COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER."

Transkript

1 COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. 1. FORMÅL 1.1 Copenhagen Film Fund (CPHFF) har til formål at tiltrække film - og tv- produktioner til Fondens medlemskommuner, med henblik på at skabe vækst og beskæftigelse i områdets film- og tv- branche og relaterede erhverv samt at brande Fondens medlemskommuner og det danske filmtalent. 1.2 CPHFFs investeringer er rettet mod kvalitativt og økonomisk interessante internationale film- og tv- produktioner med international distribution, som leverer omsætning af hele eller dele af sin produktion i Fondens medlemskommuner og som ellers ville vælge dette område fra. 1.3 CPHFFs investeringer har yderligere til formål, at understøtte filmturisme, skabe praktik og assistentjobs, skabe synergi til andre film og tv- institutioner samt filmfestivaler. 2. PRODUKTIONSINVEST 2.1 CPHFF investerer hovedsageligt i internationale produktioner med dansk co- producent eller production service company, men kan vælge at indgå i projekter med dansk hovedproducent, med substantiel international finansiering. I særlige tilfælde kan Fonden investere i postproduktion. Det er ikke muligt at ansøge Fonden om investering til manuskript, udviklings - og finansieringsomkostninger 2.2. CPHFF vurderer ud fra spendstørrelse og profilering, hvilke projekter der lever op til Fondens krav og i hvilket omfang og dermed hvilke projekter der tildeles investeringstilsagn. 2.3 Ansøgninger behandles løbende og behandlingstiden vil normalt være højst 4 uger. Producenten vil derefter skriftligt modtage afslag eller LOI. Efter yderligere dialog træffes beslutning om eventuelt tilsagn om investering. Der gives ikke uddybende og begrundede afslag. 2.4 CPHFFs investering er betinget af, at producenten kan dokumentere eller redegøre for at produktionen opfylder Fondens formål om at skabe omsætning og vækst i en eller flere af Fondens medlemskommuner (Pr. 1. September 2013): Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Helsingør, Hvidovre, København, Næstved

2 2.5 Indhold og bilag til ansøgning Ansøgning om investering skal være skriftlig og CPHFFs ansøgningsformular skal anvendes Ansøgningen om investering skal indeholde følgende bilag: Manuskript, synopsis (max. 1 side) og pitch (2-6 linjer) Pitch og synopsis skal vedlægges på dansk og engelsk. Tidsplan for forproduktion, optagelse, efterarbejde og forventet premieredato. Produktionsplan Hold- og skuespillerliste Angivelse af hvilke lokaliteter, der skal danne ramme for optagelserne. Samlet produktionsbudget. Særskilt budget for regionale omkostninger beskrivelse af CPHFF spend. Finansieringsplan Likviditetsplan Redegørelse for eventuelle aftaler indgået med andre selskaber (co- produktionsaftaler). Tilbagebetalingsplan Aftale med Collection Agency Completion Bond aftale (hvis en sådan er tegnet) Distributionsaftale eller et Letter of Intent (LOI) vedrørende bio eller tv distribution (internationalt og nationalt). Lanceringsplan. Dokumentation for, at ansøgeren besidder alle rettigheder til at kunne udnytte den færdige film, herunder kontrakter med forfatter, instruktør og producer m.v. CV for forfatter, instruktør og producer, samt efter producentens skøn for eventuelle andre nøglepersoner. Firmaoplysninger på forlangende. Alle andre indgåede aftaler vedrørende filmen. 2.6 Investeringstilsagn og Letter of Interest (LOI) Tilsagn om investering kan normalt først gives, når producenten har dokumenteret, at budgettet inklusive usikkerhedsmargin er fuldt finansieret. CPHFF kan undtagelsesvis vælge at udstede et LOI før denne dokumentation forelægger. 2.7 Budget og finansieringsplan Produktionsinvestering ydes på grundlag af et af CPHFF godkendt budget. I

3 budgettet skal alle omkostninger anføres til markedspriser i DKK og/eller Euro På ansøgningstidspunktet skal minimum 60% af finansieringen i form af Letter of Intent (LOI) være bekræftet For budgettet for regionale omkostninger i Fondens medlemskommuner gælder følgende retningslinjer: Instruktør - og producerhonorar accepteres kun som en del af det regionale spend på projekter med dansk minor. Administration må højst udgøre 7% af produktionsbudgettet eksklusiv omkostninger til projektudvikling, færdiggørelsesgaranti samt contingency. Contingency accepteres ikke som en del af det regionale spend. Ved præmie for eventuel færdiggørelsesgaranti eller anden sikkerhedsstillelse henvises til pkt Omkostninger i forbindelse med completion bond accepteres som en del af det regionale spend. Lønrelaterede omkostninger / fringes (sociale omkostninger)følger Det danske Filminstituts (DFI) regler. Spillefilm 23%, Kort- og dokumentarfilm 21%. Skuespillere 15%. Budgetoverskridelse og regulering: CPHFF orienteres og godkender efter nærmere aftale i den enkelte investeringsaftale Alle finansieringsaftaler og co- produktionsaftaler for filmen, herunder producentens egen investering i filmen, skal forelægges CPHFF. Det skal fremgå af co- produktionsaftalerne, hvordan filmens finansiering og rettigheder er fordelt mellem co- producenter, investorer og den danske producent. Findes der et samlet co- produktionsaftale komplex, skal CPHFF indgå i dette. 2.8 Rateudbetaling Produktionsinvesteringen udbetales til producenten i rater. Raterne fastsættes på baggrund af den godkendte likviditetsplan. Første rate udbetales normalt ved underskrift af investeringsaftale og / eller optagestart. Efterfølgende rater udbetales a conto ved fremsendelse af skriftlig anmodning og opdateret kostrapport som dokumenterer det forventede spend. Sidste rate (ca. 20%) udbetales normalt, når CPHFF har modtaget og godkendt det revisorreviderede produktionsregnskab. Eventuelt manglende spend vil blive modregnet i sidste rate.

4 2.9 Rapportering og regnskab Producenten skal afholde alle omkostninger til juridisk bistand i forbindelse med CPHFFs behandling af ansøgning samt udfærdigelse af kontrakter CPHFF kan kræve, at producenten i produktions- og efterarbejdsfasen løbende holder CPHFF orienteret om produktionens forløb. CPHFF har ret til at følge produktionen af filmen, herunder gennemse råklip og filmens endelige version. Ændres tidsplanen eller produktionsplanen, skal producenten straks underrette CPHFF, som kan kræve den ændrede plan tilsendt Producenten skal senest 6 måneder efter filmens verdenspremiere indsende filmens produktionsregnskab til CPHFF til godkendelse. Regnskabet skal indeholde samme poster som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning. Regnskabet skal være revideret af en registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal som minimum indeholde almindelig regnskabsrevision inkl. bilagsrevision, samt revision af aktiver og passiver og rettighedsaftaler. Produktionsregnskabet skal endvidere indeholde en balance samt en endelig finansierings- og tilbagebetalingsoversigt Produktionsregnskabet skal indeholde en specifikation af filmens produktionsomkostninger, herunder særligt for så vidt angår omkostninger afholdt i Fondens medlemskommuner. Regnskabet skal indeholde en redegørelse for afvigelser fra budgettets hovedposter, som overstiger 10%, dog ikke afvigelser på under DKK. Produktionsregnskabet skal endvidere indeholde en separat specifikation af de beløb, der er indgået i filmens finansiering, herunder støtte fra fonde, offentlige tilskud, pre- sales m.v Indtægtsopgørelser Filmens samlede indtægter opgøres med henblik på tilbagebetaling af den af CPHFF ydede investering. Grundlaget for indtægtsopgørelsen er filmens samlede nettoindtægter i alle lande fra alle medier. De samlede nettoindtægter defineres som alle de til filmen indkomne indtægter - fratrukket alle dokumenterede salgs og distributionsomkostninger Indtægterne opgøres på følgende måde: Indtægter fra dansk biografdistribution beregnes som de fakturerede filmlejeindtægter fratrukket dokumenterede omkostninger til distributionsvederlag samt producentens andel af de af CPHFF godkendte omkostninger til kopier og markedsføring.

5 Indtægter fra udlejning og salg af video (DVD, Blu- ray m.m.) i Danmark beregnes som de fakturerede leje- og salgsindtægter fratrukket dokumenterede omkostninger til distribution og markedsføring. Indtægter fra VOD (Video on Demand) beregnes om de fakturerede indtægter fratrukket dokumenterede omkostninger til distribution og markedsføring. Indtægter fra tv- visning i Danmark og udlandet, udenlandsk biografdistribution samt distribution i alle andre medier i ind- og udland end de nævnte beregnes som salgsprisen fratrukket dokumenterede direkte afholdte omkostninger til salg og distribution. Alle øvrige nettoindtægter, eksempelvis salg af sekundære rettigheder knyttet til filmen, herunder merchandising, remake, sequel, prequel, salg af lydspor og rekvisitter fra filmen, samt producentens andel af indtægter fra OS eller I/S Danske Filmproducenters pointafregning indregnes fuldt ud i filmens indtægter. Indtægter fra CAB, FILMKOPI og/eller øvrige forvaltningsselskaber eller andre kollektive ordninger indgår ikke i filmens indtægter. Indtægter, som ifølge det godkendte produktionsregnskab er indgået i filmens finansiering, herunder minimumsgarantier, pre- sales m.v., skal ikke indgå i opgørelsen af filmens indtægter. Besparelser på produktionsregnskabet overføres til indtægter for filmen CPHFF har såvel under produktionen som efterfølgende ret til fuld indsigt i alle betalinger, og det er et krav, at alle betalinger vedrørende filmen sker via collecting producer eller collecting agent Producenten eller collecting agent indsender opgørelse over filmens brutto- og nettoindtægter (Indtægtsopgørelser). Indtægtsopgørelserne skal være CPHFF i hænde senest 45 dage efter udløbet af hver opgørelsesperiode. Første opgørelsesperiode er på 6 måneder fra filmens verdenspremiere, regnet fra slutningen af det kvartal, hvor filmen har haft premiere. Herefter opgøres indtægterne én gang årligt Indtægtsopgørelser skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. CPHFF kan dispensere fra dette krav, såfremt filmens collecting agent har påtaget sig ansvaret for at indsende årlige indtægtsopgørelser m.v. til CPHFF i overensstemmelse med nærværende vilkår Distributionsrettigheder CPHFF har ret til at offentliggøre alle oplysninger om filmen i forbindelse med

6 CPHFFs informations- og pressearbejde, med mindre andet er skriftligt aftalt med producenten Producenten er forpligtet til at indgå distributionsaftaler for filmen, som sikrer filmen den videst mulige distribution i alle medier Tilbagebetaling CPHFFs investering skal tilbagebetales på lige vilkår med filmens øvrige privatkapital. CPHFFs investeringsandel opgøres i forhold til filmens samlede privatkapital og på baggrund af den godkendte finansieringsplan såfremt andet ikke er aftalt Tilbagebetaling af investering til CPHFF i henhold til den godkendte tilbagebeta- lingsplan skal påbegyndes samtidig med indsendelsen af den indtægtsopgørelse, hvoraf det fremgår, at der skal ske tilbagebetaling CPHFF vil normalt acceptere, at bidrag fra fonde tilbagebetales i overensstemmelse med fondenes statutter, ligesom CPHFF normalt respekterer kutymemæssige aftaler om royalties Sikkerhed Til sikring af såvel filmens færdiggørelse i tilfælde af producentens konkurs som CPHFFs betingede krav på tilbagebetaling af modtaget investering, kan CPHFF kræve, at producenten stiller betryggende sikkerhed. Producenten skal afholde alle omkostninger i forbindelse med en eventuel aftale om sikkerhedsstillelse Kreditering I filmens krediteringstekster og i alt reklamemateriale skal det fremgå, at filmen er produceret med investering fra CPHFF. Fondens til enhver tid siddende direktør skal krediteres med navn ligesom CPHFFs logo skal anføres på lige fod med de resterende privatinvestorer. Udformningen af krediteringstekster og reklamemateriale, der vedrører CPHFF, skal godkendes af CPHFF.

7 3. GENRELLE VILKÅR 3.1 Følgende generelle vilkår gælder for alle former for investering efter nærværende vilkår. 3.2 Alle ansøgninger skal være skriftlige. Ansøgeren skal benytte CPHFFs ansøgningsformularer. 3.3 Alle ansøgninger skal indeholde dokumentation for, at ansøgeren besidder eller kan erhverve alle nødvendige rettigheder til filmatisering og distribution af det færdige værk. 3.4 CPHFF skal fremlægges estimater fra salg og eller distributionsled, som påviser sandsynlighed for fuld tilbagebetaling af CPHFFs investering. 3.5 Modtageren er forpligtet til at lade CPHFFs vilkår indgå som bilag i alle kontrakter vedrørende filmen, der omhandler forhold reguleret i nærværende vilkår, eller som i øvrigt kan være af betydning for CPHFFs rettigheder efter vilkårene. 3.6 CPHFF kan til enhver tid afkræve ansøgeren den til sagsbehandlingen nødvendige dokumentation. 3.7 Efter tildeling af investering skal CPHFF informeres om en eventuel overdragelse af rettigheder til projektet til tredjemand, og en sådan overdragelse skal godkendes skriftligt af CPHFF, indtil CPHFFs investering er tilbagebetalt. Overdragelser skal ske til markedspriser. 3.8 CPHFF kan kræve at der tegnes completion bond på filmen. 3.9 CPHFF kan kræve, at producenten sikrer, at der arrangeres en særlig biografpremiere på filmen i de relevante af Fondens medlemskommuner Ændrer fordelingen mellem det danske og det udenlandske bidrag i produktionen sig efter afgivelse af investeringstilsagn, skal CPHFF straks orienteres skriftligt herom og tilsagn om investering kan bortfalde Såfremt krav om regional omsætning ikke opfyldes i forhold til tilsagn og udbetalte rater, kan CPHFF kræve, at den negative balance tilbagebetales kontant eller af filmens indtægter som første prioritet, indtil beløbet er tilbagebetalt CPHFF kan i tilsagnet ændre eller supplere nærværende vilkår i overensstemmelse med formålet. Producenten er forpligtet af vilkårene, og enhver fravigelse skal være aftalt skriftligt med CPHFF. CPHFF skal besvare anmodninger fra modtagere herom inden rimelig tid CPHFFs udnyttelse af sine rettigheder i henhold til disse vilkår medfører ikke pligt til

8 at betale vederlag til producenten eller andre, med mindre dette er udtrykkeligt bestemt CPHFFs tilsagn bortfalder og udbetalt investering skal straks betales tilbage, såfremt vilkårene overtrædes, eller det fastslås, at filmen ikke lovligt kan forevises i Danmark Færdiggøres filmen ikke, skal udbetalt produktionsinvestering tilbagebetales. CPHFF kan frafalde sit tilbagebetalingskrav, såfremt der efter CPHFFs skøn foreligger særlige omstændigheder, eller tilbagebetalingskravet vil modvirke formålet med CPHFFs virksomhed CPHFF kan afvise at tildele investering, såfremt CPHFF har et udækket tilgodehavende hos ansøgeren. 4. AFLEVERINGSLISTE Producenten levere følgende til CPHFF på en samlet harddisk Levering og vederlagsfri brug af klip fra filmen til CPHFFs hjemmesider og andre af CPHFFs aktiviteter. Levering af og fri brug af trailere (EPK) og andet artwork produceret til lanceringen af filmen Filmens pressefotos Stills fra filmoptagelserne ( behind the scenes fra produktionen i Fondens medlemskommuner) samt still af filmens instruktør og producer til brug for CPHFFs nyhedsbreve, årsrapporter, hjemmesider m.v. 5 stk. filmplakater til markedsføring og arkiv Kopi af filmen til CPHFFs arkiver. Synopsis på dansk og engelsk. Kreditliste/rulletekst i den endelige version OBS Samtlige billeder skal afleveres med kreditering af still fotograf og angivelse af producent, instruktør, navne på de afbillede personer og filmtitel.

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular.

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular. DEN VESTDANSKE FILMPULJES VILKÅR FOR STØTTE OG/ELLER INVESTERING SPILLEFILM M.V. 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 Juni 2014 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002 OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION 1. juli 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE..s. 3 AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE..s. 10 AFSNIT III

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas maj 2012 Kolofon INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Regler for ForskEL programmet

Regler for ForskEL programmet Regler for ForskEL programmet Administration af forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der gennemføres med PSO-støtte (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende

Læs mere