19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. marts 2014 Sagsnr.: P tilladelse Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Matr. nr. 2dk, 2di, 2dh 2df og 1l Ilskov By, Ilskov

2 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning Afgørelse tilladelse Vilkår Baggrund for tilladelsen Oplysninger i ansøgningen Herning Kommunes bemærkninger Sandsynlig miljøbelastning fra projektet Grundvandsforhold Samlet vurdering Vurdering af Natura 2000-områder Retsbeskyttelse, offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af tilladelsen... 9 Bilag 1: Oversigt over skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Bilag 2: Lovgrundlag Bilag 3: Sagsdokumenter Bilag 4: VVM-screening Stamdata for ansøger Ansøgers navn på vegne af Myremalm Plantage, Aaen & Co Statsautoriseret revisor, Kongevejen 3, Postboks 42, 3000 Helsingør Projektets adresse Skovveje i Myremalm Plantage, Karupvej 4, Ilskov Sunds, matr. Nr. 2dk, 2di, 2dh og 2df Ilskov By, Ilskov og Sunds Plantage, matr. Nr. 1l Ilskov By, Ilskov Ansøgers kontaktpersoner Skovfoged Finn Bøgedal, , Lene Andersen, , Ansøgt Ansøgt Udlægning af et 0,3 m tykt lag af jernslagge og ovnfor på lavtliggende skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Herning Kommune Sagsbehandler Jannie K. Pedersen, Jord og Grundvand Kvalitetssikret af Eric Farley, Jord og Grundvand Telefon Telefon Mail Mail Side 2 af 20

3 1. Ansøgning Lene Andersen fra Lene Andersen Miljø og Kvalitet har den 4. april 2013 og 26. juni 2013 på vegne af søgt om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til udlægning af et 30 cm tykt lag af jernslagge og ovnfor (benævnes herefter kun jernslagge) på lavtliggende skovveje i Myremalm Plantage, Karupvej 4, Ilskov, 7451 Sunds, matr. nr. 2dk, 2di, 2dh og 2df Ilskov By, Ilskov og Sunds Plantage, matr. nr. 1l Ilskov By, Ilskov. Der er p.t. en eksisterende 19 tilladelse efter MBL fra det forhenværende Ringkøbing Amt meddelt den 2. maj 2003 til udlægning af et 15 cm tykt lag jernslagge på ca. 23 km skovveje i Myremalm Plantage. Jernslaggen har et lille indhold af tungmetaller og organiske stoffer i forhold til andre typer slagger. En udvaskningstest viser en meget lille udvaskning af tungmetaller fra slaggen. 2. Afgørelse tilladelse Herning Kommune tillader hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt. Afgørelsen omfatter tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven 19. Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 6.2. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 2. Herning Kommune har afgjort, at det ansøgte ikke kræver en VVM-redegørelse efter VVMbekendtgørelsen, nr af 15. december Se bilag Vilkår Der må kun anvendes jernslagge fra (Vald. Birn, Holstebro og Tasso, Odense) til udlægning på de lavtliggende skovveje, som er udpeget (se bilag 1) i Myremalm og Sunds Plantager Jernslaggen må ikke indeholde andre former for affald Jernslaggen må udlægges i lag, som maksimalt er 30 cm tykt Jernslaggen skal udlægges over højeste grundvandsspejl Afstand fra den udlagte jernslagge til boringer, som benyttes til almen og ikke-almen drikkevandsforsyning, skal være mindst 30 m Der må ikke være direkte udledning af overfladevand til recipient fra de områder, hvorpå der er udlagt jernslagge. Side 3 af 20

4 Hvis jernslaggen senere skal genopgraves, skal bortskaffelsen ske efter Herning Kommunes anvisninger På tilsynsmyndighedens forlangende skal der foretages en ny repræsentativ analyse af jernslaggen, som udlægges på skovvejene. Analysen skal være repræsentativ for den udlagte jernslagge og i givet fald omfatte tørstofsanalyse for relevante stoffer og udvaskningstest for relevante metaller På tilsynsmyndighedens forlangende skal der udtages nye repræsentative vandprøver til efterprøvning af udvaskningspotentialet af den udlagte jernslagge i Myremalm og Sunds Plantager. Efterprøvningen skal bestå af udtagne vandprøver fra filtersatte boringer hhv. 0,5 m syd og nord samt 50 m nord for en repræsentativ skovvej. Vandprøven skal analyseres for relevante tungmetaller Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra tilladelsesdatoen. 4. Baggrund for tilladelsen 4.1. Oplysninger i ansøgningen Formål producerer årligt ca tons jernslagge på deres jernstøberi og i Holstebro og 600 tons jernslagge på deres jernstøberi i Odense. Jernslaggen vurderes generelt at have et lille indhold af tungmetaller og organiske stoffer i forhold til andre typer slagge. Myremalm Plantage har siden 2002 anvendt slagge fra til befæstelse af skovveje. I den eksisterende 19 tilladelse er det tilladt at udlægge jernslaggen i et lag på 15 cm s tykkelse. Aaen og Co ønsker nu en ny 19 tilladelse til erstatning for den eksisterende, som giver mulighed for at udlægge jernslaggen i lag på op til 30 cm s tykkelse på lavtliggende skovveje i Myremalm og Sunds Plantager. Der er ca. 24,6 km s skovveje i Myremalm og Sunds Plantager, og skovveje er typisk ca. 3 m brede Karakterisering af jernslaggen Jernslaggen er ikke omfattet af Genanvendelsesbekendtgørelsen 1. Praksis ved det tidligere Ringkøbing Amt var, at slaggens forurenede egenskaber blev vurderet ud fra de kriterier, der er fastlagt i Genanvendelsesbekendtgørelsen. Jernet smeltes, så der opnår en temperatur i ovnene på over grader. Slagge og oxider opstår ved smeltning af metaller. Ilt fremkalder dannelsen af oxider under smeltningen, og de reagerer hyppigt med udmuringsmaterialerne (ovnfor) eller reagerer med askerester fra koksene, og der dannes slagge, i de fleste tilfælde silicat slagge. Også stærkt oxiderede tilsatser og podemiddel kan være ansvarlig for dannelse af slagge. 1 Bek. om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og affalds, nr af 22/ Side 4 af 20

5 Restproduktet består af jernslagge (ca. 85 %) og ovnfor (ca. 15 %). Jernslaggen udgøres hovedsageligt af silicum- og jernoxider, mens ovnfor består af en varmebestandig cement. Ovnfor og jernslagge kan indeholde en mindre mængde restjern, som skimmes af ovnen sammen med slaggen Faststofanalyse De kemiske analyser er udført i henhold til retningslinjer i Genanvendelsesbekendtgørelsen. Værdierne er sammenstillet med grænseværdien kategori 1 i Genanvendelsesbekendtgørelsen og jordkvalitetskriterier fra Jordforureningsloven. Indholdet af udvalgte tungmetaller (Bly, Cadmium, Chrom, kobber og Zink) i jernslaggen er relativt lave. De overholder grænseværdien for kategori 1 i Genanvendelsesbekendtgørelsen. Det gennemsnitlige indhold af nikkel i jernslaggen fra Vald. Birn, Holstebro på baggrund af 11 målinger ligger på 38 mg/kg TS, hvilket er en overskridelse af grænseværdien på 30 mg/kg TS på ca. 25 %. I jernslaggen fra Tasso, Odense ligger det gennemsnitlige indhold af nikkel på 25 mg/kg TS på baggrund af 6 målinger. Der er generelt påvist relativt lave indhold af arsen i prøverne, men i to af prøverne er der påvist hhv. 24 og 94 mg/kg TS. Det gennemsnitlige indhold af arsen på baggrund af 11 målinger ligger på 20 mg/kg TS, hvilket er på niveau med grænseværdien på 20 mg/kg TS Udvaskningstest Udvaskningstests er udført i henhold til retningslinjer i Genanvendelsesbekendtgørelsen. Værdierne er sammenstillet med grænseværdien kategori 1 i Genanvendelsesbekendtgørelsen og grundvandskvalitetskriterier fra Jordforureningsloven. Der er ikke påvist indhold af tungmetaller i eluaten fra udvaskningstestene udført på jernslagge fra Vald. Birn, Holstebro, som overskrider de opstillede grænseværdier. Dette gælder også for slaggeprøver, hvor der er udført sammenhørende udvaskningstest, og hvor faststofindholdet af nikkel og arsen overstiger de opstillede grænseværdier. Sidste nævnte forhold viser, at tungmetalindholdet i slaggen generelt må vurderes som værende relativt hårdt bundet i jernslaggen. I eluaten fra udvaskningstest udført på jernslagge fra Tasso, Odense overskrides grundvandskvalitetskriteriet for chrom på 25 µg/l i en enkelt prøve. Ved at betragte gennemsnittet over 3 prøver, så overskrides grundvandskvalitetskriteriet ikke Vandprøver Der er etableret 3 filtersatte boringer i Myremalm Plantage. To boringer er placeret på hver side af en nøje udvalgt skovvej (B1 og B2), hvor der tidligere er udlagt jernslagge og den 3. boring (B3) er placeret ca. 50 m nord for skovvejen, hvor der er udlagt jernslagge. Der er udtaget vandprøver til analyse for at vurdere, om der er tegn på udvaskning fra restproduktet til toppen af det sekundære grundvandsmagasin. Nikkel er valgt som indikatorparameter, da indholdet af nikkel typisk ligger på niveau med grænseværdierne. Side 5 af 20

6 Grænseværdien for nikkel i grundvand er fastsat til 10 µg/l. Der er målt et indhold af nikkel på 1,2 µg/l i B1, 1,9 µg/l i B2 samt 3,5 µg/l i B3. Der er således ikke umiddelbart tegn på, at genanvendelse af jernslagge fra på lavtliggende skovveje i Myremalm Plantage giver anledning til forhøjet indhold af nikkel i det øvre sekundære grundvandsmagasin beliggende under skovvejene Risikovurdering Det vurderes på baggrund af ovenstående, at anvendelse af jernslagge ikke vil medføre en væsentlig risiko for påvirkning af grundvandskvaliteten Tidsplan Projektet er planlagt til at starte i sensommeren Herning Kommunes bemærkninger 5.1. Sandsynlig miljøbelastning fra projektet Der er i perioden 1999 til 2008 udført 11 analyser på jernslaggen fra Vald. Birn, Holstebro fordelt med 11 faststofanalyser og 4 udvaskningstest. I perioden 2008 til 2011 er der udført 6 analyser på jernslaggen fra Tasso, Odense fordelt med 6 faststofanlyer og 4 udvaskningstest. Jernslagge er ikke omfattet af bek. anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr af 22/ Det er oplagt, at vurdere jernslaggens forurenende karakter ud fra de kriterier, der er fastlagt i Genanvendelsesbekendtgørelsen. Kategori 1 slagge kan efter Genanvendelsesbekendtgørelsen frit anvendes til: etablering af veje, stier, pladser, ledningsgrave, ramper, støjvolde samt under fundamenter og opfyldning i gulve. Sammenlignes jernslaggen med affaldsforbrændingsslagge, der sandsynligvis ligger i kategori 3 i Genanvendelsesbekendtgørelsen, er indholdet af tungmetaller lavt. Jernslaggen fra Vald. Birn, Holstebro overholder gennemsnitlig faststofindholdet for kategori 1 i Genanvendelsesbekendtgørelsen for alle tungmetaller på nær arsen og nikkel. Arsen lå gennemsnitlig på 20 mg/kg TS, der er grænseværdien for afskæringskriteriet (AKK), men med to målinger, der overskred AKK. Nikkel lå gennemsnitlig på 38 mg/kg TS, der er en overskridelse på ca. 25 % i forhold til grænseværdien på 30 mg/kg TS. Jernslaggen fra Tasso, Odense overholder gennemsnitlig faststofindholdet for kategori 1 i Genanvendelsesbekendtgørelsen for alle tungmetaller. Jordkvalitetskriteriet (JKK) og afskæringskriteriet (AKK) er for nikkel sammenfaldende med en grænseværdi på 30 mg/kg TS. Kriterierne er vejledende grænseværdi for følsom arealanvendelse, med følsom arealanvendelse menes her jord ved institutioner for børn, boliger, køkkenhaver og lignende. Anvendelse af jernslagge på private skovveje anses ikke for særlig følsom arealanvendelse. Endvidere overstiger analyseresultatet ikke JKK/AKK væsentlig. Jernslaggen fra Vald. Birn, Holstebro overholder kategori 1 eluatkoncentrationen for alle stoffer. Eluatkoncentrationen for nikkel svinger mellem 1,22, 4,74, 8,5 og 1,2 µg/l. Side 6 af 20

7 Jernslaggen fra Tasso, Odense overskrider eluatkoncentrationen for kategori 1 slagge for chrom (0-10 µg/l) i én analyse. Eluatkoncentrationen for chrom svinger mellem 0,5, 6,5, 39 og 3,9 µg/l. Den 26. februar 2014 meddelte Region Midtjylland endeligt, at en mindre del af Myremalm Plantage er V2-kortlagt pga. sandsynligheden for at der er foregået dypning af træer i DDT og udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje Grundvandsforhold Myremalm og Sunds Plantager ligger i område med drikkevandsinteresse (OD) og ligger uden for indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg. Der er beliggende en privat vandindvindingsboring inde i området, der periodevis benyttes af et jagtkonsortium. Myremalm og Sunds Plantager er beliggende på Karup Hedeslette, som ligger øst for Skovbjerg Bakkeø. Topografien er flad og plantagen ligger ca. i kote 55. Geologien i plantagen består øverst af ca. 30 meter overvejende smeltevandssand med indslag af smeltevandsler, smeltevandssilt og morænesand. Grundvandet i det øvre grundvandsmagasin vurderes at have en overordnet strømningsretning mod nordvest. Grundvandsspejlet i det øvre grundvandsmagasin vurderes at ligge inden for de øverste 2 m under terræn med en nedadrettet grundvandsgradient Samlet vurdering Herning Kommune vurderer fortsat, at jernslagge kan sidestiles med kategori 1 restprodukter i Genanvendelsesbekendtgørelsen. Hvorfor ansøgning fortsat behandles som en 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Det forhenværende Ringkøbing Amt vurderede i 19 tilladelsen af 2. maj 2003, at udlægning af et op til 15 cm tykt lag af jernslagge på ca. 23 km skovveje i Myremalm Plantage ikke vil kunne påvirke jord, undergrund og grundvand i væsentlig omfang. Da eluatkoncentrationen for nikkel (der er brugt som indikatorparameter) generelt ligger i den lave ende, vurderes nikkel (tungmetaller) derfor at være hårdt bundet til jernslaggen med et lille udvaskningspotentiale til følge. Vandprøver udtager i 2008 i det sekundære grundvandsmagasin viser et nikkelindhold på hhv. 1/10-del og 1/3-del af grundvandskvalitetskriteriet for nikkel på 10 µg/l. For at kunne kontrollere, at der ikke sker en øget udvaskning til det sekundære grundvandsmagasin stilles der krav om, at virksomheden på forlangende af tilsynsmyndigheden skal foretages en ny efterprøvning af det udlagte jernslagges udvaskningspotentiale med nikkel som indikatorparameter. Efterprøvningen af udvaskningspotentialet skal være sammenlignelig med den udvaskningstest, der er indsendt sammen med ansøgningsmaterialet. Herning Kommune vurderer, at der kan gives tilladelse til at udlægge et op til 30 cm tykt lag af jernslagge i Myremalm og Sunds Plantager, som opfyldning på lavtliggende skovveje, på en række nærmere fastsatte vilkår, da det vurderes, at genanvendelsen af jernslagge i et op til 30 cm tykt lag ikke vil kunne påvirke jord, grundvand og undergrund i væsentlig opfang. Side 7 af 20

8 5.4. Vurdering af Natura 2000-områder Ifølge 7 stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007 skal der før, der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19 foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder. Projektområdet er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Hessellund Hede, der ligger ca. 7 km mod nord. En negativ påvirkning af vandløb, ådal, naturtyper, flora og fauna i Natura 2000 området vurderes ikke mulig. Herning Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for projektområdet, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag. 6. Retsbeskyttelse, offentliggørelse og klagevejledning Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen, uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jf. 20 i miljøbeskyttelsesloven. Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 20 kan påklages. Tilladelsen bliver annonceret på Herning Kommunes hjemmeside (http://www.herning.dk/omkommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer/genanvendelse-af-forurenet-jord-og-restprodukter) den 7. marts Derudover orienteres en række interessenter direkte. Jf. liste over modtagere af kopi af tilladelse. Klagevejledning - 19 tilladelse: Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være kommunen i hænde senest den 4. april 2014 inden for kommunens åbningstid. Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens Klagevejledning VVM-afgørelse I henhold til planlovens 58, stk. 1 nr. 4 kan VVM-afgørelsen alene påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af planlovens og VVM-bekendtgørelsens bestemmelser i forbindelse med VVM-sagens behandling. Side 8 af 20

9 Der kan efter planlovens 60 stk. 1 klages over kommunens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være kommunen i hænde senest den 4. april 2014 inden for kommunens åbningstid. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald. Ifølge planlovens 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Klagevejledning generelt Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Herning Kommune, Teknik og Miljø, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning eller pr. Klagen vil herfra blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. (2012-niveau). Klagen afvises, hvis betalingsfristen overskrides. Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis - afgørelsen ændres eller ophæves, - klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller - klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ved klage kan Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Herning Kommune Jannie Kragelund Pedersen 7. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen Lene Andersen Kvalitet*Miljø, Att.: Lene Andersen, Att.: Henrik Gregersen, Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Midtjylland Side 9 af 20

10 Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening (Herning lokalkomité), Friluftsrådet, Region Midtjylland, Miljø, Side 10 af 20

11 - Bilag til 19 tilladelsen - Bilag 1: Oversigt over skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Myremalm Plantage Side 11 af 20

12 - Bilag til 19 tilladelsen - Sunds Plantage Side 12 af 20

13 - Bilag til 19 tilladelsen - Bilag 2: Lovgrundlag Tilladelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet): Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 879 af 26. juni 2010, om miljøbeskyttelse. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 15. december 2010 (VVMbekendtgørelse). Bekendtgørelsen om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejdr og anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- anlægsaffald, nr af 21. december 2010 (Genanvendelsesbekendtgørelsen) Bilag 3: Sagsdokumenter Ved sagens behandling er der indgået følgende dokumenter: Afsender Emne Dato Lene Andersen Kvalitet*Miljø Lene Andersen Kvalitet*Miljø Lene Andersen Kvalitet*Miljø Lene Andersen Kvalitet*Miljø Lene Andersen Kvalitet*Miljø Kaspar Ruegg, Region Midtjylland Ansøgning om 19 tilladelse til anvendelse af ovnfor og jernslagge på skovveje i Myremalm Plantage 4. marts 2013 Supplerende oplysninger 8. maj 2013 Kommentarer til udkast 17. maj 2013 Supplerende oplysninger 26. juni 2013 Supplerende oplysninger 29. januar 2014 Bemærkninger til afgørelse om kortlægningsstatus 6. marts 2014 Bilag 4: VVM-screening VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen Herning Kommune Tekst Der er ansøgt om 19 tilladelse til at udlægge ovnfor og jernslagge (herefter jernslagge) i et lag med en tykkelse på 30 cm på lavtliggende skovveje i Myremalm Plantage (matr. nr. 2dk, 2di, 2dh og 2df Ilskov By, Ilskov) og Sunds Plantage (1l Ilskov By, Ilskov). Det forhenværende Ringkøbing Amt har tidligere meddelt 19 tilladelser (j.nr ) til at udlægge jernslagge i et lag med en tykkelse på Side 13 af 20

14 - Bilag til 19 tilladelsen - 15 cm i Myremalm Plantage, matr. nr. 2dk, 2di, 2dh og 2df Ilskov By, Ilskov. Jernslaggen stammer fra jernstøberierne Vald. Birn, Holstebro og Tasso, Odense, som er ejet af. Jernslaggen er i ansøgningsmaterialet oplyst til at består af 85 % jernslagge (restprodukt fra smeltning af metaller) og 15 % ovnfor (varmebestandig cement). Jernslaggen fra Vald. Birn er over en årrække analyseret til at have et forhøjet indhold af tungmetallerne arsen og nikkel, der ligger jordkvalitetskriteriet på hhv. 20 og 30 mg/kg TS. Jernslaggen fra Tasso er ligeledes analyseret til at have et forhøjet indhold af tungmetallet nikkel. Der er udtaget prøver af det sekundære grundvandsmagasin hhv. ca. 0,5 m nord og syd fra en skovvej i Myremalm Plantage og ca. 50 m nord for skovvejen (referenceprøve) til undersøgelse af udvaskning af tungmetaller fra jernslaggen. Undersøgelsen viser, at referenceprøve har et højere indhold af nikkel end de øvrige prøver. Det er derfor ikke sandsynligt, at der er sket en udvaskning af tungmetaller. Der er i ansøgningsmaterialet oplyst, at der ikke er dræn eller grøfter i plantagen. Det er planen, at der årligt skal udlægges jernslagge på lavtliggende skovveje i Myremalm og Sunds Plantager med start i Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Birn A/S ansøger på vegne af Myremalm Plantage, Aaen og Co Statsautoriseret revisor, Kongevejen 3, postboks 42, 300 Helsingør Skovfoged Finn Bøgedal; ; Lene Andersen Kvalitet & Miljø v/ Lene Andersen; ; Skovveje i Myremalm Plantage, Karupvej 4, Ilskov, 7451 Sunds, matr. nr. 2dk, 2di, 2dh og 2df Ilskov By, Ilskov og Sunds Plantage, matr. Nr. 2l Ilskov By, Ilskov. Herning Kommune Oversigtskort i målestok - Kortbilag i målestok - Side 14 af 20

15 - Bilag til 19 tilladelsen - Forholdet til VVM reglerne Tekst Nej Ja Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 15. december 2010? Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 15. december 2010? Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Punkt 12b Nej Bør undersøges Ja Ikke relevant Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet Projektarealet udgør ca m 2 skovveje jf. 24,6 km med en gennemsnits bredde på 3 m 2. Er der andre ejere end Bygherre? 3. Det bebyggede areal í m 2 og bygningsmasse i m 3 4. Projektets maksimale bygningshøjde i m 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af Råstoffer type og mængde Mellemprodukter type og mængde Færdigvarer type og mængde Der er ingen bygningsmasse i projektet. 0,3 m over terræn, hvor udlægningen på lavtliggende skovvej er størst. I denne screening betegnes jernslaggen, som en færdigvare. Der kan nyttiggøres op til tons jernslagge årligt til stabilisering af lavtliggende skovveje, som er Vald. Birns (2.000 tons) og Tassos (600 tons) årlige produktion. Side 15 af 20

16 - Bilag til 19 tilladelsen - 6. Projektets kapacitet for strækningsanlæg 7. Projektets længde for strækningsanlæg 8. Projektets behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen I driftsfasen 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen Der kan forekomme behov for vanding i tørre periode. Den eksisterende vandforsyning vil blive benyttet. Minimal mængde. I driftsfasen 10. Forudsætter projektet etablering af yderlige- re vandforsyningskapacitet 11. Affaldstype og mængder, som følge af projektet Farligt affald Anlægsfasen er af kortvarig karakter, så der forventes ingen farligt affald. Evt. spildolie fra entreprenørmaskiner opsamles og bortskaffes i forbindelse med service på disse. Andet affald Der vil som udgangspunkt ikke forekomme affald i forbindelse med anlægsfasen. Skulle det forekomme vil det blive opbevaret og bortskaffet i henhold til gældende regler. Spildevand 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj? 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening? 15. Vil projektet give anledning til vibrationsgener? En mindre mængde støj kan forekommer i forbindelse med udlægning af jernslaggen. De vejledende støjgrænser forventes ikke overskredet. Udlægning af jernslaggen i anlægsfasen forventes ikke at medføre overskridelse af vejledende grænseværdier for luftforurening. Der anvendes ikke maskiner og andet materiel i anlægsfasen, der kan give anledning til vibrationer. Projektet i sig selv giver ikke anledning til vibrationer. Side 16 af 20

17 - Bilag til 19 tilladelsen Vil projektet give anledning til støvgener? 17. Vil projektet give anledning til lugtgener? 18. Vil projektet give anledning til lysgener? 19. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld? Projektets placering Udlægning med lastbil/entreprenørmaskiner kan give anledning til frembringelse af støv, men ikke mere end ved andre bygge- og anlægsprojekter. Projektet forventes under drift ikke at give anledning til støvgener ud over hvad der normalt er fra skovveje i en plantage. Det vurderes, at der ved de aktuelle forureningsniveau og -komponenter ikke vil være risiko for afdampning af stoffer fra jorden i et omfang, der kan være af lugtmæssig betydning for omgivelserne. Ingen belysning på området. Vurderes usandsynligt. 20. Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse? 21. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området? 22. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen? 23. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner? 24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand? 25. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder? 26. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? 27. Forudsætter projektet rydning af skov? 28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af re- Der er ingen lokalplan for området og kræver ikke i sig selv, at der skal lave en lokalplan. Det indsendte projekt kræver ikke ændring af kommuneplanen. Det indsendte projekt forbliver på egne matrikler. I det tilfælde at områdets grundvand og råstoffer ønskes anvendt kan den udlagte jernslagge fjernes igen. Det nærmeste sårbare vandområde Røjenkjær Bæk - ligger, hvor det er nærmest ca m syd for projektområdet. Projektet vurderes pga. afstanden til ikke at have en mulig påvirkning af Røjenkjær Bæk. Side 17 af 20

18 - Bilag til 19 tilladelsen - servater eller naturparker 29. Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet? 30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder: Nationalt? Der er inden for projektområdet ikke 3 registrerede naturarealer, andre beskyttede områder eller fredede Internationalt (Natura 2000)? områder. Nærmeste Natura 2000 område er Hessellund Hede, som ligger mere end 5 km nord for den nærmeste skovvej. Der er ikke kendskab til bilag 4 arter på eller ved skovvejene i Myremalm og Sunds Plantager. Der er ikke kendskab til rødlistede arter på eller ved skovvejene i Myremalm og Sunds Plantager. Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? Forventes området at rumme danske rødlistearter? 31. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet for Overfladevand? Der er ansøgningsmaterialet oplyst, at der generelt ikke sker dræning af overfladevand via grøfter i plantagen. Pga. afstanden til nærmeste vandløb vurderes projektet ikke at påvirke dette negativt. Grundvand? I området er der almindelige drikkevandsinteresser. Der er mere end 4 km til den nærmeste almene vandværksboring tilhørende Munkelinde Vandværk i Ikast-Brande Kommune. Nærmeste private drikkevandboring er beliggende ved en af de skovveje, hvor der skal udlægges jernslagges. Drikkevandsboringen er ejet af et jagtkonsortium. De indsendte analyser af det sekundære grundvandsmagasin, som er udtaget hhv. 0,5 m nord og syd for en skovvej med jernslagge, viser et indhold på hhv. 1,2 og 1,9 µg nikkel/l. Disse ligger væsentlig lavere end grundvandskvalitetskriteriet på 10 mg nikkel/l, hvorved det vurderes, at projektet ikke kommer til at udgøre en væsentlig risiko for grundvandet. Naturområder? Der er ikke registreret 3 områder eller andre beskyttede naturområder ved/på skovvejene. Boligområder (støj/lys og luft)? 32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område Side 18 af 20

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej VVM-screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Etablering af promenade og jolleplads

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag? Screening efter VVM-reglerne VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre 3 varmeboringer på Hans Ruths Vej 16, 9990

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Assens Kommune Tekst Opførelse af ekstra udsugningsafkast

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund BILAG 1 Screeningsnotat VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, har d. 15. april 2015 modtaget anmeldelse,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Natur og Miljø, Gentofte Kommune GEO-2015-01355 Basis oplysninger

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af et vertikalt jordvarmeanlæg. Anlægget består af jordvarmeslanger

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af 2 boringer til

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Lokalplan Boligmus ApS, Bredløkkevej 6,

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A VVM Myndighed Solcelleanlæg Skovgårdvej 5, del af matr. 13a, Styding, Hammelev Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger fra ansøger Ansøgers oplysninger Haderslev Kommune Projekt

Læs mere

VVM-Myndighed. Basisoplysninger

VVM-Myndighed. Basisoplysninger VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Søværnets grundskole i Auderødlejren havde en tilhørende mindre havn ved Arresø. I landsplandirektivet for genanvendelse af Auderødlejren fremgår det,

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 31. januar 2014 Sags id 14/3103 Sagsbehandler Astrid Moltke Jordt Telefon direkte 76 16 33 05 E-mail asjor@esbjergkommune.dk Ikke VVM-pligt for åbning af rørlagt vandløb

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba.

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba. Vand Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Vandforsyningen Brovst og Omegn amba V/ Flemming Frost

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: Skovrejsning med tilskud Navn og adresse på bygherre Eva Folmer, Kongeskovvej

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Fjernvarme AMBA Rugbjergvej 3 7490 Aulum Att.: Esben Nagsted Brev sendt pr. mail til [esben@aulumfjernvarme.dk] VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive NOTAT Den 8. november 2013 Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2013-43920 Ref.: BKHA Den 8. november 2013 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive Indledning

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune Lovgrundlag: BEK nr. 1184 af 06/11/2014 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer

Læs mere

VVM-screening for solcelleanlæg i Tinglev

VVM-screening for solcelleanlæg i Tinglev CBC ENERGY A/S Att: Torben Brand Rugkobbel 260 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22-07-2015 Sagsnr.: 15/9981 Dok.løbenr.: 156382/15 Kontakt:

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Kosterslevvej 162, Søndersø.

Du har søgt om tilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Kosterslevvej 162, Søndersø. Carsten Bo Nielsen Kosterslevvej 162 Vigerslev 5471 Søndersø Teknik, Erhverv og Kultur 26. juni 2014 Sagsnummer 480-2014-95197 Dokument nr. 480-2014-820113 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 12793 Landzonetilladelse

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk Bilag A Skema til brug for VVM-screening VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen, Roskilde Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ny produktionslinje på Pharmacosmos til produktion af DEAE-dextran

Læs mere

Hans Børsting Langesgårdvej 14 Langesgård 7870 Roslev. Den 27. september 2016

Hans Børsting Langesgårdvej 14 Langesgård 7870 Roslev. Den 27. september 2016 Hans Børsting Langesgårdvej 14 Langesgård 7870 Roslev Den 27. september 2016 Langesgårdvej 14 - screening for ikke VVM-pligt og tilladelse til skovrejsning Skive Kommune har den 25. august 2016 fra Svana

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Odense Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Multibane til sportsaktiviteter (primært fodbold). Banen har belægning

Læs mere

Jammerbugt Kommune Teknik og Anlæg

Jammerbugt Kommune Teknik og Anlæg Jammerbugt Kommune Teknik og Anlæg raadhus@jammerbugt.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Niels Mortensen Magerholm ApS Tiselholtvej Vestrup

Niels Mortensen Magerholm ApS Tiselholtvej Vestrup Niels Mortensen Magerholm ApS Tiselholtvej 18 5882 Vestrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Aktiviteter i forbindelse med drift af museum. Slagelse Kommune

Læs mere

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Helle Jensen Havbakkervej 2 A Gåsemose 7870 Roslev. Den 15. september 2016

Helle Jensen Havbakkervej 2 A Gåsemose 7870 Roslev. Den 15. september 2016 Helle Jensen Havbakkervej 2 A Gåsemose 7870 Roslev Den 15. september 2016 Havbakkervej 2A Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har den 25.

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Børge Rasmussen Lærkenborgvej 6 Hald 7840 Højslev. Den 20. september Lærkenborgvej 6 - screening for VVM-pligt og tilladelse til skovrejsning

Børge Rasmussen Lærkenborgvej 6 Hald 7840 Højslev. Den 20. september Lærkenborgvej 6 - screening for VVM-pligt og tilladelse til skovrejsning Børge Rasmussen Lærkenborgvej 6 Hald 7840 Højslev Den 20. september 2016 Lærkenborgvej 6 - screening for VVM-pligt og tilladelse til skovrejsning Skive Kommune har den 25. august 2016 fra Svana modtaget

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende etablering af hangar for Bestseller A/S på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende etablering af hangar for Bestseller A/S på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende etablering af hangar for Bestseller A/S på Billund Lufthavn Cowi A/S har på vegne af Bestseller A/S den 30. november 2011 indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til etablering

Læs mere

Otterup Vandværk Strandvejen 6 Otterup 5450 Otterup

Otterup Vandværk Strandvejen 6 Otterup 5450 Otterup Otterup Vandværk Strandvejen 6 Otterup 5450 Otterup Teknik, Erhverv og Kultur 8. august 2014 Sagsnummer 480-2014-35716 Dokument nr. 480-2014-851667 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 7983 Landzonetilladelse til opstilling

Læs mere

Afgørelse: VVM-screening af solvarmeanlæg i Padborg - projektændring

Afgørelse: VVM-screening af solvarmeanlæg i Padborg - projektændring PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 6330 Padborg Sendt til: varmemester@padborgfjernvarme.dk Kultur, Mijø & Erhverv Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 19-12-2016 Sagsnr.:

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

Nyfors Entreprise Att. Villy Schmidt Via mail: vsc@nyfors.dk

Nyfors Entreprise Att. Villy Schmidt Via mail: vsc@nyfors.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Nyfors Entreprise Att. Villy Schmidt Via mail: vsc@nyfors.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Dato:

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Eva Stokvad Tlf. 6333 7157 E-mail: est@nyborg.dk

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Randers Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Restaurering af Fussing Møllebæk ved fjernelse af en opstemning på

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg

Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg #BREVFLE FC Solsiden Lindholm Idrætsforening Voerbjergvej 42 9400 Nørresundby 8. december 2015 Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg Anlæggelse af kunstgræsanlæg - Voerbjergvej

Læs mere

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika:

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning på matr.nr. 16h Ledøje By, Ledøje. Navn og adresse på bygherre Vejdirektoratet,

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Fjernvarmeforsyning af åben/lav bebyggelse ved Tapdrupstien nord for Vellinge.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning matr. 1g Fasmali, Hjortdal

VVM-screening af skovrejsning matr. 1g Fasmali, Hjortdal 1 - Afgørelse om ikke VVM-pligt - skovrejsning Aldrupv Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-45-15 Bøgild Nielsen Aldrupvej 292 9690 Fjerritslev Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. JAMMERBUGT FORSYNING Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 26-11-2013

Læs mere

VVM-screening af 1-3 nye boringer for Aabybro Vand A.m.b.a. - Vildmoseværket

VVM-screening af 1-3 nye boringer for Aabybro Vand A.m.b.a. - Vildmoseværket Aabybro Vand A.m.b.a. Att.: Kaj Haugaard Kærvej 31 b 9440 Aabybro Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Maibrit Lykkegaard Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på Hedebovej 26 samt screening af anlægget for VVM (vurdering af virkning på miljøet)

Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på Hedebovej 26 samt screening af anlægget for VVM (vurdering af virkning på miljøet) TEKNIK OG MILJØ Peder Hauggaard Hedebovej 26 5474 Veflinge Dato: 7. marts 2013 Sagsnr. 480-2012-114214 Dok.nr. 480-2013-88552 12383 Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på Hedebovej

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter VVM-bekendtgørelsens 3, og den offentliggøres 2. juni 2016 på kommunens hjemmeside:

Afgørelsen er truffet efter VVM-bekendtgørelsens 3, og den offentliggøres 2. juni 2016 på kommunens hjemmeside: Mammen Mejerierne A/S Mammen Byvej 32 8850 Bjerringbro Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. etablering af regnvandsbassin ved Erritsø Mosevej, 7000 Fredericia

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. etablering af regnvandsbassin ved Erritsø Mosevej, 7000 Fredericia Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia 1/11-2016 Sags id.: 16/611 Sagsbehandler: Carsten Pedersen Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. etablering af regnvandsbassin ved Erritsø Mosevej,

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Bilag A Screening for VVM-pligt

Bilag A Screening for VVM-pligt Bilag A Screening for VVM-pligt Olieudskillere og ændring af udløb - Tueholmsøen Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Dette projekt omhandler optimering af

Læs mere

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema J. nr. NST-130-00215 juni 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger

Læs mere