V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening"

Transkript

1 Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen: Foreningen. 2. Foreningen er stiftet den 25. oktober Foreningens hjemsted er Snekkersten i Helsingør Kommune. Postadressen er Agnetevej 1, 3070 Snekkersten. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at arbejde for, at der i lokalområdet kan tilbydes så rigt og alsidigt et udbud af idrætsaktiviteter som muligt; at arbejde for at disse aktiviteter styrkes og koordineres bedst muligt samt at medvirke til, at kendskabet til de forskellige idrætstilbud udbredes bedst muligt. 3. Foreningens konstruktion Foreningen er en sammenslutning af et antal selvstændige idrætsafdelinger med egne vedtægter, og den fungerer som en paraplyorganisation, der varetager og koordinerer idrætsafdelingernes fælles interesser. 4. Medlemsskab 1. Medlemmer af Foreningen er alle medlemmer af idrætsafdelingerne - aktive som passive. Ethvert medlem er underkastet Foreningens vedtægter. 2. Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig dens formål. 3. Foreningen er tilsluttet Helsingør Sports Union. 5. Ledelse 1. Foreningen ledes af et forretningsudvalg, der består af et bestyrelsesmedlem fra hver idrætsafdeling. 2. Forretningsudvalget er ansvarlig over for idrætsafdelingernes bestyrelser. Vedtægter for SIF af 16. marts 2004 side 1 af 6

2 3. Forretningsudvalgets primære arbejdsopgaver er: at varetage ind- og udmeldelser af idrætsafdelinger, samt at føre og ajourføre en fortegnelse over de tilsluttede idrætsafdelinger, deres navn, postadresser og bestyrelsesmedlemmer. at vedligeholde et fælles kartotek over medlemmerne i samtlige tilsluttede idrætsafdelinger. at varetage og koordinere de enkelte idrætsafdelingers interesser indbyrdes og overfor kommunen med hensyn til langsigtede anlægsarbejder herunder hal projekter, anlæg af baner etc., forsikringsforhold og øvrige fælles formål. at udveksle information idrætsafdelingerne imellem med det formål at fremme de enkelte afdelingers arbejde i forbindelse med sponsoraftaler, pressedækning, fordelagtige indkøbsordninger, kontrakter, skatteforhold etc. at redigere og udgive et medlemsblad og/eller anden form for fælles informationskilde, der kan binde idrætsafdelingerne sammen. at udarbejde og vedligeholde et sæt regler for minimumskrav og rammer for de enkelte idrætsafdelingers vedtægter, samt at godkende nye idrætsafdelingers vedtægter og ændringer af eksisterende idrætsafdelingers vedtægter. at udarbejde og vedligeholde et sæt regler for minimumskravene til økonomistyringen i de enkelte idrætsafdelinger. Forretningsudvalget kan uddelegere arbejde til repræsentanter fra idrætsafdelingerne samt antage fornøden medhjælp. 4. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formand og kasserer. Formand og kasserer kan ikke være den samme person, og begge personer skal være personlig myndige. Omkonstituering kan finde sted. 5. Forretningsudvalget mødes efter behov, dog minimum to gange årligt. Møder i forretningsudvalget indkaldes af formanden for udvalget med mindst 14 dages varsel direkte til de enkelte medlemmer med angivelse af dagsorden for mødet. Der føres protokol over alle møder. 6. Beslutninger, der foretages af forretningsudvalget og som medfører økonomiske bindinger for Foreningen eller beslutninger, der vedrører minimumskravene til vedtægter og økonomistyring i de enkelte idrætsafdelinger, kræver enstemmighed i forretningsudvalget og at alle idrætsafdelingers bestyrelsesrepræsentanter er mødt. I andre spørgsmål er forretningsudvalget beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved godkendelse af en idrætsafdelings vedtægter har den pågældende afdelings repræsentant i forretningsudvalget ingen stemmeret. 7. Forretningsudvalget kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri i alle idrætsafdelinger. Vedtægter for SIF af 16. marts 2004 side 2 af 6

3 6. Hovedgeneralforsamling 1. Hovedgeneralforsamlingen er Foreningens højeste myndighed og skal afholdes én gang årligt senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning. Hovedgeneralforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: Valg af dirigent. Forretningsudvalgets beretning. Revideret regnskab herunder budget for det kommende år. Valg af revisor. Eventuelle forslag fra forretningsudvalget til afstemning. Indkomne forslag, til orienterende afstemning. Eventuelt. Forretningsudvalgets beretning og det reviderede regnskab skal være godkendt og påtegnet af de enkelte idrætsafdelingers bestyrelsesrepræsentanter i forretningsudvalget før fremlæggelsen på hovedgeneralforsamlingen. Forretningsudvalgets beretning og det reviderede regnskab er kun til orientering og skal ikke til afstemning. 2. Hovedgeneralforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel i mindst én husstandsomdelt lokalavis eller hjemmeside. 3. Forslag, der ønskes vedtaget på hovedgeneralforsamlingen, kan kun stilles af forretningsudvalget, og forslagene skal være godkendte og påtegnede af de enkelte idrætsafdelingers bestyrelser, før de kan fremlægges på hovedgeneralforsamlingen. Ønsker et medlem af en idrætsafdeling at stille forslag, der ønskes vedtaget på hovedgeneralforsamlingen, kan dette derfor kun ske gennem det pågældende medlems idrætsafdeling. Forslag kan fremsættes til orienterende, men ikke-bindende afstemning. Sådanne forslag skal være forretningsudvalgets formand i hænde senest 4 dage før hovedgeneralforsamlingen. Hvis der på en hovedgeneralforsamling vil blive stillet forslag til vedtægtsændringer, skal dette være optaget på dagsordenen som et særskilt punkt og være varslet ved indkaldelsen til hovedgeneralforsamlingen. 4. Vedtægtsændringer afgøres med mindst ¾ stemmeflertal blandt de fremmødte. Andre beslutninger afgøres med simpelt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 5. Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst ét medlem ønsker det. 6. Møde- og stemmeret har alle medlemmer - aktive som passive - der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. 7. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 8. Der føres protokol over alle hovedgeneralforsamlinger. Vedtægter for SIF af 16. marts 2004 side 3 af 6

4 7. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling 1. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling afholdes når forretningsudvalget anser det for nødvendigt, eller efter at mindst 50 stemmeberettigede medlemmer har indgivet skriftlig begæring herom til forretningsudvalget med angivelse af dagsorden for samme, hvor punkt 1 skal være: Valg af dirigent. 2. Forretningsudvalget har ret til at påføre dagsordenen sådanne punkter, som den ønsker behandlet samtidig. 3. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær hovedgeneralforsamling er modtaget af forretningsudvalget, skal den ekstraordinære hovedgeneralforsamling afholdes inden to måneder fra begæringens dato. 4. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling er underkastet de samme bestemmelser, der gælder for den ordinære hovedgeneralforsamling. 8. Økonomi 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. 2. Regnskabet skal være afsluttet og revideret inden hovedgeneralforsamlingens afholdelse. 3. Regnskabet skal revideres af den på hovedgeneralforsamlingen valgte revisor. 4. Der betales ikke kontingent til Foreningen, men idrætsafdelingerne hæfter for de økonomiske forpligtelser forretningsudvalget indgår. Foreningens udgifter fordeles mellem idrætsafdelingerne med en andel, som svarer til idrætsafdelingens medlemsantal i forhold til hele Foreningens medlemsantal. Forretningsudvalget kan bestemme, at idrætsafdelingerne skal indbetale et a conto beløb til den fælles drift efter nævnte fordelingsprincip. 5. Foreningens medlemmer, forretningsudvalg, bestyrelsesmedlemmer og eventuelle udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de af Foreningen eller idrætsafdelingerne indgåede forpligtelser, for hvilke alene Foreningen / idrætsafdelingen hæfter med sin formue. 6. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for Foreningen eller idrætsafdelingerne ud over kontingentforpligtelsen i idrætsafdelingerne. 7. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af Foreningens eller idrætsafdelingernes formue eller udbytte af nogen art. 8. Kun forretningsudvalget har tegningsret til Foreningens midler. 9. De enkelte idrætsafdelinger bærer selv ansvaret for afdelingens økonomi. 10. Et eventuelt underskud i en idrætsafdeling er både Foreningen og de andre idrætsafdelinger uvedkommende. 11. Ved opløsning af en idrætsafdeling forvaltes afdelingens eventuelle aktiver efter de regler, der skal være indeholdt i den enkelte afdelings vedtægter. Vedtægter for SIF af 16. marts 2004 side 4 af 6

5 9. Optagelse, udmeldelse og eksklusion af idrætsafdelinger 1. Idrætsafdelinger optages efter ansøgning til og enstemmig godkendelse af forretningsudvalget. 2. Ønsker en idrætsafdeling at melde sig ud af Foreningen, skal beslutning herom træffes på den pågældende idrætsafdelings generalforsamling i henhold til afdelingens vedtægter. Idrætsafdelingen kan først betragtes som udmeldt af Foreningen, når ethvert økonomisk mellemværende med Foreningen er afviklet, og forretningsudvalget skriftligt har bekræftet afdelingen, at alle mellemværender er bragt i orden, og at afdelingen herefter betragtes som udmeldt. 3. En idrætsafdeling kan ekskluderes af Foreningen, hvis dens virke ikke er i overensstemmelse med Foreningens vedtægter. I så fald skal følgende procedure følges: Afdelingen skal modtage en skriftlig begrundet advarsel fra forretningsudvalget. Afdelingen har nu en frist på 1 måned til at bringe forholdene i orden. Bringes forholdene ikke i orden, kan eksklusion vedtages af forretningsudvalget med mindst ¾ flertal af samtlige forretningsudvalget medlemmer. En eksklusion kan ankes til den ordinære hovedgeneralforsamling i Foreningen. Den berørte afdelings medlemmer har ikke stemmeret på denne generalforsamling. 10. Idrætsafdelingers forpligtelser overfor Foreningen 1. Idrætsafdelingerne er forpligtet til at udarbejde et sæt vedtægter, der er i overensstemmelse med de minimums retningslinier, der er udarbejdet og vedtaget af forretningsudvalget. Vedtægterne skal godkendes af forretningsudvalget. 2. Idrætsafdelingerne er forpligtet til at følge de minimums retningslinier for økonomistyring, der er udarbejdet og vedtaget af forretningsudvalget. 3. Idrætsafdelingerne er forpligtet til blandt bestyrelsen at vælge en repræsentant og en suppleant til forretningsudvalget. 4. Idrætsafdelingerne er forpligtet til at afgive skriftlig årlig beretning og regnskab til forretningsudvalget. 5. Idrætsafdelingerne er forpligtet at give forretningsudvalget de oplysninger, dette måtte have behov for i forbindelse med udførelsen af udvalgets arbejdsopgaver. 11. Opløsning af Foreningen 1. I tilfælde af at alle idrætsafdelinger på nær én har meldt sig ud af Foreningen, skal den tilbageværende idrætsafdeling på den førstkommende ordinære afdelingsgeneralforsamling tage stilling til, om Foreningen skal opløses, eller om der skal arbejdes på at få andre idrætsklubber i lokalområdet med ind i sammenslutningen. Beslutning om opløsning af Foreningen kan besluttes ved almindeligt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. Vedtægter for SIF af 16. marts 2004 side 5 af 6

6 Besluttes det at opløse Foreningen, skal dennes midler anvendes til idrætsformål i lokalområdet. Hvorledes og til hvilke specifikke formål midlerne skal anvendes afgøres af afdelingsgeneralforsamlingen. Afdelingens bestyrelse afvikler herefter Foreningen. 2. Så længe der eksisterer mere end én idrætsafdeling under Foreningen, kan opløsning af Foreningen kun ske ved enstemmig beslutning blandt idrætsafdelingerne, dvs. enhver idrætsafdeling har vetoret mod opløsning af Foreningen. Efter at idrætsafdelingernes bestyrelser gennem forretningsudvalget enstemmigt har vedtaget at opløse Foreningen, skal forslag herom fremlægges til vedtagelse på hovedgeneralforsamlingen, hvor der skal være mindst ¾ flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte, for at forslaget kan vedtages. Varsling af forslag om opløsning af Foreningen skal ske i indkaldelsen til hovedgeneralforsamlingen. Er varsling herom ikke meddelt ved indkaldelsen til hovedgeneralforsamlingen, kan forslaget ikke vedtages. Besluttes det at opløse Foreningen, skal dennes midler anvendes til idrætsformål i lokalområdet. Hvorledes og til hvilke specifikke formål afgøres af forretningsudvalget, der afvikler Foreningen i øvrigt. 12. Disse og tidligere vedtægter Disse vedtægter er vedtaget på hovedgeneralforsamling i Foreningen afholdt d. 16. marts Indtil forretningsudvalget har fået udarbejdet retningslinier for minimumskrav og rammer for idrætsafdelingernes vedtægter, og indtil idrætsafdelingerne har udarbejdet egne vedtægter, og disse vedtægter er blevet godkendt af både forretningsudvalget og idrætsafdelingens generalforsamling, betragtes de hidtidige vedtægter for Foreningen, som disse nye vedtægter erstatter, som foreløbige vedtægter for de enkelte idrætsafdelinger. Vedtægter for SIF af 16. marts 2004 side 6 af 6

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere