Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør"

Transkript

1 Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør

2 Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8 ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE 8 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9 10 EKSKLUSION 9 11 NEDLÆGGELSE AF FORENINGEN 9 2

3 1 Navn og hjemsted 1.Foreningen navn er Foreningen Frivilligcenter Helsingør. 2.Foreningens hjemsted er Helsingør kommune. 2 Formål 1.Foreningen har som formål at drive et frivilligcenter i Helsingør kommune. Frivilligcentrets målsætning er at være til gavn for det frivillige arbejde med socialt sigte og gøre det mere synligt for de borgere, som ønsker at få hjælp eller udføre frivilligt arbejde. 2.Det overordnende sigte er at støtte civilsamfundets bidrag til aktivt medborgerskab og selvhjulpenhed for den enkelte. Indsatsen ydes ud fra et dynamisk perspektiv, der til stadighed afspejler de sociale opgaver, som der samfundsmæssigt og lokalt er behov for at løse. 3.Foreningen skal i sin virksomhed have særlig fokus på at: Styrke netværket og skabe dialog, erfaringsudveksling samt mulighed for koordinering og samarbejde mellem foreninger og grupper, der bidrager til frivilligt arbejde med socialt sigte. Støtte og udvikle nye initiativer ved at tilbyde hjælp til organisering, PR og markedsføring, vejledning om økonomi, ansøgninger om tilskud mv. Yde foreningsservice ved at stille administrativ- og konsulentmæssig hjælp til rådighed samt udlån af lokaler, brug af pc ere, kopimaskine mv. 3

4 Styrke og sikre kvaliteten i det frivillige arbejde ved bl.a. kurser, undervisning og temadage for medlemmer og frivillige. Fremme hvervning af frivillige til det frivillige arbejde og støtte enkeltpersoner, selvhjælpsgrupper og lign., der ønsker at arbejde frivilligt. Virke som knudepunkt mellem medlemmerne, det øvrige foreningsliv, den offentlige sektor og erhvervslivet. 4.Foreningen er uafhængig af politiske og religiøse interesser. 3 Medlemmer 1.Som medlemmer kan optages organisationer, foreninger og organiserede grupper med en kontaktperson, der virker til gavn for frivilligt arbejde med socialt sigte i Helsingør kommune. 2.Enkeltpersoner og virksomheder kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret. 3.Ind- og udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, der skal godkende medlemskabet under hensyntagen til foreningens formål. Der betales fuldt kontingent for hele regnskabsåret ved ind- og udmeldelse. 4.Kontingentet for henholdsvis medlemmer og de forskellige typer støttemedlemmer fastsættes for det kommende regnskabsår af generalforsamlingen. Kontingent for et regnskabsår skal være indbetale inden 1. februar. 4

5 4 Generalforsamling 1.Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse. 2.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt eller som e- mail med mindst en måneds varsel. Der medsendes skriftlig beretning, årsregnskab, budget og eventuelt indkomne forslag. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig. 3.Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter indmeldelse og kontingentbetaling senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. 4.Alle medlemsforeninger har hver én stemme ved generalforsamlingen. 5.Støttemedlemmer har tale- men ikke stemmeret. 6.Ud over ansatte i foreningen kan øvrige kun deltage med generalforsamlingens godkendelse. 7.Generalforsamlingens dagorden skal indeholde mindst følgende punkter: a. Valg af 2 stemmetællere b. Valg af dirigent c. Valg af referent d. Bestyrelsens årsberetning e. Forelæggelse af regnskab til godkendelse f. Indkomne forslag 5

6 g. Fastsættelse af kontingent for det kommende år h. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse i. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter j. Valg af revisor k. Eventuelt 8.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Forslag til personvalg kan dog fremsættes på selve generalforsamlingen. 9.Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflerhed. Afstemning skal finde sted skriftlig, såfremt blot 3 af de tilstedeværende medlemsdelegerede ønsker det. 10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt 5 Bestyrelsen 1.Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og næstformand. Kommunens bestyrelsesrepræsentant kan ikke varetage formandsposten. På den stiftende generalforsamling den 16. august 2011 vælges 3 medlemmer af bestyrelsen for 1½ år og 4 medlemmer for 2½ år. Note: Den stiftende generalforsamling vedtog en hensigtserklæring om, at så mange foreninger som muligt bliver repræsenteret i bestyrelsen. Dette sikres ved, at hver forening kun kan repræsenteres ved maximalt et bestyrelsesmedlem og en suppleant. 2.Generalforsamlingen vælger 3 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Suppleanter indtræder ved længerevarende forfald efter bestyrelsens beslutning, eller når et medlem af 6

7 bestyrelsen udtræder. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er blevet valgt af generalforsamlingen frem til næste generalforsamling. 3.Udover de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer har Helsingør Kommune ret til at udpege et medlem af bestyrelsen. 4.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes bestyrelses-møder, når formanden eller i dennes fravær næstformanden - finder det fornødent. Der skal dog som minimum afholdes bestyrelsesmøde hvert kvartal. 5.Formanden/næstformanden udsender skriftlig mødeindkaldelse med dagsorden. Indkaldelse skal så vidt muligt ske med mindst 14 dages varsel. 6.Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, der efterfølgende godkendes og underskrives af bestyrelsen. 7.Bestyrelsen træffer afgørelse efter almindeligt stemmeflerhed og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens (i hans fravær næstformandens) stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 8.Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen af frivilligcentret. Øvrige ansatte ansættes af centerlederen. Afskedigelser af ansatte skal godkendes af bestyrelsen. 9. Frivilligcentrets økonomi- og regnskabsfunktion varetages under centerlederens ansvar af frivilligcentets kontor. 10. Centerlederen holder løbende bestyrelsen orienteret om frivilligcentrets økonomiske stilling efter bestyrelsens nærmere anvisninger. 7

8 11. Lederen af frivilligcentret fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 12. Foreningens ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. 6 Regnskab og revision 1.Regnskab og revision følger kalenderåret. 2.Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 7 Hæftelse og tegningsregler 1.Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 2.For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. 8 Ændring af vedtægterne 1.Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer møder frem og at 2/3 af dem stemmer for. 8

9 Forslag om vedtægtsændringer, der har opnået flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling kan genfremsættes på næstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling og vedtages med almindelig flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. 9 Ekstraordinær generalforsamling 1.Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig begærer det med angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet. 2.Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. 10 Eksklusion 1.Bestyrelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis medlemmet modarbejder foreningens formål, skader samarbejdet eller vanskeliggør foreningens funktion. En eksklusion kan indbringes for førstkommende generalforsamling til endelig stadfæstelse. 11 Nedlæggelse af foreningen 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer møder frem og 2/3 af dem stemmer for. Opnås der flertal på den ordinære generalforsamling, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse seneste 6 uger efter den ordinære generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede. 9

10 2. Ved foreningens opløsning skal foreningsformuen tilfalde et eller flere almennyttige formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. august Dirigent Bente Frellesen Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 18. april 2012 Ændret på den ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 ( 5.1,2 og ) Dirigent Carsten Lind Olsen 10

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere