LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)"

Transkript

1 LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen

2 LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens navn er HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS). Klubben er stiftet den 7. August Klubbens hjemsted er Helsingør Kommune, Nordhavnen, 3000 Helsingør. 2. STANDER 2.1. Klubbens stander er hvid med en rød/hvid bolsjebøje på grønt vand. 3. FORMÅL 3.1. Klubbens formål er at fremme interessen for fritidslivet på søen ved afholdelse af kapog tursejladser, øvelses- og navigationssejladser samt sportsfisketure. Desuden ved kursusvirksomhed at give medlemmerne kendskab til navigation, tovværksarbejde m.m. samt sikkerhed og ansvar på søen. Endvidere er det klubbens formål at varetage plads- og lokaleforhold for medlemmerne samt at styrke kammeratskabet bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster. Politisk virksomhed må ikke finde sted. 4. STRUKTUR 4.1. Klubben er opdelt i en sejlerafdeling og en motorbådsafdeling med hver sine medlemmer, hver sit kontingent og regnskab, hver sin generalforsamling, hver sin bestyrelse og hver sine afdelingsvedtægter De respektive afdelingers vedtægter er en del af disse love De to afdelingers medlemmer udgør i forening medlemmerne af HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Sejlerafdelingen er tilsluttet Sundkredsen under Dansk Sejlunion og er derigennem medlem af Dansk Idrætsforbund og underkastet love og bestemmelser, der til enhver tid måtte blive fastsat af disse centrale forbund De to afdelinger i foreningen etablerer en hovedbestyrelse til varetagelse af fælles anliggender - f.eks. lokale- og pladsforhold - samt til at repræsentere klubben udad til, det være sig overfor offentlige myndigheder eller andre. 5. HOVEDBESTYRELSEN 5.1. Klubben ledes af en hovedbestyrelse, der består af 5 medlemmer, nemlig formanden og et bestyrelsesmedlem fra hver afdeling samt et bestyrelsesmedlem fra den afdeling, der har flest stemmeberettigede medlemmer pr i det senest foregående år Hovedbestyrelsen tegnes af de to afdelingsformænd i forening Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 2 af 13

3 5.4. Over det på hovedbestyrelsens møder passerede føres en protokol, der underskrives af de to afdelingsformænd Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til varetagelse af særlige opgaver Hovedbestyrelsen udpeger en kasserer til varetagelse af bogføring vedrørende de fælles økonomiske anliggender, derunder også udarbejdelse af budget for det kommende år Klubbens regnskabsår er kalenderåret, Hovedbestyrelsens regnskab skal foreligge klar til revision senest den 1. februar efter udløbet af regnskabsåret Hovedbestyrelsens regnskab skal revideres af en af hovedbestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, og det reviderede regnskab skal afleveres til de respektive afdelingers bestyrelse senest den 15. februar i det følgende år Hovedbestyrelsens indtægter og udgifter fordeles på de to afdelinger i forhold til antallet af afdelingernes stemmeberettigede medlemmer pr. 31. december i regnskabsåret, og afdelingerne er lodtagere i fællesformuen i samme forhold Årets driftsresultat, afdelingernes kapitalindestående/kapitaltilsvar samt hovedbestyrelsens årsberetning skal medtages i afdelingernes særskilte regnskaber Hovedbestyrelsens regnskab vedrørende de fælles økonomiske anliggender skal være tilgængeligt for medlemmerne på de respektive afdelingers generalforsamlinger Hovedbestyrelsen er ansvarlig overfor de respektive afdelingers generalforsamlinger. 6. GENERALFORSAMLINGER 6.1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingerne i de to afdelinger, Sejlerafdelingen og Motorbådsafdelingen Dagsorden for den ordinære generalforsamling i de to afdelinger skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det forløbne år og hovedbestyrelsens årsberetning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Forslag fra bestyrelse og fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 3 af 13

4 7. AFDELINGERNES VEDTÆGTER 7.1. De respektive afdelinger fastsætter selv de vedtægter, der skal gælde for den pågældende afdeling. Afdelingsvedtægterne skal mindst indeholde bestemmelser om følgende forhold: a. Regler vedrørende medlemskab og kontingent. Intet medlem kan være medlem samtidig i de to afdelinger. b. Indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger. c. Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts måned. d. Regnskabsår. Regnskabsåret skal være kalenderåret. e. Regler om stemmeret. f. Afdelingens tegningsregel. g. Regler for ændring af afdelingens vedtægter Afdelingens regnskab skal foreligge klar til revision senest den 20. februar i året efter regnskabsårets udløb Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar Det reviderede regnskab for afdelingen skal fremlægges til gennemsyn i klublokalerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 8. LOVÆNDRINGER 8.1. Til vedtagelse af forslag om ændring af disse love eller forslag om opløsning af Helsingør Amatør Sejlklub kræves, at forslaget vedtages på en ordinær generalforsamling, såvel i Sejlerafdelingen som i Motorbådsafdelingen Til forslagets vedtagelse kræves dels, at 3/4 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og dels, at forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 3/4 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer, men er forslaget vedtaget med 3/4 af de afgivne stemmer, påhviler det afdelingens bestyrelse at indkalde til en ny generalforsamling med 14 dages varsel. Den nye generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter den ordinære generalforsamling, og forslaget kan på den nye generalforsamling vedtages med 3/4 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer uden hensyn til, hvor stor en andel af afdelingens medlemmer der er repræsenteret på generalforsamlingen. 9 BETINGELSER FOR OPLØSNING - UDSKILLELSE 9.1. Til vedtagelse af forslag om at en afdeling opløses eller om, at en afdeling udskilles til en selvstændig klub kræves, at forslaget vedtages på en ordinær generalforsamling i den pågældende afdeling. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 4 af 13

5 9.2. De i 8.2. og 8.3. anførte betingelser vedrørende majoritet, repræsentation samt fremgangsmåde til forslagets vedtagelse finder tilsvarende anvendelse Vedtages forslaget om opløsning, tilfalder afdelingens indestående ifølge hovedbestyrelsens regnskab den anden afdeling Det skal fremgå af afdelingens vedtægter, hvorledes der skal forholdes med afdelingens øvrige formue i tilfælde af, at afdelingen opløses. 10 OPGØRELSE AF AKTIVER Når et forslag om, at en afdeling udskilles til selvstændig klub er endeligt vedtaget, påhviler det hovedbestyrelsen omgående at foranledige, at det fælles klubhus bliver vurderet af to uvildige, sagkyndige vurderingsmænd, hvis vurdering skal foreligge senest 8 uger efter, at forslaget om udskillelse er endeligt vedtaget. Ved vurderingen skal vurderingsmændene bl.a. lægge vægt på den resterende løbetid for grundleje-kontrakten med Helsingør Kommune Hvis udskillelsen sker ifølge gensidig aftale mellem de to afdelinger, da deles nettofællesformuen ifølge hovedbestyrelsens sidst afsluttede regnskab, reguleret på grundlag af den foreliggende vurdering i henhold til 10.1., mellem de to afdelinger på grundlag af de forholdstal, jfr , der fremgår af hovedafdelingens sidst afsluttede årsregnskab Hvis udskillelsen sker på grundlag af en ensidig beslutning i en afdeling, da har den anden afdeling ret til ved opgørelsen af nettofællesformuen, ifølge hovedbestyrelsens sidst afsluttede regnskab, at vælge enten at lægge den bogførte værdi af klubhuset til grund for delingen, eller at lægge vurderingen i henhold til til grund, hvis denne er lavere. Den således opgjorte fællesformue deles da mellem afdelingerne på grundlag af de forholdstal, der fremgår af det sidst afsluttede regnskab for hovedafdelingen, idet dog den udskilte afdeling maksimalt har krav på at få udbetalt et beløb svarende til det beløb, som afdelingen i sin tid indskød i forbindelse med klubhusbyggeriet. 11 OPLØSNING AF HAS Opløsning af HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) kan ikke finde sted så længe én afdeling består Ved opløsning af HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB, vil der ved den sidste generalforsamling, som afholdes, blive taget stilling til hvilken almennyttig fond, klubbens formue skal tilfalde. Således vedtaget i Sejlerafdelingen den 10/ og i Motorbådsafdelingen den 18/ Underskrevet igen uden ændringer 28. maj 2011 Fra hovedbestyrelsen: Per Andersen Kim Chr. Dragstrup Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 5 af 13

6 Helsingør Sejlklub Strandpromenaden 6, Helsingør VEDTÆGTER FOR HELSINGØR SEJLKLUB 1. TILHØRSFORHOLD - STRUKTUR 1.1. Helsingør Sejlklub er en underafdeling af Helsingør Amatør Sejlklub (HAS) og medlem af Dansk Sejlunion (DS) 1.2. Disse vedtægter er en del af lovene for Helsingør Amatør Sejlklub. 2. FORMÅL 2.1. Afdelingens formål fremgår af 3 i love for HAS. 3. MEDLEMMER 3.1. Afdelingen kan optage medlemmer i alle kategorier. Kategorierne fremgår af oversigten på kontingentopkrævningerne. Følgende personer kan ikke optages som medlemmer: Personer, der er ekskluderet i andre sejlklubber eller sejlforeninger, med mindre eksklusionen har varet mere end en af bestyrelsen fastsat frist og forholdene i øvrigt taler for, at den pågældende optages som medlem. Familiemedlemskab kan oprettes. Et sådant medlemskab kontingentfastsættes særskilt. Familiemedlemskabet kan bestå af to voksne og børn under 25 år med fælles adresse. Et hvert nyt medlem skal have udleveret love for HAS samt afdelingens vedtægter Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden 1. december og udmeldelsen har da virkning fra førstkommende 1. januar Ekskludering af et medlem kan finde sted ved simpelt stemmeflertal på et bestyrelsesmøde. Medlemmet har dog ret til at få sin sag prøvet ved førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der kræves simpelt stemmeflertal for at stadfæste ekskluderingen. Æresmedlemmer er kontingent frie medlemmer og udnævnes af bestyrelsen. Kontingentet følger kalenderåret og skal for det pågældende år være indbetalt senest inden generalforsamlingens afholdelse. Kontingentrestance 14 dage kan efter skriftligt påkrav medføre slettelse som medlem. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 6 af 13

7 4. GENERALFORSAMLING 4.1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts måned. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller 5 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det forløbne år, herunder hovedbestyrelsens årsberetning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år. 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 5. Forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelse samt en suppleant. 7. Valg af revisorer samt en suppleant. 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og skal bekendtgøres ved opslag i afdelingernes klublokale. Bestyrelsens forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som en ordinær generalforsamling og skal afholdes efter beslutning af en ordinær generalforsamling, efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller efter skriftlig begæring fra mindst 50 medlemmer fra afdelingen. Når en begæring om ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringens modtagelse Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til ændring af disse vedtægter eller til beslutning om udskillelse til selvstændig klub, eller til beslutning om afdelingens opløsning kræves dog en kvalificeret majoritet, jfr Over det på generalforsamlingen passerede fører sekretæren en protokol, der underskrives af dirigenten samt bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. 5. REGLER OM STEMMERET 4.6. Ved afdelingens generalforsamling har alle medlemmer fra 15 år og opefter stemmeret ved personligt fremmøde. Dette gælder dog ikke for medlemmer, der er i kontingentrestance. Dokumentation for betalt kontingent kan kræves fremvist i forbindelse med generalforsamlingen. Familiemedlemskab giver stemmer efter det antal stemmeberettigede medlemmer, der er i familien, jfr. ovenstående afsnit. For at afgive Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 7 af 13

8 stemme på en generalforsamling kræves personlig nærværelse eller fuldmagt til andet medlem. 6. BESTYRELSE 6.1 Afdelingen ledes af en bestyrelse, der vælges blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden afgår i ulige årstal, medens kassereren afgår i lige årstal. Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv Bestyrelsen holder møde så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt. Efter hvert bestyrelsesmøde udfærdiges et beslutningsreferat for mødet der efterfølgende godkendes af de respektive medlemmer. Denne godkendelse kan finde sted via eller andre elektroniske medier. Referat ophænges i klubben og offentliggøres tillige på klubbens hjemmeside Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg blandt afdelingens medlemmer til varetagelse af særlige opgaver. Til bestyrelsen vælger generalforsamlingen en suppleant. 7. REGNSKAB OG REVISION 7.1. Afdelingens regnskabsår er kalenderåret, 1. januar december. Afdelingens regnskab skal foreligge klar til revision senest den 20. februar i året efter regnskabsårets udløb. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar Afdelingens reviderede regnskab skal fremlægges til gennemsyn i afdelingens lokaler senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse Afdelingens regnskaber revideres af to af generalforsamlingen for et år valgte revisorer. Generalforsamlingen vælger samtidig en revisorsuppleant. Afdelingens formue og kassebeholdning skal indsættes i bank eller sparekasse. 8. TEGNINGSREGEL 8.1. Afdelingen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren, således at denne kan disponere indenfor de af bestyrelsen fastsatte beløbsrammer. Afdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den afdelingen til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse med mindre at enhver tids gældende lovgivning tilsiger dette. 9. ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER - UDSKILLELSE - OPLØSNING 9.1. Til vedtagelse af forslag om ændring af disse vedtægter kræves, at forslaget på en ordinær generalforsamling vedtages med 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Opnås ikke kvalificeret stemmeflerhed, men kun almindelig stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling, påhviler det bestyrelsen at indkalde til en ny generalforsamling med 14 dages varsel. Den nye generalforsamling skal afholdes inden en måned efter den ordinære generalforsamling, og forslaget kan på den nye Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 8 af 13

9 generalforsamling vedtages med almindelig stemmeflerhed af de på den nye generalforsamling tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer De særlige regler om majoritet til vedtagelse af forslag om afdelingens opløsning eller afdelingens udskillelse til selvstændig klub fremgår af 8-10 i love for Helsingør Amatør Sejlklub. Dersom et forslag om at afdelingen opløses vedtages i overensstemmelse med 8 i love for HAS, da tilfalder afdelingens resterende formue, bortset fra den del af formuen, der fremgår af hovedbestyrelsens regnskab, en fond under bestyrelse af Dansk Sejlunion. Disse vedtægter for sejlerafdelingen er vedtaget på afdelingens generalforsamling den 9. marts 2013 og bekræftes herved. Helsingør d. 9. marts 2013 Kim Christian Dragstrup Per H. Kristiansen Morten Hauch Olav Thorhauge Henrik B. Larsen Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 9 af 13

10 Helsingør Amatør Sejlklub Motorbådsafdelingen Strandpromenaden 6, Helsingør VEDTÆGTER FOR MOTORBÅDSAFDELINGEN 1. TILHØRSFORHOLD - STRUKTUR 1.1. Motorbådsafdelingen er en underafdeling af HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Disse vedtægter er en del af lovene for HAS. 2. FORMÅL 2.1. Afdelingens formål fremgår af 3 i lovene for HAS 2.2. Under motorbådsafdelingen er etableret en klub, der har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem afdelingens seniormedlemmer. Dette sker gennem forskellige sociale aktiviteter, så som fællesspisninger, kulturelle og faglige ekskursioner, virksomhedsbesøg, foredrag m.v. Klubben har hjemsted I lokalerne I Provianten, Nordhavnsvej 6, Helsingør. 3. MEDLEMMER 3.1. Afdelingen kan som medlemmer optage enhver hæderlig person, der er fyldt 18 år Følgende personer kan ikke optages som medlemmer: a. Medlemmer i sejlerafdelingen i HAS. b. Personer, der er ekskluderet i andre sejlklubber eller sejlforeninger, medmindre eksklusionen har varet mere end en af bestyrelsen fastsat frist og forholdene i øvrigt taler for, at den pågældende optages som medlem Den, der ønsker at blive medlem af afdelingen, skal udfylde og underskrive en ansøgningsblanket, der er udarbejdet af bestyrelsen. Ved førstkommende bestyrelsesmøde træffer bestyrelsen - ved almindelig stemmeflerhed beslutning om, hvorvidt ansøgeren kan optages som medlem Det påhviler det nye medlem straks at betale kontingent. Ved indmeldelse før den 1.juIi betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse efter denne date betales halvt kontingent for den resterende del af kalenderåret Kontingent til afdelingen betales helårsvist forud cg skal være betalt inden generalforsamlingens afholdelse Ethvert nyt medlem skal have udleveret love for HAS samt afdelingens vedtægter Udmeldelse skal ske skriftligt med angivelse af navn og medlemsnummer til bestyrelsen Inden 1. december, og udmeldelsen har da virkning fra førstkommende 1.januar. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 10 af 13

11 3.8. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at ekskludere et medlem. Dersom et medlem gør sig skyldig I tyveri, skal det pågældende medlem straks ekskluderes. Dersom et medlem ved umoralsk adfærd, ved at krænke lovene for HAS eller nærværende vedtægter, eller ved anden grov tilsidesættelse af, hvad man kan kræve af enhver motorbådsmand, da kan bestyrelsen give det pågældende medlem karantæne eller ekskludere den pågældende, hvis det pågældende medlem ikke efter påtale af bestyrelsen forbedrer sig Medlemmer, der er fyldt 65 ar og som har været medlem af motorbådsafdelingen i mere end 10 år kan skriftligt ansøge bestyrelsen om reduceret kontingentet. 4. GENERALFORSAMLING 4.1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. lndkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts måned. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det forløbne år, herunder hovedbestyrelsens årsberetning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år. 4. Fastlæggelse af kontingent. 5. Forslag fra bestyrelsen samt medlemmerne. 6. Valg af bestyrelse samt to suppleanter. 7. Valg af revisor samt en suppleant. 8. Eventuelt Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til vedtægterne, hvilke der er villige til at modtage genvalg samt hvilke af foreningens medlemmer, bestyrelsen foreslår valgt Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen bekendtgør forslaget ved opslag i afdelingens klublokale Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som en ordinær generalforsamling og skal afholdes efter beslutning af en ordinær generalforsamling, efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller efter skriftlig begæring fra mindst 25 medlemmer af afdelingen. Når en begæring om ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringens modtagelse Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 11 af 13

12 4.7. Til ændring af disse vedtægter eller til beslutning om udskillelse til selvstændig klub, eller til beslutning om afdelingens opløsning kræves dog en kvalificeret majoritet, jfr For at afgive stemme på en generalforsamling kræves personlig nærværelse eller skriftlig fuldmagt fra et andet medlem. Et medlem kan højst have 3 skriftlige fuldmagter. Hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, har en stemme Over det på generalforsamlingen passerede fører sekretæren en protokol, der underskrives af dirigenten samt bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. 5. BESTYRELSE 5.1. Afdelingen ledes af en bestyrelse, der vælges blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden og et medlem af bestyrelsen afgår i ulige årstal, medens kassereren og to medlemmer afgår i lige årstal. Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen holder møde så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt. Over forhandlingerne fører sekretæren en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. l tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg blandt afdelingens medlemmer til varetagelse af særlige opgaver. 6. REGNSKAB OG REVISION 6.1. Afdelingens regnskabsår er kalenderåret, 1.januer december Afdelingens regnskab skal foreligge klar til revision senest den 20. februar i året efter regnskabsårets udløb. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar. Afdelingens reviderede regnskab skal fremlægges til gennemsyn i afdelingens lokaler senest 8 dage for generalforsamlingens afholdelse. Afdelingens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for ét år valgt revisor Afdelingens formue og kassebeholdning skal indsættes i bank eller sparekasse Alle regninger påtegnes af formanden eller næstformanden. 7. TEGNINGSREGEL 7.1. Afdelingen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren, således at denne kan disponere indenfor de af bestyrelsen fastsatte beløbsrammer Afdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den afdelingen til enhver tid tilhørende formue. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 12 af 13

13 7.4. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER - UDSKILLELSE - OPLØSNING 8.1. Til vedtagelse af forslag om ændring af disse vedtægter kræves, at forslaget på en ordinær generalforsamling vedtages med 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer Opnås en sådan stemmeflerhed ikke på den ordinære generalforsamling, men vedtages forslaget ved almindelig stemmeflerhed, påhviler det bestyrelsen at indkalde til en ny generalforsamling med 14 dages varsel. Den nye generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter den ordinære generalforsamling, og forslaget kan på den nye generalforsamling vedtages med almindelig stemmeflerhed af de på den nye generalforsamling tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer De særlige regler om majoritet og repræsentation til vedtagelse af forslag om afdelingens opløsning eller afdelingens udskillelse til selvstændig klub, fremgår af 8 10 i love for Helsingør Amatør Sejlklub Dersom et forslag om, at afdelingen opløses, vedtages 1 overensstemmelse med reglerne I 8-10 i love for Helsingør Amatør Sejlklub, da tilfalder afdelingens resterende formue, jfr i love for Helsingør Amatør Sejlklub, en almennyttig fond, som bliver bestemt af den generalforsamling, hvor opløsningen bestemmes. 9. KLUBSTANDER 9.1. Fartøjer, som hører under HAS, Motorbådsafdelingen, bør så vidt muligt føre foreningens klubstander. Disse vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 21/ Fra bestyrelsen: Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 13 af 13

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og foreningsstander 1. Foreningens navn er: NYBORG SEJLFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune med adressen Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

F O R E N I N G S V E D T Æ G T

F O R E N I N G S V E D T Æ G T F O R E N I N G S V E D T Æ G T 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Navn Foreningens navn er Nepal 2010. Foreningen er stiftet den 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legène Jørgensen. Stk. 2. Hjemsted Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere