LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)"

Transkript

1 LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen

2 LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens navn er HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS). Klubben er stiftet den 7. August Klubbens hjemsted er Helsingør Kommune, Nordhavnen, 3000 Helsingør. 2. STANDER 2.1. Klubbens stander er hvid med en rød/hvid bolsjebøje på grønt vand. 3. FORMÅL 3.1. Klubbens formål er at fremme interessen for fritidslivet på søen ved afholdelse af kapog tursejladser, øvelses- og navigationssejladser samt sportsfisketure. Desuden ved kursusvirksomhed at give medlemmerne kendskab til navigation, tovværksarbejde m.m. samt sikkerhed og ansvar på søen. Endvidere er det klubbens formål at varetage plads- og lokaleforhold for medlemmerne samt at styrke kammeratskabet bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster. Politisk virksomhed må ikke finde sted. 4. STRUKTUR 4.1. Klubben er opdelt i en sejlerafdeling og en motorbådsafdeling med hver sine medlemmer, hver sit kontingent og regnskab, hver sin generalforsamling, hver sin bestyrelse og hver sine afdelingsvedtægter De respektive afdelingers vedtægter er en del af disse love De to afdelingers medlemmer udgør i forening medlemmerne af HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Sejlerafdelingen er tilsluttet Sundkredsen under Dansk Sejlunion og er derigennem medlem af Dansk Idrætsforbund og underkastet love og bestemmelser, der til enhver tid måtte blive fastsat af disse centrale forbund De to afdelinger i foreningen etablerer en hovedbestyrelse til varetagelse af fælles anliggender - f.eks. lokale- og pladsforhold - samt til at repræsentere klubben udad til, det være sig overfor offentlige myndigheder eller andre. 5. HOVEDBESTYRELSEN 5.1. Klubben ledes af en hovedbestyrelse, der består af 5 medlemmer, nemlig formanden og et bestyrelsesmedlem fra hver afdeling samt et bestyrelsesmedlem fra den afdeling, der har flest stemmeberettigede medlemmer pr i det senest foregående år Hovedbestyrelsen tegnes af de to afdelingsformænd i forening Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 2 af 13

3 5.4. Over det på hovedbestyrelsens møder passerede føres en protokol, der underskrives af de to afdelingsformænd Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til varetagelse af særlige opgaver Hovedbestyrelsen udpeger en kasserer til varetagelse af bogføring vedrørende de fælles økonomiske anliggender, derunder også udarbejdelse af budget for det kommende år Klubbens regnskabsår er kalenderåret, Hovedbestyrelsens regnskab skal foreligge klar til revision senest den 1. februar efter udløbet af regnskabsåret Hovedbestyrelsens regnskab skal revideres af en af hovedbestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, og det reviderede regnskab skal afleveres til de respektive afdelingers bestyrelse senest den 15. februar i det følgende år Hovedbestyrelsens indtægter og udgifter fordeles på de to afdelinger i forhold til antallet af afdelingernes stemmeberettigede medlemmer pr. 31. december i regnskabsåret, og afdelingerne er lodtagere i fællesformuen i samme forhold Årets driftsresultat, afdelingernes kapitalindestående/kapitaltilsvar samt hovedbestyrelsens årsberetning skal medtages i afdelingernes særskilte regnskaber Hovedbestyrelsens regnskab vedrørende de fælles økonomiske anliggender skal være tilgængeligt for medlemmerne på de respektive afdelingers generalforsamlinger Hovedbestyrelsen er ansvarlig overfor de respektive afdelingers generalforsamlinger. 6. GENERALFORSAMLINGER 6.1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingerne i de to afdelinger, Sejlerafdelingen og Motorbådsafdelingen Dagsorden for den ordinære generalforsamling i de to afdelinger skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det forløbne år og hovedbestyrelsens årsberetning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Forslag fra bestyrelse og fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 3 af 13

4 7. AFDELINGERNES VEDTÆGTER 7.1. De respektive afdelinger fastsætter selv de vedtægter, der skal gælde for den pågældende afdeling. Afdelingsvedtægterne skal mindst indeholde bestemmelser om følgende forhold: a. Regler vedrørende medlemskab og kontingent. Intet medlem kan være medlem samtidig i de to afdelinger. b. Indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger. c. Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts måned. d. Regnskabsår. Regnskabsåret skal være kalenderåret. e. Regler om stemmeret. f. Afdelingens tegningsregel. g. Regler for ændring af afdelingens vedtægter Afdelingens regnskab skal foreligge klar til revision senest den 20. februar i året efter regnskabsårets udløb Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar Det reviderede regnskab for afdelingen skal fremlægges til gennemsyn i klublokalerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 8. LOVÆNDRINGER 8.1. Til vedtagelse af forslag om ændring af disse love eller forslag om opløsning af Helsingør Amatør Sejlklub kræves, at forslaget vedtages på en ordinær generalforsamling, såvel i Sejlerafdelingen som i Motorbådsafdelingen Til forslagets vedtagelse kræves dels, at 3/4 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og dels, at forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 3/4 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer, men er forslaget vedtaget med 3/4 af de afgivne stemmer, påhviler det afdelingens bestyrelse at indkalde til en ny generalforsamling med 14 dages varsel. Den nye generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter den ordinære generalforsamling, og forslaget kan på den nye generalforsamling vedtages med 3/4 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer uden hensyn til, hvor stor en andel af afdelingens medlemmer der er repræsenteret på generalforsamlingen. 9 BETINGELSER FOR OPLØSNING - UDSKILLELSE 9.1. Til vedtagelse af forslag om at en afdeling opløses eller om, at en afdeling udskilles til en selvstændig klub kræves, at forslaget vedtages på en ordinær generalforsamling i den pågældende afdeling. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 4 af 13

5 9.2. De i 8.2. og 8.3. anførte betingelser vedrørende majoritet, repræsentation samt fremgangsmåde til forslagets vedtagelse finder tilsvarende anvendelse Vedtages forslaget om opløsning, tilfalder afdelingens indestående ifølge hovedbestyrelsens regnskab den anden afdeling Det skal fremgå af afdelingens vedtægter, hvorledes der skal forholdes med afdelingens øvrige formue i tilfælde af, at afdelingen opløses. 10 OPGØRELSE AF AKTIVER Når et forslag om, at en afdeling udskilles til selvstændig klub er endeligt vedtaget, påhviler det hovedbestyrelsen omgående at foranledige, at det fælles klubhus bliver vurderet af to uvildige, sagkyndige vurderingsmænd, hvis vurdering skal foreligge senest 8 uger efter, at forslaget om udskillelse er endeligt vedtaget. Ved vurderingen skal vurderingsmændene bl.a. lægge vægt på den resterende løbetid for grundleje-kontrakten med Helsingør Kommune Hvis udskillelsen sker ifølge gensidig aftale mellem de to afdelinger, da deles nettofællesformuen ifølge hovedbestyrelsens sidst afsluttede regnskab, reguleret på grundlag af den foreliggende vurdering i henhold til 10.1., mellem de to afdelinger på grundlag af de forholdstal, jfr , der fremgår af hovedafdelingens sidst afsluttede årsregnskab Hvis udskillelsen sker på grundlag af en ensidig beslutning i en afdeling, da har den anden afdeling ret til ved opgørelsen af nettofællesformuen, ifølge hovedbestyrelsens sidst afsluttede regnskab, at vælge enten at lægge den bogførte værdi af klubhuset til grund for delingen, eller at lægge vurderingen i henhold til til grund, hvis denne er lavere. Den således opgjorte fællesformue deles da mellem afdelingerne på grundlag af de forholdstal, der fremgår af det sidst afsluttede regnskab for hovedafdelingen, idet dog den udskilte afdeling maksimalt har krav på at få udbetalt et beløb svarende til det beløb, som afdelingen i sin tid indskød i forbindelse med klubhusbyggeriet. 11 OPLØSNING AF HAS Opløsning af HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) kan ikke finde sted så længe én afdeling består Ved opløsning af HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB, vil der ved den sidste generalforsamling, som afholdes, blive taget stilling til hvilken almennyttig fond, klubbens formue skal tilfalde. Således vedtaget i Sejlerafdelingen den 10/ og i Motorbådsafdelingen den 18/ Underskrevet igen uden ændringer 28. maj 2011 Fra hovedbestyrelsen: Per Andersen Kim Chr. Dragstrup Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 5 af 13

6 Helsingør Sejlklub Strandpromenaden 6, Helsingør VEDTÆGTER FOR HELSINGØR SEJLKLUB 1. TILHØRSFORHOLD - STRUKTUR 1.1. Helsingør Sejlklub er en underafdeling af Helsingør Amatør Sejlklub (HAS) og medlem af Dansk Sejlunion (DS) 1.2. Disse vedtægter er en del af lovene for Helsingør Amatør Sejlklub. 2. FORMÅL 2.1. Afdelingens formål fremgår af 3 i love for HAS. 3. MEDLEMMER 3.1. Afdelingen kan optage medlemmer i alle kategorier. Kategorierne fremgår af oversigten på kontingentopkrævningerne. Følgende personer kan ikke optages som medlemmer: Personer, der er ekskluderet i andre sejlklubber eller sejlforeninger, med mindre eksklusionen har varet mere end en af bestyrelsen fastsat frist og forholdene i øvrigt taler for, at den pågældende optages som medlem. Familiemedlemskab kan oprettes. Et sådant medlemskab kontingentfastsættes særskilt. Familiemedlemskabet kan bestå af to voksne og børn under 25 år med fælles adresse. Et hvert nyt medlem skal have udleveret love for HAS samt afdelingens vedtægter Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden 1. december og udmeldelsen har da virkning fra førstkommende 1. januar Ekskludering af et medlem kan finde sted ved simpelt stemmeflertal på et bestyrelsesmøde. Medlemmet har dog ret til at få sin sag prøvet ved førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der kræves simpelt stemmeflertal for at stadfæste ekskluderingen. Æresmedlemmer er kontingent frie medlemmer og udnævnes af bestyrelsen. Kontingentet følger kalenderåret og skal for det pågældende år være indbetalt senest inden generalforsamlingens afholdelse. Kontingentrestance 14 dage kan efter skriftligt påkrav medføre slettelse som medlem. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 6 af 13

7 4. GENERALFORSAMLING 4.1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts måned. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller 5 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det forløbne år, herunder hovedbestyrelsens årsberetning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år. 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 5. Forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelse samt en suppleant. 7. Valg af revisorer samt en suppleant. 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og skal bekendtgøres ved opslag i afdelingernes klublokale. Bestyrelsens forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som en ordinær generalforsamling og skal afholdes efter beslutning af en ordinær generalforsamling, efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller efter skriftlig begæring fra mindst 50 medlemmer fra afdelingen. Når en begæring om ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringens modtagelse Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til ændring af disse vedtægter eller til beslutning om udskillelse til selvstændig klub, eller til beslutning om afdelingens opløsning kræves dog en kvalificeret majoritet, jfr Over det på generalforsamlingen passerede fører sekretæren en protokol, der underskrives af dirigenten samt bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. 5. REGLER OM STEMMERET 4.6. Ved afdelingens generalforsamling har alle medlemmer fra 15 år og opefter stemmeret ved personligt fremmøde. Dette gælder dog ikke for medlemmer, der er i kontingentrestance. Dokumentation for betalt kontingent kan kræves fremvist i forbindelse med generalforsamlingen. Familiemedlemskab giver stemmer efter det antal stemmeberettigede medlemmer, der er i familien, jfr. ovenstående afsnit. For at afgive Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 7 af 13

8 stemme på en generalforsamling kræves personlig nærværelse eller fuldmagt til andet medlem. 6. BESTYRELSE 6.1 Afdelingen ledes af en bestyrelse, der vælges blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden afgår i ulige årstal, medens kassereren afgår i lige årstal. Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv Bestyrelsen holder møde så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt. Efter hvert bestyrelsesmøde udfærdiges et beslutningsreferat for mødet der efterfølgende godkendes af de respektive medlemmer. Denne godkendelse kan finde sted via eller andre elektroniske medier. Referat ophænges i klubben og offentliggøres tillige på klubbens hjemmeside Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg blandt afdelingens medlemmer til varetagelse af særlige opgaver. Til bestyrelsen vælger generalforsamlingen en suppleant. 7. REGNSKAB OG REVISION 7.1. Afdelingens regnskabsår er kalenderåret, 1. januar december. Afdelingens regnskab skal foreligge klar til revision senest den 20. februar i året efter regnskabsårets udløb. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar Afdelingens reviderede regnskab skal fremlægges til gennemsyn i afdelingens lokaler senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse Afdelingens regnskaber revideres af to af generalforsamlingen for et år valgte revisorer. Generalforsamlingen vælger samtidig en revisorsuppleant. Afdelingens formue og kassebeholdning skal indsættes i bank eller sparekasse. 8. TEGNINGSREGEL 8.1. Afdelingen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren, således at denne kan disponere indenfor de af bestyrelsen fastsatte beløbsrammer. Afdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den afdelingen til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse med mindre at enhver tids gældende lovgivning tilsiger dette. 9. ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER - UDSKILLELSE - OPLØSNING 9.1. Til vedtagelse af forslag om ændring af disse vedtægter kræves, at forslaget på en ordinær generalforsamling vedtages med 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Opnås ikke kvalificeret stemmeflerhed, men kun almindelig stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling, påhviler det bestyrelsen at indkalde til en ny generalforsamling med 14 dages varsel. Den nye generalforsamling skal afholdes inden en måned efter den ordinære generalforsamling, og forslaget kan på den nye Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 8 af 13

9 generalforsamling vedtages med almindelig stemmeflerhed af de på den nye generalforsamling tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer De særlige regler om majoritet til vedtagelse af forslag om afdelingens opløsning eller afdelingens udskillelse til selvstændig klub fremgår af 8-10 i love for Helsingør Amatør Sejlklub. Dersom et forslag om at afdelingen opløses vedtages i overensstemmelse med 8 i love for HAS, da tilfalder afdelingens resterende formue, bortset fra den del af formuen, der fremgår af hovedbestyrelsens regnskab, en fond under bestyrelse af Dansk Sejlunion. Disse vedtægter for sejlerafdelingen er vedtaget på afdelingens generalforsamling den 9. marts 2013 og bekræftes herved. Helsingør d. 9. marts 2013 Kim Christian Dragstrup Per H. Kristiansen Morten Hauch Olav Thorhauge Henrik B. Larsen Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 9 af 13

10 Helsingør Amatør Sejlklub Motorbådsafdelingen Strandpromenaden 6, Helsingør VEDTÆGTER FOR MOTORBÅDSAFDELINGEN 1. TILHØRSFORHOLD - STRUKTUR 1.1. Motorbådsafdelingen er en underafdeling af HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Disse vedtægter er en del af lovene for HAS. 2. FORMÅL 2.1. Afdelingens formål fremgår af 3 i lovene for HAS 2.2. Under motorbådsafdelingen er etableret en klub, der har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem afdelingens seniormedlemmer. Dette sker gennem forskellige sociale aktiviteter, så som fællesspisninger, kulturelle og faglige ekskursioner, virksomhedsbesøg, foredrag m.v. Klubben har hjemsted I lokalerne I Provianten, Nordhavnsvej 6, Helsingør. 3. MEDLEMMER 3.1. Afdelingen kan som medlemmer optage enhver hæderlig person, der er fyldt 18 år Følgende personer kan ikke optages som medlemmer: a. Medlemmer i sejlerafdelingen i HAS. b. Personer, der er ekskluderet i andre sejlklubber eller sejlforeninger, medmindre eksklusionen har varet mere end en af bestyrelsen fastsat frist og forholdene i øvrigt taler for, at den pågældende optages som medlem Den, der ønsker at blive medlem af afdelingen, skal udfylde og underskrive en ansøgningsblanket, der er udarbejdet af bestyrelsen. Ved førstkommende bestyrelsesmøde træffer bestyrelsen - ved almindelig stemmeflerhed beslutning om, hvorvidt ansøgeren kan optages som medlem Det påhviler det nye medlem straks at betale kontingent. Ved indmeldelse før den 1.juIi betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse efter denne date betales halvt kontingent for den resterende del af kalenderåret Kontingent til afdelingen betales helårsvist forud cg skal være betalt inden generalforsamlingens afholdelse Ethvert nyt medlem skal have udleveret love for HAS samt afdelingens vedtægter Udmeldelse skal ske skriftligt med angivelse af navn og medlemsnummer til bestyrelsen Inden 1. december, og udmeldelsen har da virkning fra førstkommende 1.januar. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 10 af 13

11 3.8. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at ekskludere et medlem. Dersom et medlem gør sig skyldig I tyveri, skal det pågældende medlem straks ekskluderes. Dersom et medlem ved umoralsk adfærd, ved at krænke lovene for HAS eller nærværende vedtægter, eller ved anden grov tilsidesættelse af, hvad man kan kræve af enhver motorbådsmand, da kan bestyrelsen give det pågældende medlem karantæne eller ekskludere den pågældende, hvis det pågældende medlem ikke efter påtale af bestyrelsen forbedrer sig Medlemmer, der er fyldt 65 ar og som har været medlem af motorbådsafdelingen i mere end 10 år kan skriftligt ansøge bestyrelsen om reduceret kontingentet. 4. GENERALFORSAMLING 4.1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. lndkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts måned. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det forløbne år, herunder hovedbestyrelsens årsberetning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år. 4. Fastlæggelse af kontingent. 5. Forslag fra bestyrelsen samt medlemmerne. 6. Valg af bestyrelse samt to suppleanter. 7. Valg af revisor samt en suppleant. 8. Eventuelt Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til vedtægterne, hvilke der er villige til at modtage genvalg samt hvilke af foreningens medlemmer, bestyrelsen foreslår valgt Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen bekendtgør forslaget ved opslag i afdelingens klublokale Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som en ordinær generalforsamling og skal afholdes efter beslutning af en ordinær generalforsamling, efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller efter skriftlig begæring fra mindst 25 medlemmer af afdelingen. Når en begæring om ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringens modtagelse Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 11 af 13

12 4.7. Til ændring af disse vedtægter eller til beslutning om udskillelse til selvstændig klub, eller til beslutning om afdelingens opløsning kræves dog en kvalificeret majoritet, jfr For at afgive stemme på en generalforsamling kræves personlig nærværelse eller skriftlig fuldmagt fra et andet medlem. Et medlem kan højst have 3 skriftlige fuldmagter. Hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, har en stemme Over det på generalforsamlingen passerede fører sekretæren en protokol, der underskrives af dirigenten samt bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. 5. BESTYRELSE 5.1. Afdelingen ledes af en bestyrelse, der vælges blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden og et medlem af bestyrelsen afgår i ulige årstal, medens kassereren og to medlemmer afgår i lige årstal. Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen holder møde så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt. Over forhandlingerne fører sekretæren en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. l tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg blandt afdelingens medlemmer til varetagelse af særlige opgaver. 6. REGNSKAB OG REVISION 6.1. Afdelingens regnskabsår er kalenderåret, 1.januer december Afdelingens regnskab skal foreligge klar til revision senest den 20. februar i året efter regnskabsårets udløb. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar. Afdelingens reviderede regnskab skal fremlægges til gennemsyn i afdelingens lokaler senest 8 dage for generalforsamlingens afholdelse. Afdelingens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for ét år valgt revisor Afdelingens formue og kassebeholdning skal indsættes i bank eller sparekasse Alle regninger påtegnes af formanden eller næstformanden. 7. TEGNINGSREGEL 7.1. Afdelingen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren, således at denne kan disponere indenfor de af bestyrelsen fastsatte beløbsrammer Afdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den afdelingen til enhver tid tilhørende formue. Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 12 af 13

13 7.4. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER - UDSKILLELSE - OPLØSNING 8.1. Til vedtagelse af forslag om ændring af disse vedtægter kræves, at forslaget på en ordinær generalforsamling vedtages med 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer Opnås en sådan stemmeflerhed ikke på den ordinære generalforsamling, men vedtages forslaget ved almindelig stemmeflerhed, påhviler det bestyrelsen at indkalde til en ny generalforsamling med 14 dages varsel. Den nye generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter den ordinære generalforsamling, og forslaget kan på den nye generalforsamling vedtages med almindelig stemmeflerhed af de på den nye generalforsamling tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer De særlige regler om majoritet og repræsentation til vedtagelse af forslag om afdelingens opløsning eller afdelingens udskillelse til selvstændig klub, fremgår af 8 10 i love for Helsingør Amatør Sejlklub Dersom et forslag om, at afdelingen opløses, vedtages 1 overensstemmelse med reglerne I 8-10 i love for Helsingør Amatør Sejlklub, da tilfalder afdelingens resterende formue, jfr i love for Helsingør Amatør Sejlklub, en almennyttig fond, som bliver bestemt af den generalforsamling, hvor opløsningen bestemmes. 9. KLUBSTANDER 9.1. Fartøjer, som hører under HAS, Motorbådsafdelingen, bør så vidt muligt føre foreningens klubstander. Disse vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 21/ Fra bestyrelsen: Helsingør Amatør Sejlklub Love Side 13 af 13

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 10. marts 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere