VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN"

Transkript

1 VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN 2011 Side 1

2 Den selvejende Institution Espergærde Havn Ved Havnen Espergærde. Post sendes til: Den selvejende Institution Espergærde Havn Postboks Espergærde. Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger 1.1 Indledning 1.2 Havnens formål 1.3 Havnens område 2 Vedtægter for Den selvejende Institution Espergærde Havn 2.1 Navn, hjemsted og formål 2.2 Medlemmerne 2.3 Generalforsamlingen 2.4 Bestyrelsen 2.5 Havnefoged 2.6 Regnskab og revision 2.7 Køb, salg, pantsætning og bortforpagtning 2.8 Vedtægtsændring og opløsning 2.9 Tegning og hæftelse 3 Særlige ordensregler for Espergærde Havn 3.1 Betingelser for fast bådplads 3.2 Benyttelse af havnen 3.3 Lejeaftaleændringer 3.4 Ansvarsforhold 3.5 Fravigelse fra særlige ordensregler Side 3

4 4 Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne 4.1 Generelle bestemmelser 4.2 Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m. 4.3 Optagning, reparation, brændstof m.m. 4.4 Forskellige miljø- og ordensbestemmelser 4.5 Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser 5 Plan over Espergærde Havn 1 Indledende bemærkninger 1.1 Indledning. Følgende vedtægter og særlige ordensregler vedtaget af generalforsamlingen og bestyrelsen for Den selvejende Institution Espergærde Havn sammen med Bekendtgørelse nr af 15. april 2002 Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne er gældende for Espergærde Havn. Brugere af Espergærde Havn er omfattet af de særlige ordensregler (se punkt 3 i indholdsfortegnelsen) og Bekendtgørelse nr af 15. april 2002 (se punkt 4 i indholdsfortegnelsen) samt de gældende vedtægter for Espergærde Havn (se punkt 2 i indholdsfortegnelsen) og skal rette sig efter de anvisninger som udstedes af havnebestyrelsen og havnefogeden. 1.2 Havnens formål. Den selvejende Institution Espergærde Havn er en privat havn for beboere tilmeldt folkeregisteret i Helsingør Kommune. Erhvervsmæssig udnyttelse af såvel havnens areal som bådpladser kan finde sted, forudsat bestyrelsens godkendelse, hvortil der kan knyttes særlige betingelser. 1.3 Havnens område. Havnens område begrænses mod nord af nordre mole, mod syd af søndre mole og skel mod badestranden, mod vest af parkeringspladserne ved enden af Ved Havnen, jvf. punkt 5 Plan over Espergærde Havn. Side 4

5 2 Vedtægter for Den selvejende Institution Espergærde Havn 2.1 Navn, hjemsted og formål Institutionens navn er Den selvejende Institution Espergærde Havn, og dens hjemsted er Espergærde Institutionens formål er at eje og drive Espergærde Havn, som er en privat havn. 2.2 Medlemmerne Som medlemmer betragtes brugere af Espergærde Havn, der er tilmeldt folkeregisteret i Helsingør Kommune, som har kontrakt med havnen om bådplads i havnebassin, på havnens faste areal eller som har kontrakt med havnen om permanent leje af et areal til erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Tillige betragtes som medlemmer de interessenter af I/S Espergærde Havn, der var interessenter ved dennes ophør pr. 1. juni Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag Der kan ikke gives medlemmerne andel i overskuddet ved institutionens drift. Overskud tilfalder alene institutionen Overdragelse af lejeaftaler I tilfælde af bådejers dødsfald kan lejemålet overtages af den afdødes ægtefælde eller børn, såfremt de står på lejeaftalen som medejer. Et medlem kan overdrage lejeaftalen til arvinger på følgende betingelser: 1. Arvingen skal være fyldt 18 år 2. Arvingen skal være bosat i Helsingør kommune 3. Medlemmet der overdrager lejeaftalen skal have været medlem af Espergærde Havn i minimum 2 år Side 5

6 2.3 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skrivelse til institutionens medlemmer Ekstraordinær generalforsamling skal med samme varsel afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden Stemmeberettiget er ethvert medlem over 18 år, der ikke er i lejerestance. Endvidere har en repræsentant fra bestyrelsen for Espergærde Lystfisker- og Fiskerlaug samt Espergærde Sejlklub en stemme hver. Navn på stemmeberettiget skal være meddelt havnebestyrelsen skriftligt inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte stemmeberettigede medlemmer, og dens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog 27. Såfremt flere personer i fællesskab, ejer en båd, er det den, der er registreret for havnepladsen, der har stemmeret, Denne stemmeret kan dog i sådanne tilfælde, ved skriftlig fuldmagt, overdrages til en af de øvrige medejere Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budgetforslag 4. Indkomne forslag 5. Valg af: A. Formand B. Bestyrelsesmedlemmer C. Meddelelse om de af Helsingør byråd udpegede medlemmer D. Suppleanter E. Revisorer F. Revisorsuppleant 6. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 4 må være formanden i hænde senest 1. april, og skal af bestyrelsen være udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen Dirigenten vælger den form, hvorunder en afstemning skal foregå, men skal dog, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det, lade Side 6

7 afstemningen foregå skriftligt. Dog skal alle valg foregå skriftligt, såfremt der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, bestående af en formand, der vælges for to år ad gangen, samt fire medlemmer, hvoraf to afgår efter tur hvert år. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges for et år ad gangen to suppleanter. Helsingør Byråd udpeger to medlemmer til bestyrelsen for byrådets valgperiode. Generalforsamling vælger for et år ad gangen to revisorer blandt medlemmerne, samt en revisorsuppleant. Valgbar er medlemmer, der er fyldt 18 år, såfremt han/hun på valgtidspunktet har været medlem i mindst 2 år. 2.4 Bestyrelsen Den daglige ledelse af institutionen forestås af bestyrelsen, der varetager institutionens anliggender i alle henseender. Bestyrelsen vedtager Særlige ordensregler for Espergærde Havn, der er gældende for alle brugere af havnen Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær på det første møde efter generalforsamlingen Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5/7 af dens medlemmer, herunder enten formand eller næstformand, er mødt, og dens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget Bestyrelsen holder møde så ofte formanden indkalder dertil, dog mindst én gang hvert kvartal, eller når mindst tre af dens medlemmer fremsætter ønske derom med angivelse af dagsorden. Over møderne føres en protokol, som efter hvert møde oplæses og underskrives af den samlede bestyrelse og udsendes som referat til bestyrelsen, bestyrelsens suppleanter og de af havnens brugende foreningers bestyrelser. 2.5 Havnefoged Til at varetage den daglige drift af havnens område ansætter bestyrelsen en havnefoged på kontrakt. Havnefogeden varetager pasning af bygninger, rekvisitter og afviklingen af arrangementer efter retningslinjer givet af bestyrelsen. Havnefogeden redegør over for bestyrelsen for de af ham trufne dispositioner. Havnefogeden kan efter bestyrelsens ønske deltage i dennes møder. Side 7

8 2.6 Regnskab og revision Institutionens regnskabsår er det samme som kalenderåret Kassereren fører regnskabet over havnens drift, og regnskabet skal udformes således, at det klart viser indtægter og udgifter for hver enkelt gren af institutionens virksomhed Kassereren skal på hvert bestyrelsesmøde fremlægge en regnskabsoversigt Til fremlæggelse på generalforsamlingen udarbejder kassereren et driftsregnskab og en status, der underskrives af den samlede bestyrelse. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to, blandt medlemmerne uden for bestyrelsen, valgte revisorer. Regnskab og status skal fremsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen Den kapital, der ikke er bundet i institutionen, og som ikke er nødvendig for den daglige drift, skal indsættes i pengeinstitut Bestyrelsen træffer bestemmelse om anvendelsen af et eventuelt overskud af driften ud over, hvad der medgår til forbedringer og nyanskaffelser I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes et budget for det kommende år, der sammen med regnskabet tilsendes Helsingør Kommune til orientering. 2.7 Køb, salg, pantsætning og bortforpagtning Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller ved optagelse af lån kræves vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling Havnen og hvad der i øvrigt tilhører institutionen kan med samtykke af mindst ¾ af bestyrelsen bortforpagtes helt eller delvis, men kun til brug for institutionens formål. 2.8 Vedtægtsændring og opløsning Til vedtægtsændringer og til vedtagelse af institutionens ophævelse kræves, at forslag herom er anført i dagsordenen til en generalforsamling, at mindst 3/4 af de mødte medlemmer stemmer herfor, og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt. Side 8

9 Er forslaget vedtaget med den fornødne majoritet, men 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er mødt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages, når den angivne majoritet stemmer derfor, selvom 2/3 af medlemmerne ikke er mødt I tilfælde af ophævelse af institutionen tilfalder dens formue Helsingør Kommune Ændring af vedtægternes 2, 27 og 28 kan ikke finde sted. 2.9 Tegning og hæftelse Foreningen forpligtes ved underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 3 Særlige ordensregler for Espergærde Havn Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr af 27. december 2003 og lov nr. 586 af 24 juni 2005 om ændring af lov om havne m.v., er i henhold til 5, nr. 4, i bekendtgørelse nr af 16. december 1999 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 30. maj 2006 til ikrafttræden straks. 3.1 Betingelser for fast bådplads Fast bådplads. Fast bådplads tildeles kun bådejere, der er tilmeldt folkeregistret i Helsingør Kommune, og som ejer mindst halvdelen af en båd. I det kontraktlige forhold over for havnen kan en båd kun have én ejer (kontraktindehaveren). Side 9

10 Bådplads i Espergærde Havn er betinget af, at kontraktindehaveren har en ansvarsforsikring for båden. Der kan kun tildeles én fast plads i vandet til hver bådejer Ansøgning. Tildeling af fast bådplads i havnebassinet sker i den rækkefølge, skriftlige ansøgningsskemaer modtages, idet ansøgere opføres på venteliste. Ansøgere vil få tilbud om plads efter tur. Ved ansøgningen skal bådens type og størrelse oplyses. Ansøgere under 16 år, kan ikke optages på venteliste. Ansøgning om tildeling af fast bådplads sendes til den Selvejende Institution Espergærde Havn, Postboks 127, 3060 Espergærde. Ansøgningsskema udleveres af havnefogeden. Ventelisten udsendes en gang om året, medio februar, til alle der står på ventelisten Begrænsning af bådstørrelse. Tildeling af en bådplads vil i øvrigt ske under hensyntagen til bådens størrelse og pladsforholdene i havnen. Største både, der kan få plads i havnen, er 11,0 m (længde) 3,5 m (bredde) 1,75 m (dybgang). Bestyrelsen forbeholder sig ret til at revidere den tilladte dybgang, f.eks. hvis omkostningerne ved uddybning af havneløbet ændres væsentligt Tildeling af plads. Kan der tildeles en ansøger en plads svarende til den bådstørrelse, som fremgår af ansøgningsskemaet, skal ansøgeren give bindende svar inden for en måned. I modsat fald kan vedkommende slettes af ventelisten, og under alle omstændigheder videregives tilbudet om plads til den næste på ventelisten Venteliste. Hvis havnebestyrelsen vurderer det nødvendigt ud fra hensynet til at udnytte havnens bådpladser fuldt forsvarligt og optimalt, jævnfør punkt Begrænsning af bådstørrelse, kan havnebestyrelsen beslutte at tilbyde en ledig bådplads til en ansøger, der ikke står som nr. 1 på ventelisten, men hvor den bådstørrelse, der fremgår af ansøgningsskemaet, svarer til den ledige bådplads. Såfremt denne ansøger giver bindende tilsagn inden for en måned, skal lejekontrakten påføres alle foranstående ansøgere på ventelisten. Først når alle de på lejekontrakten påførte ansøgere fra ventelisten er slettet, kan lejekontraktens indehaver optages på rokeringslisten og tildeles en anden bådplads. Sletningen af lejekontraktens påførte ansøgere fra ventelisten finder sted, når de påførte ansøgere får tilbudt en bådplads, og sletningen sker uanset om de påførte ansøgere modtager eller afslår tilbudet om bådplads. Side 10

11 3.1.6 Lejeaftale. Ved tildeling af fast bådplads oprettes der en lejeaftale mellem bådejeren og Den selvejende Institution Espergærde Havn. Ved underskrivelsen af lejeaftalen skal bådejeren bekræfte, at være ejer af mindst halvdelen af den båd, der tildeles plads. Ejerforholdet skal på forlangende dokumenteres over for havnens bestyrelse. Retten til bådpladsen kan ikke overdrages andre medejere af båden, undtagelse se vedtægternes punkt Overdragelse af lejekontrakter. Hvis lejeren ikke har benyttet pladsen i en hel sommerperiode, 1/4 til 15/11 kan lejeren miste alle rettigheder til pladsen, og lejeaftalen ophæves. Opsigelse af lejeaftalen skal ske skriftligt med det varsel, der er fastsat i lejeaftalen. Undtaget herfor er dog de tilfælde, hvor bådejeren misligholder lejeaftalen eller gentagne gange overtræder ordensreglerne. I sådanne tilfælde kan havnen ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel lade båden fjerne for ejerens regning og risiko. Joller på trailer, optimistjoller samt vindsurfere kan kun opsige lejeaftalen hvert år inden den 1. marts med frigørende virkning fra 1. april Anvisning af plads. Havnebestyrelsen forbeholder sig ret til at anvise en anden plads en den tildelte, hvis forholdene gør det nødvendigt for at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af havnen - og bådejeren er da pligtig til at flytte sin båd Betaling. Betaling for bådpladsen sker i henhold til lejeaftalen og efter gældende afgiftsregulativ. Hvis betalingen ikke er betalt rettidigt, opfattes det som en misligholdelse af lejeaftalen. 3.2 Benyttelse af havnen Søsætning og ophaling. Søsætning og ophaling af både er Espergærde Havn uvedkommende og sker ved bådejerens egen foranstaltning. Se dog punkt Særlige forbud og punkt Vinterplads Oprydning efter søsætning. Ved søsætning skal det benyttede landareal afleveres ryddet og rengjort, og evt. bukke og stativer kan, på grund af pladsmangel, ikke opbevares på havnens område i sommerhalvåret, men skal hjemtages. Efterladte bukke og stativer vil, for så vidt de er mærkede, blive fjernet for ejerens regning. Umærkede bukke og stativer vil uden økonomisk ansvar fra havnens side blive kørt på lossepladsen. Side 11

12 3.2.3 Fortøjninger. Det er ikke tilladt, at efterlade flydende fortøjninger i vandet Benyttelse af bådpladsen. Hvis lejeren af en fast bådplads ikke selv benytter pladsen, kan havnen frit disponere over såvel pladsen som over efterladte fortøjninger Elstik. Bådejeren kan frit bruge de stikkontakter, som er opsat på havnens område, til håndværktøj og aggregater for opladning af akkumulatorer - kabler skal dog hver dag fjernes ved arbejdets ophør. Brug af elvarmeovne, uden særlig aftale med havnefogeden, er forbudt, og kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse af lejeaftalen, jfr. punkt Misligholdelse Oliespild. Oliespild i havnen og på havnens område skal forsøges undgået, men i tilfælde af spild skal dette straks meldes til havnefogeden Fremleje m.v. Retten til fast bådplads er personlig, og pladsen må ikke udlånes, overdrages eller fremlejes til andre Erhverv. Benyttelse af bådpladsen helt eller delvis til erhverv må ikke finde sted uden havnebestyrelsens godkendelse Sejlads i havnen. Sejlads i havnen skal foregå med forsigtighed og under hensyntagen til andre både. Hastigheden må ikke være større end 2 knob. Ved passage gennem havnemundingen skal udgående både vente på indgående både Særlige forbud. Havnepladsen er afspærret for kørende trafik i perioden 15. maj til 15. oktober, af- og pålæsning er dog tilladt. Opsatte skilte på havnens område skal overholdes Fravær fra pladsen. Grønt skilt skal anvendes, når båden forlader pladsen og er væk fra pladsen natten over. Dette tilkendegiver, at pladsen er ledig for gæstende sejlere. Fravær fra pladsen i længere perioder skal meddeles til havnefogeden, med angivelse af hjemkomstdato og omtrentligt klokkeslæt. Rødt skilt anvendes kun, når båden forlader pladsen og kommer hjem samme dag. Side 12

13 Gæstebåde (både uden lejeaftale). Ved gæstebåde forstås alle både, der ikke ved kontrakt er anvist fast liggeplads i Espergærde Havn. Gæstebåde kan få anvist gæsteplads i den udstrækning, der er ledige pladser. Gæstebåde kan benytte pladser forsynet med et grønt skilt og må kun henligge ubemandede efter forudgående aftale med havnefogeden. Betaling for gæsteplads skal ske til havnefogeden efter havnens afgiftsregulativ og mod kvittering, hvor bådens navn og liggeperiode er påført. Gæstebåde kan, i den udstrækning der er plads, maksimalt henligge 14 dage i perioden fra den 1. april til den 15. november. Gæstebåde kan, i den udstrækning der er plads, opnå liggeplads i vandet eller på land til almindelig kontraktpris i perioden fra den 16. november til den 31. marts. Aftalen gælder kun for én vinter ad gangen. Betalingen finder sted forud til havnefogeden Vinterplads. Inden bådene sættes på havnens vinterplads, skal bådejerne henvende sig til havnefogeden for at få anvist plads. Ingen både må sættes på havnens landareal uden tilladelse af havnefogeden. Bådejere er ansvarlige for korrekt afstivning af bådene, samt at bukke og stativer er tydeligt mærkede med bådnavn. 3.3 Lejeaftaleændringer Ændringer i lejeaftalen. Bådejere som afhænder deres båd i lejeperioden, fraflytter kommunen eller på anden måde giver anledning til ændringer i lejeaftalen, skal straks meddele dette skriftligt til havnebestyrelsen. Lejeændringer for vinterperioden kan dog foretages indtil den 1. oktober, hvis dette inden denne dato skriftligt er meddelt havnebestyrelsen Pladsbytning. Pladsbytning kan kun ske efter aftale med havnebestyrelsen Udskiftning af båd. Før enhver bådudskiftning skal dette meddeles skriftligt til havnebestyrelsen. Udskiftningen kan først ske når havnebestyrelsens skriftlige godkendelse foreligger Salg af båd. Hvis bådejeren sælger den båd, som er angivet på lejeaftalen, skal dette meddeles skriftligt til havnebestyrelsen. Side 13

14 3.3.5 Flytning. Flytning skal meddeles skriftligt til havnebestyrelsen. Flytter lejeren af en fast bådplads fra Helsingør Kommune, kan lejeren beholde pladsen til udgangen af indeværende periode, henholdsvis sommer- eller vinterperiode - hvorefter havnen betragter lejeaftalen som ophævet og alle rettigheder bortfaldet. 3.4 Ansvarsforhold Havnens ansvar. Havnen påtager sig intet ansvar over for bådejere eller andre i tilfælde af brud på fortøjningspæle, bøjer, broer eller havneværker i det hele taget. Se dog punkt i Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. 3.5 Fravigelse fra særlige ordensregler Skærpelse. Skærpelse af reglerne kan ske, hvor en tilmeldt båd på grund af sin størrelse, konstruktion eller tilstand måtte gøre det påkrævet Dispensation. Havnebestyrelsen afgør med bindende virkning spørgsmål om meddelelse af dispensation fra de særlige ordensregler samt enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til forståelsen af de særlige ordensregler Misligholdelse. Misligholdelse af lejeaftalen eller tilsidesættelse af gældende særlige ordensregler kan jvf. punkt Lejeaftale medføre øjeblikkelig ophævelse af lejeaftalen, og Espergærde Havn kan uden yderligere varsel lade båden fjerne for ejerens regning og risiko. Side 14

15 4 Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for den pågældende havn. Det individuelle ordensreglement skal henvise til Bekendtgørelsen om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Det individuelle ordensreglement skal godkendes af Kystdirektoratet. 4.1 Generelle bestemmelser Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges. Side 15

16 4.2 Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne) Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved lastning/losning, reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndighed lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at der er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for ar sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort. Side 16

17 Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko. Side 17

18 4.3 Optagning, reparation, brændstof m.m Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj. Side 18

19 4.4 Forskellige miljø- og ordensbestemmelser Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingsrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septiktanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket Spildolie eller Olieholdigt bundvand Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse: a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse, b) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for de eventuelle dertil indrettede grill-pladser, c) Fiskeri, d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende, e)badning og dykning fra skibe eller bolværker, f) Placering af husbåde og g) Teltslagning og opstilling af campingvogne Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden. Side 19

20 4.5 Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område. Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen/havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelser begået af havnemyndigheden Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt , , , , 4.3.1, , og 4.5.1, første afsnit, med bøde. Side 20

21 5 Plan over Espergærde Havn Side 21

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne I medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens

Læs mere

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer. Reglement for Rødvig Lystbådehavn. Rødvig havn består af to dele: Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Læs mere

Reglement. For. Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde

Reglement. For. Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde Reglement For Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde september 2010 1 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

Ordensreglement for Søby lystbåde- og fiskerihavn. Havnemyndighed er Den Selvejende Institution Søby Havn.

Ordensreglement for Søby lystbåde- og fiskerihavn. Havnemyndighed er Den Selvejende Institution Søby Havn. Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af [12. marts 2014] i henhold til 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Forskriftens fulde tekst

Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne BEK nr 9139 af 15/04/2002 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 326 af 28/05/1999

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn Lystbådehavnen og arealerne omkring denne ejes af Sallingsund Kommune, og er stillet til rådighed for Sallingsund Sejlklub. Lystbådehavnens søområde, der omfatter et havnebassin, er mod nord og øst begrænset

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn.

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Bogø havn, Havnereglement Side 1 af 10 Havneområde Bogø Havn Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt rette linjer

Læs mere

Ordensreglement for Skovshoved Havn

Ordensreglement for Skovshoved Havn Dette reglement er godkendt af Kystdirektoratet i brev af 23. november 2009 til ikrafttræden straks For havnens land- og søområde gælder Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om standardreglement

Læs mere

Sejlklubben Lynetten

Sejlklubben Lynetten Sejlklubben Lynetten Medlem af Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund Havnevedtægter udgave marts 2014 samt gældende bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om standardreglement for overholdelse af

Læs mere

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Udarbejdet af Fur Havneforening 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur. www.furhavn.dk

Læs mere

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT 2014 Indledning: Havnen ejes af Nappedam Bådelaug, der ledes af en valgt bestyrelse. Havnemyndigheden udøves af bestyrelsens medlemmer samt pladsmænd og køkkenansvarlig.

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYSTBÅDEHAVNEN- STIGE Ø. ØSTRE KANALVEJ 10, 5000 ODENSE C Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt Retningslinier vedrørende

Læs mere

Ordensreglement. Senest opdateret: Februar Udskriv

Ordensreglement. Senest opdateret: Februar Udskriv 1 Ordensreglement Senest opdateret: Februar 2017. Udskriv Reglement for overholdelse af orden i Kongsdal Baadelaug s land- og søområde (Kongsdal Lystbådehavn). Nærværende reglement er udfærdiget i henhold

Læs mere

Ordensregler for Lynæs Havn

Ordensregler for Lynæs Havn Januar 2011 Ordensregler for Lynæs Havn Lynæs Havn A.m.b.A. er en andelsejet lystbåde- og fiskerihavn. Andelsselskabet er stiftet 25. marts 1990 ved overtagelse af havnen fra Hundested Kommune. Dette ordensreglement

Læs mere

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift.

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. 2013 1. Formål Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. Aktiviteterne i havnen skal være et positivt bidrag

Læs mere

Ordensreglement for Præstø havn

Ordensreglement for Præstø havn Ordensreglement for Præstø havn Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af 15.01.2016

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM.

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM. 1. Generelle Bestemmelser 1.1 Juelsminde Havn og Marina er en selvejende institution der ledes af en bestyrelse på 7 personer. 2 personer er valgt af Juelsminde Sejlklub, 3 personer er valgt af Juelsminde

Læs mere

LLB, havnereglement, version 2016

LLB, havnereglement, version 2016 LLB, havnereglement, version 2016 Som individuel del til standardreglement, jf. Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«. 1. Havnens

Læs mere

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Overtrædelse af nærværende reglement medfører erstatningspligt ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Åbningstider:

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYSTBÅDEHAVNEN- STIGE Ø. ØSTRE KANALVEJ 10, 5000 ODENSE C Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt Retningslinjer vedrørende

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Vedtægter for foreningen Lund Havn

Vedtægter for foreningen Lund Havn Vedtægter for foreningen Lund Havn 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lund Havn, og hjemsted er Lund Gade, 4673 Rødvig Stevns. Beliggenhed: 55 0 14,3 N. 12 0 18,2 E. Havneområde. Det til havnen hørende

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn Vedtægter & Havnereglement samt Regler for Medlemshuse for Egense Sejlklub & Lystbådehavn 1 Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er EGENSE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Egense i Sejlflod

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

REGLEMENT & TAKSTER. Ordensregler... Side 2 Havnereglement for danske havne. Side 3 Havnetakster & Betalingsvilkår...Side 6

REGLEMENT & TAKSTER. Ordensregler... Side 2 Havnereglement for danske havne. Side 3 Havnetakster & Betalingsvilkår...Side 6 REGLEMENT & TAKSTER 2016 Ordensregler..... Side 2 Havnereglement for danske havne. Side 3 Havnetakster & Betalingsvilkår...Side 6 ORDENSREGLER FOR SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN 1. Fremleje eller overdragelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1. Formål. Attrup Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift.

1. Formål. Attrup Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. 2012 1. Formål Attrup Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. Aktiviteterne i havnen skal være et positivt bidrag til det miljø,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen

ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Ophold på havneområdet Færdsel på landarealer Kørsel og parkering Bådpladsejere/lejere er i lighed med andre, der opholder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a Selskabet, der er stiftet i 1908, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Viby Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune. 1 formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen.

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen. VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN: KANALHAVNEN UNDER NÆSTVED SEJLKLUB 1. : NAVN OG TILHØRSFORHOLD. Afdelingens navn er: Kanalhavnen., herefter kaldet afdelingen. Afdelingen er etableret i henhold til "Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Galten Vandværk

Vedtægter for Galten Vandværk 1 Navn og hjemsted Vedtægter for Galten Vandværk Selskabet, der er stiftet den 6. maj 1929, er et andelsselskab ved navn Galten Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.)

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Janderup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A.

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Børkop Vandværk A.m.b.A. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Trustrup-Lyngby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Norddjurs Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Vejledning nr. 100 03/2012 Gammelt nr. 100 Emne: Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. FORSLAG TIL VEDTÆGTER MED ÆNDRING AF 8 STK 3 TIL VEDTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMALING DEN 17/6 2015 PÅ TUNE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 5. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. Tebstrup Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tebstrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere