomst og konstatering af, om bestyrelsen er beslutningsdygtig Per Gotfredsen bød velkommen, konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig og introducerede bestyrelsens nye medlem, Daniel Vitagliano, som er elevrepræsentant uden stemmeret og afløser Søren Kerschner-Hansen, som har ønsket at trække sig. Punkt 2 Godkendelse af dagsorden Skolen har udarbejdet dagsordenen i samarbejde med formandskabet. Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. Punkt 3 Årsrapport 2014 herunder gennemgang af revisionsprotokollat og udkast til bestyrelsens stillingtagen hertil Glenn præsenterer årsrapport for 2014 (bilag) og udkast til bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat (bilag). Revisor Lars Hillebrand gennemgår revisionsprotokollat. Indstilling: Bestyrelsen godkender årsrapporten, revisionsprotokollat samt bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat. Beslutning: Revisor Lars Hillebrand præsenterede revisionsprotokollatet og gennemgik de i protokollatet indskrevne 'trafiklys'. Regnskabet blev fra revisionen godkendt uden kommetarer, og skolen er på rette vej, selvom situationen i 2017 og 2018 stadig kræver stor bevågenhed. Glenn gennemgik en præsentation af hovedlinjer i regnskabet og besvarede spørgsmål fra bestyrelsen. Per Gotfredsen understregede, at vi går en hård tid i møde, idet det forventede fald i aktivitetsniveauet som følge af EUD-reformen først slår fuldt igennem i 2016 og Kim Simonsen opfordrede til, at formandskabet drøfter de økonomiske implikationer for de kommende år ( ) nærmere på et kommende møde. Anders Taarnby Thomsen spurgte til, om der er taget en dialog med UVM omkring de nuværende låneaftaler. Dette forestiller ledelsen sig skal ske med afsæt i Budget 2016 og prognoser for Derefter gennemgik Glenn status på søgetallene, og bestyrelsen kommenterede disse. Anders Taarnby Thomsen kommenterede ledelsesberetningen og udbad sig flere analyser af udviklingen og opfordrede til, at det kunne indgå i de kommende år. Mogens Larsen ønskede, at der var større fokus på efteruddannelse, industrioperatør, medico, og byggeområdet. Ole Jacobsen underbyggede dette og ønskede, at skolen arbejdede på at uddanne flere industrioperatører. - Side 2 af 8 -

3 Formanden bad om en redegørelse for området og perspektiverne ved næste møde. Anders Taarnby Thomsen kommenterede endvidere faldet i tilgangen af elever på hovedforløbet på personvognsmekaniker i årsregnskabet side 26, og Glenn Christensen forklarede, at det drejer sig om fejl i de tal, som Undervisningsministeriet har registreret for 2013, og at det ikke har økonomiske konsekvenser for skolen. Punkt 4 Evaluering af direktørens resultatkontrakt for 1. august 31. december 2014 Bestyrelsen evaluerer Inge Prips resultatkontrakt med afsæt i oplæg fra formandskabet og ressourcecenterchef Glenn Christensen. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender evalueringen. Beslutning: Glenn Christensen gennemgik evalueringen, og Per Gotfredsen opsummerede formandskabets konklusioner på baggrund heraf. Dette betød en målopfyldelse på 95 %. Dette tilsluttede bestyrelsen sig. Punkt 5 Strategiproces og organisationsændring Inge præsenterer hovedlinjerne i den udarbejdede strategi, hvoraf del 1 allerede blev godkendt af bestyrelsen i december 2014, mens del 2 og 3 er udarbejdet af skolens ledelse og medarbejdere. Inge orienterer bestyrelsen om den proces, som ligger bag strategiens del 2 og 3. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning og beslutter eventuelle ændringer. Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning, og bestyrelsen godkendte del 2 og 3 af strategi og udbad sig opfølgning på de enkelte områders handleplaner, først på bestyrelsens seminar i september og derefter løbende. Punkt 6 Handlingsplan for øget gennemførelse Vicedirektør Henrik Pedersen præsenterer rammen for Handlingsplanen, og bestyrelsen diskuterer skolens udkast til handlingsplan for øget gennemførsel. Handlingsplanen skal indsendes til Undervisningsministeriet senest den 15. april. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkastet og godkender med eventuelle tilføjelser. Beslutning: Henrik Pedersen gennemgik hovedpunkterne i handlingsplanen, og bestyrelsen stillede spørgsmål og kommenterede afrapporteringen. Svend Pedersen spurgte til hvilke elever, der er i skolepraktik, og på hvilke områder, der især er problemer med at få praktikpladser samt pegede på, at der måske kunne sæt- - Side 3 af 8 -

4 tes ind yderligere på netop disse områder. Bestyrelsen udbad sig en oversigt over SKP-elever fordelt på områder. Denne sendes ud sammen med referatet for bestyrelsesmødet. Efter den drøftelse godkendte bestyrelsen handlingsplanen. Punkt 7 Status på implementering af EUD reformen Henrik Pedersen og Pia Guldbæk præsenterer status på implementeringen af EUD-reformen på Esnord og status på aftaler med kommuner om EUD10. Beslutning: Jens-Olav Pedersen udtrykte sin tilfredshed med præsentationen, og bestyrelsen drøftede, hvordan 'pharma-medico'-området kan tænkes ind i fagretningerne, fx i Fremtidens byggeri og miljø. Per Gotfredsen opfordrede til, at bestyrelsens medlemmer såfremt de har mulighed for det understøtter idéen om at sende lærere i praktik, gennem organisationernes uddannelsesfonde. Og han opfordrede skolen til at undersøge, hvordan der kan skaffes penge til dette. Endvidere udbad Per Gotfredsen sig et overblik over, hvor vi har undervisningsdækning. Bestyrelsen gav udtryk for, at de syntes, det nye fagretningskatalog, som blev uddelt var flot, men ønskede sig, at der også blev udviklet en 'pixi-udgave' af fagretningerne. Derefter tog bestyrelsen orienteringen til efterretning. Punkt 8 Status på undervisningsmiljøvurdering Henrik præsenterer status på den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, som skolen er i gang med at gennemføre. Beslutning: Henrik orienterede om dette, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Anders Taarnby Thomsen påpegede, at det også er et element i arbejdsmiljøorganisationen. Dette tog ledelsen til efterretning. Punkt 9 Evaluering af L409/OK13 Inge orienterer om den gennemførte evaluering af L409/OK13. - Side 4 af 8 -

5 Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede med tilfredshed, at der er fokus på dialog. Punkt 10 Orientering om udviklingen i sygefravær Glenn orienterer på baggrund af vedlagte notat om udviklingen i sygefraværet på Esnord. Beslutning: Marianne Mensal spurgte til, hvordan deltidssygemeldinger opgøres. Og derefter blev orienteringen taget til efterretning. Punkt 11 Siden sidst Inge og Henrik orienterer fra skolen om følgende emner: Status på den ny organisation og ledelsesstruktur Der er ansat 9 uddannelsesledere, heraf er 4 rekrutteret udefra. Men det har ikke været så let. De sidste to starter den 1. april og den 20. april. 3 uddannelseschefer heraf en udefra. KUU Der bliver tale om en 2-årig uddannelse for motiverede, ikke uddannelsesparate elever i hele regionen. De bliver 'erhvervsassistenter' inden for industriseervice og bilklargøring. HUV Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter flytter ind på administrationsgangen i august. Det vil kunne give visitation direkte ind i vores uddannelser. HUV har en 3-årig lejekontrakt. Ungeenhed under Region Hovedstaden Esnord er bevillingsmodtager for Ungeenheden, som nu er etableret i en 3-årig periode med et budget på 10 mio. kr. Der er ved at blive nedsat en styregruppe med Inge Prip som formand. Ungeenheden vil især have de uafklarede som målgruppe. Regionens SKILLS-aktiviteter lægges ind under dette. Status på Campus Helsingør / Taskforce Helsingør Der er for lav søgning, og endda lavere end sidste år. Transporten til Rasmus Knudsens Vej bruges som argumentation. Ledelsen har sat forskellige initiativer i gang. Byggekursus Det har kørt en enkelt gang med 15 deltagere 4 af dem har fået job. Der har været god presse på det, og der starter et nyt forløb den 20. april. Afslutningsvis fortalte Lars Dyrstrøm om sit indtryk af medaljereceptionen den 10. marts og sagde, at det var et fint arrangement med deltagelse af undervisningsministeren. Han foreslog, at man invitererede nogle elever med for at vise dem, hvad det kan blive til. - Side 5 af 8 -

6 Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Punkt 12 Godkendelse af udkast til datoer for bestyrelsens møder i resten af 2015 Indstilling: At bestyrelsen beslutter planen, og at mødet den 24. september udvides til at være et møde fagligt og socialt. Indlæg fra alle cheferne om status på deres områder perspektiv og muligheder. Gyngerne og karrusellerne fx være på Campus Helsingør og overnatte på LO-skolen. Beslutning: Indstillingen blev fulgt. Punkt 13 Eventuelt Kim Simonsen udbad sig på vegne af Mogens Larsen en forklaring på at Esnord har udestående arbejdsmiljøpåbud, og bestyrelsen bad derfor om en status på dette. Den ønskede status udsendes med referatet. Referent: Astrid Berg - Side 6 af 8 -

7 Godkendt af: Per Gotfredsen Jens-Olav Pedersen Ole Jacobsen Svend Pedersen Allan Thomsen Kim Simonsen Kirsten Jensen Lars Dyrstrøm Mogens Larsen Anders Taarnby Thomsen Marianne Mensal Mads Melchiorsen Daniel Vitagliano - Side 7 af 8 -

8 - Side 8 af 8 -

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Bestyrelsesmøde Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Sted: Distribueret til: Afbud: Referent: På Sporet 8, Aalborg S-1.046 Lars Bo Breddam, selvsupplerende, formand Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna

Læs mere