19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. marts 2014 Sagsnr.: P tilladelse Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Matr. nr. 2dk, 2di, 2dh 2df og 1l Ilskov By, Ilskov

2 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning Afgørelse tilladelse Vilkår Baggrund for tilladelsen Oplysninger i ansøgningen Herning Kommunes bemærkninger Sandsynlig miljøbelastning fra projektet Grundvandsforhold Samlet vurdering Vurdering af Natura 2000-områder Retsbeskyttelse, offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af tilladelsen... 9 Bilag 1: Oversigt over skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Bilag 2: Lovgrundlag Bilag 3: Sagsdokumenter Bilag 4: VVM-screening Stamdata for ansøger Ansøgers navn på vegne af Myremalm Plantage, Aaen & Co Statsautoriseret revisor, Kongevejen 3, Postboks 42, 3000 Helsingør Projektets adresse Skovveje i Myremalm Plantage, Karupvej 4, Ilskov Sunds, matr. Nr. 2dk, 2di, 2dh og 2df Ilskov By, Ilskov og Sunds Plantage, matr. Nr. 1l Ilskov By, Ilskov Ansøgers kontaktpersoner Skovfoged Finn Bøgedal, , Lene Andersen, , Ansøgt Ansøgt Udlægning af et 0,3 m tykt lag af jernslagge og ovnfor på lavtliggende skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Herning Kommune Sagsbehandler Jannie K. Pedersen, Jord og Grundvand Kvalitetssikret af Eric Farley, Jord og Grundvand Telefon Telefon Mail Mail Side 2 af 20

3 1. Ansøgning Lene Andersen fra Lene Andersen Miljø og Kvalitet har den 4. april 2013 og 26. juni 2013 på vegne af søgt om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til udlægning af et 30 cm tykt lag af jernslagge og ovnfor (benævnes herefter kun jernslagge) på lavtliggende skovveje i Myremalm Plantage, Karupvej 4, Ilskov, 7451 Sunds, matr. nr. 2dk, 2di, 2dh og 2df Ilskov By, Ilskov og Sunds Plantage, matr. nr. 1l Ilskov By, Ilskov. Der er p.t. en eksisterende 19 tilladelse efter MBL fra det forhenværende Ringkøbing Amt meddelt den 2. maj 2003 til udlægning af et 15 cm tykt lag jernslagge på ca. 23 km skovveje i Myremalm Plantage. Jernslaggen har et lille indhold af tungmetaller og organiske stoffer i forhold til andre typer slagger. En udvaskningstest viser en meget lille udvaskning af tungmetaller fra slaggen. 2. Afgørelse tilladelse Herning Kommune tillader hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt. Afgørelsen omfatter tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven 19. Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 6.2. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 2. Herning Kommune har afgjort, at det ansøgte ikke kræver en VVM-redegørelse efter VVMbekendtgørelsen, nr af 15. december Se bilag Vilkår Der må kun anvendes jernslagge fra (Vald. Birn, Holstebro og Tasso, Odense) til udlægning på de lavtliggende skovveje, som er udpeget (se bilag 1) i Myremalm og Sunds Plantager Jernslaggen må ikke indeholde andre former for affald Jernslaggen må udlægges i lag, som maksimalt er 30 cm tykt Jernslaggen skal udlægges over højeste grundvandsspejl Afstand fra den udlagte jernslagge til boringer, som benyttes til almen og ikke-almen drikkevandsforsyning, skal være mindst 30 m Der må ikke være direkte udledning af overfladevand til recipient fra de områder, hvorpå der er udlagt jernslagge. Side 3 af 20

4 Hvis jernslaggen senere skal genopgraves, skal bortskaffelsen ske efter Herning Kommunes anvisninger På tilsynsmyndighedens forlangende skal der foretages en ny repræsentativ analyse af jernslaggen, som udlægges på skovvejene. Analysen skal være repræsentativ for den udlagte jernslagge og i givet fald omfatte tørstofsanalyse for relevante stoffer og udvaskningstest for relevante metaller På tilsynsmyndighedens forlangende skal der udtages nye repræsentative vandprøver til efterprøvning af udvaskningspotentialet af den udlagte jernslagge i Myremalm og Sunds Plantager. Efterprøvningen skal bestå af udtagne vandprøver fra filtersatte boringer hhv. 0,5 m syd og nord samt 50 m nord for en repræsentativ skovvej. Vandprøven skal analyseres for relevante tungmetaller Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra tilladelsesdatoen. 4. Baggrund for tilladelsen 4.1. Oplysninger i ansøgningen Formål producerer årligt ca tons jernslagge på deres jernstøberi og i Holstebro og 600 tons jernslagge på deres jernstøberi i Odense. Jernslaggen vurderes generelt at have et lille indhold af tungmetaller og organiske stoffer i forhold til andre typer slagge. Myremalm Plantage har siden 2002 anvendt slagge fra til befæstelse af skovveje. I den eksisterende 19 tilladelse er det tilladt at udlægge jernslaggen i et lag på 15 cm s tykkelse. Aaen og Co ønsker nu en ny 19 tilladelse til erstatning for den eksisterende, som giver mulighed for at udlægge jernslaggen i lag på op til 30 cm s tykkelse på lavtliggende skovveje i Myremalm og Sunds Plantager. Der er ca. 24,6 km s skovveje i Myremalm og Sunds Plantager, og skovveje er typisk ca. 3 m brede Karakterisering af jernslaggen Jernslaggen er ikke omfattet af Genanvendelsesbekendtgørelsen 1. Praksis ved det tidligere Ringkøbing Amt var, at slaggens forurenede egenskaber blev vurderet ud fra de kriterier, der er fastlagt i Genanvendelsesbekendtgørelsen. Jernet smeltes, så der opnår en temperatur i ovnene på over grader. Slagge og oxider opstår ved smeltning af metaller. Ilt fremkalder dannelsen af oxider under smeltningen, og de reagerer hyppigt med udmuringsmaterialerne (ovnfor) eller reagerer med askerester fra koksene, og der dannes slagge, i de fleste tilfælde silicat slagge. Også stærkt oxiderede tilsatser og podemiddel kan være ansvarlig for dannelse af slagge. 1 Bek. om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og affalds, nr af 22/ Side 4 af 20

5 Restproduktet består af jernslagge (ca. 85 %) og ovnfor (ca. 15 %). Jernslaggen udgøres hovedsageligt af silicum- og jernoxider, mens ovnfor består af en varmebestandig cement. Ovnfor og jernslagge kan indeholde en mindre mængde restjern, som skimmes af ovnen sammen med slaggen Faststofanalyse De kemiske analyser er udført i henhold til retningslinjer i Genanvendelsesbekendtgørelsen. Værdierne er sammenstillet med grænseværdien kategori 1 i Genanvendelsesbekendtgørelsen og jordkvalitetskriterier fra Jordforureningsloven. Indholdet af udvalgte tungmetaller (Bly, Cadmium, Chrom, kobber og Zink) i jernslaggen er relativt lave. De overholder grænseværdien for kategori 1 i Genanvendelsesbekendtgørelsen. Det gennemsnitlige indhold af nikkel i jernslaggen fra Vald. Birn, Holstebro på baggrund af 11 målinger ligger på 38 mg/kg TS, hvilket er en overskridelse af grænseværdien på 30 mg/kg TS på ca. 25 %. I jernslaggen fra Tasso, Odense ligger det gennemsnitlige indhold af nikkel på 25 mg/kg TS på baggrund af 6 målinger. Der er generelt påvist relativt lave indhold af arsen i prøverne, men i to af prøverne er der påvist hhv. 24 og 94 mg/kg TS. Det gennemsnitlige indhold af arsen på baggrund af 11 målinger ligger på 20 mg/kg TS, hvilket er på niveau med grænseværdien på 20 mg/kg TS Udvaskningstest Udvaskningstests er udført i henhold til retningslinjer i Genanvendelsesbekendtgørelsen. Værdierne er sammenstillet med grænseværdien kategori 1 i Genanvendelsesbekendtgørelsen og grundvandskvalitetskriterier fra Jordforureningsloven. Der er ikke påvist indhold af tungmetaller i eluaten fra udvaskningstestene udført på jernslagge fra Vald. Birn, Holstebro, som overskrider de opstillede grænseværdier. Dette gælder også for slaggeprøver, hvor der er udført sammenhørende udvaskningstest, og hvor faststofindholdet af nikkel og arsen overstiger de opstillede grænseværdier. Sidste nævnte forhold viser, at tungmetalindholdet i slaggen generelt må vurderes som værende relativt hårdt bundet i jernslaggen. I eluaten fra udvaskningstest udført på jernslagge fra Tasso, Odense overskrides grundvandskvalitetskriteriet for chrom på 25 µg/l i en enkelt prøve. Ved at betragte gennemsnittet over 3 prøver, så overskrides grundvandskvalitetskriteriet ikke Vandprøver Der er etableret 3 filtersatte boringer i Myremalm Plantage. To boringer er placeret på hver side af en nøje udvalgt skovvej (B1 og B2), hvor der tidligere er udlagt jernslagge og den 3. boring (B3) er placeret ca. 50 m nord for skovvejen, hvor der er udlagt jernslagge. Der er udtaget vandprøver til analyse for at vurdere, om der er tegn på udvaskning fra restproduktet til toppen af det sekundære grundvandsmagasin. Nikkel er valgt som indikatorparameter, da indholdet af nikkel typisk ligger på niveau med grænseværdierne. Side 5 af 20

6 Grænseværdien for nikkel i grundvand er fastsat til 10 µg/l. Der er målt et indhold af nikkel på 1,2 µg/l i B1, 1,9 µg/l i B2 samt 3,5 µg/l i B3. Der er således ikke umiddelbart tegn på, at genanvendelse af jernslagge fra på lavtliggende skovveje i Myremalm Plantage giver anledning til forhøjet indhold af nikkel i det øvre sekundære grundvandsmagasin beliggende under skovvejene Risikovurdering Det vurderes på baggrund af ovenstående, at anvendelse af jernslagge ikke vil medføre en væsentlig risiko for påvirkning af grundvandskvaliteten Tidsplan Projektet er planlagt til at starte i sensommeren Herning Kommunes bemærkninger 5.1. Sandsynlig miljøbelastning fra projektet Der er i perioden 1999 til 2008 udført 11 analyser på jernslaggen fra Vald. Birn, Holstebro fordelt med 11 faststofanalyser og 4 udvaskningstest. I perioden 2008 til 2011 er der udført 6 analyser på jernslaggen fra Tasso, Odense fordelt med 6 faststofanlyer og 4 udvaskningstest. Jernslagge er ikke omfattet af bek. anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr af 22/ Det er oplagt, at vurdere jernslaggens forurenende karakter ud fra de kriterier, der er fastlagt i Genanvendelsesbekendtgørelsen. Kategori 1 slagge kan efter Genanvendelsesbekendtgørelsen frit anvendes til: etablering af veje, stier, pladser, ledningsgrave, ramper, støjvolde samt under fundamenter og opfyldning i gulve. Sammenlignes jernslaggen med affaldsforbrændingsslagge, der sandsynligvis ligger i kategori 3 i Genanvendelsesbekendtgørelsen, er indholdet af tungmetaller lavt. Jernslaggen fra Vald. Birn, Holstebro overholder gennemsnitlig faststofindholdet for kategori 1 i Genanvendelsesbekendtgørelsen for alle tungmetaller på nær arsen og nikkel. Arsen lå gennemsnitlig på 20 mg/kg TS, der er grænseværdien for afskæringskriteriet (AKK), men med to målinger, der overskred AKK. Nikkel lå gennemsnitlig på 38 mg/kg TS, der er en overskridelse på ca. 25 % i forhold til grænseværdien på 30 mg/kg TS. Jernslaggen fra Tasso, Odense overholder gennemsnitlig faststofindholdet for kategori 1 i Genanvendelsesbekendtgørelsen for alle tungmetaller. Jordkvalitetskriteriet (JKK) og afskæringskriteriet (AKK) er for nikkel sammenfaldende med en grænseværdi på 30 mg/kg TS. Kriterierne er vejledende grænseværdi for følsom arealanvendelse, med følsom arealanvendelse menes her jord ved institutioner for børn, boliger, køkkenhaver og lignende. Anvendelse af jernslagge på private skovveje anses ikke for særlig følsom arealanvendelse. Endvidere overstiger analyseresultatet ikke JKK/AKK væsentlig. Jernslaggen fra Vald. Birn, Holstebro overholder kategori 1 eluatkoncentrationen for alle stoffer. Eluatkoncentrationen for nikkel svinger mellem 1,22, 4,74, 8,5 og 1,2 µg/l. Side 6 af 20

7 Jernslaggen fra Tasso, Odense overskrider eluatkoncentrationen for kategori 1 slagge for chrom (0-10 µg/l) i én analyse. Eluatkoncentrationen for chrom svinger mellem 0,5, 6,5, 39 og 3,9 µg/l. Den 26. februar 2014 meddelte Region Midtjylland endeligt, at en mindre del af Myremalm Plantage er V2-kortlagt pga. sandsynligheden for at der er foregået dypning af træer i DDT og udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje Grundvandsforhold Myremalm og Sunds Plantager ligger i område med drikkevandsinteresse (OD) og ligger uden for indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg. Der er beliggende en privat vandindvindingsboring inde i området, der periodevis benyttes af et jagtkonsortium. Myremalm og Sunds Plantager er beliggende på Karup Hedeslette, som ligger øst for Skovbjerg Bakkeø. Topografien er flad og plantagen ligger ca. i kote 55. Geologien i plantagen består øverst af ca. 30 meter overvejende smeltevandssand med indslag af smeltevandsler, smeltevandssilt og morænesand. Grundvandet i det øvre grundvandsmagasin vurderes at have en overordnet strømningsretning mod nordvest. Grundvandsspejlet i det øvre grundvandsmagasin vurderes at ligge inden for de øverste 2 m under terræn med en nedadrettet grundvandsgradient Samlet vurdering Herning Kommune vurderer fortsat, at jernslagge kan sidestiles med kategori 1 restprodukter i Genanvendelsesbekendtgørelsen. Hvorfor ansøgning fortsat behandles som en 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Det forhenværende Ringkøbing Amt vurderede i 19 tilladelsen af 2. maj 2003, at udlægning af et op til 15 cm tykt lag af jernslagge på ca. 23 km skovveje i Myremalm Plantage ikke vil kunne påvirke jord, undergrund og grundvand i væsentlig omfang. Da eluatkoncentrationen for nikkel (der er brugt som indikatorparameter) generelt ligger i den lave ende, vurderes nikkel (tungmetaller) derfor at være hårdt bundet til jernslaggen med et lille udvaskningspotentiale til følge. Vandprøver udtager i 2008 i det sekundære grundvandsmagasin viser et nikkelindhold på hhv. 1/10-del og 1/3-del af grundvandskvalitetskriteriet for nikkel på 10 µg/l. For at kunne kontrollere, at der ikke sker en øget udvaskning til det sekundære grundvandsmagasin stilles der krav om, at virksomheden på forlangende af tilsynsmyndigheden skal foretages en ny efterprøvning af det udlagte jernslagges udvaskningspotentiale med nikkel som indikatorparameter. Efterprøvningen af udvaskningspotentialet skal være sammenlignelig med den udvaskningstest, der er indsendt sammen med ansøgningsmaterialet. Herning Kommune vurderer, at der kan gives tilladelse til at udlægge et op til 30 cm tykt lag af jernslagge i Myremalm og Sunds Plantager, som opfyldning på lavtliggende skovveje, på en række nærmere fastsatte vilkår, da det vurderes, at genanvendelsen af jernslagge i et op til 30 cm tykt lag ikke vil kunne påvirke jord, grundvand og undergrund i væsentlig opfang. Side 7 af 20

8 5.4. Vurdering af Natura 2000-områder Ifølge 7 stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007 skal der før, der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19 foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder. Projektområdet er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Hessellund Hede, der ligger ca. 7 km mod nord. En negativ påvirkning af vandløb, ådal, naturtyper, flora og fauna i Natura 2000 området vurderes ikke mulig. Herning Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for projektområdet, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag. 6. Retsbeskyttelse, offentliggørelse og klagevejledning Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen, uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jf. 20 i miljøbeskyttelsesloven. Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 20 kan påklages. Tilladelsen bliver annonceret på Herning Kommunes hjemmeside (http://www.herning.dk/omkommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer/genanvendelse-af-forurenet-jord-og-restprodukter) den 7. marts Derudover orienteres en række interessenter direkte. Jf. liste over modtagere af kopi af tilladelse. Klagevejledning - 19 tilladelse: Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være kommunen i hænde senest den 4. april 2014 inden for kommunens åbningstid. Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens Klagevejledning VVM-afgørelse I henhold til planlovens 58, stk. 1 nr. 4 kan VVM-afgørelsen alene påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af planlovens og VVM-bekendtgørelsens bestemmelser i forbindelse med VVM-sagens behandling. Side 8 af 20

9 Der kan efter planlovens 60 stk. 1 klages over kommunens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være kommunen i hænde senest den 4. april 2014 inden for kommunens åbningstid. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald. Ifølge planlovens 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Klagevejledning generelt Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Herning Kommune, Teknik og Miljø, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning eller pr. Klagen vil herfra blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. (2012-niveau). Klagen afvises, hvis betalingsfristen overskrides. Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis - afgørelsen ændres eller ophæves, - klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller - klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ved klage kan Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Herning Kommune Jannie Kragelund Pedersen 7. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen Lene Andersen Kvalitet*Miljø, Att.: Lene Andersen, Att.: Henrik Gregersen, Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Midtjylland Side 9 af 20

10 Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening (Herning lokalkomité), Friluftsrådet, Region Midtjylland, Miljø, Side 10 af 20

11 - Bilag til 19 tilladelsen - Bilag 1: Oversigt over skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Myremalm Plantage Side 11 af 20

12 - Bilag til 19 tilladelsen - Sunds Plantage Side 12 af 20

13 - Bilag til 19 tilladelsen - Bilag 2: Lovgrundlag Tilladelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet): Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 879 af 26. juni 2010, om miljøbeskyttelse. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 15. december 2010 (VVMbekendtgørelse). Bekendtgørelsen om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejdr og anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- anlægsaffald, nr af 21. december 2010 (Genanvendelsesbekendtgørelsen) Bilag 3: Sagsdokumenter Ved sagens behandling er der indgået følgende dokumenter: Afsender Emne Dato Lene Andersen Kvalitet*Miljø Lene Andersen Kvalitet*Miljø Lene Andersen Kvalitet*Miljø Lene Andersen Kvalitet*Miljø Lene Andersen Kvalitet*Miljø Kaspar Ruegg, Region Midtjylland Ansøgning om 19 tilladelse til anvendelse af ovnfor og jernslagge på skovveje i Myremalm Plantage 4. marts 2013 Supplerende oplysninger 8. maj 2013 Kommentarer til udkast 17. maj 2013 Supplerende oplysninger 26. juni 2013 Supplerende oplysninger 29. januar 2014 Bemærkninger til afgørelse om kortlægningsstatus 6. marts 2014 Bilag 4: VVM-screening VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen Herning Kommune Tekst Der er ansøgt om 19 tilladelse til at udlægge ovnfor og jernslagge (herefter jernslagge) i et lag med en tykkelse på 30 cm på lavtliggende skovveje i Myremalm Plantage (matr. nr. 2dk, 2di, 2dh og 2df Ilskov By, Ilskov) og Sunds Plantage (1l Ilskov By, Ilskov). Det forhenværende Ringkøbing Amt har tidligere meddelt 19 tilladelser (j.nr ) til at udlægge jernslagge i et lag med en tykkelse på Side 13 af 20

14 - Bilag til 19 tilladelsen - 15 cm i Myremalm Plantage, matr. nr. 2dk, 2di, 2dh og 2df Ilskov By, Ilskov. Jernslaggen stammer fra jernstøberierne Vald. Birn, Holstebro og Tasso, Odense, som er ejet af. Jernslaggen er i ansøgningsmaterialet oplyst til at består af 85 % jernslagge (restprodukt fra smeltning af metaller) og 15 % ovnfor (varmebestandig cement). Jernslaggen fra Vald. Birn er over en årrække analyseret til at have et forhøjet indhold af tungmetallerne arsen og nikkel, der ligger jordkvalitetskriteriet på hhv. 20 og 30 mg/kg TS. Jernslaggen fra Tasso er ligeledes analyseret til at have et forhøjet indhold af tungmetallet nikkel. Der er udtaget prøver af det sekundære grundvandsmagasin hhv. ca. 0,5 m nord og syd fra en skovvej i Myremalm Plantage og ca. 50 m nord for skovvejen (referenceprøve) til undersøgelse af udvaskning af tungmetaller fra jernslaggen. Undersøgelsen viser, at referenceprøve har et højere indhold af nikkel end de øvrige prøver. Det er derfor ikke sandsynligt, at der er sket en udvaskning af tungmetaller. Der er i ansøgningsmaterialet oplyst, at der ikke er dræn eller grøfter i plantagen. Det er planen, at der årligt skal udlægges jernslagge på lavtliggende skovveje i Myremalm og Sunds Plantager med start i Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Birn A/S ansøger på vegne af Myremalm Plantage, Aaen og Co Statsautoriseret revisor, Kongevejen 3, postboks 42, 300 Helsingør Skovfoged Finn Bøgedal; ; Lene Andersen Kvalitet & Miljø v/ Lene Andersen; ; Skovveje i Myremalm Plantage, Karupvej 4, Ilskov, 7451 Sunds, matr. nr. 2dk, 2di, 2dh og 2df Ilskov By, Ilskov og Sunds Plantage, matr. Nr. 2l Ilskov By, Ilskov. Herning Kommune Oversigtskort i målestok - Kortbilag i målestok - Side 14 af 20

15 - Bilag til 19 tilladelsen - Forholdet til VVM reglerne Tekst Nej Ja Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 15. december 2010? Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 15. december 2010? Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Punkt 12b Nej Bør undersøges Ja Ikke relevant Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet Projektarealet udgør ca m 2 skovveje jf. 24,6 km med en gennemsnits bredde på 3 m 2. Er der andre ejere end Bygherre? 3. Det bebyggede areal í m 2 og bygningsmasse i m 3 4. Projektets maksimale bygningshøjde i m 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af Råstoffer type og mængde Mellemprodukter type og mængde Færdigvarer type og mængde Der er ingen bygningsmasse i projektet. 0,3 m over terræn, hvor udlægningen på lavtliggende skovvej er størst. I denne screening betegnes jernslaggen, som en færdigvare. Der kan nyttiggøres op til tons jernslagge årligt til stabilisering af lavtliggende skovveje, som er Vald. Birns (2.000 tons) og Tassos (600 tons) årlige produktion. Side 15 af 20

16 - Bilag til 19 tilladelsen - 6. Projektets kapacitet for strækningsanlæg 7. Projektets længde for strækningsanlæg 8. Projektets behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen I driftsfasen 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen Der kan forekomme behov for vanding i tørre periode. Den eksisterende vandforsyning vil blive benyttet. Minimal mængde. I driftsfasen 10. Forudsætter projektet etablering af yderlige- re vandforsyningskapacitet 11. Affaldstype og mængder, som følge af projektet Farligt affald Anlægsfasen er af kortvarig karakter, så der forventes ingen farligt affald. Evt. spildolie fra entreprenørmaskiner opsamles og bortskaffes i forbindelse med service på disse. Andet affald Der vil som udgangspunkt ikke forekomme affald i forbindelse med anlægsfasen. Skulle det forekomme vil det blive opbevaret og bortskaffet i henhold til gældende regler. Spildevand 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj? 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening? 15. Vil projektet give anledning til vibrationsgener? En mindre mængde støj kan forekommer i forbindelse med udlægning af jernslaggen. De vejledende støjgrænser forventes ikke overskredet. Udlægning af jernslaggen i anlægsfasen forventes ikke at medføre overskridelse af vejledende grænseværdier for luftforurening. Der anvendes ikke maskiner og andet materiel i anlægsfasen, der kan give anledning til vibrationer. Projektet i sig selv giver ikke anledning til vibrationer. Side 16 af 20

17 - Bilag til 19 tilladelsen Vil projektet give anledning til støvgener? 17. Vil projektet give anledning til lugtgener? 18. Vil projektet give anledning til lysgener? 19. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld? Projektets placering Udlægning med lastbil/entreprenørmaskiner kan give anledning til frembringelse af støv, men ikke mere end ved andre bygge- og anlægsprojekter. Projektet forventes under drift ikke at give anledning til støvgener ud over hvad der normalt er fra skovveje i en plantage. Det vurderes, at der ved de aktuelle forureningsniveau og -komponenter ikke vil være risiko for afdampning af stoffer fra jorden i et omfang, der kan være af lugtmæssig betydning for omgivelserne. Ingen belysning på området. Vurderes usandsynligt. 20. Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse? 21. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området? 22. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen? 23. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner? 24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand? 25. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder? 26. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? 27. Forudsætter projektet rydning af skov? 28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af re- Der er ingen lokalplan for området og kræver ikke i sig selv, at der skal lave en lokalplan. Det indsendte projekt kræver ikke ændring af kommuneplanen. Det indsendte projekt forbliver på egne matrikler. I det tilfælde at områdets grundvand og råstoffer ønskes anvendt kan den udlagte jernslagge fjernes igen. Det nærmeste sårbare vandområde Røjenkjær Bæk - ligger, hvor det er nærmest ca m syd for projektområdet. Projektet vurderes pga. afstanden til ikke at have en mulig påvirkning af Røjenkjær Bæk. Side 17 af 20

18 - Bilag til 19 tilladelsen - servater eller naturparker 29. Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet? 30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder: Nationalt? Der er inden for projektområdet ikke 3 registrerede naturarealer, andre beskyttede områder eller fredede Internationalt (Natura 2000)? områder. Nærmeste Natura 2000 område er Hessellund Hede, som ligger mere end 5 km nord for den nærmeste skovvej. Der er ikke kendskab til bilag 4 arter på eller ved skovvejene i Myremalm og Sunds Plantager. Der er ikke kendskab til rødlistede arter på eller ved skovvejene i Myremalm og Sunds Plantager. Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? Forventes området at rumme danske rødlistearter? 31. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet for Overfladevand? Der er ansøgningsmaterialet oplyst, at der generelt ikke sker dræning af overfladevand via grøfter i plantagen. Pga. afstanden til nærmeste vandløb vurderes projektet ikke at påvirke dette negativt. Grundvand? I området er der almindelige drikkevandsinteresser. Der er mere end 4 km til den nærmeste almene vandværksboring tilhørende Munkelinde Vandværk i Ikast-Brande Kommune. Nærmeste private drikkevandboring er beliggende ved en af de skovveje, hvor der skal udlægges jernslagges. Drikkevandsboringen er ejet af et jagtkonsortium. De indsendte analyser af det sekundære grundvandsmagasin, som er udtaget hhv. 0,5 m nord og syd for en skovvej med jernslagge, viser et indhold på hhv. 1,2 og 1,9 µg nikkel/l. Disse ligger væsentlig lavere end grundvandskvalitetskriteriet på 10 mg nikkel/l, hvorved det vurderes, at projektet ikke kommer til at udgøre en væsentlig risiko for grundvandet. Naturområder? Der er ikke registreret 3 områder eller andre beskyttede naturområder ved/på skovvejene. Boligområder (støj/lys og luft)? 32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område Side 18 af 20

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Beskrivelse af projektet Lorens Simonsen ønsker at få lavet en støjvold for at begrænse støjen fra motorvejen.

Beskrivelse af projektet Lorens Simonsen ønsker at få lavet en støjvold for at begrænse støjen fra motorvejen. Sønderjysk Miljørådgivning Jejsing den 10. oktober 2013 c/o Knud Damgaard Christensen Søndertoften 29, Jejsing 6270 Tønder Mail: kdc@sjmr.dk www.sjmr.dk Tlf. 28 77 72 69 Haderslev Kommune Teknik og Miljø

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg og boringer til jordvarmeanlæg

Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg og boringer til jordvarmeanlæg Thomas Og Anne Mette Voss 20 Rue Wenkel L5577 Remich Luenborg Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 www.slagelse.dk Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg og boringer

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Hammel Fjernvarme. Irlandsvej 6. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Hammel Fjernvarme. Irlandsvej 6. Afgørelse om ikke VVM-pligt Hammel Fjernvarme Irlandsvej 6 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Vir Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Anmeldelsen om etablering af projekt White Water Viborg i Nordisk Park er screenet i forhold til indvirkning på miljøet (VVM-krav).

Anmeldelsen om etablering af projekt White Water Viborg i Nordisk Park er screenet i forhold til indvirkning på miljøet (VVM-krav). Foreningen White Water Viborg Viborg Innovation Fond v/direktør Inge Bak Erhvervenes Hus Skottenborg 12-14 8800 Viborg Teknik & Miljø Plan Dato: 03-06-2014 Sagsnr.: 12/15784 Sagsbehandler: Vpanp Afgørelse

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup TEKNIK OG MILJØ Staulund ApS Karupvej 4A 7540 Haderup Att.: Preben Jensen E-mail: mail@staulund.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW.

Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Billund Kommune Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune VVM screening af etablering af Gamle Mursten ApS på Hovedgaden 501 VVM myndighed Høje-Taastrup Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gamle Mursten ApS ønsker at etablere en virksomhed,

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeboringer

Tilladelse til etablering af jordvarmeboringer REALDANIA BYG A/S Nørregade 29 5000 Odense C Den 28. november 2013 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af jordvarmeboringer Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere 2-4

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding TEKNIK OG MILJØ Jens Sivebæk Nielsen Videbækvej 1 7480 Aulum Email: jenssivebaek@gmail.com Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding Byggeri, Jord og

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solvarmeanlæg: Projektet omfatter et solvarmeanlæg med

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere