VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN"

Transkript

1 VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN 2011 Side 1

2 Den selvejende Institution Espergærde Havn Ved Havnen Espergærde. Post sendes til: Den selvejende Institution Espergærde Havn Postboks Espergærde. Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger 1.1 Indledning 1.2 Havnens formål 1.3 Havnens område 2 Vedtægter for Den selvejende Institution Espergærde Havn 2.1 Navn, hjemsted og formål 2.2 Medlemmerne 2.3 Generalforsamlingen 2.4 Bestyrelsen 2.5 Havnefoged 2.6 Regnskab og revision 2.7 Køb, salg, pantsætning og bortforpagtning 2.8 Vedtægtsændring og opløsning 2.9 Tegning og hæftelse 3 Særlige ordensregler for Espergærde Havn 3.1 Betingelser for fast bådplads 3.2 Benyttelse af havnen 3.3 Lejeaftaleændringer 3.4 Ansvarsforhold 3.5 Fravigelse fra særlige ordensregler Side 3

4 4 Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne 4.1 Generelle bestemmelser 4.2 Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m. 4.3 Optagning, reparation, brændstof m.m. 4.4 Forskellige miljø- og ordensbestemmelser 4.5 Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser 5 Plan over Espergærde Havn 1 Indledende bemærkninger 1.1 Indledning. Følgende vedtægter og særlige ordensregler vedtaget af generalforsamlingen og bestyrelsen for Den selvejende Institution Espergærde Havn sammen med Bekendtgørelse nr af 15. april 2002 Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne er gældende for Espergærde Havn. Brugere af Espergærde Havn er omfattet af de særlige ordensregler (se punkt 3 i indholdsfortegnelsen) og Bekendtgørelse nr af 15. april 2002 (se punkt 4 i indholdsfortegnelsen) samt de gældende vedtægter for Espergærde Havn (se punkt 2 i indholdsfortegnelsen) og skal rette sig efter de anvisninger som udstedes af havnebestyrelsen og havnefogeden. 1.2 Havnens formål. Den selvejende Institution Espergærde Havn er en privat havn for beboere tilmeldt folkeregisteret i Helsingør Kommune. Erhvervsmæssig udnyttelse af såvel havnens areal som bådpladser kan finde sted, forudsat bestyrelsens godkendelse, hvortil der kan knyttes særlige betingelser. 1.3 Havnens område. Havnens område begrænses mod nord af nordre mole, mod syd af søndre mole og skel mod badestranden, mod vest af parkeringspladserne ved enden af Ved Havnen, jvf. punkt 5 Plan over Espergærde Havn. Side 4

5 2 Vedtægter for Den selvejende Institution Espergærde Havn 2.1 Navn, hjemsted og formål Institutionens navn er Den selvejende Institution Espergærde Havn, og dens hjemsted er Espergærde Institutionens formål er at eje og drive Espergærde Havn, som er en privat havn. 2.2 Medlemmerne Som medlemmer betragtes brugere af Espergærde Havn, der er tilmeldt folkeregisteret i Helsingør Kommune, som har kontrakt med havnen om bådplads i havnebassin, på havnens faste areal eller som har kontrakt med havnen om permanent leje af et areal til erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Tillige betragtes som medlemmer de interessenter af I/S Espergærde Havn, der var interessenter ved dennes ophør pr. 1. juni Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag Der kan ikke gives medlemmerne andel i overskuddet ved institutionens drift. Overskud tilfalder alene institutionen Overdragelse af lejeaftaler I tilfælde af bådejers dødsfald kan lejemålet overtages af den afdødes ægtefælde eller børn, såfremt de står på lejeaftalen som medejer. Et medlem kan overdrage lejeaftalen til arvinger på følgende betingelser: 1. Arvingen skal være fyldt 18 år 2. Arvingen skal være bosat i Helsingør kommune 3. Medlemmet der overdrager lejeaftalen skal have været medlem af Espergærde Havn i minimum 2 år Side 5

6 2.3 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skrivelse til institutionens medlemmer Ekstraordinær generalforsamling skal med samme varsel afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden Stemmeberettiget er ethvert medlem over 18 år, der ikke er i lejerestance. Endvidere har en repræsentant fra bestyrelsen for Espergærde Lystfisker- og Fiskerlaug samt Espergærde Sejlklub en stemme hver. Navn på stemmeberettiget skal være meddelt havnebestyrelsen skriftligt inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte stemmeberettigede medlemmer, og dens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog 27. Såfremt flere personer i fællesskab, ejer en båd, er det den, der er registreret for havnepladsen, der har stemmeret, Denne stemmeret kan dog i sådanne tilfælde, ved skriftlig fuldmagt, overdrages til en af de øvrige medejere Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budgetforslag 4. Indkomne forslag 5. Valg af: A. Formand B. Bestyrelsesmedlemmer C. Meddelelse om de af Helsingør byråd udpegede medlemmer D. Suppleanter E. Revisorer F. Revisorsuppleant 6. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 4 må være formanden i hænde senest 1. april, og skal af bestyrelsen være udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen Dirigenten vælger den form, hvorunder en afstemning skal foregå, men skal dog, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det, lade Side 6

7 afstemningen foregå skriftligt. Dog skal alle valg foregå skriftligt, såfremt der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, bestående af en formand, der vælges for to år ad gangen, samt fire medlemmer, hvoraf to afgår efter tur hvert år. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges for et år ad gangen to suppleanter. Helsingør Byråd udpeger to medlemmer til bestyrelsen for byrådets valgperiode. Generalforsamling vælger for et år ad gangen to revisorer blandt medlemmerne, samt en revisorsuppleant. Valgbar er medlemmer, der er fyldt 18 år, såfremt han/hun på valgtidspunktet har været medlem i mindst 2 år. 2.4 Bestyrelsen Den daglige ledelse af institutionen forestås af bestyrelsen, der varetager institutionens anliggender i alle henseender. Bestyrelsen vedtager Særlige ordensregler for Espergærde Havn, der er gældende for alle brugere af havnen Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær på det første møde efter generalforsamlingen Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5/7 af dens medlemmer, herunder enten formand eller næstformand, er mødt, og dens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget Bestyrelsen holder møde så ofte formanden indkalder dertil, dog mindst én gang hvert kvartal, eller når mindst tre af dens medlemmer fremsætter ønske derom med angivelse af dagsorden. Over møderne føres en protokol, som efter hvert møde oplæses og underskrives af den samlede bestyrelse og udsendes som referat til bestyrelsen, bestyrelsens suppleanter og de af havnens brugende foreningers bestyrelser. 2.5 Havnefoged Til at varetage den daglige drift af havnens område ansætter bestyrelsen en havnefoged på kontrakt. Havnefogeden varetager pasning af bygninger, rekvisitter og afviklingen af arrangementer efter retningslinjer givet af bestyrelsen. Havnefogeden redegør over for bestyrelsen for de af ham trufne dispositioner. Havnefogeden kan efter bestyrelsens ønske deltage i dennes møder. Side 7

8 2.6 Regnskab og revision Institutionens regnskabsår er det samme som kalenderåret Kassereren fører regnskabet over havnens drift, og regnskabet skal udformes således, at det klart viser indtægter og udgifter for hver enkelt gren af institutionens virksomhed Kassereren skal på hvert bestyrelsesmøde fremlægge en regnskabsoversigt Til fremlæggelse på generalforsamlingen udarbejder kassereren et driftsregnskab og en status, der underskrives af den samlede bestyrelse. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to, blandt medlemmerne uden for bestyrelsen, valgte revisorer. Regnskab og status skal fremsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen Den kapital, der ikke er bundet i institutionen, og som ikke er nødvendig for den daglige drift, skal indsættes i pengeinstitut Bestyrelsen træffer bestemmelse om anvendelsen af et eventuelt overskud af driften ud over, hvad der medgår til forbedringer og nyanskaffelser I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes et budget for det kommende år, der sammen med regnskabet tilsendes Helsingør Kommune til orientering. 2.7 Køb, salg, pantsætning og bortforpagtning Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller ved optagelse af lån kræves vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling Havnen og hvad der i øvrigt tilhører institutionen kan med samtykke af mindst ¾ af bestyrelsen bortforpagtes helt eller delvis, men kun til brug for institutionens formål. 2.8 Vedtægtsændring og opløsning Til vedtægtsændringer og til vedtagelse af institutionens ophævelse kræves, at forslag herom er anført i dagsordenen til en generalforsamling, at mindst 3/4 af de mødte medlemmer stemmer herfor, og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt. Side 8

9 Er forslaget vedtaget med den fornødne majoritet, men 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er mødt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages, når den angivne majoritet stemmer derfor, selvom 2/3 af medlemmerne ikke er mødt I tilfælde af ophævelse af institutionen tilfalder dens formue Helsingør Kommune Ændring af vedtægternes 2, 27 og 28 kan ikke finde sted. 2.9 Tegning og hæftelse Foreningen forpligtes ved underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 3 Særlige ordensregler for Espergærde Havn Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr af 27. december 2003 og lov nr. 586 af 24 juni 2005 om ændring af lov om havne m.v., er i henhold til 5, nr. 4, i bekendtgørelse nr af 16. december 1999 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 30. maj 2006 til ikrafttræden straks. 3.1 Betingelser for fast bådplads Fast bådplads. Fast bådplads tildeles kun bådejere, der er tilmeldt folkeregistret i Helsingør Kommune, og som ejer mindst halvdelen af en båd. I det kontraktlige forhold over for havnen kan en båd kun have én ejer (kontraktindehaveren). Side 9

10 Bådplads i Espergærde Havn er betinget af, at kontraktindehaveren har en ansvarsforsikring for båden. Der kan kun tildeles én fast plads i vandet til hver bådejer Ansøgning. Tildeling af fast bådplads i havnebassinet sker i den rækkefølge, skriftlige ansøgningsskemaer modtages, idet ansøgere opføres på venteliste. Ansøgere vil få tilbud om plads efter tur. Ved ansøgningen skal bådens type og størrelse oplyses. Ansøgere under 16 år, kan ikke optages på venteliste. Ansøgning om tildeling af fast bådplads sendes til den Selvejende Institution Espergærde Havn, Postboks 127, 3060 Espergærde. Ansøgningsskema udleveres af havnefogeden. Ventelisten udsendes en gang om året, medio februar, til alle der står på ventelisten Begrænsning af bådstørrelse. Tildeling af en bådplads vil i øvrigt ske under hensyntagen til bådens størrelse og pladsforholdene i havnen. Største både, der kan få plads i havnen, er 11,0 m (længde) 3,5 m (bredde) 1,75 m (dybgang). Bestyrelsen forbeholder sig ret til at revidere den tilladte dybgang, f.eks. hvis omkostningerne ved uddybning af havneløbet ændres væsentligt Tildeling af plads. Kan der tildeles en ansøger en plads svarende til den bådstørrelse, som fremgår af ansøgningsskemaet, skal ansøgeren give bindende svar inden for en måned. I modsat fald kan vedkommende slettes af ventelisten, og under alle omstændigheder videregives tilbudet om plads til den næste på ventelisten Venteliste. Hvis havnebestyrelsen vurderer det nødvendigt ud fra hensynet til at udnytte havnens bådpladser fuldt forsvarligt og optimalt, jævnfør punkt Begrænsning af bådstørrelse, kan havnebestyrelsen beslutte at tilbyde en ledig bådplads til en ansøger, der ikke står som nr. 1 på ventelisten, men hvor den bådstørrelse, der fremgår af ansøgningsskemaet, svarer til den ledige bådplads. Såfremt denne ansøger giver bindende tilsagn inden for en måned, skal lejekontrakten påføres alle foranstående ansøgere på ventelisten. Først når alle de på lejekontrakten påførte ansøgere fra ventelisten er slettet, kan lejekontraktens indehaver optages på rokeringslisten og tildeles en anden bådplads. Sletningen af lejekontraktens påførte ansøgere fra ventelisten finder sted, når de påførte ansøgere får tilbudt en bådplads, og sletningen sker uanset om de påførte ansøgere modtager eller afslår tilbudet om bådplads. Side 10

11 3.1.6 Lejeaftale. Ved tildeling af fast bådplads oprettes der en lejeaftale mellem bådejeren og Den selvejende Institution Espergærde Havn. Ved underskrivelsen af lejeaftalen skal bådejeren bekræfte, at være ejer af mindst halvdelen af den båd, der tildeles plads. Ejerforholdet skal på forlangende dokumenteres over for havnens bestyrelse. Retten til bådpladsen kan ikke overdrages andre medejere af båden, undtagelse se vedtægternes punkt Overdragelse af lejekontrakter. Hvis lejeren ikke har benyttet pladsen i en hel sommerperiode, 1/4 til 15/11 kan lejeren miste alle rettigheder til pladsen, og lejeaftalen ophæves. Opsigelse af lejeaftalen skal ske skriftligt med det varsel, der er fastsat i lejeaftalen. Undtaget herfor er dog de tilfælde, hvor bådejeren misligholder lejeaftalen eller gentagne gange overtræder ordensreglerne. I sådanne tilfælde kan havnen ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel lade båden fjerne for ejerens regning og risiko. Joller på trailer, optimistjoller samt vindsurfere kan kun opsige lejeaftalen hvert år inden den 1. marts med frigørende virkning fra 1. april Anvisning af plads. Havnebestyrelsen forbeholder sig ret til at anvise en anden plads en den tildelte, hvis forholdene gør det nødvendigt for at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af havnen - og bådejeren er da pligtig til at flytte sin båd Betaling. Betaling for bådpladsen sker i henhold til lejeaftalen og efter gældende afgiftsregulativ. Hvis betalingen ikke er betalt rettidigt, opfattes det som en misligholdelse af lejeaftalen. 3.2 Benyttelse af havnen Søsætning og ophaling. Søsætning og ophaling af både er Espergærde Havn uvedkommende og sker ved bådejerens egen foranstaltning. Se dog punkt Særlige forbud og punkt Vinterplads Oprydning efter søsætning. Ved søsætning skal det benyttede landareal afleveres ryddet og rengjort, og evt. bukke og stativer kan, på grund af pladsmangel, ikke opbevares på havnens område i sommerhalvåret, men skal hjemtages. Efterladte bukke og stativer vil, for så vidt de er mærkede, blive fjernet for ejerens regning. Umærkede bukke og stativer vil uden økonomisk ansvar fra havnens side blive kørt på lossepladsen. Side 11

12 3.2.3 Fortøjninger. Det er ikke tilladt, at efterlade flydende fortøjninger i vandet Benyttelse af bådpladsen. Hvis lejeren af en fast bådplads ikke selv benytter pladsen, kan havnen frit disponere over såvel pladsen som over efterladte fortøjninger Elstik. Bådejeren kan frit bruge de stikkontakter, som er opsat på havnens område, til håndværktøj og aggregater for opladning af akkumulatorer - kabler skal dog hver dag fjernes ved arbejdets ophør. Brug af elvarmeovne, uden særlig aftale med havnefogeden, er forbudt, og kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse af lejeaftalen, jfr. punkt Misligholdelse Oliespild. Oliespild i havnen og på havnens område skal forsøges undgået, men i tilfælde af spild skal dette straks meldes til havnefogeden Fremleje m.v. Retten til fast bådplads er personlig, og pladsen må ikke udlånes, overdrages eller fremlejes til andre Erhverv. Benyttelse af bådpladsen helt eller delvis til erhverv må ikke finde sted uden havnebestyrelsens godkendelse Sejlads i havnen. Sejlads i havnen skal foregå med forsigtighed og under hensyntagen til andre både. Hastigheden må ikke være større end 2 knob. Ved passage gennem havnemundingen skal udgående både vente på indgående både Særlige forbud. Havnepladsen er afspærret for kørende trafik i perioden 15. maj til 15. oktober, af- og pålæsning er dog tilladt. Opsatte skilte på havnens område skal overholdes Fravær fra pladsen. Grønt skilt skal anvendes, når båden forlader pladsen og er væk fra pladsen natten over. Dette tilkendegiver, at pladsen er ledig for gæstende sejlere. Fravær fra pladsen i længere perioder skal meddeles til havnefogeden, med angivelse af hjemkomstdato og omtrentligt klokkeslæt. Rødt skilt anvendes kun, når båden forlader pladsen og kommer hjem samme dag. Side 12

13 Gæstebåde (både uden lejeaftale). Ved gæstebåde forstås alle både, der ikke ved kontrakt er anvist fast liggeplads i Espergærde Havn. Gæstebåde kan få anvist gæsteplads i den udstrækning, der er ledige pladser. Gæstebåde kan benytte pladser forsynet med et grønt skilt og må kun henligge ubemandede efter forudgående aftale med havnefogeden. Betaling for gæsteplads skal ske til havnefogeden efter havnens afgiftsregulativ og mod kvittering, hvor bådens navn og liggeperiode er påført. Gæstebåde kan, i den udstrækning der er plads, maksimalt henligge 14 dage i perioden fra den 1. april til den 15. november. Gæstebåde kan, i den udstrækning der er plads, opnå liggeplads i vandet eller på land til almindelig kontraktpris i perioden fra den 16. november til den 31. marts. Aftalen gælder kun for én vinter ad gangen. Betalingen finder sted forud til havnefogeden Vinterplads. Inden bådene sættes på havnens vinterplads, skal bådejerne henvende sig til havnefogeden for at få anvist plads. Ingen både må sættes på havnens landareal uden tilladelse af havnefogeden. Bådejere er ansvarlige for korrekt afstivning af bådene, samt at bukke og stativer er tydeligt mærkede med bådnavn. 3.3 Lejeaftaleændringer Ændringer i lejeaftalen. Bådejere som afhænder deres båd i lejeperioden, fraflytter kommunen eller på anden måde giver anledning til ændringer i lejeaftalen, skal straks meddele dette skriftligt til havnebestyrelsen. Lejeændringer for vinterperioden kan dog foretages indtil den 1. oktober, hvis dette inden denne dato skriftligt er meddelt havnebestyrelsen Pladsbytning. Pladsbytning kan kun ske efter aftale med havnebestyrelsen Udskiftning af båd. Før enhver bådudskiftning skal dette meddeles skriftligt til havnebestyrelsen. Udskiftningen kan først ske når havnebestyrelsens skriftlige godkendelse foreligger Salg af båd. Hvis bådejeren sælger den båd, som er angivet på lejeaftalen, skal dette meddeles skriftligt til havnebestyrelsen. Side 13

14 3.3.5 Flytning. Flytning skal meddeles skriftligt til havnebestyrelsen. Flytter lejeren af en fast bådplads fra Helsingør Kommune, kan lejeren beholde pladsen til udgangen af indeværende periode, henholdsvis sommer- eller vinterperiode - hvorefter havnen betragter lejeaftalen som ophævet og alle rettigheder bortfaldet. 3.4 Ansvarsforhold Havnens ansvar. Havnen påtager sig intet ansvar over for bådejere eller andre i tilfælde af brud på fortøjningspæle, bøjer, broer eller havneværker i det hele taget. Se dog punkt i Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. 3.5 Fravigelse fra særlige ordensregler Skærpelse. Skærpelse af reglerne kan ske, hvor en tilmeldt båd på grund af sin størrelse, konstruktion eller tilstand måtte gøre det påkrævet Dispensation. Havnebestyrelsen afgør med bindende virkning spørgsmål om meddelelse af dispensation fra de særlige ordensregler samt enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til forståelsen af de særlige ordensregler Misligholdelse. Misligholdelse af lejeaftalen eller tilsidesættelse af gældende særlige ordensregler kan jvf. punkt Lejeaftale medføre øjeblikkelig ophævelse af lejeaftalen, og Espergærde Havn kan uden yderligere varsel lade båden fjerne for ejerens regning og risiko. Side 14

15 4 Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for den pågældende havn. Det individuelle ordensreglement skal henvise til Bekendtgørelsen om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Det individuelle ordensreglement skal godkendes af Kystdirektoratet. 4.1 Generelle bestemmelser Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges. Side 15

16 4.2 Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne) Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved lastning/losning, reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndighed lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at der er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for ar sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort. Side 16

17 Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko. Side 17

18 4.3 Optagning, reparation, brændstof m.m Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj. Side 18

19 4.4 Forskellige miljø- og ordensbestemmelser Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingsrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septiktanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket Spildolie eller Olieholdigt bundvand Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse: a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse, b) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for de eventuelle dertil indrettede grill-pladser, c) Fiskeri, d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende, e)badning og dykning fra skibe eller bolværker, f) Placering af husbåde og g) Teltslagning og opstilling af campingvogne Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden. Side 19

20 4.5 Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område. Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen/havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelser begået af havnemyndigheden Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt , , , , 4.3.1, , og 4.5.1, første afsnit, med bøde. Side 20

21 5 Plan over Espergærde Havn Side 21

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT 2014 Indledning: Havnen ejes af Nappedam Bådelaug, der ledes af en valgt bestyrelse. Havnemyndigheden udøves af bestyrelsens medlemmer samt pladsmænd og køkkenansvarlig.

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug Vedtægter for Christianshavns Bådelaug 1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Christianshavns Bådelaug. Herefter benævnt CB 2. CB s hjemsted er Københavns Kommune 3. CB s stander er en vimpel,

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere