V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN"

Transkript

1 Anmelder: O.C. Huset A/S Matr.nr.: 1-dm, 1-dn, 1-o, 1-dp, 1-dq, 1-ey, 1-ec, Islandsgade 19 1-ed, 1-fa, 1-eø, 1-eæ, 1-ez, 1-fb, 1-ee, 4690 Haslev 1-fc, 1-ef, 1-fg, 1-ff, 1-fe, 1-fd, 1-dx, 1-dy, Tlf dz, 1-ea, 1-dø, 1-dæ, 1-dv, 1-du, 1-dt, 1-ds, 1-dr, 1-ek, 1-ei, 1-eh, 1-eg, 1-eo, 1-en, 1-em, 1-el, 1-et, 1-es, 1-er, 1-eq, 1-ep, 1-eb, 1-eu, 1-ev, 1-ex, Ellekilde by, Hellebæk Beliggende: Møllestenen 1-51, 3140 Ålsgårde V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN Med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2004, ordinær generalforsamling den 20. april 2005, ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2009 samt ordinær generalforsamling den 30. april

2 Grundejerforeningens navn er "MØLLESTENEN", og dens hjemsted er Helsingør kommune Grundejerforeningen er stiftet i henhold til 10 i lokalplan nr Grundejerforeningen er pligtig at forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanen nævnte færdsels- og parkeringsarealer samt friarealer indenfor grundejerforeningens område. 4. Grundejerforeningens formål er at eje og forestå administration, drift og vedligeholdelse af de i 3 nævnte arealer, og at udøve sådan kompetence, påtaleret og dispensationsmyndighed i henhold til lokalplanen som byrådet måtte overdrage til grundejerforeningen, samt varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser. 5. Grundejerforeningens medlemmer er samtlige de til enhver tid værende ejere af de ovennævnte ejendomme. Hver ejendom betragtes som ét medlem, uanset hvor mange, der ejer den pågældende ejendom. Enhver ejer er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen. Ved ejerskifte indtræder den ny ejer i den tidligere ejers rettigheder og pligter. Medlemskabet indtræder ved skødets anmeldelse til tinglysning. 6. For grundejerforeningens forpligtelser hæfter alene denne. Grundejerforeningens kreditorer kan ikke rette krav direkte mod de enkelte medlemmer for grundejerforeningens forpligtelser. Generalforsamlingen kan oprette en grundfond til imødegåelse af uforudsete udgifter samt særlige anskaffelser. 2

3 7. Generalforsamlingen godkender hvert år et budget. Grundejerforeningens udgifter fordeles ligeligt mellem de enkelte medlemmer, og generalforsamlingen kan forlange, at medlemmerne betaler bidraget halvårsvis forud. Indbetales skyldige beløb ikke rettidigt, er kassereren forpligtet til at overgive fordringen til inkasso, såfremt det ikke viser sig muligt at inddrive restancen ved rykkerskrivelser. Ved ejerskifte er den nye ejer forpligtet til at indbetale tidligere ejeres eventuelle restancer til grundejerforeningen. 8. Grundejerforeningen skal, bortset fra eventuel grundfond og driftskapital samt materiel, ikke oparbejde nogen formue. Grundfonden skal anbringes efter generalforsamlingens beslutning herom. Foreningens driftskapital indsættes på anfordringsbetingelser i bank. Det er kassereren tilladt at have en kassebeholdning på maksimalt kr Bestyrelsen bemyndiges til at placere midler fra foreningens hensættelser til vedligehold af varmesystemet, veje og fortove samt andre hensættelser ifølge generalforsamlingsgodkendte regnskaber i danske stats- og realkredit- obligationer med en løbetid på maksimalt 5 år. Ejernes andele i grundejerforeningens formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller retsforfølgning. Udbetaling af andele kan alene finde sted ved grundejerforeningens opløsning, jf Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, undtagen hvor noget andet måtte være fastsat i denne vedtægt. Hvert medlem har én stemme. Til beslutning om ændringer i denne vedtægt kræves, at der er 2/3 af alle stemmer herfor. Er 2/3 af alle stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 (oprundet) af de tilstedeværende stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 1 måned, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 (oprundet) af de afgivne stemmer, uden hensyn til hvor mange, der har givet møde. 3

4 Generalforsamlingen er i øvrige spørgsmål beslutningsdygtig, når den tæller halvdelen af alle stemmer. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men forslaget er vedtaget med simpel stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 1 måned, og på denne kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer, uden hensyn til hvor mange, der har givet møde. Videregående økonomiske beslutninger som f.eks. skift at varmeleverandør som Fællesudvalget for Krondrevet, Ellekildehave, Andelsboligforeningen Ellekildehave I, Andelsboligforeningen Ellekildehave II, Valsen og Møllestenen måtte ønske at beslutte, skal forinden forelægges og vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Grundejerforeningens repræsentanter i Fællesudvalget er herefter forpligtet til at følge generalforsamlingens beslutning. Ved stemmeafgivning kan medlemmer møde ved en fuldmægtig med skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan maksimalt medbringe 2 fuldmagter. 10. Hvert år inden 1. maj afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsesberetning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag 5. Forelæggelse af budget for nyt regnskabsår til godkendelse 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af en suppleant 8. Valg af revisor 9. Nedsættelse af evt. udvalg. 10.Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst seks stemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 11. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Den ordinære generalforsamling indvarsles tidligst den 1. marts. Indkaldelser til generalforsamlingen skal angive tid og mødested samt dagsorden. 4

5 12. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage efter, at indkaldelsen til generalforsamlingen er udsendt. Bestyrelsen fremsender indkomne forslag til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede regnskab. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. 13. I en autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden. Ved ordinære generalforsamlinger af den afgående formand. 14. Generalforsamlingen har ledelsen af grundejerforeningens anliggender. Det påhviler generalforsamlingen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af grundejerforeningens fælles anliggender. 15. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på fem medlemmer, der afgår på skift to i lige år og tre i ulige år men genvalg kan finde sted. Herudover vælger generalforsamlingen en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en kasserer og to fællesudvalgsmedlemmer. 16. Til løsning af sine opgaver kan generalforsamlingen nedsætte udvalg. Disses beføjelser og regler for deres arbejde nedfældes af generalforsamlingen. 5

6 17. Grundejerforeningen tegnes overfor tredjemand af to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, og de er således udadtil berettiget til i fællesskab at underskrive ethvert dokument, herunder tinglysningsdokumenter, med bindende virkning for grundejerforeningen. Formanden er endvidere berettiget til at kvittere for modtagelsen af meddelelser, pålæg og lignende til grundejerforeningen fra tredjemand. Grundejerforeningens almindelige forvaltning forestås i øvrigt af generalforsamlingen, som er berettiget til at antage lønnet medhjælp til opfyldelsen af vedtagne hverv. 18. Enhver beboer indenfor grundejerforeningens område kan deltage i generalforsamlingen med taleret og kan efter samme regler som anført i 12 få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. 19. Kassereren udfærdiger årsregnskabet. Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber til 31. december 2001 for det forløbne tidsrum. 20. Grundejerforeningen vælger en revisor til at revidere regnskabet. Det reviderede regnskab forsynes med revisors påtegning og sendes, sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, til medlemmerne. 21. Da grundejerforeningen er oprettet i henhold til den på ejendommene tinglyste lokalplan nr. 4.4, kan den ingensinde opløses uden forudgående aflysning af nævnte lokalplans bestemmelser om grundejerforeningen. I øvrigt kan opløsning kun finde sted efter enstemmig beslutning på en generalforsamling, hvor samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret. 6

7 Ved opløsning fordeles grundejerforeningens eventuelle formue efter indfrielse af foreningens forpligtelser overfor tredjemand, herunder kommunen - ligeligt blandt alle medlemmer. 22. Nærværende vedtægter er godkendt af Helsingør kommune ved skrivelse af Ændringer i vedtægterne kræver godkendelse af Helsingør Kommune....oooOooo... Nærværende vedtægter respekterer de på ejendommene tinglyste servitutter og pantehæftelser, hvorom henvises til ejendommenes blade i tingbogen. ooooooo Som ejere af nærværende matr.nr. Ellekilde by, Hellebæk, beliggende Møllestenen 1-51, 3140 Ålsgårde. Ålsgårde, den / 2000 For Grundejerforeningen Møllestenen v/formand Per Wulff, Formand Flemming Jørgensen Jane Winterberg Carsten Jensen Jørn Larsen 7

VEDTÆGTER for gårdlav

VEDTÆGTER for gårdlav Matr.nr. 146, 178, 296 (ejerlejl.nr. 1-47 og Anmelder: 52), 297, 298 (ejerlejl.nr. 1-25) og 299 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Beliggende: Amager Boulevard 123 mfl. Byggeri & Bolig Ottiliavej

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Matr.nr.: 133,155,157,158,159,160,161,164,165,166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 og 179 Østervold Kvarter, København Beliggende: Sølvgade 84-104, Webersgade 1-21, øster Søgade 38 og øster

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG

VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG 1. Gårdlaugets navn er "Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug". Dets hjemsted er Frederiksberg. Værneting er Retten på Frederiksberg. 2. Gårdlaugets formål er administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose Retsafgift: DKK 1.400,- Matrikel nummer. Anmelder: Matr.nr. Seu, Sev, Sex, Sey, Sez, Seæ, Seø, Sfa, Sfb, Sfc, Sfd, Sfe, Sft, Sfg, Sfh, Sfi, Sfk, Sfl, Sfm, Sfn, Sfo, Sfp, Sfq, Sfr, Sfs Matr. nr. Set (fællesareal)

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS 4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 3 2. Grundejerforeningens formål og område. 3 3. Medlemskreds. 4 4. Hæftelsesforhold. 5 5. Fordelingstal.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere